• KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ...z jakiego powodu. Odwołujący podniósł ponadto, że wykonawca B. posługuje się pojęciem „dokumentów” jako przedmiotu objętego tajemnicą przedsiębiorstwa w żaden sposób nie konkretyzując, które to informacje zawarte w tychże dokumentach, i na jakiej podstawie...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... przedsiębiorstw; jak i dla badań i rozwoju oraz osiągnięć wynikających z innowacyjności". W polskim systemie prawa tajemnica przedsiębiorstwa również podlega ochronie, co regulują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ... wykazane przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 4 UZNK uzasadniające objęcie str. 21- 144 Wyjaśnień tajemnicą przedsiębiorstwa. Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 r. (sygn. KIO 659/18) Izba odrzuciła odwołanie, kwestionujące zaniechanie odtajnienia...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ...do tych dokumentów zastosowania art. 26 ust. 3 ustawy. Wykonawca IBM złożył ofertę, która w znacznej części została zastrzeżona jako tajemnica przedsiębiorstwa. Pismem z dnia 26 czerwca 2018 r. zamawiający, działając na podstawie art. 90 ust. 1 w zw. z art...

 • XVII AmA 25/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-10-2018

  ... i 1341-1346 akt adm.) z działalności gospodarczej oraz pochodzące z udziałów w spółkach cywilnych (tajemnica przedsiębiorstwa). Prezes UOKiK, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania i analizie zebranych informacji stwierdził, iż zachowanie...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... zawarte w niniejszych wyjaśnieniach informacje handlowe, wszyscy Wykonawcy, z Odwołującym nr 1 włącznie, zastrzegli je jako tajemnica przedsiębiorstwa. Odnosząc się bezpośrednio do zarzutu rażąco niskich cen w ofertach PENTACOMP, APN oraz SII, Zamawiający...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... zawartych w piśmie z dnia 17.09.2018 r., jednak pismo to zostało przez Konsorcjum INTOP w całości zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa. W dniu 21.09.2018 r. Zamawiający postanowił odtajnić wskazane pismo Konsorcjum INTOP z dnia 17.09.2018 r...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ... kierowanego do niego. Wskazywał jednocześnie, że z podmiotem tym zawarł umowę o współpracy (zastrzeżona jako tajemnica przedsiębiorstwa odwołującego), która to nie została przez podmiot trzeci wypowiedziana. Biorąc pod uwagę okoliczności niniejszej sprawy...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... wynika, że w dialogu wzięły udział następujące podmioty: 1. Solaris Bus &Coach SA – przebieg dialogu został objęty tajemnicą przedsiębiorstwa, 2. Man Truck&Bus Polska 3. Impact Clean Power Technology SA informacje utajnione, przy czym jako znanego...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... 2018 roku stanowiącym w odpowiedź na wezwanie z dnia 21 sierpnia 2018 roku. Wyjaśnienia WODBUD zostały objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, co Zamawiający uznał za działanie skuteczne. Nie są zatem dostępne dla Odwołującego i w przypadku ich udostępnienia...

 • KIO 2035/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... co do prawidłowości metodologii Konsorcjum Egis, co podyktowane jest faktem, że przedmiotowy dokument został objęty tajemnicą przedsiębiorstwa, a Odwołujący bazuje na szczątkowych informacjach wynikających z uzasadnienia ww. wyroku. Odnosząc się do...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... być udowodniona przez przystępującego. 56 Przystępujący w tym zakresie przedłożył kalkulację, którą również objął tajemnicą przedsiębiorstwa. Jednakże wybiórcza kalkulacja nie jest w stanie zastąpić postępowania wyjaśniającego sposób kalkulacji ceny, na...

 • KIO 1900/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ..., czy informacje te winny zostać odtajnione czy nie. Zamawiający nie ma możliwości uznać za skutecznie zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa całości złożonych przez przystępującego wyjaśnień, choćby ze względu na fakt, że nie jest możliwe, aby cały...

 • KIO 1914/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... składniki, których brak wyceny odwołujący zarzucił ofercie przystępującego. Zgodnie z treścią wyjaśnień - w części objętej tajemnicą przedsiębiorstwa - Izba stwierdziła co następuje: 1. wysokość zysku – został zawarty w poz. 25 kalkulacji, 2. koszt...

 • KIO 1871/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... wymóg do poziomu np. „100 Mpix i rozmiaru matrycy 53.4 mm x 40,0 mm” (Uwaga: tajemnica przedsiębiorstwa parametry posiadane przez kamerę Odwołującego) obniżając tym samym minimalny poziom zdolności wykonawców, dopuszczając do zamówienia szersze ich grono...

 • KIO 1884/18

  Orzeczenia KIO, 05-10-2018

  ... ani w wyjaśnieniach z dnia 16 sierpnia 2018 r. ani w wyjaśnieniach z dnia 07 września 2018r. objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. Treść złożonych wyjaśnień nie odpowiada żadnemu z oczekiwań Zamawiającego wyraźnie podanych w jego wezwaniach. I tak w treści...

 • KIO 1860/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ... liczący kilkadziesiąt dni (szczegóły w tym zakresie nie są podawane w odwołaniu z uwagi na objęcie wyjaśnień tajemnicą przedsiębiorstwa) okres przeznaczony na prace przygotowawcze. W tym czasie podejmowane będą właśnie takie działania jak uzgodnienia z...

 • KIO 1810/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ... z dnia 10 sierpnia 2018 roku) wydała wyrok w sentencji wskazując: uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu niezasadnego objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa w ofercie konsorcjum SEEN Technologie Sp. z o.o. oraz Instal Warszawa S.A. opisu doświadczenia osób...

 • KIO 1797/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ...). Jak wskazano w wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 15 czerwca 2018 r. (sygn. XXIII Ga 95/18, XXIII Ga 103/18), tajemnicą przedsiębiorstwa jest „know-how”, a nie „know about”. Tym samym, chroniona jest „wiedza jak”, a nie „wiedza o”. Sąd wskazał też na...

 • KIO 1846/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ... oferty SGS i wykluczenie SGS z postępowania; 4 4) udostępnienie Odwołującemu informacji zastrzeżonych przez SGS jako tajemnica przedsiębiorstwa, tj. wykazu osób oraz wyjaśnień SGS w zakresie wskazania, którego stopnia jest stacja gazowa wskazana w...

 • KIO 1835/18

  Orzeczenia KIO, 27-09-2018

  ... z dnia 26 września 2018r., Pisma Przystępującego z dnia 25 września 2018r., wyjaśnień Odwołującego objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jak również na podstawie złożonych na rozprawie przez strony i uczestnika wyjaśnień Izba postanowiła odwołanie...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ...wyliczonej w SKWZ oraz 2 152 796,87 zł (co stanowi zaniżenie o 35%) niższa od średniej z ofert (tajemnica przedsiębiorstwa). Niedoszacowanie to w konsekwencji prowadzi do sytuacji, w której Wykonawca nie będzie w stanie prawidłowo realizować koszenia i tak...

 • KIO 1827/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ...4 ustawy Pzp. Na marginesie jedynie należy zauważyć, że nawet drugie wyjaśnienia przystępującego, zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, nie zawierały wskazania wysokości jednego z kosztów, które przystępujący wymienił jako koszty dostawy, mianowicie...

 • KIO 1776/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  ... opinii biegłego, stanowiącej samodzielny dokumenty, również zastrzeżony z uwagi na analizowane w nim dane jako tajemnica przedsiębiorstwa. Zamawiający podkreślił błędne rozumienie postanowień umowy przez Odwołującego, który w treści odwołania wskazuje, że...

 • KIO 1808/18

  Orzeczenia KIO, 19-09-2018

  ... oświadczenia Wykonawcy co do oferowanego przezeń przedmiotu zamówienia. W odniesieniu do przesłanki poufności informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, sam Wykonawca twierdzi, iż to nie same nazwy zaoferowanych produktów mają charakter poufny, ale...

 • KIO 1779/18

  Orzeczenia KIO, 19-09-2018

  ... który pomimo tego, że nie miał dostępu do 19 przedstawionego przez Przystępującego uzasadnienia objęcia złożonych wyjaśnień tajemnicą przedsiębiorstwa, uczynił to trafnie. Zdaniem Izby Odwołujący wywiązał się ze swego obowiązku odnosząc się w odwołaniu do...

 • KIO 1742/18

  Orzeczenia KIO, 17-09-2018

  ... świadczone w ramach BOK, ale nie wskazuje jak wartość tam podana ma wpływ na całą wartość zamówienia, - objęty tajemnicą przedsiębiorstwa – dowód nr 5 dotyczy potrzeb użytkowników usług BOK w dwóch różnych systemach, jednak nie dowodzi w jaki sposób te...

 • KIO 1757/18, KIO 1770/18

  Orzeczenia KIO, 17-09-2018

  ....22, pkt 3.1. i pkt 4 ppkt 4.1. Sygn. akt KIO 1770/18 Odwołujący na posiedzeniu podtrzymał zastrzeżenie jako tajemnica przedsiębiorstwa informacje mające znaczenie dla rozpoznania zarzutu w zakresie naruszenia art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp w związku z...

 • KIO 1665/18, KIO 1675/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... Zamawiającego, a tym samym w ogóle nie przewidział możliwości koszenia, gdyby zaszła taka potrzeba. zarzuty związane z tajemnicą przedsiębiorstwa Izba ustaliła na wstępie jako istotną okoliczność dla zakresu kognicji Izby, że Zamawiający 7 sierpnia 2018 r...

 • KIO 1739/18

  Orzeczenia KIO, 12-09-2018

  ...Kamsoft pismem z dnia 13 sierpnia 2018 r. złożył wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny, które zostały zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa. W dniu 24 sierpnia 2018 r. za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę wykonawcy Kamsoft S.A., która w...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij