• KIO 185/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ..., że czynność Zamawiającego z dnia 22 stycznia 2019r. polegająca na uznaniu części oferty PESA zastrzeżonej jako tajemnica przedsiębiorstwa za niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa jest niezgodna z art. 8 ust. 3 Pzp oraz art. 11 ust. 2 i 4 ustawy...

 • KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... 23.10.2018 r., 13.11.2018 r. i 28.11.2018 r. Treść tych wyjaśnień została skutecznie zastrzeżona jako tajemnica przedsiębiorstwa. Izba jednakże, posiadając do nich pełen dostęp, dokonała ich analizy i jest w stanie ocenić, że Przystępujący w sposób pełny...

 • KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... tym zakresie; ponadto dokumentacja związana z planowaniem radiowym posiada wartość gospodarczą dla wykonawcy i objęta jest tajemnicą przedsiębiorstwa,  weryfikacji realizowanych prac w trakcie budowy systemu monitoringu w punktach:  1.3 - weryfikacji, w...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...przystępujący podał HPE 42U 800 mmx1075mm G2 Enterprise Pallet Rack. Zakres podwykonawstwa został przez Decsoft objęty tajemnicą przedsiębiorstwa i nie został odtajniony przez zamawiającego i określa go zmodyfikowany załącznik nr. 3 do siwz, gdzie wskazano...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... 2019 roku. Izba pominęła przy orzekaniu złożony przez Zamawiającego dowód w postaci wydruku korespondencji elektronicznej, objętej tajemnicą przedsiębiorstwa, z uwagi na uchybienie zasadzie jawności postępowania oraz fakt, iż dowód ten został powołany na...

 • KIO 20/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... pozycjach w tabeli na stronie 58- 59 oferty. Doświadczenie to zostało zastrzeżone przez Odwołującego jako tajemnica przedsiębiorstwa – w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający uznał skuteczność zastrzeżenia i zastrzeżenie to nie...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...31, 44-240 Żory oraz w zakresie zarzutu uznania, że część wyjaśnień tych wykonawców objęta jest tajemnicą przedsiębiorstwa i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz nakazuje zamawiającemu uznanie za bezskuteczne...

 • KIO 15/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... niezgodną z SIWZ i wobec czego winna być ona odrzucona. Wykonawca nadużył przysługujących mu uprawnień i zastrzegł tajemnicą przedsiębiorstwa informacje, które takiego waloru nie mają powoduje, że oferta Wykonawcy powinna zostać odrzucona na podstawie art...

 • KIO 2711/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ...nie jest uprawniona. Powyższej oceny nie może zmieniać okoliczność, że dokumenty złożone przez Comarch zostały zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa. Okoliczność ta nie może zmieniać formuły postępowania odwoławczego, czyniąc z Izby – jak tego chciał...

 • KIO 2678/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... rażąco niskiej ceny odpowiednio z dnia 9 oraz 16 grudnia 2018r., których z uwagi na objecie wyjaśnień tajemnicą przedsiębiorstwa nie powielamy w całości treści niniejszego odwołania. Zamawiający podkreśla również, iż nie zgadza się ze stwierdzeniami, że...

 • KIO 2673/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...) art. 8 ust. 1 ustawy pzp w związku z art. 96 ust. 3 ustawy przez zaniechanie ujawnienia informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa tj. katalogu operacji remontowych, b) art. 8 ust. 3 ustawy pzp w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z...

 • KIO 2668/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... w trybie określonym w art. 90 ust. 1 Pzp i art. 26 ust. 1, 3 i 4 Pzp, a objętych tajemnicą przedsiębiorstwa oraz dokumentów lub ich fragmentów sporządzonych w toku postępowania z wykorzystaniem informacji, które ww. wykonawca zastrzegł jako tajemnicę...

 • KIO 13/19

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... biorącym udział w postępowaniu oraz utrzymanie pełnej ich poufności, w szczególności w zakresie objętym tajemnicą przedsiębiorstwa; 4) zwrot Odwołującemu wyjaśnień złożonych przez niego; 5) ewentualnie, na wypadek nieuwzględnienia zarzutów określonych...

 • KIO 2613/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ... złożył wraz z ofertą „Plan naprawczy”. Wobec okoliczności, iż treść tego dokumentu została objęta przez Odwołującego tajemnicą przedsiębiorstwa, Izba odniesie się do tego dokumentu w treści przedmiotowego uzasadnienia, jedynie w sposób ogólny. „Plan...

 • KIO 2637/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... warsztaty 7 Wdrożenie i migracja 8 Utrzymanie 9 Marża wykonawcy (wartości kwotowe zostały zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa). Wykonawca Passus – obok przytoczenia tez z orzecznictwa oraz wskazania poziomu różnic cenowych między ofertami – złożył...

 • KIO 2604/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ... ALBA S.A. z żądaniem wyjaśnień treści złożonej przez spółkę oferty w zakresie informacji wskazanych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Zamawiający wyraźnie przy tym zastrzegł, iż wnosi o wykazanie, jaką wartość gospodarczą, handlową oraz organizacyjną dla...

 • KIO 2591/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ... licznika oraz bez konieczności zdemontowania plomb zabezpieczających.’’ Z uwagi na fakt, że wyjaśnienia APATOR zostały objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, Odwołujący nie miał możliwości się z nimi zapoznać. Należy jednak niewątpliwie uznać, że APATOR nie...

 • KIO 2618/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ... ofert innych wykonawców i w ten sposób zweryfikować poprawność czynności związanej z zastrzeżeniem informacji przez wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa. Izba podkreśla, że w przeciwieństwie do dyspozycji art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp termin na...

 • KIO 2609/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  ... wobec odmowy udostępnienia opinii inżynierskiej złożonej przez wykonawcę Aesculap Chifa Sp. z o.o., niezasadnie zastrzeżonej jako tajemnica przedsiębiorstwa. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: art. 7 ust. 1 i 3, art. 8, art. 89 ust. 1...

 • KIO 2572/18

  Orzeczenia KIO, 02-01-2019

  ... i przytoczone w wezwaniu w punktach od 1 do 5) wraz z dowodami. Wykonawca w odpowiedzi (zastrzeżonej jako tajemnica przedsiębiorstwa, które to zastrzeżenie nie było kwestionowane w odwołaniu) przedstawił taką kalkulację wraz z ofertą jednego z ekspertów...

 • KIO 2501/18, KIO 2502/18, KIO 2504/18

  Orzeczenia KIO, 20-12-2018

  ... stawia ten zarzut w sytuacji, kiedy nie ma pewności, że te załączniki zostaną złożone przez niego z klauzulą jako tajemnica przedsiębiorstwa, a po drugie, brak jest pewności, że ich zastrzeżenie okaże się skuteczne, tj. zostanie uznane za tajemnicę...

 • KIO 2366/18, KIO 2374/18, KIO 2378/18, KIO 2379/18

  Orzeczenia KIO, 18-12-2018

  ..., w którym akcentuje się obowiązek ”wykazania” oznacza coś więcej, aniżeli wyjaśnienie (uzasadnienie) przyczyn co do objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa. A już z pewnością za wykazanie nie może być uznane ogólne uzasadnienie. Tymczasem Sygnity zawarł w...

 • KIO 2498/18

  Orzeczenia KIO, 17-12-2018

  ...usługę wykonał” (podobnie Wyrok SN z dnia 3 października 2000 r. I CKN 304/00 OSNC 2001/4/59). Nieuzasadnionym jest także objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa wyjaśnień z dnia 22.11.2018r. złożonych przez MP Solar Group Sp. z o.o, załączonych do pisma z dnia...

 • KIO 2392/18

  Orzeczenia KIO, 14-12-2018

  ... jednorazowy i na obecnym etapie postępowania pozbawione są wartości gospodarczej w odniesieniu do informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa, zawartych w złożonych wyjaśnieniach i załącznikach do wyjaśnień, tj.: 1. Umowa z dostawcą - zał. nr...

 • KIO 2440/18

  Orzeczenia KIO, 14-12-2018

  ... w polskich złotych i nie może zawierać informacji o cenach zakupu urządzeń, gdyż zostało to zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa. Zresztą stwierdzenie Zamawiającego, że kwoty w tabeli podano w euro, natomiast wyliczenia znajdujące się w ofercie w...

 • KIO 2471/18

  Orzeczenia KIO, 13-12-2018

  ... z uwagi na rażąco niską cenę Izba ogólnie (z uwagi na niezakwestionowane przez Odwołującego objęcie wyjaśnień tajemnicą przedsiębiorstwa) wskazuje, że argumentację Wykonawcy Y dotyczącą kalkulacji ceny oferty cechuje wyższy, niż w przypadku Odwołującego...

 • KIO 2354/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... podał szczegółowe wyliczenia związane z konstruowaniem ceny oferty. Jednocześnie wyjaśnił, że wyjaśnienia te zostały przez niego objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Wskazał, że w postępowaniu wpłynęły 2 oferty: Konsorcjum wykonawców S&T na kwotę: 5 001 318...

 • KIO 1287/18, KIO 1290/18, KIO 1297/18, KIO 1301/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... 20 lutego 2018 r. na wezwanie Zamawiającego z dnia 12 lutego 2018 r. – część jawna oraz część objęta tajemnicą przedsiębiorstwa, korespondencję prowadzoną przez Zamawiającego z wykonawcami, w tym z Konsorcjum Skoda (w szczególności pismo Zamawiającego z 6...

 • KIO 2395/18

  Orzeczenia KIO, 05-12-2018

  ... zamówień publicznych (Dz.U.2014.1232) wprowadziła w art. 8 ust. 3 ustawy Pzp wyraźny zapis, iż jako tajemnica przedsiębiorstwa mogą być uznane informacje, które zostały zastrzeżone nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do...

 • KIO 2416/18

  Orzeczenia KIO, 04-12-2018

  ... Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp, dotyczących wyliczenia ceny, zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa w ofercie Przystępującego. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp: 1. art. 91 ust. 1...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij