• KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... dnia 30 czerwca 2017r., 19 lipca 2017 r. oraz części pisma z dnia 25 sierpnia 2017 r. zostały zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa T. w sposób uzasadniony, z uwzględnieniem przesłanek wynikających z art. 11 ust. 4 uznk. W zakresie zarzutu czynu...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... jest już eksploatowaniem systemu informatycznego. Twierdzenia te są niezależne od złożonych przez Pirios i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa wyjaśnień dotyczących istoty współpracy z Tauron Dystrybucja S.A. w zakresie realizacji wskazanego w wykazie...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ....” Sp. z o. o. i M. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą D. P.H.U. M. K., zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa, i nakazuje zamawiającemu odtajnienie całości treści oferty konsorcjum: P. R. – B. „T.” Sp. z o. o. i M. K. prowadzącego...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...dotyczą treści oferty Wykonawcy z dn. 07.04.2017 r. w zakresie odnoszącym się do części objętej klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”. W związku z tym, podtrzymujemy także dla przedmiotowego pisma (wraz z załącznikiem) wskazane zastrzeżenie i podnosimy, iż...

 • KIO 1875/17, KIO 1877/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez zaniechanie ujawnienia informacji zastrzeżonych przez wykonawcę Skanska jako tajemnica przedsiębiorstwa (odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego skierowane w dniu 21.06.2017 r. w zakresie rażąco niskiej ceny oferty), pomimo...

 • KIO 1911/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... naruszył zasady określone w art. 29 ustawy Pzp. Pismem z dnia 22 września 2017 r. (objętym częściowo tajemnicą przedsiębiorstwa) Odwołujący przedstawił dodatkowe stanowisko w sprawie, skupiając się na znaczeniu magazynu ropy naftowej w Górze dla polskiego...

 • KIO 1882/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... Zamawiającego do Odwołującego wezwanie z 10.04.2017 r. i udzieloną odpowiedź z 27.04.2017 r. /w zakresie objętym tajemnicą przedsiębiorstwa/, jak i wystosowane przez Zamawiającego do Odwołującego wezwanie 14.06.2017 r. i udzieloną odpowiedź z 29.06.2017 r...

 • KIO 1898/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... znanej i ogólnej argumentacji. W orzecznictwie KIO podkreśla się z kolei, że: „Samo złożenie uzasadnienia co do objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa oznaczonych informacji nie zawsze jest wykazaniem, o którym mowa w art. 8 ust. 3 p.z.p. Wykazać oznacza...

 • KIO 1880/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... podział na dwie grupy jedna rzeczowa (zastrzeżona tajemnicą) i druga rachunkowa/kosztowa, aby umożliwić 8 Zamawiającemu ujawnienie informacji niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa. Kolejny zarzut dotyczył złożenia oferty stanowiącej czyn nieuczciwej...

 • KIO 1900/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ... wykonawcy TDC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z uwagi na objęcie jej części tajemnicą przedsiębiorstwa była równoznaczna z całkowitym zaniechaniem jej udostępnienia Odwołującemu. Z dokumentacji przedmiotowej sprawy, jak również z oświadczeń Stron...

 • KIO 1863/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ... i jak podmiot ten będzie uczestniczył w realizacji zamówienia i w jakim zakresie, nie kwalifikują się do objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa. W sposób tożsamy Izba oceniła treść złożonego wykazu. Może on zostać odtajniony w całości chociażby z tego względu...

 • KIO 1903/17

  Orzeczenia KIO, 21-09-2017

  ... danego wykonawcę rozwiązania programistycznego. Dla przykładu zamawiający załącza formularz oferty z oferty odwołującego (objęty tajemnicą przedsiębiorstwa), w którym liczba licencji CAL Windows Server jest zdecydowanie niższa od ilości użytkowników po...

 • KIO 1867/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ...153, poz.1503 z późn. zm.); tj. zasadę jawności postępowania, poprzez zaniechanie czynności odtajnienia części oferty zastrzeżonej jako tajemnica przedsiębiorstwa przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: E. G. P.S.A. oraz H. I.Sp...

 • KIO 1808/17, KIO 1809/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ...7-172, 174-175, 215-412 załączników do pisma) są traktowane jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 8 ust 3 Pzp oraz art....ww. pisma zostały w części zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa. W oparciu o powyższe wyjaśnienia Zamawiający dokonał...

 • KIO 1792/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ...TS 500, to również nieuzasadnione jest obejmowanie tajemnicą związanych z nim dokumentów, które są ..., zważywszy, że Odwołujący wycofał zarzut III dotyczący tajemnicy przedsiębiorstwa, Izba uznała go bezprzedmiotowy. W dalszej kolejności Izba ustaliła...

 • KIO 1805/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  .... W treści uzasadnienia wyjaśniał, że Odwołujący treść swoich wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny zastrzegł jako tajemnica przedsiębiorstwa. Z tych względów odpowiedź Zamawiającego na powyższy zarzut Odwołującego została zawarta w Załączniku nr 1 do...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... Szwecja. Zamawiający domyśla się, że błąd odwołującego wziął się stąd, że nazwa projektu, którego dotyczyło wezwanie jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa Konsorcjum Comarch, Projekt ten był wskazany na tych samych stronach JEDZ, tj. 146, 147, 149, 246 i...

 • KIO 1785/17

  Orzeczenia KIO, 13-09-2017

  ... w dniu 19 kwietnia 2017 r. udostępnił Odwołującemu ąadane dokumenty, za wyjątkiem zastrzeżonych przez wykonawcę T. dokumentów jako tajemnica przedsiębiorstwa. Kolejno pismem z dnia 19 kwietnia 2017 r. Odwołujący wystąpił z prośbą o podanie informacji czy...

 • KIO 1613/17

  Orzeczenia KIO, 12-09-2017

  ...; z 1 września 2017 roku oraz pisma złożonego na zakończenie rozprawy w dniu 7 września 2017 zostało objęte przez Odwołującego tajemnicą przedsiębiorstwa. Co do pism składanych na rozprawie Izba uznała, że brak jest podstaw do uznania ich w całości, jako...

 • KIO 1573/17, KIO 1584/17

  Orzeczenia KIO, 04-09-2017

  ... niską i jest niedoszacowana o około 590 000 zł. Biorąc pod uwagę, że wyjaśnienia S. zostały objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Odwołujący stawiając zarzut rażąco niskiej ceny bazował na pewnych założeniach. Koszt budowy systemu jest nieadekwatnie niski do...

 • KIO 1713/17

  Orzeczenia KIO, 04-09-2017

  ...wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: T. ,ul. (…) W., T. G. E. S. treści uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicą przedsiębiorstwa wyjaśnień złożonych zamawiającemu pismem z dnia 14 czerwca 2017 roku oraz samą treść wyjaśnień złożonych pismem z dnia...

 • KIO 1632/17, KIO 1662/17

  Orzeczenia KIO, 01-09-2017

  ... z wyłączeniem jawności, a to z uwagi na skuteczne zastrzeżenie wyjaśnień złożonych w trybie art. 90 ust 1 „tajemnicą przedsiębiorstwa" na etapie postępowania wyjaśniającego. Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy Odwołującego się A. sp z o.o. powołując się...

 • KIO 1728/17

  Orzeczenia KIO, 30-08-2017

  ... informacje, które uzyskał lub uzyska przy zawieraniu lub wykonywaniu umowy i które wykonawca oznaczył jako tajemnica przedsiębiorstwa wykonawcy. Tym samym, wykonawca zobowiązany jest chronić wszelkie informacje pozyskane od zamawiającego (niezależnie od...

 • KIO 1704/17

  Orzeczenia KIO, 28-08-2017

  ... stanowi czyn nieuczciwej konkurencji; 5) bezpodstawnej odmowie przekazania dokumentów oznaczonych przez J. D. jako tajemnica przedsiębiorstwa; 3 6) braku dokonania wyboru jaka najkorzystniejszej oferty Odwołującego. Do postępowania odwoławczego skutecznie...

 • KIO 1645/17

  Orzeczenia KIO, 25-08-2017

  ... umowy" 4. W wyjaśnieniach z dnia 19 czerwca 2017 r. Odwołujący podał (w części stanowiącej tajemnicą przedsiębiorstwa) przewidywany, uśredniony zysk, stanowiący różnicę pomiędzy przychodami wykonawcy a sumą kosztów realizacji zamówienia. Zysk ten...

 • KIO 1692/17

  Orzeczenia KIO, 25-08-2017

  ... dostaw materiałów i urządzeń, oceny ryzyka i jego ewentualnej mitygacji. Przystępujący złożył obszerne wyjaśnienia, które objął tajemnicą przedsiębiorstwa. W dniu 28 sierpnia 2017r. zamawiający poprawił omyłki w ofercie przystępującego, w tym w zakresie...

 • KIO 1602/17, KIO 1614/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ... jest, że Odwołujący nie mógł w odwołaniu odnieść się do ww. wyjaśnień, które zostały przez wykonawcę objęte tajemnicą przedsiębiorstwa i nie zostały udostępnione Odwołującemu (w ocenie Izby niesłusznie, o czym mowa poniżej). Co do zarzutu naruszenia...

 • KIO 2155/16

  Orzeczenia KIO, 21-08-2017

  ... metod monitorowania warunków pogodowych konkretną liczbę objazdów wraz z określeniem jej częstotliwości (objęta tajemnica przedsiębiorstwa). Sposób ten (konkretnie częstotliwość objazdów) został przez Zamawiającego zakwestionowany w ramach oceny oferty...

 • KIO 1599/17

  Orzeczenia KIO, 17-08-2017

  ... funkcje Inżyniera Rezydenta. Z przedmiotowego dokumentu wynika, że w ramach (poniższe sformułowane jest z uwagi na objęcie danych tajemnicą przedsiębiorstwa): i. Zadania nr 1 (opisanego w tiret pierwsze Części IV Sekcji C pkt 2) JEDZ) osoba wskazana na...

 • KIO 1589/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ... uzasadniając odrzucenie oferty na podstawie złożonych wyjaśnień, które zostały objęte na wniosek odwołującego tajemnicą przedsiębiorstwa, stwierdził w wyjaśnieniach brak wyliczeń obejmujących wynagrodzenie minimum dwóch osób a zgodnie z postanowieniami...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij