• KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... uczestnictwa w zamówieniach publicznych”. Zamawiający poinformował, że jak wynika ze złożonych dokumentów (zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa), zakaz ten został wobec wykonawcy podtrzymany ostatecznie wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 29.03.2018...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ...orzeczono w pkt 2 sentencji wyroku. Zarzut 2.1 Skład orzekający ustalił, że – jak wspomniano – Wykonawca A objął tajemnicą przedsiębiorstwa wyjaśnienia treści oferty i rażąco niskiej ceny wraz z załącznikami (korespondencja z 15 czerwca br.). 15 Pismem z 4...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  .... Założenia” z dnia 23 marca 2018 r. a) informacja o metodologii modelu finansowego sama w sobie nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa, ponieważ jest to tylko sam sposób prezentacji informacji, a Wykonawca M w żaden sposób nie wykazał, aby istniały prawne...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ... złożył wyjaśnienia oraz przedłożył kalkulacje i dowody w 18 postaci ofert, umów, które w całości objął tajemnicą przedsiębiorstwa: Załącznik nr 1 stanowi kalkulację dotyczącą kosztów odbierania odpadów – w kalkulacji wskazany jest zysk, Załącznik nr...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... jakie wykonawcy przyjmują do kalkulacji, służą skalkulowaniu ceny w 82 niniejszym zamówieniu - a zatem objęcie ich tajemnicą przedsiębiorstwa jest bezpodstawne. Cena w postępowaniu jest bowiem jawna, a tym samym jej składowe nie korzystają z zastrzeżenia...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ...czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i ujawnienie informacji zastrzeżonych przez Konsorcjum Mostostal jako tajemnica przedsiębiorstwa. Informacjami, których ujawnienie nakazała Izba, jest część wyjaśnień Konsorcjum Mostostal udzielonych zamawiającemu...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ..., iż jest obecnie w kontakcie z kilkoma polskimi przedsiębiorstwami (np. Konsorcjum stali i Stal service) w ... dot. pkt II.5 odwołania), jak też zastrzeżony przez Odwołującego jako tajemnica przedsiębiorstwa dowód nr 8 dot. pkt II.5 odwołania wskazują na to,...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... w załączniku do pisma Odwołującego z dnia 1 czerwca 2018 r., który został objęty przez wykonawcę Netia klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”, z uwagi na charakter znajdujący się w nim informacji. Z jego treści jasno wynika, że kary umowne przewidziane...

 • KIO 852/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... należności celne oraz zawarcie transakcji walutowej. Złożone przez wykonawcę wyjaśnienia w ww. zakresie i dowody zostały objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. W dniu 23 kwietnia 2018 r. Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...folderami, innymi materiałami dotyczącymi oferowanej aparatury – str. 45 - 54) oraz oferty Sysmex Polska Sp. z o.o. (częściowo tajemnica przedsiębiorstwa), pisma z 16.04.2018 r. – informacja o niezgodnościach oferty firmy Sysmex Polska Sp. z o.o. oraz KAWA...

 • XXIII Ga 2057/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-05-2018

  ...ustawy Pzp pozostałe dokumenty nie mogą korzystać z ochrony jako tajemnica przedsiębiorstwa, a mianowicie - jak wskazano w odwołaniu - dokumenty... odniesieniu do oferty (...) i zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa części oferty na stronach 57 - 136,...

 • KIO 914/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ...szkoły. W dniu 7 maja 2018 r. wykonawca MIRBUDS.A. wniósł odwołanie wobec zaniechania ujawnienia informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa w ofercie złożonej przez wykonawcę Control Process EPC2 Sp. z o.o., tj.: 1) formularza oferty w części...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... z 2017 r. poz. 570).” W myśl pkt XIV 6 SIWZ: „Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być 20 udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej...

 • KIO 902/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ...że treść wyjaśnień przystępującego nie została mu udostępniona, gdyż zamawiający uznał, że zastrzeżenie jej jako tajemnica przedsiębiorstwa jest zasadna. Jednakże mając na uwadze szereg okoliczności, nawet bez ujawniania treści wyjaśnień, stwierdzić należy...

 • KIO 887/18, KIO 896/18, KIO 916/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ..., że nie wykazują one ziszczenia się wszystkich trzech przesłanek tajemnicy przedsiębiorstwa, a zatem wyjaśnienia nie mogły zostać skutecznie zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa. Co więcej przedmiotowe dokumenty zostały już skutecznie odtajnione w...

 • KIO 864/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... str. 13, 14, 15, 16, 17 i 18 wyjaśnień z dnia 12.04.2018 r. (zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa) stanowią zabezpieczenie ekonomiczne dla tego kontraktu pozwalające pokryć ewentualne nieprzewidziane koszty. Jest to naturalna rola i przeznaczenie...

 • KIO 875/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...w niniejszym postępowaniu zastrzegł w jej treści informacje będące tzw. tajemnicą przedsiębiorstwa na stronach: 3, 4, 1 1 oraz 52-83 swojej ....o. z dnia 04.04.2018 r., w tym objęta tajemnica przedsiębiorstwa na str. 5 wyjaśnień od Development Desing sp. z o....

 • KIO 872/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... części rozprawy złożył sam przedmiotowy wykaz jako dowód w sprawie z tym, że nie zawierał on wniosku o objecie go tajemnicą przedsiębiorstwa. Odnosząc się do zarzutów niezgodności treści oferty z SIWZ Odwołujący wskazał, że zgodnie z wymaganiem 3.10 SIWZ...

 • KIO 802/18, KIO 803/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  .... Odwołujący w wyjaśnieniach z dnia 31 stycznia 2018 r. Nr ZP/PN/65/12/2017, które zostały objęte klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa” wskazał, że nie będzie realizował usługi w technologii VoIP, przytaczając w tym zakresie szczegółowe informacje...

 • KIO 842/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... niestarannego działania wykonawcy. Przystępujący przedstawił na rozprawie dokumenty, których treść została zastrzeżona jako tajemnica przedsiębiorstwa, z których wynika, że zaoferowane oprogramowanie posiada kwestionowane przez odwołującego funkcje. Wobec...

 • KIO 867/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ...) wynosiła ponad 10 mln PLN. Co do usługi nr 1 z wykazu, odwołujący złożył wyjaśnienia, których treść zastrzegł jako tajemnica przedsiębiorstwa. Ustalono także, że pismem z dnia 17 kwietnia 2018 r. zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy...

 • KIO 883/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... na rozprawie, że punktem wyjścia do stwierdzenia niezgodności oferty Odwołującego z SIWZ było zawarte w objętych 9 tajemnicą przedsiębiorstwa wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny, złożonych przez Odwołującego w dniu 14 marca 2018 r., oświadczenie, zgodnie z...

 • KIO 835/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, czego domaga się w przedmiotowym postępowaniu odwoławczym Odwołujący. Przystępujący objął tajemnicą przedsiębiorstwa informacje znajdujące się na stronach 22 – 40 złożonej oferty, jednakże z treści odwołania wnioskować należy, że...

 • KIO 810/18

  Orzeczenia KIO, 15-05-2018

  ... z 4.04.2018 r. stał się w sprawie bezprzedmiotowy wobec ujawnienia przez zamawiającego wszystkich informacji uprzednio zastrzeżonych jako objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. I. Zarzuty naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 Pzp przez...

 • KIO 703/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... komponentów, niezbędnych dla zrealizowania zamówienia (oznaczonych przez odwołującego numerami od 1 do 8, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa z uwagi na zawarte tam informacje dotyczące nazwy poddostawców, oferowanych warunków cenowych, warunków płatności...

 • KIO 783/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ...1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, poprzez błędne przyjęcie, że złożone przez Deral-Dez wyjaśnienia dotyczące ceny zostały skutecznie zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa;  art. 7 ust 1 i ust. 3 w zw. art. 89 ust 1 pkt 4 i art. 90 ust. 3...

 • KIO 808/18

  Orzeczenia KIO, 09-05-2018

  ... 447 K. Korus, Komentarz do art. 11 UZNK. System Informacji Prawniczej Lex, za pośrednictwem Zakres pojęcia tajemnica przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, s. 5). W konsekwencji, jak zaznaczył Odwołujący, wymóg posiadania...

 • KIO 749/18

  Orzeczenia KIO, 07-05-2018

  ... informacji. Wykonawca w dniu 23 marca 2018 r. złożył wyjaśnienia, które zostały w całości objęte przez SOP tajemnicą przedsiębiorstwa. Zdaniem odwołującego, kierowanie ponownego wezwania w takiej sytuacji nie tylko godziłoby w prawa innych wykonawców, ale...

 • KIO 733/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... w dniu 26 marca 2018r. zarówno opis metodyki jak i próbkę pracy. Dokumenty te zostały objęte przez wykonawcę tajemnicą przedsiębiorstwa, która nie została uchylona. Na wstępie zauważyć należy, że wymagania Zamawiającego co do opisu metodyki oraz próbki...

 • KIO 718/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  ... przez Zamawiającego, że oferta zawiera rażąco niską cenę. W ocenie Zamawiającego nowe dowody załączone do odwołania (objęte tajemnicą przedsiębiorstwa) nie powinny być brane pod uwagę, gdyż nie były znane przy podejmowaniu decyzji o odrzuceniu oferty. Z...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij