• C-187/16

  Orzeczenia ETS, 20-03-2018

  ...do usług, które są określone jako objęte tajemnicą lub których realizacji muszą towarzyszyć szczególne środki ... tego rodzaju nie mogły być przeprowadzone w innych niż ÖS przedsiębiorstwach z siedzibą w Austrii. Co więcej, owo państwo członkowskie...

 • KIO 196/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... próbki złożonej wraz z ofertą przez DGT, stanowiło by to bowiem ujawnienie informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Mając to na uwadze, Zamawiający odstąpił od zawiadomienia pozostałych wykonawców o terminie i miejscu poddania...

 • KIO 206/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... Unity Overview (Unity 500), z sierpnia 2017 r., złożonego przez Przystępującego do akt sprawy i zastrzeżonego jako tajemnica przedsiębiorstwa. Co do dowodów złożonych przez Odwołującego, to wskazać należy, że zawierają one odmienną informację co do...

 • KIO 197/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... pytania dotyczące ceny, zaś Zamawiający ich nie upublicznił, Odwołujący podkreślił, że informacje te nie mogą zostać zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, ponieważ zgodnie z art. 8 ust 3 zd. 2. Pzp, wykonawca nie może zastrzec informacji, o których...

 • KIO 200/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... siedzibą w Przeźmierowie oraz PSJ Hydrotranzit a.s. z siedzibą w Bratysławie, w Republice Słowackiej jako tajemnica przedsiębiorstwa. 2 2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie...

 • KIO 167/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... tylko tak ogólne informacje finansowe, gdyż informacje bardziej szczegółowe są jego tajemnicą przedsiębiorstwa, to powstaje pytanie, dlaczego wyjaśnienia taką tajemnicą przedsiębiorstwa zostały objęte. Kwestia ta jednak nie była przedmiotem zarzutów i...

 • KIO 183/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ...zastrzeżenie przez Wykonawcę KATEL s.c., jako tajemnicy przedsiębiorstwa części złożonych wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny,..., jednakże z uwagi na to, iż jako tajemnicą przedsiębiorstwa została objęta jedynie kalkulacja powykonawcza z rok 2017 ...

 • KIO 154/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ... dostawy zostały zrealizowane w wymaganym terminie. Stwierdził, że prawidłowo zastrzegł składane zamawiającemu informacje jako objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, gdyż obejmują one istotne gospodarczo dane, które nie są udostępniane innym podmiotom i nie są...

 • KIO 142/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ... zawarte w wyjaśnieniach dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny zostały przez Odwołującego objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Zamawiający w dniu 21 grudnia 2017 r. zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie...

 • KIO 91/18

  Orzeczenia KIO, 08-02-2018

  ...” dowolnej stronie trzeciej. Podkreślić należy, że te „informacje, dokumenty i produkty" w każdym przypadku będą stanowić tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy. Tym samym Wykonawca jest uprawniony do żądania, aby dostęp do nich był odpowiednio regulowany w...

 • KIO 123/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ... wykonawcom. Warto powołać wyrok KIO 242/17, w którym Izba wskazała: 1. Tajemnica przedsiębiorstwa powinna mieć wymiar obiektywny. Uzyskania przymiotu tajemnicy przedsiębiorstwa nie powoduje fakt, że ich wyjawienie w dalszej konsekwencji może stanowić...

 • KIO 59/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... zostały mu udostępnione wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny utrzymania pojazdów złożone przez Newag z uwagi na objęcie ich tajemnicą przedsiębiorstwa przez tego wykonawcę. W związku z tym, że Odwołujący nie może się zapoznać z ich treścią, wnosi o...

 • KIO 126/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ... Pzp poprzez zaniechanie odtajnienia informacji bezpodstawnie zastrzeżonych przez wykonawcę WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp. k. jako tajemnica przedsiębiorstwa w wyjaśnieniach z dnia 4 stycznia 2018 r., zdaniem Izby, zasługiwał na uwzględnienie. Izba uznała, iż...

 • KIO 132/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ... art. 8 ust. 3 Pzp. Zdaniem Izby, Zamawiający nie odtajnił w tym postępowaniu informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa przez Odwołującego. Wskazanie, cytatu że „ceny podane w pozostałych pozycjach wyjaśnienia będą dla wykonawcy niekorzystne...

 • KIO 68/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ..., OSNC 2002, nr 5, poz. 67)". 39. Comtegra powinna była także wykazać, że dla celów ochrony informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa wykonawca ten podjął działania o charakterze zarówno fizycznym jak i prawnym. Zaliczyć do nich można byłoby m.in...

 • KIO 90/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ..., które ponad wszelką wątpliwość mają dla niego istotną wartość gospodarczą. Odwołujący słusznie wskazał, że czym innym jest tajemnica przedsiębiorstwa, a czym innym skuteczne w rozumieniu art. 8 ust. 3 Pzp jej zastrzeżenie w postępowaniu. Jednak starania...

 • KIO 72/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... określony w ustawie, bowiem p.z.p. przewiduje wyłączenie zasady jawności wyłącznie w art. 8 ust. 3 p.z.p. (tajemnica przedsiębiorstwa zastrzeżona i wykazana przez wykonawcę na etapie składania ofert) lub art. 8 ust. 4 p.z.p., który dotyczy postępowań...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... postępowaniu wydaje się być ustalona na wiarygodnym poziomie. Z uwagi na okoliczność, iż dowody te są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, nie jest możliwe przytoczenie dokładnych danych z nich wynikających w uzasadnieniu. Niemniej jednak w ocenie składu...

 • KIO 3/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ...3 Pzp oraz art. 7 ust. 1 Pzp przez bezpodstawne odtajnienie informacji zastrzeżonych przez odwołującego jako tajemnica przedsiębiorstwa oraz przez naruszenie zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców w postępowaniu Pismem z 18.12.2017...

 • KIO 9/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ... InfoStrategia wskazało też, że jeśli takie informacje są wskazywane w ofertach to zawsze podlegają zastrzeżeniu jako tajemnica przedsiębiorstwa, nie są dostępne również w folderach czy też broszurach dotyczących działalności Wykonawcy. Tym samym Wykonawca...

 • KIO 55/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ... ukrywane są tylko przed innymi wykonawcami w postępowaniu, a staną się jawne po podpisaniu umowy z zamawiającym. Tajemnica przedsiębiorstwa jest wartością, która chroniona jest przez przedsiębiorcę przez cały czas, a nie tylko na etapie od dnia złożenia...

 • KIO 17/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 nr 153, poz. 1503) w zakresie określenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Tajemnicą przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o z zwalczaniu nieuczciwej konkurencji są „nieujawnione do wiadomości...

 • KIO 34/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... nie wystąpił do Zamawiającego o udostępnienie dokumentacji postępowania. O ile treść wyjaśnień Przystępującego została zastrzeżona, jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U...

 • KIO 2745/17

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... (w szczególności konkretne dane dotyczące projektów, w których ta osoba brała udział)”. Odnosząc się do objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa informacji zawartych w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia Izba uznała, że co do zasady...

 • KIO 2725/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... korzysta z atrakcyjnych rabatów. Do wyjaśnień zostały załączone dowody w postaci ofert. Zostały one objęte przez przystępującego tajemnicą przedsiębiorstwa. Następnie w dniu 19.12.2017 r. wpłynęło od firmy Vatico W. S. wyjaśnienie oraz uzupełnienie...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... r. w zakresie pkt 2, jak i pkt 3.1 - pkt 3.9 zostały w sposób nieuprawniony zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, odwołujący podniósł, że nie jest w stanie zweryfikować czy Sprint S.A. nie dopuścił się niedopuszczalnej zmiany treści oferty i...

 • KIO 2718/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ...konwalidowania skutków braku aktywności ze strony 9 Odwołującego w zakresie kwestionowania zasadności objęcia tych wyjaśnień tajemnicą przedsiębiorstwa. Jedynie na marginesie wskazać należy, że w przypadku przychylenia się do wniosku, biegły musiałby wydać...

 • KIO 2749/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... kryterium dodatkowego doświadczenia personelu, z uwagi na to, iż są to informacje zastrzeżone przez Odwołującego jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy; 5. zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów postępowania...

 • KIO 2709/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... potwierdzając wykonanie obiektów zgodnie z dokumentacją przetargową oraz przedstawiając stosowną tabelę, która została utajniona jako tajemnica przedsiębiorstwa. Pismem z 18 października 2017 r. Zamawiający zwrócił się do Pizzarotti z dodatkowym pytaniem...

 • KIO 2722/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... być ujawnione, a w konsekwencji ograniczenie dostępu i zaniechanie odtajnienia informacji zawartych w ww. umowie, zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa, w sytuacji gdy wskazane informacje tajemnicy takiej nie stanowią; 7. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij