• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... być udowodniona przez przystępującego. 56 Przystępujący w tym zakresie przedłożył kalkulację, którą również objął tajemnicą przedsiębiorstwa. Jednakże wybiórcza kalkulacja nie jest w stanie zastąpić postępowania wyjaśniającego sposób kalkulacji ceny, na...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ...wyliczonej w SKWZ oraz 2 152 796,87 zł (co stanowi zaniżenie o 35%) niższa od średniej z ofert (tajemnica przedsiębiorstwa). Niedoszacowanie to w konsekwencji prowadzi do sytuacji, w której Wykonawca nie będzie w stanie prawidłowo realizować koszenia i tak...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...z przedsiębiorstw prywatnych Laguna sp. z o.o. powodujące uprzywilejowanie przedsiębiorstwa Laguna sp. z o.o. względem innych wykonawców (vide ... ustawy przy zamówieniach na uzbrojenie, objętych tajemnicą państwową oraz jeżeli wymaga tego istotny interes...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... uczestnictwa w zamówieniach publicznych”. Zamawiający poinformował, że jak wynika ze złożonych dokumentów (zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa), zakaz ten został wobec wykonawcy podtrzymany ostatecznie wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 29.03.2018...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... do SIWZ, odpowiedzi na pytania, ofertę ASSECO Poland S.A., wyjaśnienia ASSECO Poland S.A. z 25.04.2018 r. (tajemnica przedsiębiorstwa), informację z 27.04.2018 r. o odrzuceniu oferty Odwołującego, odwołanie w sprawie o sygn. akt: KIO 911/18, załącznik nr...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... z 25.07.2018 r. (do Przystępującego 20.07.2018 r.) o częściowym odtajnieniu dokumentów zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa złożonych przez Samindruk Sp. z o.o. Izba zaliczyła także w poczet materiału dowodowego złożone na rozprawie przez...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...wstępie wyjaśnień wskazał na objęcie ich tajemnicą przedsiębiorstwa z uwagi na to, że zawiera ono informacje techniczne... Polska Sp. z o.o. 41 18. Kalkulacja cenowa i Wyjaśnienia Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjnych „SURVEYOR" B. & G. 19. Kalkulacja cenowa i ...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... ofert. Sygn. akt KIO 1543/18 Odwołujący następnie na stronach 13 – 33 odwołania zastrzeżonych przez niego jako tajemnica przedsiębiorstwa uzasadniał w jego ocenie niezasadnie przyznaną, zaniżoną przez Zamawiającego punktację w podkryteriach 14.4.1, 14.5...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... zbyt dużej liczby punktów, a w konsekwencji również na decyzję o wyborze oferty Wykonawcy Comp jako najkorzystniejszej. IV. Tajemnica przedsiębiorstwa Zamawiający w piśmie z dnia 4 lipca 2018 r. zwrócił się do Wykonawcy Comp o złożenie szeregu wyjaśnień...

 • KIO 1530/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... jest „niższa od kwoty 3 656 brutto” (jak wynika z odwołania – dokładny poziom wynagrodzenia objęty jest tajemnicą przedsiębiorstwa), a zatem jest znacząco niższa od kwoty 4 848,16 zł, stanowiącej przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ...w stanie określić wartości spektrofotometru oferowanego przez Przystępującego, jako że obaj Wykonawcy przyznali, że kwestie te pozostają tajemnicą przedsiębiorstwa danej firmy. Pomimo, iż urządzenia oferowane przez 22 obu Wykonawców są tego samego typu, to...

 • KIO 1485/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...gdyż dane dotyczące konkretnego modelu sprzętu oferowanego w tym postępowaniu zostały przez odwołującego zastrzeżone jako tajemnica jego przedsiębiorstwa. Wobec powyższego zarzut nie potwierdził się. 18 W pkt 3 uzasadnienia odwołania odwołujący przedstawił...

 • KIO 1541/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... zaniechania Zamawiającego nie może być uznana okoliczność, że wyjaśnienia Odwołującego zostały zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa. Po pierwsze stwierdzić należy, że Zamawiający miał możliwość przedstawienia uzasadnienia w taki sposób...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... informacje mogą być zawarte także np. w innych miejscach oferty, nawet w części oferty zastrzeżonej jako tajemnica przedsiębiorstwa. (...) Podkreślenia wymaga, że oczywistości omyłki nie można oddzielać od wiedzy zamawiającego czy posiadanych przez niego...

 • KIO 1491/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... 2018 r., 11 czerwca 2018 r. oraz 9 lipca 2018 r., których treść wraz z załącznikami została objęta tajemnicą przedsiębiorstwa. W wyniku oceny ww. wyjaśnień Zamawiający ustalił, że Odwołujący oferuje w swojej ofercie pale przemieszczeniowe typu tubex oraz...

 • KIO 1461/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... postępowania, iż w przedmiotowym postępowaniu żadne dokumenty ani wyjaśnienia wykonawców nie zostały objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, dlatego co najmniej dziwne wydaje się podniesienie przez odwołującego kwestii „odtajnienia wyjaśnień”. Ponadto...

 • KIO 1471/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... w sytuacji, w której wykonawca powołuje się na tą okoliczność w uzasadnieniu decyzji o objęciu informacji tajemnicą przedsiębiorstwa. Ad casum Konsorcjum B wskazało na zobowiązanie pracowników, którzy negocjowali warunki załączonych do wyjaśnień ofert, do...

 • KIO 1358/18

  Orzeczenia KIO, 06-08-2018

  ... z SIWZ oraz możliwości wykonania niniejszego zamówienia za zaoferowaną kwotę, a także weryfikację zasadności i prawidłowości objęcia tych wyjaśnień tajemnicą przedsiębiorstwa; - art. 90 ust. 1-3 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp przez ponowne wezwanie...

 • KIO 1428/18

  Orzeczenia KIO, 03-08-2018

  ... zakresie żądanym przez Zamawiającego. Ww. pismo wraz z załącznikami zostało zastrzeżone przez Odwołującego jako tajemnica przedsiębiorstwa. Na potrzeby postępowania odwoławczego prowadzonego przez Krajową Izbę Odwoławczą w niniejszej sprawie Odwołujący, w...

 • KIO 1404/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... katalogowego; 5. oświadczenia dystrybutora urządzeń Shure wraz z tłumaczeniem na język polski (dokument objęty tajemnicą przedsiębiorstwa); 6. karty katalogowej urządzenia QLXD producenta Shure wraz z tłumaczeniem na język polski wybranych fragmentów...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ...orzeczono w pkt 2 sentencji wyroku. Zarzut 2.1 Skład orzekający ustalił, że – jak wspomniano – Wykonawca A objął tajemnicą przedsiębiorstwa wyjaśnienia treści oferty i rażąco niskiej ceny wraz z załącznikami (korespondencja z 15 czerwca br.). 15 Pismem z 4...

 • KIO 1380/18, KIO 1384/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ..., zawartych przez wykonawcę, podczas gdy takie umowy są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, a przedmiotowe żądania skutkuje naruszeń przez wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa, co może skutkować zarówno odpowiedzialnością karną, jak i cywilną...

 • KIO 1368/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... w odrębnej, dodatkowej, kolumnie, oznaczonej kolorem zielonym, braków w dokumentacji w żądanym zakresie (dokument objęty tajemnicą przedsiębiorstwa); 3. specyfikacji technicznej pojazdów - dokumentu przekazanego przez zamawiającego wykonawcom w dniu 5.07...

 • KIO 1339/18

  Orzeczenia KIO, 24-07-2018

  ..., w którym akcentuje się obowiązek "wykazania" oznacza coś więcej aniżeli wyjaśnienie (uzasadnienie) przyczyn co do objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa. A już z pewnością za wykazanie nie może być uznane ogólne uzasadnienie, sprowadzając się de facto do...

 • KIO 1237/18

  Orzeczenia KIO, 24-07-2018

  ... i całością weryfikację zgodności oferty Neomed z SIWZ, mimo iż dokumenty te w żadnym wypadku nie mogły być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa i nie podlegały utajnieniu; 4. art. 7 ust 3 Pzp, poprzez przeprowadzenie postępowania (w szczególności 5 oceny i...

 • KIO 1381/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ..., wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy czy też informacji dotyczącej ewentualnego objęcia informacji zawartej w ofercie tajemnicą przedsiębiorstwa znajdowały się na stronach 1 i 2, które zostały podpisane przez osobę uprawnioną do składania...

 • KIO 1303/18, KIO 1310/18, KIO 1322/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... Izby z dnia 14 marca 2018 r. sygn. akt KIO 340/18 (który znany jest Odwołującemu tylko w części uzasadnienia nieobjętej tajemnicą przedsiębiorstwa), gdzie wykazano, że Konsorcjum Aecom dopuściło się w 2014 i 2015 r. 590 dni zwłoki (m.in. zadanie 3.3...

 • KIO 1350/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... MedHub Sp. z o.o. (dalej jako: „MedHub") i Asseco Poland S.A. (dalej jako „Asseco"), jako tajemnica przedsiębiorstwa, tj. załącznika nr 1 do formularza ofertowego, zawierającego opis techniczny oferowanego sprzętu. Wobec powyższego odwołujący wniósł o...

 • KIO 1313/18

  Orzeczenia KIO, 17-07-2018

  ... jego zasadności. Odwołujący, poza jednozdaniowym uzasadnieniem, nie wykazał, że informacje, które zostały przez niego zastrzeżone tajemnicą przedsiębiorstwa (TP), na taką ochronę zasługują. Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. O kosztach...

 • KIO 1281/18

  Orzeczenia KIO, 13-07-2018

  ... bądź umowami o zachowaniu poufności. Podkreśla, że takie dowody powinny być złożone wraz z informacjami zastrzeżonymi jako tajemnica przedsiębiorstwa. Odwołujący dodaje, że nawet gdyby umowa o zachowaniu poufności była zawarta, to nie dowodzi to istnienia...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij