• KIO 2629/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ... – zaś jego podsumowanie znalazło się na str. 4 pisma z dnia 30.11.2017 r. (objętej zastrzeżeniem jako tajemnica przedsiębiorstwa). Nie sposób również zgodzić się z Odwołującym, że nie istnieje możliwość zbiegu przesłanek odrzucenia oferty ujętych w treści...

 • KIO 2606/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...przesłanek, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy uznk, a zatem nie podlegają skutecznemu zastrzeżeniu jako tajemnica przedsiębiorstwa. Wskazuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest co do zasady jawne, a wszelkie wyjątki od tej reguły...

 • KIO 2588/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... oferty według sposobu przyjętego przez Odwołującego. Na pytanie Przewodniczącego, w zakresie treści kalkulacji objętej tajemnicą przedsiębiorstwa, Przystępujący wyjaśnił, że skalkulował ilość etatów, zgodnie z wymogami Zamawiającego, tj. 15 etatów pełnych...

 • KIO 2509/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ..., natomiast posiadana przez niego szczegółowa kalkulacja, którą musiał wykonać na potrzeby przygotowania oferty jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa dlatego uznał, że nie musi jej przedstawiać Zamawiającemu - Izba 11 wskazuje, że rzeczywiście wezwanie...

 • KIO 2565/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ...zarzutów} Odwołujący podał, że Zamawiający nie udostępnił mu szeregu dokumentów, zastrzeżonych przez Wykonawcę ESP jako tajemnica przedsiębiorstwa. Odwołujący zarzucił, że w odniesieniu do niektórych spośród tych dokumentów nie było podstaw do zastrzeżenia...

 • KIO 2568/17, KIO 2597/17, KIO 2605/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... do części dokumentów, których Zamawiający nie udostępnił Odwołującemu, a które nie zostały objęte przez Schiller tajemnicą przedsiębiorstwa. Zamawiający wezwał wykonawcę Schiller do złożenia wyjaśnień co do merytorycznych kwestii podniesionych wyżej w...

 • KIO 2483/17, KIO 2484/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...znku. Co prawda, co do zasady zgodzić należy się z Odwołującym 1, iż uzasadnienie zastrzeżenia informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa nie powinno mieć miejsca, po to by wykonawcom zapewnić możliwość kontroli nad działaniami konkurentów, to jednak w...

 • KIO 2470/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... Odwołujący stwierdził, że oferty Electric oraz Konsorcjum powinny zostać odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 PZP. Tajemnica przedsiębiorstwa W ocenie Odwołującego, Wykonawca J. Electric sp. z o.o. nie sprostał obowiązkowi określonemu w art. 8 ust...

 • KIO 2543/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... pługiem (załącznik do wyjaśnień z dnia 13 listopada 2017 r.) w zakresie cen - objęta została tajemnicą przedsiębiorstwa. Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przystąpili wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie Transport Towarowy S...

 • KIO 2518/17, KIO 2531/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... argumenty. Jedynie uzupełniająco Izba nadmienia, że uzasadnienie tej części, w treści złożonego odwołania, zostało zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa OTS-IP Sp. z o.o. i EPC CONSULTING ENGINEERS Sp. z o.o., jednakże na rozprawie prawidłowo...

 • KIO 2525/17, KIO 2529/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... przez Zamawiającego danych, informacji lub dokumentów pozyskanych w związku z wykonywaniem umowy, w tym zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji podmiotom trzecim w zakresie w...

 • KIO 2540/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ... w treści pisma z dnia 5 listopada 2017 r. - str. 6 i 7 w zakresie pkt IV zatytułowanego: „tajemnica przedsiębiorstwa". Analiza tego uzasadnienia potwierdza, że przedstawiona kalkulacja ceny, wyjaśnienie do niej oraz złożone dokumenty stanowią tajemnicę...

 • KIO 2491/17, KIO 2511/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ... odtajnienia pełnej treści złożonych przez Wykonawcę KM wyjaśnień z dnia 7 listopada 2017 r., również w zakresie niezasadnie objętym tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Znk, w tym informacji o wysokości kosztów pracy, 6. art. 7 ust. 1 i 3 Pzp...

 • KIO 2421/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... 20 oferty załącznikami do niniejszej oferty są część niejawna, zał. 17 o treści pozostałe dane podlegające ocenie – tajemnica przedsiębiorstwa str. 253 oferty. Odnosząc się do zastrzeżenia tajemnicy tj. uzasadnienia to w naszej ofercie znajdują się one w...

 • KIO 2506/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ... ochroną wyłączną w postaci praw autorskich lub praw własności przemysłowej, albo też chronionych jako know-how objęty tajemnicą przedsiębiorstwa, doprowadzi do znacznego ograniczenia konkurencji, a nawet jej eliminacji na takim rynku. Odnosząc się do tego...

 • KIO 2519/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  .... 26 ust. 1 Pzp do Przystepujacego z 09.11.2017 r., odpowiedzi z 14.11.2017 r. (częściowo zastrzeżona jako tajemnica przedsiębiorstwa), wezwania w trybie art. 26 ust. 3 Pzp do Przystepujacego z 15.11.2017 r., uzupełnienia z 15.11.2017...

 • KIO 2502/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... iż dane urządzenie może występować w różnej konfiguracji, także tej, która z przyczyn związanych choćby z tajemnicą przedsiębiorstwa lub z innych organizacyjnych względów, nie jest publikowana na oficjalnej stronie producenta urządzeń. Zarówno Zamawiający...

 • KIO 2514/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ..., a jedynie wskazują na brak informacji w tym zakresie od producenta zasłaniającego się tajemnicą przedsiębiorstwa. Odwołujący nie wykazał w postępowaniu odwoławczym staranności własnego działania zmierzającego do wyjaśnienia wątpliwości Zamawiającego...

 • KIO 2479/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ...7 W przedmiotowym postępowaniu nie mamy jednak do czynienia z zamówieniem „na miarę”. Tym bardziej dziwi zastrzeżenie jako tajemnica przedsiębiorstwa kart katalogowych i oświadczeń producenta sprzętu, gdyż na rozprawce o sygn. akt 2006/17 dokumenty te były...

 • KIO 2408/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  ... urządzeń równoważnych technicznie, ale z uwagi na ujawnienie cen oferowanych przez dostawców, treść załącznika została zastrzeżona jako tajemnica przedsiębiorstwa. Wartość oszczędności to kwota 1 567 980,60 zł, co łącznie z ceną ofertową stanowi 11 355...

 • KIO 2473/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ... z dnia 2 października 2017 r., jak również pozostałe załącznik do ww. pisma zostały zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Jednocześnie Zamawiający, na podstawie analizy tych wyjaśnień i przedstawionych dowodów, ustalił że cena oferty Konsorcjum...

 • KIO 2467/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ... wraz z dowodami, potwierdzającymi, że cena oferty AECOM nie jest rażąco niska – zastrzeżone i wykazane, jako tajemnica przedsiębiorstwa AECOM. Zamawiający oraz wykonawca JPL Project Sp. z o.o., uczestnik postępowania odwoławczego, przystępujący po stronie...

 • KIO 2394/17, KIO 2409/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ... ECM Group Polska S.A. wraz z ofertą złożył, przy wykorzystaniu załącznika nr 4 wykaz osób (objęty zastrzeżeniem jako tajemnica przedsiębiorstwa), w którym wskazał w poz. 2, 3 6 oraz 7 osoby na stanowiska inspektorów nadzoru w branży sanitarnej. Izba...

 • KIO 2411/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ..., 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do Wyjaśnień 2 w zakresie rażąco niskiej ceny za zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa; (iv) art. 7 ust. 1 Ustawy Pzp (w związku z powyższymi naruszeniami) poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób niezapewniający zachowania...

 • KIO 2377/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ... serwisowej, wskazał je w części A wyjaśnień z dnia 11 października 2017 r. skutecznie zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Informację tę potwierdził również w wyjaśnieniach z dnia 16 października 2017 r. Przystępujący Fujitsu argumentuje, iż...

 • KIO 2406/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ... fakt, że powoływany przez Przystępującego wykres został zastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa. Skoro więc Przystępujący uważał, że wytworzony wykres stanowił tajemnicę przedsiębiorstwa, to oznacza, że nie ujawniał publicznie treści dokumentu. Zatem...

 • KIO 2343/17, KIO 2344/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  ... T. w odpowiedzi na wezwanie przedłożył żądane dokumenty, w tym wykaz osób – Załącznik nr 9, który został objęty tajemnicą przedsiębiorstwa. W dniu 19 października 2017 r. Zamawiający wezwał wykonawcę T. na podstawie art. 26 ust. 4 Ustawy do złożenia...

 • KIO 2403/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  ..., stanowi know-how wykonawcy i jego kooperantów, i jako taka podlega ochronie i może być zastrzeżona, jako tajemnica przedsiębiorstwa". Odwołujący zwrócił uwagę, iż sam wykonawca PKOB WEGNER uczynił wyłom w dochowaniu wymogu zachowania w poufności danych...

 • KIO 2373/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ... wystąpił do niego jedynie z zapytaniem, czy udzielone przez Przystępującego wyjaśnienia zostały objęte klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”. Nie skierował natomiast do Zamawiającego żądania odtajnienia przedstawionych dokumentów czy wniosku o przekazanie...

 • KIO 2361/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ...Sygn. akt KIO 2361/17 12 przez firmy wymienione przez Zamawiającego w piśmie informującym o odrzuceniu oferty - tajemnica przedsiębiorstwa). Takie działanie ma przede wszystkim pozwolić na weryfikację własnych obliczeń oraz stanowi ewentualną przesłankę do...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij