• KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... jakie wykonawcy przyjmują do kalkulacji, służą skalkulowaniu ceny w 82 niniejszym zamówieniu - a zatem objęcie ich tajemnicą przedsiębiorstwa jest bezpodstawne. Cena w postępowaniu jest bowiem jawna, a tym samym jej składowe nie korzystają z zastrzeżenia...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ...czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i ujawnienie informacji zastrzeżonych przez Konsorcjum Mostostal jako tajemnica przedsiębiorstwa. Informacjami, których ujawnienie nakazała Izba, jest część wyjaśnień Konsorcjum Mostostal udzielonych zamawiającemu...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...folderami, innymi materiałami dotyczącymi oferowanej aparatury – str. 45 - 54) oraz oferty Sysmex Polska Sp. z o.o. (częściowo tajemnica przedsiębiorstwa), pisma z 16.04.2018 r. – informacja o niezgodnościach oferty firmy Sysmex Polska Sp. z o.o. oraz KAWA...

 • KIO 677/18

  Orzeczenia KIO, 26-04-2018

  ... w zakresie, w jakim zawiera lub odnosi się do informacji, które zostały objęte przez Zamawiającego, ochroną, jako tajemnica przedsiębiorstwa, zostało przedstawione w załączniku nr 1, który odnosi się do zarzut w zakresie terminu realizacji przedmiotu...

 • KIO 670/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...). Do pierwszych z nich dołączono dwa oświadczenia producenta wraz z tłumaczeniem. Nadto, pierwsze z nich w zakresie objętym tajemnicą przedsiębiorstwa odsyła do wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny (wezwanie z 05.03.2018 r., wyjaśnienia z 08.03.2018 r...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... z art. 11 ust. 4 Znk i art. 7 ust. 1 Pzp przez nieprawidłową oceną zasadności objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa złożonego przez Przystępującego wykazu robót wraz z referencjami i zaniechanie udostępnienia tych dokumentów Odwołującemu, podlegało umorzeniu...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... w dniu 22 stycznia 2018 r. w trybie art. 87 ust. 1 Pzp, których fragmenty zostały utajnione jako tajemnica przedsiębiorstwa nie został uznany przez Izbę za spóźniony. Tym samym został zakwalifikowany jako zarzut, podlegający rozstrzygnięciu Izby. Izba nie...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  ... zwłaszcza, że odwołujący nie dysponował kosztorysami w pełnym zakresie, albowiem część z nich (dotycząca betonu architektonicznego) została objęta tajemnicą przedsiębiorstwa. W zakresie zarzutu naruszenia art. 8 ust. 1 - 3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ..., jego zdaniem, bezpodstawnego odtajnienia przez Zamawiającego zawartych w wyjaśnieniach Odwołującego informacji 42 zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa jest bezprzedmiotowy i nie powinien być przez Izbę badany, gdyż był on przedmiotem odwołania...

 • KIO 617/18, KIO 621/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... wykazują one ziszczenia się wszystkich 3 przesłanek tajemnicy przedsiębiorstwa, a zatem przedmiotowe wyjaśnienia nie mogły zostać skutecznie zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa. Odnosząc się do konkretnych dokumentów: Konsorcjum ZDI Uzasadnienie...

 • KIO 659/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... im przekazane jako załączniki do korespondencji mailowej w dniu 19 marca 2018 roku w zakresie niezastrzeżonym jako tajemnica przedsiębiorstwa. Odwołującym nie zostały przekazane wyjaśnienia z dnia 2 marca 2018 roku, złożone przez przystępującego Shanghai...

 • KIO 599/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... w sprawie Sygn. akt KIO 599/18 5 o sygn.: KIO 90/18 utrzymała tę część oferty jako objętą tajemnicą przedsiębiorstwa. Z racji na okoliczność, że Zamawiający wykonał kwestionowaną przedmiotowym Odwołaniem czynność, w odniesieniu do części oferty skutecznie...

 • KIO 640/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... Toto Costruzioni Generali S.p.A., ICM S.p.A. o odtajnieniu niektórych dokumentów odwołującego zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Dnia 3 kwietnia 2018 roku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Toto Costruzioni Generali S.p...

 • KIO 551/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... 12 wymaganego przez zamawiającego specyfiku, jest to dowód objęty tajemnicą przedsiębiorstwa; 9) (d6) wyciąg z dokumentu objętego tajemnicą przedsiębiorstwa, który nie jest objęty tajemnicą, a przedstawia najistotniejsze kwestie; dowód pokazuje jak byłoby...

 • KIO 565/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... potwierdzające, iż realizował prace na rzecz Narodowego Banku Polskiego 18 w całym obszarze, w tym złożył dokument (objęty tajemnicą przedsiębiorstwa), z którego wynikało jaka była rola drugiego z członków konsorcjum, firmy Cloudware Polska Sp. z o.o., w...

 • KIO 433/18, KIO 436/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ...przez oprogramowanie HP w wersji wymaganej przez Zamawiającego. Odwołujący 2 przedstawił również argumentację wskazującą na niezasadne objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa wyjaśnień wykonawcy Cloudware Polska Sp. z o.o. z dnia 12 stycznia 2018 r. dotyczących...

 • KIO 537/18, KIO 538/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... SIWZ). 49. Z kolei w przypadku, gdy Zamawiający uzyska pełnię majątkowych praw autorskich do dokumentacji, tajemnica przedsiębiorstwa Odwołującego jest realnie zagrożona. Ciężko bowiem zapobiec, aby Zamawiający jako nowy, wyłączny właściciel praw do...

 • KIO 549/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ... Warszawa, ul. Opaczewska 42/110 – zwany dalej „odwołującym” o odtajnieniu informacji zastrzeżonych w jego ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa, w zakresie opisanym na stronach 73-74 oferty tj. części specyfikacji asortymentowej – załącznik nr 7 do...

 • KIO 571/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ... dniu 4 stycznia 2018r. stosowne wyjaśnienia, wskazując iż szczegółowy kosztorys stanowiący załącznik do SIWZ jest objęty tajemnicą przedsiębiorstwa, gdyż zawarte w nim informacje w szczególności ceny zakupowe opraw oświetleniowych, wynikają ze specjalnych...

 • KIO 556/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ... przedstawienie nie było wcześniej wymagane. Izba nie przeczy, że informacje tego rodzaju mogą być objęte ochroną jako tajemnica przedsiębiorstwa, jednakże taka ochrona nie jest automatyczna i aby tak się stało wykonawca, każdorazowo musi wykazać istnienie...

 • KIO 570/18

  Orzeczenia KIO, 10-04-2018

  ...(ujawnienia) i udostępnienia Odwołującemu informacji zastrzeżonych przez MobileMS sp. z o.o. (dalej również: „Mobile MS"), jako tajemnica przedsiębiorstwa w: 1) wyjaśnieniach złożonych w trybie art. 90 ust. 1 Ustawy Pzp (dalej również: „Wyjaśnienia RNC") w...

 • KIO 531/18

  Orzeczenia KIO, 09-04-2018

  ... ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. W związku z tym, iż dane dotyczące personelu zostały zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa swoje stanowisko uzasadnił szczegółowo w załączniku, zastrzegając jego treść. Kwestią sporną między stronami nie była jednak kwestia...

 • KIO 494/18, KIO 501/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ...niezgodności treści oferty Arriva z SIWZ z uwagi, jak wskazał, na brak możliwości weryfikacji tych informacji wadliwie zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 192 ust. 7 Pzp Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte...

 • KIO 496/18

  Orzeczenia KIO, 30-03-2018

  ...uznać za bezskuteczne, a załącznik w odniesieniu do którego je poczyniono nie może być traktowany jako objęty tajemnicą przedsiębiorstwa i powinien zostać udostępniony innym podmiotom w ramach jawności postępowania. 8 2. Tabela 1 - Kalkulacja Wynagrodzenia...

 • KIO 512/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ... Odwołującego z dnia 31.01.2018 r. W dalszej części odwołania znajdują się informacje wskazane w wyjaśnieniach zastrzeżone jako TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z...

 • KIO 444/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... i 17 ustawy pzp; - Wykonawca w załączonej do oferty, jako odrębna jej część opatrzona klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”, części JEDZ zawierającego wskazanie podstaw, które mogłyby powodować jego wykluczenie z postępowania oraz opisu stanu faktycznego...

 • KIO 410/18, KIO 449/18, KIO 471/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... w odniesieniu do partnerów handlowych z USA. 17 W ocenie Izby odwołujący nie wykazał, że informacje zastrzeżone tajemnicą przedsiębiorstwa zasługują na taka ochronę. W szczególności wskazać należy, iż odwołujący w sposób bardzo ogólny, można wręcz wskazać...

 • KIO 396/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... czy też postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku mogły zawierać informacje będące tajemnicą handlową przedsiębiorstwa. Odwołujący wywodzi, że takie działanie wykonawcy MCC oraz Zamawiającego bezpodstawnie pozbawiło go możliwości weryfikacji...

 • KIO 458/18, KIO 474/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ...jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Tajemnica przedsiębiorstwa jako wyjątek od zasady jawności postępowania powinna być interpretowana w sposób ścisły, a Zamawiający powinien z należytą...

 • KIO 417/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... Pzp. W sytuacji takiej jak niniejsza, Odwołujący nie może przedstawić dowodów, że jakieś informacje zostały bezzasadnie objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, gdyż Odwołujący - nie znając ich treści - nie może wskazać żadnych argumentów czy też dowodów. Może...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij