• C-523/16

  Orzeczenia ETS, 28-02-2018

  .... 2 dyrektywy 2004/18, a także zasadę proporcjonalności należy interpretować w ten sposób, że co do zasady nie sprzeciwiają się one przepisom krajowym ustanawiającym mechanizm pomocy w sporządzeniu dokumentacji, na którego podstawie w ramach postępowania w...

 • C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  ... art. 49 i 56 TFUE oraz przewidziane w art. 2 dyrektywy 2004/18 należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one uregulowaniu państwa członkowskiego, takiemu jak sporne w postępowaniu głównym, które nie pozwala na wykluczenie dwóch syndykatów...

 • KIO 83/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... z art. 3531, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Art. 5 Kc stanowi, że nie można czynić ze...

 • KIO 72/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... – i jako taki stałby się podstawą do wnoszenia kolejnych środków ochrony prawnej. Uwzględnieniu takiego wniosku sprzeciwiałyby się zatem również fundamentalne zasady prawa zamówień publicznych. Wobec nie potwierdzenia się okoliczności, że zamawiający...

 • KIO 74/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... dozoru technicznego UDT, odpowiednio z dnia 11.01.2018 r. i 16.01.2018 r. Uwzględnieniu odwołania, w ocenie Zamawiającego, sprzeciwia się również to, że umowa została już zawarta (w dniu 08.01.2018 r.) i jest aktualnie realizowana. Umowa została...

 • KIO 63/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... § 5 ust. 3 pkt 2, koszty uczestnika postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie zamawiającego oraz wniósł sprzeciw, w wysokości określonej na podstawie rachunków przedłożonych do akt sprawy, obejmujące w szczególności: a) (…) b) wynagrodzenie...

 • KIO 76/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ... Sygn. akt KIO 76/18 6 złożonego przez zamawiającego oświadczenia o uwzględnieniu w całości merytorycznych zarzutów odwołania i braku sprzeciwu wykonawcy, który przystąpił po jego stronie. Izba nie ma przy tym możliwości badania, czy uwzględnienie zarzutów...

 • KIO 82/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... robót, chyba że w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia inwestorowi, inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Do rozpatrywanego stanu faktycznego odnoszą się odrębne uregulowania ustawy Prawo zamówień...

 • KIO 58/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... prawnych związanych z montażem urządzeń, w szczególności uzyskać pozwolenie właściwego Konserwatora Zabytków i zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robót budowlanych od Wydziału Architektury i Budownictwa, a w przypadku gdy parkomaty...

 • KIO 18/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ...w odwołaniu. W dniu 12.01.2018 r.. przystępujący GE Medical Systems Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie wniósł sprzeciw wobec uwzględnienia przez zamawiającego odwołania w zakresie zarzutów 1, 2, 3 i 6. Izba ustaliła, co następuje: 9...

 • KIO 2674/17

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ... z art. 186 ust. 4 ustawy jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo w części, gdy 9 Odwołujący nie wycofa...

 • KIO 13/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ... komandytowa w Warszawie, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego i wnoszącego sprzeciw od uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów odwołania orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu...

 • KIO 26/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ... oraz urządzeń jako podmiot, który ma uzyskać przedmiotowe zamówienie publiczne. Zasada równego traktowania wykonawców sprzeciwia się preferowaniu lub dyskryminacji któregokolwiek z wykonawców, gwarantuje wykonawcom równe szanse w dostępie do informacji...

 • KIO 60/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ..., co następuje: 1) Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty odwołania; 2) przystępujący po stronie Zamawiającego nie wniósł sprzeciwu. Zgodnie z art. 186 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do...

 • KIO 3/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... z oświadczeniem zamawiającego zamawiający nie udostępnił nikomu informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa, a odwołujący nie wyraził sprzeciwu do takiego oświadczenia. Protokół str. 6 akapit drugi od góry, cyt. »Na pytanie członka składu...

 • KIO 17/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... zarzutu odwołania w części – tym samym, w tym postępowaniu odwoławczym nie mamy do czynienie z czynnością wniesienia sprzeciwu, a od której to czynności uzależnione jest rozpoznanie odwołania. Izba podkreśla, że jednocześnie informacja o częściowym...

 • KIO 35/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... 12A, 09-131 Joniec, jednakże jego pełnomocnik na posiedzeniu w KIO oświadczył, że przystępujący nie wnosi sprzeciwu wobec uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów odwołania w całości. Dla wywarcia skutku procesowego w postaci umorzenia postępowania...

 • KIO 37/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... odwołanie, Izba zasądza koszty, o których mowa w § 3 pkt 2, od odwołującego na rzecz zamawiającego lub wnoszącego sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało cofnięte na mniej niż 1 dzień przed dniem, na który wyznaczony został termin rozprawy lub posiedzenia z...

 • KIO 47/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  .... 353¹ kc strony zawierające umowę, mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiał się właściwości (naturze) stosunku, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. O ile zasada swobody umów wymaga konsensusu obu...

 • KIO 2663/17, KIO 2665/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...odwołań w zakresie zarzutów dotyczących ofert Fujitsu i Koncept, a następnie na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2018 r. cofnął sprzeciw wobec uwzględnienia odwołania o sygn. akt KIO 2663/17. Ponadto w trakcie rozprawy w dniu 12 stycznia 2018 r. przystępujący...

 • KIO 25/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego do złożenia w terminie 3 dni oświadczenia w przedmiocie sprzeciwu, co do uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. Postanowienie powyższe zostało w...

 • KIO 22/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... odwołaniu jako pkt 4 lit. a”, zaś przystępujący Paramedica Mil-Sys J. P. s.j. z Warszawy (00-345) nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienie przez zamawiającego odwołania w zakresie zarzutu oznaczonego w odwołaniu jako pkt 4 lit. b). Izba uznała, ze względu...

 • KIO 2735/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  .... Na posiedzeniu zamawiający potwierdził, iż uwzględnił odwołanie w zakresie zarzutu 1, a przystępujący oświadczył, że nie zgłasza sprzeciwu co do uwzględnienia odwołania w zakresie zarzutu 1. Z tego względu oraz wobec ustalenia, że nie została wypełniona...

 • KIO 2744/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... terminu realizacji zamówienia nie jest wadą postępowania o zamówienie publiczne o takim charakterze. Żaden z przepisów nie sprzeciwia się bowiem zawarciu i realizacji umowy w sytuacji, gdy termin wskazany w dokumentacji postępowania, jako data realizacji...

 • KIO 2573/17, KIO 2575/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... rażąco niskiej ceny. Poleganie na literalnym brzmieniu przepisu, interpretowanie go w sposób dosłowny, oderwany od jego celu sprzeciwia się celowi ustawy. Przenosząc powyższe na stan sprawy wynikający z zakresu zarzutu ograniczonego przez Asseco do...

 • KIO 19/18

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... w postępowaniu odwoławczym nie przystąpił po stronie Zamawiającego żaden wykonawca, który mógłby skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec uwzględnionych zarzutów, to stwierdzić należy, że - stosownie do dyspozycji art. 186 ust. 3a ustawy Pzp...

 • KIO 1/18

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ...ust. 1 i 2 Pzp. Zamawiający nie uwzględnił pozostałych zarzutów i wniósł o ich oddalenie. Przystępujący nie zgłosił sprzeciwu wobec uwzględnienia ww. części zarzutów przez Zamawiającego. W tej sytuacji Odwołujący złożył oświadczenie o wycofaniu pozostałych...

 • KIO 2732/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... przez Zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu jak i hipotetyczne w takiej sytuacji skuteczne wniesienie sprzeciwu przez wykonawcę zgłaszającego przystąpienie do postępowania 4 odwoławczego po stronie Zamawiającego, nie mogłoby stanowić...

 • KIO 2723/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. Pismem z dnia 8 stycznia 2017 r. Przystępujący wniósł sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów odwołania przez Zamawiającego. Swoje stanowisko w sprawie Przystępujący przedstawił w piśmie...

 • KIO 2650/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ...nie znaczy, że ona się nie znajdowała u zamawiającego, czyli że nie została doręczona w terminie. Odwołujący nie sprzeciwia się dowodowi konfrontacji Pani S. z Panem Ż. uważamy, że ten dowód przyczyniłby się do prawidłowego rozpatrzenia sprawy. Zamawiający...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij