• C-408/16

  Orzeczenia ETS, 06-12-2017

  ... są surowsze od tych dopuszczalnych na mocy dyrektywy? 2)       Czy dyrektywę 2004/18 należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się ona istnieniu w prawie krajowym aktu prawnego, takiego jak [OUG] nr 72/2007, który przewiduje stosowanie postanowień...

 • KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... nie jest dopuszczalne kontestowanie jej treści, czy wywodzenie odmiennych skutków czy wniosków z jej treści, gdyż sprzeciwiałoby się to zasadzie przejrzystości postępowania statuowanej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp i przewidywalności działań zamawiającego...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  .... postanowiła, mając na uwadze zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, jak również stanowiska Stron i uczestnika postępowania odwoławczego, który zgłosił sprzeciw, tj. T. sp. z o.o. (podniesione na rozprawie z dnia 25.07.2017 r.) oraz stanowiska zawarte w...

 • KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  .... Stąd wykonawca wywodzi niezgodność takiej zmiany z prawem oraz tezami wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt. Odwołujący sprzeciwia się takiej argumentacji wskazując, że prowadzi ona do omijania przepisów i umożliwia zmianę pierwotnie złożonego oświadczenia w...

 • T-601/16

  Orzeczenia ETS, 26-10-2017

  ... powinna zostać powiększona o odsetki za zwłokę według stawki ustalonej przez Europejski Bank Centralny (EBC). 77      Cedefop sprzeciwia się temu żądaniu odszkodowawczemu. Jego zdaniem, ponieważ zaskarżona decyzja nie jest niezgodna z prawem, skarżący nie...

 • KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ... przystępujący do postępowania po stronie Zamawiającego Wykonawca Roche, wniósł sprzeciw od części z uwzględnionych zarzutów, Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznała odwołanie. Sprzeciwem nie zostały objęte zarzuty dotyczące nieprawidłowego poprawienia omyłek w...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...do enumeratywnie wskazanych funkcje byłaby niedopuszczalna, gdyż prowadziłaby do zmiany kryteriów oceny ofert po terminie składania ofert. Takie działanie sprzeciwiałoby się zasadom wyrażonym w treści art. 7 ust. 1 ustawy Pzp i z tego też względu nie mogło...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie C-599/10 SAG ELV Slovensko a.s.: "Artykuł 55 dyrektywy 2004/18 sprzeciwia się stanowisku instytucji zamawiającej, wedle którego nie ma ona obowiązku żądania od kandydata udzielania wyjaśnienia rażąco niskiej ceny...

 • KIO 2038/17, KIO 2048/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... M. po stronie zamawiający nie stawił się na posiedzenie z udziałem stron, o terminie prawidłowo powiadomiony, nie złożył sprzeciwu. Izba zważyła, co następuje: Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienia spełniają wymogi formalne określone w art. 185 ust...

 • KIO 2026/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... postępowania odwoławczego. Wykonawca ten w terminie 3 dni (tj. do dnia 9 października 2017 r.) nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego postępowanie odwoławcze należało umorzyć, stosownie do dyspozycji art. 186 ust. 3 ustawy Pzp. O kosztach postępowania...

 • KIO 2008/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... po stronie Zamawiającego – Zakład Mechaniki Przemysłowe ZAMEP Sp. z o.o. (dalej jako ZAMEP) wniósł ustnie do protokołu sprzeciwu wobec uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów. Na podstawie art. 186 ust. 4 Ustawy Izba rozpoznała odwołanie w...

 • KIO 2010/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2014 r., poz. 964) został wezwany do złożenia oświadczenia w przedmiocie wniesienia sprzeciwu co do uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, w terminie 3 dni od dnia doręczenia...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... z którym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego, czyli art. nie może być sprzeczny z dyspozycją...

 • KIO 1993/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... odpowiedzi Zamawiającego na odwołanie z dnia 4 października 2017r. wraz z częściowym uwzględnieniem zarzutów odwołania, sprzeciwu Przystępującego z dnia 6 października 2017r.od uwzględnienia części zarzutów, pisma uzupełniającego Przystępującego z dnia 9...

 • KIO 2031/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... dnia 6 października 2017 r. nawiązując do odpowiedzi zamawiającego na odwołanie z dnia 5/10/2017 r. oświadczyli, że nie wnoszą sprzeciwu oraz wnieśli o umorzenie postępowania odwoławczego w trybie art. 186 ust.3 ustawy Pzp. Biorąc pod uwagę powyższe, Izba...

 • KIO 2002/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... pod rygorem umorzenia postępowania. Wezwanie, przekazane za pośrednictwem faksu, przystępujący otrzymał 3 października 2017 r. Termin na wniesienie sprzeciwu, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 3 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 3 z dnia 22 marca...

 • KIO 1960/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...rozwiązania IBM, opisanego w pkt 1.1. odwołania z 2 powodu uwzględnienia w tym zakresie odwołania przez Zamawiającego i braku sprzeciwu wobec uwzględnienia w części zarzutów podniesionych w odwołaniu. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia...

 • KIO 1940/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...czyni to pod wpływem informacji pozyskanych od producenta oferowanych urządzeń, czyli firmy z grupy F. (por. oświadczenie o wycofaniu sprzeciwu przystępującego K. z 4.10.2017 r., w aktach sprawy). Jak słusznie dostrzegł przystępujący F. nie można wykluczyć...

 • KIO 1987/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... r. wykonawca Technitel Polska S. A. z siedzibą w Łodzi - w odpowiedzi na uwzględnienie odwołania złożył oświadczenie w przedmiocie sprzeciwu. /dokumentacja postępowania: Pismo wykonawcy Technitel Polska S. A. z siedzibą w Łodzi z dnia 29 września 2017 r./...

 • KIO 1886/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... w postępowaniu odwoławczym nie przystąpił po stronie Zamawiającego żaden wykonawca, który mógłby skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec uwzględnionych zarzutów, to stwierdzić należy, że - stosownie do dyspozycji art. 186 ust. 3a ustawy Pzp...

 • KIO 2000/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U.2014.964 j.t. ze zm.), do złożenia oświadczenia w przedmiocie wniesienia sprzeciwu co do uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, w terminie 3 dni od dnia otrzymania...

 • KIO 1959/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... postępowania odwoławczego w niniejszej sprawie, w przypadku nie wniesienia sprzeciwu przez Przystępującego Elecom. Prezes KIO w piśmie z dnia 26/09/2017... października 2017 r. nie został zgłoszony taki sprzeciw. Biorąc pod uwagę powyższe, Izba postanowiła o...

 • KIO 1976/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który KIO 1976/17 3 przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o...

 • KIO 1954/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ... ustawy, żaden wykonawca albo uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do po stronie zamawiającego, nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku...

 • KIO 1931/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  ... w wezwaniu wykonawca Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie złożył oświadczenia w przedmiocie sprzeciwu co do uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów postawionych w odwołaniu. Zgodnie z art. 186 ust. 3 ustawy Prawo...

 • KIO 1920/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... 2017 r. wykonawca ECS działając na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy Pzp złożył oświadczenie, że nie sprzeciwia się uwzględnieniu przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wniósł o umorzenie postępowania. Postanowieniem z dnia 27...

 • KIO 1942/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... ustalenia 10 warunków umowy. Działanie zamawiającego narusza zasadę swobody umów (treść lub cel stosunku nie może sprzeciwiać się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego) i brzmienie jednej z najważniejszych zasad prawa...

 • KIO 1862/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... umowy. Niemniej jednak swoboda kontraktowania ulega ograniczeniom, gdyż z uwagi na treść lub cel umowy nie mogą one sprzeciwiać się naturze stosunku zobowiązaniowego, zasadom współżycia społecznego ani być sprzeczne z ustawą. Nie jest więc możliwe takie...

 • KIO 1812/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... Zamawiający, przed otwarciem rozprawy, uwzględnił odwołanie w całości. Przystępujący – I. Sp. z o.o. nie wniósł sprzeciwu od uwzględnienia odwołania. Izba uznała, że Zamawiający uwzględnił zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy, a jako...

 • KIO 1908/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... opisał swoje wymagania w sposób szczegółowy wskazując jak rozumie pojęcie kolorowy i nie podjął polemiki ze sprzeciwem w tym zakresie. Analogiczna sytuacja dotyczy wymogu „możliwości zainstalowania min. 20 systemów wirtualnych”, aczkolwiek Izba rozumie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij