• T-182/15

  Orzeczenia ETS, 09-04-2019

  .... spółka Sopra Group rozpoczęła nabycie spółki Groupe Steria. 12      W dniu 14 lipca 2014 r. Komisja Europejska postanowiła nie sprzeciwiać się publicznej wymianie akcji między spółkami Sopra Group i Groupe Steria. 13      W dniu 6 sierpnia 2014 r. spółka...

 • I C 505/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-02-2019

  ... od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty a także kwoty 10.800 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. W sprzeciwie od nakazu zapłaty (k. 798-803) strona pozwana zaskarżając nakaz zapłaty w całości, wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie zwrotu...

 • KIO 169/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... 972) Izba, uwzględniając odwołanie zasądziła od wykonawcy, wnoszącego sprzeciw równowartość kwoty wpisu na rzecz odwołującego oraz koszty, o...uczestnik postępowania odwoławczego, który wniósł sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu...

 • KIO 137/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2019 r. wniósł do protokołu na podstawie art. 186 ust.5 ustawy Pzp sprzeciw, podtrzymując argumentację co do niezasadności podnoszonych w odwołaniu zarzutów. W powołanym piśmie z dnia 29 stycznia 2019 r. Przystępujący...

 • VI GC 1454/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-02-2019

  ... o sygn. akt VI GNc 2305/18 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni uwzględnił żądanie pozwu w całości. W sprzeciwie od powyższego orzeczenia pozwany M. J. wniósł o oddalenie powództwa zaprzeczając dokonaniu zamówienia i odbioru towarów wskazanych na...

 • KIO 116/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...Usług G1, jedynie bliżej nieokreślonym zobowiązaniem do pozostawania w gotowości do jej świadczenia. Modyfikacja pkt 3.7 sprzeciwia się właściwości (naturze) stosunku, ustawie PZP i zasadom współżycia społecznego. Modyfikacja pkt 3.7 wzoru umowy wynikająca...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ...c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Na wstępie rozważań wskazać należy, że warunki stosunku...

 • KIO 39/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ... odwoławczego na skutek uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu i nie wniesienia sprzeciwu przez Przystępującego, wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem...

 • KIO 2700/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... Torpol S.A. z siedzibą w Poznaniu zgłaszający przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego wniósł sprzeciw. Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron i uczestnika postępowania, na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału...

 • KIO 50/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... może być powielana bez obrazy podstawowych zasad prowadzenia postępowania wskazanych w art. 7 ust. 1 Pzp. Należy sprzeciwić się działaniu wykonawcy polegającego na uchylaniu się od adekwatnej odpowiedzi na wezwania zamawiającego i przekazywaniu informacji...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... oraz lokalizacji Zamawiającego należy wziąć pod uwagę: a) konieczność zgłoszenia budowy infrastruktury i oczekiwania na brak sprzeciwu organu; b) uzyskanie pozwoleń konserwatora zabytków; c) uzgodnienia z właścicielami lub administratorami budynków; d...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... wystawiana faktura VAT, a nie umowa podwykonawcza. Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty odwołania. Przystępujący Decsoft wniósł sprzeciw. Izba ustaliła następujący stan faktyczny: Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. siwz wraz z...

 • KIO 52/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... nie stawił się na posiedzeniu w przedmiotowej sprawie. Przystępujący do momentu otwarcia posiedzenia nie zgłosił także sprzeciwu wobec uwzględnienia przez Zamawiającego odwołania. W związku z powyższymi faktami, Izba uznała, że zachodzą podstawy do...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ...jego firmą przy realizacji zamówień publicznych. Niezależnie od tego Odwołujący podnosił, że zasady elementarnego doświadczenia życiowego sprzeciwiają się przyjęciu, że osoba inteligentna i doświadczona wyraziłaby chęć współpracy nie wiedząc z kim, w jakim...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... prac konkursowych zawartych w punkcie 5.2 Regulaminu. Zauważyć tylko można, iż ocena ta mogłaby nie wzbudzić takiego sprzeciwu Odwołującego, gdyby została bardziej szczegółowo i jasno przedstawiona, tj. gdyby sąd konkursowy wyjaśnił już w samej ocenie, co...

 • V GC 340/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-01-2019

  ...(k. 146). Od powyższego nakazu zapłaty pozwana złożyła sprzeciw, zaskarżając nakaz zapłaty w całości. Ponadto wniosła o zasądzenie...zł (k. 151 – 156). W odpowiedzi na sprzeciw powód wniósł o oddalenie sprzeciwu w całości. Powoływał się na dyspozycję z art. ...

 • KIO 43/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ..., żaden wykonawca albo uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... z dnia 23 października 2017 r., KIO 2093/17: „Podkreślić przy tym należy, że czynność unieważnienia postępowania sama w sobie sprzeciwia się określonemu w art. 2 pkt 7a ustawy p.z.p. celowi postępowania o udzielenie zamówienia, przez który należy rozumieć...

 • KIO 24/19, KIO 25/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... w części zarzutów odwołania w sprawie o sygn. akt: KIO 24/19 oraz o sygn. akt: KIO 25/19 (i braku sprzeciwu) oraz wycofania pozostałych zarzutów przez 7 Odwołującego I oraz Odwołującego II, postępowanie odwoławcze – stosownie do dyspozycji art. 186 ust...

 • KIO 17/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... określonym art. 185 ust. 2 ustawy Pzp przystąpił wykonawca Asseco Data Systems S.A. z Gdyni., który nie zgłosił sprzeciwu wobec oświadczenia Zamawiającego, że uwzględnia odwołanie w całości. Krajowa Izba Odwoławcza, mając na uwadze art. 186 ust. 3 ustawy...

 • KIO 11/19

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ..., że uwzględnia zarzuty oznaczone nr 6 (str. 5 odwołania) i 8 (str. 7 odwołania). Przystępujący nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia odwołania w tej części. Krajowa Izba Odwoławcza, rozpoznając złożone odwołanie na rozprawie i uwzględniając zgromadzony...

 • KIO 2702/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ...skorzysta w ramach prawa opcji, jednakże nie później niż do 30.11.2019 r." 12 Przystępujący nie wnieśli sprzeciwu wobec uwzględnienia odwołania w części. Odwołujący oświadczył, że cofa zarzuty odwołania w części nieuwzględnionej. Izba zważyła, co następuje...

 • KIO 1/19, KIO 2/19

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...fakt wpływu na kolejność ofert nie powoduje braku możliwości zastosowania tej procedury. Zastosowaniu tej procedury nie sprzeciwia się także ryczałtowy charakter ceny, który nie zwalnia zamawiającego z obowiązku ustalenia niewadliwej kalkulacji ceny oferty...

 • KIO 4/19

  Orzeczenia KIO, 16-01-2019

  ... 1.b.ii, dotyczące uprawnień zawodowych. Na posiedzeniu z udziałem stron przystępujący oświadczył, że nie wnosi sprzeciwu wobec zarzutów odwołania, które zamawiający uwzględnił. W związku z tym odwołujący oświadczył, że wycofuje pozostałe zarzuty odwołania...

 • KIO 2680/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2019

  ...odwołanie, Izba […] zasądza koszty, o których mowa w § 3 pkt 2, od odwołującego na rzecz zamawiającego lub wnoszącego sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało cofnięte na mniej niż 1 dzień przed dniem, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z...

 • KIO 2692/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ...14 stycznia 2019 roku Wykonawca Infomex sp. z o.o. wniósł pismo, w którym oświadczył, że nie wnosi sprzeciwu wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. W związku z powyższym postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie art...

 • KIO 2699/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ...Pzp stanowi, że jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a...

 • KIO 2670/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ... skutek uwzględnienia w całości zarzutów zawartych w odwołaniu przez zamawiającego przystępujący skorzystał z prawa wniesienia sprzeciwu wobec tej ostatniej czynności. Tym samym Izba nie uwzględniła wniosku zgłoszonego przez Przystępującego. Przewodniczący...

 • KIO 2648/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  .... Pismem z dnia 10 stycznia 2019 r. wykonawca IntraOp Europe GmbH z siedzibą w Düsseldorfie (Niemcy) zgłosił sprzeciw wobec uwzględnienia przez Zamawiającego części zarzutów podniesionych w odwołaniu. V. Na posiedzeniu przed Krajową Izbą Odwoławczą w dniu...

 • KIO 2681/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ...z przysługujących mu uprawnień do ochrony swoich interesów w postępowaniu odwoławczym, w szczególności z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec uwzględnienia odwołania. W konsekwencji Izba uznała, że zachodzą podstawy do umorzenia postępowania odwoławczego na...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij