• C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie drugie: Czy przepisy prawa Unii mające zastosowanie do udzielania zamówień publicznych sprzeciwiają się uregulowaniu krajowemu, według którego można odstąpić od określonego w art. 2 ust. 1 lit. b...

 • C-300/17

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ... 2015 r., MedEval (C‑166/14, EU:C:2015:779), iż w pewnych okolicznościach zasada skuteczności sprzeciwia się krajowym przepisom proceduralnym uzależniającym dopuszczalność powództw o odszkodowanie wytoczonych w ramach postępowań o udzielenie zamówień...

 • KIO 1456/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... 4. Zamawiający oświadczył, iż w całości uwzględnia zarzuty podniesione w odwołaniu. W związku z brakiem sprzeciwu Przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, wobec uwzględnienia w całości zarzutów podniesionych w odwołaniu...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... powinno korzystać z ochrony prawnej. Dodał też, że w myśl art. 3531 k.c., umowne regulacje nie mogą sprzeciwiać się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Podkreślił, że w niniejszym postępowaniu w ramach pojęcia zasad...

 • KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ..., że uwzględnia odwołanie w całości. Podczas posiedzenia w dniu 2 lipca 2018 r. przystępujący wniósł sprzeciw do uwzględnienia odwołania przez zamawiającego. W trakcie rozprawy strony oraz przystępujący podtrzymali swoje stanowiska. Izba stwierdziła...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... z wolnej ręki, bo nie złożono oferty! W ocenie odwołującego, wykładnia funkcjonalna i systemowa zamówień z wolnej ręki winna sprzeciwiać się takiemu instrumentalnemu rozumieniu m.in. art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp. Odpowiedź zamawiającego typu „bo mogę w...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... wynikających z przepisów prawa, podlegać będą udostępnieniu. Jakkolwiek Izba nie wyklucza z góry takiej możliwości, to jednak sprzeciwia się uzasadnianiu zastrzegania informacji z tego powodu, że ich ujawnienie utrudniałoby, a wręcz – odnosząc się do...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... zawierające umowę, co do zasady, mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiał się właściwości (naturze) stosunku, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. O ile zasada swobody umów wymaga konsensusu obu...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...którym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Odwołujący nie wykazał, by postanowienia § 8 czy 12...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... z o.o. w odpowiedzi wniósł na piśmie oraz do protokołu sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutu naruszenia przez Zamawiającego art. 90 ust.1 Pzp... ze strony tego Wykonawcy (przystąpienia, czy też sprzeciwu), w konsekwencji pozostają one bez wpływu na wynik...

 • KIO 914/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, w dniu 21 maja 2018 r. oświadczył, że nie wnosi sprzeciwu wobec tego uwzględnienia. Wobec powyższego postępowanie odwoławcze należało umorzyć, stosownie do dyspozycji art. 186 ust. 3 ustawy...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... w wysokości 3 600,00 zł na podstawie faktury Vat złożonej przez Odwołującego na rozprawie. Izba zasądziła również od wnoszącego sprzeciw Przystępującego TPF Sp. z o.o. na rzecz Zamawiającego kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych...

 • KIO 917/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 964, ze zm.) został wezwany do złożenia oświadczenia w przedmiocie wniesienia sprzeciwu co do uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu w terminie 3 dni od dnia doręczenia niniejszego...

 • KIO 903/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... 15 maja 2018 roku do złożenia oświadczenia w przedmiocie wniesienia sprzeciwu co do uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów w odwołaniu, przystępujący wniósł sprzeciw. KIO 903/18 4 Na posiedzeniu przystępujący złożył Pismo przystępującego z...

 • KIO 823/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... postanowień wykraczających poza dopuszczoną ustawowo granicę swobody umów poprzez ukształtowanie treści stosunku prawnego w sposób sprzeciwiający się jego właściwości oraz zasadom współżycia społecznego, w tym także nadużycie pozycji Zamawiającego jako...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ..., iż Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Z powyższego przepisu ewidentnie wynika, iż zasada...

 • KIO 860/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... transparentności postępowania. Kluczowe jest przy tym, że przystąpienie umożliwia wykonawcy uczestnictwo w czynnościach Izby i sprzeciwianie się naruszeniu prawa przez zamawiającego i zwracanie na te naruszenia uwagi organu orzeczniczego, czego nie mógłby...

 • KIO 882/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... Zamawiającego – Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. (dalej jako Arriva) wniósł ustnie do protokołu posiedzenia sprzeciw wobec uwzględnienia w części zarzutów podniesionych w odwołaniu. Na podstawie art. 186 ust. 4 Ustawy Izba rozpoznała odwołanie w...

 • KIO 842/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... zawarte w odwołaniu. Pismem z dnia 14 maja 2018 r. wykonawca Mediso Polska Sp. z o.o. zgłosił sprzeciw wobec uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów odwołania i wniósł o jego oddalenie. Krajowa Izba Odwoławcza, uwzględniając dokumentację...

 • KIO 853/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. 4 Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła okoliczność...

 • KIO 870/18, KIO 924/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... Kraksurv M. O. oraz uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji Kraksurv Sp. z o.o. w Krakowie, że nie wnosi sprzeciwu wobec uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów odwołania. Izba zważyła, co następuje: Zgodnie z art. 186 ust. 3 Pzp jeżeli uczestnik...

 • KIO 851/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... b lub § 5 ust. 3 pkt 2, koszty uczestnika postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie zamawiającego oraz wniósł sprzeciw, w wysokości określonej na podstawie rachunków przedłożonych do akt sprawy, obejmujące w szczególności (…) b) wynagrodzenie...

 • KIO 840/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... orzekł, iż art. 1 ust. 3 ww. dyrektywy Rady 89/665/EWG „należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on temu, aby oferentowi wykluczonemu na mocy ostatecznej decyzji instytucji zamawiającej z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia...

 • KIO 757/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... Pismem z dnia 10 maja 2018 roku Prezes Krajowej Izby Odwoławczej wezwał przystępującego do złożenia oświadczenia w przedmiocie sprzeciwu co do uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów odwołania w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania pod...

 • KIO 869/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ..., w którym Trybunał wskazał, że „art. 1 ust. 3 dyrektywy 89/665 należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on temu, aby oferentowi wykluczonemu na mocy ostatecznej decyzji instytucji zamawiającej z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia...

 • KIO 847/18

  Orzeczenia KIO, 15-05-2018

  ... zasądza koszty zgodnie z przepisami rozporządzenia na podstawie § 3 pkt 2, od Odwołującego na rzecz Zamawiającego lub wnoszącego sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało cofnięte na mniej niż 1 dzień przed dniem, na który został wyznaczony termin rozprawy lub...

 • KIO 874/18

  Orzeczenia KIO, 15-05-2018

  ... zasądza koszty zgodnie z przepisami rozporządzenia na podstawie § 3 pkt 2, od Odwołującego na rzecz Zamawiającego lub wnoszącego sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało cofnięte na mniej niż 1 dzień przed dniem, na który został wyznaczony termin rozprawy lub...

 • KIO 810/18

  Orzeczenia KIO, 15-05-2018

  ... postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił sprzeciw co do uwzględnienia zarzutów odwołania za wyjątkiem...zostały podtrzymane wobec uwzględnienia ich w całości przez zamawiającego i zgłoszenia sprzeciwu co do zarzutów II, III, IV i V. Zarzut...

 • KIO 831/18

  Orzeczenia KIO, 15-05-2018

  ... w części, gdy zamawiający uwzględnił część zarzutów, a odwołujący nie wycofał pozostałych zarzutów odwołania, Izba zasądza od wnoszącego sprzeciw równowartość kwoty wpisu na rzecz odwołującego oraz koszty, o których mowa w § 3 pkt 2, na rzecz odwołującego...

 • KIO 828/18

  Orzeczenia KIO, 15-05-2018

  ... wyrażonych w art. 7 ust. 1 Pzp – równego traktowania, uczciwej konkurencji oraz przejrzystości. Zasady te sprzeciwiają się temu, aby zmieniać reguły oceny zdolności podmiotowej wykonawców po złożeniu ofert. Wykonawcy zainteresowani zamówieniem oceniają...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij