• KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ..., że uwzględnia odwołanie w całości. Podczas posiedzenia w dniu 2 lipca 2018 r. przystępujący wniósł sprzeciw do uwzględnienia odwołania przez zamawiającego. W trakcie rozprawy strony oraz przystępujący podtrzymali swoje stanowiska. Izba stwierdziła...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...którym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Odwołujący nie wykazał, by postanowienia § 8 czy 12...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... z o.o. w odpowiedzi wniósł na piśmie oraz do protokołu sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutu naruszenia przez Zamawiającego art. 90 ust.1 Pzp... ze strony tego Wykonawcy (przystąpienia, czy też sprzeciwu), w konsekwencji pozostają one bez wpływu na wynik...

 • KIO 823/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... postanowień wykraczających poza dopuszczoną ustawowo granicę swobody umów poprzez ukształtowanie treści stosunku prawnego w sposób sprzeciwiający się jego właściwości oraz zasadom współżycia społecznego, w tym także nadużycie pozycji Zamawiającego jako...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ..., iż Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Z powyższego przepisu ewidentnie wynika, iż zasada...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... w pozostałym zakresie wniósł o oddalenie zarzutów podniesionych w odwołaniu. Wobec powyższego, Przystępujący Remondis wniósł sprzeciw od uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutu w odwołaniu o sygnaturze akt. 517/18. Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem...

 • KIO 670/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... Dz. U. z 2017 r., poz.14) do złożenia oświadczenia w przedmiocie wniesienia sprzeciwu, w terminie 3 dni. W dniu 20.04.2018 r. (wpływ bezpośredni do...na podstawie art. 186 ust.3-5 Pzp wniosło sprzeciw od uwzględnienia odwołania przez Zamawiającego. 20 Skład ...

 • KIO 675/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... już spór pomiędzy stronami – w wyniku uwzględnienia części zarzutów odwołania przez Zamawiającego i braku wniesienia sprzeciwu przez uczestnika postępowania odwoławczego - jest niezasadne, gdyż postepowanie odwoławcze ma charakter kontradyktoryjny, a spór...

 • KIO 669/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... przez Zamawiającego oraz nie bada podstaw, jakie legły u podstaw decyzji odwołującego, a dopiero w sytuacji wniesienia sprzeciwu ocenie Izby podlega zasadność zarzutów odwołania, a tym samym również  zasadność ich uwzględnienia przez Zamawiającego (art...

 • KIO 662/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... dokonania korekty oferty w tym zakresie.” Zamawiający uwzględnił zarzut dotyczący odrzucenia oferty odwołującego. Przystępujący wniósł sprzeciw. Skład orzekający Izby zważył, co następuje. W odwołaniu odwołujący stwierdził, że zamawiający, odrzucając jego...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... i zaniechanie udostępnienia tych dokumentów Odwołującemu, podlegało umorzeniu. Zamawiający uwzględnił bowiem ów zarzut, natomiast Przystępujący nie wniósł sprzeciwu co do tej czynności. Z uzasadnienia uchwały SN z 17 lutego 2016 r., sygn. akt III CZP...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... Zamawiającego o uwzględnieniu w całości zarzutów odwołania. 11 Wobec powyższego, Przystępujący J. D. złożył sprzeciw od uwzględnienia odwołania w całości. Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Odwołującego oraz uczestników postępowania odwoławczego...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...wskazując, że uwzględnia w całości zarzuty zawarte w odwołaniu. Przystępujący ELEKTROTIM S.A. w odpowiedzi na wezwanie do złożenia sprzeciwu wobec uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów zawartych w odwołaniu skorzystał ze swego prawa i wniósł...

 • KIO 673/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...r. zamawiający oświadczył, że uwzględnia odwołanie w całości. Pismem z dnia 20 kwietnia 2018 r. przystępujący wniósł sprzeciw co do uwzględnienia odwołania przez zamawiającego. W trakcie rozprawy strony oraz przystępujący podtrzymali swoje stanowiska. Izba...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... Lidera Konsorcjum o poprawce, pouczając o możliwości niewyrażenia zgody na czynność zamawiającego. W ustawowym terminie Konsorcjum nie wniosło sprzeciwu. Zamawiający zwrócił się do Konsorcjum (pisma Zamawiającego z 2 i z 8 marca 2018r.) o wykazanie w...

 • KIO 663/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... stawienia się na posiedzeniu i skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu co do uwzględnienia odwołania, a także wykazania, że złożona przez... odwoławczym, a także wyczerpuje drugą przesłankę - braku zgłoszenia sprzeciwu, o której mowa w art. 186 ust. 3 p...

 • KIO 656/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... w korespondencji do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 kwietnia 2018 roku, oświadczył, że nie wnosi sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego. Dokumenty te zostały podpisane przez umocowanego...

 • KIO 644/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... oraz SAFEMED Sp. z o.o. spółka komandytowa. Sprzeciw wobec uwzględnienia odwołania zgłosił jedynie wykonawca Mercator Medical S.A.... Zamawiający uwzględnił odwołanie w całości, a wniesiony sprzeciw dotyczył jedynie oferty wykonawcy Mercator Medical S.A....

 • C-65/17

  Orzeczenia ETS, 19-04-2018

  ...,36 EUR wraz z odsetkami tytułem wynagrodzenia za usługi zdrowotne świadczone w 2004 r. 17      CIOV i Regione Piemonte wniosły sprzeciwy od tego nakazu zapłaty do Tribunale di Torino (sądu w Turynie). W toku tego postępowania Regione Piemonte podniósł w...

 • KIO 668/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... na 19 kwietnia 2018 roku. W ocenie Izby powyższe jest równoważne z rezygnacją z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów przedstawionych w odwołaniu. Dostrzeżenia wymaga, że posiedzenie z udziałem stron i uczestników...

 • KIO 650/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...przez Zamawiającego. Izba nie może dokonywać czynności badania i oceny oferty za Zamawiającego. Przystępujący nie zgłosił sprzeciwu wobec uwzględnienia części odwołania przez Zamawiającego. Stosownie do artykułu 186 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych...

 • KIO 654/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... o terminie posiedzenia, należy uznać za rezygnację z uprawnień do reprezentowania jego interesów, tożsamą z niewniesieniem sprzeciwu co do uwzględnienia odwołania. Stwierdzić bowiem należy, iż jeżeli na posiedzeniu w imieniu Przystępującego stawia się...

 • KIO 640/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... podnoszonej w zakresie dowodu nr 9 (zarzut dotyczący dowodu nr 12 został przez zamawiającego uwzględniony i przy braku sprzeciwu ze strony przystępującego, Izba pozostawiła ten zarzut bez rozpoznania). Wskazać bowiem należy, że w zakresie spornego dowodu...

 • KIO 615/18, KIO 626/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... środków ochrony prawnej (odwołania i skargi), jak również składania oświadczeń o przystąpieniu do postępowania odwoławczego, opozycji i sprzeciwów, wnoszenia innych pism do KIO i Sądów oraz reprezentacji przed KIO i Sądem Okręgowym Ww. postanowienie nie...

 • KIO 433/18, KIO 436/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ... kosztami postępowania obciąża Zamawiającego Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie (sygn. akt: KIO 433/18) oraz wykonawcę wnoszącego sprzeciw Cloudware Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt: KIO 436/18) i: 2.1. zalicza...

 • KIO 618/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ... w odwołaniu, jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego – umorzyć postępowanie na...

 • KIO 537/18, KIO 538/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ...k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swojego uznania, byle jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie albo zasadom współżycia społecznego. Nie może zatem wykonawca kwestionować projektu umowy...

 • KIO 611/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu...

 • KIO 605/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ... niejawnym z udziałem stron i uczestników postepowania w dniu 12 kwietnia 2018r. złożył oświadczenie, że nie wnosi sprzeciwu wobec uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów odwołania w całości. Izba zważyła, co następuje: Izba stwierdziła, że zgłoszone...

 • KIO 566/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... WATER”- profesjonalisty w dziedzinie kolektorów słonecznych, technologia wybranego w przetargu wykonawcy jest prawidłowa i nie sprzeciwia się podstawowym założeniom zawartym w SIWZ. Etap zadawania pytań przez wykonawców oraz udzielania odpowiedzi przez...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij