• VI GC 2167/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 20-11-2018

  ...z tytułu braku zwrotu kaucji gwarancyjnej wynikającej z umowy z dnia 03 czerwca 2008 roku. W odpowiedzi na sprzeciw powód wskazał, że oświadczenie o potrąceniu winno być złożone najpóźniej przy zgłoszeniu wierzytelności, w niniejszej natomiast w niniejszej...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... do zastrzeżenia przez zamawiającego na swoją rzecz prawa do odstąpienia od umowy, która została wykonana a dzieło odebrane. Wyraźnie sprzeciwia się temu art. 644 k.c., zgodnie z którym dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili...

 • KIO 1996/18, KIO 1997/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...w pkt 1A.1 sentencji ma charakter formalny, gdyż dotyczy umorzenia postępowania, wobec uwzględnienia zarzutów w części nie objętej sprzeciwem, a zatem było postanowieniem. O tym, że orzeczenie o kosztach zawarte w wyroku Izby jest postanowieniem przesądził...

 • KIO 2011/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...ustawy P.z.p., jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje...

 • KIO 2023/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... zamawiającego potwierdził oświadczenie zamawiającego wyrażone w piśmie z dnia 12 października 2018 r. Przystępujący nie wniósł sprzeciwu co do uwzględnienia w całości przez zamawiającego zarzutów przedstawionych w odwołaniu. Mając na uwadze powyższe...

 • KIO 2034/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... nie wykazał, aby rzeczywiście urządzenia, które obecnie pobierają opłaty mogły być wykorzystane na potrzeby kolejnej umowy. Tezie tej sprzeciwiają się zapisy umów z 2012 r., w których wskazuje się wprost na obowiązek demontażu przez wykonawcę urządzeń po...

 • KIO 2035/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...uznać, że Izba winna dokonywać merytorycznego rozpatrzenia zarzutów odwołania. Artykuł 189 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych sprzeciwia się temu, aby ponownie badać zarzuty, które zostały już rozstrzygnięte przez Izbę, niezależnie od tego, czy...

 • KIO 2009/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...roku, C-27/15, Trybunał stwierdził, że zasada równego traktowania i obowiązek przejrzystości w przetargach publicznych, sprzeciwia się wykluczeniu wykonawcy za niedopełnienie obowiązku, który nie wynika wyraźne z dokumentacji przetargowej lub obowiązującej...

 • KIO 1985/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...wykonywanie prawa, a w konsekwencji nie powinno korzystać z ochrony prawnej. Dodać też należy, że umowne regulacje nie mogą sprzeciwiać się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego, co wynika wprost z przepisu art. 353 1 k...

 • KIO 2006/18

  Orzeczenia KIO, 16-10-2018

  ...zarzutów odwołania, Izba zasądza od odwołującego na rzecz wnoszącego sprzeciw koszty, o których mowa w § 3 pkt 2... odwoławczego, który przystąpił po stronie zamawiającego oraz wniósł sprzeciw, w wysokości określonej na podstawie rachunków przedłożonych do ...

 • KIO 1970/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... przez Zamawiającego, w piśmie złożonym do akt sprawy w dniu 12.10.2018 r. oświadczyło, iż nie wnosi sprzeciwu. Izba stwierdziła, iż w świetle oświadczenia Zamawiającego zachodzi podstawa do umorzenia postępowania odwoławczego na podstawie z art. 186...

 • KIO 1967/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... naliczania opłaty do 30 dni z doprecyzowaniem, iż jest to limit dla całego okresu obowiązywania umowy. Jeszcze dalej idący sprzeciw Odwołującego budzi zapis § 4 ust. 10 Załącznika Nr 8 do SIWZ, w którym Zamawiający zakłada również zawieszenie naliczania...

 • KIO 2008/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... odwołanie, Izba zasądza koszty, o których mowa w § 3 pkt 2, od Odwołującego na rzecz Zamawiającego lub wnoszącego sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało cofnięte na mniej niż 1 dzień przed dniem, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z...

 • KIO 1962/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ... i 3 ustawy, żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniósł 5 sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów, Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu...

 • KIO 1911/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ..., z przyczyn przystępującemu nieznanych i w istocie nieuzasadnionych, a jednocześnie przy sygnalizowanym wielokrotnie przez zamawiającego sprzeciwie, czego ostatecznym wyrazem było odstąpienie przez zamawiającego w czerwcu 2016 r. od umowy zawartej z...

 • KIO 1934/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ... zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w 4...

 • KIO 1958/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ... zostało w badanym odwołaniu oraz na rozprawie, zatem jego rozważenie przez Izbę jest niedopuszczalne. Przepisy ustawy sprzeciwiają się temu, aby dany zarzut mógł być dwukrotnie podnoszony w kolejnych odwołaniach w jednym postępowaniu o udzielenie...

 • KIO 1922/18, KIO 1928/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ... tytułem wpisów od odwołań. 2.2. zasądza od Comarch Healthcare S.A., Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków, zgłaszającego sprzeciw wobec uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów odwołania w sprawie o Sygn. akt KIO 1928/18 na rzecz ASSECO Poland S. A., ul...

 • KIO 1937/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ... cywilnego strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Określona w tym przepisie zasada swobody umów...

 • KIO 1989/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ..., żaden wykonawca albo uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z...

 • KIO 1865/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... jest przy tym, że zgłoszone przystąpienie po stronie zamawiającego umożliwia wykonawcy uczestnictwo w czynnościach Izby i sprzeciwianie się twierdzeniom odwołującego, uderzającym w jego ofertę, czego przystępujący Koncept nie mógłby czynić zgłaszając...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... internetowej www.eltegps.pl, w którym wskazano informacje nt. procesu ważenia. Izba co do zasady nie sprzeciwia się stanowisku Zamawiającego, wspartemu orzecznictwem Izby, który przewidział za te same zdarzenia jednocześnie brak zapłaty wynagrodzenia oraz...

 • KIO 1936/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ..., co następuje: 1) Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty odwołania; 2) przystępujący po stronie Zamawiającego nie wniósł sprzeciwu. Zgodnie z art. 186 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do...

 • KIO 1912/18

  Orzeczenia KIO, 04-10-2018

  ...ISO 9001 uznaje za niezasadne. 3. Kosztami postępowania obciąża wnoszącego sprzeciw przystępującego - wykonawcę L. 2 Sp. z o.o....w Puławach tytułem wpisu od odwołania; 3.2. zasądza od wnoszącego sprzeciw przystępującego - wykonawcy L. Sp. z o.o. z siedzibą w...

 • KIO 1910/18

  Orzeczenia KIO, 04-10-2018

  ... błędy rzeczowe, pod warunkiem że owe zmiany nie doprowadzą do przedstawienia w rzeczywistości nowej oferty. Wskazany artykuł nie sprzeciwia się zatem również temu, by w ustawodawstwie krajowym istniał taki przepis, jaki jest przewidziany w art. 42 ust...

 • KIO 1930/18

  Orzeczenia KIO, 04-10-2018

  ... wobec wskazanej powyżej czynności Zamawiającego, w odpowiedzi na które to wezwanie, 4 października 2018 r., oświadczył, że sprzeciwu nie wnosi. W konsekwencji Izba uznała, że zachodzą podstawy do umorzenia postępowania odwoławczego na podstawie art. 186...

 • III C 108/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 03-10-2018

  ... sprawie art. 102 k.p.c. Na rozprawie w dniu 28 marca 2018 r. pozwany podtrzymał stanowisko wyrażone w sprzeciwie, wskazując, że powód nie wykazał, że zaspokojenie roszczenia nie nastąpiło w terminie i zarzucając, że powództwo było przedwczesne. Pozwany...

 • KIO 1929/18

  Orzeczenia KIO, 03-10-2018

  ... umocowaną. Zatem, w związku z faktem, że wykonawca Przystępujący do postępowania po stronie Zamawiającego nie wniósł sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, postępowanie odwoławcze – stosownie do dyspozycji art. 186...

 • KIO 1927/18

  Orzeczenia KIO, 03-10-2018

  ... odwoławczego przez Izbę, jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie zamawiającego, nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, a zamawiający uwzględnił zarzuty przedstawione w...

 • KIO 1885/18

  Orzeczenia KIO, 03-10-2018

  ... pismo wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o., w którym wykonawca ten oświadczył, że nie składa sprzeciwu od czynności Zamawiającego uwzględnienia odwołania w całości. Wobec powyższego, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 186...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij