• KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... internetowej www.eltegps.pl, w którym wskazano informacje nt. procesu ważenia. Izba co do zasady nie sprzeciwia się stanowisku Zamawiającego, wspartemu orzecznictwem Izby, który przewidział za te same zdarzenia jednocześnie brak zapłaty wynagrodzenia oraz...

 • KIO 1826/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... umów, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Na wstępie zauważenia wymaga, iż określenie terminu...

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie drugie: Czy przepisy prawa Unii mające zastosowanie do udzielania zamówień publicznych sprzeciwiają się uregulowaniu krajowemu, według którego można odstąpić od określonego w art. 2 ust. 1 lit. b...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... dopuszcza podwykonawstwo w zamówieniach, nie zakazuje również podwykonawstwa między oferentami. Co do zasady takiej współpracy nie sprzeciwia się również ustawa uokik.” Zaś orzecznictwo KIO wskazujące na to, że wykorzystywanie przez jednego wykonawcę...

 • KIO 1444/18, KIO 1455/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... lub rozprawy mających na celu rozpatrzenie odwołania – ma miejsce na wyznaczonym terminie posiedzenia lub rozprawy, ewentualny sprzeciw w tym zakresie również można i należy zgłosić w tym terminie. W warunkach prawidłowego powiadomienia przystępującego do...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... drugiej i trzeciej podstawy odrzucenia uwzględnił na posiedzeniu 21.05.2018 r., a Przystępujący po stronie Zamawiającego nie złożyli sprzeciwu. Niniejsze, jednakże pozostaje bez wpływu na wynik (art. 192 ust. 2 Pzp), gdyż potwierdziła się szósta, ósma i...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... 2018 r. i nr 21-24 do wyjaśnień z 3 czerwca 2018 r. wobec jego uwzględnienia przez Zamawiającego, przy braku sprzeciwu Przystępującego. Uwzględniono odwołanie w pozostałym zakresie i nakazano Zamawiającemu: unieważnienie wyboru oraz badania i oceny oferty...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  .... Z kolei, Przystępujący po stronie Zamawiającego – w odpowiedzi na uwzględnienie w całości – złożył na posiedzeniu sprzeciw. Odnosząc się do podniesionych w treści odwołania zarzutów stwierdzić należy, że odwołanie zasługuje na częściowe uwzględnienie...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... Izba nie nakazała w sentencji wyroku w sprawach sygn. akt KIO 1524/18, KIO 1528/18, wydanego wobec wniesienia sprzeciwu przez wykonawcę Koncept i Konsorcjum Maxto odrzucenia oferty Konsorcjum Suntar. II. Nie stwierdzono zaistnienia przesłanek, o których...

 • KIO 1532/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... tj. w zakresie naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy uwzględniony przez zamawiającego i uwzględnieniu temu przystępujący się nie sprzeciwiał. Tym samym zarzut w tej części nie podlegał rozpoznaniu, a Izba umorzyła postępowanie odwoławcze w tym zakresie. Izba...

 • KIO 1538/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...żądania Odwołującego. Na posiedzeniu z udziałem stron i uczestników postępowania Przystępujący złożył oświadczenie, że nie wnosi sprzeciwu wobec uwzględnienia przez Zamawiającego odwołania w części. Odwołujący złożył oświadczenie, że wycofuje zarzuty 1 i 4...

 • KIO 1527/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...3, punktu III. 6 załącznika numer 18.2.3. oraz w punktu V. 7 odwołania oraz z uwagi na brak sprzeciwu Przystępującego, wobec uwzględnienia części zarzutów Izba uznała, że postępowanie odwoławcze w ww. zakresie podlega umorzeniu. W tym miejscu Izba wskazuje...

 • KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... nie upłynąłby przed dniem posiedzenia z udziałem stron. Tym samym wystosowanie tego wezwania było niecelowe wobec możliwości zgłoszenia sprzeciwu podczas posiedzenia. W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 186 ust. 3 Ustawy Pzp umorzyła postępowanie...

 • KIO 1500/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... dsk sp. z o.o. Przystępujący nie stawił się na posiedzenie oraz rozprawę, a tym samym nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutu odwołania. W aktach sprawy znajduje się przesłane przez Przystępującego potwierdzenie otrzymania...

 • KIO 1542/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...a contrario z art. 192 ust. 7 Pzp). Nakazaniu przez Izbę dokonania przez zamawiającego wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej sprzeciwia się również art. 192 ust. 6 Pzp, zgodnie z którym Izba nie może nakazać zamawiającemu zawarcia umowy. Wybór...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ..., że Zamawiający błędnie zakwalifikował uchybienie jako oczywistą omyłkę pisarską, to zauważyć należy, że Uczestnik postępowania nie sprzeciwił się wobec dokonanej poprawy. Zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą (Sygn. akt: KIO 2253/17) zauważyć należy, że...

 • KIO 1504/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu...

 • KIO 1494/18

  Orzeczenia KIO, 13-08-2018

  ... za wykonywanie prawa, a w konsekwencji nie powinno korzystać z ochrony prawnej. Dodał, że umowne regulacje nie mogą sprzeciwiać się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego, co wynika wprost z przepisu art. 353 (1) k...

 • KIO 1470/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 Pzp. Zamawiający uznał w całości zarzuty odwołania, jednak wykonawca E zgłosił sprzeciw oraz wystąpił do KIO zgłaszając przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. KIO wyrokiem wydanym 13 lipca 2018 r...

 • KIO 1370/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... ja wskażę ci prawo), wystarczy, że odwołujący zarzut swój sformułuje w sposób jednoznacznie określający jego stanowisko w kwestii budzącej jego sprzeciw. Sąd Okręgowy w Gliwicach w wyroku z 29 czerwca 2009 r., sygn. akt X Ga 110/09/za stwierdził, iż o tym...

 • KIO 1458/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... w całości zarzutów odwołania (art. 186 ust. 3 ustawy P.z.p.). W związku z tym, że przystępujący wniósł sprzeciw, zamawiający winien był wstrzymać się ze wszystkimi czynnościami do czasu wydania orzeczenia przez Izbę i – w przypadku uwzględnienia odwołania...

 • KIO 1488/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... odwoławczego przez Izbę, jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie zamawiającego, nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, a zamawiający uwzględnił zarzuty przedstawione w...

 • KIO 1396/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... tytułem wpisu od odwołania 3. Zasadza od przystępującego MAXBUD P. P., os. Bolesława Chrobrego 23/17, 60-681 Poznań, wnoszącego sprzeciw od uwzględnienia zarzutów odwołania na rzecz odwołującego ARKON-BUD A. J. ul. Św. Michała 8/9, 62-200 Gniezno kwotę 13...

 • KIO 1497/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1092) do złożenia oświadczenia w przedmiocie wniesienia sprzeciwu co do uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu w terminie 3 dni od dnia otrzymania...

 • KIO 1447/18, KIO 1448/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... wskazanie nazwy zadania jako „Budowa”, a nie „Kontynuacja budowy”, co potwierdzały przedłożone dokumenty. Odwołujący sprzeciwił się podejściu Zamawiającego, który moment rozpoczęcia pracy na stanowisku kierownika robót mostowych (i wszystkich innych...

 • KIO 1437/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  .... akt KIO 1437/18 13 Z kolei przystępujący po stronie zamawiającego do protokołu, w związku z wniesieniem sprzeciwu do uwzględnionego odwołania, stanowisko o oddalenie odwołania, jako wniesionego niezasadnie, argumentował i wyjaśniał następująco. Wniósł o...

 • KIO 1475/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... odwoławczego na skutek uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu i nie wniesienia sprzeciwu przez Przystępującego, wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem...

 • KIO 1480/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ...i 3 ustawy, żaden wykonawca albo uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie zamawiającego, nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku...

 • KIO 1436/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... prawa, a w konsekwencji nie powinno korzystać z ochrony prawnej. Dodać też należy, że umowne regulacje nie mogą sprzeciwiać się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego, co wynika wprost z przepisu art. 3531 k.c...

 • KIO 1502/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... odwoławczego na skutek uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu i nie wniesienia sprzeciwu przez Przystępującego, wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij