• KIO 358/19

  Orzeczenia KIO, 18-03-2019

  ... swoje potrzeby uprawniony jest do kupna określonych rzeczy, a w ramach tych określonych rzeczy nieuprawniona jest taka specyfikacja techniczna, która eliminowałaby w sposób niezasadny określone przedmioty, a przez to ich producentów czy dystrybutorów – to...

 • I C 505/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-02-2019

  ... projektowej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, wiedzę techniczną i wymogi ustawy Prawo budowlane, a także ofertę wykonawcy...postępowania w trybie przetargu nieograniczonego k. 28-36; - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia k. 39; - oferta pozwanego...

 • KIO 156/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ... v.2.2.2 Format ASiC podpisu, o którym mowa w art 1 niniejszej decyzji, musi być zgodny z następującą specyfikacją techniczną ETSl: Podstawowy profil ASiC ETSI TS 103174 v.2.2.1. Odwołujący podkreślił, że ww. standardy dopuszczają zastosowanie algorytmu...

 • KIO 116/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... „Standard Technologiczny i katalog Standardów", Standardem Technologicznym jest konkretne rozwiązanie techniczne, wzorzec projektowy, specyfikacja techniczna lub zasady projektowe, które mają wpływ na sposób realizacji funkcjonalności Aplikacji (str. 15...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  .... Odwołujący wskazał, że szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do siwz (OPZ/Specyfikacja techniczna). W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żądał...

 • KIO 2673/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...Wykonawcę (bez materiałów pomocniczych, które są wliczone w stawkę), e) kosztów dyżurów. W załączniku do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Zamawiający wskazał m.in.: 1.1.6. Do wykonania prac będących przedmiotem umowy Wykonawca skieruje minimum 16 pracowników...

 • KIO 2706/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...in fine) przystępujący wyraźnie zadeklarował, że realizacja usług odbywać się będzie zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i specyfikacją techniczną. Tym samym Izba uznała, że zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp nie znalazł potwierdzenia. Natomiast...

 • KIO 2627/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ...ustawy Pzp. W konsekwencji ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór umowy powinny zawierać precyzyjne... w OPZ wraz z objęciem przedmiotu zamówienia asystą techniczną i usługami serwisowymi. W rozdziale III opisu przedmiotu...

 • KIO 2548/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ... wywołuje wątpliwości co do zgodności oferowanego urządzenia 4 ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, co stanowi naruszenie art. 26 ...in., iż: „W zakresie złożonego formularza charakterystyka techniczna wyłącznika 110kV, tj. Załącznika nr 1 do Umowy...

 • KIO 2645/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ...239-545549, w tej samej dacie została opublikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ. ... 1 i 2 ustawy Pzp poprzez postawienie warunku w zakresie Zdolność techniczna lub zawodowa - niezgodnie z przepisami ustawy Pzp - bez związku ...

 • KIO 2591/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ... średnicy podłączanych przewodów i skrzynka zaciskowa w wykonaniu dwurzędowym zostały opisane odpowiednio w dokumencie pt. „Specyfikacja techniczna i instrukcja obsługi licznika energii elektrycznej” (złożonym wraz z wyjaśnieniami Odwołującego w dniu 13...

 • KIO 2629/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ...tym jedynym źródłem opisu przedmiotu zamówienia powinna być Specyfikacja, dostępna dla wszystkich wykonawców. W ocenie Odwołującego - Zamawiający powinien udostępnić specyfikację techniczną posiadanych systemów i urządzeń ze szczegółowym opisem interfejsów...

 • KIO 2611/18

  Orzeczenia KIO, 04-01-2019

  ... elektronicznym, następujące dokumenty: 1) Formularz oferty wraz z formularzem cenowym - Załącznik nr 3 do SIWZ, 2) Specyfikacja techniczna (odpowiednio dla danej części, na którą składa ofertę) - Załącznik nr 4 do SIWZ. W dalszej kolejności ustalono...

 • KIO 2603/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  .... klamer lub klipsów zapewniających powtarzalny i zgodny ze specyfikacją produktu docisk elementów. Wykorzystanie śrub, m. in.... końcowego będącego ocena wyrobu, np. Certyfikat, Ocena Techniczna itp. (pkt 10.7.3); oświadczenie użytkownika oferowanych...

 • KIO 2533/18

  Orzeczenia KIO, 27-12-2018

  ...dniu 30 listopada 2018 r., numer 2018/S 231-528809. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”) została ... IGG nr 1/2016 z dnia 2.02.2016 r. — standaryzacja techniczna Izby Gospodarczej Gazownictwa grudzień 2015 - załącznik nr 5. Nadto wskazał...

 • KIO 2436/18, KIO 2442/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ...okresie ostatnich dziesięciu lat (…) 1.2 Dotyczy pkt. 5.8 zdolność techniczna i zawodowa, warunek określony w ppkt. 5.8.1.3.2 dotyczący... Transzy Migracji.” • 5.2.3.5 „Specyfikacja Realizacji Integracji zawierająca szczegółowy opis opracowywanych w Projekcie...

 • KIO 2516/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ....o. przedstawił ofertę ze specyfikacją techniczną oferowanej infrastruktury sprzętowo-systemowej, uwzględniającą wszelkie... moc obliczeniową na bazie serwerów obliczeniowych wraz z opieką techniczną i serwisową, o parametrach wyszczególnionych w punkcie 3. W...

 • KIO 2458/18

  Orzeczenia KIO, 14-12-2018

  ... wskazał bowiem, że szyfrowanie w trybie podstawowym stanowi własność intelektualną firmy Motorola i zgodnie ze specyfikacją techniczną radiotelefonu Motorola oznacza Basic Privacy - prywatność podstawową, czyli szyfrowanie z kluczami 16 bitowymi. Na...

 • KIO 2475/18

  Orzeczenia KIO, 12-12-2018

  ... w opisie parametrów w kolumnie 5 podał: „TAK, aparat spełnia wymagania 3,0-13,0 MHz”. Ten parametr potwierdza także specyfikacja techniczna (na str. 17) dla tego modelu. Izba zwraca także uwagę na wyjaśnienia wykonawcy MIRO, który w Przystąpieniu wskazuje...

 • KIO 1287/18, KIO 1290/18, KIO 1297/18, KIO 1301/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... 30 osi z zaprasowaną tuleją wagonów metra serii 81” (informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze oferty, specyfikacja techniczna);  wydruk ze strony internetowej www.przetargi.um.warszawa.pl dotyczący zamówienia na „Dostawę kół monoblokowych do...

 • KIO 2399/18

  Orzeczenia KIO, 05-12-2018

  ... dysponuje inwentaryzacją wielobranżową jest podana w kilku miejscach SIWZ, np. spis załączników (str. 25 SIWZ, patrz załącznik 8), specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 5 do SIWZ (patrz w dolnej części strony nr 56 STWZ). Odwołujący zarzucił, że...

 • KIO 2416/18

  Orzeczenia KIO, 04-12-2018

  ...wymagają indywidualnej analizy. Nie bez znaczenia jest także specyfikacja przedmiotu konkretnego zamówienia. Zwrócił uwagę, że Zamawiający... te miały wykazać posiadaną przez Wykonawcę zdolność techniczną i zawodową, zatem decydowały o jego uczestnictwie...

 • KIO 2381/18

  Orzeczenia KIO, 03-12-2018

  ... w punkcie III. 1.3) Ogłoszenia o zamówieniu Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe zapisano, że: Zamawiający wymaga na potwierdzenie...szczególności z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, ofertą złożoną w ...

 • KIO 2343/18

  Orzeczenia KIO, 30-11-2018

  ... Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, europejską aprobatą technologiczną ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny...

 • KIO 2407/18

  Orzeczenia KIO, 30-11-2018

  ...to, że Odwołujący, po wezwaniu do złożenia dokumentu w postaci karty katalogowej lub innego dokumentu ze specyfikacją techniczną dla zaoferowanych urządzeń do prześwietlania bagażu, nie przedłożył wymaganego dokumentu, powołując się jedynie na złożone wraz...

 • KIO 2337/18

  Orzeczenia KIO, 29-11-2018

  ... 47/09). Omyłkę należy jednak rozumieć nie tylko jako omyłkę techniczną (pominięcie lub pomylenie określonych wyrażeń czy wartości), ale jako...przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia [w tym miejscu...

 • KIO 2250/18

  Orzeczenia KIO, 28-11-2018

  ... w niżej wymienionych, ułożonych według hierarchii ważności dokumentach umownych: a. Umowa, b. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, c. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - SWiOR, d. Projekt wykonawczy, e. Kosztorys...

 • KIO 2360/18

  Orzeczenia KIO, 28-11-2018

  ... na potwierdzenie spełniania przez oferowane przez niego produkty wymagań określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ „Specyfikacja techniczna”: • dla poz. 1 i 2 Specyfikacji przedstawił karty katalogowe pralnico-wirówek oznaczonych jako modele FS/S-33, FS/S-40...

 • KIO 2320/18

  Orzeczenia KIO, 28-11-2018

  ...zrelacjonowali, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia {dalej w uzasadnieniu: „specyfikacja”, „SIWZ”.... 880 ze zm.), rozumie się tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością znajdujące się...

 • KIO 2344/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ...w SIWZ.” Jednym z takich załączników, składających się na ofertę odwołującego sensu largo była wszakże karta katalogowa – specyfikacja techniczna oferowanego skanera. W odniesieniu do zarzutu dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp skład orzekający...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij