• C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...Wręcz przeciwnie, zgodnie z rzeczoną specyfikacją jedynymi ofertami, jakie instytucja zamawiająca może wyeliminować z oceny opartej na cenie, są te oferty, które nie spełniają minimalnych wymagań związanych z oceną techniczną, a zatem które nie odpowiadają...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... informacji. Zarzut 2.2 Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ pn. „Opis Przedmiotu Zamówienia” (dalej „OPZ”) – Specyfikacja techniczna pkt 1 ppk. 5 Zamawiający ustalił, że oferowany sprzęt ma mieć zakres napięcia wejściowego w przedziale 252-488 VAC. Co...

 • C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ..., które są zgodne z normą krajową przenoszącą normę europejską, z europejską aprobatą techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową, lub z systemem referencji technicznych utworzonym przez europejską instytucję normalizacyjną...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ... Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)”. W załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – „Specyfikacja techniczna komputerów stacjonarnych i monitorów komputerowych” zawarto m.in. zapisy (parametry STA1 odnoszą się do komputerów...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...siecią Internet;  wykreślenie w punkcie „Gwarancja i serwis” w Rozdziale VI załącznika nr 2 do SIWZ „Specyfikacja techniczna” wymagania, że realizacja wsparcie technicznego przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego dystrybutora;  w § 13 ust. 14 lit...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... zamówienia wykonawcy w postaci odrzucenia jego oferty, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) nie zawiera wyraźnych i...od tego, czy dany wykonawcy posiadałby poza tym techniczną i ekonomiczną zdolność do realizacji zamówienia. Tym samym...

 • KIO 889/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ...nr 08 do opz 5 w wymaganiach dotyczących podajników i odbiorników papieru w pkt. 1.5.1. Wskazał, że specyfikacja techniczna drukarki Xerox Versalink C505 dostępna na stronie producenta pod adresem http://www.office.xerox.com/latest/VC5SS-02J.PDF pozwala na...

 • KIO 875/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...naszej ofercie do realizacji danego kontraktu. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wymaga od Oferenta ...Wykonawcy możliwość konsultowania i uzgadniania z nasza kadrą techniczną mającą doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień w szczególności...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... Pzp, bowiem przedmiot zamówienia jest opisany w sposób nieprecyzyjny i uniemożliwia rzetelne skalkulowanie oferty. Zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (pkt 1.5.2) - „jeśli w trakcie wykonywania robót będzie konieczne...

 • KIO 882/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ..., w oparciu o wymagania dla zaplecza technicznego stanowiące załącznik nr 2 do siwz, wraz ze specyfikacją techniczną określającą parametry obiektów i ich wyposażenie oraz rozwiązania organizacyjne w zakresie obsługi pojazdów, stanowiącej załącznik nr...

 • KIO 802/18, KIO 803/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ...z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „siwz” lub „specyfikacja”), 2. zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 ...występowałby taki model, a producent przedstawiałby kartę techniczną takie urządzenia. Odwołujący wskazywał, że nazwa OpenScape...

 • KIO 820/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... skonfrontowaniu treści załącznika nr 2 do SIWZ (formularz cenowy) i załącznika nr 8 do SIWZ (specyfikacja techniczna pojazdów) to brak jest możliwości dokonania przez Zamawiającego w sposób samodzielny korekty poszczególnych składników wynagrodzenia. Jak...

 • KIO 861/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ...za przewóz zwłok. Zgodnie z Rozdziałem II pkt 1 SIWZ: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia „Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 do SIWZ.”. Niniejszy załącznik stwierdza: „(…) 1. Przedmiotem postępowania o udzielenie...

 • KIO 854/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... odwołującego nie była zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, czyli przez...- umowa na wsparcie pogwarancyjne (maintenance) aplikacji płatne jednorazowo, oraz asysta techniczna w określonym wymiarze godzin płatna kwartalnie (umowa z MIS2 Sp. z...

 • KIO 833/18

  Orzeczenia KIO, 15-05-2018

  ... zaproszenia do uczestnictwa w niej Przystępującego. Izba ustaliła, że Załącznik nr 1 do SIWZ (zwany dalej Specyfikacją techniczną) wprowadził szczegółowe regulacje dotyczące m. in. wymaganych przez Zamawiającego zakresów temperatury, w których pracować ma...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ...nr 15) model Cardi L- 200. Uwzględniony model urządzenia zgodnie z kartą techniczną (załącznik nr 17) posiada jedynie sam statyw bez wiertnicy oraz kółek ...się z ogłoszeniem o zamówieniu, ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wyjaśnieniami i ...

 • KIO 741/18

  Orzeczenia KIO, 09-05-2018

  ...temat przedmiotu zamówienia powinna być Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna dla wszystkich wykonawców. Zdaniem odwołującego zamawiający powinien udostępnić, jako element OPZ, specyfikację techniczną posiadanych systemów wraz ze szczegółowym...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  ... zaskarżonego wyroku Sąd uznał ponadto, że oferta techniczna European Dynamics Luxembourg uzyskała, na mocy kryteriów ...dokumentacji przetargowej wynika, że w niniejszym przypadku specyfikacja warunków zamówienia przewidywała ważenie, zgodnie z którym ...

 • KIO 724/18, KIO 737/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  .... 8 Odwołujący Budimex wskazał, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dokumentem o szczególnym..."Warunki udziału w postepowaniu” w pkt. 6.2: „Zdolność techniczna lub zawodowa” SIWZ. Zatem z treści dokumentacji przetargowej bezspornie wynika...

 • KIO 717/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  ... już w posiadaniu bazy – zaplecza technicznego. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia powinna zostać zatem ukształtowana w... na jakość wykonania zamówienia; serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób ...

 • KIO 685/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  ...złożonej oferty. Biorąc natomiast pod uwagę wiedzę techniczną oraz określone przez Zamawiającego szczegółowe wymagania co ... (ZWUS) Polska sp. z o.o.). Ponieważ specyfikacja interfejsu (połączenia) pomiędzy różnymi systemami nie jest zdefiniowana ...

 • KIO 690/18

  Orzeczenia KIO, 26-04-2018

  ... z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, ofertą złożoną ....1. Warunki udziału w postepowaniu, pkt III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa zamawiający zapisał, że wykonawca winien wykazać, że w okresie...

 • KIO 727/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... od czynności sformułowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami („SIWZ"), w tym „Opisu Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Techniczna” – zał. nr 1 do SIWZ ( „OPZ"). Zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 1. art. 29 ust. 2 w zw...

 • KIO 714/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...s a d n i e n i e Zamawiający Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, prowadzi postępowanie w trybie przetargu ... jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu oraz jest udostępniana specyfikacja. Izba ustaliła, że w dniu 24 kwietnia...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...ofercie: „3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty ...ten brak mógł spowodować sporną omyłkę (techniczną) popełnioną skutkiem odczytania opisów niezgodnie z...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a której skorygowanie nie... Konsorcjum Hochtief w sprawie o sygn. akt KIO 645/18: opinię techniczną z dnia 11 kwietnia 2018 r., pismo K. i Associates sp...

 • KIO 661/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... stycznia 2018 r. nr 2018/S 008- 013148. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) została ...na etapie badania i oceny ofert czy oferenci posiadają dokumentację techniczną Odwołującego oraz wdrożony system AQAP 2130. Stosownie do art...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...że posiadane przez niego rezerwy finansowe i zdolność techniczna pozwolą na ich wyeliminowanie. W zawiadomieniu Zamawiający ... jest w stanie zrealizować zamówienie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz najlepszymi standardami. Udzielone...

 • KIO 617/18, KIO 621/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...Wierzbna (bez węzła) „Radymno (z węzłem) wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami 67 do km 647+455,82” odcinek...W ocenie Izby świadczy to o niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienie, co oznacza, ze oferta ...

 • KIO 630/18, KIO 635/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... w dniu 24 marca 2018 r., nr 2018/S 059-129605. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: „siwz”) została zamieszczona na stronie... ust. 1 ustawy Pzp oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający może postawić minimalne...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij