• KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, ofertą złożoną w... 13 oferty wykonawca T. Spółka z o.o. zamieścił dokumentację techniczną oferowanego urządzenia, gdzie dla detektora w ramach parametru „Ilość rzędów ...

 • C-198/16 P

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  ... Unii – Zamówienie publiczne na usługi – Techniczna pomoc operacyjna na opracowanie i obsługę instrumentu ...prowadzenie repertorium i ochrona dokumentów i informacji. Specyfikacja warunków zamówienia określała najmniejszy stan zatrudnienia niezbędny ...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...będąca przede wszystkim wynikiem samodzielnej [niedopuszczalnej specyfikacją weryfikacji przedmiarów przez wykonawcę, co ... do km 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami I urządzeniami budowlanymi". Potwierdzamy, że wszystkie pozycje...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...iii. B. – W. Zachodnia - B. W Rozdziale XIII pkt 2 Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ") zostało wskazane, że „Podana w ofercie... a więc 0,01 zł/km. J. Obsługa techniczna wozu - Na obsługę techniczną wozu składają się: 8 a) Mycie - ...

 • KIO 1998/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... w wysokości ………….. 2. Za roboty niewykonane, jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, wynagrodzenie nie przysługuje”. Z ustaleń Izby wynika, że Odwołujący załączył do oferty...

 • KIO 2006/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... wyżej wykonawcy byli zobowiązani do zaoferowania, i co jest z tym związane, wpisania w dołączonym do oferty załączniku SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ w punkcie 6 wymaganego w SIWZ oprogramowania Microsoft Windows. W związku z powyższym oferty firm P. D...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ...określono, jakie działania oraz w jakim terminie ma prowadzić wykonawca; Pełnomocnik Zamawiającego oświadcza, że zostanie sporządzona specyfikacja techniczna oraz oczyszczanie pozimowe Zarzut został uwzględniony. h) w Zasadach (Załącznik nr 1, pkt 3 lit. n...

 • KIO 2012/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... ust.3 Prawa zamówień publicznych ) oraz, że została sporządzona niezgodnie ze SIWZ, w szczególności Specyfikacja techniczną (pkt. 2.10.3) pomimo, że specyfikacja ta nie zawierała postanowień co do zakresu szkolenia, rodzaju szkolenia (bezpośredniego, czy...

 • KIO 1985/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, jak również ... wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną oraz STWiORB i odpowiednimi przepisami prawa — do 31 maja ...

 • KIO 1981/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską aprobatą techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...w szczególności z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, ofertą złożoną w ... iż charakter tajemnicy przedsiębiorstwa ma w szczególności dokumentacja techniczna zawarta w treści oferty (tj. załączniki od ...

 • KIO 1922/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... 2017 r., numer 2017/S 168-345963. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( zwana dalej ... się z obsługą technicznych środków wspomagających ochronę(...)". 4) zdolność techniczna i zawodowa - wielkość średniorocznego zatrudnienia W rozdziale V ust....

 • KIO 1911/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...2 września 2017 r. (nr 2017/S 168-345629). Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została opublikowana na stronie internetowej...ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp, tj. posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna ww. warunek...

 • KIO 1875/17, KIO 1877/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... opisu tych pozycji w przedmiarze, gdzie jest mowa o „usunięciu ręcznym” narzutu kamiennego z dna spod wody. Zgodnie ze specyfikacją techniczną ST 1.10, powyższe prace mają być wykonywane pod nadzorem nurka przede 30 wszystkim przy użyciu sprzętu (pkt 3.2...

 • KIO 1915/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ... państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską aprobatą techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski...

 • KIO 1898/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... W skład dokumentacji wchodzi również OPINIA TECHNICZNA DLA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW MOSTOWYCH - REWIZJA 1... nieuczciwej konkurencji. 41 Podnosząc zarzut niezgodności treści oferty ze specyfikacją wnoszący odwołanie wskazał na Opis sposobu obliczenia ceny (pkt ...

 • KIO 1870/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... SIWZ dla materiałów wsadowych do produkcji stabilizacji. Zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej (szczegółowa specyfikacja techniczna) do produkcji mieszanki należy stosować materiał o precyzyjnie wyspecyfikowanym uziarnieniu i właściwościach...

 • KIO 1904/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... przez spółkę S. sp. z o.o. komputerze stacjonarnym znajdują się z tyłu albo od spodu urządzenia. Dowód: specyfikacja techniczna komputera stacjonarnego. Tym samym Sygn. akt KIO 1904/17 5 parametr minimalny nie jest zachowany przez zaoferowane urządzenie...

 • KIO 1859/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ... elementu przedmiaru 1.20 wykonamy wszystkie roboty i zastosujemy materiały wysokiej jakości zgodnie z dokumentacją projektową i ze specyfikacją techniczną. Ponadto wskazał, że w przeliczeniu na powierzchnie która jest do wykonania na płycie Rynku i na ul...

 • KIO 1855/17

  Orzeczenia KIO, 20-09-2017

  ... numeru produktu, kodu Producenta (tzw. part numberu), który to mógłby być wpisany w tabeli opisującej specyfikacją techniczną oferowanego sprzętu a wszystkie oznaczenia identyfikujące jednoznacznie oferowany serwer w tym jego płytę główną (nie posiadającą...

 • KIO 1831/17, KIO 1845/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... S. z uwagi na nieusuwalną sprzeczność 8 pomiędzy specyfikacją oferowanego sprzętu a jednoznacznym wskazaniem na zaoferowanie karty Intel...Intel HD 630, do oferty załączono także specyfikację techniczną dla tego modelu. Natomiast z innych dokumentów ...

 • KIO 1825/17, KIO 1834/17, KIO 1838/17, KIO 1842/17, KIO 1876/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... niezgodnej z siwz, gdyż siwz nie zawierała wyraźnych i jednoznacznych wymagań. Zamawiający w załączniku nr 2 do siwz – specyfikacja techniczna, wskazał w zakresie faksu typ 2 w pkt 13 – Szybkie wybieranie: wymagany – minimum 10 numerów. Siwz nie zawiera...

 • KIO 1789/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ...potrzeby uprawniony jest do kupna określonych rzeczy, a w ramach tych określonych rzeczy nieuprawniona jest taka specyfikacja techniczna, która eliminowałaby w sposób niezasadny określone przedmioty, a przez to ich producentów czy dystrybutorów. Podkreślić...

 • KIO 1792/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ... emisji termalnej 13% ALOx z treścią postanowień załącznika nr 1a Opisu Przedmiotu Zamówienia(projekt budowlano-wykonawczy i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) – pkt 2.1 tiret 6 wskazującego rodzaj powłoki absorbera BlueTec ETA+ lub...

 • KIO 1808/17, KIO 1809/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ... za inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodującą istotnych zmian w treści...że posiadane przez niego rezerwy finansowe i zdolność techniczna pozwolą na ich wyeliminowanie. Uzasadnienie zarzutów 1 i...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ...i dostawców, zarządzanie relacjami z dostawcami, specyfikacja elementów, przygotowywanie koncepcji i ofert, ... Na str. 102-106 wniosku S&T znajduje się JEDZ Xerox obejmujący zdolność techniczną i zawodową. W ramach tego dokumentu wskazano na 3 projekty: 1. ...

 • KIO 1777/17

  Orzeczenia KIO, 07-09-2017

  ...574629-N-2017. Ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: „siwz” lub „specyfikacja”) zostało w tej samej dacie...art. 22d ust. 1 Pzp Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający może postawić minimalne...

 • KIO 1725/17

  Orzeczenia KIO, 06-09-2017

  ...numerem 2017/S 150-310420. W tym samym dniu została opublikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Nie zgadzając się... pliku komunikatu transakcji, pełna dokumentacja techniczna umożliwiająca integrację, opisane widoki baz ...

 • KIO 1721/17

  Orzeczenia KIO, 04-09-2017

  ... za jakość techniczną Serwisu w pełnym zakresie, chyba, że problemy wystąpiły wskutek nieprawidłowych informacji przekazanych przez F.". Zgodnie z postanowieniami rozdziału 7 umowy, Serwis będzie świadczony zgodnie ze Specyfikacją do niniejszego...

 • KIO 1720/17

  Orzeczenia KIO, 01-09-2017

  ...niż zaoferowana Zamawiającemu. Odwołujący przyznał również, że zgodnie z pkt. 15.2.3 i Roz. 15.3 SIWZ wypełniona „Specyfikacja techniczna” - zał. nr 3.2 do SIWZ oraz wyniki testu przepustowości pamięci serwera wykonane przy użyciu Benchmark Stream stanowią...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij