• KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...internetowej Zamawiającego zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ” lub „specyfikacja”). W dniu 18 ... wykonania zamówienia; 6) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób...

 • C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...Wręcz przeciwnie, zgodnie z rzeczoną specyfikacją jedynymi ofertami, jakie instytucja zamawiająca może wyeliminować z oceny opartej na cenie, są te oferty, które nie spełniają minimalnych wymagań związanych z oceną techniczną, a zatem które nie odpowiadają...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ..., w oparciu o wymagania dla zaplecza technicznego stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ, wraz ze specyfikacją techniczną określającą parametry obiektów i ich wyposażenie oraz rozwiązania organizacyjne w zakresie obsługi pojazdów, stanowiącej Załącznik nr...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ...warunków zamówienia zakres wskazanych w punkcie 4. prac obejmuje w szczególności: dostawę serwerów zgodnie ze specyfikacją techniczną w części II; wykonanie dokumentacji technicznej (projektu technicznego); instalacje serwerów we wskazanych szafach rack 19...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...Załącznik nr 2 do OPZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna urządzeń wielofunkcyjnych, Załącznik nr 3 do OPZ- 17 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna skanerów oraz Załącznik nr 2 do SIWZ- Wzór umowy wraz...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... informacji nieprawdziwych, mimo iż na stronie producenta PerkinElmer ani nigdzie indziej nie jest dostępna specyfikacja techniczna spektrofotometru Lambda 950s; która potwierdza spełnianie przez tenże spektrofotometr wyposażony w przystawkę TAMS wymogów...

 • KIO 1487/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ...dla części II zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę ryczałtową brutto (z ...projektant własnych źródeł światła LED tworzy dokumentację techniczną na podstawie, której wykonane są oprawy LED...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... biorący udział w postępowaniu mają obowiązek złożyć ofertę zgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, o czym wprost stanowi art. 82 ... błąd co do faktu spełniania warunku „zdolność techniczna lub zawodowa”. warunek był wskazany w Rozdziale V...

 • KIO 1370/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  .... dostarczyć maszyny do końca 2018 r. oraz zapewnić obsługę techniczną śmigłowców na terenie Polski. Uzyskawszy powyższe 10 informacje, zamawiający ... również z tego powodu, że szczegółowa specyfikacja zamawianych śmigłowców oraz wynikające z niej przesłanki...

 • KIO 1358/18

  Orzeczenia KIO, 06-08-2018

  ... uzupełnienia i doprecyzowania złożonych uprzednio wyjaśnień, dotyczących przedstawionych dowodów, o których mowa poniżej: 1. Zgodnie z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót nr ST-01-01 Roboty rozbiórkowe punkt nr 5.2 pale - należy usunąć przez...

 • KIO 1404/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... W Załączniku nr 7 do SIWZ – Specyfikacja parametrów technicznych urządzeń nagłośnieniowych stanowiących system nagłośnienia ...oferty ww. wykonawca załączył m.in. specyfikację techniczną urządzenia QLX-D oraz karty katalogowe szaf sieciowych/serwerowych „SZB...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... informacji. Zarzut 2.2 Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ pn. „Opis Przedmiotu Zamówienia” (dalej „OPZ”) – Specyfikacja techniczna pkt 1 ppk. 5 Zamawiający ustalił, że oferowany sprzęt ma mieć zakres napięcia wejściowego w przedziale 252-488 VAC. Co...

 • KIO 1380/18, KIO 1384/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ...nazwa inwestycji) w oryginale, wraz z kartą techniczną maty wzmacniającej, raport z badań niezależnego laboratorium ...wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a, specyfikacja istotnych warunków zamówienia winna zawiera określenie w szczególności: a) ...

 • KIO 1389/18

  Orzeczenia KIO, 25-07-2018

  ...odrzucenia oferty wykonawcy przystępującego jako sprzecznej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Wniósł o uwzględnienie ...3) SIWZ zamawiający zawarł następujące wymagania : Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów ...

 • KIO 1338/18

  Orzeczenia KIO, 24-07-2018

  ... z art. 36 ust. 1 pkt 3 Pzp, specyfikacja musi zawierać opis przedmiotu zamówienia oraz istotne postanowienia umowy, ogólne... §3 ust. 29 Wzoru umowy: „Wykonawca zapewni techniczną pomoc producenta w przypadku napotkania przez Zamawiającego problemów przy ...

 • KIO 1353/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka...niej zawartych wykonawcy przygotowują swe oferty. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia od momentu jej...

 • KIO 1188/18

  Orzeczenia KIO, 12-07-2018

  ... okresu przejściowego jest nierealne. Odwołujący ma techniczną możliwość rozpoczęcia wykonania zamówienia bez korzystania z... oraz zaniechał wyjaśnień co do zgodności oferty Odwołującego ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z art. 3 ust....

 • C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ..., które są zgodne z normą krajową przenoszącą normę europejską, z europejską aprobatą techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową, lub z systemem referencji technicznych utworzonym przez europejską instytucję normalizacyjną...

 • KIO 1238/18

  Orzeczenia KIO, 06-07-2018

  ..., podczas gdy oferta ta jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”) i ...będzie wykorzystywała System PeF, między innymi wymaganą infrastrukturę techniczną i organizacyjną. 10 Powoływanie się natomiast przez Odwołującego ...

 • KIO 1254/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  ... wymagania co do zawartości składanej oferty z których wynikałoby, że do oferty należy załączyć jakikolwiek dokument nazywany - specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. W § 14 siwz Zamawiający m.in. wskazuje, że: Sygn. akt KIO 1254/18 5 „ Oferta winna...

 • KIO 1206/18

  Orzeczenia KIO, 04-07-2018

  ... specjalista ds. roszczeń nie było wymagane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ). Podkreślenia wymaga ...w warunkach udziału w Sygn. akt: KIO 1206/18 24 postępowaniu - zdolność techniczna lub zawodowa – pkt 7.2.3) b) – 5 IDW ...

 • KIO 1193/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ... zamawiający zawarł zapis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna. Jeżeli specyfikacja techniczna wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie...

 • I AGa 102/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-07-2018

  ... ofert nastąpiło 15 stycznia 2016 r. o godz. 11:00. Zakres prac określała dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Załączony do SIWZ przedmiar robót miał wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. Przystępując do...

 • KIO 1185/18

  Orzeczenia KIO, 02-07-2018

  ... pozycje nie mógł wprost odnieść się do podstawy przyjęcia ceny jednostkowej (kolumna 2 arkusz nr 1 RCO) ponieważ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Część G „Wymagania ogólne" nie posiada punktu I.5.4.. który powinien zawierać...

 • KIO 1156/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... na duże rozbieżności między dokumentacją techniczną a udostępnionymi przez Państwa przedmiarami robót...w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty...

 • VIII Pa 40/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-06-2018

  ...Równocześnie wraz z warunkami powyższego zamówienia sporządzona została specyfikacja warunków zamówienia, na podstawie której m.in. ...wskazuje, że już sama okoliczność, iż istniała techniczna możliwość wygenerowania z systemu dokumentu „Zamówienia na dostawę...

 • KIO 1122/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... 2, 52-114 Wrocław (zwane dalej: „zamawiającym”). Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”) została zamieszczona ... konstrukcja pliku komunikatu transakcji, pełna dokumentacja techniczna umożliwiająca integrację, opisane widoki baz danych,...

 • KIO 1101/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... z wymaganiami technicznymi zawartymi w: Załączniku Nr 1 do OPZ "Specyfikacja techniczna Systemu Zarządzania Tożsamością", Załączniku Nr 3 do OPZ "Specyfikacja techniczna drukarek kart dla Centrum 15 Certyfikacji oraz kart mikroprocesorowych", Załączniku...

 • KIO 1058/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ...zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Natomiast... ta (tj. informacja techniczna, technologiczna, organizacyjna przedsiębiorstwa ...

 • II K 216/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-06-2018

  ...S. dokumentację projektową ( w tym kosztorysy i dokumentację techniczną) w zakresie realizowanych przez W. (...) zamówień publicznych...R. C. korzyści majątkowej w zamian za to, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) zostanie tak ułożona,...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij