• C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ..., które są zgodne z normą krajową przenoszącą normę europejską, z europejską aprobatą techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową, lub z systemem referencji technicznych utworzonym przez europejską instytucję normalizacyjną...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... zamówienia wykonawcy w postaci odrzucenia jego oferty, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) nie zawiera wyraźnych i...od tego, czy dany wykonawcy posiadałby poza tym techniczną i ekonomiczną zdolność do realizacji zamówienia. Tym samym...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... Pzp, bowiem przedmiot zamówienia jest opisany w sposób nieprecyzyjny i uniemożliwia rzetelne skalkulowanie oferty. Zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (pkt 1.5.2) - „jeśli w trakcie wykonywania robót będzie konieczne...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ...nr 15) model Cardi L- 200. Uwzględniony model urządzenia zgodnie z kartą techniczną (załącznik nr 17) posiada jedynie sam statyw bez wiertnicy oraz kółek ...się z ogłoszeniem o zamówieniu, ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wyjaśnieniami i ...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  ... zaskarżonego wyroku Sąd uznał ponadto, że oferta techniczna European Dynamics Luxembourg uzyskała, na mocy kryteriów ...dokumentacji przetargowej wynika, że w niniejszym przypadku specyfikacja warunków zamówienia przewidywała ważenie, zgodnie z którym ...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...ofercie: „3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty ...ten brak mógł spowodować sporną omyłkę (techniczną) popełnioną skutkiem odczytania opisów niezgodnie z...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a której skorygowanie nie... Konsorcjum Hochtief w sprawie o sygn. akt KIO 645/18: opinię techniczną z dnia 11 kwietnia 2018 r., pismo K. i Associates sp...

 • KIO 661/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... stycznia 2018 r. nr 2018/S 008- 013148. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) została ...na etapie badania i oceny ofert czy oferenci posiadają dokumentację techniczną Odwołującego oraz wdrożony system AQAP 2130. Stosownie do art...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...że posiadane przez niego rezerwy finansowe i zdolność techniczna pozwolą na ich wyeliminowanie. W zawiadomieniu Zamawiający ... jest w stanie zrealizować zamówienie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz najlepszymi standardami. Udzielone...

 • KIO 617/18, KIO 621/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...Wierzbna (bez węzła) „Radymno (z węzłem) wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami 67 do km 647+455,82” odcinek...W ocenie Izby świadczy to o niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienie, co oznacza, ze oferta ...

 • KIO 630/18, KIO 635/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... w dniu 24 marca 2018 r., nr 2018/S 059-129605. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: „siwz”) została zamieszczona na stronie... ust. 1 ustawy Pzp oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający może postawić minimalne...

 • KIO 551/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... data i czas” w dokumentacji rejestracyjnej i jest techniczną charakterystyką dla całej serii produktu. Parametr ten jest ... zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art...

 • KIO 433/18, KIO 436/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ...sprzedaż i dostarczenie sprzętu IT, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do wzoru umowy, ...opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający zawarł w tabeli specyfikację techniczną zamawianego urządzenia zawierającą 17 wymogów/ funkcjonalności. W punkcie...

 • KIO 594/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ... ona niezgodna z treścią SIWZ, bowiem nie zawiera wszystkich elementów specyfikacją wymaganych; 4 2) art. 7 ust. 1 ustawy Pzp... przygotował merytorycznie i przeprowadził wszystkie szkolenia. Obsługę techniczna szkoleń (np. catering, wynajem sal wykładowych)...

 • KIO 646/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... nie może wzywać zatem o nową specyfikację techniczną (kartę katalogową), w której zmienione zostaną parametry... jako oświadczenie woli wyrażające zobowiązanie do określonego (zgodnie ze specyfikacją) wykonania zamówienia. Z kolei przepis art. 26 ust....

 • KIO 588/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... przekreślenie wyżej wymienionej tabeli było całkowicie niezgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – nie 7 świadczyło bowiem ...działalność gospodarczą), jako osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Tym samym nie będzie ani ...

 • KIO 537/18, KIO 538/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... prawdopodobieństwo, że osoba posiadająca wystarczającą wiedzę techniczną sporządziłaby te elementy w sposób identyczny. ... ocenie Izby, nieudowodnione jest twierdzenie Zamawiającego, że specyfikacja interfejsu ma charakter dedykowany, a nie szablonowy, gdyż...

 • KIO 586/18, KIO 591/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ...akt: KIO 586/18 KIO 591/18 6 warunków zamówienia {dalej również: „specyfikacja”, „SIWZ” lub „s.i.w.z.”}. Odwołujący wniósł o ...ile ustna opinia tej osoby, jako posiadającej odpowiednią wiedzę techniczną, mogła mieć znaczenie dla odbioru robót, o tyle...

 • KIO 566/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ...oferty odwołującego jako jedynej oferty zgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia; 3) albo ... z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub normą EN-PN 12975-2 oraz kartę techniczną kolektora i zasobnika zgodnie z pkt. 4.1 w zakresie kolektora. W ...

 • KIO 533/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ...dla potrzeb JSW S.A KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie oraz JSW S.A. KWK Pniówek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ. Zgodnie z pkt 4.3 SIWZ Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na...

 • KIO 496/18

  Orzeczenia KIO, 30-03-2018

  ...nie są jednorodne, a zakres czynności związanych z ich obsługą techniczną też nie jest jednorodny. Zauważa, iż ujawnienie globalnej kwoty ... z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, korespondencją prowadzoną w...

 • KIO 499/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ... Computex również potwierdza tą okoliczność. Tą okoliczność potwierdzają również inne dowody złożone przez Odwołującego tj. Skrócona specyfikacja techniczna dla urządzenia HP EliteDesk 800 G3 i HP EliteOne 800 G3 Business Desktops PC, fragment z...

 • KIO 459/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ...Rower Miejski (TRM)".Zamawiający wymagał z SIWZ - Zdolność techniczna lub zawodowa: 5.I.2.I. Wykonawca musi udowodnić... I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dalej SIWZ lub Specyfikacja, zobowiązywał Wykonawców do udowodnienia, iż wykonali lub ...

 • KIO 442/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... kompatybilna rękojeścią w standardzie ISO 7376 (tzw. Zielona specyfikacja) jest niewygodne, a instalacja zajmuje więcej czasu i ... odniósł do wyrobu medycznego nie posłużył się terminologią techniczną, w tym nie określił poziomu światłości z zastosowaniem...

 • KIO 458/18, KIO 474/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ...Pzp poprzez odrzucenie oferty Odwołującego z uwagi na rzekomą niezgodność oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwaną dalej „SIWZ”), mimo braku podstaw do ... została ogólnie dostępna dokumentacja techniczna i materiały informacyjne na ...

 • KIO 396/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, korespondencją prowadzoną w... że roboty wykonane zostały zgodnie z projektem i wiedzą techniczną. W niniejszej sprawie ww. domniemania należytego wykonania robót,...

 • KIO 326/18, KIO 327/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  ... tego, czy dany wykonawca posiadałby poza tym techniczna i ekonomiczna zdolność do realizacji zamówienia. Mając ...5.2 IDW „Wszystkie asortymenty usług i robót, objęte niniejszą specyfikacją, zostały podzielone na niżej wymienione grupy, [tu wymienione Grupy ...

 • KIO 392/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ...zostało określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia {dalej również: „specyfikacja”, „SIWZ” lub „s.i.w.z.”. 2. Art...z halą magazynową, placem składowym, wjazdami i parkingiem, infrastrukturą techniczną i ogrodzeniem – wartość zadania 21,5 mln zł; 4...

 • KIO 387/18

  Orzeczenia KIO, 14-03-2018

  ..., które są wyznacznikiem jakości wykonania zamówienia tj. należytego wykonania sieci kanalizacyjnej zgodnie z projektem i Specyfikacją techniczną . Wartość tych robót nie odbiegała znacząco od kosztorysu inwestorskiego. Ponadto zgodnie z 5 przedstawionym...

 • KIO 376/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ...na jakość wykonania zamówienia; 6) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy... użytkownika nSIU w wersji zgodnej ze Specyfikacją pozwalają na sprawdzenie jakości świadczonej przez wykonawców...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij