• KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... 24 i 25 oraz strony tytułowej; (dowód nr 2) Wydruk korespondencji email z firmą UAB (firma litewska); (dowód nr 6) Specyfikacja techniczna dla inwestycji 24 Budowa ERTMS/ETCS L2 w sekcji Breclav st. Hranice – Kolin – bowiem wnioski dowodowe oraz dowody...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ...; 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 3.3.1.1 . Załącznik nr 1 do s.i.w.z.- Specyfikacja techniczna autobusów EV; 3.3.1.1.1. Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej autobusów EV Szczegółowe wymagania dotyczące funkcjonalności Systemu...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... retencyjnego w formie kolektora wzdłuż Wisłostrady. Pomoc techniczna przygotowanie Fazy V. Przygotowanie analiz przed inwestycyjnych .... Podczas rozprawy Zamawiający wyjaśnił, iż specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania ...

 • KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... zawarte w dokumentacji stanowiącej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Kosztorys inwestorski, przedmiary robót, specyfikacja techniczna zostały zawarte w załączniku „Dokumentacja", natomiast projekt wykonawczy znajduje się w załącznikach „Dokumentacja...

 • KIO 1996/18, KIO 1997/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...Pytanie 56 Dotyczy Załącznika nr 2b do oferty „Specyfikacja ocenianych parametrów technicznoużytkowych”, Wiersz 2, Możliwość ustawienia ... wykonania zamówienia; 6) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób...

 • KIO 1967/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... w art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy, podczas gdy Specyfikacja zakłada dodatkowo taką możliwość o nieujęte w ogłoszeniu podstawy z art. 24 ...Co do zarzutu nr 2 to w zakresie lit. a zdolność techniczną wykonawcy wykreślono 09.10.2018. Jeżeli chodzi o zarzut nr 2...

 • KIO 1906/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia ...Zamawiający wymagał, aby BIOS posiadał:  BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI.  Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku ...

 • VIII GC 334/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-10-2018

  ... stan prawny realizacji przedmiotu umowy jest jej znany, zapoznała się z przedmiotem zamówienia, dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną oraz SIWZ i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń dotyczących zakresu prac oraz warunków lokalizacyjnych prowadzenia...

 • KIO 1890/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...w szczególności z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, ofertą złożoną w ...jest wyposażone w pilot zdalnego sterowania (vide dokumentacja techniczna złożona przez Odwołującego). Co do kwestii odległości (...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...internetowej Zamawiającego zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ” lub „specyfikacja”). W dniu 18 ... wykonania zamówienia; 6) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób...

 • KIO 1865/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w OPZ, wykonawca dostarczy specyfikację techniczną oferowanego sprzętu (dalej zwaną specyfikacją). Specyfikację należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ...

 • KIO 1889/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... że dla podmiotu, który tak jak Odwołujący zapoznał się ze specyfikacją, wedle której mają zostać wyprodukowane Buty dopiero w dniu jej... jak wszyscy inni wykonawcy mógł zapoznać się z dokumentacją techniczną i modelem buta. Co więcej Zamawiający wykazał, że...

 • KIO 1869/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  .... III. Zakres zamówienia 1. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa, materiały pomocnicze oraz Specyfikacja Techniczna. Przedmiar ( załącznik nr ….) stanowi jedynie element pomocniczy do kalkulacji ceny przez Wykonawcę. Dokumentację...

 • KIO 1859/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ... Część równoważna (należy wpisać TAK lub NIE) oraz Cena jednostkowa netto i Wartość netto. W załączniku – Specyfikacja Techniczna, Zamawiający opisał wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia wskazując w pkt. 2.1 na obowiązek dołączenia do dostarczonych...

 • KIO 1793/18, KIO 1820/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ... pod firmą Elvys s.r.o.l. pomimo, iż specyfikacja istotnych warunków zamówienia nakazywała by prace związane z integracją (budową... obiektów radiokomunikacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, odpowiednim wyposażaniem, niezbędnymi urządzeniami i...

 • KIO 1867/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ... prawidłowego opisu 26 przedmiotu zamówienia. Z tych powodów Izba nakazała zmianę załącznika nr 2 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: Nawierzchnia z trawy syntetycznej – Materiały - poprzez ujednolicenie w wariantach I...

 • KIO 1836/18

  Orzeczenia KIO, 27-09-2018

  ...prowadziła do wniosku o możliwości wskazania - zgodnie z wiedzą techniczną Wykonawcy oraz projektem umowy - wszystkich robót (prac) w...inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian ...

 • KIO 1756/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... (DO13), kopia decyzji Starosty Tomaszowskiego z dnia 24 października 2017 r. nr AB.6740.421.2017 (DO14), specyfikacja funkcjonalno – techniczna dla urządzenia RTG zlokalizowanego na terenie Terminala Samochodowego w Koroszczynie – załącznik nr 2 do SIWZ w...

 • KIO 1807/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ...- zgodnie z którym MSM oświadczył, że udostępni Elecom swoją zdolność techniczną i zawodową w celu realizacji warunku, o którym mowa w pkt ... się na sankcję odrzucenia oferty, jako niezgodnej z ustawą, czy specyfikacją. Z treści art. 91 ust. 3a Pzp, w tym z...

 • VIII GC 69/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-09-2018

  .... 2 umowy szczegółowy zakres robót określał: kosztorys nakładczy - ślepy wraz z przedmiarem robót, dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. W § 4 określono termin realizacji robót, w tym termin rozpoczęcia: 7 dni od...

 • C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...Wręcz przeciwnie, zgodnie z rzeczoną specyfikacją jedynymi ofertami, jakie instytucja zamawiająca może wyeliminować z oceny opartej na cenie, są te oferty, które nie spełniają minimalnych wymagań związanych z oceną techniczną, a zatem które nie odpowiadają...

 • KIO 1808/18

  Orzeczenia KIO, 19-09-2018

  ...Informacje zawarte w Formularzu Ofertowym (a w szczególności specyfikacja oferowanego oprogramowania) są bezpośrednio dostępne na stronach ... od powyższego uzyskanie ewentualnych tłumaczeń jest kwestią techniczną i absolutnie nie przesądza o tym, iż...

 • KIO 1774/18

  Orzeczenia KIO, 17-09-2018

  ... jest oczekiwana przez Zamawiającego „tablica wyników do gry w hokeja na lodzie wraz z oprogramowaniem". Specyfikacja techniczna zawarta w Załączniku nr 05 do SIWZ jednoznacznie wskazuje, że przedmiotem Zamówienia będzie wielofunkcyjna i multidyscyplinarna...

 • KIO 1746/18

  Orzeczenia KIO, 17-09-2018

  ...pkt 2 ustawy Pzp z powodu niezgodności treści oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 2. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego: Kancelarię...to, że załącznik nr 1 stanowił Specyfikację Techniczną urządzeń i oprogramowania, co de facto ...

 • KIO 1757/18, KIO 1770/18

  Orzeczenia KIO, 17-09-2018

  ...wystarczające kwalifikacje i wiedzę techniczną pozwalającą bezwzględnie stwierdzić, ... poparte żadnym dowodem powodowały uzasadnione zakończenie procedury wyjaśnień z konkluzją niezgodności oferty ze specyfikacją co do parametru z pktu 2.18, pkt 2.22, pkt 3...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ..., w oparciu o wymagania dla zaplecza technicznego stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ, wraz ze specyfikacją techniczną określającą parametry obiektów i ich wyposażenie oraz rozwiązania organizacyjne w zakresie obsługi pojazdów, stanowiącej Załącznik nr...

 • KIO 1709/18, KIO 1719/18

  Orzeczenia KIO, 11-09-2018

  ... że zgodnie z punktem 10.1 ppkt d SIWZ wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z ...zamówienia, posiada odpowiednią infrastrukturę lokalową i techniczną, wykwalifikowanych pracowników, a także oprogramowanie ...

 • KIO 1680/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... w sentencji przywołanego wyroku z 2016 roku nie ma przełożenia na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie. 3 – specyfikacja techniczna na budowę klimatyzacji centralnej dla schładzania wyrobisk dołowych, tj. JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ...warunków zamówienia zakres wskazanych w punkcie 4. prac obejmuje w szczególności: dostawę serwerów zgodnie ze specyfikacją techniczną w części II; wykonanie dokumentacji technicznej (projektu technicznego); instalacje serwerów we wskazanych szafach rack 19...

 • KIO 1691/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ...ofercie Odwołującego innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści..., że przedmiotem udostępnienia będzie zdolność techniczna i zawodowa w zakresie precyzyjnie opisanego...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij