• KIO 40/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ...opisał przedmiot w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ), na który składają się dwa dokumenty: projektu budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). W związku z tym, że SOPZ ze swej istoty posługuje się...

 • KIO 54/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ...: 1. Wyciąg ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ” lub specyfikacja”). 2. Pismo Zamawiającego z dnia 29.12.2017 r. 3. Umowa nr...nr 189/FIN/2015. Nowe namioty posiadają dokumentację techniczną w tym w zakresie umożliwiającym sprawdzenie...

 • KIO 82/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym i niezbędną infrastrukturą techniczną” (ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nr pozycji... na podstawie art. 36a ust. 2 Pzp. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie musi więc w tym zakresie...

 • KIO 2748/17, KIO 2018/17, KIO 24/17

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... podniósł także, że ową nierozerwalność potwierdza także sama „szczegółowa specyfikacja techniczna roboty w zakresie instalacji gazów 7 medycznych", zwana dalej „specyfikacją techniczną". Jako przykładowe wskazał poniższe jej zapisy. Zgodnie z Rozdziałem...

 • KIO 2674/17

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ...potrzeby uprawniony jest do kupna określonych rzeczy, a w ramach tych określonych rzeczy nieuprawniona jest taka specyfikacja techniczna, która eliminowałaby w sposób niezasadny określone przedmioty, a przez to ich producentów czy dystrybutorów. Podkreślić...

 • KIO 34/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...dniu 18 grudnia 2017 r. nr 500076642-N- 2017. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) została ...uzasadnienia odwołania wskazuje pkt 1,1.19 opz - asysta techniczna pełniona przez 5 dni roboczych w siedzibie Zamawiającego co najmniej...

 • KIO 2663/17, KIO 2665/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. Nr 1 do siwz), natomiast w trzeciej kolumnie (specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu zamówienia) należy podać pełny opis sprzętu/oprogramowania, podzespołu lub parametru. Tam gdzie jest wskazane...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ...w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ... dotyczyły dokumentów postępowania, a „opinia techniczna”, stanowiąca umotywowane stanowisko odwołującego, nie ...

 • KIO 2704/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... nieprzerwanie 24 h/dobę (kompleks 4204) w stosunku do dotychczas realizowanej umowy [pkt IV Załącznika nr 12 do SIWZ (Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru) oraz z wyjaśnienia SIWZ z dnia 8 listopada 2017 roku – odpowiedź na pytanie , w związku...

 • I CSK 225/17

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 10-01-2018

  ... ofertowym (Tom 4.1 Dział Ogólny, poz. 9, 13 i 16), specyfikacją istotnych warunków zamówienia (STWiORB DM.00.00.00) oraz w zw. z ...do końca pierwotnego czasu na ukończenie robót, specyfikację techniczną wykonania i obmiaru robót budowlanych DM 00 00 00...

 • KIO 2631/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ...W trakcie testów Przystępujący przedstawiał m. in, dokumentację techniczną, hasła do systemu i urządzeń, ekrany aplikacji z... kamer typu A znajduje się to wymaganie, natomiast specyfikacja systemu jest w dalszej części opisu. Jednocześnie przedstawiona przez...

 • KIO 2686/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ...nadanym przez profesjonalistów danej branży lub specjalności, do których specyfikacja ta jest kierowana, a nie w znaczeniu potocznym,.... 22d ust. 1 ustawy Pzp oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający może postawić minimalne warunki...

 • KIO 2651/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ... drukarki Kyocera ECOSYS P2040dn w poz. 10 tabeli przedstawionej w punkcie 3 tej Specyfikacji, w kolumnie „Specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu umowy” wskazano „Taca odbiorcza z czujnikiem przepełnienia umiejscowiona na górze drukarki: na 250...

 • KIO 2647/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ... 2) wynajem powierzchni biurowych, 3) kontrola techniczna systemów dozoru, przy czym dodatkowo spod ochrony ...są takie informacje jak specyfikacja oraz ilości metod integracyjnych WebSeryice (specyfikacja interfejsów) poszczególnych systemów obecnie...

 • KIO 2629/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ... z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, ofertą złożoną w... w treści ogłoszenia o zamówieniu w pkt 111.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe w ppkt 3. Warunek zdolności zawodowej, „Zamawiający...

 • KIO 2632/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...zmianą z 29 września 2017 r. Dz.U./S S187 383527-2017. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) została zamieszczona na stronie ... to tego typu usługi określane są jako pomoc techniczna. Nie zmienia to faktu, iż projektanci wykonywali ...

 • KIO 2571/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... cenę 22 8.764.350,00 zł netto potwierdzając w załączniku nr 2b do SIWZ wymagane parametry dla tego urządzenia (Specyfikacja techniczna Oferowanego Sprzętu). Zamawiający pismem z dnia 13.10.2017 r. wezwał wykonawcę Immitis Spółka z o.o. do złożenia...

 • KIO 2547/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ... funkcjonalno-Użytkowy” Czy intencją Podmiotu Publicznego jest aby drogi Grupy I miały klasę techniczną „Z” zgodnie z pkt 2.2.3 PFU? Na stronie internetowej...

 • KIO 2570/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ...nazwa handlowa produktu nie może być kwalifikowana jako specyfikacja techniczna produktu. Zgodzić się należy ze stanowiskiem KIO,... którego ofertę uważa za niejasną lub niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia; jednocześnie art. 2 dyrektywy ...

 • KIO 2540/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ... w Postępowaniu było również podjęcie decyzji o ilości zatrudnionych pracowników. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ - Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru, w pkt. 12 Zamawiający wskazał, iż nie narzuca on ilości osób do wykonania zadań, jednakże...

 • KIO 2421/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... 8 kart – 1 karta tytułowa SIWZ, 2 – str. 8 SIWZ (spis załączników), 3 – specyfikacja techniczna agregatu sprężarkowego (str. 3-8) ta specyfikacja techniczna pokazuje szczegółowe dane techniczne eksploatowanych sprężarek bardziej szczegółowe niż tylko...

 • KIO 2506/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ..., współpracę i wymianę sygnałów o określonej postaci pomiędzy urządzeniami połączonymi za jego pośrednictwem zgodnie z odpowiednią specyfikacją techniczną. Dyrektywa Rady z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (91/250/ EWG...

 • KIO 2519/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ... w formularzu ofertowym specyfikacji dostawy "Specyfikacja dostawy należy wpisać producenta oprogramowania, ... do dokumentacji technicznej i przytoczył ich fragmenty, złożył też dokumentacje techniczną – dowód nr 5) oraz dowody złożone na rozprawie w tym ...

 • KIO 2524/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ...w całości treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikacja została zamieszczona 10 przez Zamawiającego na stronie internetowej... III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu (zdolność techniczna lub zawodowa) Zamawiający postawił m.in. następujący warunek...

 • KIO 2461/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... – firmy ZPU Międzyrzecz sp. z o.o. z dnia 29 września 2017 r. wraz z załącznikami, tj. 1. Szczegółową specyfikacją techniczną oferowanych materiałów preizolowanych, wraz z oświadczeniem ZPU Międzyrzecz sp. z o.o.; 2. Ofertą nr TT/27225/P/2017 z dnia 13.09...

 • KIO 2479/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... – bit”. Wykonawcy byli zobowiązani do zaoferowania, i co jest z tym związane, wpisania w dołączonym do oferty załączniku SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ w punkcie 6 wymaganego w SIWZ oprogramowania Microsoft Windows. W związku z powyższym obie oferty nie...

 • KIO 2408/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  ... z zatwierdzonym projektem budowlanym wraz z pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową wykonawczą, przedmiarami robót oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót zawarto pkt 3.3. -...

 • KIO 2448/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ... oraz temperaturze". Zaoferowany przez wykonawców, serwer SR3A(e) - Fujitsu Primergy RX2530 M2 - zgodnie ze Specyfikacją techniczną oferowanego sprzętu załączoną przez wykonawców do ofert, posiada „znajdujący się na froncie obudowy panel LED (sygnalizacja...

 • KIO 2411/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... jako zawierającej rażąco niską cenę oraz jako niezgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia; c) powtórzenia czynności badania i...musi wynosić 10% długości wykopu. Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej zakłada opcjonalne wykonanie ...

 • KIO 2420/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ...wykonywania kanalizacji. Zgodnie z SIWZ - załącznik nr lc do siwz pn. „Specyfikacja Techniczna kanalizacji Kobylany", s. 35, pkt 9.2., dalej jako „Specyfikacja Techniczna" - cena jednostki obmiarowej przy ustalaniu wynagrodzenia to 1 metr bieżący wykonania...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij