• KIO 128/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ...się do kwestii wynagrodzenia wykonawcy, które określone zostało jako ryczałtowe, obejmujące wszelkie koszty niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia....oświetleniowych, za które wykonawca naliczy sobie wynagrodzenie - zawarte w wartości całkowitej oferty...

 • KIO 123/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ... w wysokości około 270 tys. i jest porównywalny z przedstawionym przez Odwołującego. Przypomniał, że wynagrodzenie w tym postępowaniu jest ryczałtowe, a dokonywane kalkulacje kosztów robocizny i sprzętu mają jedynie charakter pomocniczy. Stwierdził, że w...

 • KIO 120/18, KIO 133/18, KIO 135/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... działu nr 2 Formularz cenowego „usługi nadzoru i zarządzanie” wskazując, że w tym zakresie 35 Odwołujący przyjął wynagrodzenie ryczałtowe. W ocenie Izby, nawet przyjmując założenie, że w tym dziale rzeczywiście należało określić cenę w formie ryczałtowej...

 • KIO 83/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... opisanie przedmiotu zamówienia w tym zakresie, który pozwalałby takie wynagrodzenie ustalić. Odwołujący wskazał, że Zamawiający przewidział dla całego Kontraktu rozliczenie ryczałtowe, w ramach którego ma być rozliczone również wydobycie obiektów...

 • KIO 82/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ...zestawienie materiałów do wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia. Załączony przedmiar jest materiałem pomocniczym; (wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ...zamówienie prowadzone jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a ponadto istotne jest, że za wykonanie przedmiotu zamówienia przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe. Stosownie zaś do pkt 1.2 wzoru RCO (stanowiącego tom IV SIWZ) „RCO dla Części I może podlegać...

 • KIO 23/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... i nie skalkulował żadnego z wymaganych w treści SIWZ i wzoru umowy kosztów wliczonych w miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, oprócz jednego składnika - wynagrodzenia pracownika, jak szczegółowo wykazano w dalszej części uzasadnienia, co jednoznacznie...

 • KIO 2588/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... rażąco niskiej ceny nie zależy od przyjętej przez zamawiającego formuły rozliczenia się z wykonawcą zamówienia publicznego (wynagrodzenie ryczałtowe lub kosztorysowe). Ograniczenie takie nie wynika z przepisu art. 90 Pzp, wobec czego nawet przy ryczałcie...

 • KIO 2596/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... z terenu gmin członkowskich Związku, w tym z Jednostki Wojskowej w Szklarce. Za tę usługę wykonawca otrzymuje ryczałtowe wynagrodzenie od Związku. Otrzymywanie wynagrodzenia za tę samą usługę od Jednostki Wojskowej stanowiłoby w ocenie Odwołującego po...

 • KIO 2574/17, KIO 2576/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... przekroczył limit kosztów ogólnych; 3) punkt 2. zawiera wynagrodzenie za Roboty – a więc wykonawcy dokonali niedozwolonej manipulacji ceną... Zamawiającego dla poz. 2 i 2.1; • ceny ryczałtowe określone przez wykonawcę nie mogą być zmieniane w toku realizacji...

 • KIO 2543/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... utrzymania dróg podzielone na pozycje obmiarowe oraz ryczałtowe. W świetle przedstawionych w odwołaniu zarzutów brak... klauzule waloryzacyjne. Zgodnie z §7 ust. 4 wzoru umowy wynagrodzenie wykonawcy określone w § 4 ust. 1 ulegnie zmianie o poniesione...

 • KIO 2467/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ...powinien uwzględnić wszelkie ryzyka i zysk wykonawcy. Ceny ryczałtowe określone przez wykonawców, nie będą zmieniane w toku ...oferty – w zakresie kwestionowanym w odwołaniu – przyjętym wynagrodzeniem jest ryczałt, nie występują ceny jednostkowe. Formularz 1....

 • KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ...do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. art. 632 § 1 k.c. – Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub...

 • KIO 2407/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ...orzecznictwo KIO, z którego wynika, iż w przypadkach, gdzie zamawiający w umowie o zamówienie publiczne przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe, brak załączonego do oferty kosztorysu ofertowego nie może być przesłanką odrzucenia oferty, gdyż taki kosztorys nie...

 • KIO 2383/17

  Orzeczenia KIO, 27-11-2017

  ... rzeczywistego obmiaru z natury w oparciu o ryczałtowe ceny jednostkowe pozycji przedmiarowych z kosztorysu ofertowego...należy mieć również na uwadze, że wynagrodzenie w tym postępowaniu stanowi wynagrodzenie kosztorysowe, co potwierdził sam Zamawiający na ...

 • KIO 2389/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ... wynikających z możliwości realizacji zamówienia. W ocenie Izby odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. Wskazać należy na wstępie, że wynagrodzenie ryczałtowe - stosownie do uregulowań art. 628 - 632 k.c. - jest określone z góry, zaś wykonawca pozbawiony...

 • KIO 2361/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ...z 20 października 2017 r. potwierdził, że jest w stanie zrealizować przedmiot zamówienia za oferowaną cenę (wynagrodzenie ryczałtowe). Kluczowe znaczenie ma kwestia wyjaśnień wyceny składowej „Roboty budowlane branża kanalizacji deszczowej” (poz. 14 Tabeli...

 • KIO 2347/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... wyceny oferty. W ocenie Izby takie uprawnienie Zamawiający posiada nawet w przypadku, gdy przewidziane jest wynagrodzenie ryczałtowe dla wykonawcy. Ustalenie czy poszczególne usługi składające się na przedmiot zamówienia (a niemające istotnego znaczenia...

 • KIO 2277/17

  Orzeczenia KIO, 13-11-2017

  ...może generować jego szkodę przekraczającą zysk ofertowy. W ocenie Odwołującego godzinowe wynagrodzenie jest bardziej korzystnym 6 sposobem rozliczenia dla wykonawców niż wynagrodzenie ryczałtowe. W tym drugim wypadku, Istnieje bowiem ryzyko, że zakres prac...

 • KIO 2273/17

  Orzeczenia KIO, 13-11-2017

  ...zakresu A - jak wynika m.in. z formularza cenowego oraz postanowienia § 4 wzoru umowy - zostało określone jako wynagrodzenie ryczałtowe, płatne jako ryczałt miesięczny. Cena ta więc musi zawierać w sobie wszystkie pośrednie i bezpośrednie koszty związane z...

 • KIO 2257/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... ocena, czy będzie zachodziła konieczność wykonywania odwodnienia. Szczególnie biorąc pod uwagę, że w siwz przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe, jest ryzykiem wykonawcy, czy uwzględni w cenie oferty dodatkowe koszty odwodnienia i czy w związku z...

 • KIO 2156/17, KIO 2176/17

  Orzeczenia KIO, 03-11-2017

  ... działalność gospodarczą. Z treści tych umów nie wynika, iż są oni wspólnikami Kancelarii S. Umowy przewidują jednakowe, ryczałtowe, wynagrodzenie w wysokości 8.000,00 zł netto. Zostały zawarte pomiędzy przedsiębiorcami, na piśmie i są odpłatne. Przewidują...

 • KIO 2151/17

  Orzeczenia KIO, 30-10-2017

  ... do podstawy wyliczenia przychody i koszty wykonania usługi. Potwierdzały one rynkowy charakter ceny prezentowanej jako wynagrodzenie ryczałtowe. Pomimo, iż przedmiotem uzasadnienia nie 25 mogły być konkretne założenia wskazane w piśmie uzupełniającym...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... Wykonawcy Robót nie jest jeszcze znany. Dlatego też Wykonawca j poszczególni specjaliści umówili się na wynagrodzenie ryczałtowe za kompletne wykonanie zakresu prac określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, co potwierdzają przedstawione w Załączniku...

 • KIO 2039/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... wyceny oferty. W ocenie Izby takie uprawnienie Zamawiający posiada nawet w przypadku, gdy przewidziane jest wynagrodzenie ryczałtowe dla wykonawcy. Ustalenie czy poszczególne usługi składające się na przedmiot zamówienia (a niemające istotnego znaczenia...

 • KIO 2019/17

  Orzeczenia KIO, 11-10-2017

  ... r., I ACa 1147/00, Pr. Gosp. 2002, nr 6, poz. 56, zgodnie z którym: „Jeżeli za wykonane dzieło strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe, dołączenie przez wykonawcę do umowy kosztorysu nie ma znaczenia, a dokument ów uznać należy jedynie za uzasadniający...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... i niewyczerpujący. Sygn. akt KIO 1939/17 28 (zarzut z punktu 2 a i b) Zdaniem Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za dobowe utrzymanie dróg w standardzie zimowego utrzymania w zależności od występujących zjawisk atmosferycznych w żadnym stopniu nie...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ..., że taki dokument nie zostałby wykonany, są one nieuzasadnione, gdyż wynagrodzenie ryczałtowe jest wynagrodzeniem za cały przedmiot zamówienia. Nawet jeśli Odwołujący otrzymałby wynagrodzenie z kosztów ogólnych, to i tak byłby zobligowany do wykonania...

 • I ACa 245/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-09-2017

  ... w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie zamówienia publicznego. Umowa z dnia 17 kwietnia 2014 r. przewidywała ryczałtowe wynagrodzenie powoda jako wykonawcy robót budowlanych. Wobec tego Sąd wskazał na treść art. 632 § 1 k.c. i...

 • KIO 1836/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ...wysokości globalnych zaoferowanych cen. Nie bez znaczenia w niniejszej sprawie ma również to, że Zamawiający przyjął wynagrodzenie ryczałtowe. Jednocześnie Zamawiający – co jest istotne w niniejszej sprawie - nie zastrzegł w specyfikacji sposobu kalkulacji...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij