• KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... sposób miałby ten koszt doliczyć do kosztu świadczonych Usług określonych w pkt. 8 wzoru umowy, skoro jest to wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne, które może być równie dobrze opłacane przez cały okres trwania kontraktu, jak też przez kilkanaście miesięcy...

 • KIO 1935/18, KIO 1948/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...jak i oceny jasności zapisów siwz. Odwołujący pomija fakt, iż za aktualizacje Dokumentacji Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie ryczałtowe, które powinno rekompensować koszty jakie będzie ponosił świadcząc Usługi w ramach zawartej Umowy, niezależne od...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... do przepisów Kodeksu cywilnego. Ten zaś w art. 632 1 stanowi, że jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ...w formularzu cenowym w ofercie IBM). Ww. stawki ryczałtowe zostały bowiem ustalone z uwzględnieniem innych założeń, przede wszystkim...ust. 1 Umowy". Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 wynagrodzenie za Usługi Wsparcia GDPS zostało określone na kwotę 44.070.574,61 zł...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...na wartości procentowe i zostały zawarte w pkt 12.4 SIWZ. Zaznaczenia również wymaga, że postanowienia wzoru umowy przewidywały wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot zamówienia, w tym płatność za usługę zawartą w pkt 1.1. formularza ofertowego (wraz z ceną...

 • KIO 2030/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...zamierza udzielić w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, przewidując ryczałtowe wynagrodzenie wykonawcy, a dokładnego zakresu przedmiotu zamówienia nie jest w stanie precyzyjnie określić, to...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... się na ww. części zamówienia i podać ryczałtowe ceny jednostkowe dla danych usług. Natomiast powyższe ... A - D, wskazane przez zamawiającego - gdyż to zmawiający podzielił wynagrodzenie na ważne dla niego elementy – stanowią istotne części składowe ceny, o...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ...odsetki typu kapitałowego, mające charakter kredytowy, tj. rozumiane jako wynagrodzenie za korzystanie z cudzych pieniędzy lub rzeczy. Ich wysokość ... można traktować jako quasi odszkodowanie, odszkodowanie ryczałtowe, czy też swoistą represję cywilną za ...

 • KIO 1892/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ...s, 256; K. Zagrobelny, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2014, s. 1249). Ryczałtowe wynagrodzenie w inny sposób lokuje pomiędzy stronami ryzyko aniżeli wynagrodzenie kosztorysowe. Ryzyko zwiększenia kosztów wykonania dzieła obciąża przy wynagrodzeniu...

 • VIII GC 334/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-10-2018

  ... lub mogących mieć wpływ na koszty, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego (ust. 2). Nadto ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszystkie narzuty i dodatki wykonawcy niezależnie od rozmiaru robót i innych...

 • I AGa 123/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 05-10-2018

  ... rozruchu zaplanowano na 22 czerwca 2014 r., zaś jego zakończenie na 7 lipca 2014 r. Za wykonanie umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 2.558.400,00 zł brutto, które miało być opłacane etapami - zgodnie z zasadami określonymi w § 4...

 • KIO 1869/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ... śledzenia postępu robót i ewentualnego ich rozliczenia, w przypadku odstąpienia od umowy. Choć Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe miał prawo do szczegółowego określenia sposobu jego obliczenia, co też uczynił. Nadał on duże znaczenie...

 • VIII GC 69/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-09-2018

  ... sprawować będzie: ”, puste pole przeznaczone na wpisanie nazwy podmiotu sprawującego nadzór autorski zostało wykreślone. W § 15 określono wynagrodzenie ryczałtowe brutto na kwotę 5.960.422,26 zł. W § 23 zapisane zostało, że wykonawca na dzień podpisania...

 • V AGa 183/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... specjalistycznych, we wskazanym w notach okresie i ilości. Przyjął też Sąd Okręgowy, iż skoro umowa została wykonana, a wynagrodzenie ryczałtowe strony pozwanej wynosiło kwotę 543.132 zł brutto, zaś naliczone kary umowne wyniosły kwotę 299.900 zł, co...

 • KIO 1736/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ...Track Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu umowa na budowę krytej pływalni w miejscowości Twardogóra. Obowiązującym wynagrodzeniem było wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 9 306 069,37 zł. Następnie w dniu 28 grudnia 2017 r. zawarto aneks nr 1 przedłużający...

 • KIO 1665/18, KIO 1675/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  .... Nie ulega bowiem wątpliwości, iż z uwagi na charakter kontraktu typu „Utrzymaj Standard' (zmodyfikowany) oraz wynagrodzenie ryczałtowe (w odniesieniu do prac strukturalnych), każdy z wykonawców biorących udział w przetargu może opracować własna strategię...

 • I AGa 196/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-09-2018

  ...) sali gimnastycznej w Ł., zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik do umowy, w terminie do 30 listopada 2012 r. za wynagrodzeniem ryczałtowe ustalone zgodnie z ofertą w wysokości 9594 zł brutto. Pismem z 1 marca 2013 r. spółka Przedsiębiorstwo Usługowo -...

 • KIO 1650/18

  Orzeczenia KIO, 05-09-2018

  ... realizacji tych wymagań. Powyższe, w ocenie odwołującego, jest istotne w przypadku zamówień, w których wynagrodzenie określane jest jako ryczałtowe (jak ma to miejsce w niniejszym przypadku), bowiem nieuwzględnienie któregoś z wymagań zamawiającego lub...

 • KIO 1601/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... z § 4 ust. 1 -7 IPU: 1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto ____________ złotych (słownie brutto złotych: ______________________/100), które obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ...może on uzyskać z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia, przy czym obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. 5. Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do...

 • KIO 1578/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... łączna cena brutto oferty - zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia 28.06.2018 r.) - waga 5 - Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie - waga 30 b) Prowizja - waga 25 c) Możliwość samodzielnej optymalizacji działań w serwisie Facebook i Linkedin - waga...

 • KIO 1561/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... w orzecznictwie KIO. Również w orzecznictwie sądów powszechnych wskazuje się, że: „Jeżeli za wykonane dzieło strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe, dołączenie przez wykonawcę do umowy kosztorysu nie ma znaczenia, a dokument ów uznać należy jedynie za...

 • I AGa 108/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-08-2018

  ..., wysłanego na niecałe dwa tygodnie przed planowanym zawarciem umowy. Powyższe prowadziło zatem do uznania, iż powódce należało się umówione wynagrodzenie ryczałtowe w pełnej wysokości na podstawie art. 750 k.c. w zw. z art. 734 § 1 k.c. O odsetkach...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... umożliwiającą mu zrealizowanie zamówienia. W odniesieniu do zarzutu 4 odwołania Zamawiający zaznaczył, że w postępowaniu przewidział wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca Pro Environment Polska Sp. z o.o. zaoferował dostawę spektrofotometru za cenę 659 280...

 • KIO 1487/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... przedmiotu umowy: 1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości: zł (słownie: zł / 100), w tym: 1) za usługę przeprojektowania: ………….…………… (słownie: zł/100...

 • I ACa 53/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-08-2018

  .... Bezspornym w sprawie pozostawało, że umowa stron była odpłatna i ze strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie to charakteryzuje się tym, że jest ustalone w kwocie z góry określonej i niezmiennej. Przesądza o tym treść art. 632...

 • KIO 1436/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... wycenić wszelkie mogące wystąpić elementy świadczenia, co istotne w postępowaniu, w ramach którego przewidziane zostało wynagrodzenie ryczałtowe, które ze swej istotny przerzuca na wykonawców ryzyko związane z brakiem możliwości precyzyjnego dookreślenia...

 • KIO 1403/18

  Orzeczenia KIO, 03-08-2018

  ...robót stanowiące podstawę oferty wykonawcy, mają charakter pomocniczy (poglądowy). Jeżeli bowiem strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, to uzgodnione wynagrodzenie należy się za cały - zarówno znany, jak i nieznany dokładnie od początku - przedmiot...

 • KIO 1368/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... odpowiedzialności odszkodowawczej zatem, stanowiąc ryczałtowe odszkodowanie za niewykonanie (niewłaściwe ... w poczet kosztów postępowania odwoławczego, a także koszty związane z wynagrodzeniem pełnomocnika zamawiającego w wysokości 3 600,00 zł. W związku...

 • KIO 1389/18

  Orzeczenia KIO, 25-07-2018

  ... wykonane należycie. Z par. 7 umowy nr 21/U/2017 wynika, że zamawiający zapłaci Inżynierowi kontraktu wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto 301 965,00zł. Wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie za Etap I – 280 809,00zł. brutto i Etap II 21 156,00zł...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij