• KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ... będzie w formule "zaprojektuj i wybuduj”, a wykonawca Sygn. akt KIO 1057/18 7 otrzyma za wykonanie umowy wynagrodzenie ryczałtowe, to nie powinny być brane pod uwagę jego wyjaśnienia w zakresie rozwiązań technicznych i elementów treści oferty mających...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... biorąc pod uwagę fakt, iż mamy do czynienia z wynagrodzeniem kosztorysowym jest nie tylko niekorzystne dla wykonawców, ale także narusza... wpisać jako łączne z poszczególnymi rozbiciami na ceny ryczałtowe. Odwołujący jeszcze raz podkreśla, to co wskazywał ...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... ziemnych nie może stanowić podstawy do uznania niezgodności treści oferty z siwz zwłaszcza, że kontrakt zakłada wynagrodzenie ryczałtowe. 7/ Warstwa mrozoochronna (pkt 7 cz. II odwołania) Wykonawca założył wykonanie warstwy mrozoochronnej w ilości 143...

 • KIO 673/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... w pkt 1 oferty doszło do zniekształcenia oświadczenia woli Wykonawcy. W wyniku dokonanych poprawek, ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia zostało pomniejszone o ponad 4 miliony złotych. Zamawiający błędnie zidentyfikował...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... nie był w nich ujęty (pismo Zamawiającego z dnia 30.03.2018 r. str. 5, akapit trzy). Jeżeli więc wynagrodzenie jest ryczałtowe, a przedmiary są niepełne i mają charakter pomocniczy, to błędnym jest stanowisko Zamawiającego, zgodnie z którym już na etapie...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  .... Z punktu widzenia etapu umowy kosztorys ofertowy nabiera odmiennego znaczenia, nawet w sytuacji gdy przewidywane wynagrodzenie jest ryczałtowe a więc w założeniu swoim niezmienne. Jego zastosowanie nie wyklucza bowiem przypadków kiedy nie ulegnie on...

 • KIO 571/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ... przedmiotu zamówienia ilości materiałów i kosztów montażu. Zgodnie z art. 632 k.c. umówienie się przez strony o wynagrodzenie ryczałtowe, ma taki skutek, że co do zasady wykonawca nie może domagać się od zamawiającego jego podwyższenia. W orzecznictwie...

 • KIO 534/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ... na realizację zamówienia w wysokości 1.518.474,00 zł brutto. W ofertach wykonawcy podawali miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za utrzymanie i konserwację placów zabaw i tym podobnych obiektów na terenie poszczególnych parków miejskich oraz cenę...

 • KIO 411/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ...zmiana przepisów stanowiących podstawę zmiany a w kolejnych latach wynagrodzenie będzie rozliczane w każdym miesiącu z uwzględnieniem zaistniałych ...od pozostałych Standardów. Zamawiający porównuje ceny ryczałtowe za wykonanie tej konkretnej czynności na ...

 • KIO 418/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ... usunięciu niewybuchów z określonej lokalizacji. Wartości te odnosiły się do całości umów poszukiwawczych, w których to umowach wynagrodzenie określono jako ryczałtowe. Świadek J.Z., Prezes Zarządu Norda sp. z o.o. zeznał, iż umowy z UXO MARINE miały...

 • KIO 408/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ... za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w danym zadaniu, po zakończeniu czynności, wg tabeli 3 załącznika nr 3 do umowy, b) ryczałtowe wynagrodzenie umowne brutto za te czynności wynosi …. złotych Załącznik nr 2 do SIWZ - W1M.271.1.43.2017 Projekt umowy...

 • KIO 399/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ... jednostkowe, w celu prawidłowego zrozumienia 6 tej sytuacji niezbędne jest odniesienie się do istoty samego ryczałtu. Przepisem normującym wynagrodzenie ryczałtowe jest art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, że jeżeli strony umówiły się o...

 • KIO 403/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ... z warunkami dokumentacji przetargowej za cenę brutto: _______________ PLN”. Powyższe zapisy w jego ocenie jednoznacznie określają wynagrodzenie jako ryczałtowe. Dodatkowo uzasadniając swoje odwołanie przytoczył fragment wyroku KIO z 28 marca 2011 r. (sygn...

 • KIO 314/18

  Orzeczenia KIO, 06-03-2018

  ... być skalkulowane w sposób prawidłowy i realny. W związku z tym przyjmowanie, że wykonawca uzyska wynagrodzenie miesięczne na stałym poziomie („ryczałtowe”) jest błędne z założenia, wobec czego nie może zostać uznane za stanowiące skuteczne wyjaśnienie...

 • KIO 317/18

  Orzeczenia KIO, 28-02-2018

  ...są płatnikami podatku VAT w Polsce). Łączną cena brutto z formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ stanowić miała ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy i traktowana była jako cena oferty oraz służyć miała do oceny i porównywania złożonych ofert w ramach...

 • KIO 266/18

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ...5.000 zł, a zatem 2.500 zł /os. na wynagrodzenie personelu biurowego i pomocniczego. Biorąc pod uwagę całkowity koszt zatrudnienia pracownika... poszczególnych Ekspertów wymienionych w Załączniku nr 1A do wyjaśnień pozycje ryczałtowe od nr 2.1.9 do 2.1.22, od...

 • KIO 236/18

  Orzeczenia KIO, 26-02-2018

  ... przepisami. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN. 5. Cena ofertowa stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. 6. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT spowoduje odpowiednią zmianę kwoty wynagrodzenia brutto. 7. Wykonawca...

 • KIO 128/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ...się do kwestii wynagrodzenia wykonawcy, które określone zostało jako ryczałtowe, obejmujące wszelkie koszty niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia....oświetleniowych, za które wykonawca naliczy sobie wynagrodzenie - zawarte w wartości całkowitej oferty...

 • KIO 123/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ... w wysokości około 270 tys. i jest porównywalny z przedstawionym przez Odwołującego. Przypomniał, że wynagrodzenie w tym postępowaniu jest ryczałtowe, a dokonywane kalkulacje kosztów robocizny i sprzętu mają jedynie charakter pomocniczy. Stwierdził, że w...

 • KIO 120/18, KIO 133/18, KIO 135/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... działu nr 2 Formularz cenowego „usługi nadzoru i zarządzanie” wskazując, że w tym zakresie 35 Odwołujący przyjął wynagrodzenie ryczałtowe. W ocenie Izby, nawet przyjmując założenie, że w tym dziale rzeczywiście należało określić cenę w formie ryczałtowej...

 • KIO 83/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... opisanie przedmiotu zamówienia w tym zakresie, który pozwalałby takie wynagrodzenie ustalić. Odwołujący wskazał, że Zamawiający przewidział dla całego Kontraktu rozliczenie ryczałtowe, w ramach którego ma być rozliczone również wydobycie obiektów...

 • KIO 82/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ...zestawienie materiałów do wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia. Załączony przedmiar jest materiałem pomocniczym; (wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ...zamówienie prowadzone jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a ponadto istotne jest, że za wykonanie przedmiotu zamówienia przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe. Stosownie zaś do pkt 1.2 wzoru RCO (stanowiącego tom IV SIWZ) „RCO dla Części I może podlegać...

 • KIO 23/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... i nie skalkulował żadnego z wymaganych w treści SIWZ i wzoru umowy kosztów wliczonych w miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, oprócz jednego składnika - wynagrodzenia pracownika, jak szczegółowo wykazano w dalszej części uzasadnienia, co jednoznacznie...

 • KIO 2588/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... rażąco niskiej ceny nie zależy od przyjętej przez zamawiającego formuły rozliczenia się z wykonawcą zamówienia publicznego (wynagrodzenie ryczałtowe lub kosztorysowe). Ograniczenie takie nie wynika z przepisu art. 90 Pzp, wobec czego nawet przy ryczałcie...

 • KIO 2596/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... z terenu gmin członkowskich Związku, w tym z Jednostki Wojskowej w Szklarce. Za tę usługę wykonawca otrzymuje ryczałtowe wynagrodzenie od Związku. Otrzymywanie wynagrodzenia za tę samą usługę od Jednostki Wojskowej stanowiłoby w ocenie Odwołującego po...

 • KIO 2574/17, KIO 2576/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... przekroczył limit kosztów ogólnych; 3) punkt 2. zawiera wynagrodzenie za Roboty – a więc wykonawcy dokonali niedozwolonej manipulacji ceną... Zamawiającego dla poz. 2 i 2.1; • ceny ryczałtowe określone przez wykonawcę nie mogą być zmieniane w toku realizacji...

 • KIO 2543/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... utrzymania dróg podzielone na pozycje obmiarowe oraz ryczałtowe. W świetle przedstawionych w odwołaniu zarzutów brak... klauzule waloryzacyjne. Zgodnie z §7 ust. 4 wzoru umowy wynagrodzenie wykonawcy określone w § 4 ust. 1 ulegnie zmianie o poniesione...

 • KIO 2467/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ...powinien uwzględnić wszelkie ryzyka i zysk wykonawcy. Ceny ryczałtowe określone przez wykonawców, nie będą zmieniane w toku ...oferty – w zakresie kwestionowanym w odwołaniu – przyjętym wynagrodzeniem jest ryczałt, nie występują ceny jednostkowe. Formularz 1....

 • KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ...do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. art. 632 § 1 k.c. – Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij