• I C 505/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-02-2019

  ... pozwanej firmy (...) S.A., która zaoferowała wykonanie zamówienia za cenę 6.764.990,90 zł brutto. Było to wynagrodzenie ryczałtowe, za cały obiekt. Pozwany zobowiązał się do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie do 30 września 2013 r. i udzielił...

 • KIO 2673/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... kalkulacji prac nie ujętych w Katalogu Operacji Remontowych. 4. Wynagrodzenie za prace wykonywane na II i III zmianie w dni robocze... cen materiałów, które miały zostać wliczone w ceny ryczałtowe, czy inne okoliczności 22 właściwe tylko Wykonawcy związane ...

 • KIO 2682/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ...w SIWZ wzór umowy będący załącznikiem nr 3 do SIWZ. Umowa nie przewiduje obowiązku składania kalkulacji i przyjmuje wynagrodzenie ryczałtowe, odwołujący przywołał treść § 9 wzoru umowy. Odwołujący wskazał, że jedyne wymagania co do sposobu prezentacji ceny...

 • KIO 2668/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ...w części pozostałej do realizacji na dzień wprowadzenia zmiany. 11) wynagrodzenie, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy, może... jest także, że w gminie Kobierzyce było rozliczenie ryczałtowe miesięczne (okoliczność przyznana przez Odwołującego na rozprawie nie ...

 • KIO 2572/18

  Orzeczenia KIO, 02-01-2019

  ... w niniejszym Postępowaniu. Za prace wskazane powyżej, wymagające wiedzy specjalistycznej podczas realizacji każdego z etapów, EPK przewidziało wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 1.859.000, 00 zł netto. Kwota ta podzielona przez powyższą stawkę za godzinę...

 • KIO 2366/18, KIO 2374/18, KIO 2378/18, KIO 2379/18

  Orzeczenia KIO, 18-12-2018

  ... przyjmując sposób obliczenia stawki za 1 roboczogodzinę 0,01 zł uznał, że oszczędności, które będzie generować wynagrodzenie ryczałtowe (Asysta i Konserwacja), będzie pokrywać wydatki osobowe (Modernizacja i Rozwój). Czynność taka jest czynem nieuczciwej...

 • KIO 2440/18

  Orzeczenia KIO, 14-12-2018

  ...podmioty w innych postępowaniach w sposób odmienny kształtowały swoje wynagrodzenie nie może stanowić zarzutu. Uwzględniając powyższe, Izba ustaliła... dwie oferty podmiotów, w których podano ryczałtowe kwoty za dzierżawę poszczególnych urządzeń. Zdaniem ...

 • KIO 2470/18

  Orzeczenia KIO, 12-12-2018

  ... udzielić w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, przewidując ryczałtowe wynagrodzenie wykonawcy, a dokładnego zakresu przedmiotu nie jest w stanie precyzyjnie określić, to obowiązany jest...

 • KIO 2352/18

  Orzeczenia KIO, 03-12-2018

  ...: 1. zakresu robót objętych umową z dnia 5 listopada 2014 r. (jakie roboty obejmowało wskazane w § 4 tej umowy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 5.691.657,77 zł netto (7.000.739,06 zł brutto]); 2. pojęcia "obiektu handlowego", którego Przystępujący...

 • KIO 2358/18, KIO 2369/18

  Orzeczenia KIO, 30-11-2018

  ... wycenić wszelkie mogące wystąpić elementy świadczenia, co istotne w postępowaniu, w ramach którego przewidziane zostało wynagrodzenie ryczałtowe, które ze swej istotny przerzuca na wykonawców ryzyko związane z brakiem możliwości precyzyjnego dookreślenia...

 • KIO 2283/18, KIO 2285/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  .... Wskazywali również postanowienia umowy dotyczące wynagrodzenia: 6 „§ 8. Wynagrodzenie 1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie mieszane: ryczałtowe i kosztorysowe zgodnie z załącznikiem nr 3, obejmujące rozliczenie...

 • XII C 2018/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 16-11-2018

  ...wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Utworzenie Strefy (...) na Terenie Gminy C. w Powiecie (...)”. Strony umowy ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót na kwotę 2.780.771,58 zł z terminem wykonania przedmiotu umowy na dzień 15...

 • KIO 1935/18, KIO 1948/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...jak i oceny jasności zapisów siwz. Odwołujący pomija fakt, iż za aktualizacje Dokumentacji Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie ryczałtowe, które powinno rekompensować koszty jakie będzie ponosił świadcząc Usługi w ramach zawartej Umowy, niezależne od...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... sposób miałby ten koszt doliczyć do kosztu świadczonych Usług określonych w pkt. 8 wzoru umowy, skoro jest to wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne, które może być równie dobrze opłacane przez cały okres trwania kontraktu, jak też przez kilkanaście miesięcy...

 • KIO 2177/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  .... Ppkt 8 z kolei stanowił, że zmiany te nie mogą spowodować podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy, określonego w umowie jako wynagrodzenie ryczałtowe. Analogiczne zapisy zawarto w projekcie umowy - §3 ust. 13 i ust. 15. Odwołujący podnosił, że w związku...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... do przepisów Kodeksu cywilnego. Ten zaś w art. 632 1 stanowi, że jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru...

 • VIII Ga 443/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-11-2018

  ... w tym zleceniu mające charakter ryczałtowy. Sam fakt zawarcia pierwotnie umowy potwierdzonej na piśmie i przewidującej ryczałtowe wynagrodzenie za zrealizowanie konkretnie określonego zakresu prac (dzieła) nie stoi jednak na przeszkodzie, ażeby następnie...

 • KIO 2144/18

  Orzeczenia KIO, 05-11-2018

  ... majątkowe, a nie podejmowanie nowych czynności obarczonych znacznym ryzykiem, jakim jest złożenie oferty na wynagrodzenie ryczałtowe w przedmiotowym postępowaniu. W zakresie doświadczenia osób, odwołujący podtrzymał swoje stanowisko, że zamawiający...

 • I C 390/12

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 05-11-2018

  ...robót potwierdzone stosownym zapisem w protokole odbioru danego etapu (§2 umowy) Za należyte wykonanie całości robót objętych umową, strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 8.950.000,00 złotych (§8 ust. 1 umowy), w tym za wykonanie I etapu - w...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ...w formularzu cenowym w ofercie IBM). Ww. stawki ryczałtowe zostały bowiem ustalone z uwzględnieniem innych założeń, przede wszystkim...ust. 1 Umowy". Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 wynagrodzenie za Usługi Wsparcia GDPS zostało określone na kwotę 44.070.574,61 zł...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...na wartości procentowe i zostały zawarte w pkt 12.4 SIWZ. Zaznaczenia również wymaga, że postanowienia wzoru umowy przewidywały wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot zamówienia, w tym płatność za usługę zawartą w pkt 1.1. formularza ofertowego (wraz z ceną...

 • KIO 2030/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...zamierza udzielić w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, przewidując ryczałtowe wynagrodzenie wykonawcy, a dokładnego zakresu przedmiotu zamówienia nie jest w stanie precyzyjnie określić, to...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... się na ww. części zamówienia i podać ryczałtowe ceny jednostkowe dla danych usług. Natomiast powyższe ... A - D, wskazane przez zamawiającego - gdyż to zmawiający podzielił wynagrodzenie na ważne dla niego elementy – stanowią istotne części składowe ceny, o...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ...odsetki typu kapitałowego, mające charakter kredytowy, tj. rozumiane jako wynagrodzenie za korzystanie z cudzych pieniędzy lub rzeczy. Ich wysokość ... można traktować jako quasi odszkodowanie, odszkodowanie ryczałtowe, czy też swoistą represję cywilną za ...

 • KIO 1892/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ...s, 256; K. Zagrobelny, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2014, s. 1249). Ryczałtowe wynagrodzenie w inny sposób lokuje pomiędzy stronami ryzyko aniżeli wynagrodzenie kosztorysowe. Ryzyko zwiększenia kosztów wykonania dzieła obciąża przy wynagrodzeniu...

 • VIII GC 334/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-10-2018

  ... lub mogących mieć wpływ na koszty, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego (ust. 2). Nadto ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszystkie narzuty i dodatki wykonawcy niezależnie od rozmiaru robót i innych...

 • I AGa 123/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 05-10-2018

  ... rozruchu zaplanowano na 22 czerwca 2014 r., zaś jego zakończenie na 7 lipca 2014 r. Za wykonanie umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 2.558.400,00 zł brutto, które miało być opłacane etapami - zgodnie z zasadami określonymi w § 4...

 • I C 1461/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 03-10-2018

  ... zamówienie. Zarówno przy umowie o dzieło, jak i w przypadku umowy o roboty budowlane możliwe jest wynagrodzenie ryczałtowe i kosztorysowe . W przedmiotowej sprawie, jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, wykonywanie przez powoda odbywało się...

 • KIO 1869/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ... śledzenia postępu robót i ewentualnego ich rozliczenia, w przypadku odstąpienia od umowy. Choć Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe miał prawo do szczegółowego określenia sposobu jego obliczenia, co też uczynił. Nadał on duże znaczenie...

 • VIII GC 69/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-09-2018

  ... sprawować będzie: ”, puste pole przeznaczone na wpisanie nazwy podmiotu sprawującego nadzór autorski zostało wykreślone. W § 15 określono wynagrodzenie ryczałtowe brutto na kwotę 5.960.422,26 zł. W § 23 zapisane zostało, że wykonawca na dzień podpisania...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij