• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... się na ww. części zamówienia i podać ryczałtowe ceny jednostkowe dla danych usług. Natomiast powyższe ... A - D, wskazane przez zamawiającego - gdyż to zmawiający podzielił wynagrodzenie na ważne dla niego elementy – stanowią istotne części składowe ceny, o...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ...odsetki typu kapitałowego, mające charakter kredytowy, tj. rozumiane jako wynagrodzenie za korzystanie z cudzych pieniędzy lub rzeczy. Ich wysokość ... można traktować jako quasi odszkodowanie, odszkodowanie ryczałtowe, czy też swoistą represję cywilną za ...

 • V AGa 183/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... specjalistycznych, we wskazanym w notach okresie i ilości. Przyjął też Sąd Okręgowy, iż skoro umowa została wykonana, a wynagrodzenie ryczałtowe strony pozwanej wynosiło kwotę 543.132 zł brutto, zaś naliczone kary umowne wyniosły kwotę 299.900 zł, co...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ...może on uzyskać z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia, przy czym obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. 5. Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do...

 • I AGa 108/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-08-2018

  ..., wysłanego na niecałe dwa tygodnie przed planowanym zawarciem umowy. Powyższe prowadziło zatem do uznania, iż powódce należało się umówione wynagrodzenie ryczałtowe w pełnej wysokości na podstawie art. 750 k.c. w zw. z art. 734 § 1 k.c. O odsetkach...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... umożliwiającą mu zrealizowanie zamówienia. W odniesieniu do zarzutu 4 odwołania Zamawiający zaznaczył, że w postępowaniu przewidział wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca Pro Environment Polska Sp. z o.o. zaoferował dostawę spektrofotometru za cenę 659 280...

 • KIO 1487/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... przedmiotu umowy: 1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości: zł (słownie: zł / 100), w tym: 1) za usługę przeprojektowania: ………….…………… (słownie: zł/100...

 • KIO 1436/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... wycenić wszelkie mogące wystąpić elementy świadczenia, co istotne w postępowaniu, w ramach którego przewidziane zostało wynagrodzenie ryczałtowe, które ze swej istotny przerzuca na wykonawców ryzyko związane z brakiem możliwości precyzyjnego dookreślenia...

 • KIO 1403/18

  Orzeczenia KIO, 03-08-2018

  ...robót stanowiące podstawę oferty wykonawcy, mają charakter pomocniczy (poglądowy). Jeżeli bowiem strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, to uzgodnione wynagrodzenie należy się za cały - zarówno znany, jak i nieznany dokładnie od początku - przedmiot...

 • KIO 1368/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... odpowiedzialności odszkodowawczej zatem, stanowiąc ryczałtowe odszkodowanie za niewykonanie (niewłaściwe ... w poczet kosztów postępowania odwoławczego, a także koszty związane z wynagrodzeniem pełnomocnika zamawiającego w wysokości 3 600,00 zł. W związku...

 • KIO 1389/18

  Orzeczenia KIO, 25-07-2018

  ... wykonane należycie. Z par. 7 umowy nr 21/U/2017 wynika, że zamawiający zapłaci Inżynierowi kontraktu wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto 301 965,00zł. Wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie za Etap I – 280 809,00zł. brutto i Etap II 21 156,00zł...

 • KIO 1345/18

  Orzeczenia KIO, 24-07-2018

  ..., jakim były objęte poszczególne części zamówienia w poprzednio prowadzonym postępowaniu. Otóż wykonawcom przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe za utrzymanie chodników, przystanków komunikacji miejskiej, śmietniczek i zieleńców, natomiast za oczyszczanie...

 • KIO 1282/18, KIO 1318/18, KIO 1321/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ... prac rutynowych 10 określonych w poszczególnych pozycjach Kosztorysu ofertowego (Formularz Z1.1), za które przysługuje miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie. Jak podał Odwołujący Dróg-Pol, prace określone w poz. 1 planowane są do wykonania w całym okresie...

 • KIO 1215/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  .... Dorbud S.A. przedstawił lakoniczną informację, że umowa podwykonawcza zawarta przez ten podmiot z ELPEX przewidywała ryczałtowe wynagrodzenie w łącznej wysokości 610.000 zł netto. Jednocześnie podmiot ten odmówił przekazania treści samej umowy, powołując...

 • I AGa 102/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-07-2018

  ...było to działanie zamierzone i nie jest gotów wykonać przedmiotu zamówienia za zaoferowane w ofercie błędnie skalkulowane wynagrodzenie ryczałtowe ( tak jak miało to miejsce w okolicznościach rozważanych w przytoczonym w apelacji wyroku (...) z 16.03.2010r...

 • KIO 1173/18

  Orzeczenia KIO, 27-06-2018

  ... oceny ofert, jakimi będzie się kierować dokonując czynności wyboru najkorzystniejszej oferty: Cena brutto - ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie brutto - 55% Stawka roboczogodziny brutto (stawka roboczogodziny netto powiększona o narzuty kosztów pośrednich...

 • KIO 1058/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ... o obowiązujący podatek VAT, otrzymując w rezultacie całkowita wartość brutto umowy. W związku z tym, że ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy, będzie wypłacane w comiesięcznych cyklach rozliczeniowych, tj. comiesięcznych kwotach w postaci ryczałtu. Wykonawca...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ... będzie w formule "zaprojektuj i wybuduj”, a wykonawca Sygn. akt KIO 1057/18 7 otrzyma za wykonanie umowy wynagrodzenie ryczałtowe, to nie powinny być brane pod uwagę jego wyjaśnienia w zakresie rozwiązań technicznych i elementów treści oferty mających...

 • XXV C 782/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-06-2018

  ...zaś cena wykonania galerii była określona ryczałtowo i powodom nie należy się dodatkowe wynagrodzenie. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 12 maja 2010 r.... Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować wszystkie kwoty: ...

 • KIO 1012/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... Zamawiający wskazał, iż podane przez Odwołującego wartości (ceny ryczałtowe brutto jednej doby - poz. 1,2,3,4...00 zł Razem wynagrodzenie brutto: 2 576,00 zł Wynagrodzenie netto: 1860,78 zł Wynagrodzenie netto: 1860 78 / ? 11,08 Wynagrodzenie brutto: 2576...

 • KIO 1024/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...wszystko zasady przejrzystości postępowania. Odwołujący stwierdził, że obowiązującą formułą wynagrodzenia w tymże postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe, nie zaś wynagrodzenie kosztorysowe. Zgodnie bowiem z treścią s.i.w.z. (rozdz. XII): — „Cena oferty...

 • KIO 981/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... konsultanta zgodnie z pkt 2.1 OPZ? W pkt 2.1 Formularza cenowego – „Okres realizacji robót” przyjęto ryczałtowe wynagrodzenie, w związku z tym Zamawiający zwrócił się o szczegółową kalkulację wysokości wynagrodzenia określonego w ww. pozycji kosztorysowej...

 • KIO 970/18

  Orzeczenia KIO, 05-06-2018

  ..., że zgodnie z treścią SIWZ obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe. Cena oferty stanowi całkowite wynagrodzenie wykonawcy w ciągu całego okresu realizacji umowy. Zamawiający zobowiązał jednak wykonawców do...

 • KIO 933/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... spójnych zapisów siwz, w których Zamawiający przesądził o decydującym znaczeniu ceny za całość prac, mającej stanowić wynagrodzenie ryczałtowe. Natomiast wysokości ceny Konsorcjum Torkol za całość prac nie budziła również u Odwołującego podejrzenia, gdyż...

 • I C 639/13

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-05-2018

  ...jej zdaniem nastąpić poprzez rozstrzygnięcie Sądu. W tym miejscu należy zatem odnieść się do spornej kwestii wynagrodzenia. Wynagrodzenie ryczałtowe stosowane jest bardzo szeroko na rynku usług budowlanych także w ramach umów o znacznym rozmiarze i stopniu...

 • KIO 887/18, KIO 896/18, KIO 916/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... zero groszy) tytułem zwrotu kosztów strony poniesionych w związku z wynagrodzeniem pełnomocnika. 4 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z...(cena łączna netto). W Dziale 2 miały zostać zawarte ryczałtowe koszty usługi nadzoru i zarządzania, a w Dziale 3 ...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... biorąc pod uwagę fakt, iż mamy do czynienia z wynagrodzeniem kosztorysowym jest nie tylko niekorzystne dla wykonawców, ale także narusza... wpisać jako łączne z poszczególnymi rozbiciami na ceny ryczałtowe. Odwołujący jeszcze raz podkreśla, to co wskazywał ...

 • KIO 860/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... znamienna, gdyż w ocenie Izby pozycje załącznika nr 11 do SIWZ, wskazane przez zamawiającego - gdyż to zmawiający podzielił wynagrodzenie ryczałtowe na ważne dla niego elementy – mogą stanowić istotne części składowe ceny, o których mowa w art. 90 ust. 1...

 • KIO 854/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... zmniejszył zakres świadczenia w sposób kolidujący z wymaganiami SIWZ. Nadto, wymaga wskazania, że Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe za wsparcie serwisowe w układzie rocznym brutto, które miało w całości być wypłacone z tytułu świadczenia...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... ziemnych nie może stanowić podstawy do uznania niezgodności treści oferty z siwz zwłaszcza, że kontrakt zakłada wynagrodzenie ryczałtowe. 7/ Warstwa mrozoochronna (pkt 7 cz. II odwołania) Wykonawca założył wykonanie warstwy mrozoochronnej w ilości 143...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij