• KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... Wykonawcy Robót nie jest jeszcze znany. Dlatego też Wykonawca j poszczególni specjaliści umówili się na wynagrodzenie ryczałtowe za kompletne wykonanie zakresu prac określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, co potwierdzają przedstawione w Załączniku...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... i niewyczerpujący. Sygn. akt KIO 1939/17 28 (zarzut z punktu 2 a i b) Zdaniem Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za dobowe utrzymanie dróg w standardzie zimowego utrzymania w zależności od występujących zjawisk atmosferycznych w żadnym stopniu nie...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ..., że taki dokument nie zostałby wykonany, są one nieuzasadnione, gdyż wynagrodzenie ryczałtowe jest wynagrodzeniem za cały przedmiot zamówienia. Nawet jeśli Odwołujący otrzymałby wynagrodzenie z kosztów ogólnych, to i tak byłby zobligowany do wykonania...

 • KIO 1836/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ...wysokości globalnych zaoferowanych cen. Nie bez znaczenia w niniejszej sprawie ma również to, że Zamawiający przyjął wynagrodzenie ryczałtowe. Jednocześnie Zamawiający – co jest istotne w niniejszej sprawie - nie zastrzegł w specyfikacji sposobu kalkulacji...

 • KIO 1805/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ...sposób poniesie koszty realizacji usług w zakresie pozycji 1.3 i 1.4, to nie ma znaczenia, czy wynagrodzenie jest ryczałtowe czy kosztorysowe. Nawet przy wynagrodzeniu ryczałtowym, uwzględniając specyfikę postępowania, cena za jeden z elementów oferty może...

 • KIO 1798/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ..., który między innymi w odwołaniu podnosi „Należy również nadmienić, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zastosował wynagrodzenie ryczałtowe. Na etapie składnia ofert nie żądał on żadnych szczegółowych danych dotyczących kalkulacji ceny, w tym...

 • KIO 1813/17

  Orzeczenia KIO, 11-09-2017

  .... Odwołujący uznał, że wskazywanie przez zamawiającego na fakt, że w stosunku do określonych osób posłużono się sformułowaniem wynagrodzenie ryczałtowe, co ma przesądzać o tym, że osoby zostaną zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, a nie umów o...

 • KIO 1659/17

  Orzeczenia KIO, 25-08-2017

  ... odpowiednio załączniki nr 13 i 15 do SIWZ. 2. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Nie dopuszcza się podawania w ofercie ceny z zastosowaniem upustu. 3. Cenę oferty należy podać z uwzględnieniem...

 • KIO 1674/17

  Orzeczenia KIO, 25-08-2017

  ... to może być wypłacane etapami, w ramach odbiorów częściowych (§ 19 ust. 1). Co również istotne, wynagrodzenie ryczałtowe ma obejmować (…) wszelkie koszty związane z realizacją projektu budowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej oraz koszty...

 • KIO 1570/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ... zapewnił, poprzez przykładowe stosownie norm ISO. Uważamy, że wynagrodzenie ryczałtowe, które oferujemy, powinno to umożliwić składającym oferty. Uważam, że właśnie wynagrodzenie ryczałtowe powinno zapewnić, że po stronie wykonawcy leży organizowanie...

 • KIO 1536/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ..., że postanowienia SIWZ pozwalały oferentowi oderwać wysokość wynagrodzenia od ilości przetwarzanych odpadów i uczynić z niego wynagrodzenie ryczałtowe poprzez alokowanie go do opłaty stałej. 3.18 W celu uzasadnienia swoich twierdzeń Odwołujący wskazał na...

 • KIO 1583/17

  Orzeczenia KIO, 08-08-2017

  ... ujęte zostały w postanowieniach § 7 tych postanowień, które stanowią: Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą przetargową, i wynosi brutto (słownie:…) w tym podatek VAT .... % tj. netto... Ust...

 • KIO 1542/17

  Orzeczenia KIO, 07-08-2017

  ... wykonania usługi. Jest to właśnie reguła ryczałtowego regulowania kosztów umowy. Zgodnie z art. 632 Kc »Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza wynagrodzenie za całość dzieła w jednej sumie pieniężnej lub wartości globalnej. Jego istotę stanowi określenie tego...

 • KIO 1521/17

  Orzeczenia KIO, 03-08-2017

  ... stron na to, że wykonawca nie będzie się domagać wynagrodzenia wyższego. Zgodnie z Kodeksem cywilnym wynagrodzenie ryczałtowe dotyczy całości przedmiotu umowy, a jego istotę stanowi określenie wynagrodzenia z góry bez przeprowadzenia szczegółowej analizy...

 • KIO 1451/17, KIO 1455/17

  Orzeczenia KIO, 28-07-2017

  ... Zamawiającego polega na tym, że Zamawiający wybierając ofertę S., C. lub M. obligatoryjnie zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu świadczenia usług w ramach Zamówienia podstawowego uwzględniające wartości wynikające z „przesunięcia" ceny opcjonalnej...

 • KIO 1473/17

  Orzeczenia KIO, 27-07-2017

  ... niż wymagają tego zapisy SIWZ. W zakresie zarzutu rażąco niskiej ceny odwołujący wskazał, że z zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe i wymagał, aby: • pkt. 13.1 SIWZ podana w ofercie cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania...

 • KIO 1137/17, KIO 1147/17, KIO 1151/17, KIO 1157/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  ...1a do SIWZ (Wykaz cen jednostkowych dla rejonu … oraz kosztorysach dla poszczególnych rejonów) dodatkową pozycję obejmującą ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie za gotowość świadczenia usługi, 4. Zamawiający wykreśli § 2 ust. 3 wzoru umowy lub wydłuży okres...

 • KIO 1338/17

  Orzeczenia KIO, 17-07-2017

  ... w Tabeli elementów scalonych, wartość robót zaniechanych to wartość wskazana w tej tabeli. Wartość robót zaniechanych pomniejszy wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy określone w §11 ust. 2 Umowy. par. 13 ust. Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w §11...

 • KIO 1333/17

  Orzeczenia KIO, 14-07-2017

  ... - Analiza, i 3 fazy wdrożeniowe). Z chwilą odbioru fazy IV S. miało świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi utrzymaniowe. Ryczałtowe wynagrodzenie S. S.A. za wykonanie przedmiotowego zamówienia miało wynieść łącznie 4.267.200 zł netto, na którą to kwotę...

 • KIO 1248/17

  Orzeczenia KIO, 06-07-2017

  ...tym: cena netto ...zł VAT ... zł, tj. 8 %" oraz w § 4 wzoru umowy „Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy w wysokości: brutto: .... (słownie: ...zł), w tym: kwota netto wynosi:...zł obowiązujący VAT wynosi:....zł...

 • KIO 1169/17, KIO 1170/17

  Orzeczenia KIO, 23-06-2017

  ... z taką koncepcją nie należy się zgodzić, bowiem należy dostrzec dwie instytucje, a mianowicie realność ceny i wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie ryczałtowe wcale nie powoduje, że cena nie musi być skalkulowana w sposób realny i żaden z rozsądnie...

 • KIO 1200/17

  Orzeczenia KIO, 23-06-2017

  ...ochrony, o których mowa w punkcie 1. § 5 Wartość umowy 1. Z tytułu wykonywania umowy Wykonawca otrzymywał będzie wynagrodzenie ryczałtowe brutto miesięczne w następujących stawkach: a) za wykonywania usługi stróżowania w poniedziałek od godz. 18 do godz. 7...

 • KIO 1144/17

  Orzeczenia KIO, 23-06-2017

  ...znaczeniu „wynagrodzenia ryczałtowego”, o którym stanowi art. 632 kc. Zgodnie z przywołanym przepisem umówienie się przez strony o wynagrodzenie ryczałtowe, 7 ma taki skutek, że co do zasady wykonawca nie może domagać się od zamawiającego jego podwyższenia...

 • I ACa 69/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-06-2017

  ... umowy. W takiej sytuacji jaka zaistniała w sprawie i przy uwzględnieniu, że strony nie umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe lecz kosztorysowe, zrealizowały się przesłanki do udzielenia przez pozwaną zamówienia dodatkowego, co było przewidziane w § 15 i...

 • KIO 1145/17

  Orzeczenia KIO, 22-06-2017

  ... jest od dwóch cen jednostkowych: - wynagrodzenie za 1-szy egz. z wydrukiem, - wynagrodzenie za dodatkowy egzemplarz, oraz dodatkowo zgodnie ...że ustalone przez wykonawców ceny jednostkowe i ryczałtowe poszczególnych pozycji Tabeli 1 są istotne przy ...

 • I ACa 1555/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-06-2017

  ... z treścią § 10 ust. 1 umowy z dnia 6 listopada 2012 roku, za wykonanie przedmiotu umowy powodowej spółce przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 4.242.270 zł brutto. Kwota ta została następnie zmieniona przez strony mocą aneksu nr (...), tj...

 • KIO 880/17, KIO 881/17

  Orzeczenia KIO, 30-05-2017

  ...serwisowe płatne za jednostkowe Zgłoszenie." 49 2) Usunięcie z pkt II Załącznika 16 do umowy podpunktu 2: „2} wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu świadczenia Usług serwisowych, o których mowa w Art. 2 pkt 5), pomniejszone o ewentualne obniżenia wynagrodzenia...

 • VIII Ga 156/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-05-2017

  ... budowlanej w terminie określonym w umowie. W §5 ust. 1 umowy ustalono, że za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 135 700,00 zł netto + 23% podatku VAT w tym cena przyłącza 63 700,00 zł netto i...

 • KIO 856/17

  Orzeczenia KIO, 12-05-2017

  .... W analizowanym przypadku Zamawiający zdecydował się jednak na rozliczenie z wykonawcą w oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe. Znajduje to potwierdzenie w: (…). Konsekwencją ryczałtowego charakteru wynagrodzenia jest rola, jaką dla TES przewidział...

 • KIO 845/17

  Orzeczenia KIO, 10-05-2017

  ...Dopuszczenie składania ofert wariantowych, zdaniem odwołującego, jest najczęściej możliwe w przypadku, gdy występuje wynagrodzenie ryczałtowe. Różne rozwiązania, co do ilości materiałów, użytej technologii, (...), pozwalają wykonawcy zaproponować w ofercie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij