• C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ... lub sprawozdanie z testów przeprowadzonych przez uznany podmiot. 6.      Podmiot gospodarczy, który proponuje rozwiązania równoważne do wymogów określonych w specyfikacjach technicznych, informuje o tym w drodze odrębnego oświadczenia dołączanego...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... jest Opta-Tech Sp. z o.o., przedstawiciel firmy Hamamatsu na rynku polskim. Uniemożliwia to również zaproponowanie rozwiązania funkcjonalnie równoważnego i stoi w sprzeczności z zasadą uczciwej konkurencji. Zwracamy się z pytaniem i prośbą o dopuszczenie...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ...z warunkami FIDIC) lub podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zadań, dla których nie wystawia się... publicznego w jej podstawowej formie, jak również wprowadzenia rozwiązania w postaci tzw. procedury odwróconej (art. 24aa ...

 • KIO 681/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...wirtualnych maszyn. Mechanizm ten jest elementem składowym rozwiązania i nie wymaga dodatkowej licencji na system... OPZ 1.2 dla standardu FCoE muszą być spełnione jako równoważne, dostępne mechanizmy odpowiadające obszarowi FC 8Gb/s. Zamawiający nie zgadza ...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... w tabeli nazwy producenta) i może sugerować, że w każdym wypadku wskazanie nazwy producenta oznacza fakt zaoferowania rozwiązania równoważnego. Taki jest bowiem wynik wykładni literalnej tego oświadczenia dokonany przez Izbę. I choć w tabeli w kolumnie...

 • KIO 675/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... siłę kompresji piersi. Natomiast z uzasadnienia tego wymogu wynika że Zamawiający dodał możliwość zaoferowania rozwiązania równoważnego na co wskazuje spójnik „LUB” umożliwiając zaoferowanie kształtu płytki odwzorującej kształt piersi. Biorąc powyższe...

 • KIO 642/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ..., gdyż jest to jest świadomym utrudnianiem uczciwej konkurencji. Wniósł o dopuszczenie możliwości zaoferowania rozwiązania równoważnego, nowego systemu zapisywania dawek otrzymanych przez pacjenta. Zamawiający w pisemnej odpowiedzi na odwołanie wniósł...

 • KIO 433/18, KIO 436/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ...skonstruowanej SIWZ, oba te określenia należy uznać za równoważne/zamienne. Wobec tego wywody Fujitsu Technology Solutions Sp. z...pod pewnymi warunkami, nie potwierdzały zgodności oferowanego rozwiązania z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. ...

 • KIO 566/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... się na innej technologii i charakteryzują się innymi właściwościami, w związku z czym nie są to rozwiązania równoważne. Opisane powyżej rozbieżności i ewentualne podobieństwa udowadniają, że nie można w sposób jednoznaczny wykazać wyższości jednego...

 • KIO 547/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ...wymagania formalne nie zostały spełnione przez przystępującego. Ponadto zamawiający dopuszczał rozwiązanie równoważne, o ile są takie same lub lepsze funkcjonalnie od rozwiązania podstawowego, a tego przystępujący nie wykazał, ani na etapie składania ofert...

 • KIO 513/18

  Orzeczenia KIO, 03-04-2018

  ... konieczność zmiany tych obiektów i zmiany pozwolenia na budowę. 5 Ppkt 9: Zaleca się, aby Wykonawca stosując rozwiązania równoważne stosował maszyny i urządzenia podobnego typu i tego samego producenta (tam, gdzie jest to możliwe), tak aby Zamawiający...

 • KIO 524/18

  Orzeczenia KIO, 30-03-2018

  ...tj. na podstawie art 87 ust 1 pkt 2 jak sugeruje Odwołujący) ponieważ zastosował on w pełni dopuszczalne przez OPZ rozwiązania równoważne. Co więcej, Zamawiający nie naruszył też przepisów PZP wzywając Wykonawcę do wyjaśnień na podstawie art 87 ust 1 PZP z...

 • KIO 491/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ... w koncepcji (Smart Parking seria SM12SU) jest jedynie rozwiązaniem przykładowym, a wykonawca może zrealizować rozwiązania równoważne, polegające na wybudowaniu takich urządzeń parkowania wielopoziomowego, które umożliwiają parkowanie co najmniej 240...

 • KIO 459/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ...wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania doszło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. Jak stwierdził ...przedmiotu zamówienia a wymogu doświadczenia Izba traktuje je jako 38 równoważne z uwagi na brak stosownych definicji w SIWZ co do...

 • KIO 410/18, KIO 449/18, KIO 471/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego...ogłoszenia o zamówieniu. W tym zakresie możliwe są dwa alternatywne rozwiązania, obydwa prowadzące do wykluczenia wykonawcy FIGHTS ON. Jeżeli wykonawca ...

 • KIO 422/18

  Orzeczenia KIO, 21-03-2018

  ...art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. Dokumentacja uzyskana od Nadleśnictwa Czerniejewo ...jakiekolwiek nieprawidłowe wykonanie umowy nie jest automatycznie równoważne z poważnym wykroczeniem. W ocenie Izby,...

 • KIO 423/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ...oferty wykonawcy Studiotech pomimo, że treść tej oferty nie odpowiada treści ustawy, w szczególności wykonawca powołując rozwiązania równoważne nie wykazał, że oferowane przez niego elementy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego; 3) art. 87 ust...

 • KIO 382/18, KIO 383/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ... wykonawców i złożony w formie oryginału lub w formie równoważnej, tzn. kopii poświadczonej za zgodność przez Notariusza. W... którym mowa w art.3 ust.1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia Sygn. akt KIO 382/18; Sygn. akt KIO 383/18...

 • KIO 425/18, KIO 437/18

  Orzeczenia KIO, 14-03-2018

  ... za pośrednictwem serwera aplikacji. Jako rozwiązanie równoważne dopuszcza się system, w którym dostęp do... Cecha niezależna od funkcji systemu operacyjnego ani od sprzętowego rozwiązania archiwizacji danych, 13) Relacyjna baza danych musi pozwalać...

 • KIO 346/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  .... 30 ust. 5 p.z.p., powtórzonym w treści SIWZ przez zamawiającego „wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.” (rozdział 2 SIWZ, opis...

 • KIO 380/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ...warunkami FIDIC) lub podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zadań, dla których nie... 16 i 17 ustawy Pzp). Powyższe zmiany oraz rozwiązania winny skutkować odmiennym podejściem do rzetelności prezentowanych przez wykonawców...

 • KIO 370/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ...wyłącznie w rozwiązaniach Cisco), umożliwiając zastosowanie protokołu równoważnego OSPF stosowanego powszechnie przez innych producentów (pkt...sekwencji czynności. Podkreślał, że dostarczenie rozwiązania jednego producenta umożliwia zarządzanie urządzeniami ...

 • KIO 335/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ...publicznego w istotnym stopniu ze swojej winy, co doprowadziło do rozwiązania tych umów. Tym samym zachodzą okoliczności do wykluczenia Wykonawcy z...danego wykonawcy, lecz nie jest automatycznie równoważne z poważnym wykroczeniem. W konsekwencji Zamawiający,...

 • KIO 319/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  .... Nie uzasadniono przy tym powodów dla których tylko takie połączenie mogło być stosowane, skoro na rynku jako rozwiązania równoważne funkcjonują dwa typy połączeń blokowanych, z których każdy spełnia tę samą rolą, a oferowane przez Wykonawcę połączenie...

 • KIO 372/18

  Orzeczenia KIO, 08-03-2018

  ... jakościowej i nie stanowi szczególnego, nowatorskiego rozwiązania, a tak ukształtowany zapis prowadzi do ... wyposażone we wtyk NEMA 5 pin standard ANSI C136.41 lub równoważne, dostosowane do przyjętego systemu sterowania"; 7. zmianę treści Załącznika nr...

 • KIO 325/18, KIO 331/18

  Orzeczenia KIO, 07-03-2018

  ... zgodnie z warunkami FIDIC), protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia...wykonawcę odnosi dwojaki skutek, tj. prowadzi zarówno do rozwiązania umowy, jak i do zasądzenia odszkodowania. Oczywistym jest,...

 • KIO 276/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... produktu bez możliwości zaoferowania produktu równoważnego. Tymczasem opracowana przez Zamawiającego SIWZ...pozorny. Udostępniona w postępowaniu dokumentacja przetargowa wyraźnie wskazuje na rozwiązania marki NOVA, będącej własnością firmy CRAAFT AUDIO GmbH....

 • KIO 1745/17, KIO 1746/17

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ... hamulcowe i zaciski (co w zależności od przyjętego rozwiązania i dostępnego miejsca może okazać się mniej lub bardziej... właściwego rejestru albo w przypadku jego braku - innego równoważnego dokumentu albo oświadczenia wykonawcy, w zakresie określonym w art...

 • KIO 247/18

  Orzeczenia KIO, 26-02-2018

  ...: 1) zaświadczenia [lub dokumentu równoważnego] niezależnego podmiotu poświadczającego zgodność działań wykonawcy... nie kwestionuje samego sposobu podłączenia sieci zewnętrznej (szczegółowego rozwiązania opisanego w ofercie wstępnej), co stanowi wymóg pkt ...

 • KIO 245/18

  Orzeczenia KIO, 26-02-2018

  ... postanowienie: „W celu zachowania reguły konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych w treści niniejszego OPZ, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij