• KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...zatrudnione w całym okresie realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu Wykonawca lub ...niewiele. Nie są też obecnie wydawane żadne certyfikaty równoważne w tym zakresie, właśnie ze względu na zupełną...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... lub Console switch adapter KVM-USBrVGA PN: S26361- 9 F5644-L501. Dopiero wskazanie przejściówek przy zaoferowaniu rozwiązania równoważnego, wskazuje na zaoferowanie przełącznika spełniającego wymagania SIWZ. Tym samym Zamawiający w sposób bezsporny...

 • KIO 2045/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... stan faktyczny: Zgodnie z Rozdziałem III (Opis przedmiotu zamówienia) pkt 2 SIWZ: ZAMAWIAJĄCY dopuszcza rozwiązania równoważne normom, europejskim ocenom technicznym, aprobatom, specyfikacją technicznym i systemom referencji technicznych, o których mowa...

 • KIO 1996/18, KIO 1997/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...konkurencję i dyskryminuje inne równoważne technologie, które dają ...13, 14 i 15. Prosimy o uściślenie, czy rozwiązania opcjonalne, jak np. dodatkowe kolimatory, rozwiązania technologiczne przechowywania kolimatorów, licencje na stacjach opisowych itp.) ...

 • KIO 2031/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... SIWZ parametry techniczne, wymagane oraz punktowane rozwiązania technologiczne wskazują, że Zamawiający w sposób nieuzasadniony... punktacja uniemożliwia uczciwą konkurencję i dyskryminuje inne równoważne technologie, które dają preferowany lub nawet lepszy...

 • KIO 1960/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ... w sprzeczności z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, albowiem w swojej treści nie powołuje się na rozwiązania równoważne. Informację taką zamawiający uzyskał dopiero w chwili złożenia przez przystępującego wyjaśnień dot. RNC. Rekapitulując...

 • KIO 1982/18, KIO 2001/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ... w ofercie Odwołującego nie stanowi oferty sprzętu równoważnego, którego odrzucenie naruszałoby przepis art. 89 ... Powyższego nie zmienia także dopuszczenie przez Zamawiającego rozwiązania spełniającego wymóg „Liczba przetworników piezoelektrycznych min. w...

 • XXVI GC 107/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-10-2018

  ...objęte wnioskiem nr (...) zostały uznane przez Zamawiającego za roboty równoważne na podstawie art. 30 ust. 5 p.z.p...zawarcia ugody przez Wykonawcę (w tym powódkę), do polubownego rozwiązania sporu nie doszło, co potwierdzają dokumenty w sprawie Sądu ...

 • KIO 1890/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... jest ono nieprzystosowane do pracy na ścianie ze względu na rozwiązania w zakresie wlotów i wylotów powietrza. W szczególności ze 6...ulega wątpliwości, że nie mogą być uznane za równoważne urządzenia przeznaczone do montażu na ścianie z produktami ...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... kodu C/A na kanale L1 w systemie GPS-NAVSTAR lub równoważnego podstawowego sygnału dla innego systemu GNSS; b) pracę ...do przypadków opisanych w ust. 12, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania opartego na technologii GSM: A-GPS. W takiej sytuacji, ...

 • KIO 1867/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ...poliuretanowy. W opinii laboratoriów akredytowanych przez FIFA są to podkłady równoważne i z tego względu wymagania nie powinny być zawężane do ...do złożenia ofert porównywalnych, obejmujących rozwiązania lub produkty spełniające identyczne wymagania ...

 • KIO 1808/18

  Orzeczenia KIO, 19-09-2018

  ...do przyjęcia, iż są to konkretne, mogące podlegać ochronie, rozwiązania), ale wskazuje, iż stanowią preferowaną konfigurację sprzętu, po drugie...uznana spełnienie określonych wymogów poprzez dokumenty równoważne, które złożył zamiast dokumentów lub ...

 • KIO 1787/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ...że 22 sierpnia 2018 r. Zamawiający uznał zaoferowane próbki za równoważne w stosunku do pomocniczych wymagań Zamawiającego tzn. uznał, że ... gdy będzie spełniał cel i funkcjonalność zastosowanego rozwiązania, a nie dziesiąte części wybranego parametru. ...

 • KIO 1742/18

  Orzeczenia KIO, 17-09-2018

  ... płatności przy użyciu terminalu umieszczonego na stacji lub rowerze. Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania rozwiązania równoważnego, czyli rowerów z umieszczonymi na nich urządzeniami regulującymi i umożliwiającymi proces wypożyczeni i zwrotów...

 • KIO 1745/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... stan faktyczny: Zgodnie z Rozdziałem III (Opis przedmiotu zamówienia) pkt 2 SIWZ: ZAMAWIAJĄCY dopuszcza rozwiązania równoważne normom, europejskim ocenom technicznym, aprobatom, specyfikacją technicznym i systemom referencji technicznych, o których mowa...

 • KIO 1701/18

  Orzeczenia KIO, 11-09-2018

  ... powinno być uznane w kontekście oceny punktowej jako równoważne z minimalnym czasem dostawy przyjętym na potrzeby ustalenia ... zamawiający, po dokonaniu analizy swoich potrzeb, decyduje jakie rozwiązania będą dla niego korzystne (w tym w zakresie terminu...

 • KIO 1680/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  .... z siedzibą w Świerklanach a gdzie odwołujący był jednym z przystępujących po stronie odwołującego) żądał dopuszczenia jako równoważnego rozwiązania pośredniej wymiany ciśnienia i ciepła, powołując się na zastosowanie w górnictwie turbiny Peltona. Izba, w...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... albo procesory z rodziny Skylake, albo procesory równoważne z jednej rodziny procesorów. (…) Wszystkie dostarczone ...wzajemne rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą w przypadku rozwiązania umowy czy dokonywania częściowych płatności. Oferty tej...

 • KIO 1691/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... 3 załącznika nr 2 do SIWZ „Technologia dwutlenku tytanu lub równoważne” Odwołujący wskazał „TAK”. W pozycji 4 załącznika nr 2 ...samym, skoro oświadczenie woli Odwołującego w przedmiocie oferowanego rozwiązania w tym zakresie jest jednoznaczne, to brak jest ...

 • KIO 1620/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... poprzez opisanie przedmiotu zamówienia ze wskazaniem nazwy własnej producenta IBM bez dopuszczenia możliwości zaoferowania rozwiązania równoważnego. W związku z powyższym Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania w całości oraz o nakazanie Zamawiającemu...

 • KIO 1601/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... 1 do SIWZ. Zamawiający w treści dokumentacji projektowej dopuścił zastosowanie równoważnych wyrobów i urządzeń, a także rozwiązania równoważne dla materiałów, sprzętu i innych towarów. W Rozdziale 5 SIWZ Zamawiający postawił następujące warunki udziału w...

 • KIO 1687/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ... w pierwszej kolejności podkreślił, że „dokonał modyfikacji treści siwz, w wyniku których dopuszczone zostały rozwiązania równoważne oraz podano zakres i wymagania równoważności wkładek, tym samym uwzględniając tenże zarzut Odwołania. Wobec powyższego...

 • KIO 1698/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ...równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji, tj. przez opisanie rozwiązania sprzętowego konkretnego producenta i modelu, a to Fortinet FortiGate ... 4 x lOGigabit Ethernet SFP+ lub równoważne za pomocą kabli rozszywających. Wymagana obsługa min...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ...zgodności z normami:  PN-EN 61730:2007 lub równoważnej,  PN-EN 61215:2005 lub równoważnej, z terminem ważności do 4.06.2018 ... SIWZ oraz OPZ i czy oferta zawiera rozwiązania techniczne gwarantujące spełnienie wymaganych minimalnych parametrów technicznych ...

 • KIO 1641/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... I.4.3: Zamawiający w sztywny sposób definiuje typ i ilość interfejsów sieciowych, utrudniając zaoferowanie rozwiązania równoważnego do preferowanego przez niego urządzenia Fortinet. Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywać funkcjonalności, które...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... Zostaną zaangażowane inne, lecz posiadające równoważne kwalifikacje, doświadczenie i wyksztalcenie. Ilość ... drenażu poziomego klifu w Jarosławcu oraz drenażu plaży. Za ww. rozwiązania dwukrotnie zdobyliśmy główną nagrodę w konkursie „Budowa roku" (w latach...

 • KIO 1565/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... Zamawiającego; 2. art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, poprzez dopuszczenie pozornej równoważności, przez żądanie, by rozwiązania równoważne spełniały wszystkie parametry oświetleniowe w stopniu nie gorszym niż określone przez Zamawiającego, co nadal powoduje, że...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...do dwóch złącz RJ11 może być zaspokojone przez zaoferowanie takiego rozwiązania. Konsorcjum Maxto nie podjęło żadnych prób dowodowych w celu...i konkretnie uczestniczy w jego wykonaniu. Jest to równoważne stwierdzeniu, że jeżeli wykonawca nie wykonał żadnej ...

 • KIO 1527/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...niewątpliwie utrudnia uczciwą konkurencję. Odwołujący, chcąc wykonać wymagane oznaczania, wnosi o dopuszczenie rozwiązaniarównoważnego”, poprzez możliwość wykonania oznaczeń w certyfikowanym laboratorium zewnętrznym albo na dodatkowym sprzęcie wstawionym...

 • KIO 1551/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... rynku nie spełnia identycznych parametrów w stosunku do urządzenia GMM Opera Swing, nie można przyjąć, że rozwiązania równoważne do urządzenia GMM Opera Swing zostały w rzeczywistości dopuszczone w przedmiotowym postępowaniu. Mimo że Odwołujący dysponuje...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij