• KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... z przepisami prawa oraz z zasadą równości i zasadą uczciwej konkurencji - z uwagi na ograniczenie możliwości zaoferowania rozwiązania równoważnego; 3) art. 29 ust. 2 ustawy Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ...Zamawiający jeszcze inne warunki kontraktowe, które należy uznać za równoważne do FIDIC. ii. (Zarzut nr 3) w zakresie... stracie albo szkodzie jakiej wykonawca doznał w wyniku tego rozwiązania”;  lit. r – wykreślenia obowiązku ubezpieczenia ryzyk projektanta...

 • KIO 15/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... i urządzeń równoważnych) oraz opisu rozwiązań równoważnych w żaden sposób nie można więc uznać, że wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne, nawet jeśli miałby taki zamiar. Dokumentów tych przy ich braku nie można bowiem uzupełnić - stanowią one...

 • KIO 2665/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ...jeżeli Zamawiający miał jakiekolwiek wątpliwości, co do zaoferowanego rozwiązania, winien dopytać, by uzyskać całkowitą pewność co ...należy zaliczyć informacje o producencie i typie oferowanego urządzenia równoważnego, są treścią oferty sensu stricte" - (KIO...

 • KIO 2638/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ... nr 1A - 13Ł do SIWZ w kolumnie „uwagi” pozycji, w których zastosowano rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do produktów opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, w sposób...

 • KIO 2618/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ...dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis ...postępowania. Konsekwencją poprawienia tej omyłki było zaakceptowanie przez Zamawiającego rozwiązania na które pozwalała specyfikacja w zał. nr 4 w...

 • KIO 2650/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ... SIWZ i w ocenie zamawiającego z treści oferty nie wynika, aby odwołujący udowodnił, że zaoferowana przez niego oczyszczalnia spełnia rozwiązania równoważne określone w SIWZ, co nie jest prawdziwe; 2. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez odrzucenie oferty bez...

 • KIO 2603/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  ...do SIWZ OPZ pkt 1 ppkt. 3n) i o) oraz czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie śrub motylkowych jako rozwiązania równoważnego dla beznarzędziowego dostępu do komory osprzętu elektrycznego oraz beznarzędziowej wymiany zasilacza, Zamawiający w sposób jasny 5 i...

 • KIO 2436/18, KIO 2442/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ...metodyk testowania oprogramowania ISTQB na poziomie przynajmniej Advanced lub równoważnego CSTE, CMST, CSTP - P, lub CSTP -....1.3.2.2. w przypadku, gdy Wykonawca zamierza zaproponować Zamawiającemu architekturę rozwiązania opartą o: 5.8.13.2.2.2. (….) i 5.8....

 • KIO 2523/18

  Orzeczenia KIO, 19-12-2018

  ... punktowanych w kryterium oceny „Funkcjonalność”, w punkach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 dopuszczając jednakowo punktowane rozwiązania równoważne - w sposób określony w uzasadnieniu odwołania. W zakresie zarzutu nr 2 dotyczącego opisu przedmiotu zamówienia wnosił o...

 • KIO 2520/18

  Orzeczenia KIO, 17-12-2018

  ... stanowią załącznik do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania...

 • KIO 2458/18

  Orzeczenia KIO, 14-12-2018

  ...opis przedmiotu zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp). Co istotne, również w odniesieniu do rozwiązania równoważnego zamawiający jest zobowiązany do określenia w SIWZ wymagań stawianych ofertom równoważnym, skoro oceny ofert może dokonywać wyłącznie...

 • KIO 2492/18

  Orzeczenia KIO, 14-12-2018

  .... 30 ust. 4 i ust. 5 ustawy Pzp, poprzez dopuszczenie pozornej równoważności, przez żądanie by rozwiązania równoważne spełniały wszystkie parametry oświetleniowe w stopniu nie gorszym niż określone przez zamawiającego przy bagatelnym poziomie dopuszczalnej...

 • KIO 2475/18

  Orzeczenia KIO, 12-12-2018

  ...elektroniczna liniowa, szerokopasmowa, wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej Zamawiający wymagał głowicy o zakresie częstotliwości pracy min. ...zasilania awaryjnego nie stawiając na konkretne rozwiązania, ponieważ nie to jest najistotniejsze przy...

 • KIO 2281/18, KIO 2286/18, KIO 2291/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ...Świadectwa Przejęcia albo podpisania protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu). Wskazanie to wynika z przywołania w treści ...w; jej podstawowej formie, jak również wprowadzenia rozwiązania w postaci tzw. procedury odwróconej (art....

 • KIO 2456/18

  Orzeczenia KIO, 10-12-2018

  ... podjęcia pewnych działań oraz wdrożyć adekwatne rozwiązania. Inwestycja podobna to nie tylko inwestycja...kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń (lub równoważne), uprawnienia wynikające z art. 37c ustawy z dnia ...

 • KIO 2445/18

  Orzeczenia KIO, 05-12-2018

  ... przepisami prawa oraz z zasadą równości i zasadą uczciwej konkurencji - w uwagi na ograniczenie możliwości zaoferowania rozwiązania równoważnego oraz brak jednolitych wymagań dot. szyfrowania dla dopuszczonych technologii; 3) art. 29 ust. 2 Ustawy poprzez...

 • KIO 2412/18

  Orzeczenia KIO, 03-12-2018

  ..., a przez to nie mieli obowiązku wykazywania równoważności zaproponowanego w ofercie rozwiązania, na wypadek nieuwzględnienia powyższego zarzutu i przyjęcia, że Odwołujący powołuje się na rozwiązanie równoważne: 2. naruszenie art. 89 ust. 1 pkt. 2 w zw. z...

 • KIO 2343/18

  Orzeczenia KIO, 30-11-2018

  ... wymagane wraz z ofertą karty katalogowe (lub inne dokumenty równoważne, wskazane przez Zamawiającego) stanowią część oferty i nie podlegają... jest błędna, gdyż Odwołujący nie wziął pod uwagę rozwiązania zastosowanego przez producenta, w którym to sam układ ...

 • KIO 2347/18

  Orzeczenia KIO, 28-11-2018

  ...ust. 2 pkt.1 ppkt. 1 – 19, a podstawą do natychmiastowego rozwiązania umowy jest co najmniej 3 krotne wykonanie usługi przez podwykonawców, co najmniej 5... danego wykonawcy, nie jest automatycznie równoważne z poważnym wykroczeniem. Stwierdzenie zaistnienia ...

 • KIO 2194/18

  Orzeczenia KIO, 23-11-2018

  ... z taśmą stalową, b) prasy tłokowej poprzez dopuszczenie jako równoważnego zastosowania układu 2 wirówek z uwagi na zbyt małą wydajność ... do umowy i oświadcza, że akceptuje przyjęte w nich rozwiązania, że nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń oraz że...

 • KIO 2297/18

  Orzeczenia KIO, 22-11-2018

  ... opisany przez wskazanie nazw, patentów, norm, znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego.” Z kolei w pkt 13 i 14 Rozdziału VI SIWZ Zamawiający podkreślił, że określił szacunkową liczbę...

 • KIO 2229/18

  Orzeczenia KIO, 22-11-2018

  ... odnoszących się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji i systemów referencji, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.” Powyższe postanowienia specyfikacji wypełniają wymogi art. 29 ust. 3 Pzp oraz mają zastosowanie zarówno do...

 • KIO 2277/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ... ogólny opis na podstawie systemu, którym się posługuje, jednak ten lakoniczny opis uniemożliwia w praktyce Odwołującemu przygotowanie rozwiązania równoważnego i obliczenie związanych z tym kosztów. (25) Sprawa ta ma kluczowy wpływ na określenie ceny za...

 • KIO 2095/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ... Tym samym obie firmy oferują w ramach różnych konsorcjów inne rozwiązania, co nie może pozwolić im na jakąkolwiek potencjalną zmowę w... przez ten podmiot o uzyskanie certyfikatu EASA lub równoważnego, ponieważ żaden z uczestników Konsorcjum JB ani jego...

 • KIO 2278/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  ... kalkulacji porównawczych pomiędzy kosztami 40 tygodniowego terminu wykonania, a 28 tygodniowego, czy rozwiązania zaprojektowanego w siwz, a rozwiązania równoważnego. Przystępujący wykazał na rozprawie, że posiada dowody pozwalające mu na sporządzenie tak...

 • KIO 2251/18

  Orzeczenia KIO, 14-11-2018

  ... danego urządzenia, w odróżnieniu od opisu oferowanego rozwiązania pochodzącego od wykonawcy, ma charakter uniwersalny, gdyż... albowiem oferta Medtronic była najkorzystniejsza cenowo, przy równoważnej ocenie kryterium pozacenowego (zarówno Medtronic jak u ...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...zatrudnione w całym okresie realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu Wykonawca lub ...niewiele. Nie są też obecnie wydawane żadne certyfikaty równoważne w tym zakresie, właśnie ze względu na zupełną...

 • KIO 2231/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... – części zamienne do konkretnych modeli konkretnego rozwiązania, które jest co do zasady niepowtarzalne i...łącznej wartości netto nie mniejszej niż 750.000 zł netto (lub równoważne kwota w Euro/CSD) oraz załączenie dowodów, że zostały należycie wykonane ...

 • KIO 2182/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... w tym w opisie przedmiotu zamówienia użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.” Dostrzeżenia wymaga, że zarzut został sformułowany tak, że obejmuje łącznie – co KIO 2182/18 21 z 22 wynika...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij