• KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... wspomniana firma. Biorąc powyższe pod uwagę odwołujący wniósł o nakazanie modyfikacji SIWZ poprzez dopuszczenie rozwiązania równoważnego aktualnie wskazywanym (iBeacon oraz Eddystone) wraz ze wskazaniem obiektywnych kryteriów równoważności oraz usunięcie...

 • KIO 1331/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... że nie każda zaistniała cywilistyczna podstawa do rozwiązania kontraktu z wykonawcą może skutkować automatycznie wykluczeniem ... kompetencje zawodowe danego wykonawcy, lecz nie jest automatycznie równoważne z poważnym wykroczeniem (por. wyrok C-465/11, pkt ...

 • C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ... lub sprawozdanie z testów przeprowadzonych przez uznany podmiot. 6.      Podmiot gospodarczy, który proponuje rozwiązania równoważne do wymogów określonych w specyfikacjach technicznych, informuje o tym w drodze odrębnego oświadczenia dołączanego...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...że na skutek jednej awarii niezależnej od wykonawcy może dojść do rozwiązania całej umowy, choćby w pozostałej części była ona świadczona w...sieci Zamawiającego, przy wykorzystaniu ping lub aplikacji równoważnej przy założeniu, że wielkość wysyłanej paczki ...

 • KIO 856/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...wykonane na stanowiskach testowych posiadających certyfikat ISO lub równoważne (…). /dokumentacja postępowania: Załącznik nr 6.1 ... celem kryterium była najwyższa stała sprawność, a nie czy rozwiązania te są tańsze czy droższe. Istotna dla Zamawianego była ...

 • C-54/17

  Orzeczenia ETS, 31-05-2018

  ... korzystanie przez niego z obu usług mogłoby być równoważne z dorozumianą zgodą na ich dostawę(22). 52.      ...nie do wyjaśnienia jego fizjologii. 99.      W odniesieniu do tego skrajnego rozwiązania – które, powtórzę, nie jest jedynym ani nie musi być ...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... jest Opta-Tech Sp. z o.o., przedstawiciel firmy Hamamatsu na rynku polskim. Uniemożliwia to również zaproponowanie rozwiązania funkcjonalnie równoważnego i stoi w sprzeczności z zasadą uczciwej konkurencji. Zwracamy się z pytaniem i prośbą o dopuszczenie...

 • KIO 907/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... i trwałości. Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie rozwiązania płynnej regulacji geometrii podparcia lędźwiowego za pomocą równoważnego mechanizmu, oraz równoważnego sposobu łączenia siedziska z oparciem, Zamawiający dopuścił wnioskowaną zmianę...

 • KIO 919/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... podziela wyrażony w dotychczasowym orzecznictwie Izby pogląd, zgodnie z którym, jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały, wykonawca...

 • KIO 889/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ...druk. Nie występuje tu słowo kopiowanie ani słowa równoważne, które choćby sugerowały, że wskazane podpunkty 1.3...należy, iż pytanie skierowane do Zamawiającego dotyczyło dopuszczenia rozwiązania z możliwością skanowania do agenta instalowanego na komputerze...

 • KIO 873/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... ilość maszyn wirtualnych instalowanych na tych serwerach. 2) w punkcie V OPZ Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania rozwiązania równoważnego wskazując, iż musi ono spełniać wszystkie wymagania określone poniżej:  system powinien być zgodny z Red Hat...

 • KIO 821/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ...na rynku usług szkoleniowych, zgodnie z najlepszą wiedzą odwołującego nie funkcją standardy równoważne do VCC w zakresie szkoleń wymienionych w części 4; 2. art...jako zamkniętej listy. Zastosowanie takiego rozwiązania ma wyeliminować ryzyko powoływania się ...

 • KIO 840/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ...odrzucona nie może wnieść odwołania, gdy drugi podmiot, posiadający równoważne błędy w ofercie, jednak uzyskuje zamówienie. Wszak w takich... 234) w ramach miksera 1 ME do dyspozycji są dwa rozwiązania: 1 M/E SD/HD oraz 1M/E UHD. Ponadto, określenie „Kula...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ...z warunkami FIDIC) lub podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zadań, dla których nie wystawia się... publicznego w jej podstawowej formie, jak również wprowadzenia rozwiązania w postaci tzw. procedury odwróconej (art. 24aa ...

 • KIO 724/18, KIO 737/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... sięgnąć po kryteria "trudno mierzalne” jak "rozwiązania funkcjonalno-użytkowe”, w ramach którego całkowita eliminacja subiektywnej oceny... Zamawiający uzna zaoferowane produkty wyposażenia szpitalnego za równoważne do opisanych przez siebie, i określi za...

 • KIO 716/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  ...badania. Uzasadniając zarzut 2 Odwołujący wskazał, że zgodnie z Rozdziałem III pkt. 8 SIWZ „Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające opisane przez Zamawiającego w SIWZ za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... w tabeli nazwy producenta) i może sugerować, że w każdym wypadku wskazanie nazwy producenta oznacza fakt zaoferowania rozwiązania równoważnego. Taki jest bowiem wynik wykładni literalnej tego oświadczenia dokonany przez Izbę. I choć w tabeli w kolumnie...

 • KIO 681/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...wirtualnych maszyn. Mechanizm ten jest elementem składowym rozwiązania i nie wymaga dodatkowej licencji na system... OPZ 1.2 dla standardu FCoE muszą być spełnione jako równoważne, dostępne mechanizmy odpowiadające obszarowi FC 8Gb/s. Zamawiający nie zgadza ...

 • KIO 675/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... siłę kompresji piersi. Natomiast z uzasadnienia tego wymogu wynika że Zamawiający dodał możliwość zaoferowania rozwiązania równoważnego na co wskazuje spójnik „LUB” umożliwiając zaoferowanie kształtu płytki odwzorującej kształt piersi. Biorąc powyższe...

 • KIO 642/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ..., gdyż jest to jest świadomym utrudnianiem uczciwej konkurencji. Wniósł o dopuszczenie możliwości zaoferowania rozwiązania równoważnego, nowego systemu zapisywania dawek otrzymanych przez pacjenta. Zamawiający w pisemnej odpowiedzi na odwołanie wniósł...

 • KIO 433/18, KIO 436/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ...skonstruowanej SIWZ, oba te określenia należy uznać za równoważne/zamienne. Wobec tego wywody Fujitsu Technology Solutions Sp. z...pod pewnymi warunkami, nie potwierdzały zgodności oferowanego rozwiązania z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. ...

 • KIO 566/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... się na innej technologii i charakteryzują się innymi właściwościami, w związku z czym nie są to rozwiązania równoważne. Opisane powyżej rozbieżności i ewentualne podobieństwa udowadniają, że nie można w sposób jednoznaczny wykazać wyższości jednego...

 • KIO 547/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ...wymagania formalne nie zostały spełnione przez przystępującego. Ponadto zamawiający dopuszczał rozwiązanie równoważne, o ile są takie same lub lepsze funkcjonalnie od rozwiązania podstawowego, a tego przystępujący nie wykazał, ani na etapie składania ofert...

 • KIO 513/18

  Orzeczenia KIO, 03-04-2018

  ... konieczność zmiany tych obiektów i zmiany pozwolenia na budowę. 5 Ppkt 9: Zaleca się, aby Wykonawca stosując rozwiązania równoważne stosował maszyny i urządzenia podobnego typu i tego samego producenta (tam, gdzie jest to możliwe), tak aby Zamawiający...

 • KIO 524/18

  Orzeczenia KIO, 30-03-2018

  ...tj. na podstawie art 87 ust 1 pkt 2 jak sugeruje Odwołujący) ponieważ zastosował on w pełni dopuszczalne przez OPZ rozwiązania równoważne. Co więcej, Zamawiający nie naruszył też przepisów PZP wzywając Wykonawcę do wyjaśnień na podstawie art 87 ust 1 PZP z...

 • KIO 491/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ... w koncepcji (Smart Parking seria SM12SU) jest jedynie rozwiązaniem przykładowym, a wykonawca może zrealizować rozwiązania równoważne, polegające na wybudowaniu takich urządzeń parkowania wielopoziomowego, które umożliwiają parkowanie co najmniej 240...

 • KIO 459/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ...wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania doszło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. Jak stwierdził ...przedmiotu zamówienia a wymogu doświadczenia Izba traktuje je jako 38 równoważne z uwagi na brak stosownych definicji w SIWZ co do...

 • KIO 410/18, KIO 449/18, KIO 471/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego...ogłoszenia o zamówieniu. W tym zakresie możliwe są dwa alternatywne rozwiązania, obydwa prowadzące do wykluczenia wykonawcy FIGHTS ON. Jeżeli wykonawca ...

 • KIO 422/18

  Orzeczenia KIO, 21-03-2018

  ...art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. Dokumentacja uzyskana od Nadleśnictwa Czerniejewo ...jakiekolwiek nieprawidłowe wykonanie umowy nie jest automatycznie równoważne z poważnym wykroczeniem. W ocenie Izby,...

 • KIO 423/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ...oferty wykonawcy Studiotech pomimo, że treść tej oferty nie odpowiada treści ustawy, w szczególności wykonawca powołując rozwiązania równoważne nie wykazał, że oferowane przez niego elementy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego; 3) art. 87 ust...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij