• KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... kodu C/A na kanale L1 w systemie GPS-NAVSTAR lub równoważnego podstawowego sygnału dla innego systemu GNSS; b) pracę ...do przypadków opisanych w ust. 12, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania opartego na technologii GSM: A-GPS. W takiej sytuacji, ...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... albo procesory z rodziny Skylake, albo procesory równoważne z jednej rodziny procesorów. (…) Wszystkie dostarczone ...wzajemne rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą w przypadku rozwiązania umowy czy dokonywania częściowych płatności. Oferty tej...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ...zgodności z normami:  PN-EN 61730:2007 lub równoważnej,  PN-EN 61215:2005 lub równoważnej, z terminem ważności do 4.06.2018 ... SIWZ oraz OPZ i czy oferta zawiera rozwiązania techniczne gwarantujące spełnienie wymaganych minimalnych parametrów technicznych ...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... Zostaną zaangażowane inne, lecz posiadające równoważne kwalifikacje, doświadczenie i wyksztalcenie. Ilość ... drenażu poziomego klifu w Jarosławcu oraz drenażu plaży. Za ww. rozwiązania dwukrotnie zdobyliśmy główną nagrodę w konkursie „Budowa roku" (w latach...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...do dwóch złącz RJ11 może być zaspokojone przez zaoferowanie takiego rozwiązania. Konsorcjum Maxto nie podjęło żadnych prób dowodowych w celu...i konkretnie uczestniczy w jego wykonaniu. Jest to równoważne stwierdzeniu, że jeżeli wykonawca nie wykonał żadnej ...

 • KIO 1527/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...niewątpliwie utrudnia uczciwą konkurencję. Odwołujący, chcąc wykonać wymagane oznaczania, wnosi o dopuszczenie rozwiązaniarównoważnego”, poprzez możliwość wykonania oznaczeń w certyfikowanym laboratorium zewnętrznym albo na dodatkowym sprzęcie wstawionym...

 • KIO 1551/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... rynku nie spełnia identycznych parametrów w stosunku do urządzenia GMM Opera Swing, nie można przyjąć, że rozwiązania równoważne do urządzenia GMM Opera Swing zostały w rzeczywistości dopuszczone w przedmiotowym postępowaniu. Mimo że Odwołujący dysponuje...

 • KIO 1491/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... rurą „traconą”. 1. W żadnym z wyjaśnień Odwołujący nie zaprzeczył zastosowaniu rozwiązania typu „Tubex”. 2. W żadnym z wyjaśnień Odwołujący nie użył określenia „lub równoważne” do określenia rozwiązania zawartego w ofercie. Sygn. akt: KIO 1491/18 str. 9 3...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... wspomniana firma. Biorąc powyższe pod uwagę odwołujący wniósł o nakazanie modyfikacji SIWZ poprzez dopuszczenie rozwiązania równoważnego aktualnie wskazywanym (iBeacon oraz Eddystone) wraz ze wskazaniem obiektywnych kryteriów równoważności oraz usunięcie...

 • KIO 1331/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... że nie każda zaistniała cywilistyczna podstawa do rozwiązania kontraktu z wykonawcą może skutkować automatycznie wykluczeniem ... kompetencje zawodowe danego wykonawcy, lecz nie jest automatycznie równoważne z poważnym wykroczeniem (por. wyrok C-465/11, pkt ...

 • KIO 1404/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ...ona wynikiem omyłki wykonawcy, lecz wynikiem świadomego 7 zaoferowania rozwiązania niezgodnego z SIWZ, co wynika z wyjaśnień wykonawcy, złożonych...wykonawca Konsbud Audio miał zamiar zaoferować rozwiązanie równoważne, winien był wraz z ofertą przedstawić ...

 • KIO 1380/18, KIO 1384/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ...Po drugie zaś - nawet gdyby zamawiający otrzymał ofertę, co do której wykonawca twierdziłby, że zawiera ona rozwiązania równoważne do opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - nie jest możliwe dokonanie porównania takiej oferty z wymaganiami...

 • KIO 1412/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... obowiązku ustalenia, co rozumie przez dopuszczenie rozwiązań równoważnych i w jaki sposób będzie oceniał rozwiązania równoważne zaproponowane przez wykonawców. Obowiązek ustalania kryteriów równoważności w Opisie Przedmiotu Zamówienia jest już utrwalony...

 • KIO 1346/18

  Orzeczenia KIO, 24-07-2018

  ...pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w ust. 1-3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy P.z.p., wykonawca, który powołuje się na...

 • C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ... lub sprawozdanie z testów przeprowadzonych przez uznany podmiot. 6.      Podmiot gospodarczy, który proponuje rozwiązania równoważne do wymogów określonych w specyfikacjach technicznych, informuje o tym w drodze odrębnego oświadczenia dołączanego...

 • KIO 1248/18

  Orzeczenia KIO, 11-07-2018

  ...formularza cenowego – oprogramowanie MS Office dla Edukacji lub równoważne Odwołujący podniósł, że zaoferowany przez wykonawcę Axel pakiet ... które powinny być częścią zestawu. W przypadku rozwiązania zaoferowanego przez Koma Nord, głośniki są odrębnym...

 • KIO 1238/18

  Orzeczenia KIO, 06-07-2018

  ...Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji” (wersja angielska) lub równoważne, tzn. zgodne z wymaganiami tej normy”. Zgodnie ... jest chybiony, gdyż punkt ten dotyczy wymagań architektury rozwiązania, a nie definicji Usługi PeF. Biorąc pod uwagę...

 • KIO 1254/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  ... tylko w sytuacji oferowania rozwiązań równoważnych wykonawcy wskazując ten fakt, muszą w ofercie udowodnić, że rozwiązania równoważne spełniają wymagania zamawiającego w stopniu nie gorszym niż postawione wymagania. Zamawiający również zastrzegł, że : „W...

 • KIO 1228/18, KIO 1229/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  ... zagrożeń z niej wynikających, które nie gwarantują spełnienia oczekiwań wskazanych w wymaganiach dopuszczających rozwiązania równoważne lub dopuszczające. Dodatkowo odwołujący stwierdził, iż przedstawione podstawy prawne i faktyczne odrzucenia oferty...

 • KIO 1193/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ... 12 sierpnia 2009 r. (KIO/UZP984/09) stwierdziła, iż dopuszczenie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) rozwiązania równoważnego nie może oznaczać, że inne zaproponowane w ramach tej równoważności urządzenie ma spełniać wszystkie parametry...

 • KIO 1144/18

  Orzeczenia KIO, 27-06-2018

  ... i nie może być uzupełniana, czy też uszczegółowiana po tym terminie. Z kolei wykonawca, które oferuje rozwiązania równoważne opisywanym ma obowiązek wykazać Zamawiającemu za pomocą dowolnych środków dowodowych, iż zaoferowane w ofercie produkty spełniają...

 • KIO 1110/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ...możliwości rozumienia określenia „model” i „typ” jako tożsame czy równoważne. Zamawiający wezwał wykonawcę KW - Hydrosprzęt pismem z dnia 25 ...naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów,...

 • KIO 1121/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ...kosza do gry w koszykówkę. Zamawiający w treści SIWZ w Części I zatytułowanej „Opis przedmiotu zamówienia oraz rozwiązania równoważne dotyczące przedmiotu zamówienia” wskazał, ze opis przedmiotu zamówienia dla każdej części określony jest w załączniku nr 1...

 • KIO 1106/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ... wskazanych w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy...

 • KIO 1022/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... dopuszczający możliwość zaoferowania przez wykonawców produktów równoważnych, gdyż w rzeczywistości sformułowane parametry rozwiązania równoważnego wprost wskazują na produkty firmy Oracle, co jest niedozwolonym sposobem określenia warunków równoważności...

 • KIO 1018/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...- w tym przepisy Dyrektywy 2014/24/UE, realizują różne równoważne cele, wśród których jest zasada konkurencji, ale...w art. 20 ust, 3-11 Ustawy o odpadach szczegółowe rozwiązania nie stanowią jedynych przykładów „względnie obowiązującej" zasady bliskości, ...

 • KIO 1045/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez akceptację zaproponowanego przez Ronomed sp. z o.o. sp.k. rozwiązania równoważnego oraz brak odrzucenia oferty tego wykonawcy, podczas gdy zamawiający nie dopuścił w przedmiotowej sytuacji składania ofert równoważnych, a...

 • KIO 1023/18

  Orzeczenia KIO, 08-06-2018

  ... związku z czym dopuszcza realizację zamówienia w drodze wymiany równoważnego Systemu Centralnego, które nie będzie musiało spełniać wymogu kompatybilności..., w której Wykonawcy muszą się domyślać jakie rozwiązania zamawiającemu się spodobają, a jakie nie, a...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...że na skutek jednej awarii niezależnej od wykonawcy może dojść do rozwiązania całej umowy, choćby w pozostałej części była ona świadczona w...sieci Zamawiającego, przy wykorzystaniu ping lub aplikacji równoważnej przy założeniu, że wielkość wysyłanej paczki ...

 • KIO 856/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...wykonane na stanowiskach testowych posiadających certyfikat ISO lub równoważne (…). /dokumentacja postępowania: Załącznik nr 6.1 ... celem kryterium była najwyższa stała sprawność, a nie czy rozwiązania te są tańsze czy droższe. Istotna dla Zamawianego była ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij