• KIO 83/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ...uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami hydrotechnicznymi lub równoważne, (iii) co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego ...opis ingerować i decydować za Zamawiającego, jakie rozwiązania powinien dopuścić. Zamawiający ma bowiem prawo ...

 • KIO 40/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... w opisie technicznym branży instalacyjnej na stronie 6, pkt 6.2.2). W pkt 4.4. s.i.w.z. „Rozwiązania równoważne” zamawiający określił, że: 4.4. 1. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub...

 • KIO 26/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ... użyciem urządzeń i sprzętu niezbędnego dla odtworzenia tych funkcjonalności. Zamawiający uznał na rozprawie oba 35 rozwiązania za równoważne pod względem technicznym, ale nie użytkowym. Zamawiający przyznał także, że nie posiada protokołów komunikacyjnych...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... Odwołującego, błąd nieusuwalny bez ingerencji w treści oferty. Jak wskazał Odwołujący, jego zdaniem, istnieją dwa równoważne rozwiązania eliminujące ową nieprawidłowość: 18 a) przyjęcie, że poprawna jest kwota jednostkowa (stanowiąca sumę kwot wskazanych...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ...kolejny element, świadczący w jego ocenie o niezgodności rozwiązania zaoferowanego przez Sprint S.A., z wymaganiami ... wskazuje bezpośrednio na niezgodność z wymaganiami SIWZ co do równoważnego przedmiotu zamówienia. Następnie z SIWZ wynika: „Obliczenia oraz...

 • KIO 2683/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ... badana przez TSUE, który stwierdził, że regulacje dopuszczające takie rozwiązania są nie do pogodzenia z prawem unijnym . AD. C...zamówienia oferentowi, którego oferta jest droższa od innej oferty, równoważnej z nią pod względem innych kryteriów, jest samo w...

 • KIO 2651/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ...rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 29 Ustawy Pzp. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, zaoferowany produkt musi w pełni odpowiadać wszystkim parametrom/wymogom/funkcjonalnościom wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia...

 • KIO 2610/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... dopuszczenia zaoferowania w postępowaniu rozwiązań równoważnych względem wymogów opisanych przez Zamawiającego w SIWZ w sytuacji, gdy rozwiązania równoważne do opisanych w SIWZ w zakresie materiałów, z których może być wykonany korpus i łoże urządzenia...

 • T-136/15

  Orzeczenia ETS, 14-12-2017

  ...grudnia 2014 r., nie starał się on poważnie znaleźć optymalnego rozwiązania, gdyż była już ona w posiadaniu dokumentów części nr 7...ci mogą znać cenę praktykowaną w przeszłości dla równoważnego świadczenia, zdaje się raczej prowadzić do sytuacji rzeczywistej...

 • KIO 2478/17, KIO 2480/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... jest konieczne do uzyskania określonych funkcjonalności. Rozwiązanie opisane przez zamawiającego w siwz, jak też rozwiązania proponowane przez odwołujących, są bowiem równoważne, a zatem nie ma konieczności narzucania jednego z nich. W konsekwencji nie ma...

 • KIO 2408/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  ... Elektromontaż udzielił odpowiedzi na ww. wezwanie pismem z dnia 29.10.2017 r., w którym wskazał, iż zaoferowane rozwiązania równoważne spełniają wymogi SIWZ. Zamawiający w pismem 30.10.2017 r. wezwał wykonawcę Elektromontaż do złożenia oświadczenia, iż...

 • KIO 2437/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... rozprawy przed Izbą. Potwierdził, iż z nazwy macierzy można w sposób jednoznaczny wywnioskować, że przedmiot oferty dotyczy rozwiązania równoważnego. Jako dowody w sprawie złożył oświadczenie producenta z dnia 28 listopada 2017 r., z którego między innymi...

 • KIO 2377/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ... dyskowych, poprzez podanie przykładowej konfiguracji dotyczącej macierzy MSA 2040. Jednocześnie Zamawiający dopuścił zaoferowanie rozwiązania równoważnego, pod warunkiem spełnienia wymagań minimalnych określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca...

 • KIO 2436/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ... z wypełnieniem stałym. Przepis art. 30 ust. 5 ustawy Pzp zobowiązuje wykonawcę, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, do wykazania, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania...

 • KIO 2130/17

  Orzeczenia KIO, 29-11-2017

  ... ustaleń. Zamawiający przewidując w siwz, że w dacie składania ofert wykonawca ma jedynie wskazać, że oferuje rozwiązania równoważne, bez przedstawiania tych rozwiązań i wykazywania ich równoważności, w rzeczywistości doprowadził do naruszenia art. 30 ust...

 • KIO 2395/17

  Orzeczenia KIO, 29-11-2017

  ...emulatorów ani środowisk wirtualnych do uruchomienia wymienionego wcześniej oprogramowania. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę rozwiązania równoważnego, wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia...

 • KIO 2279/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ... wnosił zatem o: 1) wykreślenie wymogu zastosowania Oprogramowania Zamawiającego lub dopuszczę w to miejsce rozwiązania równoważnego, 2) dopuszczenie zastosowania oprogramowania standardowego, poprzez a. wprowadzenie definicji Oprogramowania Standardowego...

 • KIO 2274/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ..., jest to jednoznaczne i precyzyjne określenie. Jednocześnie wskazał Zamawiający, że dopuszcza rozwiązania równoważne tj. dopuszcza wykonanie oprawy lampy z innego materiału równoważnego pod względem oddawania ciepła. Izba wskazuje, że Zamawiający w sposób...

 • KIO 2196/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... podstawie uprzednio obowiązujących przepisów) są równoważne uprawnieniom w nieograniczonym zakresie (wymaganym ... w treści decyzji taki określeń jak: (...) powszechnie znane rozwiązania konstrukcyjne (...) Można powiedzieć, że w omawianym okresie nie ...

 • KIO 2236/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ...wyniku dokonanych korekt SIWZ dopuścił dostarczenie aplikacji równoważnej, w stosunku do wskazanej wcześniej w ...mobilnego obchodu, jako część kompleksowego systemu, stosując swoje własne rozwiązania i nazewnictwo. Zdaniem Izby zarzut ten stał się jednak 12...

 • KIO 2173/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ...(bez możliwości wymiany systemu HIS) w praktyce wymusza, by rozwiązania te pochodziły od jednego producenta. Odwołujący wskazał, że z jego...niż dostawca systemu HIS. Gdyby dopuszczono „rozwiązanie równoważne" - możliwość dostarczenia innego systemu HIS - ...

 • KIO 2223/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ..., z posiadanymi urządzeniami. Nadto należy wskazać, iż Zamawiający powołując się na znak towarowy MS Windows 7 64 bit, dopuścił rozwiązania równoważne. Z tych względów należy uznać, iż wprowadzony w pkt 12 załącznika nr 3.6. do SIWZ wymóg, jest uzasadniony...

 • KIO 2170/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... art. 7 ust. 1 Pzp. Ad. ZARZUT NR 8- RÓWNOWAŻNE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE Zamawiający oświadczył, iż uwzględnia ten zarzut i zmienia treść...art. 3531 k.c., 142 ustawy Pzp poprzez możliwość rozwiązania umowy bez powodu w każdym czasie z zachowaniem 30 dniowego...

 • KIO 2146/17

  Orzeczenia KIO, 30-10-2017

  ... emisję spalin. Ponadto, wprowadzenie konkretnej normy eliminuje rozwiązania alternatywne, tj. pojazdy hybrydowe, np. silnik ... normy gwarantują taką sama jakość jak norma EMAS, są równoważne. 17 Potwierdzeniem tej tezy jest także przegląd prowadzonych przez...

 • KIO 2158/17

  Orzeczenia KIO, 30-10-2017

  ...dopuszczenie zaoferowania w postępowaniu równoważnej architektury macierzy klasy Enterprise... Odwołujący podnosił, że wymagania te wskazują na opis technologii i rozwiązania EMC VMAX preferowanego przez Zamawiającego w kryterium oceny ofert kwestionowanego w...

 • KIO 2115/17

  Orzeczenia KIO, 26-10-2017

  ...próby dostarczenia mebli niezgodnych z SIWZ, możliwość rozwiązania lub odstąpienia od umowy w sytuacji niezgodności ... także uwagę, że akredytacja PCA dla badań lub dla innego równoważnego 21 dokumentu nie była wymagana w każdym przypadku, takie wymaganie ...

 • KIO 2099/17

  Orzeczenia KIO, 23-10-2017

  ..., tj. certyfikowane elementy hydrauliki sterowniczej, substytucyjne z oryginalnymi. Przystępujący zaoferował zamawiającemu zastosowanie rozwiązania równoważnego. Celem spełnienia wymogu z pkt 3.7.6 SIWZ przystępujący złożył certyfikat Laboratoriów...

 • KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ... o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Udowodnienie równoważności będzie należało do Wykonawcy (pkt 7). W Rozdziale VI SIWZ tiret ostatni, Zamawiający zawarł...

 • KIO 2055/17, KIO 2063/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ... w produkcie 9GS-00112 wynosiła 24 miesiące, a 96S 00490 36 miesiące. Tym samym przy dopuszczeniu przez Zamawiającego rozwiązania równoważnego w sytuacji, gdy do „właściwej realizacji Umowy niezbędne jest dostarczenie innych licencji niż te, które zostały...

 • KIO 1960/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...sposobu opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy wskazywał na możliwość zaoferowania rozwiązania równoważnego. Rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie wymagało zatem ustalenie, czy wymaganie związane z replikacją logiczną wyłącza możliwość...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij