• KIO 2279/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ... wnosił zatem o: 1) wykreślenie wymogu zastosowania Oprogramowania Zamawiającego lub dopuszczę w to miejsce rozwiązania równoważnego, 2) dopuszczenie zastosowania oprogramowania standardowego, poprzez a. wprowadzenie definicji Oprogramowania Standardowego...

 • KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ... o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Udowodnienie równoważności będzie należało do Wykonawcy (pkt 7). W Rozdziale VI SIWZ tiret ostatni, Zamawiający zawarł...

 • KIO 1960/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...sposobu opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy wskazywał na możliwość zaoferowania rozwiązania równoważnego. Rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie wymagało zatem ustalenie, czy wymaganie związane z replikacją logiczną wyłącza możliwość...

 • KIO 1981/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... technicznych i systemów referencji technicznych zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy urządzeń konkretnych producentów to należy traktować...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... była każda nawierzchnia utwardzona, a zatem zarówno nawierzchnia z płyt, jak i nawierzchnia tłuczniowa, jako rozwiązania równoważne. Niezależnie od tego pasy technologiczne przecinają szlaki migracji dla zwierząt. W takim przypadku korzystniejsze jest...

 • KIO 1986/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... ustaliła następujący stan prawny: 15 Art. 30 ust. 5 ustawy - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania...

 • KIO 1940/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...). Ustalono, że zamawiający wymagał dostawy macierzy dyskowych MSA 2040 firmy H.. Zamawiający dopuścił jednak zastosowanie rozwiązania równoważnego pod warunkiem spełniania minimalnych wymagań opisanych w pkt 1-26 (załącznik nr 1 do SIWZ, opis przedmiotu...

 • KIO 1902/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...dokonania zmiany pkt 16 poprzez dopuszczenie również alternatywnego rozwiązania razem z obecnie istniejącym, tj. funkcji zdalnego... rozprawy, że sposoby te są ze sobą co do zasady równoważne. Wobec powyższego, mając na uwadze przywołane, w zakresie zarzutów ...

 • KIO 1915/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ... w art. 30b ust. 1, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu...tego certyfikatu, sprawozdania lub certyfikatu wydanego przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność, ani możliwości ich uzyskania ...

 • KIO 1882/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... podstaw do powoływania się na „rozwiązania równoważone", czy też „klasy systemu". Zamawiający w sposób jednoznaczny w treści ogłoszenia wskazał, iż wymaga doświadczenia we wdrożeniu systemu S., a nie innego „równoważnego" systemu. Wskazał również na wyrok...

 • KIO 1837/17

  Orzeczenia KIO, 21-09-2017

  ...realizacji robót budowlanych) urządzeniami doszło do rozwiązania umowy. Podał, że na decyzję ...zdefiniowaniu „elementu kluczowego zamówienia” gdyż to określenie jest równoważne szeregu innym, dlatego trudno wskazać inny wyraz jednoznacznie określający...

 • KIO 1789/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ... 11 kwietnia 2008 r. (KIO/UZP/272/08) Zamawiający, wskazując na konkretny produkt i jednocześnie pomijając minimalne wymagania dotyczące oczekiwań w zakresie rozwiązania równoważnego, narusza art. 29 ust. 3 ustawy p.z.p., a tym samym i art. 12 29 ust. 1 i...

 • KIO 1792/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ... powłoce BlueTec Eta+, a tym samym do niej równoważnej. W ocenie Odwołującego - określenie oczekiwanej przez Zamawiającego... absorbera charakterystycznego dla wskazanego przez Zamawiającego rozwiązania Bluetec Eta+, zaistniała konieczność odrzucenia oferty...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... doprowadzenie do podpisania protokołu lub innego równoważnego dokumentu przez zamawiającego i wykonawcę czyli ... jest obsługa modyfikacji i wyjaśnień umowy inwestycyjnej, stanowiących strategiczne rozwiązania projektowe, a członkami tego zespołu są R. H., ...

 • KIO 1725/17

  Orzeczenia KIO, 06-09-2017

  ... do SIWZ, jako posiadana i oferowana będzie równoważne z niespełnieniem wymagań w danym obszarze. Próbka ... „próbki”, która powinna stanowić swego rodzaju wycinek oferowanego rozwiązania. W opinii Odwołującego określony przez Zamawiającego zakres próbki, ...

 • KIO 1731/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ... SIWZ lub załącznikach (…) w opisie przedmiotu zamówienia wskazano określone normy (…) należy rozumieć, iż zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Część V SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcja) 15. (…) 41 16...

 • KIO 1686/17

  Orzeczenia KIO, 29-08-2017

  ... TYP-C. Wymaganie zamawiającego ogranicza konkurencję, ponieważ produkty czołowych producentów nie posiadają takiego rozwiązania. Wnosimy zatem o uznanie za rozwiązanie równoważne urządzeń wyposażonych w złącze dokujące USB TYP-C. Odwołujący podniósł, że w...

 • KIO 1639/17

  Orzeczenia KIO, 23-08-2017

  ... tego rodzaju portów. Z kolei, zaoferowanie przez tego wykonawcą, jak wynika z treści jego oferty, rozwiązania równoważnego w postaci dołączenia kabli DispalyPort-DisplayPort-HDMI, DSUB-DSUB, nie tylko, że nie było dopuszczalne, ale również wprost zostało...

 • KIO 1570/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ...Nie bez wpływu na decyzję Zamawiającego są również rozwiązania techniczne stosowane w nowocześniejszych pojazdach (ABS, ...środowiska. Przyznaje, że akurat nie jest w stanie podać normy równoważnej do podanych przez nas norm ISO, ale odwołujący również nie ...

 • KIO 1598/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ...najlepszą wiedzą Odwołującego technologia laserowa i technologia LED są równoważne, a z pewnością technologii LED nie można uznać... Takie rozwiązanie nie jest w niczym gorsze od rozwiązania wymaganego przez Zamawiającego a znacząco zwiększa konkurencję w ...

 • KIO 1658/17

  Orzeczenia KIO, 21-08-2017

  ...art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.3 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania...

 • KIO 1464/17, KIO 1469/17, KIO 1477/17, KIO 1487/17, KIO 1491/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ... nie żądał, opisania przez wykonawcę składającego taką ofertę, sposobu osiągnięcia wymaganej funkcjonalności w przypadku rozwiązania równoważnego, to nie sposób, mając na względzie wnioski płynące z wyżej cytowanego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości...

 • KIO 1467/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ...lipca 2017 r. w pkt 1 żądania doprecyzowując treść spornego zapisu wymagania FMAP.SWDPSP.3, przez zastosowanie rozwiązania równoważnego. Z kolei nowa treść wymagania FMAP.SWDPSP.3 dała podstawy do pozostawienia treści projektu umowy w niezmienionej postaci...

 • KIO 1547/17

  Orzeczenia KIO, 10-08-2017

  .... 32 pkt 2.7.1 postanowień nakazujących wykorzystanie aplikacji webowej Traffic Supervisor ewentualnie dopuszczenie możliwości zaoferowania rozwiązania równoważnego w tym zakresie; 14. Dotyczy zarzutu nr 14 - usunięcie z treści PFU (str. 32) następującego...

 • KIO 1463/17

  Orzeczenia KIO, 01-08-2017

  ... Takie rozwiązanie techniczne jest fizjologicznie i biomechanicznie równoważne z innymi systemami tego typu dostępnymi na ... w ramach równoważności, gdyż jako profesjonalista oferujący tego typu rozwiązania doskonale wiedział, co składa się na system m. p...

 • KIO 1432/17

  Orzeczenia KIO, 31-07-2017

  ..., gdyż zamawiający na ich poparcie nie przedstawił żadnych twierdzeń. Powyższe oznacza także, że zamawiający jedynie pozornie i formalnie dopuszcza rozwiązania równoważne, co narusza art. 29 ust. 3 Pzp, jak i art. 29 ust. 2 Pzp oraz art. 29 ust. 1...

 • KIO 1449/17

  Orzeczenia KIO, 28-07-2017

  ...”, 4. Pkt I. Załącznika nr 1 do SIWZ, Specyfikacja Techniczna, Uwaga 2, akapit drugi - wykonawca oferujący rozwiązania równoważne ma obowiązek wskazać „miejsce wykorzystywania tego typu urządzeń w obiektach przeróbki mechanicznej w zakładach górniczych...

 • KIO 1435/17

  Orzeczenia KIO, 25-07-2017

  ...dostarczenia oprogramowania 10 Office 2016 lub równoważnego. Zamawiający podkreśla, że powyższych odpowiedzi ... 20, 22 i 23. Zauważył, że oferty Przystępujących zawierały rozwiązania, które stały się zgodne z wymogami Zamawiającego po udzieleniu odpowiedzi ...

 • KIO 1362/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  ...rozwiązań technologicznych, które umożliwiają spełnienie wymagań funkcjonalnych zamawiającego i mogą być traktowane jako rozwiązania równoważne do faworyzowanej technologii kablowej, jak również - poprzez arbitralne preferowanie wykorzystywania technologii...

 • KIO 1386/17

  Orzeczenia KIO, 21-07-2017

  ... utrudniający uczciwą konkurencję, preferujący określone rozwiązania techniczne, charakterystyczne dla wyrobów konkretnego producenta...kontraktami realizowanymi w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne, w tym w okresie ostatnich pięciu lat przed ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij