• KIO 2573/17, KIO 2575/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... i oceny ofert. Kolejną podstawę zarzutów stanowi brak pisemnego protokołu z oceny oferty Atos, co w świetle wątpliwości, jakie budziły referencje ma wskazywać na naruszenie art. 90 ust. 3 6 Ustawy oraz art. 90 ust. 1 i 1a Ustawy. Z udostępnionych...

 • KIO 2609/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... udziału producenta SIMPLE S.A. była już w przeszłości przeprowadzana, na potwierdzenie czego jako dowód w sprawie złożył referencje z dnia 18 grudnia 2017 r. Ponadto, jako dowód w sprawie złożył zestawienie wdrożeń przeprowadzonych wspólnie z producentem...

 • KIO 2549/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ...nie upłynął jeszcze termin do zaskarżenia do Sądu Administracyjnego omawianej decyzji. Zamawiający wskazał, iż otrzymał prawidłowe referencje w przypadku obu usług oraz iż nie było podstaw ich kwestionowania. W ocenie Zamawiającego prowadzenie działalności...

 • KIO 2569/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ... 24 listopada 2017 r. do uzupełnienia Wykazu robót w poz. 2. W odpowiedzi Odwołujący przedstawił ten sam Wykaz robót i referencje. 9 W związku z wątpliwościami, czy w ramach wskazanej przebudowy był wykonany remont nawierzchni dróg, Zamawiający w dniu 28...

 • KIO 2579/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... gmin w tym do Zamawiającego i jakość posiłków zawsze była dobra na dowód czego otrzymywał pozytywne referencje, których kilka z nich załączam. Odwołujący wskazał, że posiada najnowocześniejsze zaplecze techniczne (wyposażenie kuchni), termosy zapewniające...

 • KIO 2472/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ..., KIO 1617/16 z dnia 30 września 2016 r.; 2. złożone przez Przystępującego Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.: referencję wystawioną przez ABC Data S.A. z dnia 24 września 2017 r. na potwierdzenie, że serwery będące przedmiotem niniejszego zamówienia...

 • KIO 2468/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  ... pkt 1 i 2 przedłożono list referencyjny wystawiony dnia 10 stycznia 2017 r., zaś dla usługi z pkt.3 - referencje wystawione 11 września 2017 r. Żaden z tych dokumentów, zdaniem Odwołującego nie potwierdza wykonania usług opisanych w złożonym Wykazie...

 • KIO 2473/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ...okresie 01.01.2011 r. - 31.10.2014 r. Przedstawione referencje są ogólne i zawierają wartość podpisanej umowy, a nie wartość zrealizowanych...wykonane. Z kolei załącznikiem do tego dokumentu są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz...

 • KIO 2467/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ... zobowiązań, o czym świadczą: wykaz dużych projektów liniowych zrealizowanych przez tego podwykonawcę oraz liczne referencje potwierdzające należyte wykonywanie przez tego podwykonawcę zleconych prac. Dowodem w powyższym zakresie jest: umowa podwykonawcza...

 • KIO 2397/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ... 4.1. ppkt 1) SIWZ złożył wykaz usług odnoszący się do obiektu Szpitala im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie oraz referencje, jednak ze złożonych dokumentów nie wynikał wymóg Zamawiającego odnoszący się do powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 8 000 m...

 • KIO 2271/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ... Konduktora” w okresie 3 marca 2016 – 30 września 2016 r. na rzecz Intercity S.A. Do wykazu załączono referencję (str. 90) potwierdzającą wykonanie wdrożenia. Odwołujący stwierdził, że z posiadanych przez niego informacji wynika niezbicie, że wdrożenie...

 • KIO 2422/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ...złożył, a w oparciu o nie - zamawiający uznał, że referencje przedstawione przez A. M. spełniają warunek postawiony -udziału w całości... terminie dnia 12.10.2017 r. W tym wykaz dostaw oraz referencje. Dnia 12.10.2017 r. konsorcjum K. I. złożyło odwołanie...

 • KIO 2403/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  ... w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, w tym wykazu robót i referencji. Zgodnie z powszechną definicją referencje są dokumentem, w którym podmiot wystawiający oświadcza wobec nieograniczonej i nieoznaczonej liczby podmiotów, że określony podmiot (wykonawca...

 • KIO 2390/17

  Orzeczenia KIO, 27-11-2017

  ...wezwanie do uzupełnienia braków na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp (z dnia 26 października 2017 roku) – złożyła nową referencję od Wydziału Transportu i Komunikacji w mieście Linqu, w której w polskim tłumaczeniu zawarto nowe sformułowanie: „wśród, których 20...

 • KIO 2366/17

  Orzeczenia KIO, 27-11-2017

  ... dla dzieci, nie można skutecznie postawić tezy w tych okolicznościach, że Zamawiający w ten sposób wprowadził nieuzasadnioną preferencję określonych wykonawców. Przedmiot zamówienia dotyczy dzieci urodzonych w 2018 r. Wskazanie wieku do 5 roku życia przy...

 • KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  .... 26 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca powinien złożyć wykazy robót i usług wymaganych przez zamawiającego oraz dotyczące tych usług referencje własne lub udostępnione przez podmiot trzeci - podwykonawcę, w zakresie w jakim wykonawca wskazał w ofercie, że będzie...

 • KIO 2340/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ...że Odwołujący wykonał należycie dostawy na rzecz innych podmiotów pozostaje bez znaczenia dla niniejszej sprawy, gdyż przedłożone referencje zostały przedstawione na dowód istnienia okoliczności, która nie jest przedmiotem sporu. Izba nie dopuściła także i...

 • KIO 2327/17

  Orzeczenia KIO, 20-11-2017

  ...Woroniec, pracownik T. C. E.. W związku z powyższym, zdaniem Odwołującego, referencje złożone przez W. I. Sp. z o.o. sp.k. nie...marca 2017 r., sygn. akt KIO 345/17. Odwołujący podniósł ponadto, że referencje przedstawione przez W. I. Sp. z o.o. sp.k. ...

 • KIO 2276/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ... czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych...

 • KIO 2196/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... wobec niego środka zapobiegawczego w postaci zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne - nową listę wykonanych robót oraz Referencje potwierdzające należyte ich wykonanie. Po kolejnym wezwaniu Zamawiającego z 02.10.2017 r., powołującego się na treść art...

 • KIO 2245/17

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ...wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zamawiający wskazał, że tego rodzaju dowodami mogą być referencje, inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, inne dokumenty - jeżeli z...

 • KIO 2275/17

  Orzeczenia KIO, 08-11-2017

  ...- L.p.: 1, 2, 3, 4, w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, poprzez dobór parametrów i preferencje określonych rozwiązań technicznych, charakterystycznych dla konkretnego urządzenia, czym zamawiający uniemożliwił odwołującemu złożenie oferty. Odwołujący...

 • KIO 2165/17

  Orzeczenia KIO, 06-11-2017

  ... zadaniem „Przebudowa ul. Warszawskiej oraz przebudowa i rozbudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim” natomiast załączone referencje potwierdzające wykonanie usługi, wystawione zostały w dniu 25 listopada 2015 r., czyli zgodnie z wykazem w połowie...

 • KIO 2216/17

  Orzeczenia KIO, 06-11-2017

  ...) stwierdzając, że nie zachodzi tożsamość pomiędzy Odwołującym a podmiotem, na który wystawiono uzupełnione w trybie art. 26 ust. 3 Pzp referencje. Zamawiający podkreślił, że podmiot działający pod firmą F.H.U. F.F.C. & W.C. sp. j. został wykreślony z...

 • KIO 2156/17, KIO 2176/17

  Orzeczenia KIO, 03-11-2017

  ...realizacji zamówienia nie spełnia wymagania w zakresie uzasadniającym przyznanie punktacji. 83 W powyższym zakresie Izba oparła się o referencję z dnia 9 czerwca 2017r. GDDKiA Oddział w S. wraz z załącznikiem wymieniającym wykonane inwestycje wraz z latami...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... P.-R.”, Wyciąg z Programu Funkcjonalno-Użytkowego w postępowaniu j.w., Protokół z otwarcia ofert, projekt „Linie Z. – modernizacja zarządzania ruchem (...), Referencje na instalację ERTMS/ETCS (...) przez firmę A.P. s.r.o., Linia K.-B.-granica Państwa A./...

 • KIO 2158/17

  Orzeczenia KIO, 30-10-2017

  ... konkurencji może mieć charakter nie tylko bezpośredni, a także pośredni, przez takie sformułowanie kryteriów, które, choć nie wprost, wskazują na preferencję w wyborze konkretnego Wykonawcy (por. wyrok KIO z 18.12.2014 r. sygn. akt KIO 2559/14, wyrok SO w...

 • KIO 2201/17

  Orzeczenia KIO, 30-10-2017

  ... na treść oferty oraz w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, poprzez dobór parametrów technicznych i preferencje określonych rozwiązań technicznych, charakterystycznych dla wyrobów konkretnego producenta, czym uniemożliwił złożenie oferty Odwołującemu...

 • KIO 2112/17, KIO 2113/17

  Orzeczenia KIO, 27-10-2017

  ...w czterech rejonach. Należy jednak zwrócić uwagę, iż referencje te dotyczyły usługi wykonywanej na rzecz Zamawiającego, to...Urząd Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2016 roku pn. „Referencje", przedstawionego Zamawiającemu wraz z pismem z dnia 17 sierpnia 2017 ...

 • KIO 2160/17

  Orzeczenia KIO, 26-10-2017

  ... dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij