• KIO 391/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... go na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 oraz pkt 17 Pzp. Argumentował również, iż przystępujący posiadający referencje z których wprost wynikał zakres realizowanej usługi miał świadomość - lub bez żadnych przeszkód z łatwością mógł taką informację pozyskać...

 • KIO 226/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... Podkarpackiego w Krośnie z dnia 15 lutego 2018 r., protokół końcowego odbioru robót budowalnych z dnia 5 stycznia 2018 r., referencje wystawione przez Bati Invest sp. z o.o., fragment Dziennika Budowy nr 319/2014, notatkę z rozmowy telefonicznej z dnia 26...

 • KIO 211/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej...

 • KIO 219/18, KIO 229/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ..., prace na terenie o powierzchni powyżej 2ha, ilość roślin ponad 5 tyś sztuk. Nadto, do oferty zostały załączone referencje z dnia 03.01.2018 r., potwierdzające wykonanie prac w zakresie aranżacji oraz globalnego zagospodarowania pod względem nasadzeń...

 • KIO 166/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... Wykaz wykonanych robót budowlanych zawierający 3 pozycje, w tym robotę pn. Przebudowa DW 783 Olkusz-Wolbrom. Do wykazu załączono referencje mające potwierdzać należyte wykonanie robót. W przypadku pozycji nr 2 wystawcą referencji była firma PBI Prote M. K...

 • KIO 177/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 12 i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny...

 • KIO 188/18, KIO 201/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  ... potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym za dowody, o których mowa uznawano referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń...

 • KIO 154/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ..., że prawidłowo został uzupełniony przez niego dokument JEDZ. Zauważył, że prawidłowość zrealizowanych dostaw potwierdzają referencje. Wskazał na asortyment opisany w przedmiocie zamówienia, który jest wielorodzajowy i powinien odpowiadać wymogom co...

 • KIO 91/18

  Orzeczenia KIO, 08-02-2018

  ... weryfikacji posiadania wiedzy i doświadczenia przez takiego wykonawcę. Z kolei weryfikowalne są w praktyce tylko takie referencje, które zostały wykonane w krajach, w których przestrzegane są pewne podstawowe zasady demokratycznego państwa prawa. Takimi...

 • KIO 127/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... próby wykazania, iż postawiony przez Zamawiającego warunek powoduje, iż tylko jeden wykonawca będzie w stanie złożyć ofertę. Nadto referencje wskazują na podmiot o nazwie Impel Cleaning sp. z o.o. tj., według oświadczenia Odwołującego, wcześniejszej nazwy...

 • KIO 163/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... zewnętrznym podczas gdy wymóg taki jest „wygórowany” i foruje konkretnego wykonawcę posiadającego dokładnie takie referencje. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu dokonanie modyfikacji SIWZ w sposób dostosowujący ją...

 • KIO 98/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ..., oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o...

 • KIO 82/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, np. referencje. - daty i miejsca wykonania - wartości Wzór umowy - Załącznik nr 8 do SIWZ, § 14 Podwykonawcy. W ramach...

 • KIO 44/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... złożone po jej złożeniu nie wynika spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej. Według niego przedłożył on do oferty referencje z treści których wynika, że wykonywał on usługi (liczba mnoga) w latach 2015 -2017 za kwotę 245 000 netto...

 • KIO 34/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... nieposiadającym wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji, który nie potrafi świadczyć usług wsparcia technicznego. Przystępujący przedstawił referencje potwierdzające jego doświadczenie. Znane są, zatem Przystępującemu realia, ceny i koszty serwisowania tego...

 • KIO 33/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... od dnia otwarcia ofert tj. 20.11.2017 r. Ostatnie referencje zostały wystawione przez MPWiK sp. z o.o. z Jaworzna....jako „dobra”, co do których nie wskazano żadnych uwag, 2) referencje nr 166/2015 wystawione przez Centrum Kultury Zamek w Toszku, w których ...

 • KIO 2720/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... i wskazał dwie usługi dla Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu (PARIS) Centrum Onkologii w Bydgoszczy, a także załączył referencje wystawione dla CD TELETECHNIKA. W związku z powyższym należy podnieść, że zgodnie z informacją z Centralnej Ewidencji i...

 • KIO 11/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... technicznej i zawodowej w/w podmiotu firma Althea Polska będzie opierała się przy wykonywaniu zamówienia. Podwykonawstwo oraz referencje miałyby wskazywać na spełnienie jednego z warunków udziału w postępowaniu. W ocenie Odwołującego powyższe oznacza, że...

 • KIO 2573/17, KIO 2575/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... i oceny ofert. Kolejną podstawę zarzutów stanowi brak pisemnego protokołu z oceny oferty Atos, co w świetle wątpliwości, jakie budziły referencje ma wskazywać na naruszenie art. 90 ust. 3 6 Ustawy oraz art. 90 ust. 1 i 1a Ustawy. Z udostępnionych...

 • KIO 2722/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... do czynienia świadczeniem, nie poświęcił uwagi ocenie charakteru tej umowy i bezrefleksyjnie przyjął wyjaśnienia, referencje i potwierdzenie należytego wykonania zamówienia przedstawione przez Konsorcjum Samindruk. Jak zwróciło uwagę Konsorcjum Samindruk...

 • KIO 2686/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej...

 • KIO 2666/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... w 16 ramach tego zadania wykonano budowę sieci wodociągowej o średnicy min. Dn 1200, a załączone do wykazu referencje potwierdzają, że zamówienie zostało wykonane należycie i zgodnie z praktykami inżynierskimi. Zamawiający podkreślił, że w referencjach co...

 • KIO 2712/17

  Orzeczenia KIO, 09-01-2018

  ... jakikolwiek dokument od zamawiającego usługę, z którego wymagane informacje by wynikały. Tak więc mogły to być także referencje o określonej treści. Natomiast nie może nim być dokument w postaci oświadczenia własnego wykonawcy. Odnosząc się do powyższego...

 • KIO 2681/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ... czterech inwestycji. W wyniku wezwania do złożenia wyjaśnień przedłożył on, wraz z pismem z dnia 7 grudnia 2017 r., referencje oraz przedłożył pisemne oświadczenie Zakładu Remontowo-Budowlanego W. z dnia 5 grudnia 2017 r., z którego wynika, że Pan Ł...

 • KIO 2677/17

  Orzeczenia KIO, 04-01-2018

  ... r. do 31.08.2015 r.” dla zamawiającego: Medica Poland Centrum Rehabilitacji w Siedliszczach. Do Wykazu załączono dokument „Referencje”, w którego treści wskazano: „Zaświadczam, że pan M. C. brał czynny udział w zarządzaniu i rozliczeniu projektu „Budowa...

 • KIO 2671/17

  Orzeczenia KIO, 04-01-2018

  .... w dniu 6 grudnia 2017 r. złożył pismo zawierające wykaz usług wykonywanych w roku 2016 (wykaz zawierający 208 pozycji) oraz referencje (w ilości 69 sztuk potwierdzające należyte wykonanie usług w 2016 r. na kwotę 199.443,97 zł). Odwołujący zaznaczył, że...

 • KIO 2694/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ..., mimo że w treści oferty ten wykonawcy wskazał, że wykonał 3 usługi uzasadniające przyznanie mu punktów w kryterium referencje zamawiający w toku postępowania kierował wezwania do uzupełnienia dokumentów tylko do jednego wykonawcy, a jak wynika ze sposobu...

 • KIO 2609/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... udziału producenta SIMPLE S.A. była już w przeszłości przeprowadzana, na potwierdzenie czego jako dowód w sprawie złożył referencje z dnia 18 grudnia 2017 r. Ponadto, jako dowód w sprawie złożył zestawienie wdrożeń przeprowadzonych wspólnie z producentem...

 • KIO 2632/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...kolumnę 2, gdzie Odwołujący wstawił treść wymogu nie wstawiając własnej treści. Do wykazu tego zostały załączone 2 referencje. Jeśli chodzi o pierwszą referencję to dotyczy ona usługi, która nadal trwa a SIWZ wymagała, aby była wystawiona nie wcześniej niż...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij