• KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... uznanie ich zastrzeżenia za bezskuteczne. Jednocześnie Izba uznała, że referencje dotyczące ww. usług obejmują zakres informacji szerszy niż powszechnie dostępne. Rzeczone referencje wystawione zostały na potrzeby niniejszego postępowania i mają charakter...

 • KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  .... Zamawiający dokonał opisu oprogramowania w sposób utrudniający uczciwą konkurencję poprzez dobór parametrów i preferencje określonych rozwiązań technicznych, charakterystycznych dla konkretnego oprogramowania, co nie jest uzasadnione jego obiektywnymi...

 • KIO 50/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... fakt pełnienia funkcji na stanowisku ds. roszczeń na obu wykazywanych w Postępowaniu zadaniach. c. Odwołujący uzyskał ponadto referencje dla Pana D. A. wystawione przez podmiot trzeci, tj. Wykonawcę zatrudniającego Pana D. A. do pełnienia wymaganej...

 • KIO 11/19

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ..., że dokonał opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, poprzez dobór parametrów i preferencje określonych rozwiązań technicznych, charakterystycznych dla konkretnych wyrobów, czym uniemożliwił Odwołującemu złożenie oferty, w...

 • KIO 2672/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ...możliwe. W odwołaniu (o którym mowa z zdaniu wstępnym) wskazano, że wybrany w postępowaniu wykonawca zaprezentował referencje, które nie potwierdzają jego wiedzy i doświadczenia zgodnie z wymogiem określonym przez zamawiającego w SIWZ. Zdaniem Odwołującego...

 • KIO 2696/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...warunków udziału w postępowaniu oraz stanowiące podstawę do oceny w ramach kryteriów oceny ofert”, co oznacza, że referencje potwierdzały spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a zatem zamawiający zobowiązany był wezwać do ich uzupełnienia jeżeli były...

 • KIO 2683/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... opisu przedmiotu dostawy oraz dat wykazanych w tych dokumentach, w tym wskazanie w jakiej dacie zostały wystawione załączone do oferty referencje MPK Sp. z o.o. w Olsztynie. Zamawiający wezwał nadto wykonawcę Rafko, z powołaniem się na przepis art. 26 ust...

 • KIO 34/19

  Orzeczenia KIO, 16-01-2019

  ... została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej...

 • KIO 2668/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych...

 • KIO 2635/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... zarzutów Odwołujący wskazał również na dowody oznaczone numerami od 9 do 11. W pierwszym przypadku dowód obejmuje referencje i wskazuje nazwę generalnego wykonawcy. Kolejnym dowodem złożony na tą okoliczność jest dowód oznaczony numer 10 – pokazuje...

 • KIO 2604/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ... przez WPO ALBA S.A. wyjaśnione należycie i spójnie w sposób niebudzący wątpliwości. Złożone przez wykonawcę WPO ALBA S.A. referencje nie budziły na etapie dokonywania oceny oferty żadnych wątpliwości zamawiającego. Zamawiający wskazał, że w s.i.w.z. żądał...

 • KIO 2565/18

  Orzeczenia KIO, 07-01-2019

  .... Co więcej, jak wskazano w zobowiązaniu z dnia 21 listopada 2018 r., przedmiotem udostępnienia są referencje, co jednoznacznie wskazuje, że celem udostępnienia było wyłącznie umożliwienie uczestnictwa Przystępującemu w postępowaniu, a nie faktyczne...

 • KIO 2569/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  ... plan sytuacyjny obiektów szpitalnych w Koszalinie, umowy na etap I i II wraz z załącznikami (kserokopie ofert) oraz referencje z tytułu wykonanych wyżej inwestycji. Z dokumentów jednoznacznie wynikało, że: 1. w ramach I etapu termomodernizacji realizowane...

 • KIO 2559/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  ... został wybrany przez Gminę Lądek w trybie z wolnej ręki. Odwołujący podniósł również, że przedłożone przez Gminę Lądek referencje nie obejmują swoim zakresem realizacji usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych w kwocie co najmniej 300.000,00 zł...

 • KIO 2592/18

  Orzeczenia KIO, 02-01-2019

  ... prowadzonych przez innych zamawiających oferował on opłatę transakcyjną w wysokości 1 grosza i posiada od tych zamawiających referencje potwierdzające, że należycie wykonał usługi. Z dowodów tych wynika także, że również inni wykonawcy na rynku oferują...

 • KIO 2567/18

  Orzeczenia KIO, 27-12-2018

  ... oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji (art. 4 pkt 9 uokik). W świetle tej...

 • KIO 2506/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ...realizacji robót, w zakresie wymaganym przez zamawiającego. W ocenie odwołującego, wykonawca R składając wykaz „DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE” oraz referencje wraz z wyjaśnieniami z 31.10.2018 r. nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w...

 • KIO 2529/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... zamówienia brutto – 12.302.203,02 zł, daty wykonania zamówienia: 28.11.2012 – 30.06.2014. Do wykazu Przystępujący załączył referencje z 27 listopada 2015 r. wystawione przez SPZOZ w Sejnach, w których stwierdzono, że: Konsorcjum firm ANCHOR PBW Sp. z...

 • KIO 2436/18, KIO 2442/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... należy, że być może jeden wykonawca, który realizował zamówienia na rzecz Enea SA i Energa SA, o ile jego referencje z dwóch umów, które nie zostały zrealizowane, zostałyby przez Zamawiającego uznane, byłby w stanie wykazać spełnianie warunków udziału w...

 • KIO 2491/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  .... 22d, poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy CTN, który na wezwanie z art. 26 ust. 3 z 9 listopada 2018 r. przedłożył referencję wydaną przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, z której wynika współpraca z CTN od 2014 r., co nie...

 • KIO 1287/18, KIO 1290/18, KIO 1297/18, KIO 1301/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... Kolei Państwowych oraz zaniechanie weryfikacji, czy z uwagi na powszechnie dostępne informacje o wadach pojazdów InterPanter referencje nadal pozostają aktualne, mimo iż – zdaniem Konsorcjum Siemens, Newag - Zamawiający mógł w trakcie postępowania powziąć...

 • KIO 2456/18

  Orzeczenia KIO, 10-12-2018

  ...budowy w pkt.. formularza oferty poz. 1 powinien być wskazany okres 22 maja 2013 – 17 lutego 2015r. Do wyjaśnień załączono referencje wskazujące na 4 072m2 powierzchni obiektu. Z notatki służbowej z dnia 20 listopada 2018r. wynika, że zamawiający badał czy...

 • KIO 2446/18

  Orzeczenia KIO, 10-12-2018

  ..., z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o...

 • KIO 2396/18

  Orzeczenia KIO, 07-12-2018

  ...inny wykonawca (wiodący podmiot z branży cateringowej) świadczy usługi pokonując odległość ok. 69 km, złożył dowody: oświadczenie i referencje tego wykonawcy (Catermed S.A.) oraz mapę odległości drogowej. Odnośnie do ceny oferty wskazał, że nie ziściła się...

 • KIO 2395/18

  Orzeczenia KIO, 05-12-2018

  ...2395/18 21 wnioskującemu o ich uzyskanie na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Natomiast referencje potwierdzające wykonanie umów na rzecz publicznych podmiotów nie mogą stanowić informacji „nie podanej do wiadomości publicznej...

 • KIO 2387/18

  Orzeczenia KIO, 04-12-2018

  ... to, że nie zostały wskazane w wykazie usług do oferty, którą przystępujący jako wykonawca jest związany. Odwołujący argumentował, że referencje CAR NET Polska sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A., PFHBiPM nie spełniają wymogów wskazanych w SIWZ...

 • KIO 2416/18

  Orzeczenia KIO, 04-12-2018

  ..., przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego... przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny...

 • KIO 2352/18

  Orzeczenia KIO, 03-12-2018

  ...z uwagi na to, że pozostałe przedłożone przez Przystępującego dokumenty, tj. referencje z dnia 20 września 2018 r., umowa o roboty budowlane z ... wartości wykonanych robót na obiekcie w oparciu o referencje i protokół odbioru, w którym Odwołujący podnosił, ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij