• KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  .... 26 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca powinien złożyć wykazy robót i usług wymaganych przez zamawiającego oraz dotyczące tych usług referencje własne lub udostępnione przez podmiot trzeci - podwykonawcę, w zakresie w jakim wykonawca wskazał w ofercie, że będzie...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... P.-R.”, Wyciąg z Programu Funkcjonalno-Użytkowego w postępowaniu j.w., Protokół z otwarcia ofert, projekt „Linie Z. – modernizacja zarządzania ruchem (...), Referencje na instalację ERTMS/ETCS (...) przez firmę A.P. s.r.o., Linia K.-B.-granica Państwa A./...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...tej samej materii (dostawy i montażu okładzin). W zakresie referencji wystawionych w ramach umów, gdzie podmiot otrzymujący referencje był podwykonawcą, Zamawiający obszernie uzasadnił stanowisko w zakresie tego, iż słusznie i zgodnie z prawem zaakceptował...

 • KIO 1993/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ....A. Oddział w Gliwicach, gdzie obowiązki kierownika budowy pełnił W. D. (vide: oświadczenie W. D. z dnia 29 maja 2017r., referencje PW ETA sp.j. z dnia 3 października 2017r., informacja z dnia 9 października 2017r.T. D. S. A. Oddział...

 • KIO 1978/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... okresu ich wykonania, to nie sposób wytłumaczyć inaczej niż jako rażące niedbalstwo tego, że w czasie gdy odbierał te referencje, tj. w styczniu 2013 roku, nie zauważył zawartych w nich nieprawdziwych informacji dotyczących robót, które ukończył w okresie...

 • KIO 1952/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... określających czy te 4 dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... zdolności technicznej lub zawodowej (…)”, tj. wniosków o ujawnienie i udostępnienie określonych w ramach żądań odwołania dokumentów (wykaz, referencje, 46 JEDZ) Izba uznała, że zastrzeżenie tych informacji przez wykonawcę Konsorcjum z liderem P. S.A. było...

 • KIO 1884/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ... ma wątpliwości. Wezwanie Zamawiającego nie spełniało tych wymogów. Treść wezwania wskazuje, iż Zamawiającemu chodzi o to, że referencje Gminy Ropa nie podają faktycznej przepustowości wybudowanej i oddanej do użytkowania oczyszczalni, nie zaś o to, że...

 • KIO 1890/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ... w rozdziale VIII ist. 3 pkt 1 IWZ, stanowiąc, że dowodami określającymi, że usługi zostały wykonane należycie są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych...

 • KIO 1885/17

  Orzeczenia KIO, 21-09-2017

  ...spółki, a tylko ten fakt nie został uwidoczniony w KRS. W tej sytuacji Izba uznała, że nie jest dopuszczalnym, aby referencje zostały wystawione z datą 25 stycznia 2016 roku i podpisane przez prezesa spółki który wg. oficjalnych dokumentów (KRS) funkcję tą...

 • KIO 1847/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ...być brana pod uwagę przy ocenie zdolności technicznej wykonawcy, tj. dotycząca Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Pozostałe referencje nie odpowiadają wymaganiom SIWZ, gdyż: - SGH, IMiGW oraz WUM nie są instytucjami, które zatrudniały minimum...

 • KIO 1829/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ...oraz datę opracowania lub innego dokumentu z którego jednoznacznie wynika kto jest autorem dokumentacji oraz data jej opracowania (np. referencje, protokół odbioru, itp.). W odpowiedzi na to pismo Odwołujący złożył 22 sierpnia 2017 r. wyjaśnienia w których...

 • KIO 1828/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ...działania, etc. Nie wskazał także jakichkolwiek informacji pomocniczych, na podstawie których wykonawcy mogliby poznać preferencje Zamawiającego. Zamawiający nie zawarł jakichkolwiek obostrzeń, ani wyłączeń w zakresie innowacyjności projektowej. Odwołujący...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub...

 • KIO 1785/17

  Orzeczenia KIO, 13-09-2017

  ... z opisu nie wynikało, że spełniają one postawione przez Zamawiającego wymagania. W toku rozprawy Odwołujący jako dowód przedłożył referencję z dnia 4 września 2017 r., w której potwierdzono, że „częścią projektów modernizacji urządzeń sterowania ruchem...

 • KIO 1778/17

  Orzeczenia KIO, 07-09-2017

  ... wykonane, oraz dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o...

 • KIO 1723/17

  Orzeczenia KIO, 04-09-2017

  ... nie było w żaden sposób merytorycznie kwestionowane przez Zamawiającego. W szczególności, zarówno wykaz robót, jak i referencje dotyczące inwestycji realizowanej przez P. BAU nie dają jakichkolwiek podstaw dla twierdzenia, że doświadczenie nią objęte nie...

 • KIO 1742/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ...od 26 listopada 2015 do 27 listopada 2015 r. tj. po zarejestrowaniu spółki. W związku z powziętymi wątpliwościami, czy złożone referencje rzeczywiście potwierdzają wykonanie dostaw przez Corum Ukraine sp. z o.o. zamawiający pismem z 28 lipca 2017 r. wezwał...

 • KIO 1661/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ... dokonane zostały na rzecz Qumak S.A. oraz MEA Multimedia Art. & Education sp. z o.o. Przystępujący załączył również referencje uzyskane od obu ww. podmiotów, w których treści wprost wskazano, iż dostawy realizowane były w ramach umowy (a więc jednego...

 • KIO 1731/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ...dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 44 na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych...

 • KIO 1616/17

  Orzeczenia KIO, 28-08-2017

  ... warunków postawionych przez Zamawiającego w siwz, a w szczególności - nie zawiera mechanizmów sztucznej inteligencji. Referencje wprawdzie wprost zapewniają o elementach sztucznej inteligencji, jednak następujące cele projektu temu przeczą: - Rejestracja...

 • KIO 1682/17

  Orzeczenia KIO, 28-08-2017

  ... Wykonawca ponownie wskazał, iż w latach 09.2014 – 24.01.2017 realizował opisaną w 5 uzupełnionym JEDZ usługę i dołączył referencję wystawiona przez T. (...) z dnia 24.01.2017 r. Referencja wskazywała, iż spółka G.D. realizowała w wykazie zadanie. W...

 • KIO 1618/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ... określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub...

 • KIO 1574/17

  Orzeczenia KIO, 21-08-2017

  ... cenowe na rynku usług projektowych. Stwierdził, że jedynym dowodem ze strony Zamawiającego są przedstawione przez wykonawcę referencje, których cel jest w rzeczywistości odmienny. Zauważył, że w orzeczeniu przywołanym przez Zamawiającego wezwany wykonawca...

 • KIO 1628/17

  Orzeczenia KIO, 21-08-2017

  ... w ocenie Izby (w dacie wykonania) wskazano zakres czasowy – ogólnie wykonanie całej usługi w określonym czasie, zaś referencje potwierdzają wykonanie usługi – jako całości – w tym też wsparcie serwisowe – na którym zależało Zamawiającemu (w postawionym...

 • KIO 1666/17

  Orzeczenia KIO, 17-08-2017

  ... wydzielonej części prac. Niezależnie od powyższego, z daleko idącej ostrożności Odwołujący wskazuje, że przedstawił referencje potwierdzające należyte wykonanie usługi. Dokument ten bezspornie potwierdza, że usługa została wykonana prawidłowo. Referencja...

 • KIO 1577/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ..., etc. Nie wskazał także jakichkolwiek informacji pomocniczych, na podstawie których wykonawcy mogliby poznać preferencje zamawiającego. Wskazał, że kryterium innowacyjności projektowej w ujęciu zaprezentowanym przez zamawiającego ma charakter niemierzalny...

 • KIO 1476/17

  Orzeczenia KIO, 10-08-2017

  ...8 w SIWZ. Zamawiający w treści odpowiedzi na odwołanie wyjaśnił, że „(…) uznał przedstawione przez Z. U. K. T. Z. W. referencje wystawione przez ZDM G. mimo braku 100% pokrycia ich zakresu z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego, ponieważ stanowią one...

 • KIO 1510/17

  Orzeczenia KIO, 09-08-2017

  ...kolejna, trzecia usługa wskazana przez Odwołującego w piśmie z dnia 13 czerwca 2017 r. i potwierdzona przez referencję, spełniała wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki. Co ważne, zdaniem Odwołującego, w decyzji o wykluczeniu oraz w poprzedzających...

 • KIO 1583/17

  Orzeczenia KIO, 08-08-2017

  ...czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij