• KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... wykonawca w okresie przejściowym. Izba uwzględniła, że zarzut odwołania nie wskazuje, że postanowienia SIWZ zawierają bezpośrednią preferencję obecnego wykonawcy. Ze stanowiska odwołującego wynika natomiast, że przewagi tej upatruje w wiedzy, którą obecny...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ... Inceneration Power Plant. Jak zauważył Odwołujący, jest to dokument o takiej samej treści (a nawet układzie graficznym) jak referencje załączone do Wykazu z 18 maja 2018 roku. Jedyna różnica to data jego wystawienia oraz wskazanie daty odbioru końcowego...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ... czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ...Co. Ltd; z którego jednoznacznie wynika, że chiński podmiot wycofuje referencje i środki dla firmy COBBY Sp. z o.o. ul. ...że „Pragniemy poinformować Państwa, że z dniem dzisiejszym zmieniamy nasze referencje i środki dla Cobby Co. Ltd. co do wypełnienia ...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... przedstawionych na wezwanie nie została określona w obowiązujących przepisach, a jej zakres zależy każdorazowo od podmiotu, który tę referencję, bądź inny dokument wystawia”, lub wyrok o sygnaturze akt KIO 1216/17 z 6 lipca 2017 r.: „Odwołujący w...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... wiary przedstawionym przez Przystępującego dowodom, tj. referencjom wystawionym w dniu 1 października 2018 r. przez Gminę Wólka. Referencje te dotyczyły realizacji zupełnie innych zamówień i sam fakt, że zostały wystawione przez Gminę, z którą Sygn. akt...

 • KIO 2040/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane (…). Reasumując, stwierdzić należy...

 • KIO 2010/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... jak w dwóch omawianych wcześniej przypadkach - nie są zgodne z rzeczywistością, co wykonawca ten potwierdził składając Zamawiającemu referencję z 14 kwietnia 2016 roku. W zakresie inwestycji wskazanej w Wykazie tj. Budowa pompowni ścieków w ulicy Wodnej...

 • KIO 1996/18, KIO 1997/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  .... Powyższe zarzuty świadczą o naruszeniu przez zamawiającego przepisów art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy przez preferencję tylko jednego producenta, a tym samym dyskryminację wszystkich innych potencjalnych urządzeń, czyli w istocie urządzeń oferowanych na...

 • KIO 2031/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... na treść oferty oraz w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, poprzez dobór parametrów technicznych i preferencje określonych rozwiązań technicznych, charakterystycznych dla wyrobów konkretnego producenta, czym uniemożliwił złożenie oferty Odwołującemu...

 • KIO 2014/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... na treść oferty oraz w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, poprzez dobór parametrów technicznych i preferencje określonych rozwiązań technicznych, charakterystycznych dla wyrobów konkretnego producenta, co uniemożliwia złożenie oferty odwołującemu...

 • KIO 2006/18

  Orzeczenia KIO, 16-10-2018

  ... czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych...

 • KIO 1953/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez niewykluczenie Fine Dine z postępowania pomimo faktu, że przedłożone referencje, potwierdzające wykonanie dostawy produktów tożsamych rodzajowo i funkcjonalnie (5.3.1 SIWZ) pochodzą od spółki powiązanej osobowo z ww...

 • KIO 1972/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... zamówienia. I tak warto podkreślić, że istnieją w obiegu referencje z dnia 11 lipca 2018 r. oraz dwie „wersje" referencji... opatrzonych datą 25 października 2017 r. Co ważne, referencje wystawione w tej samej dacie przez ten sam podmiot, różnią ...

 • KIO 1872/18, KIO 1895/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ... brutto — 275.936,20 PLN, Łączna wartość brutto wykonanych robót wyniosła — 10.248.591,23 PLN”. Co istotne przedmiotowe referencje zostały dołączone m.in. do wykazu usług przedłożonego przez Autostradę Mazowiecką Sp. z o.o. Zamawiającemu w postępowaniu pn...

 • KIO 1956/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ... na treść oferty oraz w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, poprzez dobór parametrów technicznych i preferencje określonych rozwiązań technicznych, charakterystycznych dla wyrobów konkretnego producenta, co uniemożliwia złożenie oferty odwołującemu; 2...

 • KIO 1900/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ...chwili świadczenia usług objętych przedmiotowymi referencjami, status przedsiębiorcy telekomunikacyjnego miał wyłącznie przystępujący. Przedłożone referencje, zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu, dotyczyć miały świadczenia usług transmisji danych, a...

 • KIO 1923/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... na treść oferty oraz w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, poprzez dobór parametrów technicznych i preferencje określonych rozwiązań technicznych, charakterystycznych dla wyrobów konkretnego producenta, co uniemożliwia złożenie oferty odwołującemu; 2...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... jest skrajnie różny. Odwołujący twierdził, że wykonawcy, nie znając preferencji właścicieli nieruchomości i nadto w sytuacji, gdy preferencje te mogą w toku wykonywania zamówienia ulec zmianie, nie ma możliwości ustalić, jakie pojemniki i w jakiej ilości...

 • KIO 1876/18

  Orzeczenia KIO, 03-10-2018

  ... przyjęcia, że to właśnie kwota 7.007.106,93 zł jest kwotą właściwą dla robót na obiekcie kubaturowym. Po drugie, referencje nie muszą wymieniać wszystkich robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia i ich wartości, dlatego też co do zasady nie można...

 • KIO 1875/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ... Dobroń- etap II” nie uzyskała końcowego odbioru robót. W odpowiedzi na powyższe, Odwołujący przedłożył ponownie ten sam wykaz i załączył referencję dla realizacji nr 1 z wykazu oraz protokół odbioru robót dla realizacji nr 2 z wykazu oraz umowę z dnia...

 • KIO 1869/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ....09.2018 stanowiące odpowiedź na wezwanie do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 Pzp, w tym referencje przedłożone przez Techbud Oferta wykonawcy Techbud (w aktach postępowania przetargowego) Jak wynika z powyższego, zdaniem Odwołującego, Techbud w...

 • KIO 1868/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ... o długości do 10,5 z liczbą miejsc 70 i minimum 3 drzwiami jest nieuzasadniony i stanowi preferencję dla Przystępującego. Zarzut Odwołującego wynika prawdopodobnie z nieznajomości specyfiki i układu komunikacyjnego w Tarnobrzegu. W mieście znajduje...

 • KIO 1848/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ...850.000,00 zł a wartość oprogramowania to kwota ok. 1.780.000 zł. To dowodziłoby, że przedstawione referencje są nieprawidłowe. Zamawiający poinformował, że w przypadku braku wykazania przez odwołującego spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca...

 • KIO 1797/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ... przed sprawą z Gminą Tarnów, która zakończyła się niekorzystnymi dla wykonawcy wyrokami (umowa z października 2014 r.), również kolejne referencje z 27 listopada 2014 r., 25 listopada 2014 r., 5 listopada 2015 r., dotyczą okresu sprzed ww. wyroków, więc...

 • KIO 1793/18, KIO 1820/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ... dokumentów miała pochodzić od podmiotów trzecich. Świadczy choćby o tym data pozyskania tych dokumentów przez odwołującego I – nowe referencje datowane na dzień 9 sierpnia 2018 roku, czy zaświadczenie z estońskiego KRK datowane na dzień 8 sierpnia 2018...

 • KIO 1825/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... dowody wyliczenia ceny dla budynku o powierzchni 5800m2+garaż”, przedstawiając ponownie kalkulację ceny oferty. Załączył także referencje i poświadczenia należytego wykonania prac. Izba podziela pogląd, zgodnie z którym ponowne wezwanie do udzielenia...

 • KIO 1756/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... o braku staranności ze strony osoby, które te dokumenty sporządziła. Jest rzeczą oczywistą, iż treść takich dokumentów jak wykaz oraz referencje nie musi być identyczna, albowiem inny jest cel i rola tych dokumentów. Jak wynika z przepisu § 2 ust. 4 pkt...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ..., iż ten sam Zamawiający już po wszczęciu przedmiotowego postępowania (26 marca 2018 r.) wystawił identyczne - jak wielokrotnie wcześniej - referencje z których wynika „należyte wykonanie usługi". Co więcej - o ile na jednym z odcinków (Jarosław - Korczowa...

 • KIO 1807/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ... czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij