• KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... FU/GO/U/290-00/11/W z dnia 16 grudnia 2011 r. tj. 132 szt. mobilnych automatycznych urządzeń biletowych, co do których zostały przedstawione referencje wystawione przez MPK Łódź sp. z o.o. dnia 17 stycznia 2018 r., wymienione przez Mennica Polska S.A. na...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... z wysokością kar umownych oraz w rezultacie działań przystępującego, zamawiający wystawił temu wykonawcy pozytywne referencje za realizację spornych kontraktów. Rekapitulując, Izba nie stwierdziła, aby zachodziła przesłanka do wykluczenia przystępującego...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... treści żadnych informacji na temat usług prowadzonych w okresie 01 lipca 2013 do 30 czerwca 2015, więc przedmiotowe referencje nie potwierdzają wykonania usług zamieszczonych w wykazie (zat. nr 5 do siwz). Wykonawca nie dochował należytej staranności w...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... zostało wykonane posadowienie budynku na płycie fundamentowej z ograniczeniem rys w konstrukcji żelbetowej do 0,2 mm. 3. Referencje na potwierdzenie należytego wykonania robót wskazanych w wykazie. 4. Wykaz osób, m.in. S. K., zakres wykonywanych czynności...

 • KIO 661/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... w brzmieniu z dnia 18 lutego 2018 r. oraz z dnia 13 marca 20018 r., a nadto załączył dwie pisemne referencje od dwóch kluczowych, dla treści wykazu, kupujących. Odwołujący zauważył, iż z treści referencji wystawionej przez Miejski Zakład Usług Komunalnych...

 • KIO 652/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... określającymi, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub...

 • KIO 599/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...: 1. Informacje zastrzeżone przez nas zawierają informacje handlowe, tj. mające dla Wykonawcy oraz podmiotów trzecich wystawiających referencje istotną wartość gospodarczą - gdyż stanowią o kontrahentach dla których usługi zostały wykonane oraz zasadach...

 • KIO 565/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny...

 • KIO 633/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... Koszalinie z dnia 17.08.2017 r. (etap I) oraz z dnia 5.12.2017 r. (etap II), a także referencje Starostwa Powiatowego w Kartuzach z dnia 21.12.2017r. Konsorcjum wskazało ponadto, iż posiada dużą liczbę stanowisk komputerowych, skanerów przemysłowych...

 • KIO 622/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...ust. 1 pkt 16 lub 17 ustawy Pzp. Oczywistym dla Odwołującego jest fakt, iż wykonawca Fundacja TPR przedkładając referencję od Zachodniopomorskiego Centrum Turystyki i Rekreacji Sp. z o. o. będącego właścicielem Ośrodka Rehabilitacyjno - Wypoczynkowego FAMA...

 • KIO 594/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ...SIWZ, oraz – załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń...

 • KIO 646/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... tych obowiązków na Zamawiającego jest nieuzasadnione. Zdaniem Zamawiającego, niektóre dokumenty — jak np. oświadczenia, wykazy, referencje, zobowiązania podmiotów trzecich, tzw. „podmiotowe”, wymagać będą uruchomienia trybu z art. 26 ust. 3 ustawy...

 • KIO 568/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o...

 • KIO 570/18

  Orzeczenia KIO, 10-04-2018

  ...Wykaz zawierający dwie wymagane w SIWZ usługi oraz, że są dołączone do niego dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie, tj. referencje wystawione przez Wirtualne Muzea Małopolski i YBAH Sp. z o.o. Oznacza to, iż argumenty przedstawione w odwołaniu na...

 • KIO 582/18

  Orzeczenia KIO, 09-04-2018

  ...97 zł brutto, z terminem realizacji od 01.07.2013 r. do 31.12.2015 r. Do wykazu dołączone zostały referencje z 30 marca 2016 roku wystawione przez Gminę Grudziądz potwierdzające należyte wykonanie usługi. Przystępujący nie wykazał zatem spełnienia warunków...

 • KIO 525/18

  Orzeczenia KIO, 05-04-2018

  ...,5 mm stabilizowanej mechanicznie o grubości 7 cm po zagęszczeniu na powierzchni 5072 m2”. Do wykazu robót Odwołujący 1 dołączył referencje od Gminy Rewal z dnia 5.01.2018 r. Odwołujący Gorem, po wezwaniu przez Zamawiającego do wyjaśnień w zakresie roboty...

 • KIO 494/18, KIO 501/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ...z wykonawców. W pytaniu nr 3 wykonawca prosił o „doprecyzowanie zdolności technicznej lub zawodowej tzn. czy wykonawca posiadający referencje w ramach dwóch różnych umów z różnymi podmiotami, gdzie razem sumarycznie w trakcie 1 roku wykonał usługę przewozu...

 • KIO 497/18

  Orzeczenia KIO, 30-03-2018

  ...KIO/UZP 1092/09; z dnia 25 lutego 2010 r. KIO 147/10)). Referencje nie są wystawiane na potrzeby konkretnego postępowania, mają charakter ogólny, nie...iż w bogatym orzecznictwie KIO przyjmuje się, że referencje - w przeciwieństwie do wykazu - nie są ...

 • KIO 477/18

  Orzeczenia KIO, 30-03-2018

  ... 2009 r., który to okres miał odpowiadać całemu okresowi trwania umowy na roboty budowlane. Odwołujący podnosi, że dysponuje dokumentem „Referencje” z dnia 19.12.2008 r., dotyczącym ww. zadania, z którego wynika że inwestycja ta była realizowana od dnia...

 • KIO 491/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ... wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi... także, że dowodem na należycie wykonane usługi są wstawione referencje (z dnia 20.02.2018 r.), w których opisano...

 • KIO 459/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  .... Pismo Zamawiającego z dnia 28.02.2018 r. otrzymane przez Wykonawcę drogą mailową w dniu 01.03.2018 r. 12. Referencje Zamawiającego Gminy Miasta Toruń z dnia 27 stycznia 2016 r. znak: WSiT.7013.2.2016.MPa potwierdzające należyte wykonanie zamówienia...

 • KIO 411/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... odwołujący (który obecnie realizuje zamówienie na rzecz zamawiającego w sposób należyty – dowód wystawione przez zamawiającego referencje), są w stanie wykonać przedmiotowe zamówienie w sposób realny. Odwołujący podniósł, że wymagana przez zamawiającego...

 • KIO 396/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ...ustawy Pzp, pismem z dnia 5.02.2018 r. wykonawca MCC przedłożył m. in. wykaz robót wraz z referencjami. Przedmiotowe referencje, wystawione w dniu 26.04.2016 roku przez syndyka masy upadłości Hydrobudowa Gdańsk S.A. w upadłości likwidacyjnej, dotyczyły – w...

 • KIO 434/18

  Orzeczenia KIO, 23-03-2018

  ...terenie Gminy Cedry Wielkie. Na potwierdzenie należytego wykonania usługi wskazanej pod pozycją 1 wykazu wykonawca przedłożył referencje od Prezydenta Miasta Elbląga. Poświadczenie wykonania tejże usługi wskazywało, że Przystępujący wykonał od 24 maja 2016...

 • KIO 326/18, KIO 327/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  ...,01 zł, w okresie od 1 maja 2014 r. do 30 listopada 2017 r.; Do wykazu usług Wykonawca D załączył referencje z dnia 2 stycznia 2018 r. wystawione przez Dyrektora Oddziału GDDKiA w Krakowie dla dwóch podmiotów: Zakładu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego...

 • KIO 418/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ... należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego..., że w odniesieniu do drugiej z ww. usług do wykazu załączono referencje z 14.07.2016 r. wystawione przez przystępującego dla P.U.S...

 • KIO 397/18

  Orzeczenia KIO, 19-03-2018

  ... celu potwierdzenia, że ww. usługi wykonane zostały należycie złożył odpowiednio referencje spółki ZRUG Sp. z o.o. z dnia 30 września 2015 ...r., z dnia 30 stycznia 2017 r. oraz referencje spółki DUON Dystrybucja S.A. z dnia 12 grudnia 2017 r...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij