• KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... jest skrajnie różny. Odwołujący twierdził, że wykonawcy, nie znając preferencji właścicieli nieruchomości i nadto w sytuacji, gdy preferencje te mogą w toku wykonywania zamówienia ulec zmianie, nie ma możliwości ustalić, jakie pojemniki i w jakiej ilości...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ..., iż ten sam Zamawiający już po wszczęciu przedmiotowego postępowania (26 marca 2018 r.) wystawił identyczne - jak wielokrotnie wcześniej - referencje z których wynika „należyte wykonanie usługi". Co więcej - o ile na jednym z odcinków (Jarosław - Korczowa...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...poprzednich - o czym świadczą m. in. złożone w toku postępowania referencje, c) Zamawiający miał możliwość zawarcia bezpośrednio z Inneko sp. z ...c) Prognoza Inneko Sp. z o.o. z 21.03.2018 r., d) Referencje Laguna Sp. z o.o., e) Polisa Inneko Sp. z o.o. oraz...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...które jest wyłączone z umownej definicji Oprogramowania Standardowego. Obecna regulacja może to spowodować nieuzasadnioną preferencję wykonawców należących do większych grup kapitałowych. Obecnie bowiem podmiot, który dysponuje Oprogramowaniem Standardowym...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...oferty byłyby nieoszacowanej tym samym narażając siebie na straty finansowe w tym zakresie, na dowód czego przedłożone zostały referencje i poświadczenia należytego wykonania świadczonych przez nich usług stanowiące dowód w sprawie „ —załączniki nr 17 — 20...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...oraz oświadczeń i dowodów przedkładanych na rozprawie przed KIO o sygn. akt: KIO 2722/17 (tj. wykaz usług/dostaw i referencje, 11 wyjaśnienia Konsorcjum Samindruk/CZG sp. z o.o. składane na wezwania Zamawiającego, odwołanie Odwołującego wraz z załącznikami...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... przez Zleceniodawcę - Mott MacDonald Polska Sp. z o.o. W związku z powyższym Konsorcjum Tractebel winno było dostarczyć referencje bądź inne dokumenty wystawione przez Mott MacDonald Polska Sp. z o.o., a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... wiedzy kto (jaka firma) będzie odpowiadała za jaką część zamówienia, w jakim stopniu, czy Firma G., na której referencje powołano się w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie uczestniczyła w realizacji części zamówienia, do której...

 • KIO 1554/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 PZP, jako że wykonawca ten przedkładając swoją ofertę oraz referencje o wskazanej powyżej niewystarczającej treści nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. 5 Na podstawie dokumentacji akt sprawy...

 • KIO 1530/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... rozprawy przed Izbą w dniu 17.08.2018 r. Jednakże Izba uznała, że dowody te – głównie zestawienia ofert oraz referencje, jakkolwiek pozwalają na ustalenie, że rzeczywiście często oferowaną ceną za wystawienie biletu lotniczego jest cena 0,01 zł, nie są...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... jest wadliwy, ponieważ wskazuje na samodzielną realizację zamówienia przez tego Wykonawcę, czemu przeczą załączone do wykazu poświadczenia/referencje wystawione na dwa podmioty - Koncept oraz ORTI B. spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie. Wykonawca...

 • KIO 1527/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... na treść oferty oraz w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, poprzez dobór parametrów technicznych i preferencje określonych rozwiązań technicznych, charakterystycznych dla wyrobów konkretnego producenta, czym uniemożliwił złożenie oferty Odwołującemu...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... r., o potwierdzenie, 22 że tam, gdzie Zamawiający wzywa do złożenia wykazu robót, chodzi de facto o referencje. Podkreślił, że tak sformułowane wezwanie może uniemożliwić w przyszłości wystosowanie kolejnego wezwania do złożenia wykazu robót. W odpowiedzi...

 • KIO 1498/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ..., wraz z dostawą i montażem co najmniej 10 szt. elektronicznych tablic oraz do każdego z zamówień załączył referencje, potwierdzające należyte wykonanie zadań. W ocenie Odwołującego, z załączonych referencji oraz z informacji otrzymanych od ich wystawców...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykowywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o...

 • KIO 1515/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... na treść oferty oraz w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, poprzez dobór parametrów technicznych i preferencje określonych rozwiązań technicznych, charakterystycznych dla wyrobów konkretnego producenta, czym uniemożliwił złożenie oferty Odwołującemu...

 • KIO 1487/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ...80.20% (dla części II). Okoliczność rażącego zaniżenia ceny przedmiotu zamówienia w zakresie obydwu części zamówienia potwierdzają także referencje, na które powołuje się sam Przystępujący — tj. dotyczące SP nr 12 w Tarnowskich Górach. Szkoła w Tarnowskich...

 • KIO 1522/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  .... to — w świetle SI WZ - byłoby to nieprawidłowe, gdyż to nie na jego rzecz była dokonana dostawa. b. Gdyby referencję wystawiło Ministerstwo Obrony Hiszpanii na rzecz Iveco Espaňa S.L. to — w świetle SIWZ — byłoby to nieprawidłowe, gdyż Iveco Espaňa...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... wykonywał również mechaniczne i ręczne oczyszczanie nawierzchni z kostki granitowej o 14 629 m2. Załączone do wykazu referencje wskazywały, że „Zamówienie polegało na mechanicznym oraz ręcznym zamiataniu jezdni wraz z usuwaniem przerostu traw i chwastów...

 • KIO 1468/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...2018 r. wykonawca ZDI Sp. z o.o. złożył Zamawiającemu poświadczone przez Zamawiających, tj. Gminę Bychawa oraz Powiat Lubelski referencje potwierdzające, że inwestycje wskazane w pkt. 5 i 7 formularza ofertowego podczas realizacji których Pani B.R. pełniła...

 • KIO 1396/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny...

 • KIO 1478/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń...

 • KIO 1480/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... na treść oferty oraz w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, poprzez dobór parametrów technicznych i preferencje określonych rozwiązań technicznych, charakterystycznych dla wyrobów konkretnego producenta, co uniemożliwia złożenie oferty Odwołującemu; 2...

 • KIO 1461/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...PLN z VAT) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone o czym świadczą dołączone do wykazu referencje wystawione przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu. Zamawiający nie poprzestał na tej informacji i dalej...

 • KIO 1435/18, KIO 1440/18

  Orzeczenia KIO, 06-08-2018

  ... audytów – w ramach prac realizowanych od 2012 roku. Do „Wykazu wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług” załączono także referencję ww. odbiorcy z dnia 10 czerwca 2016 r., w której potwierdzono wykonanie przez BBC Best Building Consultants Nadzory i...

 • KIO 1454/18

  Orzeczenia KIO, 03-08-2018

  ... oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny...

 • KIO 1450/18

  Orzeczenia KIO, 02-08-2018

  ... z przepisami prawa dopuszczona do obrotu. Tym samym, utrzymanie dotychczasowego brzmienia SIWZ daje obecnie faktyczną preferencję dla szczepionki Varilrix i praktycznie wyłącza jakąkolwiek konkurencję w tym zakresie. Odwołującemu (oferującemu szczepionkę...

 • KIO 1413/18

  Orzeczenia KIO, 01-08-2018

  ...mogą stanowić podstawy potwierdzenia słuszności czynności zamawiającego o wykluczeniu odwołującego. Z treści pisma z dnia 25 stycznia 2018 r. stanowiącego referencje udzielone przez spółkę London Sp. z o.o. jak i pisma z dnia 4 czerwca 2018 r. stanowiącego...

 • KIO 1366/18

  Orzeczenia KIO, 25-07-2018

  ... wiedzy i doświadczenia określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ). Odwołujący uzasadnił swoje zarzuty następująco: Referencje dołączone do Wykazu wykonanych dostaw złożonego przez Budoserwis Z.U.H. spółkę z o.o., dotyczące pkt...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij