• KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...które jest wyłączone z umownej definicji Oprogramowania Standardowego. Obecna regulacja może to spowodować nieuzasadnioną preferencję wykonawców należących do większych grup kapitałowych. Obecnie bowiem podmiot, który dysponuje Oprogramowaniem Standardowym...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... r., o potwierdzenie, 22 że tam, gdzie Zamawiający wzywa do złożenia wykazu robót, chodzi de facto o referencje. Podkreślił, że tak sformułowane wezwanie może uniemożliwić w przyszłości wystosowanie kolejnego wezwania do złożenia wykazu robót. W odpowiedzi...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... wykonywał również mechaniczne i ręczne oczyszczanie nawierzchni z kostki granitowej o 14 629 m2. Załączone do wykazu referencje wskazywały, że „Zamówienie polegało na mechanicznym oraz ręcznym zamiataniu jezdni wraz z usuwaniem przerostu traw i chwastów...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... siedzibą w Warszawie, dalej również „Przystępujący”, wnosząc o oddalenie odwołania w całości. Pismem z dnia 16 lipca 2018 r. przedłożył referencje wystawione przez Salini Polska Sp. z o.o. na rzecz Pana D. A. potwierdzające, że ww. osoba świadczy usługi...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... FU/GO/U/290-00/11/W z dnia 16 grudnia 2011 r. tj. 132 szt. mobilnych automatycznych urządzeń biletowych, co do których zostały przedstawione referencje wystawione przez MPK Łódź sp. z o.o. dnia 17 stycznia 2018 r., wymienione przez Mennica Polska S.A. na...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... z wysokością kar umownych oraz w rezultacie działań przystępującego, zamawiający wystawił temu wykonawcy pozytywne referencje za realizację spornych kontraktów. Rekapitulując, Izba nie stwierdziła, aby zachodziła przesłanka do wykluczenia przystępującego...

 • KIO 965/18

  Orzeczenia KIO, 04-06-2018

  ..., aniżeli na rzecz THI sp. z o.o. sp. kom. 8 W ocenie Odwołującego - pominięcie zatem przez wystawiającego referencje kwestii, iż usługa miała być wykonana na rzecz THI nie nosi cech prostego zabiegu redakcyjnego, lecz jest warunkowana rzeczywistym stanem...

 • KIO 953/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...30 listopada 2017 r. nr 225/2017 wystawionej przez R. U. i 6 załączonej do akt postępowania). Drugi dokument, tj. referencje wystawione w lipcu 2016 r. przez 16 Wojskowego Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim potwierdza, że ze strony wykonawcy doszło do...

 • KIO 920/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...7 wyraźnie przesądził, że wystarczające jest złożenie przez wykonawcę wykazu robót i referencji. Podkreślenia wymaga, że referencje, czy szerzej poświadczenia, mają generalnie potwierdzać fakt, że w ocenie zleceniodawcy roboty te zostały wykonane należycie...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... nie upubliczniać, nie daje jeszcze podstaw do twierdzenia, że każda z takich informacji stanowi tajemnice przedsiębiorstwa”. Referencje potwierdzające wykonanie umów na rzecz publicznych podmiotów nie mogą stanowić informacji „nie podanej do wiadomości...

 • KIO 871/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ...sformułowany w sposób dokładnie oddający brzmienie warunku udziału w danym postępowaniu. Podkreślić należy przy tym, że referencje są zwykle wykorzystywane wielokrotnie w różnych postępowaniach, a nie są wystawiane na potrzeby konkretnego postępowania. Nie...

 • KIO 880/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... też nie można opodatkować tych dwóch różnych usług tą samą stawką podatku VAT, w szczególności że wszelkie preferencje podatkowe należy stosować ściśle i zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów. Podobne stanowisko prezentowane jest także przez organy...

 • KIO 910/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... przez Odwołującego w odniesieniu do usług nr 2 i 3 były właśnie Wykaz usług i załączone do niego referencje. Odnosząc się do przedstawionej przez Odwołującego argumentacji stwierdzić również należy, że przywołane przez niego orzeczenie Izby w sprawie...

 • KIO 864/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...prac za kwotę odpowiadającą wyjaśnieniom, dokumentacje były wykonane rzetelnie, profesjonalnie i w terminie umownym. ( jako dowód referencje dotyczące rozbudowy i budowy drogi wojewódzkiej) Wykonawca jest w posiadaniu środków finansowych na koncie bankowym...

 • KIO 845/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... iż w przypisie nr 2 pod wykazem usług (wzorem dołączonym do SIWZ - zał. 6), gdzie zamawiający wskazał „Dokumenty (referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót winny być przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w...

 • KIO 821/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... usługi wskazane w w/w Załączniku pn. Wykaz głównych usług zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane (w formie oryginału lub kopi poświadczonej...

 • KIO 851/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... polegające na przebudowie kabli energetycznych SN i NN o wartości 239 850,00 zł brutto. Ponadto, wykonawca Elpex przedstawił referencje wystawione przez Dorbud S.A. z siedzibą w Kielcach, potwierdzające, że Elpex, jako podwykonawca Dorbud S.A., realizował...

 • KIO 859/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... napowietrznym na rzecz Tauron S.A. w Krakowie. Oświadczył, że wedle jego wiedzy wykonawca przedłożył referencje klientów, KIO 859/18 jednakże wszystkie z wyprodukowanych i dostarczonych przez niego transformatorów były wypełnione olejem mineralnym...

 • KIO 833/18

  Orzeczenia KIO, 15-05-2018

  ... czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane. Wobec powyższego Przystępujący...

 • KIO 891/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych...

 • KIO 768/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ...dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane a w przypadku świadczeń okresowych lub...

 • KIO 782/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  .... akt KIO 782/18 8 z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane byty wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o...

 • KIO 797/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ...17.04.2018r). W odniesieniu do oferty Odwołującego Zamawiający podniósł, że zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ wskazane referencje i oświadczenia odnośnie wykonanych robót nie stanowią potwierdzenia spełniania warunku. W żadnej z robót opisanych w pkt 2-7...

 • KIO 751/18

  Orzeczenia KIO, 07-05-2018

  ... te nie 5 potwierdzały należytego wykonania wskazanych umów. Odwołujący uzasadniał, iż składane przez wykonawców wraz z ofertą referencje w odniesieniu do dostaw stanowić mają dokument potwierdzający, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane lub są...

 • KIO 787/18

  Orzeczenia KIO, 07-05-2018

  ... wpływ na treść oferty oraz w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, poprzez dobór parametrów technicznych i preferencje określonych, unikalnych rozwiązań technicznych, czym uniemożliwił złożenie oferty Odwołującemu, wskutek czego w Postępowaniu zostały...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... treści żadnych informacji na temat usług prowadzonych w okresie 01 lipca 2013 do 30 czerwca 2015, więc przedmiotowe referencje nie potwierdzają wykonania usług zamieszczonych w wykazie (zat. nr 5 do siwz). Wykonawca nie dochował należytej staranności w...

 • KIO 690/18

  Orzeczenia KIO, 26-04-2018

  ...opierając się na dokumentach Podwykonawcy firmy Conectel załączyła do oferty dwie referencje, tj. ERBUD S.A. - 1.069.279,20 ...Warszawa, ul. Klimczaka 1 Do złożonego wykazu wykonawca załączył referencję. Z treści listu referencyjnego, wystawionego w dniu 2 ...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... zostało wykonane posadowienie budynku na płycie fundamentowej z ograniczeniem rys w konstrukcji żelbetowej do 0,2 mm. 3. Referencje na potwierdzenie należytego wykonania robót wskazanych w wykazie. 4. Wykaz osób, m.in. S. K., zakres wykonywanych czynności...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij