• KIO 2573/17, KIO 2575/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  .... Oferent ma obowiązek jedynie wyjaśnienia, a to zamawiający ma dokonać oceny czy wyjaśnienia wykazują, czy zaoferowana cena jest rażąco niska. Wyjaśnienia mogą opierać się chociażby o przedstawienie wyliczeń, powołanie się na źródła danych. Dalej w ocenie...

 • KIO 2629/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ...: „Izba nie podziela stanowiska Odwołującego, że w chwili oceny ofert jedynym obiektywnym wyznacznikiem tego, czy cena może być uznana za rażąco niską jest wartość zamówienia z podatkiem VAT. W świetle orzecznictwa i doktryny nie budzi wątpliwości fakt, te...

 • KIO 2678/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... Zamawiający ma obowiązek jednolitej oceny ofert, a co za tym idzie badania, czy cena oferty nie jest rażąco niska. Zdaniem Odwołującego cena oferty nr 2 jest rażąco niska, ponieważ z analizy SIWZ wynika, że przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 132...

 • KIO 2613/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... zgodnie z wymaganiami. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, oferta z rażąco niską ceną lub kosztem podlega odrzuceniu, jednakże nie można odrzucić z tego powodu oferty bez przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Tak też...

 • KIO 2609/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... się poprzez wymianę systemu ERP. Mając powyższe okoliczności na uwadze, Odwołujący wskazał, iż cena rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia będzie ceną odbiegającą od jego wartości, a rzeczona różnica nie będzie uzasadniona obiektywnymi względami...

 • KIO 2588/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...iż wyliczenia Przystępującego są dla niego klarowne i wynika z nich, iż Przystępujący nie złożył oferty z rażąco niską ceną i nie popełnił czynu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający wskazał także, iż Odwołujący mógł, podobnie jak Przystępujący, skalkulować...

 • KIO 2574/17, KIO 2576/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... zamówienia, a przy zmianie koncepcji, nowa koncepcja będzie droższa, zatem oferta stanie się ofertą z rażąco niską ceną – powinien unieważnić czynność odrzucenia oferty Odwołującego Konsorcjum ToTo na wskazanej podstawie i kontynuować wyjaśnienia treści...

 • KIO 2509/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ...że w jego ocenie udzielonymi wyjaśnieniami Przystępujący udowodnił, że zaoferowana przez niego cena nie jest ceną rażąco niską oraz wskazał, że zaoferowana przez niego cena obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Ponadto Zamawiający odwołał się do...

 • KIO 2559/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ...To Zamawiający ma otrzymać na tyle wiarygodne i szczegółowe informacje, które pozwolą ustalić, czy mamy do czynienia z rażąco niską ceną, czy też nie. Wszelkie dowodzenie i składanie wyjaśnień w postępowaniu odwoławczym przed Izbą należy uznać za spóźnione...

 • KIO 2586/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ...to konieczne jest przyjęcie, że wykonawca w wyznaczonym dla niego terminie nie obalił domniemania rażąco niskiej ceny. W takim przypadku cena oferty pozostaje rażąco niska, co uzasadnia jej odrzucenie. Zamawiający w dniu 08.12.2017 r. (e-mailem) wraz kopią...

 • KIO 2543/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia - udokumentowanie, iż zaoferowana cena nie jest ceną rażąco niską; 3) odrzucenia oferty wybranego Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jako...

 • KIO 2518/17, KIO 2531/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... zatem odnieść zamierzonego skutku twierdzenia odwołującego MGGP S.A., że odrzucenie oferty przez zamawiającego jako oferty obarczonej rażąco niską ceną, pomimo złożenia przez odwołującego wyjaśnień i dowodów co do ceny, oraz odstąpienie od oceny złożonych...

 • KIO 2535/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...El-mar zawarte w piśmie z dnia 16.11.2017 r. są zbyt ogólnikowe, aby mogły obalić domniemanie złożenia oferty z rażąco niską ceną. W takim przypadku zastosowanie znaleźć powinien art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Wskazuje, iż ponieważ wykonawca El-mar w złożonych...

 • KIO 2470/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  .... W konsekwencji, oferta Electric oraz Konsorcjum podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 PZP. Rażąco niska cena Electric i Konsorcjum W ocenie Odwołującego, zaoferowane przez Wykonawcę J. Electric oraz Wykonawców wspólnie ubiegających się o...

 • KIO 2483/17, KIO 2484/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp jest nie tylko rażąco niska cena złożonej oferty, ale również rażąco niski koszt. Podkreślał, że na gruncie znowelizowanych przepisów ustawy Pzp, Zamawiający oprócz badania globalnej ceny...

 • KIO 2507/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... się do jednego pośrednika lub bazowali, podobnie jak Zamawiający, na średnich cenach katalogowych. Taka okoliczność nie może być podstawą uznania oferty za rażąco niską. Zamawiający nie może kwestionować dokumentów w postaci ofert i wielkości posiadanych...

 • KIO 2491/17, KIO 2511/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ... wpływające na możliwość zaoferowania ceny na takim poziomie, jak uczynił to wykonawca. Dowodzą one jednocześnie, że nie jest to cena rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca KM wskazał także w pkt 1 na str. 6, że jako podmiot należący...

 • KIO 2540/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ...) wybór oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej. Uzasadniając podniesione zarzuty Odwołujący w szczególności wskazał, co następuje: Rażąco niska cena. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 1.011.131,27 zł. (słownie: jeden milion...

 • KIO 2514/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ...gdy zamawiający nie uzyskał potwierdzenia, że zaoferowana przez odwołującego cena jest rażąco nisko w części I. 4 W związku z ... wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. W...

 • KIO 2461/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... odrzuceniem oferty Odwołującego, pomimo udzielenia przez Odwołującego wyczerpujących wyjaśnień w tym zakresie i wykazania, iż cena nie jest ceną rażąco niską w rozumieniu ustawy Pzp, 3. naruszeniu art. 22 ust. 1a ustawy Pzp poprzez niezasadne żądanie...

 • KIO 2503/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  ... oferty TRACTEBEL: a. jako zawierającej rażąco niską cenę; b. gdy wadium nie wniesione...ustawy Pzp i stwierdził, że oferowana cena zawiera rażąco niską cenę, a złożone wyjaśnienia nie potwierdzały, że cena ta nie jest rażąco niska (zarzut nr 3); 4. ...

 • KIO 2475/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  ... wyjaśnień, a obowiązek taki zachodzi po stronie Zamawiającego dopiero wówczas, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość co do tego, czy cena nie jest rażąco niska (porównaj: Wyrok SO w Katowicach z dnia 30 stycznia 2007 r. sygn. akt XIX Ga 3/07). Zamawiający...

 • KIO 2408/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  ... o co najmniej 30% od wartości zamówienia przewidywanej przez Zamawiającego. Wskazuje, że za ofertę z rażąco niską ceną można uznać ofertę z ceną niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu 14 do szacunkowej wartości zamówienia lub cen rynkowych (wyr. SO w...

 • KIO 2499/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ...ust. 3 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty Odwołującego ze względu na rażąco niską cenę, pomimo, że Odwołujący przedstawił ofertę z ceną realistyczną, nie noszącą cech rażąco niskiej, a ponadto przedłożył wszystkie wymagane wyjaśnienia, jak również dowody...

 • KIO 2467/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ..., w celu wykazania, że: 1. nie ma najmniejszych podstaw do formułowania jakichkolwiek wątpliwości, że cena oferty AECOM jest rażąco niską ceną, 2. cena oferty złożonej przez AECOM pokrywa wszystkie koszty i zapewnia osiągnięcie zysku, a więc nie stanowi...

 • KIO 2473/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ... wycenę), jak projekt umowy. Ustawa Pzp nie definiuje rażąco niskiej ceny, niemniej punktem odniesienia winien być przedmiot zamówienia. Zatem należy przyjąć, że rażąco niska cena to taka, która jest nierealistyczna, niewiarygodna w kontekście aktualnej...

 • KIO 2451/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ...zawierają kwoty znacznie większe niż przewidział Zamawiający. Zbyt niska kwota przeznaczona na realizację zamówienia jest, jak zakłada ... nigdy nie zakwestionował wyboru oferty z niższą ceną z powodu jej rażąco niskiej ceny. W zakresie insynuacji zawartej w...

 • KIO 2358/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ... treść złożonych przez Konsorcjum PGZ wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 2. art. 89 ... z 31 sierpnia 2017 r. przystępujący wskazał, że cena jego oferty nie odbiega od ceny podanej przez OBRUM Sp...

 • KIO 2438/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... sp. k., 4 odrzucenie oferty P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z powodu niewykazania, że jego cena nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia w związku z przyjęciem błędnego okresu realizacji zamówienia przez P. spółka z...

 • KIO 2401/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... niskiej cenie możemy mówić wtedy, gdy nie jest możliwe wykonanie zamówienia za zaproponowaną cenę. Ponadto rażąco niska cena na niewielki zakres czynności technologicznych wykonawcy nie może być brana pod uwagę jako przesłanka do odrzucenia oferty, jeżeli...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij