• KIO 1456/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...art. 90 ust. 2 i 3 Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Stecol, mimo że zaoferowana przez tego wykonawcę 4 cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, i co do której Stecol nie wykazał w sposób należyty — w drodze wyjaśnień składanych...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ...2.3. wykluczenia Wykonawcy A pomimo tego, że jego oferta zawiera rażąco niską cenę, stawiając zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 w zw...2018 r., w którym Odwołujący akcentował różnicę pomiędzy ceną oferty Wykonawcy A a średnią arytmetyczną wszystkich złożonych ofert...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ..., przy jednocześnie zakładanym zysku. Ustawa Pzp nie definiuje rażąco niskiej ceny, niemniej punktem odniesienia winien być przedmiot zamówienia. Zatem, należy przyjąć, że rażąco niska cena to taka, która jest niewiarygodna w kontekście aktualnej sytuacji...

 • KIO 931/18, KIO 935/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ... podejmowane przez Zamawiającego w toku Postępowania. Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – rażąco niska cena. Na wstępie Odwołujący zauważył, że wyrazem przeciwdziałania praktykom polegającym na nieuczciwym zaniżaniu ceny jest przyjęta na...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ...się na ostateczną cenę oferty prowadziłoby bowiem do fałszywych wniosków, rażąco niska cena jednostkowa nie stanowi bowiem o rażąco niskiej cenie oferty, a ponadto wypaczałoby instytucję rażąco niskiej ceny oferty, która przedmiotem oceny czyni cenę oferty...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...1 pkt 4 Pzp oraz art. 90 ust. 3 Pzp dotyczących niezasadnego odrzucenia oferty odwołującego w związku z rażąco niską ceną jego oferty Izba uznała, że także nie zasługują one na uwzględnienie. W orzecznictwie Izby prezentowany jest jednolity pogląd, zgodnie...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...ofertowej - co w konsekwencji mogło mieć istotny wpływ na podjęcie decyzji w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. II.5. RAŻĄCO NISKA CENA OFERTY CMC RAVENNA - ZARZUT Z PKT. (V) 1. W pierwszej kolejności podkreślenia wymaga, że wystosowanie wezwania w...

 • KIO 922/18, KIO 928/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... są to koszty ogólne funkcjonowania firmy. Jednakże działanie takie powoduje de facto niedoszacowanie ceny ofertowej, a w konsekwencji uznanie, że cena jest ceną rażąco niską. Zarzut nr 2 – naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp...

 • KIO 933/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... jeśli cena końcowa nie odbiega od średniej arytmetycznej ofert lub szacunkowej wartości zamówienia. W ocenie Odwołującego, szereg cen jednostkowych, mających istotny charakter i determinujących możliwość poprawnej realizacji zamówienia, jest rażąco niska...

 • KIO 953/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... 4 Pzp. Niezrozumiały jest dla Zamawiającego zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 i twierdzenie, że cena oferty Truck-Camper jest rażąco niska, a Zamawiający zaniechał wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 i 1a Pzp. Zamawiający...

 • KIO 852/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...obowiązany był złożyć wykonawca w celu wykazania, że zaoferowana przez niego cena nie jest ceną rażąco niską. Podkreślić należy, że okoliczność, iż ciężar wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy (art. 90 ust. 2...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... lub złożenia wyjaśnień, których ocena wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że cena podana w pozycji szkolenie instruktażowe oraz dostawy stołu na akcesoria i fotela roboczego jest rażąco niska, Zamawiający odrzuci ofertę KAWA.SKA Sp. z o.o., na...

 • XXIII Ga 2057/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-05-2018

  ... podczas gdy z treści złożonych wyjaśnień wynika, że oferta zawiera cenę rażąco niską; 9) art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z ...wykonanie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych kontraktów. Skutkiem tego cena oferty łącznej została ustalona w kwocie 14.136.096...

 • KIO 850/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ....5,10.8 - 10.22, strata Konica Minolta na tym kontrakcie będzie znacznie większa. Zaoferowana przez Konica Minolta cena jest więc rażąco niska i nie pozwala na wypracowanie zysku (poz. 10.23). Odwołujący wskazał dodatkowo, że zgodnie z ust. III.29-31 SIWZ...

 • KIO 907/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zauważył, że zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wzywa wykonawców do złożenia wyjaśnień w tym trybie jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie...

 • KIO 902/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień. Jeżeli mimo wyjaśnień wykonawcy (lub ich braku) zamawiający stwierdzi, że cena jest rażąco niska, nieadekwatna do zakresu i kosztów prac składających się na dany przedmiot zamówienia, zobowiązany jest do odrzucenia...

 • KIO 895/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... 32,39 zł. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej ukształtował się pogląd, iż za ofertę z rażąco niską ceną należy uznać ofertę z ceną niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień tj. cenę wskazującą na fakt wykonania...

 • KIO 947/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...); 2. art. 90 ust. 1 ustawy przez zaniechanie wezwania REMONDIS do wyjaśnień rażąco niskiej ceny w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 3, pomimo iż cena jego oferty jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz jest niższa o więcej niż 30...

 • KIO 887/18, KIO 896/18, KIO 916/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...przedłożył. Co więcej, Zamawiający nie skorzystał, z możliwości wielokrotnego wezwania do udzielenia wyjaśnień. Zauważał, że cena rażąco niska to cena za całość ofertowanego świadczenia. Wynika to z samej definicji ceny, a także z odniesienia do przedmiotu...

 • KIO 860/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2, 4 i 6 p.z.p., wnosząc o odrzucenie oferty przystępującego, gdyż zawiera rażąco niską ceną, jej treść nie odpowiada treści SIWZ oraz zawiera błąd w obliczeniu ceny - zarzuty te Izba oceniła jako bezpodstawne i...

 • KIO 876/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... w stosunku do przedmiotu zamówienia. Sygn. akt KIO 876/18 13 W pierwszej kolejności należy rozważyć co oznacza termin „rażąco niska cena” używany w powyżej przywołanych przepisach. Jak trafnie zauważono w wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z 28 kwietnia...

 • KIO 882/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... odrzucenia oferty Arriva w sytuacji, gdy oferta ta zawiera cenę rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia; 6. art. 90 ust. ...siwz (rozdział XII siwz). W formularzu ofertowym cena za wykonanie przedmiotu zamówienia prezentowana była w stawce...

 • KIO 864/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...jest, że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby dla niego 32 nieopłacalne. Rażąco niska cena jest to cena niewiarygodna, oderwana całkowicie od realiów rynkowych. Przykładem może być oferowanie towarów poniżej kosztów zakupu...

 • KIO 875/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... 04.04.2018 r. na str. nr 5 w zakresie złożenia wyjaśnień i dowodów i w zakresie czy oferowana cena nie jest rażąco niska, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, zarzut Odwołującego naruszenia przez Zamawiającego art. 8 ust 1, 2 i 3 w zw. z art...

 • KIO 872/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... działalność gospodarczą może zaoferować cenę niższą niż inni wykonawcy nie jest dowodem na to, że cena takiego wykonawcy jest ceną rażąco niską, albo została złożona w warunkach nieuczciwej konkurencji. Tym samym brak jest także podstaw do przyjęcia...

 • KIO 926/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... będzie istotną stratą dla tego Wykonawcy; 2) art. 89 ust. 1 pkt 4) – poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum, która zwiera rażąco niską ceną; 3) art. 91 ust. 1 - poprzez przyznanie Wykonawcy P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. 10 punktów w...

 • KIO 861/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... Odwołująca cenie. 7 Kierując się natomiast opinią prawną UZP, zgodne z którą „za ofertę z rażąco niską ceną można uznać ofertę z ceną niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień" wskazać należy, iż oferta Odwołującego -...

 • KIO 810/18

  Orzeczenia KIO, 15-05-2018

  ... przez wykonawcę pierwsze wyjaśnienia (z 12.03.2018 r.) miały charakter ogólny i niewystarczający dla wykazania, że cena oferty nie jest rażąco niska oraz art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp przez zaniechanie wykluczenia wykonawcy, który w pierwszych wyjaśnieniach...

 • KIO 766/18

  Orzeczenia KIO, 15-05-2018

  ...90 Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu... wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. W...

 • KIO 764/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... nie uwzględnił w kosztach zadania wszystkich wymagań Zamawiającego, co stanowi podstawę do uznania, że zaoferowana cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego. Z uwagi na nieuwzględnienie w wartości oferty...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij