• KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... wyboru oferty Softiq, 2) dokonania ponownej oceny ofert, 3) odrzucenia oferty wykonawcy Softiq, jako zawierającej rażąco niską ceną oraz stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji, 4) odtajnienia dokumentów i informacji wskazanych w odwołaniu, 5) wyboru...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... wykonawcy (zbyt niska Opłata Instalacyjna) ... wykonawcę w ofercie, która to cena została określona według zasad określonych w...1 ustawy Pzp poprzez zastrzeżenie w § 12 Umowy rażąco wygórowanych kar umownych. W uzasadnieniu faktycznym zarzutu Odwołujący ...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...oferty zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień szczegółowych, odpowiednio umotywowanych, przekonujących, że cena złożonej przez niego oferty nie jest rażąco niska. Odwołujący stwierdził, że w związku z nieuzasadnionym zatajeniem przez zamawiającego zawartej...

 • KIO 2617/18

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... wezwał Wykonawcę ECO do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny w celu zbadania, czy cena oferty nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wezwanie dotyczyło zamówień częściowych nr: 2, 4, 5, 6 i 8, na...

 • KIO 15/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... w stosunku do przedmiotu zamówienia. Oznacza to przerzucenie na wykonawcę ciężaru dowodu w zakresie wykazania, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska, co znajduje odzwierciedlenie w treści art. 90 ust 2 Pzp. Z momentem wezwania, na wezwanym spoczywa...

 • KIO 2678/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... etapie oceny oferty Odwołującego założył, iż kary umowne wystąpią (sic!). Jednocześnie koniecznym jest podkreślenie, iż rażąco niska cena nie może być utożsamiana z wysokością kar umownych ustalonych na podstawie procentowego odniesienia do ceny ofertowej...

 • KIO 2672/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... na podstawie orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów powszechnych można podsumować, że rażąco niska cena oznacza ofertę z ceną niewiarygodnie niską która nie pokrywa kosztów należytego wykonania przedmiotu zamówienia, nieadekwatna do zakresu i...

 • KIO 2673/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ..., konkretne i realne wartości ekonomiczne. Przystępujący nie złożył również żadnych dowodów potwierdzających, że zaoferowana cena nie jest rażąco niską. W związku z powyższym Izba uznała, że Zamawiający w sposób nieprawidłowy dokonał oceny wyjaśnień...

 • KIO 2706/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... takiej sytuacji zamawiający nie miał - w najlepszym dla wykonawcy wypadku - realnej możliwości zbadania, czy cena nie jest rażąco niska. W świetle przedstawionych powyżej uwarunkowań prawnych zdaniem odwołującego, zamawiający winien w oparciu o treść, czy...

 • KIO 2692/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... 90 ust. 3 Ustawy poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy lnfomex sp. z o.o., pomimo iż oferta ta zawiera rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia, zaś Wykonawca lnfomex sp. z o.o. nie złożył wyjaśnień spełniających wymagania określone...

 • KIO 2668/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... ceny (w tym miejscu w odwołaniu stosowne zestawienie). W świetle ustalonego orzecznictwa sądów okręgowych i KIO cena rażąco niska, to cena nierealistyczna, która nie pokrywa kosztów wykonania zamówienia (tak np. w wyroku Krajowej Izby odwoławczej 6 z...

 • KIO 2682/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... nie zakwestionował wysokości żadnej z kwot zawartych w przedstawionych kalkulacjach i in concreto nie wskazał, że cena oferty jest rażąco niska, nie wskazał też, że brakuje wyceny jakiegokolwiek wymaganego elementu - pozycje 1-36 załącznika nr 1a do...

 • KIO 2648/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ... oferty IntraOp Europe GmbH z siedzibą w Dusseldorfie pomimo istnienia przesłanek do odrzucenia z powodu założenia oferty z ceną rażąco niską; 3. art. 90 Ustawy poprzez niezwrócenie się o udzielenie wyjaśnień przez IntraOp Europe GmbH z siedzibą w...

 • KIO 2637/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... wpływ na cenę, tak aby nie pozostawiały wątpliwości co do prawidłowego obliczenia ceny oferty. Ciężar dowodu, że cena nie jest rażąco niska, spoczywa na wykonawcy składającym ofertę, a nie na Zamawiającym. Hipotezą normy prawnej zawartej w art. 90 ust...

 • KIO 2604/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ... odwołującego, w którym FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. przyznaje rację odwołującemu, że samo złożyło ofertę z rażąco niską ceną, uzasadniony wydaje się wniosek o wspólnym działaniu tych wykonawców w celu umożliwienia wyboru droższej oferty. Przystępujący ALBA...

 • KIO 2621/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ...etc. tymczasem Zamawiający przeszedł nad tym zagadnieniem bez jakiejkolwiek refleksji przyjmując za pewnik, iż wykonanie usługi z tak rażąco niską ceną jest możliwe. 3. NARUSZENIE ART. 90 UST. 1 A PKT 1 USTAWY PZP. Przyjmuje się za utrwalonym orzecznictwem...

 • KIO 2572/18

  Orzeczenia KIO, 02-01-2019

  .... 1 pkt 4) w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp jako oferta, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 1. Rażąco niska cena w ofercie EPK. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierzał przeznaczyć 6.150.000,00 zł brutto , tj. 5...

 • KIO 2592/18

  Orzeczenia KIO, 02-01-2019

  ... i osiągnąć zysk z samych upustów / prowizji na każdym bilecie. Ponadto, należy stwierdzić, że rażąco niska cena to przede wszystkim taka cena, za którą niemożliwe jest wykonanie należycie zamówienia. Należy także podkreślić, że zamawiający w niniejszym...

 • KIO 2516/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... zwrócenia się do INFOMEX i NETIA z wezwaniem do złożenia wyjaśnień dot. ceny oferty w sytuacji, gdy cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami...

 • KIO 2535/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... co za tym idzie nie jest zobowiązany do stwierdzenia, iż usiłowanie zdobycia zamówienia przez Konsorcjum DSF, poprzez złożenie oferty z ceną rażąco niską, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji; alternatywnie do zarzutu z pkt 2 - 5: 6) art. 7 ust. 1 i 3 w...

 • KIO 2547/18

  Orzeczenia KIO, 20-12-2018

  ...dodatkowo punktowanych ze względu na zbyt niską wartość. W toku składanych wyjaśnień ... wynik postępowania. Wykonawcy konkurują nie tylko ceną, ale i pozacenowymi kryteriami. Liczba uzyskanych... tylko niedbałych, ale wręcz rażąco niedbałych. Nie można bowiem ...

 • KIO 2526/18

  Orzeczenia KIO, 19-12-2018

  ...już trwającą rozprawą przed Krajową Izbą Odwoławczą na skutek wniesionego odwołania od uznania oferty jako oferty z rażąco niską ceną (sygn. akt. 2354/18). Zamawiający poinformował wykonawcę, iż unieważnił czynność oceny ofert w postępowaniu i wybór oferty...

 • KIO 2366/18, KIO 2374/18, KIO 2378/18, KIO 2379/18

  Orzeczenia KIO, 18-12-2018

  ... oferty podstawy prawne odrzucenia (takie same wobec dwóch wykonawców) – przepisy ustawy Pzp: art. 89 ust. 1 pkt 4 – rażąco niska cena lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; art. 89 ust. 1 pkt 2 – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji...

 • KIO 2520/18

  Orzeczenia KIO, 17-12-2018

  ... r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ciąży obowiązek niepodważalnego wykazania, że zaoferowana cena jest ceną realną i nie jest cena rażąco niską. Wykonawca musi na wiarygodnym poziomie szczegółowości wykazać czynniki, które wpłynęły na wysokość zaoferowanej ceny...

 • KIO 2423/18

  Orzeczenia KIO, 17-12-2018

  ... tylko jednym z przypadków, w których Zamawiający zobligowany jest do zbadania, 8 czy cena nie jest rażąco niska. Nie oznacza to, że w przypadku, gdy cena oferty nie jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych...

 • KIO 2392/18

  Orzeczenia KIO, 14-12-2018

  ... swoim zaniechaniem znacząco ograniczył lub wręcz uniemożliwił postawienie i odpowiednie uzasadnienie zarzutów związanych z rażąco niską ceną oferty Konsorcjum DGP. Gdyby Zamawiający prawidłowo zbadał zasadność zastrzeżenia w całości wyjaśnień złożonych...

 • KIO 2440/18

  Orzeczenia KIO, 14-12-2018

  ...ustawy Pzp przez błędne uznanie, że oferta Odwołującego zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, podczas...cenowym w tabeli drugiej wskazał, że koszt dzierżawy urządzeń D1 (cena netto za jeden miesiąc) będzie wynosił 11 zł, D2 ...

 • KIO 2499/18

  Orzeczenia KIO, 14-12-2018

  ... ceny. W konsekwencji nie zachodzi także podstawa do stwierdzenia, że cena oferty wykonawcy Eurotech jest ceną rażąco niską. Niezależnie od powyższego ustalenia, że w niniejszej sprawie zachodziły okoliczności wyłączające obowiązek wzywania przystępującego...

 • KIO 2471/18

  Orzeczenia KIO, 13-12-2018

  ... poziomu zaoferowanej ceny. W związku z powyższym, konieczne jest przyjęcie, że wykonawca nie obalił domniemania rażąco niskiej ceny – cena oferty pozostaje więc rażąco niska, co uzasadnia jej odrzucenie na podstawie art 89 ust 1 pkt 4 w zw. z art...

 • KIO 2433/18

  Orzeczenia KIO, 12-12-2018

  ... kalkulacji ceny względem zakresu zamówienia publicznego. Co więcej ofertę może uzyskać podmiot, który posłużył się ceną rażąco niską, a która nie będzie wzbudzać podejrzeń zamawiającego z uwagi na brak zmiany szacunkowej wartości zamówienia. Odwołujący...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij