• KIO 1930/17, KIO 1962/17

    Orzeczenia KIO, 31-10-2017

    ..., a jego oferta winna podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp. 3. Rażąco niska cena T. Cena zaoferowana przez T. jest ceną rażąco niską nie tylko w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia (ceny ofertowej), ale i w odniesieniu do...

  • C-198/16 P

    Orzeczenia ETS, 19-10-2017

    ... traktowania. Przede wszystkim Sąd miał błędnie rozstrzygnąć, że sama podana w ofercie Agriconsulting cena wystarcza do wykazania tego, iż oferta ta była rażąco niska. Następnie Sąd miał nie uwzględnić tego, że, w kontekście stanowiących punkt odniesienia...

  • KIO 1995/17

    Orzeczenia KIO, 16-10-2017

    ... Izba wskazuje, ze zarzut ten ma charakter wynikowy. Tym samym brak uwzględnienia zarzutu zasadniczego związanego z rażąco niską ceną powoduje, że nie potwierdził się również zarzut mający swoje źródło w regulacjach dotyczących kwestii uczciwej konkurencji...

  • KIO 1958/17

    Orzeczenia KIO, 13-10-2017

    .... 89 i 90 Pzp niedopuszczalne jest oferowanie cen za wykonanie usługi poniżej kosztów jej świadczenia (tym właśnie jest rażąco niska cena oferty), również z powołaniem/ że straty zostaną pokryte z innej działalności lub innego majątku firmy (wciąż jest to...

  • KIO 1992/17

    Orzeczenia KIO, 12-10-2017

    ... 13 sierpnia 2015 roku, sygnatura akt KIO 1647/15) wskazuje, że podana przez konsorcjum cena jest ceną rażąco niską. Zauważyć również należy, że rażąco niska cena zaoferowana przez Wykonawcę może wynikać z pominięcia (wydaje się, że celowego) wymaganych...

  • KIO 1938/17

    Orzeczenia KIO, 05-10-2017

    ... do Wykonawcy z prośbą o udzielenie wyjaśnień w związku z podejrzeniem, iż Oferta Wykonawcy może zawierać rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz może nie uwzględniać wszystkich wymagań zawartych w SIWZ. Zdaniem Zamawiającego Wykonawca...

  • KIO 1940/17

    Orzeczenia KIO, 05-10-2017

    ... części III postępowania odrzucenia ofert przystępującego K., przystępującego F., wykonawcy It Projekt, pomimo iż cena ich ofert jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, a z ostrożności procesowej zaniechanie wezwania do wyjaśnień w trybie...

  • KIO 1982/17

    Orzeczenia KIO, 04-10-2017

    ... wykonawcy maszty.net) jest równoznaczne z tym, że zaoferowana przez tego wykonawcę cena wydała się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budziła wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami...

  • KIO 1875/17, KIO 1877/17

    Orzeczenia KIO, 29-09-2017

    ... kontekście ich rynkowego poziomu. 2. Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp oraz art. 90 ust. 3 Pzp Rażąco niska cena w zakresie prac: demontaż konstrukcji dalb cumowniczych na awanporcie (cięcie pod wodą) i usunięcie ręczne narzutu kamiennego z dna z...

  • KIO 1870/17

    Orzeczenia KIO, 26-09-2017

    ... przez przystępującego, a zatem mamy do czynienia zarówno z rażąco niską ceną, jak i czynem nieuczciwej konkurencji poprzez zaoferowanie przedmiotu zamówienia po cenach jednostkowych. Analizując dalej cenę samego ułożenia, zagęszczenia warstwy, pielęgnacji...

  • KIO 1880/17

    Orzeczenia KIO, 26-09-2017

    ... i dowody wymagają przeprowadzenia przeciwdowodu, jeżeli Odwołujący ma wiedzę, że podana przez Przystępujących cena jest rażąco niska i zawiera rażąco niskie koszty, które nie zapewniają należytego wykonania zadania. Izba potraktowała podane przez...

  • KIO 1898/17

    Orzeczenia KIO, 26-09-2017

    ... ofert. Zamawiający zobowiązany jest wezwać do stosownych wyjaśnień w każdym przypadku, w którym zachodzi podejrzenie złożenia oferty z rażąco niską ceną. Tym samym art. 90 ust. 1 w związku z obowiązkiem zbadania przesłanek odrzucenia określonych w art. 89...

  • KIO 1859/17

    Orzeczenia KIO, 22-09-2017

    ... pisma składającego się z kilku oświadczeń wskazujących lakonicznie, że cena nie jest ceną rażąco niską. Wykonawca w swoich wyjaśnieniach musi wykazać, iż zaproponowana cena nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, a wyjaśnienia muszą być...

  • KIO 1874/17

    Orzeczenia KIO, 20-09-2017

    ...art. 90 ust. 1 – tj. wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny, wraz ze złożeniem dowodów na potwierdzenie, iż cena oferty nie jest rażąco niska. Cena oferty odwołującego była o 31% niższa niż wartość zamówienia powiększona o należny podatek od towarów i usług...

  • KIO 1839/17

    Orzeczenia KIO, 19-09-2017

    ...to kolejny przypadek naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp – równego traktowania wykonawców. 6. Procedura wyjaśnień z art. 90 Pzp („rażąco niska cena”) realizowana w trakcie postępowania z naruszeniem przepisów Pzp Zamawiający 24.08.2017 r. na podstawie art. 90 Pzp...

  • KIO 1836/17

    Orzeczenia KIO, 19-09-2017

    ...sposobu obliczania ceny Ppkt 13.1 Podana w ofercie cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz...w zaistniałym stanie faktycznym - musiałaby być uznana za rażąco niską. W konsekwencji nie można zgodzić się z twierdzeniem ...

  • KIO 1881/17

    Orzeczenia KIO, 19-09-2017

    ...4. art. 89 ust. 1 pkt 4, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Konsorcjum, pomimo tego, iż zawiera ona rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5. art. 7 ust. 3, poprzez wybór oferty podlegającej odrzuceniu. Odwołujący wniósł o...

  • KIO 1808/17, KIO 1809/17

    Orzeczenia KIO, 15-09-2017

    ..., który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonym dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia. W przypadku zastosowania procedury określonej w art. 90 ust. 1 Pzp, to...

  • KIO 1805/17

    Orzeczenia KIO, 15-09-2017

    ... na potrzeby postępowania odwoławczego. Odwołujący podnosi też, że Zamawiający nie był uprawniony do odrzucenia oferty, gdyż rażąco niska cena dotyczy wyłącznie części ceny, a nie całości ceny oferty. W tym zakresie Konsorcjum powołało dziesiątki orzeczeń...

  • KIO 1798/17

    Orzeczenia KIO, 15-09-2017

    ... się po nowelizacji ustawy PZP. Polega ono na tym iż, aby uniknąć podejrzenia o nieprawidłowości wyceny określane jako rażąco niska cena co ustawodawca określił iż przesłanka jest spełniona w przypadku gdy wartość oferty jest niższa o 30 % od wartości...

  • KIO 1761/17, KIO 1765/17

    Orzeczenia KIO, 15-09-2017

    ... stanie faktycznym, ocena złożonych przez Odwołującego wyjaśnień z dnia 7 lipca prowadzi do stwierdzenia, że zaoferowana cena jest ceną rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia. Z wyjaśnień złożonych przez Odwołującego w toku rozprawy wynika, że...

  • KIO 1813/17

    Orzeczenia KIO, 11-09-2017

    ... ustawy Pzp i przepisami wykonawczymi do ustawy Pzp i bezzasadne odrzucenie oferty odwołującego z powodu złożenia oferty z rażąco niską ceną i niezgodną z treścią SIWZ, 3. zaniechania wykluczenia P.P. z powodu nie spełniania warunków udziału w postępowaniu...

  • KIO 1774/17

    Orzeczenia KIO, 11-09-2017

    ... starannością przed wszczęciem postępowania. Stąd też, zdaniem Zamawiającego zachodziły przesłanki do stwierdzenia, że cena zawarta w ofercie wykonawcy może być ceną rażąco niską. W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 90 ust. 1...

  • KIO 1806/17

    Orzeczenia KIO, 08-09-2017

    .... uznanego jako składającego ofertę najkorzystniejszą , a którego cena oferty jest o ponad 30% niższa od wartości ...jako składającego ofertę najkorzystniejszą, a którego oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz wnosząc...

  • KIO 1770/17

    Orzeczenia KIO, 06-09-2017

    ...133.961,51 PLN, a co najwyżej można mówić o pokryciu niedoboru spekulacyjnym zyskiem z działalności ubocznej. Taka cena musi zatem stanowić cenę rażąco niską. W dniu 14.08.2017 r., Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze oferty Markiz. Oznacza to, że...

  • KIO 1713/17

    Orzeczenia KIO, 04-09-2017

    ...Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty L., pomimo iż oferta ta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zaś wykonawca L. nie złożył ...zakresie stwierdzenia czy cena przystępującego nosi znamiona ceny rażąco niskiej, Izba stwierdziła...

  • KIO 1573/17, KIO 1584/17

    Orzeczenia KIO, 04-09-2017

    ...Izba wskazuje, że Mając na względzie cel przedmiotowej regulacji wydaje się, iż za ofertę z rażąco niską ceną można uznać ofertę z ceną niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień. Oznacza to cenę znacząco odbiegającą od...

  • KIO 1632/17, KIO 1662/17

    Orzeczenia KIO, 01-09-2017

    ... udziału w postępowaniu oraz wykazujących brak podstaw do wykluczenia,- przeprowadzenie rozprawy - w zakresie badania zarzutów związanych z „rażąco niską ceną" oferty Wykonawcy A. - z uwagi na treść art. 189 ust 6 ustawy PZP z wyłączeniem jawności, a to...

  • KIO 1731/17

    Orzeczenia KIO, 31-08-2017

    ... i dla zużytych urządzeń. Zamawiający stwierdził, że w oparciu o ofertę konsorcjum AVR/MIKI nie powziął wątpliwości, że cena jest rażąco niska, a także na podstawie wyrównanych cen ofert i własnego szacunku wartości zamówienia. Natomiast w 34 trybie art...

  • KIO 1733/17

    Orzeczenia KIO, 31-08-2017

    ... starannością oraz ostrożnością w zakresie przedmiotowych ustaleń, bowiem zaistnienie tej negatywnej przesłanki jaką jest rażąco niska cena skutkuje najbardziej dotkliwą dla wykonawcy sankcją, tj. odrzuceniem jego oferty w postępowaniu i uniemożliwieniu...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij