• KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... w stosunku do przedmiotu zamówienia. Oznacza to przerzucenie na wykonawcę ciężaru dowodu w zakresie wykazania, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska, co znajduje odzwierciedlenie wprost w treści art. 90 ust. 2 ustawy Pzp. Z momentem wezwania w trybie...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ... całościowa analiza nie pozwala na wyprowadzenie wniosku, jakoby zaoferowana przez wykonawcę T.S. cena była ceną rażąco niską, a zatem ceną która jest nierealistyczna, niewiarygodna w kontekście aktualnej sytuacji rynkowej. Odwołujący w ocenie Izby dokonał...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ... dostępie do informacji publicznej i informacja o usługach świadczonych na rzecz tego Banku nie może być utajniona”. II. Rażąco niska cena 1. „Oferta IBM zawiera rażąco niską cenę, a zatem powinna być odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 i 90 ust. 3...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... - dalej Wykonawca APN/Promise, pomimo iż treść złożonej oferty jest niezgodna z treścią SIWZ a także złożona została z ceną rażąco niską; 4. zaniechaniu odrzucenia oferty Wykonawcy SII Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - dalej Wykonawca SII, pomimo...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...się pojęciami nacechowanymi elementami subiektywnymi, odwołują się do „wątpliwości zamawiającego”, czy wskazują, że „cena wydaje się rażąco niska”. Odwołujący natomiast w odwołaniu nie wskazał żadnych dodatkowych obiektywnych okoliczności faktycznych, poza...

 • KIO 1944/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... doktryny co do zasady wykonawca nie może zaoferować przedmiotu zamówienia za cenę niższą niż koszty jego wytworzenia. Rażąco niską ceną jest oferowanie towarów poniżej kosztów zakupu lub wytworzenia albo oferowanie usług za symboliczną kwotę, tak że...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... pobierane przez jego z partnerów konsorcjum. Reasumując, wyjaśnienia wykonawcy Ekopomiar w żaden sposób nie stanowią dowodu, że cena jego oferty nie jest rażąco niska. Tym samym oferty tego wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 90 ust. 3 w zw. z...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... w zakresie każdego z pięciu zadań z osobna. Oznacza to, że pomimo faktu, iż zjawisko złożenia oferty z ceną rażąco niską mogło być przez Zamawiającego potraktowane w sposób kumulatywny, Zamawiający brał pod uwagę, że w zależności od oceny wyjaśnień w...

 • KIO 1996/18, KIO 1997/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ..., bowiem jak nietrudno się domyśleć w przypadku dużej różnicy w ocenie jakościowej, jej zniwelowanie ceną nie jest możliwe (w istocie cena musiała by być rażąco niska). Dlatego analizując postanowienia SIWZ nie można nie zwrócić uwagi na te, które odnoszą...

 • KIO 1939/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  .... Zgodnie ze stanowiskiem orzecznictwa i doktryny, to na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że przedstawiona cena oferty nie jest ceną rażąco niską, a zamawiający ma obowiązek dokonania analizy w celu realnej oceny, że wyjaśnienia potwierdzają możliwość...

 • KIO 1985/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... dotyczących oceny ofert, choćby wskazujących na konieczność badania, czy mamy w postępowaniu do czynienia z rażąco niską ceną i arytmetycznym wskaźnikiem badania ceny oferty, zastosowania którego nie wyłącza ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Zamawiający...

 • KIO 1972/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... w wysokości 198.770,00 zł netto. Z takim rozstrzygnięciem przedmiotowego postępowania Odwołujący nie może się zgodzić. Rażąco niska cena W pierwszej kolejności Odwołujący wskazuje, że oferta wykonawcy NOMET Sz. N. w zakresie Części II zamówienia zawiera...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... art. 90 ust. 1 Pzp przez zaniechanie zwrócenia się do Komunalnik o udzielenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny, pomimo, iż cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia; 8. art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw. z art. 3 ust...

 • KIO 1960/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  .... W przypadku braku aprobaty przez zamawiającego na w/w produkt, uznajemy naszą ofertę jako ofertę z ceną rażąco niską. Rażąco niska cena w związku z wyżej wymienionym przypadkiem będzie wynikać z konieczności zastosowania nie przewidzianych przez nas...

 • KIO 1922/18, KIO 1928/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ... jednocześnie w przypadku innych cen jednostkowych zastosował rażąco niską cenę i zaniżył ceny jednostkowe, dla których...Asseco w sposób sztuczny zawyżone. Przyjęta w ofercie Asseco cena za dostawę licencji, objętych preferencyjną stawką podatku Vat wynika...

 • KIO 1968/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ... że szacunkowa wartość zamówienia brutto wynosi 2 003 000, 00 zł, a cena oferty wykonawcy Toropol wynosi 1 352 385, 00 zł, a tym samym ...jest, jakie czynniki powodują tak korzystną - rażąco niską cenę wykonawcy Toropol. Wobec zatem przedstawionych wyliczeń...

 • KIO 1898/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ... jest, że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby dla niego nieopłacalne. Rażąco niska cena jest to cena niewiarygodna, oderwana całkowicie od realiów rynkowych. Przykładem może być oferowanie towarów poniżej kosztów zakupu...

 • KIO 1914/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ...4 oraz od III.1 do III.4). 9 Według odwołującego punkt II.1 zawiera gołosłowne zapewnienie o tym, iż cena nie jest rażąco niska, przy czym wykonawca wyraźnie wskazuje, iż pomimo tak niskiej wyceny zakłada osiągnięcie zysku. Stanowi więc czystą beletrystykę...

 • KIO 1920/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... spowodowały możliwość obniżenia ceny oraz w jakim stopniu dzięki tym czynnikom cena została obniżona. Odwołujący wskazywał, że z rażąco niską ceną mamy do czynienia wówczas, gdy: • cena jest niższa niż koszt wykonania zamówienia; • zysk upatrywany jest w...

 • KIO 1893/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... do wyjaśnienia elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny w celu ustalenia, czy cena oferty nie jest ceną rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia. Z uwagi na przesądzone sztywno przez Zamawiającego wysokości procentowego...

 • KIO 1884/18

  Orzeczenia KIO, 05-10-2018

  ..., lakoniczne, niekonkretne, bez żadnej szczegółowej kalkulacji i nie wykazują, że zaoferowana przez tego wykonawcę cena nie jest rażąco niska i nie wykazują możliwości Wykonawcy do skalkulowania ceny w postępowaniu poniżej wartości przedmiotu zamówienia...

 • KIO 1886/18

  Orzeczenia KIO, 04-10-2018

  ... wskazanego w SIWZ zakresu usług była prawidłowo skalkulowana (a zatem nie nosiła znamion oferty z rażąco niską ceną), profesjonalny wykonawca powinien oczywiście (jak wynika z przytoczonego powyżej orzecznictwa) uwzględnić wszystkie wymogi i oczekiwania...

 • KIO 1869/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ... się na przedmiot zamówienia, W przypadku oferowania świadczeń, których cena jednostkowa wynosi ponad 300 tyś. za zero złotych, cena w tym zakresie w sposób oczywisty wydaje się być rażąco niska, a wykonawca powinien wykazać w jaki sposób zamierza wykonać...

 • KIO 1873/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ... ustawy Pzp zobowiązuje zamawiającego do odrzucenia oferty, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Argumentował, że ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „rażąco niska cena”. Powołując się na orzecznictwo Izby i sądów okręgowych...

 • KIO 1816/94, KIO 18/94

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ... jasna. Ponadto, sam fakt wezwania do złożenia wyjaśnień nie daje podstaw do uznania, czy mamy do czynienia z rażąco niską ceną. Wezwanie z dnia 11 czerwca 2018 r. zostało skierowane do Odwołującego nie z powodu wątpliwości Zamawiającego w tym zakresie...

 • KIO 1793/18, KIO 1820/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ... ww. pozycji wszystkich ofert złożonych w tym postępowaniu w ujęciu tabelarycznym. Odwołujący I stwierdził, że rażąco niska cena to taka, która jest nierealistyczna, niewiarygodna w kontekście aktualnej sytuacji rynkowej i przy zachowaniu reguł rynkowych...

 • KIO 1797/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ...podał tu realną cenę, tj. 123 zł, uzyskaną w oparciu o specjalną ofertę. Za ofertę z rażąco niską ceną można uznać ofertę z ceną niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen 10 rynkowych podobnych zamówień. Oznacza to cenę znacząco odbiegającą od cen...

 • KIO 1835/18

  Orzeczenia KIO, 27-09-2018

  ... 1 ustawy Pzp, tj. pozwalają na uznanie, że Wykonawca w sposób niebudzący wątpliwości wykazał, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska w stosunku do ofert złożonych przez innych oferentów. Przekonywał, że Odwołujący w sposób wyczerpujący oraz kompleksowy...

 • KIO 1844/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  .... Wykonawca udzielił odpowiedzi na skierowane do niego pytanie Zamawiającego a treść odpowiedzi nie potwierdza, że zaoferowana cena jest rażąco niska c. Zamawiający nie żądał dalszych wyjaśnień choć mógł i powinien, zaś dokonana przez niego ocena wyjaśnień...

 • KIO 1847/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ...(dalej: „siwz”) oraz zawierającej rażąco niską cenę. W związku z tym odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu:  odrzucenie oferty firmy Lubawa S.A. jako niespełniającej kryterium cenowego (cena oferty jest wyższa od środków na...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij