• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... art. 90 ust. 1 Pzp przez zaniechanie zwrócenia się do Komunalnik o udzielenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny, pomimo, iż cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia; 8. art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw. z art. 3 ust...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ...Na marginesie wskazał także na sporną w orzecznictwie możliwość uznawania oferty wykonawcy przez zamawiającego za złożoną z „rażąco niską ceną" w sytuacji gdy kilka cen jednostkowych - także zdaniem zamawiającego - jest zaniżonych. Odwołujący zwracał także...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  .... Zamawiający nie może zatem przyjąć jakiejkolwiek odpowiedzi wykonawcy jako dowód obalający tezę o złożeniu oferty z rażąco niska ceną. Ciężar wykazania, iż tak nie jest, spoczywa na wezwanym do złożenia wyjaśnień wykonawcy, co obecnie wynika wprost z...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Arriva w sytuacji, gdy oferta ta zawiera cenę rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia”). W ocenie składu orzekającego, cena oferty została podana przez Odwołującego w ofercie, nie była zmieniana po dacie...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ..., że zastosowanie powołanej procedury jest czynnością Zamawiającego, od której w przypadku podejrzenia złożenia oferty z rażąco niską ceną niewątpliwie odstąpić nie można. W niniejszym postępowaniu, z uwagi na lapidarność i gołosłowność wyjaśnień oraz...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... są niewystarczające. Taka ocena wyjaśnień przez Zamawiającego powinna prowadzić od odrzucenia oferty SITWM jako zawierającej rażąco niską ceną, bowiem wykonawca nie wyjaśnił zaoferowanej ceny w sposób odpowiedni, a to na nim spoczywał ciężar dowodu...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...doszłoby do ich wskazania przez Wykonawcę Comp, to czynność ta doprowadziłaby do zmiany oferty (tj. jej faktycznego rozszerzenia). 9 V. Rażąco niska cena Odwołujący wskazywał, iż Zamawiający w piśmie z dnia 4 lipca 2018 r. w pkt 12 wezwał Wykonawcę Comp do...

 • KIO 1532/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... (w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny tj. czy w ofercie TMS nie znajduje się rażąco niska cena lub jej części składowe nie są rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia. Pismem z dnia 27 czerwca 2018 roku zamawiający zwrócił się...

 • KIO 1530/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... z najniższych w kraju kosztów pracy. W ocenie Izby powołane okoliczności nie pozwalają na stwierdzenie, że oferowana cena nie jest rażąco niska. Po pierwsze, nie można przyjąć, że okoliczność posiadania siedziby spółki na własność jest wyjątkowa dla tego...

 • KIO 1501/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... wykonawców Mostostal Warszawa S.A. i Sanell Sp. z o.o. z uwagi brak wykazania, że cena oferty Konsorcjum nie jest rażąco niska; względnie: 4. nakazanie Zamawiającemu ponownego badania i oceny ofert w postępowaniu, a w jej wyniku nakazanie wezwania...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... z informacją ze strony internetowej podstawowa gwarancja dla urządzenia Lambda 950 wynosi 1 rok. Zaznaczenia wymaga, że ceną rażąco niską jest cena nierzeczywista i nierealna biorąc pod uwagę warunki rynkowe. W ocenie Izby Odwołujący nie udowodnił, iż po...

 • KIO 1487/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy, gdyż na podstawie złożonych wyjaśnień nie wynika w sposób jednoznaczny, że zaoferowana cena jest ceną rażąco niską. Nie można zatem zastosować art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy, gdyż jej dyspozycja wymaga ustalenia w sposób nie...

 • KIO 1493/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... realizację innego elementu. Odwołujący tymczasem nie przedstawił żadnych twierdzeń na potwierdzenie tego, iż całkowita cena oferty Przystępującego jest rażąco niska, co winno skutkować odrzucenie tej oferty. O wystąpieniu tej podstawy odrzucenia oferty z...

 • KIO 1522/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... oferty najkorzystniejszej), nie może stanowić podstawy do oceny, czy w tym konkretnym postępowaniu zaoferowana przez Przystępującego cena jest rażąco niska. Zgodnie bowiem z przepisem art. 90 ust. 3 ustawy Pzp rozstrzygające znaczenie w tym przedmiocie...

 • KIO 1491/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...Odwołującego oraz załączonych do nich dowodów, co skutkowało przyjęciem, że Odwołujący nie wykazał, że zaoferowana przez niego cena nie jest rażąco niska, w sytuacji gdy prawidłowa ocena wyjaśnień wraz z załączonymi do nich dowodami prowadzi do wniosku, że...

 • KIO 1483/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... których mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy. Wszczęcie procedury wyjaśniania ceny oferty stanowi domniemanie, iż cena jest rażąco niska natomiast na wykonawcy ciąży obowiązek obalenia tego domniemania” (KIO 1363/13). Stanął na stanowisku, że wykonawca AO nie...

 • KIO 1489/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... w stosunku do przedmiotu zamówienia, potwierdzoną złożonymi Zamawiającemu wyjaśnieniami. Tytułem wstępu należy przypomnieć, że z rażąco niską ceną mamy do czynienia w sytuacji, gdy jej wysokość jest oderwana od realiów rynkowych i nie oddaje rzeczywistych...

 • KIO 1453/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... punktem odniesienia winien być przedmiot zamówienia. Należy przyjąć, że rażąco niska cena to taka, która jest niewiarygodna w kontekście aktualnej sytuacji rynkowej. Nie wystarczy, aby cena zasadniczo odbiegała od wartości zamówienia. Istotne, aby była to...

 • KIO 1492/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  .... 90 ust. 1 pzp będą potwierdzać, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub gdy Wykonawca nie udzieli wyjaśnień. 6. Dokonania oceny... nie wezwał Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, gdyż cena w jego ofercie wynosząca 440.985,60 zł ...

 • KIO 1456/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...art. 90 ust. 2 i 3 Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Stecol, mimo że zaoferowana przez tego wykonawcę 4 cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, i co do której Stecol nie wykazał w sposób należyty — w drodze wyjaśnień składanych...

 • KIO 1471/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... ale i w odniesieniu do poszczególnych cen podanych w formularzu ofertowym. Dla porządku należy wskazać, że z rażąco niską ceną mamy do czynienia, gdy jest ona niewiarygodna, nierealistyczna, odbiegająca wysokością od wartości zamówienia oszacowanej przez...

 • KIO 1358/18

  Orzeczenia KIO, 06-08-2018

  ... wykonawcy do złożenia wyjaśnień, jeżeli pierwotne wyjaśnienia nie rozwiały wątpliwości zamawiającego związanych z rażąco niską ceną, jednakże wyłącznie w przypadku, kiedy pierwotnie udzielone wyjaśnienia wymagają doprecyzowania czy uszczegółowienia. W...

 • KIO 1435/18, KIO 1440/18

  Orzeczenia KIO, 06-08-2018

  ..., że oferta wykonawcy TPF winna zostać odrzucona, ponieważ wykonawca ten nie udowodnił, że zaoferowana przez niego cena nie jest rażąco niska, ponieważ w Kosztorysie projektu, złożonym na wezwanie zamawiającego w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ...2.3. wykluczenia Wykonawcy A pomimo tego, że jego oferta zawiera rażąco niską cenę, stawiając zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 w zw...2018 r., w którym Odwołujący akcentował różnicę pomiędzy ceną oferty Wykonawcy A a średnią arytmetyczną wszystkich złożonych ofert...

 • KIO 1392/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ...są niewielkie, nie mówiąc już o przekroczeniu progu 30%. Nie sposób zatem stwierdzić, iż cena oferty Odwołującego może być uznana za rażąco niską. Cena oferty Odwołującego na tle szacunkowej wartości zamówienia i wykonawców, którzy złożyli oferty nawet nie...

 • KIO 1378/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ..., że wątpliwości Zamawiającego nie zostały w pełni rozwiane, co nie jest tożsame z potwierdzeniem, że zaoferowana cena jest rażąco niska. Co więcej - jak wynika ze stanowiska Zamawiającego, główne zarzuty dotyczą nie tyle istnienia po stronie Zamawiającego...

 • KIO 1380/18, KIO 1384/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ...pkt 3 i 4 wzoru umowy w sposób rażąco wygórowany, wykraczający poza odszkodowawczą oraz prewencyjną funkcję kary...i powszechnie znaną jest niska rentowność robót budowlanych dla...Pzp kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria ...

 • KIO 1412/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy P.z.p., z rażąco niską ceną mamy do czynienia, gdy „zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania...

 • KIO 1345/18

  Orzeczenia KIO, 24-07-2018

  ... w ww. zakresie, w ocenie Izby, prowadzi do wniosku, że Odwołujący nie wykazał, iż zaoferowana przez niego cena nie jest ceną rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, iż Odwołujący składając wyjaśnienia w ww...

 • KIO 1325/18

  Orzeczenia KIO, 24-07-2018

  ... jest, że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby dla niego nieopłacalne. Rażąco niska cena jest to cena niewiarygodna, oderwana całkowicie od realiów rynkowych. Przykładem może być oferowanie towarów poniżej kosztów zakupu...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij