• KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...1 pkt 4 Pzp oraz art. 90 ust. 3 Pzp dotyczących niezasadnego odrzucenia oferty odwołującego w związku z rażąco niską ceną jego oferty Izba uznała, że także nie zasługują one na uwzględnienie. W orzecznictwie Izby prezentowany jest jednolity pogląd, zgodnie...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... lub złożenia wyjaśnień, których ocena wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że cena podana w pozycji szkolenie instruktażowe oraz dostawy stołu na akcesoria i fotela roboczego jest rażąco niska, Zamawiający odrzuci ofertę KAWA.SKA Sp. z o.o., na...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... ustaloną przez zamawiającego, która będzie stanowiła punkt odniesienia do stwierdzenia, czy mamy do czynienia z rażąco niską ceną, będzie wartość przedmiotu zamówienia ustalona przez zamawiającego powiększona o podatek VAT. W celu ustalenia, czy oferta...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...1 pkt 4 ustawy pzp jako oferty zawierającej rażąco niską cenę, w sytuacji braku wyczerpujących odpowiedzi na...i 45 Wykonawca zwrócił wyłącznie uwagę na niewielkie różnice pomiędzy cenami zaoferowanymi a planowanymi przez Zamawiającego, czy na mniejsze ilości...

 • KIO 669/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... zamówienia (Tomografu Discovery) lampa RTG została wymieniono dwukrotnie Na tej podstawie, Zamawiający uznał, że zaproponowana cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i nie gwarantuje jego wykonania bez poniesienia straty po stronie...

 • KIO 641/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 Pzp, jeżeli chce je obalić, musi wykazać, iż zaoferowana przez niego cena nie jest ceną rażąco niską. W tym też celu wykonawca musi złożyć takie wyjaśnienia, które jednoznacznie wykażą, że możliwe i realne jest rzetelne...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... zamówienia przyjął cenę ok 3.000, 00 zł brutto za m2. W jego ocenie taka cena nie może być w żaden sposób traktowana jako rażąco niska. Drugi z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wyjaśnił natomiast, że podane w...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ...wykonawcom prawa do merytorycznej jej weryfikacji. Ponadto, drugą przesłanką odrzucenia oferty Konsorcjum w Zadaniu B była rażąco niska cena tej oferty, odnosząca się do nie zawarcia w pozycji „Koszty ogólne Wykonawcy” kluczowych elementów składających się...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...całej oferty, jeśli uznał, że ocena taka jest uzasadniona. Skoro jednak dokonywał takiej oceny i uznał, że cena jest ceną rażąco niską, to powinien odnieść się do tej ceny, co z kolei powinno znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu odrzucenia oferty. Wobec...

 • KIO 639/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... przy tym bazę zlokalizowaną w Oławie, kwestionował jako rażąco niską cenę Sygn. akt KIO 639/18 9 określoną przez ...w toku rozprawy adekwatności tego wyliczenia. Ponadto Zamawiający podał, że cena oferty FBSerwis wynosi 1.899.287,64 zł. Zamawiający trafnie...

 • KIO 617/18, KIO 621/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... wyjaśnieniach. Sam brak któregokolwiek z ww. kosztów w wyjaśnieniach wskazuje wprost, że cena ofert wykonawców Promost czy ZDI jest ceną rażąco niską, gdyż nie obejmuje wszystkich kosztów, które należy ponieść w toku realizacji przedmiotu zamówienia...

 • KIO 627/18, KIO 628/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...nie precyzuje, czy dana pozycja obarczona jest wadą polegającą na niezgodności treści oferty z SIWZ, czy też wynika z niej rażąco niska cena oferty złożonej przez Odwołującego. Już z lektury pkt. 1.1. nie jest jasne, czy Zamawiający zarzuca, że wskazanie w...

 • KIO 612/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... konkurencji. Zamawiający również naruszył w Postępowaniu zasadę równego traktowania wykonawców. Odrzucił bowiem ofertę Odwołującego ze względu na rażąco niską ceną, a wybrał ofertę TECHNITEL pomimo, iż oferta ta była niższa jedynie o 23.180,58 zł brutto...

 • KIO 633/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... niskiej ceny, w sytuacji gdy już na podstawie pierwszych wyjaśnień Zamawiający powinien uznać, że oferta złożona przez Konsorcjum zawiera rażąco niską ceną i nie wystąpiły podstawy do dalszego wyjaśniania tej kwestii; 2. art. 90 ust. 1 i 3 w zw. z art...

 • KIO 433/18, KIO 436/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ... oparte na tezie, że zbyt niska cena konfiguracji pojedynczej biblioteki taśmowej oraz niska wycena pozycji 2 tabeli nr 2...w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp z uwagi na jej rażąco niską cenę w zakresie obu podnoszonych kwestii. Zarzut naruszenia art. 89 ust....

 • KIO 579/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... wezwania PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu do wyjaśnień rażąco niskiej ceny, pomimo iż zaoferowana cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i powinna wzbudzić wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania...

 • KIO 556/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ... oraz art. 90 ust. 3 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Konsorcjum, pomimo tego, iż zawiera ona rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia, a treść wyjaśnień nie stanowi wystarczającego dowodu na realność i rynkowość ceny 4...

 • KIO 571/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ... oferty Odwołującego na postawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z uwagi na to, że zawiera ona rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia była prawidłowa. Izba wzięła po uwagę okoliczność, że Odwołujący był dwukrotnie wzywany do udzielenia...

 • KIO 568/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ...zł. W zakresie części 2 zamówienia zostały złożone oferty z następującymi cenami:  oferta nr 2 (Odwołującego): 134.587.148,39 zł...pkt 4 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. ...

 • KIO 586/18, KIO 591/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... obniżenie ceny. Zbytecznym jest przywoływanie w nich zwłaszcza orzecznictwa i poglądów doktryny na temat pojęcia „rażąco niska cena", powoływanie się na własne doświadczenie, czy też ogólne oświadczanie, że zaoferowano całość przedmiotu zamówienia; -...

 • KIO 570/18

  Orzeczenia KIO, 10-04-2018

  ... 2007 roku, sygn. akt V Ca 2214/06. Odwołujący wskazał, iż to nie objętość wyjaśnień obala domniemanie prawne, iż cena oferty jest ceną rażąco niską, ale treść tych wyjaśnień wraz z dołączonymi do wyjaśnień dowodami i przywołał wyrok Izby z dnia 1 września...

 • KIO 580/18

  Orzeczenia KIO, 10-04-2018

  ... być przedmiot zamówienia. Zatem, należy przyjąć, że rażąco niska cena to taka cena, która jest nierealistyczna, niewiarygodna w kontekście aktualnej sytuacji rynkowej. Nie wystarczy więc, aby cena zasadniczo odbiegała od wartości zamówienia lub średniej...

 • KIO 534/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ... publicznych i są sprzeczne z orzecznictwem KIO i stanowiskiem Prezesa UZP w tej mierze. Za cenę rażąco niską uważana jest cena nierealistyczna, niewiarygodna w porównaniu z cenami rynkowymi podobnych zamówień i innych ofert. Wynika z tego, że o cenie...

 • KIO 535/18

  Orzeczenia KIO, 05-04-2018

  ... w celu zakłócenia konkurencji między wykonawcami, 4. odrzucenia oferty N. M. z powodu niewykazania, że jego cena nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, a w konsekwencji dokonania wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez...

 • KIO 545/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ...ust. 3 ustawy Pzp oraz IX.5 SIWZ, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę, 3) naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 3 i art. ...wyznaczonych do realizacji zamówienia, oferty różnicowała jedynie ich cena. Pismem z dnia 29 marca 2018 r. ...

 • KIO 512/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ..., powołując się na wyrok KIO 722/13, z którego wynika między innymi „konieczność odrzucenia ofert z rażąco niską ceną została wprowadzona do ustawy po to, aby wykluczyć nieuczciwych wykonawców”. Po złożeniu wyjaśnień Zamawiający przeprowadził badanie...

 • KIO 473/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ... 740,00 zł, oferta ta została odrzucona ze względu na rażąco niską cenę, 2. oferta Odwołującego - cena 5 285 310,00 zł, 3. oferta Przystępującego – cena 5 965 500,00 zł, 4. oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia PIG Architekci...

 • KIO 488/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ... niespójność. Skoro zamawiający stanął na stanowisku, że podana przez skarżącego cena nie jest rażąco niska, a żądanie z 28 lutego 2018 wyjaśnienia treści oferty nie dotyczyło rażąco niskiej ceny, to nie można przypisać złożeniu przez odwołującego oferty...

 • KIO 458/18, KIO 474/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... 3 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Intros ze względu na dodatkowe podstawy odrzucenia oferty, tj. złożenie oferty z rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia; 6. art. 8 ust. 3 w zw. z art. 8 ust 1 ustawy Pzp, poprzez...

 • KIO 451/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... art. 90 ust. 1a Prawa zamówień publicznych do złożenia wyjaśnień potwierdzających, że zaoferowana cena danej części zamówienia nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, w tym złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny. 2. Przystępujący...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij