• KIO 204/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... stawka rg, która zawiera już w sobie narzuty jest zbyt niska i nie odpowiada wymaganiom zawartym w pkt 13 ppkt 1 SIWZ...1 ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu ...

 • KIO 198/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... ofercie „kosztu”, a także, gdy dotyczą „istotnych części składowych oferowanej ceny lub kosztu". Rozwiązanie to powoduje, że z rażąco niską ceną możemy mieć do czynienia nie tylko w odniesieniu do całkowitej ceny, ale także w odniesieniu do wspomnianych w...

 • KIO 167/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... ust. 3, nie tylko brak złożenia wyjaśnień, ale również złożenie wyjaśnień potwierdzających złożenie oferty z rażąco niską ceną lub kosztem obliguje Zamawiającego do odrzucenia oferty. Zdaniem Odwołującego, Zamawiający w sposób nieprawidłowy dokonał oceny...

 • KIO 183/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... w całym formularzu, nie jest jedynym poważnym sygnałem, że oferta zawiera cenę rażąco niską. Cena usunięcia 9 graffiti zgodnie z ofertą KATEL s.c. jest także niższa niż cena umycia tej samej powierzchni, co, w ocenie Odwołującego, przeczy zasadom logiki i...

 • KIO 142/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  .... Otóż konsekwencją takiego wezwania było powstanie domniemania faktycznego, że mamy do czynienia z rażąco niską ceną. Domniemanie zaoferowania ceny rażąco niskiej ma jednak charakter wzruszalny - może zostać obalone przez złożenie stosownych wyjaśnień...

 • KIO 152/18

  Orzeczenia KIO, 08-02-2018

  ... oferty nie spełniała przesłanek skutkujących koniecznością wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, ponieważ określenie rażąco niska cena ma zastosowanie do ceny ostatecznej a nie do jej elementów składowych. Zaoferowana...

 • KIO 131/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ... też, zdaniem zamawiającego, zachodzą przesłanki do twierdzenia, że cena zawarta w ofercie wykonawcy może być ceną rażąco niską, gdyż za ofertę z taką ceną należy uznać ofertę z ceną niewiarygodną w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień. Przyczyną...

 • KIO 123/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ... niezbędnych do poniesienia dla wykonania robót objętych projektem. W takiej sytuacji mamy do czynienia nie tylko z rażąco niską ceną, ale również z czynem nieuczciwej konkurencji w postaci ceny dumpingowej. II. Powtórne wezwanie wykonawcy do złożenia...

 • KIO 139/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  .... 90 ust. 1 ustawy Pzp to na wykonawcy spoczywał ciężar wykazania, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska. Nie ulegało wątpliwości, że zaoferowana cena przez Odwołującego jest niższa o około 46% od wartości szacunkowej zamówienia. Zamawiający dwukrotnie...

 • KIO 120/18, KIO 133/18, KIO 135/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ...to również pozycji 4.1 i 4.2 Formularza Cenowego). Podkreślić należy, że ciężar dowodu wykazania, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska, a także, że treść oferty odpowiada SIWZ, spoczywa na wykonawcy. Zatem Odwołujący nie tylko winien zastosować się do...

 • KIO 106/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... 2017 roku przystępujący wyjaśnili, iż: „ Firma Eco s.c. stoi na stanowisku, że cena jaką zaoferowała w części nr i 4 nie jest rażąco niska i po uwzględnieniu wszelkich kosztów związanych z prawidłową realizacją zamówienia pozwala na wykonanie zamówienia...

 • KIO 59/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ...KIO 2221/17, w przepisie art. 90 ust. 2 Pzp mowa jest o "wykazaniu", czyli udowodnieniu, że cena nie jest rażąco niska. Tym samym wyjaśnienia wykonawcy nie mogą stanowić jedynie formalnej odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, zawierającej ogólne informacje...

 • KIO 132/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ... powodu wartości opłat transakcyjnych na poziomie 0,01 zł zawartych w ofercie Wykonawcy, ofertę Wykonawcy należy uznać jako ofertę z rażąco niską ceną", „Przy czym co istotnie nie trzeba posiadać specjalistycznej wiedzy, aby dojść do wniosku, że...

 • KIO 126/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ... niskiej ceny – z uwagi na to, że istotna część 5 składowa ceny (średnia cena 10 biletów lotniczych), wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Podniósł, że w odpowiedzi na wezwanie ww. wykonawca złożył pismem z dnia 4 stycznia 2018...

 • KIO 115/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ... danemu wykonawcy obniżenie oferowanej przez niego ceny nie jest konieczne do uznania, iż cena zaoferowana przez tego wykonawcę nie jest ceną rażąco niską. Żadne szczególne okoliczności mogą nie występować w odniesieniu do danego wykonawcy – jeżeli jednak...

 • KIO 104/18

  Orzeczenia KIO, 01-02-2018

  ... na wezwanie o ogólnym charakterze wystosowanym przez Zamawiającego nie pozwalały na tym etapie postępowania przyjąć, iż cena oferty jest rażąco niska. Skoro zaś w ocenie Zamawiającego są one niepełne bądź budzą pewne wątpliwości to należy zobowiązać...

 • KIO 68/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... oferta jest niezgodna z SIWZ. [ZARZUT#2 - rażąco niska cena] 10. W dalszej kolejności Odwołujący podnosi, że cena zaoferowana przez Comtegrę za realizację I części przedmiotu Zamówienia jest rażąco niska. Pomimo to, Zamawiający, po uzyskaniu wyjaśnień od...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... informacje, co finalnie pozwoliło Zamawiającemu uznać, że jego oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, nie cechując się jednocześnie rażąco niską ceną, w związku z czym nie zachodzą podstawy do jej odrzucenia. Zarzut powtórnego wezwania w trybie art. 90...

 • KIO 67/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... iż Zamawiający zaniechał odrzucenia oferty złożonej przez spółkę ZSK sp. z o.o. pomimo tego, że oferowana cena jest rażąco niska. Zwrócił uwagę, że Zakład Systemów Komputerowych z siedzibą w Krakowie zaoferował w toku postępowanie realizację zamówienia za...

 • KIO 13/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ... skład orzekający Izby stwierdził, że w złożonych wyjaśnieniach wykonawca Softtutor nie wykazał, że zaoferowana przez niego cena nie jest ceną rażąco niską. W konsekwencji Izba uwzględniła zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych w...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... zaoferowana przez Przystępującego jest realna i czy istniały obiektywne przesłanki do podejrzenia, czy zachodzi rażąco niska cena. Zamawiający odnosząc się do stanowiska Odwołującego wskazał, że załącznik nr 19 do odwołania został sporządzony w oparciu...

 • KIO 17/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...wykonawców wraz z wyjaśnieniami dowodów Izba wskazuje, że z samego braku dowodu nie można jeszcze wywodzić, że cena jest rażąco niska, a w takiej sytuacji przedmiotem oceny pozostają wówczas wyjaśnienia samego wykonawcy. Podkreślenia jednak wymaga fakt, że...

 • KIO 23/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... wykonawcy do złożenia wyjaśnień, jeżeli pierwotne wyjaśnienia nie rozwiały wątpliwości zamawiającego związanych z rażąco niską ceną, jednakże wyłącznie w przypadku kiedy pierwotnie przedłożone wyjaśnienia wymagają doprecyzowania czy uszczegółowienia, zaś...

 • KIO 35/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... wykonawcy MARBUD Usługi Ogólnobudowlane i Sanitarne S. S., Omięciny 12A, 09-131 Joniec z tego powodu, że cena oferty tego wykonawcy jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, a nadto oferta jest niezgodna z treścią postanowień SIWZ. W dniu 16...

 • KIO 2740/17

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... odwoławczym wskazuje, iż ustawa Pzp w zakresie postępowania odwoławczego, w ramach którego podniesiono zarzuty związane z rażąco niską ceną, w sposób odmienny reguluje kwestie związane z procesem dowodzenia faktów. Otóż zgodnie z treścią art. 190...

 • KIO 34/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... złożonych wyjaśnień oraz przedstawionych dowodów i uznał je za wystarczające. Tym samym Zamawiający przyjął, że cena zawarta w ofercie Wykonawcy nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i obejmuje cały zakres, o którym mowa w opz. Z...

 • KIO 11/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... przez Althea nie uwzględnia wszystkich elementów świadczonej usługi tj. nie uwzględnia kosztów dokonania modyfikacji i wyjaśnienia potwierdzają, że zaoferowana cena jest rażąco niska; (4) art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp w związku z art. 3 ust. 1 oraz art. 15 ust...

 • KIO 2725/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...Vatico z uwagi na niewykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu; - zaniechania odrzucenia oferty Vatico jako oferty z rażąco niską ceną. Odwołujący zarzucili zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy P.z.p.: - art. 91 ust 1 w związku...

 • KIO 2718/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... ważonej. Odnosząc się do zarzutu niezgodności treści oferty z treścią SIWZ, który jest pochodną zarzutu związanego z rażąco niską ceną, Izba wskazuje, że poza twierdzeniem, że za cenę oferty Przystępującego nie da się wykonać przedmiotu zamówienia zgodnie...

 • KIO 2727/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... w stanowisku odwołującego polegające na tym, że ten z jednej strony zarzuca zamawiającemu wybór oferty zawierającej rażąco niską ceną, z drugiej podważa przebieg aukcji elektronicznej podnosząc, że uniemożliwiono mu dokonanie postąpienia a tym samym, jak...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij