• C-408/16

  Orzeczenia ETS, 06-12-2017

  ... do Unii. Z art. 2 protokołu w sprawie przystąpienia wynika bowiem, że przepisy aktów przyjętych przez instytucje Unii przed przystąpieniem są od dnia przystąpienia wiążące dla Rumunii oraz są stosowane w tym państwie zgodnie z warunkami określonymi w...

 • KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ..., Ż.G. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Grupa Pro Ż.G. z siedzibą w Łodzi, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę: Łódzkie...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ...Dostawa tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń” przy udziale wykonawcy T. Spółka z o.o. (…) zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania wszczętego wskutek wniesionego odwołania po stronie Zamawiającego, przy udziale wykonawcy G. M. S. P...

 • KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ...S.p.A., via G.V. Bona 65, 00-156 Rzym, Torpol S.A., ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2014/17 po stronie zamawiającego, C. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... do przedmiotu zamówienia; Wobec wniesionego odwołania o sygn. akt KIO 1962/17 wykonawca A.P. s.r.o. zgłosił swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego oraz wykonawca T.P. Sp. z o.o. także po stronie Zamawiającego. Obaj...

 • KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ... przy udziale wykonawcy Roche Diagnostics Polska sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6b, 01-531 Warszawa zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1964/17 po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie 2. kosztami...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego oraz wykonawcy: Pirios Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie...

 • KIO 2041/17

  Orzeczenia KIO, 18-10-2017

  ... MSWiA w Warszawie przy udziale wykonawcy Philips Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie 2. kosztami postępowania obciąża GE...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ...TIRU S.A. Tour Franklin 10éme étage, La Défence 8, 90042 Paris La Défence Cedex, Francja zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, , 2. kosztami postępowania obciąża ITPOK Gdańsk Sp...

 • KIO 2030/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... ust. 2 ustawy Pzp. Ponadto, w odniesieniu do wskazywanej przez Odwołującego okoliczności braku przedłużenia przez zgłaszającego przystąpienie terminu związania ofertą, Izba stwierdziła, iż do chwili obecnej oferta tego wykonawcy nie została („prawomocnie...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... I. C. Spółka z o.o. ul. (…) oraz M. Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. (…) zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania wszczętego wskutek wniesienia odwołania po stronie Zamawiającego. 2 orzeka: 1. oddala odwołanie 2. kosztami postępowania w...

 • KIO 2040/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... K. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo-Budowlany REMBUD K. P. w Kaźmierzu zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża...

 • KIO 2042/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... Medyczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk przy udziale A. wykonawcy Siemens Healhcare sp. z o.o. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2042/17 po stronie Zamawiającego, B. wykonawcy Varian Medical Systems Poland sp. z...

 • KIO 2038/17, KIO 2048/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne T. J. M. z siedzibą w B., ul. (...) zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawach sygn. akt KIO 2038/17 i KIO 2048/17 po stronie zamawiającego przy udziale wykonawcy K. spółka...

 • KIO 2021/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... w G., przy ul. (...) przy udziale wykonawcy A. C. Sp. z o.o. z siedzibą w N., przy ul. (...), zgłaszającego przystąpienie - po stronie zamawiającego. orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania w wysokości 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście...

 • KIO 2039/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... Oddział w Białymstoku, przy udziale wykonawcy Lafrentz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu Skarbowi Państwa...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A. sp. z o.o. sp.k., (...), L. sp. z o.o. zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża R.S.P. Spółka z...

 • KIO 2043/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... Kraków przy udziale wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę MVS Sp...

 • KIO 1998/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...C. z siedzibą w C., przy udziale wykonawcy P. Sp. z o.o. z siedzibą w B., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2 2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się...

 • KIO 2016/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... prowadzonym przez Sąd Apelacyjny w W. przy udziale wykonawcy A. P. Spółka Akcyjna w W., zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie 2. kosztami postępowania obciąża I. S. Spółkę...

 • KIO 2026/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... Zdrowia Dziecka” w Warszawie, przy udziale wykonawcy DiaHem AG Diagnostic Products z siedzibą w Bülach, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. umarza postępowanie odwoławcze, 2. nakazuje zwrot z...

 • KIO 2034/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... system zapór (załącznik nr 2c do siwz.). Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił dnia 2 październik 2017 r. przystąpienie wykonawca E.+ H. S.A. ul. (…) i wniósł o oddalenie odwołania w całości. W piśmie, którego wpłynęło do Izby...

 • KIO 2035/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... zamawiającego Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w O. ul. (…) przy udziale wykonawcy A. A. L. S. H., (…)zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża G. Sp...

 • KIO 2025/17

  Orzeczenia KIO, 11-10-2017

  ... po stronie Odwołującego przy udziale wykonawcy A. Sp. z o.o. z siedzibą w R. zgłaszającego przystąpienie po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę M. Sp. z o.o. z siedzibą w ...

 • KIO 2019/17

  Orzeczenia KIO, 11-10-2017

  ...Sp. z o.o., F.-F., r., s. a. s., N. – M. Sp. z o.o., L., ul. (…), zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego orzeka 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie: czynności wyboru najkorzystniejszej...

 • KIO 2032/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...1) ma zostać oddana do użytkowania przed 4 rozpoczęciem robót budowlanych na linii średnicowej, a więc m. in. przed przystąpieniem do przebudowy m. in. stacji W.(2). Zdaniem Odwołującego, jeśli postępowanie miałoby być unieważnione, w kolejnym postępowaniu...

 • KIO 2003/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... odwoławczego po stronie zamawiającego, zachowując termin ustawowy oraz wskazując interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść zamawiającego zgłosił przystąpienie wykonawca Z. N., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Z. N., E. w G(1).. Wniósł o...

 • KIO 2005/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... Sp. z o.o., (…) oraz P. B. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F. I. D. P. B., (…), zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę W. Sp. z...

 • KIO 2006/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  .... Również przystępujący w sposób prawidłowy wykazał interes w rozstrzygnięciu odwołania na korzyść strony do której zgłosił przystąpienie, gdyż jego oferta została na tym etapie postępowania uznana przez Zamawiającego jako niepodlegająca odrzuceniu. Izba...

 • KIO 2008/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...ZAMEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przy ul. Udzieli 6 (44-100 Gliwice) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1 Oddala odwołanie. 2 Kosztami postępowania obciąża Wykonawcę...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij