• KIO 59/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... sanowanie braku jakichkolwiek dowodów w tym zakresie przedstawionych przez Odwołującego. Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przystąpienie zgłosił wykonawca NEWAG S.A. z Nowego Sącza wnosząc jak Zamawiający o oddalenie odwołanie. Także o...

 • KIO 69/18, KIO 89/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  .... wykonawcy Biuro Podróży "Bioton Tour" M. Ż.-R., B. R. Sp. j. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 69/18 po stronie zamawiającego, B. wykonawcy Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe Supertour Sp...

 • KIO 83/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... Energopol-Szczecin S.A. z siedzibą w Szczecinie, 3) Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutów oznaczonych w odwołaniu numerami...

 • KIO 74/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... p.z.p. przez bezzasadne uznanie, że odwołujący uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co skutkowało nieuprawnionym przystąpieniem do badania, czy TECHNIN/CONTROLL s.c. D. C., S. C. - jako wykonawca, który złożył ofertę najwyżej...

 • KIO 90/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... Systems and Management Consultants (Polska) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża...

 • KIO 86/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...o., GPEC SERWIS Sp. z o.o. w Gdańsku, adres dla pełnomocnika: ul. Biała 1B, 80-435 Gdańsk zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Odrzuca odwołanie. 2 2. kosztami postępowania obciąża DK Energy Polska Sp...

 • KIO 72/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... Sp. k. z siedzibą w Warszawie, Aleja Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U21, 02 - 797 Warszawa, zgłaszającego swoje przystąpienie po stronie zamawiającego, orzeka: 1. odrzuca odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia przez zamawiającego art. 25 ust. 1 pkt 2...

 • KIO 2746/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... r. Następnie Izba ustaliła, że do niniejszego postępowania po stronie Zamawiającego w dniu 2 stycznia 2018 r. zgłosił przystąpienie wykonawca Studiotech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Izba potwierdziła skuteczność przystąpienia do postępowania...

 • KIO 79/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ...przy udziale wykonawcy Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego postanawia: 1) Umarza postępowanie odwoławcze. 2) Nakazuje zwrot z rachunku...

 • KIO 88/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ...Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 2) Energopol-Szczecin S.A. z siedzibą w Szczecinie, zgłaszających przystąpienie do postępowanie odwoławczego po stronie Odwołującego, orzeka: 1. umarza postępowanie odwoławcze; 2. nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień...

 • KIO 78/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ...z siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawcy Rosenbauer International AG z siedzibą w Leonding, Austria, zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie o sygn. akt KIO 78/18 po stronie zamawiającego postanawia: 1. umorzyć postępowanie odwoławcze; 2. nakazuje...

 • KIO 81/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... w Lublinie oraz Nadzieja Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja Sp. z o.o. z siedziba w Koninie zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, postanawia: 1. Umarza postępowanie odwoławcze. 2. Nakazuje zwrot z rachunku...

 • KIO 87/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... Gdański przy udziale wykonawcy Comarch Healhcare S.A. 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II 39a zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego postanawia 1. umorzyć postępowanie odwoławcze w związku z wycofaniem odwołania 2...

 • KIO 64/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... Górze w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Łódź, przy udziale wykonawcy MOL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 64/18 po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami...

 • KIO 82/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia inwestorowi, inwestor złożył...

 • KIO 58/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ...użytkowanych przez Zamawiającego parkomatów c) Rozdział IV ust. 2 OPZ Montaż urządzeń objętych przedmiotem zamówienia „Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem urządzeń do poboru opłat parkingowych Wykonawca zobowiązany jest: a) dokonać wszelkich...

 • KIO 71/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... z Żyrardowa (96-300), B. wykonawcy Home of Houses sp. z o.o. z Poznania (60-838), zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, postanawia: 1. umarza postępowanie odwoławcze, 2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego...

 • KIO 2748/17, KIO 2018/17, KIO 24/17

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... faktyczne i prawne swego stanowiska. Do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 24/18 po stronie zamawiającego zgłosił przystąpienie wykonawca Erbud S.A. w Warszawie. Złożył pismo procesowe z 17 stycznia 2018 r., w którym wniósł o oddalenie...

 • KIO 49/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... w Warszawie przy udziale wykonawcy PrintNonStop Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Lublinie, zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie o sygn. akt KIO 49/18 po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie...

 • KIO 67/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... 02-091 przy udziale wykonawcy Zakład Systemów Komputerowych ZSK sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 67/18 po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami...

 • KIO 18/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ... we Wrocławiu przy udziale wykonawcy GE Medical Systems Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu -...

 • KIO 26/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ... wykonawcy Pixel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osielsku, ul. Jana Pawła II 28 zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 26/18 po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu zmianę...

 • KIO 60/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ... Targówek m.st. Warszawy w Warszawie przy udziale wykonawcy AG COMPLEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego p o s t a n a w i a: 1. Umarza postępowanie...

 • KIO 50/18, KIO 51/18, KIO 52/18, KIO 53/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ...do postępowań odwoławczych po stronie odwołującego przy udziale wykonawcy ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie zgłaszającego przystąpienie do postępowań odwoławczych po stronie odwołującego przy udziale wykonawcy Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego...

 • KIO 13/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ... Cyfryzacji w Warszawie przy udziale wykonawcy Deloitte Consulting spółka akcyjna w Warszawie, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego przy udziale wykonawcy Softtutor Consulting spółka z ograniczoną...

 • KIO 31/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ... siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawcy GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze zgłaszającego przystąpienie po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę SUNTAR Sp. z o.o. z...

 • KIO 56/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... S.A. z siedzibą w Gdańsku przy udziale wykonawcy: ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowej – zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego postanawia: 1. Umarza postępowanie odwoławcze. 2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... w Warszawie, ICRAFT Co. Ltd. z siedzibą w Seulu i TOB YKPKOM z siedzibą w Kijowie, zgłaszających przystąpienie po stronie Odwołującego. Wykonawcy ci nie złożyli oferty w zakresie Części I, będącej 54 przedmiotem rozpoznania przedmiotowego postępowania...

 • KIO 9/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ... spełniania przez Konsorcjum InfoStrategia przesłanek z art. 185 ust. 2 ustawy Pzp, postanowiła dopuścić wykonawcę zgłaszającego przystąpienie (dalej również „Przystępujący”) do udziału w postępowaniu odwoławczym. W piśmie procesowym z 12 stycznia 2018 r...

 • KIO 55/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ..., przy udziale: 1. wykonawcy POLAQUA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wólce Kozodawskiej zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij