• KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... prowadziłoby do pozbawienia wykonawców, którzy zostali zakwalifikowani do dalszego etapu postępowań dwuetapowych (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny), jakiejkolwiek możliwości składania odwołań wobec 183 naruszenia...

 • KIO 1668/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ... podniósł, że zgodnie z art. 10 ust. 1 Pzp, podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Pozostałe tryby - negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej...

 • KIO 1570/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ... z których dokonuje wyboru, ale krąg ograniczony jednocześnie do podmiotów, którzy dają największą ... odwołujący, ocierają się o obrazę dobrego imienia, sugerując Izbie, że przetarg jest ustawiony. Uważa, że osoby wypowiadające się w tej kwestii mówią...

 • KIO 1582/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ... z terenu jezdni oraz chodników, szczególnie że przetarg obejmuje zadania również i w zakresie utrzymania chodników... atmosferycznych, których częstotliwość można przewidzieć jedynie w ograniczonym zakresie. Utrzymywanie czystości i porządku jest zadaniem ...

 • KIO 1404/17

  Orzeczenia KIO, 02-08-2017

  ... podstawowego warunku tj. sterylności, w sytuacji w jakiej przetarg zorganizowany przez zamawiającego dotyczył dostawy butelek tylko i wyłącznie ...postępowania a definiowanych w sposób kategoryczny i ograniczony przez ustawę Prawo zamówień publicznych. W...

 • KIO 1333/17

  Orzeczenia KIO, 14-07-2017

  .... 10 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika, że podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Tym samym, prawo jednoznacznie wskazuje na wymóg udzielania zamówienia w trybie konkurencyjnym. Zastosowanie...

 • C-76/16

  Orzeczenia ETS, 13-07-2017

  ...w procedurach otwartych oraz kandydatów w procedurach ograniczonych i negocjacyjnych z publikacją ogłoszenia, a ...publicznych pod nr 18627‑MSP instytucja zamawiająca ogłosiła przetarg na realizację zamówienia publicznego dotyczącego przebudowy, modernizacji ...

 • KIO 1290/17

  Orzeczenia KIO, 11-07-2017

  ..., którego dotyczy odwołanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego. Zgodnie z art. 47 ustawy Pzp: „Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski...

 • KIO 1210/17

  Orzeczenia KIO, 06-07-2017

  ... posiłków profilaktycznych. Odwołujący podniósł, że ogłoszony przetarg ma na celu realizację prawnego obowiązku nałożonego ...są ograniczone, w jego przypadku, ze względu na ograniczony terytorialny zasięg prowadzonej działalności, a zgodnie z prawem nie...

 • KIO 1216/17

  Orzeczenia KIO, 06-07-2017

  ... oferta odwołującego, a w części 24 zamówienia ewentualnie przetarg będzie musiał zostać powtórzony, co da kolejną szansę ..., wynikający z omyłek w treści oferty, jest ograniczony możliwością samodzielnego ich ustalenia przez zamawiającego. W omawianej...

 • T-392/15

  Orzeczenia ETS, 04-07-2017

  ...lub „przetargiem ESP EISD 4”). Przedmiotem postępowania był przetarg w trybie procedury otwartej na świadczenie przez podmioty ..., wynika, że jej obowiązek uzasadnienia ma ograniczony zakres. Zobowiązanie instytucji zamawiającej do szczegółowego wyjaśniania...

 • KIO 1169/17, KIO 1170/17

  Orzeczenia KIO, 23-06-2017

  ... Za jej pośrednictwem transport może być rozpisany w przetarg, zarządzany i sprawnie zlecany. 47 STRAsco to ...powoduje, zdaniem Izby, że sposób badania ceny winien być ograniczony. Znaczenie kosztorysu nie modyfikuje obowiązków wykonawcy w zakresie wykazania...

 • C-413/15

  Orzeczenia ETS, 22-06-2017

  ...władz lokalnych, ale teraz lokalne władze postanowiły zorganizować przetarg i wskazać (jedynego) dostawcę usług. Ta ...dokonywaniu wykładni i stosowaniu odpowiednich przepisów prawa krajowego jest ograniczony przez ogólne zasady prawa i nie może służyć jako...

 • VI ACa 225/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-06-2017

  ...działające w ramach konsorcjum i stwierdził, że właśnie one przetarg wygrały. Faktem jest, że pod umowami sprzedaży znajduje...chodzi tu o jakiś wyczerpujący katalog czynności prawnych, ograniczony jedynie do przelewu wierzytelności (w jego różnych wariantach...

 • KIO 888/17

  Orzeczenia KIO, 08-06-2017

  ... prowadziłoby do pozbawienia wykonawców, którzy zostali zakwalifikowani do dalszego etapu postępowań dwuetapowych (przetarg ograniczony, negocjacje 39 z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny), jakiejkolwiek możliwości składania odwołań wobec naruszenia...

 • VI ACa 1218/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-05-2017

  ...wykonawcy (k. 27-28). Oferta złożona przez Konsorcjum wygrała przetarg i w konsekwencji w dniu 4 września 2013 roku ... chodzi tu o jakiś wyczerpujący katalog czynności prawnych, ograniczony jedynie do przelewu wierzytelności (w jego różnych wariantach...

 • KIO 873/17

  Orzeczenia KIO, 23-05-2017

  ... Zgodnie z art. 51 ust. 4 ustawy w przetargu ograniczonym kompletną specyfikację należy przekazać wyselekcjonowanym wykonawcom wraz z zaproszeniem do ...opisane znacznie bardziej szczegółowo (por. przetarg na hurtownię danych). Jakkolwiek przepisy ustawy...

 • KIO 859/17, KIO 867/17, KIO 894/17

  Orzeczenia KIO, 19-05-2017

  ...uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności drogowej nr WAM/OKK/U/82/04 -... wygrywającą, w dniu 21 kwietnia 2017 r. zakończył przetarg, wykluczył Odwołującego i odrzucił jego ofertę oraz dokonał wyboru...

 • KIO 741/17, KIO 746/17

  Orzeczenia KIO, 12-05-2017

  ... oferty przez wykonawcę już wykluczonego (uprzednio, przed złożeniem oferty), co może nastąpić w tzw. postępowanich dwuetapowych (przetarg ograniczony). Skład orzekający Izby uznał także, że brak było podstaw do odrzucenia oferty wykonawcy Mobilis sp. z o...

 • KIO 814/17, KIO 830/17

  Orzeczenia KIO, 12-05-2017

  ...dominująca, albowiem na konkretnym rynku, ograniczonym terytorialnie, posiada ona monopol na usługi...przedłużenie terminu związania ofertą, a także czy mógł on unieważnić przedmiotowy przetarg. 58 W pierwszej kolejności Izba ustaliła, że Zamawiający pismem z...

 • KIO 845/17

  Orzeczenia KIO, 10-05-2017

  ... wskazany przez zamawiającego. Nieprzypadkowo zamawiający ogłaszając przetarg ma podać, czy dopuszcza czy też ...podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Zatem zakres odwołania został ograniczony do czynności zamawiającego wskazanych w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp....

 • KIO 784/17

  Orzeczenia KIO, 10-05-2017

  ... ma dołączyć jeden dwa komplety dokumentów. Izba także musi stwierdzić, że w postępowaniach dwuetapowych (np. przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem czy właśnie dialog konkurencyjny) w pierwszym etapie brak jest możliwości komunikacji między...

 • XVII AmA 99/14

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-05-2017

  ...Dlatego też Sąd ustalił stan faktyczny w sposób ograniczony, niezbędny dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy, a także... przetargu.”. (k. 45 akt sądowych). Dla ścisłości należy dodać, że przetarg został ogłoszony w dniu 27 lipca 2010 roku, a otwarty w dniu...

 • KIO 812/17

  Orzeczenia KIO, 09-05-2017

  ...Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i...ogłoszeniu i SIWZ] lecz stricte podmiotową a przez ograniczony zakres możliwej do żądania przez Zamawiającego dokumentacji wedle ...

 • KIO 745/17, KIO 760/17

  Orzeczenia KIO, 26-04-2017

  ...potwierdził, że nie jest pewien, że do końca roku przetarg zostanie rozstrzygnięty. Nie może zatem przerzucać na wykonawców ryzyka ...świetle art. 29 ust. 2 Pzp, zamawiający jest ograniczony w swobodzie precyzowania swoich wymagań, co do przedmiotu zamówienia...

 • KIO 625/17

  Orzeczenia KIO, 21-04-2017

  ... proporcjonalności i przejrzystości. Art. 10. ust. 1. Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. ust. 2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego...

 • KIO 593/17

  Orzeczenia KIO, 11-04-2017

  ... Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Zamawiający ogłosił nowy przetarg na zamówienie, które ma doprowadzić do osiągnięcia tego... nie można było przewidzieć, że zakres zamówienia będzie musiał zostać ograniczony.”. Przepis art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy - ...

 • KIO 381/17

  Orzeczenia KIO, 13-03-2017

  ... w procedurach, w których wykonawcy dostają indywidualne, imienne zaproszenia do składania ofert (np. zapytanie o cenę, przetarg ograniczony, negocjacje bez ogłoszenia) i w których takiego zaproszenia nie otrzymują m.in. wykonawcy, których wcześniej...

 • KIO 328/17

  Orzeczenia KIO, 03-03-2017

  ...należy, że zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy Pzp podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Pozostałe tryby - negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej...

 • KIO 245/17

  Orzeczenia KIO, 22-02-2017

  ...uzasadnieniu odwołania, ewentualnie nakazanie unieważnienia postępowania. W uzasadnieniu odwołania odwołujący wskazał, że ogłoszenie o zamówieniu (przetarg ograniczony) zostało przekazane do publikacji w dniu 21 grudnia 2015 r. i opublikowane w DUUE 2015/S...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij