• KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...dokumentację projektową na zlecenie Meritum Grupa Budowlana. Z uwagi na ograniczony przedmiot działalności Pracowni Meritum M. C. nie bierze on... osobnego zlecenia po wygraniu przetargu publicznego, przetarg na roboty budowlane wygrywała firma konkurencyjna....

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  .... 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, ponieważ przepis ten ma zastosowanie do postępowań dwuetapowych (np. przetarg ograniczony), a niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania i ustalenia, Izba...

 • KIO 1911/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ...1 ustawy P.z.p. zasadą prymatu trybów konkurencyjnych wobec niekonkurencyjnych, podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg ograniczony i nieograniczony. Zasada ta koreluje z inną zasadą udzielania zamówień publicznych, a mianowicie z wyrażoną w...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Według art. 10 ust. 1 Pzp podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Przepis art. 36aa ust. 1 Pzp stanowi, że Zamawiający może podzielić zamówienie na części...

 • KIO 1864/18

  Orzeczenia KIO, 27-09-2018

  ...(złożenie i przyjęcie oferty, negocjacje, aukcja, przetarg). Gotowość zawarcia umowy, jako stan psychiczny przyszłego...uwagi na znaczną uciążliwość związania dla oferenta, stan ten został ograniczony terminem – po upływie którego związanie ofertą wygasa. W ...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...z Inneko sp. z o.o. umowy na zagospodarowanie odpadów - ograniczając niniejszy przetarg do odbioru odpadów komunalnych, d) Inneko sp. z o.o. do dnia ... uwzględnienia odwołania przez KIO 38 i ograniczonych środków dowodowych i procesowych po stronie ...

 • KIO 1370/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ...1 ustawy P.z.p. zasadą prymatu trybów konkurencyjnych wobec niekonkurencyjnych, podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg ograniczony i nieograniczony. Zasada ta koreluje z inną zasadą udzielania zamówień publicznych, a mianowicie z wyrażoną w...

 • KIO 1428/18

  Orzeczenia KIO, 03-08-2018

  ...ma miejsce, przykładowo, w przetargu ograniczonym, którego pierwszym etapem jest wyłonienie ... sygn. akt: KIO 705/17). W trybie 26 jednoetapowym, jakim jest przetarg nieograniczony, w przypadku wykluczenia wykonawcy z postępowania, właściwym jest przepis art...

 • KIO 1353/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... (konsorcjum), określono kwotę, określono przetarg, warunki uprawniające do skorzystania z ...że zamawiający ma swobodę, co do określenia warunków gwarancji w ograniczonym zakresie tj. może zadecydować czy będzie żądał wadium poniżej progów unijnych...

 • III Ca 406/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-07-2018

  ...sali obsługi klienta w siedzibie Oddziału ZUS w Ł.”; przetarg wygrała firma (...). W projekcie wykonawczym, na podstawie ...po obu ich stronach, jednak mankamentem tych czujników jest ograniczony obszar ich działania, bowiem zawsze występuje strefa martwa, a...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  .... Ponadto, zgodnie z art. 10 p.z.p., podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony, a zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez...

 • XVII AmA 36/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-06-2018

  ... była pierwszą ofertą cenową na wykonanie usługi objętej przetargiem. Przetarg wygrali wspólnicy spółki cywilnej (...), z którymi zawarto umowę 15... zaangażowania dla wszystkich jednocześnie czynnych gwarancji został ograniczony do kwoty 150.000 zł, a łączne...

 • XVII AmA 54/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-05-2018

  ...w E. z podziałem na 3 zadania, dalej jako przetarg nr 3 lub przetarg trzeci, 4.  koszenia pasów drogowych dróg krajowych nr ...przekształconą w sytuacji następcy prawnego jednoosobowego przedsiębiorcy. Ograniczony zakres kontynuacji wynikający z art. 584 (...

 • XVII AmA 53/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-05-2018

  ...(...) złożyli oświadczenie o rażąco niskiej cenie, w konsekwencji czego przetarg wygrał J. Z., którego oferta cenowa była wówczas najkorzystniejsza.... sytuacji następcy prawnego jednoosobowego przedsiębiorcy. Ograniczony zakres kontynuacji wynikający z art. ...

 • XVII AmA 55/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-05-2018

  ...(...) złożyli oświadczenie o rażąco niskiej cenie, w konsekwencji czego przetarg wygrał J. Z., którego oferta cenowa była wówczas najkorzystniejsza.... sytuacji następcy prawnego jednoosobowego przedsiębiorcy. Ograniczony zakres kontynuacji wynikający z art. ...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... leśnej na terenie Nadleśnictwa Krosno w roku 2018.” II PRZETARG, pakiet nr V. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów..., że będą to realnie inne zamówienia, o ograniczonym przedmiotowo zakresie i czego nie można z góry wykluczyć...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...) dla Wykonawcy […] W szczególności, gdy przetarg dotyczy branży, w której fachowa wiedza osób... takiego dokumentu) prowadzi do wniosku, że zawarto w nim zasób informacji ograniczony do wykazania spełniania warunku udziału w Postępowaniu z pkt V ppkt 1....

 • I ACa 100/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-04-2018

  ...lokali uniknie prac terenowych bądź przeprowadzi je w bardzo ograniczonym zakresie, bazując jedynie na dokumentacji geodezyjno – kartograficznej... i nieaktualne dane ewidencyjne, dlatego pozwany ogłosił przetarg w drodze zamówienia publicznego, a w jego ...

 • KIO 533/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ...znacząco przekraczała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, ale ponieważ przetarg obejmował jeden kombajn i nie była to jedyna złożona ..., że jest w stanie zadość uczynić mu tylko ograniczony krąg wykonawców. W takim wypadku celem nie jest ...

 • KIO 524/18

  Orzeczenia KIO, 30-03-2018

  ... nie była wystarczająca, ale i nie wykazała nawet w ograniczonym zakresie, że istotnie oferowane rozwiązania uznać można za równoważne....ponadto nie dają najmniejszych gwarancji, iż prowadzony przetarg odbywał się w warunkach uczciwej konkurencji. Działania...

 • KIO 422/18

  Orzeczenia KIO, 21-03-2018

  ... umowy, co z kolei powoduje, że wykonawca często ma ograniczony wpływ na kształt zawieranej umowy, ma jednak możliwość decydowania, ...terminowo powinny skutkować decyzją o nieprzystępowaniu do przetarg. Gdyby twierdzenia Odwołującego w przedmiocie braku ...

 • C-187/16

  Orzeczenia ETS, 20-03-2018

  ...argumentu Komisji, zgodnie z którym to Republika Austrii musi wykazać, że przetarg jest całkowicie niemożliwy, owo państwo członkowskie twierdzi, że ani art. 4... tożsamości ma charakter wyspecjalizowany, ograniczony i międzynarodowy, zaś bliskość ...

 • T-108/16

  Orzeczenia ETS, 15-03-2018

  ...podmiot gospodarczy sam użytkuje infrastrukturę portową z powodu jej ograniczonych możliwości. Takie używanie nie może w żadnym razie być...że sama tylko okoliczność, że nie został zorganizowany przetarg, nie wystarcza, aby stwierdzić o istnieniu korzyści ...

 • KIO 211/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... służyło Wykonawcy do tego jedynie, by wygrać przetarg. Zdaniem Odwołującego Zamawiający nie mógł brać pod uwagę...Izba wskazuje przy tym, że w procedurach dwuetapowych np. przetargu ograniczonym zgodnie z nowelizacją ustawy pzp z dnia 14 grudnia 2016 ...

 • KIO 72/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... Możliwość elektronicznej obsługi procesu udzielenia zamówienia we wszystkich dostępnych trybach udzielania zamówień: Przetarg nieograniczony; Przetarg ograniczony; Negocjacje z ogłoszeniem; Negocjacje bez ogłoszenia; Zamówienie z wolnej ręki; Zapytanie o...

 • KIO 44/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ..., że przepis art. 26 ust. 2f ustawy Pzp ma zastosowania wyłącznie do trybów „wieloetapowych” takich jak np. przetarg ograniczony. Wykładnia tego przepisu nie może doprowadzić do takiego wniosku. Przepis ten stanowi, że zamawiający może go zastosować na...

 • KIO 2704/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... odległym od skupisk ludzkich, gdzie jest bardzo ograniczony dostęp do pracowników oraz, że wśród obecnie realizujących...2017/S 069-130377, przetarg prowadzony przez Jednostkę Wojskową nr 2063 z Warszawy, Nr sprawy: 038/17, przetarg nieograniczony prowadzony...

 • I CSK 225/17

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 10-01-2018

  ...autostrad A-l i A-4 w km 517 + 980,04. Pozwany ogłosił przetarg w dniu 10 sierpnia 2007 roku. Stosunek umowny kształtowały następujące elementy: ...na podstawie oferty powódki złożonej w przetargu ograniczonym, w którym zaoferowała ona wykonanie przedmiotu ...

 • KIO 2682/17

  Orzeczenia KIO, 09-01-2018

  ...o udzielenie zamówienia. W procedurze otwartej (przetarg nieograniczony) zamawiający ma obowiązek zapewnić wszystkim ... w dokumencie. W przypadku dokumentu prywatnego nie został ograniczony przedmiot jego osnowy, ani forma sporządzenia. Jedyną istotną...

 • KIO 2567/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...Zamawiający w celu wykonania powierzonego zadania, musiałby przeprowadzić przetarg, w sytuacji jednak, gdy przesłanki in-house zostały spełnione... i na nieruchomościach Gminy Miasta Tarnowa będzie ograniczony do dopuszczalnego wskaźnika tak, aby spółka mogła...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij