• I C 505/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-02-2019

  ... wysokość kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. (dowody: - ogłoszenie o zamówieniu k. 22-27; - protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego k. 28-36; - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia k. 39; - oferta pozwanego w...

 • VI GC 1454/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-02-2019

  ...materiałów hydraulicznych i budowlanych. zeznania powoda Z. S. (1) – protokół rozprawy z dnia 30 stycznia 2019 roku – k. 134-141 akt (zapis...to Sąd miał na uwadze, że przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie zawierają zamkniętego katalogu dowodów, ani też...

 • KIO 116/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ....2, 1.2.5, 1.2.8 odwołania 4. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Al. Jana Pawła II..., do której dołączony będzie podpisany przez Strony Protokół należytego wykonania Usług Okresu Przejściowego". 1.2...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... kręgu podmiotów zdolnych ubiegać się o zamówienie udzielane w ramach niniejszego Postępowania; II. art. 22 ust. 1b pkt 3 PZP w ...4.14 warunków szczególnych kontraktu) klauzuli o treści „protokół ten stanowi podstawę do zawarcia 73 aneksu do kontraktu...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ....o. – w sprawach KIO 5/19 i KIO 6/19, skutecznie przystąpili do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, stosownie do wymogów art. 185 ust. 2 i... w jego pomieszczeniach biurowych 19 (Protokół), nie dowodzą bezwzględnego potwierdzenia spełnienia ...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...: mail z 18.12.2Q18r. 17. W odpowiedzi Zamawiający w dniu 19.12.2018r. przekazał jedynie 3 dokumenty: 1) Protokół postępowania aktualny na 18.12.2018r.; 37 2) Pismo wykonawcy Konsorcjum ECM z 30.102.108r.; 3) Pismo wykonawcy MGGP z ...

 • KIO 2688/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... udzielenie Zamówienia publicznego. Izba dopuściła również i poddała ocenie znajdujące się w aktach postępowania notatki służbowe (z dnia 11 i 13 grudnia 2018 r.), protokół postępowania (druk ZP-PN) oraz pismo Zamawiającego z dnia 14.12.2018 r. zawierające...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... kwotę min. 300.000,00 zł) z tego względu, iż protokół przekazania przedmiotu umowy z 20.12.2017 r. wraz z fakturą ..., że zgodnie z art. 24 pkt 12 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków...

 • KIO 27/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... faktyczne i prawne swego stanowiska. Uwzględniając całość dokumentacji z przedmiotowego postępowania, w tym w szczególności: protokół postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), ofertę...

 • KIO 2672/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ..., 45-075 Opole i : 2 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych... r. do dnia 10 października 2018 r. Potwierdza to: „PROTOKÓŁ sporządzony w dniu 10.10.2018 r. w celu oszacowania wartości...

 • KIO 2683/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...MPK Olsztyn, termin ten wykracza poza ww. termin przewidziany w SIWZ postępowania nr 6/6/2015 przeprowadzonego przez MPK Olsztyn. Odwołujący zauważył, że wbrew twierdzeniom Rafko, „Protokół odbioru /notatka/” z 20 stycznia 2016 r. nie stanowi potwierdzenia...

 • KIO 1/19, KIO 2/19

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ....o., ul. Gosławicka 2, 45-446 Opole, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego w sprawach o sygn. akt: KIO 01/19 ...zostało podpisane świadectwo przejęcia robót, protokół odbioru bądź inny dokument równoważny ...

 • KIO 2696/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...na przygotowanie niniejszego odwołania (okres świąteczny). Zamawiający udostępnił protokół dopiero w dniu 31.12.2018r., a więc w..., dlatego orzeczono jak w sentencji. 22 O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192...

 • KIO 2668/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ...ich wycofanie przez Odwołującego. W pozostałym zakresie oddala odwołanie. 2. kosztami postępowania obciąża P.H.U KOMUNALNIK Sp. z o. o., ul....03.12.2018r. opublikował na swojej stronie internetowej Protokół z otwarcia ofert, w którym zestawione zostały ceny ...

 • KIO 2671/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ... składania ofert upływał w dniu 19 grudnia 2018 r. o godz. 9.50. Jedyną ofertę w każdej z czterech części postępowania złożył przystępujący po stronie zamawiającego - Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna ALU-STAR A.S.. W dniu 20 grudnia 2018 r. odwołujący...

 • KIO 2635/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ...Sp. z o.o., pomimo że Wykonawca ten winien być wykluczony z postępowania; 3. Art. 7 ust. 1 i 3 PZP - poprzez ...ale w zakresie tej samej inwestycji przedłożył jako dowód numer 2 – protokół odbioru końcowego z dnia 30 marca 2004 r., gdzie widnieją identyczne ...

 • KIO 2633/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ... w trybie ALUA? ALUA to standardowy protokół służący do identyfikacji zoptymalizowanych ścieżek między systemem...na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 1 Pzp. O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy, na podstawie przepisu art. 192 ust...

 • KIO 2638/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ... 9 stycznia 2019 r. godz. 10.38. Uwzględniając całość dokumentacji z przedmiotowego postępowania, w tym w szczególności: protokół postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), odwołanie, jak również...

 • KIO 2629/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ... naruszenia art. 96 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp, który stanowi, że w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół, zawierający co najmniej powody niedokonania podziału zamówienia na części. W związku z tym Izba nie...

 • KIO 2619/18

  Orzeczenia KIO, 07-01-2019

  .... Wykonawcy mają także prawo do zapoznania się z czynnościami dokonywanymi przez Zamawiającego i protokołem postępowania. Protokół z postępowania również jest jawny. Okoliczność, że Zamawiający nie przekazał wykonawcom informacji dotyczącej wyboru oferty...

 • XIII Ga 722/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-01-2019

  ...fakt, że powód – W. N. podpisał protokół zakończenia wdrożenia jak również rozpoczął sprzedaż przy wykorzystaniu programu... na podstawie art. 385 k.p.c. oddalił apelację. O kosztach postępowania apelacyjnego Sąd II instancji orzekł na podstawie art. 98 § 1 i...

 • KIO 2611/18

  Orzeczenia KIO, 04-01-2019

  ... faktyczne i prawne swego stanowiska. Uwzględniając całość dokumentacji z przedmiotowego postępowania, w tym w szczególności: protokół postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), informację...

 • KIO 2572/18

  Orzeczenia KIO, 02-01-2019

  ... r. Dowód: wyciąg z oferty EPK, s. 17, Protokół odbioru Etapu II (Końcowy) - Załącznik nr 13; wydruk informacji... Mając na uwadze powyższe, Zamawiający powinien wykluczyć EPK z Postępowania z uwagi na niespełnianie Warunku udziału w Postępowaniu na podstawie...

 • KIO 2533/18

  Orzeczenia KIO, 27-12-2018

  ... dla protokołu komunikacji SMART-GAS z roku 2014 i 2018, nie były konsultacjami odnoszącymi się do obecnego postępowania o udzielenie zamówienia. Protokół komunikacji, jakim jest SMART-GAS, może być używany w wielu rodzajach urządzeń do pomiarów (np...

 • KIO 2577/18

  Orzeczenia KIO, 27-12-2018

  ... faktyczne i prawne swego stanowiska. Uwzględniając całość dokumentacji z przedmiotowego postępowania, w tym w szczególności: protokół postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), odpowiedzi...

 • KIO 2506/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... 30-733 Kraków i: 2.1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia ...Raport Miesięczny Wykonawcy (przygotowany przez Control Process S.A.); 7) protokół z odbioru końcowego z 2.09.2011 r.; 8) korespondencja...

 • KIO 2526/18

  Orzeczenia KIO, 19-12-2018

  ... 11 września 2018 r. na okoliczność ustalenia przedmiotu zamówienia (ii) protokół postępowania przetargowego na okoliczność ustalenia przebiegu postępowania; (iii) decyzję o unieważnieniu postępowania z dnia 27 listopada 2018 r. na okoliczność ustalenia...

 • KIO 2366/18, KIO 2374/18, KIO 2378/18, KIO 2379/18

  Orzeczenia KIO, 18-12-2018

  ...S.A., Relayonit Sp. z o.o. Sp.k.; 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę Konsorcjum Pentacomp Systemy Informatyczne S.A., Relayonit Sp. z o...., gdyż koszt tej usługi ujęty jest w kosztach asysty (protokół z dnia 29 listopada 2018 r. str.13). 56 ...

 • KIO 2423/18

  Orzeczenia KIO, 17-12-2018

  ... wnoszenia środków ochrony prawnej na ewentualne nieprawidłowości w ofercie konkurencyjnej. Odwołujący wskazywał, że dokonując wglądu w protokół postępowania z załącznikami w siedzibie Zamawiającego, w dniu 23 listopada 2018 r., nie otrzymał i nie odnalazł...

 • KIO 2473/18, KIO 2478/18

  Orzeczenia KIO, 17-12-2018

  ... nr 3 do SIWZ. Ocena próbek została przeprowadzona przez komisję przetargową w sposób prawidłowy, zgodnie ze scenariuszem postępowania zawartym w SIWZ. Protokół z prezentacji próbki złożonej przez Odwołującego sporządzony w dniu 4 lipca 2018r. jak również...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij