• KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... - Zakład Robót Drogowych O. – 1 706 711,50 zł (Protokół postępowania, pkt 12). Oferta ZUDiK DROMAR M. K. została odrzucona przez ... i 2 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji. O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy ...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...to należy uznać, że strony podpisały protokół końcowy odbioru. Protokół taki potwierdzać 72 będzie należytą realizację...i KIO 1636/16 niepubl.) Dyrektywa oceny stanu rzeczy ustalonego w toku postępowania wyrażona w art. 191 ust. 2 Pzp miała również znaczenie...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... poszczególnych etapów, a w szczególności Etapu II będącego przedmiotem niniejszego postępowania, a także przyznania Zamawiającemu i Inżynierowi w pkt 3.6...oświadczył do protokołu, że przekaże wykonawcy protokół z narad koordynacyjnych dawniej zwany Zespołem...

 • VIII GC 294/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-11-2018

  ...879,58 zł), wobec czego w dalszym toku postępowania domagał się zasądzenia od pozwanych pozostałej należności głównej ... X GCo 421/14 Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie); protokół posiedzenia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z 12.03...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... części. Art. 96 ust. 1 pkt 11 ustawy stanowi zaś, że: W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół, zawierający co najmniej: powody niedokonania podziału zamówienia na części. Mając na uwadze powyższe wskazać...

 • KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...ogólność. Odwołujący w sposób wyczerpujący opisał na czym polegał jego udział w przygotowaniu postępowania, a na poparcie swoich twierdzeń przedstawił protokół zdawczo – odbiorczy, z którego wynikało jaką konkretnie dokumentację wykonał dla Zamawiającego w...

 • IV P 57/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-10-2018

  ...P. S.– k. 874 w zw. z zeznaniami - nagranie rozprawy – protokół elektroniczny – k. 1032; umowa o świadczenie usług transportowych – k. 728-733;...jego woli, a także bez przeprowadzenia postępowania konkursowego, a następnie realizowania płatności wynikających...

 • KIO 1937/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ... Traktorowa 126,91-204 Łódź i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero...kar umownych będzie sporządzony przez Zamawiającego protokół pokontrolny, którego kopię otrzyma Wykonawca....

 • XXVI GC 107/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-10-2018

  ...1.2.10. PFU. Na (...) w dn. 10.05.2014 r. (Protokół nr (...)) wniesiono uwagę, (zał. Nr 2- pismo nr (...) z dn. ...potwierdzony i uzupełniony zeznaniami świadków i przesłuchaniem stron postępowania. Sąd przeprowadził dowody z przesłuchania świadków: Inspektor...

 • KIO 1906/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ...na stwierdzenie zgodności parametrów urządzenia z SIWZ. Protokół z przeprowadzonej demonstracji jest na tyle ogólnikowy, ...nie ma też podstaw do stwierdzenia, że wykonawca powinien zostać wykluczony z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp...

 • VIII GC 334/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-10-2018

  ...o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm ...130-133 W dniu 10 listopada 2014 r. sporządzony został protokół konieczności nr 1 na wykonanie robót dodatkowych zgłoszonych na wniosek...

 • KIO 1902/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... 38/40, 03-228 Warszawa i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych... tego względu, złożony na rozprawie przez Odwołującego protokół z otwarcia stron internetowych, nie stanowi dowodu...

 • KIO 1915/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 40 do postępowania w sprawie sygn. akt KIO 1915/18 po stronie odwołującego ...pkt 1) 1) protokoły częściowego odbioru robót bez istotnych wad lub protokół odbioru końcowego robót bez istotnych wad, 4 § 6 ust. ...

 • KIO 1894/18

  Orzeczenia KIO, 05-10-2018

  ... faktyczne i prawne swego stanowiska. Uwzględniając całość dokumentacji z przedmiotowego postępowania, w tym w szczególności: protokół postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), modyfikacje...

 • KIO 1912/18

  Orzeczenia KIO, 04-10-2018

  ...gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania. Stosownie do ...SIWZ ponieważ był ogólnikowy, sprawozdanie i protokół dotyczyły produktu, którego nie obejmował przedmiot...

 • KIO 1913/18

  Orzeczenia KIO, 03-10-2018

  ... warunków zamówienia (dalej nadal „SIWZ”) wraz z załącznikami oraz Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (DRUK ZP-PN) (dalej „Protokół”), Odpowiedzi zamawiającego na odwołanie z dnia 2 października 2018 r...

 • KIO 1873/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ... uzasadnienie faktyczne i prawne swego stanowiska. Uwzględniając całość dokumentacji z przedmiotowego postępowania, w tym w szczególności: protokół postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, ofertę odwołującego, wezwanie zamawiającego z 27 sierpnia 2018...

 • KIO 1863/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ...w uzupełnione dokumenty złożone przez Wykonawcę Konsorcjum oraz w protokół oraz załączniki do niego. Zamawiający w dniu 07.... w trybie art. 185 ust.1 Pzp, wezwał uczestników postępowania przetargowego do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. W dniu 19...

 • KIO 1875/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ...wezwanie z dnia 5 września 2018 r. (w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia) na okoliczność treści złożonych wyjaśnień i ...i załączył referencję dla realizacji nr 1 z wykazu oraz protokół odbioru robót dla realizacji nr 2 z wykazu oraz umowę ...

 • KIO 1819/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ...zgodnie z normą PN-EN 50470-3, 5.2.7. protokół z badania poziomu ochrony przed przepięciami atmosferycznymi i sieciowymi:... załącznikach. Wobec powyższego, orzeczono jak na wstępie. O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy...

 • KIO 1848/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ...dostawcy. Pismem z 7 września 2018 r. zamawiający wykluczył odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12 Pzp wskazując, ... rzecz tego zamawiającego była wykonywana w ubiegłym roku (protokół odbioru etapu III był sporządzony 8 grudnia 2017 r...

 • KIO 1797/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ... tylko w przypadkach określonych w ustawie. Według dyspozycji art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1a pkt 1 i ust. 1 ustawy pzp w zakresie zadania 1 (potwierdza „protokół postępowania" (dla zadania 1) poz. 27 pisma oznaczone nr 94 i 95). Podobnie zamawiający stwierdza w odniesieniu do obniżenia kosztów paliwa...

 • KIO 1756/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... 1) i 2) ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia MultiControl z Postępowania, pomimo tego, że wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w ...lub z wykazem wykonanych dostaw. Po drugie, protokół nie wskazuje nazwy producenta ani modelu urządzenia. Praktyka...

 • XI GC 504/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-09-2018

  ...wskazując na jej znaczne wygórowanie. W toku postępowania strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska. Sąd ustalił...P. k. 83-84; Dnia 15 lipca 2015 r. sporządzono protokół zdawczo-odbiorczy na mocy którego dostarczono do magazynu głównego powoda przy ...

 • VIII GC 69/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-09-2018

  ... udział w postępowaniu, zostało sporządzone 23 kwietnia 2014 r. Dowód: oferta K. B. z załącznikami - k. 697-784 protokół postępowania w sprawie zamówienia publicznego - k.785-788 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - k. 789 Pismem z 27 maja...

 • KIO 1815/18

  Orzeczenia KIO, 24-09-2018

  ...się potwierdzenie złożenia przez Konsorcjum Matic i Connect Point oryginału gwarancji bankowej przed upływem terminu składania ofert. Protokół z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia prowadzi się na bieżąco i tylko w oparciu o wskazane tam dokumenty...

 • XVI GC 799/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ...w przepisie tym przewidziano sankcję w przypadku określonych wadliwości postępowania o udzielenie zamówienia. Tymczasem w przedmiotowej sprawie CPA ... maja 2017 r., sygn. akt II GSK 2299/15. (Dowód: protokół k. 358 – 361, faktura VAT nr (...) Z 28 sierpnia...

 • KIO 1808/18

  Orzeczenia KIO, 19-09-2018

  ...39 A, 31-864 Kraków i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych...przez wykonawcę Harmonogramu wdrożenia, zgodnie z którym protokół odbioru końcowego miałby zostać podpisany w terminie ...

 • KIO 1757/18, KIO 1770/18

  Orzeczenia KIO, 17-09-2018

  ...instrukcji, oferowane rozwiązanie Alteon D-6024S HPP Perform -30G obsługuje protokół SNMP w wersji v2c jak również w wersji v1 i...r., nr pisma DAI- WZP.2610.7.2018.45KR - w aktach Postępowania. Odwołujący złożył wyjaśnienia dotyczące ceny: A) w których m.in....

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij