• KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...oryginałem pismem z dnia 23 maja 2018 r. uzupełnionej podczas rozprawy o PFU wraz z niektórymi WWiORB oraz protokół z postępowania, treści pism procesowych wraz załącznikami oraz złożonych na rozprawie: - przez Konsorcjum PeBeKa tj.: świadectw pracy pana M...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  ... zostało odnotowane w protokole z rozprawy”. 26      Wspomniany protokół wyraźnie stwierdza w tym względzie, że European Dynamics Luxembourg...Europejskiej oraz z art. 76 i art. 84 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem wynika zaś, że co do zasady to strony ...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ...umowa GDDKiA.O/OL-8B-3-4111-01.1/06/08 z dnia 22.02.2008 r., protokół przekazania w dniu 14.11.2009), Pan D. J. ...uwagę powyższe Izba uznała, że ziściły się podstawy do wykluczenia Odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp – a...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... różni się od kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Dowód - protokół z postępowania ZP-PN 17- w aktach postępowania. 47 Odwołujący poddaje pod wątpliwość prawidłowość oszacowania wartości Zamówienia oraz podjętą na podstawie...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... w części objętej prawem opcji Zamawiający zamierza przeznaczyć 967.044.081 zł brutto. Dowód: protokół z otwarcia ofert z dnia 19 maja 2017 r. (w aktach Postępowania) 6.3. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający dokonał poprawienia omyłek w ofertach...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...S.A. oraz Warbud S.A. z siedzibą w Warszawie, stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i...Normy Budowlane Ukrainy wraz z tłumaczeniem, protokół gotowości obiektu do eksploatacji wraz z ...

 • KIO 681/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... Poleczki 20 a; 02-822 Warszawa i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy... przełączniki SAN 16 Gbit (punkt 3) oraz, protokół Ethernet 40/10 Gbit zamawiając przełączniki LAN 40 Gbit /...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...kwestii dodać należy, że zgodnie ze stanowiskiem samego Przystępującego (protokół z rozprawy, str. 5) zamówienie ma charakter powtarzalny,... tego uprawnienia może z kolei spowodować zmianę wyniku Postępowania (zob. przykładowo wyroki KIO z 22 lipca 2016...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ...koniecznym jest przede wszystkim wskazanie, że po pierwsze, nie wykazano, iż w ramach rozpoznawanego postępowania protokół postępowania był prowadzony przez Zamawiającego na bieżąco i istniała wcześniejsza możliwość pozyskania przez Odwołującego informacji...

 • KIO 633/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...stwierdzić, że ziściła się przesłanka wszczęcia postępowania wyjaśniającego w przedmiocie wyliczenia ceny przedmiotowej ...633/18 8 wykonania powyższych zadań przedłożyło Zamawiającemu 1. Protokół odbioru Prac Starostwa Powiatowego w Koszalinie z dnia 17...

 • KIO 537/18, KIO 538/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... prawa majątkowe do dokumentacji technicznej (vide: protokół z rozprawy KIO 2506/17 – w aktach KIO...”. Dodatkowo zapisy dotyczące ,,interfejsów otwartych” wprowadzono w aktualnie toczących się 4 postępowania (LOT A, LOT B, LOT C LOT D) w ramach Projektu...

 • KIO 584/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... też przyjąć, by dysponowanie pojazdem odnosiło się wyłącznie do konkretnego Postępowania w rozumieniu art. 22a ust. 1 Pzp. Odwołujący korzystać ... konieczność wezwania Odwołującego do złożenia 15 zobowiązania (protokół posiedzenia i rozprawy, str. 3), ale ...

 • KIO 586/18, KIO 591/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  .... Ch. z Warszawy i: 4.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych ...szt., - „Końcowy protokół zdawczo-odbiorczy” – 1 szt., - „Protokół zdawczo-odbiorczy” – 5 szt. - „Protokół końcowy” – 1...

 • KIO 570/18

  Orzeczenia KIO, 10-04-2018

  ... art. 96 ustawy Pzp reguluje kwestię sporządzania przez Zamawiającego pisemnego protokołu postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie z przepisem art, 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół jest jawny, z zastrzeżeniem, że oferty udostępnia się od chwili ich...

 • KIO 515/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ... do zarzutu opisanego pkt V odwołania. Uwzględniając całość dokumentacji z przedmiotowego postępowania, w tym w szczególności: protokół postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), modyfikację SIWZ...

 • KIO 508/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ... o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykluczeniu wykonawcy Kopexim z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo... towarzyszącymi na terenie zakładu w Strzegomiu”, 2) „Protokół odbioru prac Umowa nr Strzegom na budowę drogi”, ...

 • KIO 524/18

  Orzeczenia KIO, 30-03-2018

  ... 185 ust. 2 ustawy Pzp. 25 Jak wynika z dokumentacji postępowania, złożonych zostało 7 ofert, przy czym 5 z nich zostało ...); - zainstalowane karty komunikacyjne – karta wspierająca komunikację przez protokół IP/SNMP, MODBUS, BACnet (W pełni zgodne z SIWZ,...

 • KIO 512/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ...kwoty wynagrodzenia z umów z pracownikami – vide protokół z rozprawy). W związku z tym przedstawiając uzasadnienie...305,9625 248,75 Asseco 1574400 196,8 160 72,73% Budżet postępowania: 2164 800 Wykonawca APN Promise, którego oferta zawierała podobną ceną sam...

 • KIO 499/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ...2018 r. na okoliczność ustalenia treści wezwania oraz złożonych wyjaśnień; (iv) protokół postępowania przetargowego na okoliczność ustalenia przebiegu postępowania: (v) protokół rozprawy, wyrok, odwołania oraz pisma procesowe złożone w ramach sprawy o sygn...

 • KIO 473/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ...28 listopada 2017 r. KIO 2343/17; KIO 2344/17). Sygn. akt: KIO 473/18 19 Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż protokół postępowania załączony do Odwołania przedstawia stan na dzień 15.02.2018 r., zaś od tego czasu skład Komisji Przetargowej został dnia...

 • KIO 459/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ...protokół kontroli z dnia 04.11.2014r. dotyczący sprawdzenia kompletności i prawidłowości działania stacji rowerowej wykonanej na ulicy Dąbrowskiego w Toruniu w ramach umowy nr 42/PWB/WSiT/2014 z dnia 23.10.2014 r. Dowody zawarte w dokumentacji postępowania...

 • KIO 464/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... ust. 3 i 4 ustawy Pzp. Zaniechanie wykluczenia Konsorcjum Poleko z postępowania Odwołujący wskazał, że zgodnie z punktem V.1.2.b SIWZ, ...29.000 EURO, nabywca usługi SMIT SALVAGE B.V., Holandia,  protokół z wykonania prac, spisany w dniu 28.07.2017 r. wraz...

 • KIO 493/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... w Katowicach. Wniósł o uwzględnienie odwołania. Uwzględniając całość dokumentacji z przedmiotowego postępowania, w tym w szczególności: protokół postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, wniosek odwołującego o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wezwania...

 • KIO 396/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... 82-200 Malbork i: 3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr uiszczoną przez wykonawcę ...sporządzono częściowe protokoły odbioru robót/elementów robót, jak i protokół odbioru końcowego. Odbiory i fakturowanie odbywały się ...

 • KIO 417/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... przez Zamawiającego), zaś w dniu 3 października 2017 r. (po kolejnym wezwaniu Odwołującego) Zamawiający przekazał protokół postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. Zaś dopiero w dniu 17 października 2017 r. (po kolejnym wezwaniu...

 • KIO 326/18, KIO 327/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  ...o sygn. akt II K 246/17 – dowód O37; 1.4. protokół odbioru robót z 31 lipca 2015 r. nr 4/BUD/07/2015 za lipiec 2015... 5.1. wniosek Odwołującego z 12 lutego 2018 r. o udostępnienie dokumentacji Postępowania – dowód O41; 5.2. notatka służbowa z 23 lipca 2014 r...

 • KIO 420/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ... rozwiązania jednego producenta, a nie jest to uzasadnione specyfiką prowadzonego postępowania; 2. art. 29 ust. 2 oraz art. 7 ...poz. 8 wymogu wsparcia dla routingu multicast w oparciu o protokół DVMRP; • wykreślenie zawartych w tabeli nr 4 poz. ...

 • KIO 418/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ... faktyczne i prawne swego stanowiska. Uwzględniając całość dokumentacji z przedmiotowego postępowania, w tym w szczególności: protokół postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), wyjaśnienia...

 • KIO 435/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ... 00 - 874 Warszawa, i: 3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę w wysokości 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy...oferty Polaqua Sp. z o.o. (dowód - Protokół z prac komisji przetargowej z przeprowadzonego badania wstępnego ofert...

 • KIO 408/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ...bud. A, 71-064 Szczecin i: 1) zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero .... Jak Izba ustaliła, w oparciu o akta sprawy, w tym protokół postępowania z dnia 16.02.2018 r., że wykonawcy NBQ Spółka z o...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij