• KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... faktyczne i prawne swego stanowiska. Uwzględniając całość dokumentacji z przedmiotowego postępowania, w tym w szczególności: protokół postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), ofertę...

 • KIO 196/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ...Sp. z o.o. wniósł pismo, w którym zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. Wykonawca DGT w piśmie tym podniósł, że ... w ramach pkt 5 przypadku testowego RT_OG_01 (protokół badań - „oczekiwany rezultat testu”), - podczas...

 • KIO 226/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... ustalenia przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu; (ii) 6 protokół postępowania przetargowego na okoliczność ustalenia przebiegu postępowania przetargowego; (iii) ofertę Przystępującego na okoliczność ustalenia spełnienia warunków...

 • KIO 219/18, KIO 229/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... załącznika nr 7 do SIWZ, załączył do wykazu robót budowlanych protokół odbioru prac z dnia 27.10.2017r. oraz z dnia .... 24 ustawy Pzp, co spowodowało niezgodne z prawem wykluczenie go z postępowania, a w efekcie odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1...

 • KIO 205/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ...7, 83- 010 Straszyn) i 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy...uwag przeciwnych w protokole, co więcej protokół tej treści został podpisany przez przedstawicieli ...

 • KIO 166/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...realizację omawianego zamówienia Odwołujący załączył do odwołania protokół końcowy odbioru robót z dnia 10 grudnia...i 17 Pzp. Wszystkie informacje przekazane Zamawiającemu w toku postępowania były prawdziwe (niezależnie od powstania po stronie Zamawiającego ...

 • KIO 206/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  .... z o.o. sp.k. (dalej „Przystępujący”) na okoliczność ustalenia jej treści; (iii) protokół postępowania przetargowego na okoliczność ustalenia przebiegu postępowania przetargowego; (iv) dokumenty załączone do pisma Odwołującego z dnia 14 lutego 2018 r. tj...

 • KIO 177/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ....12.2017 r. pod numerem 63144641-2017, a więc do postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zmienionej z dniem... Zabytków we Wrocławiu – w dniu 23.01.2013 r., protokół odbioru końcowego robót pochodzi z dnia 19.11.2012 r. ...

 • KIO 183/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ..., a zgodnie z § 4 ust. 5 Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. Tymczasem Zamawiający wyznaczył termin zapoznania się z wnioskowaną dokumentacją postępowania dopiero na środę 31 stycznia 2018 roku, a uczynił to dopiero...

 • KIO 154/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ... podjętą decyzję o wyborze oferty tego wykonawcy i wykluczyć go z postępowania w oparciu o przepis art. 24 ust. 1 pkt 16)... przesunięto termin realizacji do dnia 1 grudnia 2014 r. oraz protokół odbioru z tej daty z zestawieniem wyposażenia, a nadto kopię ...

 • KIO 156/18, KIO 157/18, KIO 158/18, KIO 159/18, KIO 160/18, KIO 161/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ... na okoliczność wykazania, iż na dzień składania ofert Odwołujący nie spełniał warunków udziału 18 w Postępowaniach w zakresie potencjału technicznego; (vii) protokół kontroli bazy w Jasinie z dnia 18 stycznia 2018 r. dokonanej przez Zamawiającego wraz z...

 • KIO 131/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ... na rzecz K. K. kwotę 11 100 zł 00 gr (słownie: jedenaście tysięcy sto złotych 2 zero groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29...

 • KIO 59/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... szacunkową wartość zamówienia, obejmującą dostawę pojazdów wraz z utrzymaniem. Wynosi ona 333 025 000 zł (bez prawa opcji). Dowód: protokół postępowania (w aktach sprawy). 7. Zgodnie z art. 90 ust. 1 Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne...

 • KIO 141/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ...8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U.2014.964 j.t. ze zm.), zgodnie... w 2016 r. (okoliczność przyznana – vide protokół posiedzenie i rozprawy, str. 4). Podstawą oceny...

 • KIO 111/18

  Orzeczenia KIO, 01-02-2018

  .... Wniósł o oddalenie odwołania. 5 Uwzględniając całość dokumentacji z przedmiotowego postępowania, w tym w szczególności: protokół postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), ofertę odwołującego...

 • KIO 72/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... funkcjonalność platformy zakupowej, w zakresie modułu o nazwie postępowania – karta postępowania zamówienia - tiret 4 - vide str. 22 ... r. zamawiający dodał do niej załącznik nr 8 – protokół z prezentacji platformy i udostępnił jego treść do wykonawcom; ...

 • KIO 45/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ...będzie nagrywany, a z rozmowy zostanie sporządzony protokół ze streszczeniem jej przebiegu. Ponadto rozmowa z...art. 192 ust. 1 Ustawy orzekła jak w sentencji. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192 ust. ...

 • KIO 54/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ... powtórzenia czynności oceny i wyboru oferty oraz o wykluczeniu z postępowania wykonawcy AMZ Kutno S.A. na podstawie art. 24 .... w sprawie zwrotu namiotów Modułu Łóżkowego Szpitala Polowego. 33. Protokół z dnia 5.10.2017 r. , dotyczący odbioru namiotów ...

 • KIO 2748/17, KIO 2018/17, KIO 24/17

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... uzasadnienie faktyczne i prawne swego stanowiska. Uwzględniając całość dokumentacji z przedmiotowego postępowania, w tym w szczególności: protokół postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, modyfikacje SIWZ, odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie...

 • KIO 26/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ...będzie/jest używany przez Zamawiającego i czy posiada on odpowiedni protokół do komunikacji z komputerem sprzedaży ? Zapytania innego ...192 ust. 1, 2 i 3 pkt. 1 ustawy. O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy stosownie do...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ...odwołania Izba ustaliła i zważyła, co następuje. Z treści dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia wynika, co następuje: Pkt 3.3 „... lokowania przez Przystępującego OR na działkach prywatnych (vide: protokół rozprawy z dnia 12.12.2017 r. str. 5...

 • KIO 3/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... nie wyraził sprzeciwu do takiego oświadczenia. Protokół str. 6 akapit drugi od góry,...W rozpoznawanym postępowaniu zamawiający 16 powinien po wykluczeniu obecnego odwołującego z postępowania uznać ofertę tego wykonawcy za odrzuconą na podstawie art. 24...

 • KIO 33/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... o odrzucenie, względnie o oddalenie odwołania. Uwzględniając całość dokumentacji z przedmiotowego postępowania, w tym w szczególności: protokół postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), ofertę...

 • KIO 2573/17, KIO 2575/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  .... - referencję z Prokuratury Krajowej z dnia 25.07.2017 r. - protokół odbioru przedmiotu umowy zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości. 17 Zamawiający uzyskał w toku postępowania potwierdzenie z Prokuratury Krajowej faktu realizacji przez Atos Polska S.A...

 • KIO 2706/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... odpowiedzi Odwołującego wraz z załączonymi dokumentami na okoliczność ustalenia ich treści; (iv) protokół postępowania przetargowego na okoliczność ustalenia przebiegu postępowania; (v) oświadczenie firmy Fujitus z dnia 8 stycznia 2018 r. na okoliczność...

 • KIO 2650/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ...30. w dniu 04 grudnia 2017 roku Jako dowód przywołano protokół z otwarcia ofert z dnia 04.12.2017 roku wraz... reklamacją godz. 11:57 na godz.13:15 tj. przebieg postepowania reklamacyjnego przed DHL i uwzględnienie reklamacji. Stąd zamawiający wywodzi, że ...

 • KIO 2722/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... do protokołu. Ustęp 3 tego przepisu stanowi, że protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 37 unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich...

 • KIO 2704/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... relacji tych cen do trzech ww. punktów odniesienia. W pkt. 2 Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (DRUK ZP-PN) [dalej „Protokół”] zamawiający podał, że wartość zamówienia (netto) dla zadania 1 wynosi 2 527...

 • KIO 2710/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... faktyczne i prawne swego stanowiska. Uwzględniając całość dokumentacji z przedmiotowego postępowania, w tym w szczególności: protokół postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), odpowiedzi...

 • KIO 2631/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... nie został w całości przekazany przez Przystępującego do badań Izba wskazuje, że w dokumentacji postępowania znajduje się protokół z przekazania przez Przystępującego Instytutowi Łączności sprzętu do przeprowadzenia badań. Ponadto zgodnie z oświadczeniem...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij