• C-408/16

  Orzeczenia ETS, 06-12-2017

  ... do Unii. Ponieważ protokół w sprawie przystąpienia nie przewidywał żadnych środków przejściowych mogących odsunąć w czasie stosowanie dyrektywy 2004/18, należy uznać, że ma ona zastosowanie ratione temporis do postępowania o udzielenie zamówienia takiego...

 • KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ...1 oraz art. 87 ust. 1 ustawy Pzp przez prowadzenie Postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, ... jako zasób własny. Jako dowody w sprawie złożył protokół odbioru końcowego robót (nr 5/2013) z dnia 12...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... T. od czynności wyboru oferty B. jako najkorzystniejszej, - protokół z rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą z dnia 12 maja 2017r...dotycząca zakresów prac do wykonania i cen ofert złożonych w dwóch postępowaniach organizowanych przez P.P.L.K. S.A. (dalej P...

 • C-198/16 P

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  ...kwietnia 2013 r. Komisja poinformowała skarżącą, że protokół komisji przetargowej zostanie jej wkrótce przesłany. W drugim... kosztów 78      Zgodnie z art. 184 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem jeżeli odwołanie jest bezzasadne, Trybunał rozstrzyga...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  .... Ordona 2a, 01-237 Warszawa i: 1) zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych ...stawić się w wyznaczonym przez Zmawiającego terminie. Powyższe potwierdza protokół z dnia 29.03.2017 r. wydany przez Sąd...

 • KIO 1985/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  .... Art. 96 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp stanowi zaś, że: W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół, zawierający co najmniej: powody niedokonania podziału zamówienia na części. Mając na uwadze powyższe wskazać...

 • KIO 1940/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... w W.. Wniósł o uwzględnienie odwołania. Uwzględniając całość dokumentacji z przedmiotowego postępowania, w tym w szczególności: protokół postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), ofertę złożoną...

 • KIO 1978/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... będącego Odwołującym, M.K., i protokół odbioru końcowego, potwierdzającą te ustalenia. Przedstawiciele... o stwierdzeniu zaistnienia w stosunku do Odwołującego podstawy do wykluczenia go z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy ...

 • KIO 1864/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ...Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Protokół: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron .... 3a ustawy Pzp – należało umorzyć. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do art. 186 ust. 6 pkt...

 • KIO 1987/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... Polska S. A. z siedzibą w Łodzi oraz wykonawcę Trakcja PRKiI S. A. z siedzibą w Warszawie. /dokumentacja postępowania: Protokół postępowania, pkt 12 Zestawienie ofert, str. 7/. Zamawiający w dniu 24 sierpnia 2017 r. wezwał wykonawcę Technitel Polska S...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... czynności Zamawiającego (w zakresie poprawienia omyłki dotyczącej zużycia energii elektrycznej), w ramach postepowania odwoławczego uzyskał informacje, co do przebiegu tej czynności (protokół z rozprawy z dnia 12.09.2017 r.), na skutek odroczenia rozprawy...

 • KIO 1915/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ... 667 Warszawa i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście ...strony SAE- p. P. M., 5) Z czynności został spisany protokół. W protokole dotyczącym ww. urządzania wskazano następujące informacje: - rok ...

 • KIO 1882/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... jak i informacje o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postepowaniu z 01.09.2017 r., jak i protokół przedmiotowego postepowania /(…)/. Przy rozpoznawaniu przedmiotowej sprawy skład orzekający Izby wziął pod uwagę odwołanie (tak część jawną, jak i...

 • KIO 1908/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...ustaliła następujący stan faktyczny: Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. siwz wraz z załącznikami, odpowiedzi zamawiającego stanowiące wyjaśnienie treści siwz, protokół postępowania wraz z ofertami złożonymi do części 1 zamówienia, dowody...

 • KIO 1870/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...,69 zł, c) konsorcjum Erbedim - 48.499.838,34 zł, d) wykonawca Strabag - 52.932.066,79 zł (protokół postępowania, pkt 12). Średnia arytmetyczna wszystkich cen wszystkich ofert złożonych w postępowaniu wyniosła 47.289.161,57 zł. Dodatkowo stwierdzono, że...

 • KIO 1862/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...z Kontraktem, co potwierdzać będzie stosowny protokół podpisany przez Wykonawcę oraz Inżyniera. ...1 tabeli). Izba ustaliła również, iż w dokumencie pod nazwą „Wytyczne postępowania z deformacjami szyn kolejowych” Warszawa 2017 – załącznik do pisma Nr ...

 • KIO 1878/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... na rutynowe utrzymanie (...) Zamawiającego stanowiące podstawę oszacowania wartości zamówienia (w aktach postępowania zamawiającego) Protokół postępowania (w aktach postępowania zamawiającego) Średnia kwota miesięcznego utrzymania dróg w rejonie M. M. w...

 • KIO 1863/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ... I.-B. S.A. (…) zwany dalej „odwołującym” lub „I.-B.”. Do postępowania odwoławczego przystąpił po stronie zamawiającego wykonawca C. P. E. E. P. Sp. ... Ponadto zamawiający na rozprawie w poczet dowodu protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 20.09...

 • KIO 1910/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ... szerokiego uzasadnienia w załączniku do protokołu – podlegającego udostępnieniu na tych samych zasadach co sam protokół postępowania), co Zamawiający w przedmiotowej sprawie uczynił. Zasadność zaniechania podziału zamówienia na części pozostaje odrębną...

 • KIO 1937/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ...przez Izbę wykreślenia postanowienia „wykorzystujący UCP jako protokół komunikacji z SMSC sieci Wykonawcy” z treści ... odrzuceniem odwołania. Ponadto Izba stwierdziła, że do postępowania odwoławczego nikt nie przystąpił w terminie wynikającym z art...

 • KIO 1851/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ...zawarcie protokołu konieczności na roboty dodatkowe. Protokół zatwierdza kierownik Zamawiającego ” stwierdził, ...25a ust.1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, że podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.5 pkt 4 ...

 • KIO 1831/17, KIO 1845/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ...Intel HD Graphics 630". W dokumencie datowanym na dzień 8 sierpnia 2017 roku, o nazwie „Protokół z posiedzenia komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania wskazano, że w dniu 10 26 lipca 2017 roku Zamawiający wezwał S. do dostarczenia egzemplarzy...

 • KIO 1829/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ...dokumentacji oraz data jej opracowania (np. referencje, protokół odbioru, itp.). W odpowiedzi na to pismo ...uwadze Izba orzekła, jak w pkt 1 sentencji wyroku. O kosztach postępowania odwoławczego (pkt 2 sentencji wyroku) orzeczono stosownie do jego wyniku, ...

 • KIO 1836/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ..., 5) Konsorcjum: ARMEX Sp. z o.o. oraz Kolejowe Zakłady Automatyki 14.388.637,20 zł brutto /dokumentacja postępowania: Protokół postępowania, pkt 18 Najkorzystniejsza oferta, str. 10/. Ponadto Izba ustaliła, że Zamawiający pismem z dnia 31 lipca 2017 r...

 • KIO 1825/17, KIO 1834/17, KIO 1838/17, KIO 1842/17, KIO 1876/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... na uwadze stan faktyczny ustalony w oparciu o dokumentację postępowania złożoną do akt sprawy w kopii poświadczonej za zgodność przez Zamawiającego, w tym specyfikację istotnych warunków zamówienia (siwz), protokół wraz z załącznikami, w tym oferty. Izba...

 • KIO 1854/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ... Na potwierdzenie faktu wykonania tej roboty, Konsorcjum załączyło Protokół Odbioru Końcowego spisany w dniu 30.12.2016 r..... 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania i wszelkie inne dokumenty lub oświadczenia podpisane przez...

 • KIO 1818/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... z uwagi na powyższe Zamawiający powinien wykluczyć C. z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy...System posiada minimum 3 instalacje, w których w oparciu o protokół HL7 zostały z nim zintegrowane aplikacje klasy RIS/PACS pochodzące od różnych...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ...i jako taki powinien pozostać bez rozpoznania. W dniu 24 kwietnia 2017 r. zamawiający udostępnił odwołującemu protokół z niniejszego postępowania obejmujący między innymi wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Konsorcjum S&T i korespondencję tego...

 • KIO 1801/17

  Orzeczenia KIO, 12-09-2017

  ...nazwą P.P.H.U. SADEKO M. N. z siedzibą dla lidera konsorcjum w Kleczewie – 99,95 pkt, /dokumentacja postępowania: Protokół postępowania o udzielenie zamówienia, pkt 12: Zestawienie ofert, pkt 18 najkorzystniejsza oferta str. 8, str. 11/. W dniu 24 sierpnia...

 • KIO 1573/17, KIO 1584/17

  Orzeczenia KIO, 04-09-2017

  ...uwadze stan faktyczny ustalony w oparciu o dokumentację postępowania złożoną do akt sprawy w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego, specyfikację istotnych warunków zamówienia (siwz), protokół wraz z załącznikami, w tym ofert S. i...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij