• KIO 2573/17, KIO 2575/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  .... - referencję z Prokuratury Krajowej z dnia 25.07.2017 r. - protokół odbioru przedmiotu umowy zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości. 17 Zamawiający uzyskał w toku postępowania potwierdzenie z Prokuratury Krajowej faktu realizacji przez Atos Polska S.A...

 • KIO 2629/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ... dnia 01.09.2017 r. 12 W związku z pytaniami uczestników postępowania, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z... informacja została potwierdzona przez producenta również po wniesieniu odwołania (protokół z rozprawy z dnia 27.12.2017 r.). Jednakże ...

 • KIO 2609/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... realizację wyrażonej w art. 8 ust. 1 ustawy Pzp zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia oraz sformułowanej w art. 7 ust. 1 ustawy... wskazał również sam Odwołujący w toku rozprawy /protokół posiedzenia i rozprawy - stanowisko dotyczące wniosku ...

 • KIO 2571/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ..., jak również dowód z dokumentu z postaci fotografii nr 22 (str. 318 akt postępowaniaProtokół z przeprowadzonych testów NBU LTE cz. 2 postepowania) obrazują, że wymagana przez Zamawiającego funkcja jest realizowana przy użyciu adaptera (w tym przypadku...

 • KIO 2549/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... 29 k.p.a., poprzez bezzasadne zaniechanie wykluczenia Komunalnik z postępowania i w konsekwencji odrzucenia oferty Komunalnik pomimo, iż Komunalnik nie ...ul. Morcinka 66e, prowadzony przez Gminę Krapkowice; 11. Protokół nr ITGK-0.7032.2.10.2016 z dnia 17.10...

 • I C 189/11

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 15-12-2017

  ... dnia 11 maja 2009r. – znak: (...) – zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, k. 35-38, k. 115)...Rady Gminy K. z dnia 25 czerwca 2008r., k. 160, protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy K. z dnia 21 sierpnia 2008r...

 • KIO 2523/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... się posiedzenie komisji przetargowej, z którego protokół przedkłada do wglądu i z którego wynika, że zamawiający związku z wyrokiem z dna 17 października 2017 roku unieważnia czynność unieważnienia postępowania i podejmuje dalsze czynności w sprawie, przy...

 • KIO 2491/17, KIO 2511/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ...t. ze zm.). Stosownie do art. 96 ust. 3 Pzp protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia...

 • KIO 2421/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ...4 UZNK. Zgodnie z art. 96 ust. 3 PZP protokół wraz z załącznikami jest jawny i powinien być udostępniony do ... przez odwołującego w kwocie 15.000,00 zł. w koszty postępowania odwoławczego i zasądzając od każdego z przystępujących na rzecz odwołującego kwoty...

 • KIO 2508/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ...wyjaśnieniami z dnia 17 października 2017r. - protokół kontroli WIOŚ nr DEL-KS 104/2016 nie stanowi ... 300/13) nie sposób odmawiać wykonawcy prawa do uczestnictwa w wielu postępowaniach, nie tylko u jednego zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że wykonawca...

 • KIO 2490/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... Odwołującego oraz ofertę wykonawcy DPG na okoliczność ustalenia ich treści; (iii) protokół postępowania przetargowego na okoliczność ustalenia przebiegu postępowania. Na podstawie powyższych dokumentów Izba ustaliła, że Zamawiający prowadzi postępowanie w...

 • KIO 2506/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ...: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 2 Stosownie do...otwartych protokołów” powinien wskazać jaki protokół ma być zastosowany w urządzeniu/oprogramowaniu,...

 • KIO 2430/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ...z 25.09.2017 r. – w aktach sprawy KIO 2019/17), protokół rozprawy w sprawie KIO 2019/17 – w aktach sprawy KIO 2019/17. ... ogłoszenia o tym postępowaniu 15.04.2016 r. do postępowania należy stosować przepisy w brzmieniu opublikowanym w Dzienniku Ustaw z...

 • KIO 2505/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... czynność z dnia 17.11.2017 r. polegającą na unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 Ustawy i ...objęty zamówieniem system sterowania ma charakter otwarty (wykorzystuje otwarty protokół komunikacji), co oznacza, że pozwala na komunikację z...

 • KIO 2502/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... Pzp, do sądu o unieważnienie umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania obarczonego taką wadą. Okoliczność ta z kolei jest jedną z ...a następnie zostało przez Zamawiającego podtrzymane na rozprawie (protokół posiedzenia i rozprawy z dnia z dnia 28...

 • KIO 2443/17, KIO 2245/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  ... wyjaśnień wykonawca załączył następujące dokumenty: 1) protokół kontroli WIOŚ numer DEL-KS 104/2016, 2) ... 3 ustawy Pzp do uzupełnienia JEDZ, niezbędnego do przeprowadzenia postępowania potwierdzającego brak podstaw wykluczenia w zakresie: 1) części III...

 • KIO 2397/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ....o. z siedzibą w Nadarzynie - w odpowiedzi na uwzględnienie odwołania złożył oświadczenie w przedmiocie sprzeciwu. /dokumentacja postępowania: Protokół z postępowania z dnia 23 listopada 2017 r./. 9 Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje: Biorąc pod...

 • C-408/16

  Orzeczenia ETS, 06-12-2017

  ... do Unii. Ponieważ protokół w sprawie przystąpienia nie przewidywał żadnych środków przejściowych mogących odsunąć w czasie stosowanie dyrektywy 2004/18, należy uznać, że ma ona zastosowanie ratione temporis do postępowania o udzielenie zamówienia takiego...

 • KIO 2420/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... robót i spisany na tą okoliczność protokół częściowy/końcowy odbioru robót potwierdzony przez Inspektora ...to w ocenie Izby nie miałoby to istotnego wpływu na wynik postepowania, a zatem naruszenie w tym zakresie przez zamawiającego przepisów ustawy ...

 • KIO 2415/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ... Przedstawiciela Zamawiającego oraz Przedstawiciela Wykonawcy Protokół odbioru Przedmiotu umowy, którego wzór... 1 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji. 23 KIO 2415/17 O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz...

 • KIO 2377/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ... rozstrzyganie odwołania w tym zakresie jest bezcelowe. Uwzględniając całość dokumentacji przedmiotowego postępowania, w tym w szczególności: protokół postępowania, ogłoszenie o zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), ofertę złożoną...

 • KIO 2422/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ... że została złożona przez Wykonawcę, który powinien zostać wykluczony z postępowania na podstawie 41 art. 24 ust. 1 pkt 12 wobec...konsorcjant, tj. S. S.A., a nie A., b) protokół końcowy wykonania zamówienia - na okoliczność, że zamówienie zostało wykonane, a...

 • KIO 2417/17

  Orzeczenia KIO, 29-11-2017

  ... oraz jego instalacji podpisywany jest protokół odbioru urządzenia i następuje przekazanie urządzenia...kopią odwołania, w trybie art. 185 ust.1 Pzp, wezwał uczestników postępowania przetargowego do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. W dniu 20.11....

 • KIO 2405/17

  Orzeczenia KIO, 29-11-2017

  ...U., A. S., (…) i: 2.1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero ...zawierania przez odwołującego z innymi podmiotami podobnych umów, c) protokół kontroli PPIS z 8.08.2017 r. – jako ...

 • KIO 2399/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  ... Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Protokół: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron... do dyspozycji art. 186 ust. 3 ustawy Pzp. O kosztach postępowania Izba orzekła na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 2 lit...

 • KIO 2389/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ... postanowiła dopuścić w poczet materiału dowodowego następujące dokumenty: SIWZ wraz z załącznikami, protokół postępowania przetargowego, ofertę Odwołującego, protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 16 października 2017 r., informację o wyborze...

 • KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ...1 oraz art. 87 ust. 1 ustawy Pzp przez prowadzenie Postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, ... jako zasób własny. Jako dowody w sprawie złożył protokół odbioru końcowego robót (nr 5/2013) z dnia 12...

 • KIO 2347/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... zostać odrzucona. Izba ustaliła co następuje: Izba dopuściła w poczt materiału dowodowego następujące dokumenty: protokół postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami, ofertę...

 • KIO 2319/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  .... sp. z o.o. w K.. Wniósł o oddalenie odwołania. Uwzględniając całość dokumentacji z przedmiotowego postępowania, w tym w szczególności: protokół postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), ofertę...

 • KIO 2218/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... za zasadny. Poza tym, pani M. K. została omyłkowo wpisana do protokołu postępowania w przedmiotowych miejscach a cała sytuacja została wyjaśniona i protokół poprawiono oraz poinformowano o wszystkim S. — przed wpływem odwołania. Zamawiający podkreślił, że...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij