• KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ...dowodu można jedynie ustalić okoliczności co do rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania oraz ilości złożonych w nim ofert. Na uwzględnienie...smartfonów. Nazwy te nie określają produktu a jedynie protokół komunikacji”. W świetle powyższego Izba uznała, że...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... wyżej wskazanych Wykonawców w charakterze uczestników postępowania. Izba dopuściła dowody z całości dokumentacji przedmiotowego postępowania, w tym w szczególności: protokół postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, postanowienia specyfikacji istotnych...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... potwierdzać mają prawidłowość wyboru trybu udzielenia zamówienia – Zamawiający odwołał się do ich treści wszczynając Postępowanie, o czym świadczą zarówno protokół Postępowania – pkt 4, jak i dowody O1 – pkt III i O2 – pkt IV.1.1). Z uwagi na powyższe...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...oryginałem pismem z dnia 23 maja 2018 r. uzupełnionej podczas rozprawy o PFU wraz z niektórymi WWiORB oraz protokół z postępowania, treści pism procesowych wraz załącznikami oraz złożonych na rozprawie: - przez Konsorcjum PeBeKa tj.: świadectw pracy pana M...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ...5B, 33-100 3 Tarnów, i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 30 000 zł 00 gr (słownie: trzydzieści tysięcy złotych ... że CIFS i SMB są to synonimy, określające ten sam protokół. Wskazać należy, że Odwołujący wskazywał, że może to być ...

 • C-54/17

  Orzeczenia ETS, 31-05-2018

  ...grudnia 2016 r. podpisany został pomiędzy AGCom i AGCM protokół ustaleń w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych, którego treść .... 17      Bezsporne jest, że zaskarżone w niniejszych postępowaniach zachowanie stanowi „praktykę handlową” w rozumieniu art. ...

 • KIO 898/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...e-mailową między stronami. Zamawiający sporządzi protokół z kontroli stwierdzający zgodność wszystkich wymogów...1 ustawy Pzp, a naruszenie to może mieć istotny wpływ na wynik postępowania. W związku z powyższym Izba uwzględniła odwołanie w zakresie, w jakim ...

 • KIO 902/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ...9.6. Potwierdzeniem tego jest dokument o nazwie: Protokół z prezentacji systemu firmy Atende Medica sp. z ... w Warszawie (zwany nadal „przystępującym”) skutecznie przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, stosownie do wymogów art. 185...

 • KIO 871/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ...do oferty złożonej w postępowaniu protokół odbioru prac. Skoro zatem zarówno protokół odbioru prac, jak i harmonogram... Zarzut niewykazania przez wykonawcę ABB braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanki wskazanej w 5.9 SIWZ w związku...

 • KIO 912/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... faktyczne i prawne swego stanowiska. Uwzględniając całość dokumentacji z przedmiotowego postępowania, w tym w szczególności: protokół postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), modyfikacje...

 • KIO 882/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...161.040.880,00 zł (37.349.741,40 euro (protokół druk ZP). W postępowaniu złożone zostały cztery oferty, w których ...121, 122 i 128. Odwołujący postawił Zamawiającemu zarzut zaniechania wykluczenia z postępowania Arriva na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17...

 • KIO 802/18, KIO 803/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ...oferowanym systemie nie dochodzi do przekazywania głosu (Voice) poprzez protokół IP (over IP), w związku z czym Odwołujący nie... ust. 1 i 2 Pzp orzeczono jak w sentencji. O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9 i...

 • KIO 867/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... faktyczne i prawne swego stanowiska. Uwzględniając całość dokumentacji z przedmiotowego postępowania, w tym w szczególności: protokół postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), modyfikacje...

 • KIO 833/18

  Orzeczenia KIO, 15-05-2018

  ... tysiące sześćset złotych i 00/100 groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika Stosownie do art...i określono termin na ich usunięcie. Zatem protokół potwierdzał wykonanie umowy w istotnej części, lecz...

 • KIO 817/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... do systemu monitorowania sterowników TSSIM lub poprzez protokół komunikacji (załącznik nr 5). Podkreślił przy ...art. 185 ust. 2 Pzp, wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, ...

 • KIO 816/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... oczywistych omyłek rachunkowych na okoliczność ustalenia jego treści; (v) protokół postepowania przetargowego na okoliczność ustalenia przebiegu postępowania. Na podstawie powyższych dokumentów Izba ustaliła, że Zamawiający prowadzi postępowanie...

 • KIO 741/18

  Orzeczenia KIO, 09-05-2018

  .... Wniósł o uwzględnienie odwołania. 12 Uwzględniając całość dokumentacji z przedmiotowego postępowania, w tym w szczególności: protokół postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), modyfikacje...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  ... zostało odnotowane w protokole z rozprawy”. 26      Wspomniany protokół wyraźnie stwierdza w tym względzie, że European Dynamics Luxembourg...Europejskiej oraz z art. 76 i art. 84 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem wynika zaś, że co do zasady to strony ...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ...umowa GDDKiA.O/OL-8B-3-4111-01.1/06/08 z dnia 22.02.2008 r., protokół przekazania w dniu 14.11.2009), Pan D. J. ...uwagę powyższe Izba uznała, że ziściły się podstawy do wykluczenia Odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp – a...

 • KIO 755/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... sprawy były wskazywane w tym zakresie dokumenty Protokół z wizji referencyjnej z 16 lutego 2018 roku...innej przyczyny lub bez podania przyczyn Zamawiający nie może unieważnić postępowania (podobnie wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 sierpnia...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... różni się od kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Dowód - protokół z postępowania ZP-PN 17- w aktach postępowania. 47 Odwołujący poddaje pod wątpliwość prawidłowość oszacowania wartości Zamówienia oraz podjętą na podstawie...

 • KIO 701/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  ... faktyczne i prawne swego stanowiska. Uwzględniając całość dokumentacji z przedmiotowego postępowania, w tym w szczególności: protokół postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), modyfikacje...

 • KIO 731/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ..., Dokumentacją techniczo-ruchową (Część I pkt 3 SIWZ). W pkt. 2.3. Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (dalej „Protokół postepowania” zamawiający podał, że wartość zamówienia to 3,5 mln zł. Zgodnie z notatką...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... w części objętej prawem opcji Zamawiający zamierza przeznaczyć 967.044.081 zł brutto. Dowód: protokół z otwarcia ofert z dnia 19 maja 2017 r. (w aktach Postępowania) 6.3. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający dokonał poprawienia omyłek w ofertach...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...S.A. oraz Warbud S.A. z siedzibą w Warszawie, stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i...Normy Budowlane Ukrainy wraz z tłumaczeniem, protokół gotowości obiektu do eksploatacji wraz z ...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...kwestii dodać należy, że zgodnie ze stanowiskiem samego Przystępującego (protokół z rozprawy, str. 5) zamówienie ma charakter powtarzalny,... tego uprawnienia może z kolei spowodować zmianę wyniku Postępowania (zob. przykładowo wyroki KIO z 22 lipca 2016...

 • KIO 681/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... Poleczki 20 a; 02-822 Warszawa i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy... przełączniki SAN 16 Gbit (punkt 3) oraz, protokół Ethernet 40/10 Gbit zamawiając przełączniki LAN 40 Gbit /...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ...koniecznym jest przede wszystkim wskazanie, że po pierwsze, nie wykazano, iż w ramach rozpoznawanego postępowania protokół postępowania był prowadzony przez Zamawiającego na bieżąco i istniała wcześniejsza możliwość pozyskania przez Odwołującego informacji...

 • KIO 633/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...stwierdzić, że ziściła się przesłanka wszczęcia postępowania wyjaśniającego w przedmiocie wyliczenia ceny przedmiotowej ...633/18 8 wykonania powyższych zadań przedłożyło Zamawiającemu 1. Protokół odbioru Prac Starostwa Powiatowego w Koszalinie z dnia 17...

 • KIO 537/18, KIO 538/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... prawa majątkowe do dokumentacji technicznej (vide: protokół z rozprawy KIO 2506/17 – w aktach KIO...”. Dodatkowo zapisy dotyczące ,,interfejsów otwartych” wprowadzono w aktualnie toczących się 4 postępowania (LOT A, LOT B, LOT C LOT D) w ramach Projektu...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij