• KIO 1819/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ...zgodnie z normą PN-EN 50470-3, 5.2.7. protokół z badania poziomu ochrony przed przepięciami atmosferycznymi i sieciowymi:... załącznikach. Wobec powyższego, orzeczono jak na wstępie. O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1a pkt 1 i ust. 1 ustawy pzp w zakresie zadania 1 (potwierdza „protokół postępowania" (dla zadania 1) poz. 27 pisma oznaczone nr 94 i 95). Podobnie zamawiający stwierdza w odniesieniu do obniżenia kosztów paliwa...

 • XVI GC 799/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ...w przepisie tym przewidziano sankcję w przypadku określonych wadliwości postępowania o udzielenie zamówienia. Tymczasem w przedmiotowej sprawie CPA ... maja 2017 r., sygn. akt II GSK 2299/15. (Dowód: protokół k. 358 – 361, faktura VAT nr (...) Z 28 sierpnia...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...zarzutu trzeciego, Izba w/w zarzut oddaliła. W tym zakresie, Odwołujący na posiedzeniu w dniu 21.05.2018 r. potwierdził, że protokół postepowania został mu przekazany przez Zamawiającego. Potwierdziła to także, korespondencja przekazana wraz z dokumentacją...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... złożone przed KIO przez to Konsorcjum, a także protokół rozprawy przed KIO wraz z dowodami z dokumentów przedkładanymi..., w trybie art. 185 ust.1 Pzp, wezwał uczestników postępowania przetargowego do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. W dniu 07....

 • KIO 1532/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... KIO faktów znanych KIO z urzędu w rozumieniu art. 190 ust. 5 ustawy P.z.p., wynikających z akt ww. postępowania, w szczególności w zakresie treści odwołania odwołującego z 25 czerwca 2018 r. i dowodów przedstawionych przez odwołującego w ww. odwołaniu...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... po stronie Zamawiającego. Izba dopuściła dowody z całości dokumentacji przedmiotowego postępowania, w tym w szczególności: protokół postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami...

 • KIO 1498/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  .... 1 pkt 16 ustawy Pzp wyklucza się z postępowania wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa... umowa zawarta z Przystępującym – dowód nr 6, oraz protokół odbioru, potwierdzający dostawę, instalację i uruchomienie TIP – dowód ...

 • KIO 1501/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... stronie Odwołującego ma charakter przedwczesny. Nie złożono na rozprawie żadnych dokumentów potwierdzających brak środków, sam protokół postepowania w tym zakresie nie jest niepodważalnym dowodem. Nawet, gdyby taki dokument przedstawiono można by jedynie...

 • KIO 1479/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... Szczeklika w Tarnowie kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysięcy sześćset złotych zero groszy), 2 stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia...

 • KIO 1485/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... faktyczne i prawne swego stanowiska. Uwzględniając całość dokumentacji z przedmiotowego postępowania, w tym w szczególności: protokół postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), modyfikacje...

 • KIO 1489/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... z siedzibą w Lublińcu (dalej „Odwołujący”), w którym zaskarżono wynik Postępowania, zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 1. art. 89 ust. 1 pkt 4... do niego stanowisko Przystępującego zaprezentowane na rozprawie (protokół rozprawy, str. 5) nie tylko nie ...

 • KIO 1483/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... Izby ustalił, co następuje. Jak wynika z pkt 2 ppkt 4 Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – DRUK ZP-PN (dalej „Protokół”) zamawiający ustalił wartość szacunkową zamówienia w części 1 na 513 200 zł...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... się do KIO o protokół rozprawy jednak protokół nie został udostępniony — okoliczność ta miała wpływ na treść niniejszego pisma. III. Konsorcjum wnosi o oddalenie odwołania w całości. 1. Zdaniem Uczestnika Postępowania żadne z inkryminowanych naruszeń...

 • KIO 1453/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... została ustalona na kwotę 9 557 315,12 zł. Według informacji zamieszczonej w protokole postępowania, podstawą ustalenia wartości zamówienia był protokół z szacowania wartości zamówienia publicznego w dostawach i usługach. Podana przez Zamawiającego przed...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ...dowodu można jedynie ustalić okoliczności co do rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania oraz ilości złożonych w nim ofert. Na uwzględnienie...smartfonów. Nazwy te nie określają produktu a jedynie protokół komunikacji”. W świetle powyższego Izba uznała, że...

 • KIO 1471/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... 2,70 zł/kg, podczas gdy w ofertach 14 pozostałych uczestników Postępowania waha się w przedziale od 3,80 zł do 5,20... oceny tej kwestii odpowiedź udzieloną przez Zamawiającego na rozprawie (protokół, str. 8-9) należało stwierdzić, że złożone oferty nie...

 • KIO 1425/18

  Orzeczenia KIO, 06-08-2018

  ... jakim zamawiający zaniechał wykluczenia Lafrentz Polska Sp. z o.o. z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp W... Świadectwo przejęcia a jedynie podpisany przez strony Protokół przejęcia terenu budowy wraz z inwentaryzacją wykonania robót...

 • XII C 764/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-08-2018

  ...(k. 191-198), raporty zajętości miejsc parkingowych (k. 222-226), protokół posiedzenia Komisji (...) (k. 227-229), przesłuchanie J. L.... te nie były przez pozwanych kwestionowane w toku niniejszego postępowania. Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł jak w pkt...

 • KIO 1412/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... szerokiego uzasadnienia w załączniku do protokołu - podlegającego udostępnieniu na tych samych zasadach co sam protokół postępowania). Zasadność tego zaniechania pozostaje odrębną kwestią, która może być rozpatrywana w świetle naruszenia art. 29...

 • KIO 1389/18

  Orzeczenia KIO, 25-07-2018

  ... robót budowlanych. Dowód: l. protokół odbioru ostatecznego robót podstawowych 2. protokół odbioru ostatecznego robót dodatkowych 3. protokół odbioru ostatecznego robót dodatkowych W warunkach przedmiotowego postępowania zostało wyraźnie zaznaczone, że...

 • KIO 1356/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ...dane oraz głos w oparciu o protokół IP. Straż Graniczna wykorzystuje funkcjonalności... spółki cywilnej RTcom oraz RADMOR S.A. Na podstawie dokumentacji przedmiotowego postępowania oraz biorąc pod uwagę stanowiska stron i dowody przedstawione na rozprawie, ...

 • KIO 1298/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ... faktyczne i prawne swego stanowiska. 14 Uwzględniając całość dokumentacji z przedmiotowego postępowania, w tym w szczególności: protokół postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), modyfikacje...

 • KIO 1304/18

  Orzeczenia KIO, 17-07-2018

  ... trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 2 Stosownie do... otrzymany w czasie rozprawy w charakterze dowodu protokół WPS do Georgian Oil and Gas Corporation i...

 • KIO 1274/18

  Orzeczenia KIO, 16-07-2018

  ... 1 wskazanego dla tej osoby przedstawili bowiem protokół końcowy odbioru robót, jednak z jego treści... konkretyzuje warunki przetargu zarówno odnośnie do zamówienia (umowy), jak i prowadzenia postępowania w specyfikacji, to s.i.w.z. należy uznać za warunki ...

 • XVII AmA 24/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-07-2018

  ..., k. 888 akt admin.; Umowa(...), k. 894-897 akt admin.; Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, k. 901-902 akt admin.; Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, k. 903- Ad. 8) W dniu 7 października 2014 r. Jednostka Wojskowa Nr (...) ogłosiła...

 • KIO 1279/18

  Orzeczenia KIO, 13-07-2018

  ...prowadzonym postępowaniu dotyczy to również Gecocadu D.D. {protokół z otwarcia ofert 16 marca 2016 r., informacje z... pzp – orzekła, jak w pkt 1 sentencji. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192 ust...

 • KIO 1260/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... oraz oferty Konsorcjum Rail Service. W dniu 14 czerwca drogą elektroniczną Zamawiający udostępnił Odwołującemu protokół postępowania oraz część oferty Konsorcjum Rail Service, tj. strony od 1 do 5 (cała oferta ma zawierać łącznie 9 stron). Następnie...

 • KIO 1232/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ... po stronie Zamawiającego. Izba dopuściła dowody z całości dokumentacji przedmiotowego postępowania, w tym w szczególności: protokół postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami...

 • KIO 1262/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ...odwoławczego po stronie Zamawiającego. Izba zaliczyła w poczet materiału dowodowego dokumentację Postępowania oraz dokument złożony na rozprawie przez Przystępującego, tj. protokół z otwarcia stron internetowych w formie aktu notarialnego (akt notarialny z...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij