• KIO 1978/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ...zawierającym poświadczenie nieprawdy w celu uzyskania zamówienia publicznego, w związku z czym Zamawiający złożył w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga – Południe zawiadomienie o możliwości popełnienia przez Odwołującego ww. przestępstw. W odniesieniu do...

 • KIO 1840/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ...A. z siedzibą w Warszawie; 2.2. zasądza od zamawiającego Prokuratury Krajowej z siedzibą w Warszawie na rzecz odwołującego Orange Polska S... z a s a d n i e n i e Zamawiający Prokuratura Krajowa z siedzibą w Warszawie prowadzi na podstawie ustawy z dnia 29 ...

 • KIO 1728/17

  Orzeczenia KIO, 30-08-2017

  ... w sytuacji, gdy obowiązek ich ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych; f) wykreślenie §12 ust. 16 zdanie 2 umowy; g) zastąpienie obecnego...

 • IX Ca 807/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-08-2017

  ...przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego o prokuratorze. Po myśli natomiast art. 106 k.p.c. udział prokuratora w sprawie nie uzasadnia zasądzenia zwrotu kosztów na rzecz Skarbu Państwa ani od...

 • KIO 1570/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ... 2009 r., był wypadek. Kierowcy, który obsługiwał z tego co wiem pługo piaskarkę, odcięło nogi, został inwalidą i prokurator postawił zarzut kierownikowi obwodu braku pomocnika drogowego. W tym miejscu radca prawny, kwitując dotychczasowe wypowiedzi, co do...

 • KIO 1710/17

  Orzeczenia KIO, 18-08-2017

  ...sierpnia 2017 r. przez wykonawcę Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Krajową z siedzibą w Warszawie postanawia: 1. umarza postępowanie odwoławcze; 2. nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych...

 • KIO 1471/17

  Orzeczenia KIO, 08-08-2017

  ..., w której przewidziany jest bezpłatny okres przejściowy (umowy zawierane przez ZUS, ARiMR, Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa, Ministerstwo Finansów), Zamawiający nie przewidział kary umownej z tytułu nienależytego świadczenia zobowiązań w...

 • KIO 1451/17, KIO 1455/17

  Orzeczenia KIO, 28-07-2017

  .... S.A., (...) tytułem wpisu od odwołania, 2) zasądza od wykonawcy A. P. S.A., (...) na rzecz zamawiającego Skarbu Państwa - Prokuratury Krajowej, (...) kwotę w wysokości 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych i zero groszy) tytułem zwrotu...

 • XXIII Ga 626/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-07-2017

  ... stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze. W myśl art. 106 k.p.c. udział prokuratora w sprawie nie uzasadnia zasądzenia zwrotu kosztów na rzecz Skarbu Państwa ani od Skarbu Państwa...

 • KIO 1229/17

  Orzeczenia KIO, 06-07-2017

  ...o.o. z lokalu, w którym ma on swoją siedzibę w W. Sprawa została przekazana do dalszego prowadzenia przez właściwą prokuraturę w W. G. SA rozważa również podjęcie dalszych kroków na drodze cywilnej. Tym niemniej, jak widać z zaistniałej sytuacji, działanie...

 • KIO 1166/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ...mające rzekomo potwierdzać nienależyte wykonywanie umów przez Odwołującego zostało wszczęte postępowanie karne toczące się przez Prokuraturą Rejonową w T. w kierunku przekroczenia uprawnień oraz potwierdzenia nieprawdy w dokumentach urzędowych (protokołach...

 • KIO 1179/17

  Orzeczenia KIO, 28-06-2017

  ..., poświadczającym nieprawdę – chcąc za wszelką cenę uzyskać zamówienie. W związku z tym zostało złożone zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Białymstoku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 297 § 1 Kodeksu karnego. Dowód: dokumenty wymienione...

 • KIO 1009/17

  Orzeczenia KIO, 09-06-2017

  ... dla OSP w Wielkopolsce”, napisany na podstawie źródła PAP. W treści tego artykułu napisano. 22 W śledztwie poznańskiej prokuratury CBA bada sprawę zakupu wozów strażackich, które miały trafić do wielkopolskich remiz OSP, ale dotąd nie zostały nabyte...

 • KIO 1034/17

  Orzeczenia KIO, 08-06-2017

  ... to wszystko nałożyć, że cała argumentacja przedstawiona „w uzasadnieniu” jest niczym innym jak „kopiuj - wklej”, z pism procesowych Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w sprawie sygn. akt XXIV Nc 182/16, to nie może ulegać żadnej wątpliwości, iż każde...

 • KIO 1027/17

  Orzeczenia KIO, 31-05-2017

  ... lub zdarzenia lotniczego, Zamawiający jako organ zaopatrujący w te elementy wyposażenia urządzeń - poddany będzie postępowaniu prokuratorskiemu z pełnymi konsekwencjami karnymi w tym zakresie. Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej po zapoznaniu się z...

 • VI ACa 1218/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-05-2017

  ... powództwa (...) S.A. w Ł. przeciwko Szpitalowi (...) w W. z udziałem interwenienta ubocznego (...) sp. z o.o. w W. oraz Prokuratora Prokuratury (...) w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 lutego 2015 r...

 • II AKa 120/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-05-2017

  ... art. 12 k.k. na skutek apelacji, wniesionej przez prokuratora od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10 lutego 2017...zł. z tytułu zwrotu kosztów obrony w postępowaniu odwoławczym. UZASADNIENIE Prokuratura Okręgowa w Warszawie oskarżyła: 1. G. W. o to,...

 • KIO 833/17

  Orzeczenia KIO, 16-05-2017

  ...oparciu o ceny z aktualnej umowy COAR z T.M.. 2. Pismo Prokuratury Okręgowej w Radomiu z dnia 7 kwietnia 2017 r., w którym wskazano na...Na tą okoliczność przedstawił dowód w postaci ww. pisma Prokuratury Okręgowej w Radomiu, a także powołał się poszczególne ...

 • KIO 714/17

  Orzeczenia KIO, 15-05-2017

  ... przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury Prokuratura Generalna 52 505 726,43 zł Zamawiający stwierdził, że na podstawie tych danych można przyjąć...

 • KIO 741/17, KIO 746/17

  Orzeczenia KIO, 12-05-2017

  ..., że zamawiający w objętym odwołaniem przypadku oparł się wyłącznie na oświadczeniu PKP Intercity SA, pomijając brak reakcji prokuratury, istniejący spór sądowy między odwołującym II a PKP SA, nie uwzględnił także zamawiający wyjaśnień odwołującego II...

 • XVII AmA 99/14

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-05-2017

  ... dotyczących pełnego kręgu uczestników porozumienia zarzucanego jedynie powodom. Świadek A. B. (2) zeznał w prowadzonym przez Prokuraturę Apelacyjną w Katowicach (sygn. akt Ap. V Ds. 27/09Sp(c) ) postępowaniu, którego protokoły zostały dopuszczone jako...

 • IV Ka 119/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-05-2017

  ... L. H. (1) na korzyść oskarżonego oraz apelacją prokuratora na niekorzyść do co obu oskarżonych. Sąd Okręgowy w Piotrkowie...nie z samą halą, tylko z jej infrastrukturą ( to również prokurator wykazuje na s. 14 – 15 apelacji). Ponadto analiza tych dokumentów...

 • KIO 805/17

  Orzeczenia KIO, 05-05-2017

  ... 2 Sygn. akt: KIO 805/17 U z a s a d n i e n i e Zamawiający Prokuratura Krajowa prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Zaprojektowanie, przygotowanie, wdrożenie rozbudowy Systemu Digitalizacji Akt Postępowań...

 • KIO 738/17

  Orzeczenia KIO, 28-04-2017

  ...z których Z. w O. S.A. - jako podmiot posiadający zobowiązania publicznoprawne - zostałaby wykluczany. Odwołujący wskazał, że Prokuratura Rejonowa w O. obecnie prowadzi śledztwo w sprawie „mającego mieć miejsce w nieustalonym czasie przed dniem 16 stycznia...

 • KIO 619/17

  Orzeczenia KIO, 13-04-2017

  ....y z dnia 22.03.2017 r. ~ dowód nr 38; pismo Prokuratury Okręgowej w Toruniu z dnia 23.03.2017 r. -dowód nr 39; ...2016 oraz 19.12.2016 r. worki z liśćmi zalegające na terenie Prokuratury oraz znaczna ilość kurzu na tzw. gzymsie na klatce głównej schodowej; ...

 • I C 1289/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 05-04-2017

  .... Definiowało go oznaczenie umowy i jej § 1 ust. 1. Stosownie doń, umowa miała na celu odstawę energii elektrycznej na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Umowa wg jej §14 ust. 1 została zawarta na czas określony od dnia jej podpisania, czyli 28...

 • KIO 530/17

  Orzeczenia KIO, 30-03-2017

  ...w postępowaniu prowadzonym przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie przy udziale wykonawcy Infomex Sp. z... e n i e Zamawiający – Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie – prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ...

 • KIO 486/17, KIO 492/17

  Orzeczenia KIO, 29-03-2017

  ... osób na podstawie umów o pracę, 3.4 w pozostałym zakresie oddala zarzuty odwołania 3 4. kosztami postepowania obciąża zamawiającego Prokuraturę Krajową, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa oraz odwołującego Maxto sp. z o.o., S.K.A., ul. Willowa 87, 32-...

 • KIO 494/17

  Orzeczenia KIO, 29-03-2017

  ... roku przez wykonawcę Asseco Data Systems S.A., ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Prokuratura Krajowa, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa przy udziale: A. wykonawcy Maxto sp. z o.o., S.K.A., ul. Willowa...

 • KIO 488/17

  Orzeczenia KIO, 29-03-2017

  ... 13 marca 2017 roku przez wykonawcę Sygnity S.A., ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Prokuratura Krajowa, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa przy udziale: A. wykonawcy Maxto sp. z o.o., S.K.A., ul. Willowa...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij