• T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  ... dokumentów, a w konsekwencji – że nie można jej było zarzucić żadnego bezprawnego zachowania. Zdaniem skarżącej prokuratorzy OLAF‑u nie doszli do wniosku, że przedstawiciel skarżącej przekazał audytorowi trzy przedmiotowe oferty. 27      Komisja...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  .... 9 ust. 1 pkt 4 UOPZ, jak także z tego, iż środek zapobiegawczy może zastosować nie tylko sąd, ale także prokurator (art. 249 § 3 Kpk). Z powyższego jednoznacznie wynika, że art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp odnosi się do...

 • I AGa 108/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-08-2018

  ... zasądza od powoda na rzecz Skarbu Państwa – Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej kwotę 10.800 (dziesięć tysięcy...zw. z art. 99 k.p.c. ) na rzecz Prokuratorii Generalnej R.P. kosztów zastępstwa procesowego pozwanego. Rozstrzygnięcie o kosztach ...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... 5 Sygn. akt KIO 1524/18, KIO 1528/18 U z a s a d n i e n i e I. Prokuratura Krajowa w Warszawie (zwana dalej Zamawiającym), prowadzi postępowanie na wykonanie zamówienia publicznego pn. pn. >>Zakup drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... KRS i KRK — dokumenty te potwierdzały poprawność działania V .H. M.. Odrębne pełnomocnictwo było zatem zbyteczne, bo prokura z 2016r. obejmuje zakres umożliwiający V.H. M. podpisanie umowy. 5. Konsorcjum mogło przekazać Zamawiającemu kopie potwierdzone za...

 • KIO 1414/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... umożliwiających udzielenie odpowiedzi na zapytania dot. działania sygnalizacji świetlnych objętym niniejszym zamówieniem, skierowane przez Policję, Prokuraturę, Sąd lub inne podmioty w tym także użytkowników dróg. i) W przypadku zaistnienia konieczności...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ...siedzibą w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Skarb Państwa – Prokuraturę Krajową, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art.... 1398/18 Uzasadnienie Skarb Państwa – Prokuratura Krajowa (dalej: „Zamawiający”) ...

 • KIO 1323/18

  Orzeczenia KIO, 18-07-2018

  ...Odwołujący jest Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice reprezentowane przez przedstawiciela M. Ł. – prokura samoistna zwany dalej „odwołującym” lub „Salus”. Zamawiającym jest Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. ul...

 • KIO 1307/18

  Orzeczenia KIO, 13-07-2018

  ... Odwołujący, tytułem przykładu, przywołał postępowanie na zakup usług transmisji danych dla 389 jednostek organizacyjnych prokuratury prowadzone przez Prokuraturę Krajową, w którym zamawiający wskazał jako termin realizacji zamówienia w rozdziale IV pkt 1...

 • KIO 1181/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... czerwca 2018r. przez Asseco Data Systems S.A., ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Krajową, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa postanawia: 1. umarza postępowania odwoławcze, 2. nakazuje zwrot z rachunku dochodów...

 • KIO 1101/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ..., 02-672 Warszawa i Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa na rzecz zamawiającego – Prokuratury Krajowej ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00 groszy...

 • II K 216/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-06-2018

  ... Sp. z o.o., a także sporządzenie na podstawie nieprawdziwych i niezweryfikowanych informacji uzyskanych od (...) Sp. z o.o. do Prokuratury Rejonowej O. - P. zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie przez (...) Sp. z o.o.; 2) w okresie od 28 marca 2008...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  .... Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa i wykonawcy Suntar Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów - na rzecz zamawiającego Prokuratura Krajowa, ul. Rakowiecka 26/30, 02- 528 Warszawa, w tym: A. kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset...

 • KIO 1013/18

  Orzeczenia KIO, 05-06-2018

  ... w Gdańsku, Powiat Elbląski, Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, Prokuratura Okręgowa w Łodzi, Prokuratura Okręgowa w Siedlcach, Prokuratura Okręgowa w Sieradzu, Prokuratura Okręgowa w Zamościu, Prokuratura Regionalna w Łodzi, Rządowe Centrum...

 • KIO 962/18

  Orzeczenia KIO, 29-05-2018

  .... W ocenie Odwołującego wyżej wskazane zachowanie powinno bez wątpienia podlegać kontroli urzędu prokuratorskiego. Niemniej w świetle przedmiotowego postępowania, powyższe okoliczności uzasadniają unieważnienie czynności Zamawiającego polegającej...

 • KIO 850/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... 30 kwietnia 2018 r. przez wykonawcę DKS sp. z o.o., z siedzibą w Kowalach, w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku, przy udziale wykonawcy Konica Minolta Business Solutions Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego...

 • KIO 879/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  .... przez wykonawcę Top – Info Sp. z o.o., al. Solidarności 15a, 25-232 Kielce w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Prokuraturę Krajową, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa, przy udziale wykonawców: - Koncept Sp. z o.o., ul. Wodniaków 19, 03-992...

 • KIO 861/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  .... Z. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą D. Z. HERMES GRUPE, ul. Ks. S. Kordeckiego 8, 26-026 Morawica na rzecz 2 Prokuratury Okręgowej w Kielcach ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero...

 • XVII AmA 43/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-05-2018

  ... brutto. W toku postępowania przetargowego błędy występujące w ofertach obu przedsiębiorców zostały usunięte. W prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie postępowaniu przygotowawczym dotyczącym składania w okresie od grudnia 2011 r. do lutego 2012...

 • KIO 326/18, KIO 327/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  ... Wydział II Karny, postępowania pod sygn. akt II K 585/17 (w szczególności aktu oskarżenia skierowanego 28 lutego 2017 r. przez Prokuraturę Okręgową w Tarnowie m.in. przeciwko W. K. w oraz o odroczenie wydania orzeczenia w tej sprawie. Odwołujący podał, że...

 • KIO 422/18

  Orzeczenia KIO, 21-03-2018

  ... Odwołującemu powództwa o zapłatę, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 15.12.2016 r. przekazało dokumentację Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Zamawiający zwraca uwagę, że Odwołujący zarówno w treści swojego pisma z 31.01.2018 r. jak i...

 • II K 618/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-03-2018

  ... 7.000 zł firma (...) przelała na konto agentki w dniu 14.02.2011 r. (dowód: kopia postanowienia o umorzeniu śledztwa Prokuratury Rejonowej w Ełku k. 2034; pismo z (...) J. T. k.131; pismo Agencji (...) k.137-142, 843-844; pismo agencji (...) A. B...

 • KIO 359/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ... się o udzielenie zamówienia Integrated Solutions Sp. z o.o. w Warszawie, Orange Polska S. A. w Warszawie na rzecz Prokuratury Krajowej w Warszawie kwotę 3.600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania...

 • KIO 389/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ...sp. z o.o. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Krajową z siedzibą w Warszawie orzeka: 1. umarza postępowanie ... s a d n i e n i e Zamawiający – Prokuratura Krajowa z siedzibą w Warszawie – prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego ...

 • KIO 206/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... dniu 5 lutego 2018 r. przez wykonawcę Koncept sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Krajową orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Koncept sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie i...

 • KIO 72/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... Wojewódzki z siedzibą w Białymstoku,  Pomorski Urząd Wojewódzki z siedzibą w Gdańsku, 3  Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie,  Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu,  Rządowe Centrum Legislacji z siedzibą w...

 • KIO 2573/17, KIO 2575/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ...Województwa Podkarpackiego nie trwały przez okres co najmniej 12 miesięcy w sposób ciągły. Po drugie, usługa świadczona na rzecz Prokuratury Krajowej nie obejmowała szkolenia (pismo z dnia 17.11.2017 r.). Zakres szkolenia opisany w piśmie, jako „praktyczne...

 • KIO 2722/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ...określonego w art. 297 k.k., przez Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. (członka Konsorcjum Samindruk) w Prokuraturze Rejonowej Warszawa- Śródmieście. W dniu 19 listopada 2017 r. Odwołujący zawiadomił Zamawiającego, że wystąpił do Urzędu Komunikacji...

 • KIO 2496/17, KIO 2513/17, KIO 2526/17

  Orzeczenia KIO, 04-01-2018

  ...zamówienia: I. S. sp. z o.o., (...), O. P. S.A. (KIO 2526/17), w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa – Prokuratura Krajowa, (...), przy udziale: 1) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A.P.N.P. S.A., K. Sp. o...

 • KIO 2662/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ..., 40 Pomorski Urząd Wojewódzki z siedzibą w Gdańsku, 41 Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie, 42 Prokuraturę Okręgową w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, 43 Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, 44 Rządowe Centrum...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij