• I C 505/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-02-2019

  ... 6 lutego 2019 roku w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa- Archiwum Państwowe w Z. zastępowane przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w W. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1.  zasądza od...

 • KIO 169/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ...p. H.H. oraz p. M.H., którzy są uwidocznieni w odpisie z rejestru sądowego w kolumnie 5 „Prokura" na stronie 4. Zaniechanie przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających brak karalności ww. osób stanowi niewykonanie treści wezwania Zamawiającego...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... Decsoft Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 179 lok. Poziom +2 na rzecz Skarbu Państwa – Prokuratora Krajowego - Prokuraturę Krajową z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30 kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Uzupełnił, że w spółce nie została ustanowiona prokura, zatem oświadczenie winno zostać podpisane zarówno przez A. J., jak i drugiego członka Zarządu A. C.. Podsumował...

 • KIO 2682/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... projektowo — kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pt: Budowa budynku Sądu Rejonowego w Przysusze i Prokuratury Rejonowej w Przysusze przy ul. 11 Listopada, na działkach nr. 476/2, 476/3 i 476/4”, nr ZP 226-7/18...

 • KIO 2663/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ...27 grudnia 2018r. przez wykonawcę Codec Systems Sp. z o.o., ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Krajową, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa przy udziale wykonawcy Relayonit sp. z o.o., s.k. z siedzibą w Warszawie...

 • KIO 2552/18

  Orzeczenia KIO, 28-12-2018

  ...z siedzibą w Rybniku w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Prokuraturę Okręgową w Katowicach orzeka 1. Oddala odwołanie. 2... A D N I E N I E Zamawiający – Prokuratura Okręgowa w Katowicach - prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ...

 • KIO 2479/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... s a d n i e n i e W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego – Skarb Państwa – Prokuraturę Okręgową Warszawa – Praga w Warszawie na dzierżawę urządzeń powielających i drukujących wraz z wyposażeniem dla obiektu...

 • KIO 2413/18

  Orzeczenia KIO, 07-12-2018

  ..., pod nazwą »Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz dozoru obiektu Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim; znak postępowania: Adm.-261-105/18«. Odwołanie w imieniu odwołującego zostało wniesione przez...

 • II K 166/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-11-2018

  ...z dnia 17 września 2015 r. została przedstawiona w „Gazecie w K.” z dnia 2-8 października 2015 r. w artykule „Prokurator sprawdzi niejasności w szpitalu” red. M. S. (1) (k. 307) : „Jeżeli z jednej strony aneksu podpisuje się dyrektor reprezentujący szpital...

 • KIO 2402/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ...Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Prokuratura Krajowa, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa przy udziale wykonawcy Meran...d n i e n i e Zamawiający - Prokuratura Krajowa, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa, ...

 • XII C 2018/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 16-11-2018

  ...powoda pismem z dnia 1 lutego 2012 r. (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Dowód: dokumenty jak k. 198-201 akt Prokuratura Okręgowa w P.Wydział II Postępowania Sądowego pismem z dnia 17 stycznia 2012 r. poinformowała powodów o zgłoszeniu swojego...

 • II AKa 435/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 15-11-2018

  ...: SSA Barbara Suchowska Sędziowie: SSA Gwidon Jaworski SSO del. Marcin Ciepiela (spr.) Protokolant: Bartłomiej Wiench przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie Marka Kowalika po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2018 r. sprawy M. P. s. C...

 • KIO 2220/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... reprezentacji spółki Dell wynikającymi z treści z KRS, tj. zostało podpisane przez jednego prokurenta, zamiast przez dwóch (prokura łączna). Mimo powyższego, Izba przyjęła dowód w postaci ww. oświadczenia z dwóch powodów:  po pierwsze, ww. oświadczenie...

 • T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  ... dokumentów, a w konsekwencji – że nie można jej było zarzucić żadnego bezprawnego zachowania. Zdaniem skarżącej prokuratorzy OLAF‑u nie doszli do wniosku, że przedstawiciel skarżącej przekazał audytorowi trzy przedmiotowe oferty. 27      Komisja...

 • KIO 2115/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ... Zamawiającego miała również potwierdzać opinia Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej w przedmiocie .... oraz art. 632 § 2 k.c. W kwestii opinii Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, na którą powoływał się Zamawiający w odpowiedzi na ...

 • II K 141/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-10-2018

  ... Rejonowy w Legionowie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Tomasz Kosiński Protokolant: Bożena Oblińska w obecności oskarżyciela Prokuratora : --- po rozpoznaniu dnia 30 października 2018 r. na rozprawie w Legionowie sprawy : M. Z. , s. M. i...

 • I Ns 29/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-10-2018

  ... J. A. postępowanie zakończyło się postanowieniem z dnia 1.06.2018r. , o odmowie wszczęcia śledztwa, które to postanowienie zatwierdziła Prokuratura Rejonowa dla Krakowa - Nowej Huty , postanowieniem z dnia 6.06.2018r.. ( dowód : pismo z 16.10.2018r.). Sąd...

 • KIO 1972/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... z art. 304 § 1 i art. 49 § 1 k.p.k., w dniu 28 września 2018 r. skierował do Prokuratury Okręgowej w Katowicach zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, którego odpis przedkłada wraz z niniejszym odwołaniem. Dnia 5 października 2018 roku ...

 • XII K 76/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 03-10-2018

  ... w składzie: Przewodnicząca: SSO Katarzyna Stasiów Protokolant: sekr. sąd. Paulina Łuczyńska, stażysta Dominika Hara, Zuzanna Śmiechowska przy udziale prokuratora Przemysława Załuski przy udziale oskarżycieli posiłkowych F. K. (1), Ł. K. (1), P. K. (1) po...

 • II K 834/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-09-2018

  ... Rejonowy w Legionowie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: S.S.R. Grzegorz Woźniak Protokolant: Arleta Agata przy udziale Prokuratora Edyty Ulatowskiej-Stojak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25.09.2018 r. sprawy przeciwko 1. B. A. R. urodz...

 • XI GC 504/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-09-2018

  ... 12 – 14) a świadek potwierdził, że zestawienie jednostek z tego dokumentu jest kompletne, niecelowe było zwracanie się do Prokuratury o dodatkowe dokumenty. Zawnioskowany dowód z przesłuchania świadka, w świetle zebranego materiału dowodowego oraz zeznań...

 • II AKa 29/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 17-09-2018

  .... kwotę 10.774,80 zł tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu M. B. z urzędu. Apelację od powyższego wyroku wniósł prokurator na niekorzyść oskarżonych, co do K. W. w zakresie czynów zarzuconych w pkt II i II co do oskarżonych D...

 • II K 260/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 17-09-2018

  ... Rejonowy w Legionowie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: S.S.R. Grzegorz Woźniak Protokolant: Arleta Agata przy udziale Prokurator Anny Tondery-Wolińskiej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08.05., 11.06., 13.08. i 17.09.2018 r. sprawy...

 • KIO 1684/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... Kielcach. Przewodniczący: …………………… 3 Sygn. akt KIO 1684/18 U z a s a d n i e n i e Zamawiający – Prokuratura Okręgowa w Kielcach prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych...

 • KIO 1725/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... 5 na stronie pierwszej tłumaczenia z Rejestru Handlowego B Sądu Rejonowego w Monachium, gdzie jest wskazane, cyt. »Prokura łączna z członkiem zarządu lub innym prokurentem: […] S., H. […]”, a pod oświadczeniem potwierdzającym uprawnienia do wydania...

 • KIO 1657/18, KIO 1660/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... m.in. do reprezentowania wykonawcy przed wszystkimi sądami, organami administracyjnymi, organami egzekucyjnymi, Policją oraz Prokuraturą, jak również przed wszelkimi innymi organami ścigania, organami administracji, organami skarbowymi, jak i wszelkimi...

 • II K 1015/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 27-08-2018

  ... II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Lemanowicz-Pawlak Protokolant: St. sekr. sąd. Katarzyna Pietrzak przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum-Zachód Marka Partyki po rozpoznaniu w dniach 24.11.2017 r., 31.01.2018r., 23...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  .... 9 ust. 1 pkt 4 UOPZ, jak także z tego, iż środek zapobiegawczy może zastosować nie tylko sąd, ale także prokurator (art. 249 § 3 Kpk). Z powyższego jednoznacznie wynika, że art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp odnosi się do...

 • I AGa 108/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-08-2018

  ... zasądza od powoda na rzecz Skarbu Państwa – Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej kwotę 10.800 (dziesięć tysięcy...zw. z art. 99 k.p.c. ) na rzecz Prokuratorii Generalnej R.P. kosztów zastępstwa procesowego pozwanego. Rozstrzygnięcie o kosztach ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij