• T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  ... dokumentów, a w konsekwencji – że nie można jej było zarzucić żadnego bezprawnego zachowania. Zdaniem skarżącej prokuratorzy OLAF‑u nie doszli do wniosku, że przedstawiciel skarżącej przekazał audytorowi trzy przedmiotowe oferty. 27      Komisja...

 • I Ns 29/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-10-2018

  ... J. A. postępowanie zakończyło się postanowieniem z dnia 1.06.2018r. , o odmowie wszczęcia śledztwa, które to postanowienie zatwierdziła Prokuratura Rejonowa dla Krakowa - Nowej Huty , postanowieniem z dnia 6.06.2018r.. ( dowód : pismo z 16.10.2018r.). Sąd...

 • KIO 1972/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... z art. 304 § 1 i art. 49 § 1 k.p.k., w dniu 28 września 2018 r. skierował do Prokuratury Okręgowej w Katowicach zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, którego odpis przedkłada wraz z niniejszym odwołaniem. Dnia 5 października 2018 roku ...

 • XII K 76/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 03-10-2018

  ... w składzie: Przewodnicząca: SSO Katarzyna Stasiów Protokolant: sekr. sąd. Paulina Łuczyńska, stażysta Dominika Hara, Zuzanna Śmiechowska przy udziale prokuratora Przemysława Załuski przy udziale oskarżycieli posiłkowych F. K. (1), Ł. K. (1), P. K. (1) po...

 • XI GC 504/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-09-2018

  ... 12 – 14) a świadek potwierdził, że zestawienie jednostek z tego dokumentu jest kompletne, niecelowe było zwracanie się do Prokuratury o dodatkowe dokumenty. Zawnioskowany dowód z przesłuchania świadka, w świetle zebranego materiału dowodowego oraz zeznań...

 • II K 260/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 17-09-2018

  ... Rejonowy w Legionowie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: S.S.R. Grzegorz Woźniak Protokolant: Arleta Agata przy udziale Prokurator Anny Tondery-Wolińskiej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08.05., 11.06., 13.08. i 17.09.2018 r. sprawy...

 • KIO 1684/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... Kielcach. Przewodniczący: …………………… 3 Sygn. akt KIO 1684/18 U z a s a d n i e n i e Zamawiający – Prokuratura Okręgowa w Kielcach prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych...

 • KIO 1725/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... 5 na stronie pierwszej tłumaczenia z Rejestru Handlowego B Sądu Rejonowego w Monachium, gdzie jest wskazane, cyt. »Prokura łączna z członkiem zarządu lub innym prokurentem: […] S., H. […]”, a pod oświadczeniem potwierdzającym uprawnienia do wydania...

 • KIO 1657/18, KIO 1660/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... m.in. do reprezentowania wykonawcy przed wszystkimi sądami, organami administracyjnymi, organami egzekucyjnymi, Policją oraz Prokuraturą, jak również przed wszelkimi innymi organami ścigania, organami administracji, organami skarbowymi, jak i wszelkimi...

 • II K 1015/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 27-08-2018

  ... II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Lemanowicz-Pawlak Protokolant: St. sekr. sąd. Katarzyna Pietrzak przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum-Zachód Marka Partyki po rozpoznaniu w dniach 24.11.2017 r., 31.01.2018r., 23...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  .... 9 ust. 1 pkt 4 UOPZ, jak także z tego, iż środek zapobiegawczy może zastosować nie tylko sąd, ale także prokurator (art. 249 § 3 Kpk). Z powyższego jednoznacznie wynika, że art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp odnosi się do...

 • I AGa 108/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-08-2018

  ... zasądza od powoda na rzecz Skarbu Państwa – Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej kwotę 10.800 (dziesięć tysięcy...zw. z art. 99 k.p.c. ) na rzecz Prokuratorii Generalnej R.P. kosztów zastępstwa procesowego pozwanego. Rozstrzygnięcie o kosztach ...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... 5 Sygn. akt KIO 1524/18, KIO 1528/18 U z a s a d n i e n i e I. Prokuratura Krajowa w Warszawie (zwana dalej Zamawiającym), prowadzi postępowanie na wykonanie zamówienia publicznego pn. pn. >>Zakup drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... KRS i KRK — dokumenty te potwierdzały poprawność działania V .H. M.. Odrębne pełnomocnictwo było zatem zbyteczne, bo prokura z 2016r. obejmuje zakres umożliwiający V.H. M. podpisanie umowy. 5. Konsorcjum mogło przekazać Zamawiającemu kopie potwierdzone za...

 • KIO 1414/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... umożliwiających udzielenie odpowiedzi na zapytania dot. działania sygnalizacji świetlnych objętym niniejszym zamówieniem, skierowane przez Policję, Prokuraturę, Sąd lub inne podmioty w tym także użytkowników dróg. i) W przypadku zaistnienia konieczności...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ...siedzibą w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Skarb Państwa – Prokuraturę Krajową, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art.... 1398/18 Uzasadnienie Skarb Państwa – Prokuratura Krajowa (dalej: „Zamawiający”) ...

 • KIO 1323/18

  Orzeczenia KIO, 18-07-2018

  ...Odwołujący jest Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice reprezentowane przez przedstawiciela M. Ł. – prokura samoistna zwany dalej „odwołującym” lub „Salus”. Zamawiającym jest Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. ul...

 • KIO 1307/18

  Orzeczenia KIO, 13-07-2018

  ... Odwołujący, tytułem przykładu, przywołał postępowanie na zakup usług transmisji danych dla 389 jednostek organizacyjnych prokuratury prowadzone przez Prokuraturę Krajową, w którym zamawiający wskazał jako termin realizacji zamówienia w rozdziale IV pkt 1...

 • IV P 222/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 05-07-2018

  ... kosztami sądowymi, których strona nie miała obowiązku uiścić lub których nie miał obowiązku uiścić kurator albo prokurator, sąd w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji obciąży przeciwnika, jeżeli istnieją do tego podstawy, przy odpowiednim zastosowaniu...

 • VI P 646/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 27-06-2018

  ... kosztami sądowymi, których strona nie miała obowiązku uiścić lub których nie miał obowiązku uiścić kurator lub prokurator, sąd w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji obciąży przeciwnika, jeżeli istnieją ku temu podstawy, przy odpowiednim zastosowaniu...

 • II K 88/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-06-2018

  ...Siedlcach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSO Karol Troć Protokolant st. sekr. sąd. Marzena Głuchowska w obecności Prokuratora Małgorzaty Podniesińskiej po rozpoznaniu w dniach: 29 października 2015 r., 17, 18, 24, 25, 26, 30 listopada 2015...

 • KIO 1181/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... czerwca 2018r. przez Asseco Data Systems S.A., ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Krajową, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa postanawia: 1. umarza postępowania odwoławcze, 2. nakazuje zwrot z rachunku dochodów...

 • KIO 1101/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ..., 02-672 Warszawa i Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa na rzecz zamawiającego – Prokuratury Krajowej ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00 groszy...

 • IV P 619/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 15-06-2018

  ...jej umowy o pracę. Istotne pozostaje tylko to, że powódka pozostaje związana ze sprawami, które badane są przez Policję, czy Prokuraturę, a które to w ocenie pozwanej naruszają zasady etyki. Następnie strona pozwana podała, że w wypowiedzeniu umowy o pracę...

 • II AKa 73/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 15-06-2018

  ... kk w zw. z art. 12 kk na skutek apelacji prokuratora i obrońcy oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia ... nie znajdując podstaw do jego uchylenia i uwzględnienia postulatów prokuratora, o czym mowa była we wstępnej części uzasadnienia sądu...

 • II K 216/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-06-2018

  ... Sp. z o.o., a także sporządzenie na podstawie nieprawdziwych i niezweryfikowanych informacji uzyskanych od (...) Sp. z o.o. do Prokuratury Rejonowej O. - P. zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie przez (...) Sp. z o.o.; 2) w okresie od 28 marca 2008...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  .... Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa i wykonawcy Suntar Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów - na rzecz zamawiającego Prokuratura Krajowa, ul. Rakowiecka 26/30, 02- 528 Warszawa, w tym: A. kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset...

 • KIO 1013/18

  Orzeczenia KIO, 05-06-2018

  ... w Gdańsku, Powiat Elbląski, Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, Prokuratura Okręgowa w Łodzi, Prokuratura Okręgowa w Siedlcach, Prokuratura Okręgowa w Sieradzu, Prokuratura Okręgowa w Zamościu, Prokuratura Regionalna w Łodzi, Rządowe Centrum...

 • II K 83/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-06-2018

  ... w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSO Krystyna Szczechowicz Protokolant: p.o. sekr. sąd. Katarzyna Tkacz w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Giżycku – Sebastiana Plich po rozpoznaniu w dniach: 14.12.2017 r.,12.02.2018 r., 16.03...

 • KIO 962/18

  Orzeczenia KIO, 29-05-2018

  .... W ocenie Odwołującego wyżej wskazane zachowanie powinno bez wątpienia podlegać kontroli urzędu prokuratorskiego. Niemniej w świetle przedmiotowego postępowania, powyższe okoliczności uzasadniają unieważnienie czynności Zamawiającego polegającej...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij