• KIO 2573/17, KIO 2575/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ...Województwa Podkarpackiego nie trwały przez okres co najmniej 12 miesięcy w sposób ciągły. Po drugie, usługa świadczona na rzecz Prokuratury Krajowej nie obejmowała szkolenia (pismo z dnia 17.11.2017 r.). Zakres szkolenia opisany w piśmie, jako „praktyczne...

 • KIO 2483/17, KIO 2484/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... 3 Sygn. akt: KIO 2483/17 KIO 2484/17 U z a s a d n i e n i e Zamawiający – Prokuratura Krajowa w Warszawie [dalej „Zamawiający”] prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług transmisji danych...

 • KIO 2527/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ... - WASKO S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa - Prokuratura Krajowa, ul. Rakowiecka 26/30; 02-528 Warszawa, przy udziale: 1) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia...

 • KIO 2594/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... w dniu 7 grudnia 2017 r. przez wykonawcę Netia S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Krajową w Warszawie, przy udziale wykonawcy T-mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania...

 • KIO 2430/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... nie chcąc przedłużać postępowania 10 dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty poprzestając na złożeniu zawiadomienia do prokuratora o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Odwołujący stwierdza, że zamawiający jest świadomy umyślnego działania...

 • KIO 2390/17

  Orzeczenia KIO, 27-11-2017

  ... Public Security Bereau, który wydaje certyfikaty dotyczące osób fizycznych. Podniósł, iż złożony przez Kabit Informujący List z Organu Prokuratorskiego „jest ważny przez 2 miesiące, a jego kopia jest nieważna”, co wynika bezpośrednio z jego treści, a co...

 • KIO 2396/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ..., tj. wyrokiem lub postanowieniem. Przywołany przez odwołującego na rozprawie art. 250 § 4 Kpk, że omawiany zakaz może być wydany przez prokuratora, nie dotyczy tej materii. Zdaniem Izby, oświadczenie że: „W. T. U. na Ż. "W." S.A. nie orzeczono prawomocnym...

 • KIO 2356/17

  Orzeczenia KIO, 23-11-2017

  ... art. 252 § 2 w zw. z art. 276 kpk, w drodze postanowienia, i nie tylko przez sąd, ale także przez prokuratora. Tym samym Ustawodawca nie ograniczył obowiązku wykluczenia wykonawcy na podstawie ww. przepisu wyłącznie do przypadku, gdy zakaz ubiegania się o...

 • KIO 2194/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ... przez samego wykonawcę zamieszczane jest także w innych aktualnie prowadzonych postępowaniach, np. w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Krajową (znak sprawy: PK XF 261.11.2017) i ma następujące brzmienie: „Poprawna praca oferowanego systemu...

 • X GC 99/14

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-11-2017

  ... istniejącej i dostępnej dokumentacji (...) spółki (...), w tym również do dokumentacji spółki znajdującej się w aktach prokuratorskich w związku z toczącym się postępowaniem karnym dotyczącym spółki. Swoje twierdzenia zawarte w opinii biegła szczegółowo...

 • KIO 2156/17, KIO 2176/17

  Orzeczenia KIO, 03-11-2017

  ... oferentów lub wykonawców umów, o ile reprezentacja Zamawiającego w takich sprawach nie będzie zastrzeżona dla Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej. Wreszcie składając ofertę niezgodną z SIWZ, Kancelaria S. nie przewidziała innych czynności...

 • KIO 2095/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... uwag zgłoszonych do protokołu odbioru prac, wykazał również, że posiada status pokrzywdzonego w postępowaniu prowadzonym przez prokuraturę rejonową w Tarnowskich Górach w sprawie przekroczenia uprawnień przez pracowników Urzędu Miasta R.. Ustalenie, że...

 • KIO 1978/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ...zawierającym poświadczenie nieprawdy w celu uzyskania zamówienia publicznego, w związku z czym Zamawiający złożył w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga – Południe zawiadomienie o możliwości popełnienia przez Odwołującego ww. przestępstw. W odniesieniu do...

 • KIO 1840/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ...A. z siedzibą w Warszawie; 2.2. zasądza od zamawiającego Prokuratury Krajowej z siedzibą w Warszawie na rzecz odwołującego Orange Polska S... z a s a d n i e n i e Zamawiający Prokuratura Krajowa z siedzibą w Warszawie prowadzi na podstawie ustawy z dnia 29 ...

 • KIO 1728/17

  Orzeczenia KIO, 30-08-2017

  ... w sytuacji, gdy obowiązek ich ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych; f) wykreślenie §12 ust. 16 zdanie 2 umowy; g) zastąpienie obecnego...

 • IX Ca 807/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-08-2017

  ...przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego o prokuratorze. Po myśli natomiast art. 106 k.p.c. udział prokuratora w sprawie nie uzasadnia zasądzenia zwrotu kosztów na rzecz Skarbu Państwa ani od...

 • KIO 1570/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ... 2009 r., był wypadek. Kierowcy, który obsługiwał z tego co wiem pługo piaskarkę, odcięło nogi, został inwalidą i prokurator postawił zarzut kierownikowi obwodu braku pomocnika drogowego. W tym miejscu radca prawny, kwitując dotychczasowe wypowiedzi, co do...

 • KIO 1710/17

  Orzeczenia KIO, 18-08-2017

  ...sierpnia 2017 r. przez wykonawcę Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Krajową z siedzibą w Warszawie postanawia: 1. umarza postępowanie odwoławcze; 2. nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych...

 • KIO 1471/17

  Orzeczenia KIO, 08-08-2017

  ..., w której przewidziany jest bezpłatny okres przejściowy (umowy zawierane przez ZUS, ARiMR, Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa, Ministerstwo Finansów), Zamawiający nie przewidział kary umownej z tytułu nienależytego świadczenia zobowiązań w...

 • KIO 1451/17, KIO 1455/17

  Orzeczenia KIO, 28-07-2017

  .... S.A., (...) tytułem wpisu od odwołania, 2) zasądza od wykonawcy A. P. S.A., (...) na rzecz zamawiającego Skarbu Państwa - Prokuratury Krajowej, (...) kwotę w wysokości 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych i zero groszy) tytułem zwrotu...

 • XXIII Ga 626/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-07-2017

  ... stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze. W myśl art. 106 k.p.c. udział prokuratora w sprawie nie uzasadnia zasądzenia zwrotu kosztów na rzecz Skarbu Państwa ani od Skarbu Państwa...

 • KIO 1229/17

  Orzeczenia KIO, 06-07-2017

  ...o.o. z lokalu, w którym ma on swoją siedzibę w W. Sprawa została przekazana do dalszego prowadzenia przez właściwą prokuraturę w W. G. SA rozważa również podjęcie dalszych kroków na drodze cywilnej. Tym niemniej, jak widać z zaistniałej sytuacji, działanie...

 • KIO 1166/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ...mające rzekomo potwierdzać nienależyte wykonywanie umów przez Odwołującego zostało wszczęte postępowanie karne toczące się przez Prokuraturą Rejonową w T. w kierunku przekroczenia uprawnień oraz potwierdzenia nieprawdy w dokumentach urzędowych (protokołach...

 • KIO 1179/17

  Orzeczenia KIO, 28-06-2017

  ..., poświadczającym nieprawdę – chcąc za wszelką cenę uzyskać zamówienie. W związku z tym zostało złożone zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Białymstoku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 297 § 1 Kodeksu karnego. Dowód: dokumenty wymienione...

 • VI ACa 357/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-06-2017

  ... i (...) k.s. w P. na rzecz Skarbu Państwa – Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa kwotę 3.600 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;...11 ust. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.,...

 • KIO 1009/17

  Orzeczenia KIO, 09-06-2017

  ... dla OSP w Wielkopolsce”, napisany na podstawie źródła PAP. W treści tego artykułu napisano. 22 W śledztwie poznańskiej prokuratury CBA bada sprawę zakupu wozów strażackich, które miały trafić do wielkopolskich remiz OSP, ale dotąd nie zostały nabyte...

 • KIO 1034/17

  Orzeczenia KIO, 08-06-2017

  ... to wszystko nałożyć, że cała argumentacja przedstawiona „w uzasadnieniu” jest niczym innym jak „kopiuj - wklej”, z pism procesowych Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w sprawie sygn. akt XXIV Nc 182/16, to nie może ulegać żadnej wątpliwości, iż każde...

 • VI ACa 99/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 07-06-2017

  ... pozostałej części apelację powoda; IV.  zasądza od (...) sp. z o.o. w W. na rzecz Skarbu Państwa – Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej kwotę 5367,60 zł (pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu...

 • KIO 1027/17

  Orzeczenia KIO, 31-05-2017

  ... lub zdarzenia lotniczego, Zamawiający jako organ zaopatrujący w te elementy wyposażenia urządzeń - poddany będzie postępowaniu prokuratorskiemu z pełnymi konsekwencjami karnymi w tym zakresie. Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej po zapoznaniu się z...

 • XXIII Ga 165/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-05-2017

  ... stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze. W myśl art. 106 k.p.c. udział prokuratora w sprawie nie uzasadnia zasądzenia zwrotu kosztów na rzecz Skarbu Państwa ani od Skarbu Państwa...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij