• KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... i wiążące oświadczenie, umożliwiające korzystanie ze zdolności technicznych i zawodowych podmiotu trzeciego. Nadto, zauważył, ...możliwości powoływania się przez konsorcjum na łączny potencjał wszystkich jego uczestników. Odnośnie zobowiązania podmiotu...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... wydają się być wręcz odmienne. Skoro wykonawcy realizują inne zadania, to na tych zadaniach wykorzystywany kapitał, potencjał techniczny, ludzki etc. Odwołujący nie dowodzili, że przystępujący posiadają tyle zasobów, że są w stanie samodzielnie realizować...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ...Projektanta w specjalności inżynieryjnej 4 mostowej w sytuacji gdy jest to potencjał udostępniony od podmiotu trzeciego, a zatem nie podlegający punktacji, ...lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... – dane te pokazują cele rozwojowe i docelowy potencjał Wykonawcy M; znajomość przez jego konkurentów tych danych... że nie wystarcza stwierdzenie, że dana informacja ma charakter techniczny, handlowy czy technologiczny, ale musi także ona przedstawiać pewną...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ...posłużenie się potencjałem podmiotu trzeciego, jako że udostępniony potencjał winien być realny i możliwy do wykorzystania przez ..., wobec czego nie był też obowiązany odnosić się do norm, ocen technicznych i innych powołanych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy ...

 • KIO 855/18, KIO 858/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...zamówienie wyłącznie tym wykonawcom, których posiadany potencjał (w tym potencjał kadrowy) nie daje rękojmi należytej realizacji... (także dla ustalenia wartości) zastosowano także dialog techniczny, do którego zgłosiło się pięciu potencjalnych wykonawców, w...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...przedmiotu zamówienia, legitymującym się wykształceniem wyższym technicznym z co najmniej 1-rocznym doświadczeniem w ...dla Gmin (zamawiających) wymienionych przez odwołującego, co oznacza, iż potencjał kadrowy, do realizacji każdej z umów jest inny. Izba ...

 • KIO 941/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...2 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia oczekuje, aby Wykonawca wykazywał swój potencjał finansowy za każdym razem na dzień składania dokumentów na wezwanie w ...podmiotów na zasobach których (ich zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ...

 • KIO 898/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... w odkurzacz zabudowaną na pojeździe o DMC od 17 do 19 ton Zamawiający w Rozdziale 9 pkt. 3 precyzując potencjał techniczny w zakresie zadania nr 1 wymaga m.in. by wykonawca dysponował: zamiatarką uliczną wyposażoną w odkurzacz zabudowaną na pojeździe...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... na potrzeby jego wykonania.” podpisane przez p. S. B. . Zakres zasobów udostępnianych: „wiedza i doświadczenie, w tym potencjał techniczny, zdobyte przez TPF ENGINEERING s.a. przy wykonaniu w ciągu ostatnich 5 lat przed złożeniem ofert usług polegających...

 • KIO 871/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ...wstępny szkic lub plan czegoś”, „uproszczony rysunek techniczny obiektu, układu lub urządzenia”. Zamawiający wyjaśnił, że...z Rejestru Spółek (Camera di Commercio) dotyczące podmiotu udostepniającego wykonawcy potencjał, tj. ABB S.p.A., w którym znajduje się ...

 • KIO 875/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... wskazuje na potrzebę badania przez zamawiającego, czy potencjał podmiotu trzeciego, dotyczący doświadczenia koniecznego do uznania,.... 4 uznk: 1. informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość...

 • KIO 857/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... jest w stanie sprostać wymogom zarówno pod kątem technicznym jak i kompetencyjnym stawianym przez zamawiającego. Zwrócił uwagę...taki sposób, aby umożliwić podmiotom mającym doświadczenie i potencjał we wdrażaniu systemów zbieżnych z przedmiotem zamówienia -...

 • KIO 829/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ...ml złotych wykonując w jej ramach nakład co najmniej 1,5 ml egzemplarzy posiada odpowiednie zaplecze techniczne, potencjał techniczny i osobowy, aby wykonać to zamówienie. Ustalenie warunku udziału na tym poziomie zdaniem Izby stanowi uzasadniony kompromis...

 • KIO 764/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... prac. Ze względu na posiadane zaplecze techniczne oraz potencjał pracowniczy nie planujemy inwestycji w sprzęt lub kadrę, ... zamówienia, lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu. Wynika to wprost z przepisu...

 • XVII AmA 43/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-05-2018

  ... nie znał, p) braku ustalenia, że (...) wyłącznie udostępnił (...) potencjał niezbędny dla wykazania spełnienia warunków udziału w przetargu w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz urządzeń technicznych, co warunkowało udział (...) w przetargu, q) braku...

 • KIO 699/18, KIO 736/18

  Orzeczenia KIO, 07-05-2018

  ... sytuację w której wykonawca może powołać się na taki potencjałpotencjał podmiotów trzecich w ramach kryteriów selekcji - jeżeli Zamawiający ...w wybudowanej infrastrukturze wystąpi szereg zdarzeń technicznych typu awarie, uszkodzenia, zużycia wymagające...

 • KIO 724/18, KIO 737/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...sytuacja podmiotowa określonego wykonawcy, w szczególności potencjał, którym on dysponuje i który może...1 ustawy Pzp dotyczącego warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych wykonawcy (jednostki medyczne) oraz zarzutu nr 4,...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...wyjaśnienia w postępowaniu 2016 oraz wykazując swój potencjał na potrzeby tego postępowania. Winien sobie ...3.3 SIWZ wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...10 stycznia 2018 r.), w całości powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego - Korporacji „Altis-Holding” z siedzibą na ...do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych ...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... wykwalifikowany zespół ekspertów, których wykorzystany potencjał intelektualny, tj. wiedzy i doświadczenia, mający istotny wpływ na ukształtowanie przyjętych przez wykonawcę, rozwiązań technicznych i logistycznych wykonania przedmiotu zamówienia, objęte...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... wykonać roboty siłami własnymi oraz zamierza wykorzystać głównie własny potencjał sprzętowy. Jednocześnie, biorąc pod uwagę treść wyjaśnień z... wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia...

 • KIO 639/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... i selektywnie zebranych odpadów komunalnych, przyznając temu kryterium wagę 30 pkt. FBSerwis wskazał w formularzu JEDZ jako potencjał techniczny, którym dysponuje na potrzeby realizacji zamówienia, łącznie 5 pojazdów, w tym 2 szt. określono jako...

 • KIO 588/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ...przedmiotu zamówienia. Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów powinien przedstawić zamawiającemu dowód... warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego...

 • KIO 584/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ..., co zresztą nastąpiło. Czym innym jest bowiem podmiot na zdolnościach technicznych, którego wykonawca polega w rozumieniu art. 22a Pzp, a czym... zinterpretował jako powoływanie się na potencjał podmiotu trzeciego, determinujące konieczność wezwania...

 • KIO 568/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ...wykonawca dawał rękojmię należytej realizacji powierzonego zadania, musi wymagany potencjał rzeczywiście  a nie tylko formalnie  posiadać. ... wymagania określone w odpowiednich specyfikacjach technicznych oraz przedstawienia szczegółowych kalkulacji dla ...

 • KIO 534/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ...i możliwych do wykonania, a także, że Przystępujący ma potencjał do wykonania takiej umowy. Obniżenie ceny oferty w stosunku ... urządzeń oraz firmą z wieloletnim doświadczeniem oraz zapleczem technicznym, co umożliwia eliminację kosztów pośrednich, 13 3....

 • KIO 444/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... na posiadanie potencjału technicznego. Z załączników do pisma wynika, że raporty stanowią opracowanie własne Wykonawcy. Potencjał techniczny wynikający z załączników nazwami nie pokrywa się ze wskazanymi w ofertach na realizację przedmiotowych zamówień...

 • KIO 479/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... wskazane zdolności dotyczą. Z kolei z oświadczenia L. K. wynika, że podmiot ten udostępnia odwołującemu wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny w zakresie wykonania w okresie ostatnich 5 lat minimum jednej komory o wymiarach minimum 7,20m x 10,60...

 • KIO 457/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ...i przy założeniu 10 podobnej organizacji pracy i powziętych środków' technicznych oraz osobowych, aczkolwiek w innych realiach rynkowych, o których ...brak jest podstaw do uznania, iż rzeczy te stanowią potencjał innego podmiotu w rozumieniu art. 26 ust. 2b ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij