• KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...przedmiotu zamówienia, legitymującym się wykształceniem wyższym technicznym z co najmniej 1-rocznym doświadczeniem w ...dla Gmin (zamawiających) wymienionych przez odwołującego, co oznacza, iż potencjał kadrowy, do realizacji każdej z umów jest inny. Izba ...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...wyjaśnienia w postępowaniu 2016 oraz wykazując swój potencjał na potrzeby tego postępowania. Winien sobie ...3.3 SIWZ wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...10 stycznia 2018 r.), w całości powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego - Korporacji „Altis-Holding” z siedzibą na ...do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych ...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... wykwalifikowany zespół ekspertów, których wykorzystany potencjał intelektualny, tj. wiedzy i doświadczenia, mający istotny wpływ na ukształtowanie przyjętych przez wykonawcę, rozwiązań technicznych i logistycznych wykonania przedmiotu zamówienia, objęte...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... wykonać roboty siłami własnymi oraz zamierza wykorzystać głównie własny potencjał sprzętowy. Jednocześnie, biorąc pod uwagę treść wyjaśnień z... wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia...

 • KIO 639/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... i selektywnie zebranych odpadów komunalnych, przyznając temu kryterium wagę 30 pkt. FBSerwis wskazał w formularzu JEDZ jako potencjał techniczny, którym dysponuje na potrzeby realizacji zamówienia, łącznie 5 pojazdów, w tym 2 szt. określono jako...

 • KIO 588/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ...przedmiotu zamówienia. Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów powinien przedstawić zamawiającemu dowód... warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego...

 • KIO 568/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ...wykonawca dawał rękojmię należytej realizacji powierzonego zadania, musi wymagany potencjał rzeczywiście  a nie tylko formalnie  posiadać. ... wymagania określone w odpowiednich specyfikacjach technicznych oraz przedstawienia szczegółowych kalkulacji dla ...

 • KIO 584/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ..., co zresztą nastąpiło. Czym innym jest bowiem podmiot na zdolnościach technicznych, którego wykonawca polega w rozumieniu art. 22a Pzp, a czym... zinterpretował jako powoływanie się na potencjał podmiotu trzeciego, determinujące konieczność wezwania...

 • KIO 534/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ...i możliwych do wykonania, a także, że Przystępujący ma potencjał do wykonania takiej umowy. Obniżenie ceny oferty w stosunku ... urządzeń oraz firmą z wieloletnim doświadczeniem oraz zapleczem technicznym, co umożliwia eliminację kosztów pośrednich, 13 3....

 • KIO 479/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... wskazane zdolności dotyczą. Z kolei z oświadczenia L. K. wynika, że podmiot ten udostępnia odwołującemu wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny w zakresie wykonania w okresie ostatnich 5 lat minimum jednej komory o wymiarach minimum 7,20m x 10,60...

 • KIO 444/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... na posiadanie potencjału technicznego. Z załączników do pisma wynika, że raporty stanowią opracowanie własne Wykonawcy. Potencjał techniczny wynikający z załączników nazwami nie pokrywa się ze wskazanymi w ofertach na realizację przedmiotowych zamówień...

 • KIO 457/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ...i przy założeniu 10 podobnej organizacji pracy i powziętych środków' technicznych oraz osobowych, aczkolwiek w innych realiach rynkowych, o których ...brak jest podstaw do uznania, iż rzeczy te stanowią potencjał innego podmiotu w rozumieniu art. 26 ust. 2b ...

 • KIO 447/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  ... nt. danych personalnych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zakresu wykonywanych czynności oraz posiadanych uprawnień. a/ potencjał techniczny 10 Wykonawca FHU „Panda" M. W. złożył w ofercie na Pakiet nr 6 formularz JEDZ, w którym...

 • KIO 422/18

  Orzeczenia KIO, 21-03-2018

  ...to być podjęcie przez wykonawcę konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, odpowiednich dla ...w ogóle nie brał udziału w realizacji umowy, choć udostępniał potencjał. Stoi to w sprzeczności z tezami zawartymi w samooczyszczeniu, ...

 • KIO 443/18

  Orzeczenia KIO, 19-03-2018

  ...przedsiębiorstwa nie zawiera żadnych informacji, mających charakter techniczny, technologiczny czy organizacyjny. Powyższe twierdzenie znajduje ... elementy: identyfikację stanu bazowego, potencjał oszczędności, rekomendacje poprawy efektywności energetycznej...

 • KIO 399/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ... sygnalizacji od bazy oraz fakt, że wyceny dokonał w oparciu o posiadane długoletnie doświadczenie oraz potencjał kadrowy i techniczny, jest w pełni wystarczające i prawidłowe. Zamówienie dotyczy wykonywania usług o charakterze ciągłym, dlatego też...

 • KIO 365/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ...wymóg pojazd w wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. Natomiast... możliwości ich potwierdzenia w oparciu o cudzy potencjał, kiedy takim potencjałem wykonawca zmierzał jedynie do...

 • KIO 295/18

  Orzeczenia KIO, 06-03-2018

  ...którego wynika niepowoływanie się przez Wykonawcę na potencjał podmiotu trzeciego w trybie art. 22a ... drogi publiczne ze względów funkcjonalno-technicznych dzielą się na klasy określone w warunkach technicznych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy...

 • KIO 249/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... podmiotów jest zatem w stanie wykonać remont okrętu, posiadając ku temu niezbędne uprawnienia, jak również wymagany potencjał techniczny, co zostało zweryfikowane przez Zamawiającego na etapie oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Nie...

 • KIO 236/18

  Orzeczenia KIO, 26-02-2018

  ...Wysokość kosztów leasingu uwzględniająca koszty ubezpieczenia OC, przeglądów technicznych itp. w wysokości 2.500,00 zł miesięcznie.... Przychody z reklam na rowerach W ocenie odwołującego potencjał rynku reklamowego w Bielsku-Białej jest na tyle niewielki, iż...

 • KIO 246/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ...Pzp w zw. z art. 22 ust. 1a ustawy Pzp poprzez ustalenie warunku udziału w postępowaniu obejmującego potencjał techniczny w sposób naruszający przepisy ustawy upoważniające do określenia warunku udziału, tym samym naruszający zasady uczciwej konkurencji; 1...

 • KIO 211/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ...realny dostęp do potencjału tego podmiotu, a potencjał podmiotu trzeciego będzie miał rzeczywisty wpływ na ...realizacji robót, podczas wystąpienia ewentualnych przeszkód lub problemów technicznych M. G. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P...

 • KIO 232/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... i równego traktowania wykonawców uniemożliwia złożenie ważnej oferty Wykonawcy posiadającemu wiedzę, doświadczenie, uprawnienia, potencjał techniczny i kadrowy. W odniesieniu do kryterium parametry techniczno-użytkowe oraz wagi kryterium poza cenowych...

 • KIO 166/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...i mają możliwość zamiany doświadczenia / personelu / zasobów technicznych na etapie składania wyjaśnień, a wyrok w sprawie ... zamówienia, w przypadku w którym zamawiający uzna, że potencjał podmiotu trzeciego nie pozwala na uznanie warunku za spełniony....

 • KIO 154/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ... pełną informacją o tym, że w ogóle potencjał podmiotu trzeciego powinien podlegać jego wstępnej ocenie. Dla...nieuczciwej konkurencji tj.: 1) informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość...

 • KIO 156/18, KIO 157/18, KIO 158/18, KIO 159/18, KIO 160/18, KIO 161/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ..., lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Potencjał ekonomiczno – finansowy ma za zadanie...

 • KIO 91/18

  Orzeczenia KIO, 08-02-2018

  ...1. Wykonawca oświadcza; że: 1) posiada konieczną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, a także odpowiedni potencjał ekonomiczny i techniczny oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania Umów wykonawczych; wykaz funkcji pełnionych przez Personel Wykonawcy...

 • KIO 113/18, KIO 116/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ... warunków udziału w postepowaniu w sposób zgodny z ustawą Pzp i wymogami SIWZ, warunków tych nie spełnia. Realny potencjał techniczny, doświadczenie, wiedza, zasoby finansowe itp. wykonawcy nie mają dla Zamawiającego żadnego znaczenia, o ile nie zostaną mu...

 • KIO 83/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ...Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz... na celu zapewnienie wyboru wykonawcy mającego odpowiedni potencjał, nie mogą natomiast, w oderwaniu od tego...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij