• KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... zasobów złożonego przez POL DRÓG Warszawa sp. z o.o. wynika, że podmiot ten udostępnia wykonawcy potencjał zdolności technicznych lub zawodowych jako wykonawca robót budowlanych - Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku i będzie go łączyła z Konsorcjum...

 • KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ...konsorcjum Energopol wykazało swoją zdolność do wykonania zamówienia w zakresie zdolności technicznych, w szczególności zaś w zakresie określonym w pkt 8.6....się ww. wyrok TSUE dotyczyła powołania się na potencjał osoby trzeciej, w sytuacji gdy z pierwotnej ...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... dążyć do wyjaśnienia, w jaki sposób potencjał na potrzeby danego zamówienia zostanie udostępniony, ...opisał wdrożony w ramach koncernu program przeniesienia kompetencji technicznych, skutkujących możliwością wykonania szerokiego zakresu prac bezpośrednio ...

 • KIO 2038/17, KIO 2048/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... także prace wykonaną przez W. S.A., na którego zdolnościach technicznych polega w postaci załączonej tabeli, w której wykazał pracę wykonaną przez...iż Wykonawca nie może powoływać się na potencjał podmiotu trzeciego w zakresie wykazania się doświadczeniem...

 • KIO 2019/17

  Orzeczenia KIO, 11-10-2017

  ... postepowania w tym również oferty złożonej przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Usług Technicznych I. Sp. z o.o. ul. (…), dalej... dokumentów. W pozostałych sytuacjach (powoływania się na potencjał podmiotu trzeciego bez jego udziału w realizacji zamówienia ...

 • KIO 2003/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...mowa w rozdziale V pkt. 1 ppkt 2 c) SIWZ. – „potencjał kadrowy”. Ustalono także, że odwołujący do swej oferty załączył jednolite europejskie ...został uwzględnione w przesyłanych zamawiającemu dokumentach technicznych pana O., który posiada uprawnienia ...

 • KIO 2008/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... Zamawiający miał wątpliwości przy analizie złożonego „wykazu parametrów technicznych wg załącznika nr 2 do SIWZ” oraz DTR pompy... z dnia 12.07.2017 r. podmiotu udostępniającego swój potencjał wynika, że podmiot ten powstał z przekształcenia Zakładu Robót ...

 • KIO 1987/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... Technitel warunku w postępowaniu w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych (wiedzy i doświadczenia) wezwania ...Odwołującego. Niewystarczające jest w ocenie Izby powoływanie się na potencjał całego konsorcjum – bez wyraźnego wskazania jaką część - ...

 • KIO 1927/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ... nie wykazał spełniania warunków udziału w Postępowaniu Zamawiający wskazał, że w stosunku do jednego z podmiotów, na potencjał techniczny którego powoływał się Odwołujący, tj. K. P. sp. j. (dalej „Podmiot trzeci”), Odwołujący nie złożył prawidłowego...

 • KIO 1863/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ... okoliczność, iż w części C punkt 9 JEDZ Wykonawca C. P. wskazał nazwy podmiotów udostępniających mu potencjał techniczny. Podkreślenia wymaga, iż pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa, jako wyjątek od fundamentalnej zasady jawności postępowania o zamówienie...

 • KIO 1857/17

  Orzeczenia KIO, 21-09-2017

  ... zastąpił podmiot trzeci innym podmiotem lub podmiotami (w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych), o których mowa w art. 22a ust. 1.... 26 ust 3 ustawy Pzp przy powoływaniu się na potencjał podmiotu trzeciego. Przepis art. 22a ust 6 ustawy Pzp...

 • KIO 1761/17, KIO 1765/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ... trasówkę. Ponadto we wzorze umowy w pkt 2.1.2. zamieszczono oświadczenie wykonawcy, że posiada niezbędne uprawnienia oraz potencjał techniczny i osobowy, a także konieczne doświadczenie, w celu wykonania umowy, w szczególności: - spełnia wskazane w SIWZ...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... S. B. Z zobowiązania do udostępnienia zasobów EFKON South Africa PTY LTD wynika, że podmiot ten zobowiązał się udostępnić zasób – potencjał techniczny w osobie S. B. JEDZ SATELLIC N.V. str. 311 wynika, że na stanowisko Kierownika Zespołu ds. rozliczeń i...

 • KIO 1778/17

  Orzeczenia KIO, 07-09-2017

  ... Podmiot trzeci w sposób rzeczywisty udostępnił Wykonawcy D. swój potencjał ekonomiczny. Na taką ocenę wpłynęły: a) analiza zobowiązania,...może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach ...

 • KIO 1747/17

  Orzeczenia KIO, 05-09-2017

  ... normie emisji spalin Euro 6, która dotyczy tylko tego obszaru i faktycznie dwóch pojazdów wymaganych, jako potencjał techniczny Wykonawcy. Nie można uznać tego wymagania za nieuzasadniony, czy też ograniczający konkurencję, w sytuacji gdy tylko...

 • KIO 1723/17

  Orzeczenia KIO, 04-09-2017

  ... w postępowaniu. Dopuszcza się również powoływanie się na potencjał podmiotu trzeciego, który dopiero na tym etapie postępowania... lub jego części, wykazać przez wskazanie zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych...

 • KIO 1683/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ...R. V siwz wskazał na dopuszczalność polegania na zdolnościach innych podmiotów. Firma E. w swoim zobowiązaniu udostępniła zasoby tj. potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia – 4 osoby wymienione do korzystania z nich na okres wykonywania...

 • KIO 1731/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  .... 1 pkt 2 i 3 Pzp, tj. dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Kumulacji co do zasady będzie podlegać również potencjał finansowy i ekonomiczny (art. 22 ust. 1 pkt 4...

 • KIO 1742/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ...wynikało, że wykonawca MMC Poland sp. z o.o. polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotu CORUM Ukraine sp. z o.o. z siedzibą w ...w Kijowie lub inny podmiot posiadający odpowiedni potencjał i doświadczenie. W konsekwencji zamawiający uznał...

 • KIO 1602/17, KIO 1614/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ...do „udzielania porad w zakresie realizacji zadania na podstawie udostępnia potencjał w postaci wiedzy i doświadczenia z art. 22 ust 1... metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia ...

 • KIO 1636/17

  Orzeczenia KIO, 23-08-2017

  ...jednym zadaniu, co z kolei pozwalało ocenić realny potencjał wykonawcy do realizacji kilku zadań jednocześnie. Wymagane ...a.s. odnośnie „oferty niedokładnej lub niezgodnej z wymogami technicznymi zawartymi w specyfikacji” wykonawcy nie mogą się skarżyć na ...

 • KIO 1618/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ...zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od ... i konsekwentnie w toku badania oferty, Wykonawca powoływał się na potencjał tego samego podmiotu i stan ten nie uległ zmianie w wyniku...

 • KIO 1605/17

  Orzeczenia KIO, 17-08-2017

  ... wskazał, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Odmiennie niż miało to miejsce przy postępowaniach na...

 • KIO 1536/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ...EEW GmbH na mocy tego porozumienia zobowiązał się na każde pisemne żądanie niezwłocznie udostępnić EEW Polska cały potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie związane z realizacją zamówień wskazanych w wykazie stanowiącym załącznik do porozumienia, w tym...

 • KIO 1476/17

  Orzeczenia KIO, 10-08-2017

  ... w cz. V ust. 1 pkt 2), 3) lit. a), b), c) SIWZ oddzielnie dla każdej części tj. wykazany odpowiedni potencjał techniczny (narzędzia i urządzenia), osoby zdolne do wykonania zamówienia, wykonana usługa o której mowa w cz. V ust 1pkt 3) lit...

 • KIO 1583/17

  Orzeczenia KIO, 08-08-2017

  ... co do zakresu, ilości, jakości, wymagań technicznych, warunków realizacji, ceny i innych elementów istotnych... określającymi ich należyte wykonanie. 24 W przypadku powołania się na potencjał innego podmiotu należy złożyć także dokumenty wskazane w cz. VI ...

 • KIO 1471/17

  Orzeczenia KIO, 08-08-2017

  ... procesu funkcjonalnego w Strategii Wymiarowania fiest np. technicznym przypadkiem użycia) c) Określenie zasad postępowania w...na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu „Potencjał kadrowy - wykaz osób". Zamawiający przyzna Wykonawcy ...

 • KIO 1527/17

  Orzeczenia KIO, 03-08-2017

  ... Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Kielcach. Inni przedsiębiorcy muszą mieć możliwość dostosowania obiektów, które wykażą jako swój potencjał techniczny, do szczegółowych wymagań SIWZ. W dniu 27 czerwca 2017 r. odbyła się wizja lokalna, podczas...

 • KIO 1241/17, KIO 1242/17

  Orzeczenia KIO, 26-07-2017

  ... te, które mogą być doraźnie zmieniane i kształtowane na potrzeby konkretnego postępowania, jak właśnie potencjał techniczny i personel wskazywany do wykonania danego zamówienia. Obowiązek zachowania warunków konkurencji wśród wykonawców ubiegających się...

 • KIO 1421/17

  Orzeczenia KIO, 25-07-2017

  ... o.o. zobowiązał się do udostępnienia swoich zasobów technicznych i zawodowych na rzecz tego wykonawcy, poprzez udział własny...dokument ten nie jest wystarczający do potwierdzenia, że potencjał kadrowy związany z tym warunkiem udziału w postepowaniu zostanie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij