• KIO 83/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ...Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz... na celu zapewnienie wyboru wykonawcy mającego odpowiedni potencjał, nie mogą natomiast, w oderwaniu od tego...

 • KIO 82/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ...wykonawca, będzie mógł wskazać, że do tych celów zatrudni podwykonawców, lub podmioty trzecie udostępniające swój potencjał zdolności technicznych, którzy faktycznie mają realne doświadczenie własne w adekwatnym zakresie i z tego tytułu gwarantują należyte...

 • KIO 2748/17, KIO 2018/17, KIO 24/17

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ...balustrada B3 ma długość 2,5 m i występuje w pomieszczeniu technicznym l/T/47. Zatem w wycenie należało uwzględnić balustradę B1 o długości ...co do zasady zdolności kredytowe, rozumiane jako potencjał zaciągnięcia w przyszłości kredytu w określonej wysokości...

 • KIO 55/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ...jaki sposób podmiotu na których potencjale polega udostępnią mu ten potencjał. Załączone do oferty przedstawiały zakres prac jakie zostaną powierzone tym... że: 1. informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny ...

 • KIO 2740/17

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... przystępujący wskazał, że bierze pod uwagę potencjał szkodowy określony na bazie wnioskowanego zakresu ubezpieczenia...- czyli 0 15,1 proc. więcej niż w 2015 r. Wynik techniczny firmy w pierwszym kwartale bieżącego roku wyniósł 48,97 mln złotych. STU ERGO...

 • KIO 2720/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... w którym zakres udostępnienia został określony jako: „1) Wiedza i doświadczenie niezbędne do wykonania Zamówienia, 2) Potencjał techniczny, niezbędny do wykonania Zamówienia, 3) Zasób ludzki.” (dowód: Formularz oferty - LIRECO K. K., Zobowiązanie do...

 • KIO 2/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... z art. 7 Pzp poprzez wymaganie dysponowania potencjałem technicznym w postaci własnej technologii odsiarczania spalin metodą mokrą (...określając warunki udziału w postępowaniu, które pozwolą ocenić potencjał wykonawcy konieczny do wykonania prac. Ad 4 ...

 • KIO 29/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... czynienia z omyłką. Podmiot udostępniający wykonawcy swój potencjał błędnie założył, że nie będzie brał udziału ...W celu dokonania oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej innych podmiotów na zasadach określonych w...

 • KIO 2725/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...techniczna i zawodowa (wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy): wykonanie co najmniej dwóch zamówień ...zakres zamówienia, odpowiadający swym zakresem warunkowi wykazywanemu za pomocą zdolności technicznych i zawodowych Etec Sp. z o.o. Przystępujący w...

 • KIO 2715/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... 13-22. Odwołujący się wskazał, że w zakresie zdolności technicznych i zawodowych będzie polegał na zdolnościach zawodowych podmiotu trzeciego ...stwierdzono, ze podmioty trzecie, które udostępniają potencjał na potrzeby realizacji zamówienia, są zobowiązane ...

 • KIO 2726/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub...przedsiębiorstwem, co również wskazuje na jego duże możliwości i potencjał. Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowego zarzutu pozostaje 14 okoliczność...

 • KIO 2729/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... twierdzeniem Odwołującego, nie jest nierealistyczny. Zamawiający na podstawie dotychczasowej współpracy z wybranym Wykonawcą zna jego możliwości i potencjał techniczny i miał prawo bez wątpliwości uznać, że za oferowaną stawkę 0,92 zł za 1 km zrealizuje...

 • KIO 2709/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ...nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy...zawarłby umowę w wyniku wybrania jego oferty (w której potencjał kadrowy pokrywałby się z tym, który wykorzystywany był ...

 • KIO 2567/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...z obowiązującym prawem, nie posiada bowiem ku temu wystarczających zasobów technicznych i musi korzystać z podwykonawców, co jest ustawowo zabronione (...gmin dotychczas obsługiwanych. Docelowo cały potencjał osobowy oraz sprzętowy będzie wykorzystywany ...

 • KIO 2618/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... odpadów wielkogabarytowych - ilość 1 szt.” Powyższe pokazuje wyraźnie, że zamawiający wymaga, aby oferent posiadał potencjał techniczny pozwalający na wykonanie trzech rodzajów zadań, które obejmuje przedmiot zamówienia (zbiórka i zagospodarowanie odpadów...

 • KIO 2565/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ...dokumenty, za którymi nie idzie żaden faktyczny potencjał, w szczególności osobowy, skoro w celu wykazania... wymagania warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wymaganych zdolności technicznych, w związku z treścią art. 22a ust. 4 pzp...

 • KIO 2547/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...nie będzie mogła bez zgody drugiej strony ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z dialogiem. Podmiot Publiczny prowadzić ...Dolnego Śląska. Położenie Dolnego Śląska to nadal wielki potencjał do wykorzystania. (…) W Rozdziale IV. Zawarto ...

 • KIO 2558/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ...ust. 2 ustawy Pzp wykazał, iż taki potencjał posiada. Do oferty załączył zobowiązanie podmiotu trzeciego ... tym m.in. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o ...

 • KIO 2473/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ..., a zatem nie wykazało, że dysponuje samodzielnie wymaganym potencjałem technicznym. Powyższe przesądza, iż Konsorcjum winno zgodnie z art. 22...brak jest podstaw do uznania, że sprzęt ten stanowi potencjał innego podmiotu w rozumieniu art. 22a ustawy Pzp, ...

 • KIO 2413/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... Zamawiający wymagał w zakresie posiadania zdolności technicznych lub zawodowych miedzy innymi wykazania się ... G o długości odcina minimum 3 km, a w wykazie Potencjał Kadrowy przy Kierowniku robót drogowych podano „Przebudowa drogi krajowej nr ...

 • KIO 2444/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... szczególnej uwagi na wykonawców, którzy ze względu na swój potencjał nie są w stanie zrealizować określonego zamówienia, angażując się jednocześnie...w postępowaniu polegać będzie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ...

 • KIO 2404/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ... określić wymagania minimalne co do kwalifikacji osób (potencjał osobowy), których niespełnienie będzie skutkowało wykluczeniem z ... SIWZ w tym również wymagania dotyczące zdolności technicznych i zawodowych. Potwierdzają one także zdolności techniczne...

 • KIO 2403/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  ... na stronie podmiotu udostępniającego swój potencjał na rzecz wykonawcy PKOB WEGNER ...2 ustawy Pzp wskazując na brak wykazania spełniania wymagań w zakresie parametrów technicznych. Natomiast z drugiej strony wskazując, że informacje wskazane w treści oferty...

 • KIO 2343/17, KIO 2344/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  ...postaci załącznika nr 9 do IDW zawierającego potencjał kadrowy, pomimo iż zastrzeżone informacje nie .... w km 26,0+50 – 55,6+00 wraz z rysunkami technicznymi;  ogłoszenia o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru ...

 • KIO 2381/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  ...postępowaniu złożył samodzielnie P. nie powołując się na potencjał podmiotów trzecich ani nie korzystając z udziału podwykonawców...że wykonawca miał się wypowiedzieć, co do technicznych parametrów minimalnych SIWZ względem oferowanego przez siebie urządzenia...

 • KIO 2390/17

  Orzeczenia KIO, 27-11-2017

  ...realności, wobec czego uznał, że powołanie się przez Kabit na potencjał podmiotu trzeciego nie jest skuteczne w świetle ustawy Pzp, a ... udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych innych podmiotów „jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu...

 • KIO 2367/17

  Orzeczenia KIO, 22-11-2017

  ...Izby Zamawiający uprawniony był do pytania wykonawcy o ten potencjał na gruncie wezwania w zakresie rażąco niskiej ceny, ... dysponowania przez zamawiającego dokumentami dotyczącymi środków technicznych i informacjami co do podstawy dysponowania środkami...

 • KIO 2313/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... %). B/ Ponadto, przystępujący wyjaśnił, że na wysokość zaoferowanej ceny wpływa fakt, iż potencjał osobowy oraz potencjał techniczny (sprzęt), którym dysponuje, umożliwia sprawne zrealizowanie przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców. Przystępujący...

 • KIO 2348/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: (…) B. Dysponowanie POTENCJAŁEM TECHNICZNYM: W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1, NR 2, NR 3, NR 4...konsorcjum - firmy E. Sp. z o.o. Potencjał w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności techniczne ...

 • KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... zasobów złożonego przez POL DRÓG Warszawa sp. z o.o. wynika, że podmiot ten udostępnia wykonawcy potencjał zdolności technicznych lub zawodowych jako wykonawca robót budowlanych - Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku i będzie go łączyła z Konsorcjum...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij