• KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz...celu zapewnienie wyboru wykonawcy mającego odpowiedni potencjał i dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia,...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ...inny poza Odwołującym nie był uprawniony do powoływania się na potencjał zawodowy pani J.P.. To oświadczenie zostało przez nią ...podstawie art. 26 ust. 4 Pzp odnośnie podstawy dysponowania potencjałem technicznym. Z ustaleń Izby wynika, że w rozdziale V ust....

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  .... 6.2 regulaminu; 3.2.2 3 dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz zawodowym do wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt. 6...oceniał nie tylko obecny kształt koncepcji, ale także potencjał danej pracy i możliwość jej poprawienia i dostosowania do...

 • KIO 2668/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć...15. Wykaz narzędzi i wyposażenia, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z ...

 • KIO 2604/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ... wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia... jedynie warunkiem formalnym, potwierdzającym, że wykonawca posiada potencjał do realizacji przedmiotu zamówienia. I ten warunek przystępujący...

 • KIO 2643/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ... trafny należy uznać pogląd, że posiadanie określonego rodzaju pozwolenia czy koncesji wydawanej przedsiębiorcom należy traktować jako potencjał techniczny podobnie jak uprawnienia i kwalifikacje osób fizycznych, a co za tym idzie Odwołujący powinien mieć...

 • KIO 2597/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ...w Lędzinach [dalej „SBL”], b) i jednocześnie na potencjał tych dwóch przedsiębiorców powołuje się w celu wykazania spełnienia ... z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie...

 • KIO 2488/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ...nie ma znaczenia dla oceny spełnienia tej przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki doświadczenie, potencjał techniczny (100 projektantów) dotychczasowego podwykonawcy, który realizował usługę w zakresie sieci elektrycznych, teletechnicznych i...

 • KIO 2621/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ... w siwz. 2/ LPGK sp. Z o.o. przez wiele lat świadczył takie usługi na rzecz zamawiającego. Jego potencjał techniczny i zawodowy jest bardzo dobrze znany zamawiającemu, a składając ofertę wykonawca wykazał spełnienie wymagań siwz. Zamawiający analizując...

 • KIO 2529/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... ta miała między innymi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Sygn. akt KIO 2529/18 9 zgodnie z ustawą... należytej realizacji powierzonego zadania, musi wymagany potencjał rzeczywiście  a nie tylko formalnie ...

 • KIO 2506/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... zdolności techniczne wykonawcy P, na którego potencjał powołał się wykonawca R, są niewystarczające ... Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U....

 • KIO 2501/18, KIO 2502/18, KIO 2504/18

  Orzeczenia KIO, 20-12-2018

  ... konkurencji. Wymaga także podkreślenia w ocenie Zamawiającego, że Odwołujący posiada odpowiednie doświadczenie i potencjał techniczny oraz personalny do wykonania zamówienia, czego potwierdzeniem jest udział Odwołującego w postępowaniach przetargowych...

 • KIO 2525/18

  Orzeczenia KIO, 19-12-2018

  ... partnerzy w konsorcjum, bądź jako podwykonawców użyczających potencjał. Sposób realizacji zamówienia i jego wycena wymaga ...zamówienia jest etapem koncepcyjnym i polega na opracowaniu projektów technicznych niezbędnych do realizacji zamówienia - 90 dni od ...

 • II Ca 559/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-12-2018

  ...warunków udziału w postępowaniu (...), polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (...) innych podmiotów niezależnie od charakteru...art. 26 ust. 3 ustawy PZP przy powoływaniu się na potencjał podmiotu trzeciego. Przepis art. 22a ust. 6 ustawy PZP ...

 • KIO 2480/18

  Orzeczenia KIO, 17-12-2018

  ... Kontraktu, (iii) doradztwo dla zamawiającego o charakterze technicznym, organizacyjnym (w tym formalno-prawnym) w zakresie poprawnej ... realizacji części zamówienia przez podmiot udostępniający potencjał wiedzy i doświadczenia. Niniejsze kwestie winny...

 • KIO 2354/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ...2018 na stronie nr 2 w punkcie nr II.1 opisał potencjał kadrowy podwykonawcy, który ma zasadnicze znaczenie w związku z wymogami ... metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia ...

 • KIO 2281/18, KIO 2286/18, KIO 2291/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... spełniania warunków udziału w Postępowaniu - polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych spółki pod firmą Mosty Katowice sp. z... 61 Łomża-Kolno, w załączniku do JEDZ - „Potencjał Kadrowy'’ TOTO jako okres pełnienia funkcji Dyrektora Kontraktu...

 • KIO 2395/18

  Orzeczenia KIO, 05-12-2018

  ...Odwołujący Matic sp. z o.o. w zakresie kadry powoływał się na potencjał zasobu trzeciego, tj. Qumak S.A. Przystępujący zaś jest podmiotem utworzonym ...„jakkolwiek pojedyncze informacje o parametrach technicznych nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, ale ...

 • KIO 2386/18

  Orzeczenia KIO, 03-12-2018

  ... na wyeliminowanie kosztów związanych z dojazdem sprzętu i ludzi na miejsce wykonywania zadań), posiadany potencjał techniczny (samochody, samochody specjalistyczne, samochody asenizacyjne, zamiatarki, ciągniki, kosiarki, piły, kosy spalinowe, kosiarki...

 • KIO 2211/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Zamawiający może ocenić potencjał techniczny i zawodowy wykonawcy niezbędny do realizacji zamówienia oraz stwierdzić, czy zaangażowanie tego potencjału w inne...

 • KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... potwierdza m.in. załącznik nr 6 do SIWZ „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”, w którym na str. 6 opisuje „Potencjał techniczny” konieczny dla realizacji postępowania m.in. w zakresie Rejonu 1. Odwołujący wskazał też, że dalszy wywód wykonawcy B...

 • KIO 2319/18

  Orzeczenia KIO, 26-11-2018

  ...1 do oferty. Odwołujący wskazał, że wysoko wykwalifikowany potencjał kadrowy stanowi najważniejszy kapitał każdej firmy doradczej, a... A, a w tym informacji dotyczących zagadnień technicznych, technologicznych, biznesowych i organizacyjnych oraz związanych z...

 • KIO 2314/18

  Orzeczenia KIO, 23-11-2018

  ... zarzutu odtajnienia informacji o podmiocie udostępniającym potencjał, zobowiązuje odwołującego, ale także zamawiającego jako... przez nas fragment oferty: 1. ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest inną informacją ...

 • KIO 2326/18

  Orzeczenia KIO, 22-11-2018

  ...mógł się ubiegać wykonawca, który w ramach wskazanych zdolności technicznych lub zawodowych wykazał, że dysponuje lub będzie dysponować: minimum...wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów powołać się na potencjał podmiotu trzeciego. Podkreślić należy, że ...

 • KIO 2288/18

  Orzeczenia KIO, 21-11-2018

  ...tj. nie objęte rozbudową i nadbudową, 2) Potencjał kadrowy: Wykonawca musi wskazać osoby, które będą... nadbudowa bloku operacyjnego, nadbudowa wentylatorowi wraz pomieszczeniami technicznymi nad blokiem operacyjnym, dobudowa klatki schodowej zlokalizowanych ...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... kwalifikacjami, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Umowy. Jednocześnie... nastąpić na dużym poziomie ogólności, czy posiada odpowiedni potencjał do wykonania zamówienia, zasoby ludzkie i finansowe oraz zaplecze...

 • KIO 2222/18

  Orzeczenia KIO, 07-11-2018

  ... jest niezwykle wąski. Zatem posiadany przez uczestników rynku potencjał (osobowy, czy w zakresie sprzętu) ma charakter ...przypisać do takich które mają/mogą mieć ma charakter techniczny technologiczny czy organizacyjny, mogących przedstawiać pewną wartość ...

 • KIO 2057/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ...części zamówienia na którą jest składany; 7 b) opis techniczny oferowanego asortymentu musi być w całości zgodny z Opisem ... W niniejszej sprawie wykonawca Koncept nie powoływał się na potencjał podmiotu trzeciego, co oznacza, że musiałby posiadać inne ...

 • KIO 2063/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ...przez Odwołującego wybranych czynników i zasobów oraz potencjał organizacyjny intelektualny Odwołującego, a po drugie,...informacje przekazane w załączniku do wyjaśnień niewątpliwe mają charakter techniczny i organizacyjny oraz niosą za sobą istotną dla niego...

 • KIO 2086/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ....2.5. OPZ, poza wymaganym naciskiem osi, nie zawiera podstawowych danych technicznych urządzenia (prędkości badania, zakresów pomiarowych, itd.); 6 k. płyty wykonującej ...wezmą udział podmioty posiadające wystarczający potencjał czy też zasoby finansowe, ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij