• KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... marca nie znajduje uzasadnienia. W tym okresie ze względów technicznych nie wykonuje się tego typu usług, gdyż ich wykonywanie ze...pozwala na złożenie oferty przedsiębiorcom posiadającym różny potencjał. Izba nie podzieliła argumentacji Odwołującego, który...

 • XVI GC 799/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ...łączy się z definicją procesu energetycznego, tj. technicznym procesem w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania...preambuły wskazano, iż: „Państwa członkowskie mają różny potencjał w zakresie energii odnawialnej i na szczeblu krajowym...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... ofert była w stanie „uzupełnić" brakujący potencjał Arrivy do wykonania zamówienia PN 7/2018, rezultatem...spełnia warunku udziału w postępowaniu w związku z brakiem zasobów technicznych w postaci wymaganego terenu pod zaplecze techniczne. W oparciu ...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...treścią SIWZ, wykonawcy muszą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym w zakresie umożliwiającym odbieranie i transport odpadów...autobusami) brak jest podstaw do uznania, iż rzeczy te stanowią potencjał innego podmiotu w rozumieniu art. 26 ust. 2b Pzp....

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... nazwy; 3. współpraca z podmiotem trzecim i jego potencjał, wiedza i doświadczenie - zdolności techniczne i zawodowe, ..., tj. że: 1) informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...z obserwacji efektywności zaproponowanych przez niego rozwiązań technicznych oraz ze sprawowania ścisłego nadzoru autorskiego nad ...zamówienia przy zachowaniu ich wysokiej jakości. Potencjał doświadczenia, wiedza, kompetencje oraz dostępność ...

 • KIO 1532/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...o. są osobami wyszkolonymi, zapewniającymi wykonawcy własny potencjał w wykonaniu zobowiązania w zakresie serwisu, w ... własną flotą samochodową wyspecjalizowanym personelem, własnym zapleczem technicznym i logistycznym. Firma posiada własne środki finansowe...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... przy zadaniach bieżących, realnie związuje zasoby zawodowe (potencjał ludzki) odwołującego i w efekcie nie pozwala na... posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze...

 • KIO 1501/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... zamówienia - załącznikiem do SIWZ stanowiącym opis techniczny projektu branży sanitarnej o nazwie ZW-TBAS-PB- 28-12-2016- w4-rew2...nie brał udziału. Niewystarczające jest powoływanie się na potencjał całego konsorcjum – bez wyraźnego wskazania, jaką część ...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... regulację dotyczącą możliwości powoływania się na potencjał podmiotu trzeciego, i szerzej możliwości uzupełniania... błędnej 2 840mm tego wymiaru w żaden sposób nie narusza warunków technicznych WET3 a spełnia je w wymaganej wartości. 43 10. Odwołujący -...

 • KIO 1461/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...JEDZ nie wymagał podawania nazwy podmiotu trzeciego, na którego potencjał powołuje się wykonawca; 3) zarówno zobowiązanie podmiotu trzeciego ...dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z dnia 24 września 2014...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... i wiążące oświadczenie, umożliwiające korzystanie ze zdolności technicznych i zawodowych podmiotu trzeciego. Nadto, zauważył, ...możliwości powoływania się przez konsorcjum na łączny potencjał wszystkich jego uczestników. Odnośnie zobowiązania podmiotu...

 • KIO 1390/18

  Orzeczenia KIO, 02-08-2018

  ... wykonawcy z innym podmiotem, na którego potencjał finansowy i ekonomiczny wykonawca się powołuje, ...– jak słusznie podniósł Zamawiający – nie są samodzielnymi funkcjami technicznymi w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. W punktach XII...

 • KIO 1282/18, KIO 1318/18, KIO 1321/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ...do skierowania do wykonania zamówienia sprzętu zgodnego z SIWZ, a jednocześnie sprzętu wskazanego w formularzu „Potencjał Techniczny”, stanowiącego załącznik do umowy. Powyższe oznacza, zdaniem Odwołującego FB Serwis, że na gruncie niniejszego postępowania...

 • KIO 1336/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... J. L. złożonego na piśmie w toku posiedzenia przed Izbą. W oświadczeniu tym wyżej wymieniony wskazał na potencjał techniczny którym dysponuje, swoje doświadczenie oraz powtarzalną współpracę z firmą Alu – Mix. Oświadczył również, że przy wspólnych...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... wydają się być wręcz odmienne. Skoro wykonawcy realizują inne zadania, to na tych zadaniach wykorzystywany kapitał, potencjał techniczny, ludzki etc. Odwołujący nie dowodzili, że przystępujący posiadają tyle zasobów, że są w stanie samodzielnie realizować...

 • KIO 1232/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ...czy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zamawiający bierze pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączną sytuację ekonomiczną i finansową tych podmiotów”. W kontekście powyższego spełnienie w/w...

 • KIO 1186/18

  Orzeczenia KIO, 04-07-2018

  ...przez uczestników postępowania przedmiotu zamówienia oraz kwestii technicznych i funkcjonalnych z nim związanych. Na ... ofert przystępujący dysponował potencjałem podmiotu użyczającego ten potencjał. Ponadto w treści zobowiązania kilkukrotnie wskazano, ...

 • KIO 1162/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ...transport odpadów, wpis do rejestru działalności regulowanej, nawet jeśli wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał osobowy i techniczny, na co wskazywał Odwołujący. 25 Biorąc pod uwagę stan rzeczy ustalony w toku postępowania, Izba...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ...Projektanta w specjalności inżynieryjnej 4 mostowej w sytuacji gdy jest to potencjał udostępniony od podmiotu trzeciego, a zatem nie podlegający punktacji, ...lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... – dane te pokazują cele rozwojowe i docelowy potencjał Wykonawcy M; znajomość przez jego konkurentów tych danych... że nie wystarcza stwierdzenie, że dana informacja ma charakter techniczny, handlowy czy technologiczny, ale musi także ona przedstawiać pewną...

 • KIO 1110/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ...SIWZ. Pozacenowe kryteria oceny ofert odnosiły się wprost do parametrów technicznych oferowanych PJN. Kryteria te zostały opisane w Rozdziale XVI SI...własnymi, czy też w rzeczywistości w oparciu o potencjał innego podmiotu, którego w ofercie nie wymieniono. ...

 • KIO 1104/18

  Orzeczenia KIO, 20-06-2018

  ... i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie - Dz. ...Odwołujący dążył do wykazania, że potencjał kadrowy Przystępującego Doraco w zakresie ...

 • KIO 1059/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ... przedmiotu zamówienia. Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów powinien przedstawić zamawiającemu dowód, z...sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy...

 • KIO 1073/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych ... EFER punktów w zakresie przedsiębiorców użyczających swój potencjał innemu przedsiębiorcy. Odwołujący wniósł o: -...

 • KIO 996/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...Niewystarczające jest w ocenie odwołującego powoływanie się na potencjał całego konsorcjum - bez wyraźnego wskazania jaką część... zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych...

 • KIO 1006/18

  Orzeczenia KIO, 08-06-2018

  ... są zainteresowane wejściem w jej posiadanie. Biorąc pod uwagę powyższe Wykonawca postanowił zachować w poufności potencjał techniczny i technologiczny oraz osobowy, które zawarte są w w/w załącznikach. Przedstawione powyżej argumenty i wymieniony...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ...posłużenie się potencjałem podmiotu trzeciego, jako że udostępniony potencjał winien być realny i możliwy do wykorzystania przez ..., wobec czego nie był też obowiązany odnosić się do norm, ocen technicznych i innych powołanych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy ...

 • KIO 855/18, KIO 858/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...zamówienie wyłącznie tym wykonawcom, których posiadany potencjał (w tym potencjał kadrowy) nie daje rękojmi należytej realizacji... (także dla ustalenia wartości) zastosowano także dialog techniczny, do którego zgłosiło się pięciu potencjalnych wykonawców, w...

 • KIO 981/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... następujących fragmentów dokumentacji przetargowej: § 11 ust. 3 Potencjał kadrowy i zasoby administracyjne „W terminie do 7 dni... czynności związanych z utrzymaniem, funkcjonowaniem oraz wyposażeniem technicznym biura; zapewnienie, aby biuro było dostępne (...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij