• KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... potwierdza m.in. załącznik nr 6 do SIWZ „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”, w którym na str. 6 opisuje „Potencjał techniczny” konieczny dla realizacji postępowania m.in. w zakresie Rejonu 1. Odwołujący wskazał też, że dalszy wywód wykonawcy B...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... kwalifikacjami, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Umowy. Jednocześnie... nastąpić na dużym poziomie ogólności, czy posiada odpowiedni potencjał do wykonania zamówienia, zasoby ludzkie i finansowe oraz zaplecze...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...maksymalnie dwóch umów” Zamawiający weryfikował również potencjał osobowy wykonawców ubiegających się o zamówienie ...stacji) - Rudna u Prahy – Beroun (bez stacji) Pełny raport techniczny w języku czeskim wraz z tłumaczeniem strony 24 i 25 oraz strony...

 • KIO 2043/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał w zakresie dysponowania osobami.” 3) zmianę w ...celu zamówienia - wykonanie rzetelnych i prawidłowych dokumentacji technicznych i przetargowych w określonym czasie. Jak słusznie ...

 • KIO 2040/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...2.3.1. SIWZ zamawiający, w zakresie zdolności technicznych i zawodowych wykonawcy, postawił warunek: „Wykonawca spełni ... mln zł wykonywane są przez podmiot posiadający odpowiedni potencjał, tj. wykwalifikowany personel, zaplecze finansowe, doświadczenie ...

 • KIO 1972/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...na temat wybranych przez NOMET Sz. N. rozwiązań technicznych. Z wyjaśnień wynika, że wykonawca planuje skierować ...informacji, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. a) Potencjał osobowy W treści SIWZ, w pkt 5.3 ppkt 1 lit. a...

 • KIO 1872/18, KIO 1895/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ... w realizacji zamówienia. W szczególności p. J. brak udział w utrzymaniu zimowym i części robót objętych BUD, angażując swój potencjał techniczny i realizując prace we współpracy z liderem, PRDM MIKST sp. z o.o. Do pisma Odwołujący załączył oświadczenie...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... marca nie znajduje uzasadnienia. W tym okresie ze względów technicznych nie wykonuje się tego typu usług, gdyż ich wykonywanie ze...pozwala na złożenie oferty przedsiębiorcom posiadającym różny potencjał. Izba nie podzieliła argumentacji Odwołującego, który...

 • KIO 1902/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...uwadze, że przedmiotem zobowiązania jest sprzęt, a to potencjał, co do którego weryfikacja udostępnienia na etapie realizacji ... zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych...

 • KIO 1869/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ... spełnienia przedmiotowego warunku wykonawca Techbud powołał się na potencjał podmiotu trzeciego. W związku z tym, że ..., że wykonawca Techbud nie wykazał spełnienia warunku zdolności technicznych lub zawodowych i wykluczyć wykonawcę Techbud z postępowania. ...

 • KIO 1868/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ... częściowo, zgodnie z żądaniem 1c. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w następujący sposób: Punkt V.2).1. potencjał techniczny otrzyma brzmienie: „Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w chwili...

 • KIO 1797/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ...zastrzeżenia informacji jako poufnej w stosunku do podmiotów udostępniających potencjał jest kuriozalna z uwagi na fakt, iż tuż ... pkt 1 dyrektywy 2016/943, tj. mieć charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny oraz posiadać ...

 • XVI GC 799/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ...łączy się z definicją procesu energetycznego, tj. technicznym procesem w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania...preambuły wskazano, iż: „Państwa członkowskie mają różny potencjał w zakresie energii odnawialnej i na szczeblu krajowym...

 • KIO 1781/18

  Orzeczenia KIO, 20-09-2018

  ...uznani wykonawcy, którzy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru... na ocenę, czy sytuacja podmiotowa wykonawcy, w szczególności potencjał, którym on dysponuje i który może wykorzystać do wykonania...

 • KIO 1779/18

  Orzeczenia KIO, 19-09-2018

  ...biegle posługiwał się językiem polskim w zakresie ogólnym i technicznym. Jeśli taka sytuacja nie będzie miała miejsca, ... (OPZ) nie będący Personelem Konsultanta.” 16 W § 11 Potencjał kadrowy i zasoby administracyjne IPU, Zamawiający zastrzegł, że: (…) ...

 • KIO 1742/18

  Orzeczenia KIO, 17-09-2018

  ... kosztów leasingu uwzględniająca koszty ubezpieczenia OC, przeglądów technicznych itp. w wysokości 2.500,00 netto ...na rowerach Razem: 516.796,80 zł brutto W ocenie odwołującego potencjał rynku reklamowego w Bielsku-Białej jest na tyle niewielki, iż ujęcie ...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... ofert była w stanie „uzupełnić" brakujący potencjał Arrivy do wykonania zamówienia PN 7/2018, rezultatem...spełnia warunku udziału w postępowaniu w związku z brakiem zasobów technicznych w postaci wymaganego terenu pod zaplecze techniczne. W oparciu ...

 • KIO 1665/18, KIO 1675/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... horyzoncie 6 lat trwania kontraktu jest bardzo prawdopodobna. Potencjał kadrowy przyjęty z okresu ZUD nie jest w stanie...dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu ...

 • KIO 1764/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ...w SWIZ, Odwołujący podniósł, iż posiada niewykorzystany potencjał ww. floty. Cześć niewykorzystanego potencjału zamierza przeznaczyć...Podkreślił posiadanie dużego potencjału zasobów kadrowych, środków technicznych i wyposażenia mających wpływ na prawidłową i...

 • KIO 1619/18, KIO 1631/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... Opcji nr 2, Wykonawca w ciągu 30 dni od złożenia oświadczenia woli Zamawiającego w tym zakresie, zwiększy swój potencjał techniczny i zawodowy do poziomu pozwalającego na terminową realizację zamówienia, ale nie mniej niż o: (…) W przypadku skorzystania...

 • KIO 1643/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ...lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ...powyższego wskazać należy, iż obowiązkiem Konsorcjum CEZ, który powoływał się na potencjał podmiotu trzeciego – SKB S.A. w celu wykazania spełniania warunku ...

 • KIO 1591/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...przedsiębiorstwa. Nie są to bowiem informacje o charakterze technicznym, organizacyjnym czy handlowym które chociażby potencjalnie mogłyby ... informacje dotyczące podwykonawców i podmiotów, na których potencjał się powołują, a także dostępnego im personelu,...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...treścią SIWZ, wykonawcy muszą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym w zakresie umożliwiającym odbieranie i transport odpadów...autobusami) brak jest podstaw do uznania, iż rzeczy te stanowią potencjał innego podmiotu w rozumieniu art. 26 ust. 2b Pzp....

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...z obserwacji efektywności zaproponowanych przez niego rozwiązań technicznych oraz ze sprawowania ścisłego nadzoru autorskiego nad ...zamówienia przy zachowaniu ich wysokiej jakości. Potencjał doświadczenia, wiedza, kompetencje oraz dostępność ...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... nazwy; 3. współpraca z podmiotem trzecim i jego potencjał, wiedza i doświadczenie - zdolności techniczne i zawodowe, ..., tj. że: 1) informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą...

 • KIO 1577/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  ... wykazaniu przez wykonawcę, iż posiada on wystarczający potencjał, niezbędną wprawę, umiejętności praktyczne nabyte w toku...wprost odzwierciedlenia wartości usługi lub jej parametrów technicznych (nie skutkuje bezpośrednim przełożeniem wartości na ...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... przy zadaniach bieżących, realnie związuje zasoby zawodowe (potencjał ludzki) odwołującego i w efekcie nie pozwala na... posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze...

 • KIO 1532/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...o. są osobami wyszkolonymi, zapewniającymi wykonawcy własny potencjał w wykonaniu zobowiązania w zakresie serwisu, w ... własną flotą samochodową wyspecjalizowanym personelem, własnym zapleczem technicznym i logistycznym. Firma posiada własne środki finansowe...

 • KIO 1501/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... zamówienia - załącznikiem do SIWZ stanowiącym opis techniczny projektu branży sanitarnej o nazwie ZW-TBAS-PB- 28-12-2016- w4-rew2...nie brał udziału. Niewystarczające jest powoływanie się na potencjał całego konsorcjum – bez wyraźnego wskazania, jaką część ...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... regulację dotyczącą możliwości powoływania się na potencjał podmiotu trzeciego, i szerzej możliwości uzupełniania... błędnej 2 840mm tego wymiaru w żaden sposób nie narusza warunków technicznych WET3 a spełnia je w wymaganej wartości. 43 10. Odwołujący -...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij