• KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ...muszą mieć na celu zapewnienie wyboru wykonawcy mającego odpowiedni potencjał i dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia, nie mogą...rękojmię należytego wykonania zamówienia z odpowiednim potencjałem kadrowym, natomiast odwołujący nie wykazał w tym ...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ...złożył w JEDZ nieprawdziwe oświadczenie w zakresie dysponowania potencjałem kadrowym tego lekarza. Z treści tych informacji w sposób... poza Odwołującym nie był uprawniony do powoływania się na potencjał zawodowy pani J.P.. To oświadczenie zostało przez nią...

 • KIO 2655/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... Stwierdził, że osoby przedstawione umowie ramowej jako potencjał osobowy nie są przewidziane do wykonania prac koncepcyjnych... dysponowania przez wykonawcę na rzecz zamawiającego potencjałem kadrowym w postaci zespołu specjalistów, w skład którego...

 • KIO 2660/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ...wykazujące warunek udziału w postępowaniu. Wykaz osób: zgodnie z zapisami Rozdziału 6 pkt 6.2.3. ppkt 2) SIWZ: „potencjał kadrowy”. W przypadku osoby wskazanej w pozycji czwartej (doświadczenie) wykazu osób z dnia 25.10.2018r. należy uzupełnić wykaz osób o...

 • KIO 2529/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... dawał rękojmię należytej realizacji powierzonego zadania, musi wymagany potencjał rzeczywiście  a nie tylko formalnie  posiadać. ...warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania potencjałem kadrowym. Podkreślenia wymaga, że nie jest uprawnione...

 • KIO 2281/18, KIO 2286/18, KIO 2291/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  .... b. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację drogi S 61 Łomża-Kolno, w załączniku do JEDZ - „Potencjał Kadrowy'’ TOTO jako okres pełnienia funkcji Dyrektora Kontraktu przez Pana S. L. wskazano okres od grudnia 2003 do listopada...

 • KIO 2354/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... wezwanie Wykonawca w dniu 1 października 2018 na stronie nr 2 w punkcie nr II.1 opisał potencjał kadrowy podwykonawcy, który ma zasadnicze znaczenie w związku z wymogami stawianymi przez Zamawiającego w zakresie dysponowania specjalistami o kwalifikacjach...

 • KIO 2395/18

  Orzeczenia KIO, 05-12-2018

  ... Matic sp. z o.o. w zakresie kadry powoływał się na potencjał zasobu trzeciego, tj. Qumak S.A. Przystępujący zaś jest podmiotem utworzonym...się firm przed dostępem do danych o jej zasobach kadrowych. Wobec powyższego, należy stwierdzić, że wykaz osób,...

 • KIO 2211/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ...wykonawca się ubiega, zamawiający powinien to uwzględnić oceniając potencjał wykonawcy.” (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia ... to, że przy wymaganym w ramach warunków potencjale kadrowym i technicznym, sam Zamawiający ocenił zdolność wykonawcy do ...

 • KIO 2319/18

  Orzeczenia KIO, 26-11-2018

  ... wartość gospodarczą, co wykazał w Zał. 1 do oferty. Odwołujący wskazał, że wysoko wykwalifikowany potencjał kadrowy stanowi najważniejszy kapitał każdej firmy doradczej, a ujawnienie listy trudnodostępnych ekspertów i pracowników zaoszczędza konkurentom...

 • KIO 2288/18

  Orzeczenia KIO, 21-11-2018

  ...nie mogą zostać uwzględnione powierzchnie użytkowe już istniejące, tj. nie objęte rozbudową i nadbudową, 2) Potencjał kadrowy: Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...maksymalnie dwóch umów” Zamawiający weryfikował również potencjał osobowy wykonawców ubiegających się o zamówienie ...8.2.3. IDW) Zamawiający wskazał szczegółowo jakim potencjałem kadrowym – osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ma wykazać się wykonawca...

 • KIO 1872/18, KIO 1895/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ... celu wykonania usługi koszenia. W formularzu potencjał kadrowy J.J. wskazany został jako kierownik prac... udział w utrzymaniu zimowym i części robót objętych BUD, angażując swój potencjał techniczny i realizując prace we współpracy z liderem, PRDM MIKST sp....

 • KIO 1797/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ...a kwestia zastrzeżenia informacji jako poufnej w stosunku do podmiotów udostępniających potencjał jest kuriozalna z uwagi na fakt, iż tuż po podpisaniu ... konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania ...

 • KIO 1809/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  ... – zał. 8 Wykaz personelu na potrzeby kryterium oceny ofert”; c) zobowiązania do udostępnienia zasobów (potencjał kadrowy); d) załącznika nr 1B do Formularza ofertowego – szczegółowej kalkulacji wynagrodzenia podstawowego netto za realizację Etapu...

 • KIO 1779/18

  Orzeczenia KIO, 19-09-2018

  ... zakresie opisanym w umowie i Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) nie będący Personelem Konsultanta.” 16 W § 11 Potencjał kadrowy i zasoby administracyjne IPU, Zamawiający zastrzegł, że: (…) 18. Konsultant jest zobowiązany z własnej inicjatywy zaproponować...

 • KIO 1665/18, KIO 1675/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... od warunków wegetacji konieczności częstszego koszenia, która w horyzoncie 6 lat trwania kontraktu jest bardzo prawdopodobna. Potencjał kadrowy przyjęty z okresu ZUD nie jest w stanie wykonywać dodatkowych czynności tym bardziej, że pracownicy ci zostaną...

 • KIO 1764/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... w SWIZ, Odwołujący podniósł, iż posiada niewykorzystany potencjał ww. floty. Cześć niewykorzystanego potencjału zamierza przeznaczyć ... kosztów. Podkreślił posiadanie dużego potencjału zasobów kadrowych, środków technicznych i wyposażenia mających wpływ ...

 • KIO 1571/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... przyjąć, że można je „sumować” w analogiczny sposób jak np. posiadane zasoby finansowe, sprzęt i urządzenia, czy też potencjał kadrowy. Wspomniany powyżej przepis art, 23 ust. 5 ustawy P.z.p. stanowi, iż zamawiający może określić szczególny, obiektywnie...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... odwołującego przy zadaniach bieżących, realnie związuje zasoby zawodowe (potencjał ludzki) odwołującego i w efekcie nie pozwala na przyjęcie...w żaden sposób nie został powiązany z potencjałem kadrowym, którego brak zarzucono odwołującemu, natomiast stopień ...

 • KIO 1390/18

  Orzeczenia KIO, 02-08-2018

  ...17 ustawy Pzp. Wykonawca CP podał trzy niezależne, nieprawdziwe informacje, dotyczące doświadczenia zdobytego przez wykazywany potencjał kadrowy. Żadna z inwestycji, której dotyczą nieprawdziwe informacje, nie byty realizowane na rzecz Zamawiającego, zatem...

 • KIO 1336/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ...poprzez postawienie warunków co do zasobów kadrowych, co zresztą uczynił w niniejszej sprawie...posiedzenia przed Izbą. W oświadczeniu tym wyżej wymieniony wskazał na potencjał techniczny którym dysponuje, swoje doświadczenie oraz powtarzalną współpracę z ...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ...zaangażowani w inne inwestycje co może mieć wpływ na potencjał do samodzielnego wykonania zamówienia, i co utrudnia złożenie ...świecie i planowane do realizacji, czy oceny zasobów kadrowych niezbędnych do realizacji zamówienia w kontekście ich zaangażowania...

 • KIO 1232/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ... się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zamawiający bierze pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączną sytuację ekonomiczną i finansową tych podmiotów”. W kontekście powyższego spełnienie w/w wymagań...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ...inne – dane te pokazują cele rozwojowe i docelowy potencjał Wykonawcy M; znajomość przez jego konkurentów tych danych...;  „plan realizacji zamówienia i prognozowanych potrzeb sprzętowych i kadrowych” dotyczy pewnych założeń, które Wykonawca M czyni w razie ...

 • KIO 1104/18

  Orzeczenia KIO, 20-06-2018

  ... oraz pełniącego funkcję odbijacza fal nabiegających na skarpę narzutu”. Odwołujący dążył do wykazania, że potencjał kadrowy Przystępującego Doraco w zakresie dysponowania osobami do pełnienia funkcji kierownika budowy jest niewystraczający dla prawidłowej...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ..., jak w przedmiotowym postępowaniu, nie realizuje zleceń dla Gmin (zamawiających) wymienionych przez odwołującego, co oznacza, iż potencjał kadrowy, do realizacji każdej z umów jest inny. Izba nie widzi również sprzeczności w treści oświadczeń składanych...

 • KIO 855/18, KIO 858/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...udziału w postępowaniu mają bowiem uniemożliwić skuteczne ubieganie się o zamówienie wyłącznie tym wykonawcom, których posiadany potencjał (w tym potencjał kadrowy) nie daje rękojmi należytej realizacji zamówienia. Dlatego przepis art. 22 ust. 4 ustawy Pzp...

 • KIO 981/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... jakim jest to niezbędne do realizacji zamówienia. Powyższe wynika z następujących fragmentów dokumentacji przetargowej: § 11 ust. 3 Potencjał kadrowy i zasoby administracyjne „W terminie do 7 dni od Daty rozpoczęcia świadczenia Usługi, Konsultant przekaże...

 • KIO 781/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ...Sekcji C pkt 2) nie został wskazany żaden potencjał kadrowy, jakim dysponuje ww. Wykonawca, wbrew wymogowi Zamawiającego .... a) – e) KIO 781/18 9 siwz zamawiający wskazał potencjał kadrowy, jakim ma dysponować wykonawca. W zakresie określonym w załączniku nr...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij