• KIO 2725/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ..., iż: udostępnia przystępującemu swoje zasoby w zakresie: zdolność techniczna i zawodowa (wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy): wykonanie co najmniej dwóch zamówień polegających na realizacji roboty budowlanej w zakresie iluminacji w łącznej ilości...

 • KIO 2709/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... zmaterializowałyby się dopiero w momencie, w którym Pizzarotti zawarłby umowę w wyniku wybrania jego oferty (w której potencjał kadrowy pokrywałby się z tym, który wykorzystywany był na potrzeby zamówienia). Nie może tym samym dziwić zachowanie konsorcjum...

 • KIO 2565/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ...tylko puste dokumenty, za którymi nie idzie żaden faktyczny potencjał, w szczególności osobowy, skoro w celu wykazania spełniania warunku... wykonawca miał w tym zakresie równolegle dysponować własnym zasobem kadrowym. Podobnie nie znajduje oparcia w s.i.w.z....

 • KIO 2413/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... minimum 1 inwestycji dotyczącej budowy lub rozbudowy drogi klasy min. G o długości odcina minimum 3 km, a w wykazie Potencjał Kadrowy przy Kierowniku robót drogowych podano „Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta D(1)” – to nie można jedynie w...

 • KIO 2343/17, KIO 2344/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  .... 1 i 3 Ustawy Pzp; 5. zaniechaniu ujawnienia dokumentu w postaci załącznika nr 9 do IDW zawierającego potencjał kadrowy, pomimo iż zastrzeżone informacje nie spełniają przesłanek uznania za tajemnicę przedsiębiorstwa i T. nie wykazał zasadności dokonanego...

 • KIO 2367/17

  Orzeczenia KIO, 22-11-2017

  ... na gruncie wezwania w zakresie rażąco niskiej ceny, celem ustalenia czy w cenie prawidłowo skalkulowano potencjał kadrowy oraz sprzęt / czy w konsekwencji - po dokonanej ocenie - można stwierdzić, że cena jest rażąco niska. Istotą tak ...

 • KIO 2313/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ..., raz tego w jaki sposób doświadczenie kadry pozwala na poczynienie przystępującemu oszczędności. Przystępujący nie wykazał, że potencjał kadrowy jest unikatowy na danym rynku. Analogiczna sytuacja dotyczy posiadanego doświadczenia. Sam fakt długotrwałego...

 • KIO 2196/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... przetargową budują na własnych zasobach technicznych, sprzętowych i kadrowych. Tym bardziej, że z obecnego brzmienia art. ...wykluczenia", który powinien zostać przedłożony przez podmiot na którego potencjał Konsorcjum powołało się w piśmie z 27.09.2017 ...

 • KIO 2133/17

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ... działalność na małą skalę, na ograniczonym nierzadko obszarze lub w bardzo wąskim zakresie. Tym samym ich potencjał kadrowy, struktura kosztów są bardzo ograniczone i często redukowane do minimum dzięki pracy własnej wspólników i właścicieli. Powyższe...

 • KIO 2266/17

  Orzeczenia KIO, 08-11-2017

  ... dokumentami wynikało, iż Wykonawca korzysta z zasobów kadrowych tego podmiotu w celu wykazania spełnienia warunków udziału...świetle orzecznictwa ETS Wykonawca nie mógł powołać się na potencjał podmiotu, którego nie wskazał w ofercie w tym charakterze...

 • KIO 2156/17, KIO 2176/17

  Orzeczenia KIO, 03-11-2017

  ... 8 godzin, przez co najmniej jednego Radcę Prawnego, spośród osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, w Formularzu 3.1.4. „Potencjał kadrowy - osoby zdolne do wykonania zamówienia”. Obowiązek, o którym mowa powyżej nie dotyczy sytuacji, gdy Radca Prawny na...

 • KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... spełniać wymagania Zamawiającego w zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym, Załącznik nr 10 oraz JEDZ dla firm Energopol i... się ww. wyrok TSUE dotyczyła powołania się na potencjał osoby trzeciej, w sytuacji gdy z pierwotnej treści ...

 • KIO 2151/17

  Orzeczenia KIO, 30-10-2017

  ...słowy, z dowodów wynika wprost, że nie podjął on środków kadrowych, aby zapobiec przestępstwom – nie zerwał wcześniej do dnia złożenia ... na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy Zamawiający oceniał potencjał wykonawcy, a także badał, czy nie zachodzi podstawa do...

 • KIO 2146/17

  Orzeczenia KIO, 30-10-2017

  ... mogą lub nie mają potrzeby z uwagi na posiadany potencjał techniczny dokonać zakupu całkowicie nowych pojazdów. Wymagania dotyczące emisji..., a także w zakresie oczekiwań sprzętowych i kadrowych. 3. Zarzut dotyczący norm emisji spalin Przystępującego...

 • KIO 2088/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ...kosztów wynagrodzenia brutto, kosztów administracyjnych, księgowo- kadrowych, finansowych, organizacyjnych i logistycznych, opłat... odbiorców i utrzymują konieczny w związku z tym potencjał techniczny i osobowy. Jednakże powinni zwłaszcza przy ubieganiu...

 • KIO 2045/17

  Orzeczenia KIO, 18-10-2017

  ... i w zw. z art. 7 ust. 1 p.z.p., poprzez zaniechanie udostępnienia Odwołującemu treści „Wykazu osób" (Potencjał kadrowy) i Wykazu osób na potrzeby weryfikacji kryterium oceny ofert przedstawionych przez ECM Group i błędne przyjęcie, że treść tych Wykazów...

 • KIO 2038/17, KIO 2048/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...oznacza konieczność zaangażowania własnych zasobów technicznych, czy też np. kadrowych, Według stanu prawnego obowiązującego do 28.07.2016r.- art..., iż Wykonawca nie może powoływać się na potencjał podmiotu trzeciego w zakresie wykazania się doświadczeniem w...

 • KIO 2019/17

  Orzeczenia KIO, 11-10-2017

  ... K.. Osoba ta w podmiocie, który udostępnił zasób kadrowy Odwołującemu pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki. Niespornym pomiędzy stronami...dokumentów. W pozostałych sytuacjach (powoływania się na potencjał podmiotu trzeciego bez jego udziału w realizacji ...

 • KIO 2003/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... do SIWZ). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale V pkt. 1 ppkt 2 c) SIWZ. – „potencjał kadrowy”. Ustalono także, że odwołujący do swej oferty załączył jednolite europejskie dokumenty zamówienia: a) dla podmiotu T. K. P. N., w...

 • KIO 1761/17, KIO 1765/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ...zmniejszenie ich bieżących potencjałów technicznych czy kadrowych. Odwołujący nie przeprowadził zatem żadnej .... zamieszczono oświadczenie wykonawcy, że posiada niezbędne uprawnienia oraz potencjał techniczny i osobowy, a także konieczne doświadczenie, w ...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ...dnia 5 lipca 2017 r. w trybie art. 26 ust. 3 ustawy wynika jednak, że konsorcjum Comarch wskazało ten sam potencjał kadrowy w formularzach JEDZ różnych podmiotów, mianowicie: (a) w formularzach JEDZ Comarch Polska S.A. (członek Konsorcjum) oraz Comarch S.A...

 • KIO 1775/17

  Orzeczenia KIO, 11-09-2017

  ... Doświadczenie kierownika robót będzie przyznane za wskazanie osoby posiadającej większe doświadczenie niż wymagane w warunkach Potencjał kadrowy (…). Odwołujący załączył do oferty wypełniony Formularz 2.3, w którym do funkcji Kierownika robót drogowych...

 • KIO 1618/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ... kwietnia 2017 r. do oddania Odwołującemu zasobów kadrowych wraz z jego wykształceniem, kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem...konsekwentnie w toku badania oferty, Wykonawca powoływał się na potencjał tego samego podmiotu i stan ten nie uległ zmianie w...

 • KIO 1471/17

  Orzeczenia KIO, 08-08-2017

  ... ofert: 40% - Doświadczenie Personelu Będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu „Potencjał kadrowy - wykaz osób". Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty za dodatkowe doświadczenie osób pełniących kluczowe funkcje w...

 • KIO 1241/17, KIO 1242/17

  Orzeczenia KIO, 26-07-2017

  ... iż zamawiający z postępowania na postępowanie zwiększył wymagania w zakresie warunków kadrowych składa wyciąg z s.i.w.z. zamawiającego z 2010 r.,...na potrzeby konkretnego postępowania, jak właśnie potencjał techniczny i personel wskazywany do wykonania ...

 • KIO 1421/17

  Orzeczenia KIO, 25-07-2017

  ... określonego w pkt 5.3.3. lit. c) SIWZ, jednak dokument ten nie jest wystarczający do potwierdzenia, że potencjał kadrowy związany z tym warunkiem udziału w postepowaniu zostanie wykonawcy udostępniony. Dokument ten nie stanowi zobowiązania PBI „EKO -...

 • KIO 1244/17

  Orzeczenia KIO, 12-07-2017

  ... w okresie realizacji zamówienia. Uzupełniono część IV sekcję C JEDZ B. G. przez wskazanie w pkt. 2 szczegółowo udostępniany potencjał kadrowy z imienia, nazwiska, wykształcenia, doświadczenia. Załączono do JEDZ załącznik nr 8.1 i 8.2 do siwz, a także...

 • KIO 1222/17, KIO 1224/17

  Orzeczenia KIO, 07-07-2017

  ...samego wykonawcę, bez możliwości powołania się na potencjał podmiotów trzecich. Mając na uwadze zasadę ... pozycję przetargową budują na własnych zasobach technicznych, sprzętowych i kadrowych. Obecnie z art. 36a ustawy Prawo zamówień publicznych wykreślono...

 • KIO 1213/17

  Orzeczenia KIO, 06-07-2017

  ... miało wpływu na ranking wykonawców. Nie jest natomiast możliwa sytuacja odwrotna, gdy wykonawca, który nieprawidłowo przedstawił potencjał kadrowy do oceny w ramach punktacji będzie jeszcze przed ustaleniem rankingu mógł naprawić ten błąd w ofercie. Mając...

 • KIO 1276/17

  Orzeczenia KIO, 05-07-2017

  ...Zamawiający w tym zakresie nie określił potencjału i potencjał ten może ulec zmianie na 17 dzień rozpoczęcia...Pzp, w zakresie dysponowania przez Przystępującego odpowiednim potencjałem kadrowym. Po pierwsze, podstawa prawna rzeczonego naruszenia została ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij