• KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... spełniać wymagania Zamawiającego w zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym, Załącznik nr 10 oraz JEDZ dla firm Energopol i... się ww. wyrok TSUE dotyczyła powołania się na potencjał osoby trzeciej, w sytuacji gdy z pierwotnej treści ...

 • KIO 2038/17, KIO 2048/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...oznacza konieczność zaangażowania własnych zasobów technicznych, czy też np. kadrowych, Według stanu prawnego obowiązującego do 28.07.2016r.- art..., iż Wykonawca nie może powoływać się na potencjał podmiotu trzeciego w zakresie wykazania się doświadczeniem w...

 • KIO 2019/17

  Orzeczenia KIO, 11-10-2017

  ... K.. Osoba ta w podmiocie, który udostępnił zasób kadrowy Odwołującemu pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki. Niespornym pomiędzy stronami...dokumentów. W pozostałych sytuacjach (powoływania się na potencjał podmiotu trzeciego bez jego udziału w realizacji ...

 • KIO 2003/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... do SIWZ). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale V pkt. 1 ppkt 2 c) SIWZ. – „potencjał kadrowy”. Ustalono także, że odwołujący do swej oferty załączył jednolite europejskie dokumenty zamówienia: a) dla podmiotu T. K. P. N., w...

 • KIO 1761/17, KIO 1765/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ...zmniejszenie ich bieżących potencjałów technicznych czy kadrowych. Odwołujący nie przeprowadził zatem żadnej .... zamieszczono oświadczenie wykonawcy, że posiada niezbędne uprawnienia oraz potencjał techniczny i osobowy, a także konieczne doświadczenie, w ...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ...dnia 5 lipca 2017 r. w trybie art. 26 ust. 3 ustawy wynika jednak, że konsorcjum Comarch wskazało ten sam potencjał kadrowy w formularzach JEDZ różnych podmiotów, mianowicie: (a) w formularzach JEDZ Comarch Polska S.A. (członek Konsorcjum) oraz Comarch S.A...

 • KIO 1775/17

  Orzeczenia KIO, 11-09-2017

  ... Doświadczenie kierownika robót będzie przyznane za wskazanie osoby posiadającej większe doświadczenie niż wymagane w warunkach Potencjał kadrowy (…). Odwołujący załączył do oferty wypełniony Formularz 2.3, w którym do funkcji Kierownika robót drogowych...

 • KIO 1618/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ... kwietnia 2017 r. do oddania Odwołującemu zasobów kadrowych wraz z jego wykształceniem, kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem...konsekwentnie w toku badania oferty, Wykonawca powoływał się na potencjał tego samego podmiotu i stan ten nie uległ zmianie w...

 • KIO 1471/17

  Orzeczenia KIO, 08-08-2017

  ... ofert: 40% - Doświadczenie Personelu Będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu „Potencjał kadrowy - wykaz osób". Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty za dodatkowe doświadczenie osób pełniących kluczowe funkcje w...

 • KIO 1241/17, KIO 1242/17

  Orzeczenia KIO, 26-07-2017

  ... iż zamawiający z postępowania na postępowanie zwiększył wymagania w zakresie warunków kadrowych składa wyciąg z s.i.w.z. zamawiającego z 2010 r.,...na potrzeby konkretnego postępowania, jak właśnie potencjał techniczny i personel wskazywany do wykonania ...

 • KIO 1421/17

  Orzeczenia KIO, 25-07-2017

  ... określonego w pkt 5.3.3. lit. c) SIWZ, jednak dokument ten nie jest wystarczający do potwierdzenia, że potencjał kadrowy związany z tym warunkiem udziału w postepowaniu zostanie wykonawcy udostępniony. Dokument ten nie stanowi zobowiązania PBI „EKO -...

 • KIO 1244/17

  Orzeczenia KIO, 12-07-2017

  ... w okresie realizacji zamówienia. Uzupełniono część IV sekcję C JEDZ B. G. przez wskazanie w pkt. 2 szczegółowo udostępniany potencjał kadrowy z imienia, nazwiska, wykształcenia, doświadczenia. Załączono do JEDZ załącznik nr 8.1 i 8.2 do siwz, a także...

 • KIO 1222/17, KIO 1224/17

  Orzeczenia KIO, 07-07-2017

  ...samego wykonawcę, bez możliwości powołania się na potencjał podmiotów trzecich. Mając na uwadze zasadę ... pozycję przetargową budują na własnych zasobach technicznych, sprzętowych i kadrowych. Obecnie z art. 36a ustawy Prawo zamówień publicznych wykreślono...

 • KIO 1213/17

  Orzeczenia KIO, 06-07-2017

  ... miało wpływu na ranking wykonawców. Nie jest natomiast możliwa sytuacja odwrotna, gdy wykonawca, który nieprawidłowo przedstawił potencjał kadrowy do oceny w ramach punktacji będzie jeszcze przed ustaleniem rankingu mógł naprawić ten błąd w ofercie. Mając...

 • KIO 1276/17

  Orzeczenia KIO, 05-07-2017

  ...Zamawiający w tym zakresie nie określił potencjału i potencjał ten może ulec zmianie na 17 dzień rozpoczęcia...Pzp, w zakresie dysponowania przez Przystępującego odpowiednim potencjałem kadrowym. Po pierwsze, podstawa prawna rzeczonego naruszenia została ...

 • KIO 1134/17

  Orzeczenia KIO, 20-06-2017

  .... 1 p.z.p. stanowią potwierdzenie, że określony potencjał dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu został wykonawcy faktycznie... samym to zamawiający określa jakie informacje o potencjale kadrowym go interesują i te w ocenie Izby zamawiający...

 • KIO 1072/17, KIO 1076/17, KIO 1078/17, KIO 1090/17

  Orzeczenia KIO, 20-06-2017

  .... wskazali, że zamawiający w s.i.w.z. przewidział 4 rodzaje kryteriów oceny ofert, tj.: cena, metodologia, termin przekazania dokumentacji, potencjał kadrowy. Kryterium Metodologia zostało opisane w pkt 19.7.2 s.i.w.z., w którym wskazano, m.in., że: Na...

 • KIO 1036/17

  Orzeczenia KIO, 09-06-2017

  ... opisane w rozdz. VII ust. 1 pkt 2.1 lit. b) ppkt 1) „zdolność techniczna lub zawodowa – Potencjał kadrowy”. Zamawiający przyzna następującą ilość punktów: 1) doświadczenie zawodowe spełniające warunek udziału w postepowaniu - wykonanie 1 kontraktu – 0 pkt...

 • KIO 1009/17

  Orzeczenia KIO, 09-06-2017

  ...publicznych, gdzie następuje selekcja wykonawców ze względu na ich potencjał, stanowi przypadek rażącej i zawinionej niestaranności. Co nie ...podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania ...

 • KIO 940/17, KIO 943/17

  Orzeczenia KIO, 06-06-2017

  ...zamówienie pod każdym względem (np. organizacyjnym, finansowym, kadrowym). Opis sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu ...możliwości ubiegania się o zamówienie, mimo że potencjał jakim dysponuje gwarantuje wykonanie zamówienia na najwyższym ...

 • KIO 904/17, KIO 912/17

  Orzeczenia KIO, 29-05-2017

  ..., co wynika z przedłożonego przez niego Załącznika nr 3 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - potencjał kadrowy (dalej jako „Wykaz osób"). Desygnowane przez niego osoby zarówno na stanowisko Dyrektora Obszaru Wdrożeniowego, jak i Kierownika...

 • KIO 859/17, KIO 867/17, KIO 894/17

  Orzeczenia KIO, 19-05-2017

  ... w błąd Zamawiającego, a mogły mieć istotny wpływ na decyzję Zamawiającego. Informacje te dotyczyły dwóch osób wskazanych jako potencjał kadrowy Odwołującego. Pierwszą z tych osób był Pan K. D., którego Odwołujący wskazał na stanowisko kierownika budowy...

 • KIO 890/17

  Orzeczenia KIO, 19-05-2017

  ... złożonego w dniu 28 lutego 2017 r. w ramach uzupełnienia oferty oraz wyjaśnień Odwołującego, trzeba mieć na uwadze potencjał kadrowy Odwołującego. Wskazał, że ocena dysponowania zasobami ww. podmiotu nie może następować w oderwaniu od potencjału kadrowego...

 • KIO 782/17

  Orzeczenia KIO, 12-05-2017

  ... u podstaw uchybień odwołującego leżało przede wszystkim to, że pozostawał w przekonaniu, że wymagany przez zamawiającego potencjał kadrowy jest wystarczający oraz, że zamawiający zechce współdziałać z nim w związku z wykonaniem na swoją rzecz zamówienia...

 • KIO 763/17

  Orzeczenia KIO, 04-05-2017

  ..., a warunku udziału w postępowaniu polega na tym, że przy ocenie warunku udziału w postępowaniu ocenia się potencjał kadrowy wykonawcy ogólnie, a przy ocenie według kryterium oceny ofert – indywidualnie osoby, które są wyznaczone do realizacji danego...

 • KIO 681/17

  Orzeczenia KIO, 20-04-2017

  ... realizacją ze sfery projektowania i brak w nim mierników obiektywnych do określenia ceny. Decyduje własny potencjał kadrowy oraz materiałowy, poziom oczekiwanego zysku – stąd rozbieżności zaoferowanych cenach. A. S. posiada własny zespół architektoniczny...

 • XXV C 1188/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-03-2017

  .... 8.2.3. w zakresie warunku udziału w postępowaniu, którego opis został umieszczony w SIWZ, pkt. 7.2.3. b) – Potencjał kadrowy – osoby zdolne do wykonania zamówienia, 2) oświadczeń i dokumentów wskazanych w SIWZ, pkt. 8.2.4. w zakresie warunku udziału...

 • KIO 348/17

  Orzeczenia KIO, 14-03-2017

  ... wykonawcy. Wprowadzając wykonanie zastępcze zignorowano informację plForest skierowaną do Zamawiającego, że ma gotowy sprzęt i potencjał kadrowy do podjęcia realizacji danego zlecenia. Potrafiono tylko zabierać plForest wykonanie zlecenia, zlecać za kilka...

 • KIO 352/17

  Orzeczenia KIO, 09-03-2017

  ... jedynie, że kilku członków konsorcjum podało w ofertach składanych w krótkim odstępie czasowym w innych nadleśnictwach ten sam potencjał kadrowy i sprzęt, co w tym postępowaniu. Odwołujący, na którym spoczywał ciężar udowodnienia (zgodnie z art. 6kc oraz...

 • KIO 272/17, KIO 273/17

  Orzeczenia KIO, 07-03-2017

  ... w tym okresie przygotowany był nie tylko sprzęt i zasób kadrowy (przeglądy sprzętu, uzupełnienie braków, zakupione na okres zimowy materiały... w części A – niezastrzeżonej: - własny potencjał osobowy: Odwołujący dysponuje własnym potencjałem osobowym, bez ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij