• KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... odwołującego przy zadaniach bieżących, realnie związuje zasoby zawodowe (potencjał ludzki) odwołującego i w efekcie nie pozwala na przyjęcie...w żaden sposób nie został powiązany z potencjałem kadrowym, którego brak zarzucono odwołującemu, natomiast stopień ...

 • KIO 1390/18

  Orzeczenia KIO, 02-08-2018

  ...17 ustawy Pzp. Wykonawca CP podał trzy niezależne, nieprawdziwe informacje, dotyczące doświadczenia zdobytego przez wykazywany potencjał kadrowy. Żadna z inwestycji, której dotyczą nieprawdziwe informacje, nie byty realizowane na rzecz Zamawiającego, zatem...

 • KIO 1336/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ...poprzez postawienie warunków co do zasobów kadrowych, co zresztą uczynił w niniejszej sprawie...posiedzenia przed Izbą. W oświadczeniu tym wyżej wymieniony wskazał na potencjał techniczny którym dysponuje, swoje doświadczenie oraz powtarzalną współpracę z ...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ...zaangażowani w inne inwestycje co może mieć wpływ na potencjał do samodzielnego wykonania zamówienia, i co utrudnia złożenie ...świecie i planowane do realizacji, czy oceny zasobów kadrowych niezbędnych do realizacji zamówienia w kontekście ich zaangażowania...

 • KIO 1232/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ... się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zamawiający bierze pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączną sytuację ekonomiczną i finansową tych podmiotów”. W kontekście powyższego spełnienie w/w wymagań...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ...inne – dane te pokazują cele rozwojowe i docelowy potencjał Wykonawcy M; znajomość przez jego konkurentów tych danych...;  „plan realizacji zamówienia i prognozowanych potrzeb sprzętowych i kadrowych” dotyczy pewnych założeń, które Wykonawca M czyni w razie ...

 • KIO 1104/18

  Orzeczenia KIO, 20-06-2018

  ... oraz pełniącego funkcję odbijacza fal nabiegających na skarpę narzutu”. Odwołujący dążył do wykazania, że potencjał kadrowy Przystępującego Doraco w zakresie dysponowania osobami do pełnienia funkcji kierownika budowy jest niewystraczający dla prawidłowej...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ..., jak w przedmiotowym postępowaniu, nie realizuje zleceń dla Gmin (zamawiających) wymienionych przez odwołującego, co oznacza, iż potencjał kadrowy, do realizacji każdej z umów jest inny. Izba nie widzi również sprzeczności w treści oświadczeń składanych...

 • KIO 981/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... jakim jest to niezbędne do realizacji zamówienia. Powyższe wynika z następujących fragmentów dokumentacji przetargowej: § 11 ust. 3 Potencjał kadrowy i zasoby administracyjne „W terminie do 7 dni od Daty rozpoczęcia świadczenia Usługi, Konsultant przekaże...

 • KIO 855/18, KIO 858/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...udziału w postępowaniu mają bowiem uniemożliwić skuteczne ubieganie się o zamówienie wyłącznie tym wykonawcom, których posiadany potencjał (w tym potencjał kadrowy) nie daje rękojmi należytej realizacji zamówienia. Dlatego przepis art. 22 ust. 4 ustawy Pzp...

 • KIO 781/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ...Sekcji C pkt 2) nie został wskazany żaden potencjał kadrowy, jakim dysponuje ww. Wykonawca, wbrew wymogowi Zamawiającego .... a) – e) KIO 781/18 9 siwz zamawiający wskazał potencjał kadrowy, jakim ma dysponować wykonawca. W zakresie określonym w załączniku nr...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...w postępowaniu 2016 oraz wykazując swój potencjał na potrzeby tego postępowania. Winien ... Powyższe wskazuje, że zmiany własnościowe spółki Eko-Inwestor nie skutkowały zmianami kadrowymi większości osób zasiadających w organach ww. spółki. Osoby Pana M. ...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... roboty siłami własnymi oraz zamierza wykorzystać głównie własny potencjał sprzętowy. Jednocześnie, biorąc pod uwagę treść wyjaśnień ... się do wyjaśnienia kwestii związanych ze zdolnościami kadrowymi Odwołującego. Jak zauważa Krajowa Izba Odwoławcza w...

 • KIO 444/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ..., że raporty stanowią opracowanie własne Wykonawcy. Potencjał techniczny wynikający z załączników nazwami nie pokrywa się..., a także brak skali i konkretnych informacji o działaniach kadrowych. Brak wskazania jaka kadra uczestniczyła przy wykonaniu umów, od...

 • KIO 410/18, KIO 449/18, KIO 471/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ...niezbędnej infrastruktury, zaplecza technicznego i zasobów kadrowych. Zdaniem odwołującego, istnieją podstawy do przyjęcia...zamierza spełnić warunki udziału w postępowaniu powołując się na potencjał CEVA LLC, to powinien przedłożyć dla tego podmiotu ...

 • KIO 422/18

  Orzeczenia KIO, 21-03-2018

  ... w 14.06.2017 r. Kwestie braków sprzętowych i kadrowych potwierdza także Notatka Służbowa Z-cy Nadleśniczego z 08.06.2017...ogóle nie brał udziału w realizacji umowy, choć udostępniał potencjał. Stoi to w sprzeczności z tezami zawartymi w samooczyszczeniu...

 • KIO 399/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ... wszystkich sygnalizacji od bazy oraz fakt, że wyceny dokonał w oparciu o posiadane długoletnie doświadczenie oraz potencjał kadrowy i techniczny, jest w pełni wystarczające i prawidłowe. Zamówienie dotyczy wykonywania usług o charakterze ciągłym, dlatego...

 • KIO 232/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... traktowania wykonawców uniemożliwia złożenie ważnej oferty Wykonawcy posiadającemu wiedzę, doświadczenie, uprawnienia, potencjał techniczny i kadrowy. W odniesieniu do kryterium parametry techniczno-użytkowe oraz wagi kryterium poza cenowych wynoszących...

 • KIO 2725/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ..., iż: udostępnia przystępującemu swoje zasoby w zakresie: zdolność techniczna i zawodowa (wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy): wykonanie co najmniej dwóch zamówień polegających na realizacji roboty budowlanej w zakresie iluminacji w łącznej ilości...

 • KIO 2709/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... zmaterializowałyby się dopiero w momencie, w którym Pizzarotti zawarłby umowę w wyniku wybrania jego oferty (w której potencjał kadrowy pokrywałby się z tym, który wykorzystywany był na potrzeby zamówienia). Nie może tym samym dziwić zachowanie konsorcjum...

 • KIO 2565/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ...tylko puste dokumenty, za którymi nie idzie żaden faktyczny potencjał, w szczególności osobowy, skoro w celu wykazania spełniania warunku... wykonawca miał w tym zakresie równolegle dysponować własnym zasobem kadrowym. Podobnie nie znajduje oparcia w s.i.w.z....

 • KIO 2413/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... minimum 1 inwestycji dotyczącej budowy lub rozbudowy drogi klasy min. G o długości odcina minimum 3 km, a w wykazie Potencjał Kadrowy przy Kierowniku robót drogowych podano „Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta D(1)” – to nie można jedynie w...

 • KIO 2343/17, KIO 2344/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  .... 1 i 3 Ustawy Pzp; 5. zaniechaniu ujawnienia dokumentu w postaci załącznika nr 9 do IDW zawierającego potencjał kadrowy, pomimo iż zastrzeżone informacje nie spełniają przesłanek uznania za tajemnicę przedsiębiorstwa i T. nie wykazał zasadności dokonanego...

 • KIO 2367/17

  Orzeczenia KIO, 22-11-2017

  ... na gruncie wezwania w zakresie rażąco niskiej ceny, celem ustalenia czy w cenie prawidłowo skalkulowano potencjał kadrowy oraz sprzęt / czy w konsekwencji - po dokonanej ocenie - można stwierdzić, że cena jest rażąco niska. Istotą tak ...

 • KIO 2313/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ..., raz tego w jaki sposób doświadczenie kadry pozwala na poczynienie przystępującemu oszczędności. Przystępujący nie wykazał, że potencjał kadrowy jest unikatowy na danym rynku. Analogiczna sytuacja dotyczy posiadanego doświadczenia. Sam fakt długotrwałego...

 • KIO 2196/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... przetargową budują na własnych zasobach technicznych, sprzętowych i kadrowych. Tym bardziej, że z obecnego brzmienia art. ...wykluczenia", który powinien zostać przedłożony przez podmiot na którego potencjał Konsorcjum powołało się w piśmie z 27.09.2017 ...

 • KIO 2133/17

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ... działalność na małą skalę, na ograniczonym nierzadko obszarze lub w bardzo wąskim zakresie. Tym samym ich potencjał kadrowy, struktura kosztów są bardzo ograniczone i często redukowane do minimum dzięki pracy własnej wspólników i właścicieli. Powyższe...

 • KIO 2266/17

  Orzeczenia KIO, 08-11-2017

  ... dokumentami wynikało, iż Wykonawca korzysta z zasobów kadrowych tego podmiotu w celu wykazania spełnienia warunków udziału...świetle orzecznictwa ETS Wykonawca nie mógł powołać się na potencjał podmiotu, którego nie wskazał w ofercie w tym charakterze...

 • KIO 2156/17, KIO 2176/17

  Orzeczenia KIO, 03-11-2017

  ... 8 godzin, przez co najmniej jednego Radcę Prawnego, spośród osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, w Formularzu 3.1.4. „Potencjał kadrowy - osoby zdolne do wykonania zamówienia”. Obowiązek, o którym mowa powyżej nie dotyczy sytuacji, gdy Radca Prawny na...

 • KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... spełniać wymagania Zamawiającego w zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym, Załącznik nr 10 oraz JEDZ dla firm Energopol i... się ww. wyrok TSUE dotyczyła powołania się na potencjał osoby trzeciej, w sytuacji gdy z pierwotnej treści ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij