• KIO 2281/18, KIO 2286/18, KIO 2291/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... wykonawcy lekkomyślności łub niedbalstwa”. IX. Potencjał ekonomiczny. 1. W zakresie warunków ekonomicznych Zamawiający... dokumentu w przypadku danych dot. zdolności kredytowej i posiadanych środków finansowych, b. z dnia zakończenia roku obrotowego dla...

 • KIO 1788/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  ... fakt zawarcia umowy ubezpieczenia i opłacenia składki potwierdza potencjał ekonomiczny i finansowy. Ponadto, odwołując się... wyroku) rozstrzygnięto stosownie do jego wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp oraz w oparciu o przepisy § 5 ust. 4 w zw. ...

 • KIO 1390/18

  Orzeczenia KIO, 02-08-2018

  .... Uprawnienie zamawiającego do żądania dokumentu dotyczącego odpowiedzialności solidarnej wykonawcy z innym podmiotem, na którego potencjał finansowy i ekonomiczny wykonawca się powołuje, wynika z kodeksu cywilnego (art. 369 k.c.) do którego stosowania...

 • KIO 941/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...innym spełniającym postawione przez Zamawiającego warunki podmiotowe lub zobowiązać się osobiście do wykonania części zamówienia. W ocenie Odwołującego, potencjał ekonomiczny i finansowy Pollight Sp. z o.o., jak również doświadczenie w realizacji tego typu...

 • KIO 2740/17

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...potencjał... określony produkt finansowy jest w ...i umożliwiają przewidywanie zjawisk przyszłych.” (prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec „Ryzyko ubezpieczeniowe – współczesne wyzwania dla zakładów ubezpieczeń”, Katedra Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny...

 • KIO 2567/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...ekonomiczny dla mieszkańców Gminy Ryglice i dla samej Gminy Ryglice z powierzenia odbioru i... danych finansowych takiej spółki, siłą rzeczy, nie ma znaczenia i staje ...i zagospodarowania odpadów na rzecz gmin dotychczas obsługiwanych. Docelowo cały potencjał...

 • KIO 1778/17

  Orzeczenia KIO, 07-09-2017

  ... i doszedł do jednoznacznego przekonania, że Podmiot trzeci w sposób rzeczywisty udostępnił Wykonawcy D. swój potencjał ekonomiczny.... i dowodach zarzuty Odwołującego, jakoby udostępnienie w tej konkretnej sytuacji zasobów ekonomicznych i finansowych ...

 • KIO 1731/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  .... 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp, tj. dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Kumulacji co do zasady będzie podlegać również potencjał finansowy i ekonomiczny (art. 22 ust. 1...

 • KIO 1177/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ... art. 15 ust. 1 pkt 4 i 5 i ust. 2-5,] należy stwierdzić, że "utrudnianie...potencjał ekonomiczny zdolny urzeczywistnić zamiar eliminacji konkurenta poprzez sprzedaż poniżej kosztów własnych. Zgodnie z załączonymi do oferty Konsorcjum dokumentami finansowymi...

 • KIO 1169/17, KIO 1170/17

  Orzeczenia KIO, 23-06-2017

  ... Niemal cały niezbędny potencjał sprzętowy jest własnością Wykonawcy i będzie dostępny od początku...mają mu zapewnić ekonomiczny sukces i prezentują pozytywna ...elementów cenotwórczych, w aspekcie przedmiotowym i finansowym. Reasumując, Izba podziela ocenę ...

 • XII Ga 219/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-06-2017

  ... czynności, które wymagały nakładu czasu i środków finansowych, a przede wszystkim zakłócały przebieg projektowania... wskazanie portfela zamówień, bez jednoczesnego wykazania, że potencjał ekonomiczny, technologiczny, czy osobowy wykonawcy nie pozwalał na ...

 • KIO 351/17

  Orzeczenia KIO, 06-03-2017

  ...i kapitalne wraz z zakresami - ma charakter wyłącznie poglądowy i będzie służył dla prac nad harmonogramem rzeczowo- finansowym...wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjał techniczny, ekonomiczny i kadrowy niezbędny do wykonania prac ...

 • KIO 2301/16

  Orzeczenia KIO, 19-12-2016

  ...też wymiar ekonomiczny tejże decyzji...i wykonania zamówienia czynią wysiłek logistyczny i finansowy...i rozwojowych, może prowadzić działalność gospodarczą, może nabywać, remontować, przystosowywać np. dla osób niepełnosprawnych posiadany przez siebie potencjał...

 • II C 54/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 07-12-2016

  ... (...) oraz że posiada niezbędny potencjał ekonomiczny, techniczny i organizacyjny pozwalający mu wykonać umowę ... już w listopadzie 2014 roku nie miało żadnych możliwości faktycznych i finansowych aby realizować inwestycję dla pozwanego Gminy Ś.. Mało tego,...

 • KIO 1947/16

  Orzeczenia KIO, 28-10-2016

  ...i jest oparta o wiarygodny rachunek ekonomiczny. Wszystkie powyżej wymienione czynniki pozwoliły Wykonawcy zaoferować cenę wiarygodną i... koszty związane ze zmianą zakresów rzeczowych i finansowych nadzorowanych robót oraz wydłużenia czasu realizacji robót...

 • KIO 1878/16, KIO 1882/16, KIO 1894/16

  Orzeczenia KIO, 27-10-2016

  ... tej wynika jednoznacznie, że Odwołujący dysponuje potencjałem finansowym istotnie wyższym niż wymagany przez Zamawiającego. Przyjęcie, że sytuacja ekonomiczna i finansowa oznacza potencjał ekonomiczny wykonawcy, a nie określoną kwotę pieniężną, którą...

 • VI ACa 821/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-10-2016

  ... bez zastosowania sankcji finansowych bądź zastosowaniu ich w...i płynność finansową przedsiębiorcy, gdyż z uwagi na represyjno-wychowawczy charakter winna pozostawać we właściwej proporcji do potencjału ekonomicznego sprawcy. Jednak ten potencjał ekonomiczny...

 • KIO 1511/16, KIO 1512/16

  Orzeczenia KIO, 06-09-2016

  .... od dnia 5 stycznia 2016 roku nie skorzystało z wskazanych środków finansowych i że nie skorzysta z nich co najmniej do czasu rozstrzygnięcia Postępowania....przez nich doświadczenie, wiedza czy potencjał kadrowy i ekonomiczny … etc., materialnie nie ...

 • KIO 1461/16, KIO 1469/16, KIO 1470/16

  Orzeczenia KIO, 25-08-2016

  ...dysponować zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Samo wskazanie w zobowiązaniu, iż udostępniany jest potencjał ekonomiczny i finansowy, jest niewystarczające i nie dowodzi rzeczywistego udostępnienia ww. zasobów. Odwołujący za wyrokiem KIO z 14.10...

 • KIO 1175/16, KIO 1181/16

  Orzeczenia KIO, 15-07-2016

  ... się do oddania do dyspozycji Uczestnika 2 zasobów ekonomicznych i finansowych oraz kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych w postaci: a) ... minimalnym stopniu, że wiedza techniczna i potencjał ekonomiczny podmiotu trzeciego znajdą jakiekolwiek wydźwięk w...

 • C-406/14

  Orzeczenia ETS, 14-07-2016

  ...chcą wykorzystać w przetargu potencjał techniczny i ekonomiczny podwykonawców. Niemniej wskazany wyrok... mieć skutki budżetowe. Natomiast nie trzeba udowadniać wystąpienia konkretnych skutków finansowych (zob. analogicznie wyrok z dnia 21 grudnia 2011 r., ...

 • VI ACa 569/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-07-2016

  ... pominął specyfikę kalkulacji finansowych związanych z umowami tej skali i znaczenie kwoty kilkunastu ... wypaczony został cel ekonomiczny realizacji umowy przez ...rynek wielu firm, które miały większy lub mniejszy potencjał.” (k. 3124, nagranie k. 2571). ...

 • KIO 1051/16

  Orzeczenia KIO, 29-06-2016

  ...spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy (warunek ekonomiczny i finansowy), na potencjał innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, przedkładał także dokumenty dotyczące tego podmiotu...

 • KIO 654/16

  Orzeczenia KIO, 10-05-2016

  ... warunków udziału bada się zdolności formalne wykonawców (stosowne zezwolenia, koncesje, pozwolenia, itp.), wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i finansowy wykonawcy, a także posiadane przez niego a wymagane zasoby ludzkie czy sprzętowe. Wedle...

 • KIO 317/16, KIO 320/16, KIO 327/16, KIO 328/16

  Orzeczenia KIO, 22-03-2016

  ..., z których żaden nie spełnia samodzielnie tego warunku. W tym przypadku należy bowiem stwierdzić, że potencjał ekonomiczny i finansowy konsorcjum nigdy nie będzie równy potencjałowi wykonawcy, który samodzielnie dany warunek spełnia. Należy zauważyć, że...

 • KIO 330/16

  Orzeczenia KIO, 17-03-2016

  ... działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie...

 • KIO 268/16, KIO 270/16

  Orzeczenia KIO, 14-03-2016

  ... w zakresie uprawnień firmie Energo-Silesia, gdyż udostępniła wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny i finansowy, a także nie wymagane przez zamawiającego potencjał kadrowy i techniczny. W aktach znajduje się także międzynarodowa autoryzacja...

 • KIO 261/16

  Orzeczenia KIO, 08-03-2016

  ...2 Sygn. akt KIO 261/16 U z a s a d n i e n i e: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie w ... dokumentów opisujących sytuacje kandydata, na przykład sprawozdań finansowych, co do których można w sposób obiektywny ustalić...

 • KIO 235/16

  Orzeczenia KIO, 07-03-2016

  .... z o. o. w Formularzu 3.5. „Potencjał kadrowy” wypełniając dane dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu ..., c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej...

 • KIO 178/16

  Orzeczenia KIO, 24-02-2016

  ... wykonawcy, bez strat finansowych zamówienie wykonać. A ...i środki transportowe, nie podważył oświadczenia w załączniku do wniosku opisującego potencjał...ekonomiczny, a wszelkie oferty i oferowane ceny są przygotowywane z zachowaniem najwyższej staranności i...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij