• C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ... o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Consiglio di Stato (radę stanu, Włochy) postanowieniem z dnia 17 listopada 2016 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 11 stycznia 2017 r., w postępowaniu: VAR Srl...

 • T-206/17

  Orzeczenia ETS, 22-06-2018

  Postanowienie Sądu z dnia 16 maja 2018 r. – Argus Security Projects / Komisja i EUBAM Libya (Sprawa T-206/17)1 (Skarga o ...

 • KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... ustawy Pzp. W przypadku Pani E. C. w usprawiedliwiony sposób dokonano interpretacji postanowień specyfikacji. Niniejsze postanowienie SIWZ mogło być niezrozumiałe dla wykonawców interpretujących wymagania Zamawiającego w ten sposób, że bardziej – w ocenie...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... z tym postawił pytanie - w jakim celu zamawiający wprowadził do pkt 19.1.2.2. ppkt 2).i) IDW postanowienie stosownie, do którego „Za zadanie, które nie potwierdza w pełni spełniania powyższych wymagań Wykonawca otrzyma 0 punktów". 10 Kolejne pytanie...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ... Programowej jako takiej nie obowiązującej ale przez przeniesienie postanowień z Koncepcji do PFU należy stwierdzić, że postanowienie o „szerokości chodników” w liczbie mnogiej jest obowiązujące a nie jak twierdzi zamawiający i przystępujący obowiązuje...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... wykonawcy Profil zawierająca siedmiodniowy termin wykonania zamówienia (od daty/dnia zawarcia umowy) nie jest sprzeczna z postanowieniem SIWZ zakreślającym termin 112 dniowy – termin zaoferowany „mieści się” w terminie zakreślonym przez zamawiającego jako...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... przestrzeganie polega na stosowaniu jednej miary do wszystkich wykonawców znajdujących się w tej samej lub podobnej sytuacji (…) (vide: postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 17 marca 2008 r., sygn. akt VIII Ga 22/08). Biorąc pod uwagę powyższe...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...ust. 1 Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. Orzeczenie Izby, o którym mowa w pkt 2 sentencji, miało charakter merytoryczny, gdyż odnosiło się do uwzględnienia odwołania...

 • KIO 809/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  .... z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga...107/12, po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy postanowieniem z dnia 6 grudnia 2012 r., „W sytuacji...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... w terminie 7 dni aktualizacji, czy też uzgodnień to siłą rzeczy wykonawca nie będzie miał na to wpływu. Powyższe postanowienie narusza art. 29 ust.1 ustawy Pzp bowiem przerzucenie ryzyka na wykonawcę, w szczególności brak wskazania jakie to mają...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... r. Pismem Znak 0/0L.D- 3.2410.1.2016.1-4.30. Zadanie nr 2, Zamawiający do PFU dodał postanowienie: „w ramach korekty przebiegu drogi powiatowej należy uwzględnić konieczność zapewnienia prowadzenia ruchu pieszo- rowerowego”, jednocześnie zostawiając zapis...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  ... uchylenia tego rozstrzygnięcia Sądu, przez co drugą część zarzutu drugiego należy oddalić jako pozbawioną znaczenia dla sprawy (zob. analogicznie postanowienie z dnia 11 lutego 2015 r., Orange/Komisja, C‑621/13 P, niepublikowane, EU:C:2015:114, pkt 44, 45...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... w kontekście punktacji przyznawanej przez Zamawiającego w ramach kryterium oceny ofert dotyczącego „aspektów środowiskowych". Zgodnie z postanowieniem pkt 14.3.3.SIWZ, Zamawiający w ramach ww. kryterium przyznać miał punkty, jeżeli wykonawca zaoferuje...

 • KIO 677/18

  Orzeczenia KIO, 26-04-2018

  ... w zakresie Usług będących przedmiotem Umowy o zapisach rażąco niekorzystnych dla Zamawiającego. Zdaniem Odwołującego powołane postanowienie jest bardzo niejednoznaczne i nieprecyzyjne, gdyż Zamawiający nie precyzuje, jakie kryteria będą stosowane do oceny...

 • KIO 670/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... całości odwołanie. Kopia została przekazana Odwołującemu oraz Przystępującemu. W dniu 20.04.2018 r. (faxem) Prezes KIO w związku z postanowieniem Izby z dnia 20.04.2018 r. wezwał w/w Wykonawcy na podstawie § 13 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady...

 • KIO 539/18, KIO 540/18, KIO 541/18, KIO 542/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ....04.2018 r. wskazujące uzyskanie przez wykonawcę odstępstw w tym zakresie. W dniu 09.04.2018 r. w związku z postanowieniem Izby z dnia 27.03.2018 r. odbyło się posiedzenie niejawne z udziałem stron. W dniu 09.04.2018 r...

 • KIO 658/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 672/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  1 Sygn. akt: KIO 672/18 POSTANOWIENIE z dnia 24 kwietnia 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza...t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 665/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  1 Sygn. akt: KIO 665/18 POSTANOWIENIE z dnia 23 kwietnia 2018 r. Krajowa Izba ... publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 674/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ....j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ... w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. Odwołujący złożył skuteczne oświadczenie o cofnięciu wniesionego ...

 • KIO 656/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... wpis. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu...

 • C-65/17

  Orzeczenia ETS, 19-04-2018

  ...wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Corte suprema di cassazione (sąd kasacyjny, Włochy) postanowieniem z dnia 7 czerwca 2016 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 6 lutego 2017 r., w postępowaniu: Oftalma...

 • KIO 668/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia –...i postanowieniu z 21 września 2015 r. (sygn. akt KIO 1963/15), postanowienie z dnia 27 kwietnia 2017 r. (sygn. akt KIO 749/17). Ponadto...

 • KIO 650/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... SIWZ, zastosowana 13 sprężarka ma umożliwiać uzyskanie wysokich współczynników efektywności (COP do 5,0). Powyższe postanowienie oznacza, że pożądane przez Zamawiającego było uzyskanie jak najwyższego współczynnika efektywności, określonego jako 5.0...

 • KIO 660/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  1 Sygn. akt: KIO 660/18 POSTANOWIENIE z dnia 19 kwietnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza ...publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r poz.1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...jego realizacją. W tym zakresie istnieje ugruntowane orzecznictwo Krajowej izby Odwoławczej oraz Sądów Okręgowych, w których wskazano (Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu sygn. akt II Ca 2194/05), iż oceniając tylko ten element oferty, zamawiający nie...

 • KIO 663/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  Sygn. akt: KIO 663/18 POSTANOWIENIE z dnia 19 kwietnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza –... publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ...

 • KIO 671/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za... w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. Odwołujący złożył skuteczne oświadczenie o cofnięciu wniesionego...

 • KIO 634/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 654/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  1 Sygn. akt KIO 654/18 POSTANOWIENIE z dnia 18 kwietnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij