• C-65/17

  Orzeczenia ETS, 19-04-2018

  ...wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Corte suprema di cassazione (sąd kasacyjny, Włochy) postanowieniem z dnia 7 czerwca 2016 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 6 lutego 2017 r., w postępowaniu: Oftalma...

 • T-108/16

  Orzeczenia ETS, 15-03-2018

  ... r. jest obarczona błędem. 141    W tym względzie, po pierwsze, należy zauważyć, że w chwili przyjęcia zaskarżonej decyzji postanowienie o zawieszeniu postępowania z dnia 27 lutego 2015 r. stoi na przeszkodzie przyznaniu przez urząd morski zamówienia na...

 • C-127/16 P

  Orzeczenia ETS, 07-03-2018

  ...zaskarżonego wyroku, że spełnienie warunku czasowego przewidzianego w art. 3 ust. 2 decyzji Sernam 2, zgodnie z którym postanowienie to mogło mieć zastosowanie „[w] przypadku sprzedaży przez Sernam całości jego aktywów do dnia 30 czerwca 2005 r.”, wymagało...

 • C-9/17

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ... na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Korkein hallinto‑oikeus (naczelny sąd administracyjny, Finlandia) postanowieniem z dnia 22 grudnia 2016 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 9 stycznia 2017 r., w postępowaniu...

 • T-316/15

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ... 48      W tym względzie do Sądu należy ocena tego, co nakazuje prawidłowe administrowanie wymiarem sprawiedliwości w okolicznościach sprawy (zob. postanowienie z dnia 26 lutego 2013 r., Castiglioni/Komisja, T‑591/10, niepublikowane, EU:T:2013:94, pkt 33 i...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... ust. 1 ustawy Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. Orzeczenie Izby, o którym mowa w pkt 2 i 3 sentencji, miało charakter merytoryczny, gdyż odnosiło się do częściowego...

 • KIO 244/18

  Orzeczenia KIO, 28-02-2018

  ... warunkował udział w postępowaniu zwłaszcza w cz. VI ust. 2 pkt 3.1 lit. c [str. 5] SIWZ. Postanowienie to brzmi »O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące […] zdolności...

 • C-523/16

  Orzeczenia ETS, 28-02-2018

  ... Lacjum) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z pytaniami prejudycjalnymi identycznymi jak w sprawie C‑523/16. 33      Postanowieniem prezesa Trybunału z dnia 15 listopada 2016 r. sprawy C‑523/16 i C‑536/16 zostały połączone do celów...

 • KIO 212/18

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ... wskazujące na termin realizacji przedmiotu umowy bez wskazania, że wynika on z harmonogramu (§2 ust. 1 wzoru umowy) oraz 15 postanowienie, że termin realizacji umowy oraz terminy w harmonogramie mogą ulec zmianie (§2 ust. 2 wzoru umowy), co może wskazywać...

 • KIO 245/18

  Orzeczenia KIO, 26-02-2018

  ... równoważności przyjętych rozwiązań. Zwrócić należy przy tym uwagę, że na str. 18 SOPZ zamieszczone zostało postanowienie: „W celu zachowania reguły konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych w treści niniejszego OPZ, przy...

 • KIO 240/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  1 Sygn. akt: KIO 240/18 POSTANOWIENIE z dnia 22 lutego 2018 r. Krajowa Izba ...publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 196/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... z chwilą gdy zamawiający powziął informację o zastrzeżeniu jako tajemnica przedsiębiorstwa przedmiotowych informacji, zdezaktualizowało się postanowienie SIWZ o uczestniczeniu obserwatorów w procedurze weryfikacji. Stanowisko Przystępującego DGT Sp. z o.o...

 • KIO 230/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  Sygn. akt: KIO 230/18 POSTANOWIENIE z dnia 22 lutego 2018 r. Krajowa Izba ...Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ...

 • KIO 238/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu...

 • KIO 231/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ..., jednakże w ocenie składu orzekającego 11 Izby było one związane z przyjętą taktyką procesową w związku z postanowieniem Izby o pozostawieniu bez rozpoznania zarzutu 4. Ww. ustalenie znajduje również w pełni potwierdzenie w okolicznościach faktycznych...

 • KIO 213/18, KIO 217/18, KIO 223/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ... i w żadnej mierze nie zasługuje na uwzględnienie. Zauważyć należy, że postanowienie dotyczące nieblokowania portów w laptopie należy powiązać z postanowieniem załącznika nr 1d, określającym minimalną liczbę tych portów. Zestawienie tych wymagań...

 • KIO 205/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... i parametry, które miało spełniać oferowane (i poddane badaniu) urządzenie. Zamawiający w treści SIWZ zawarł postanowienie, zgodnie z którym zastrzegł, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia wzorca urządzenia transmisji danych powstałe...

 • KIO 242/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  Sygn. akt KIO 242/18 POSTANOWIENIE z dnia 20 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza... (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 219/18, KIO 229/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... terenów zielonych..”. Odwołujący zaprzeczył również, że nie wykazał spełniania warunku dot. wiedzy i doświadczenia w zakresie określonym postanowieniem punktu V ust. Ic SIWZ, zgodnie z którym o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca który wykaże...

 • KIO 224/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  Sygn. akt: KIO 224/18 POSTANOWIENIE z dnia 20 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza –... publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ...

 • KIO 228/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... IT pozostawał obojętny dla oceny oferty Odwołującego, bowiem postanowienia SIWZ są jednoznaczne, w szczególności jednoznacznym jest postanowienie zgodnie w brzmieniu: „opłata wstępna w wysokości 45% wartości Sprzętu IT". W zakresie w jakim uzasadnienie...

 • KIO 232/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  Sygn. akt KIO 232/18 POSTANOWIENIE z dnia 19 lutego 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza... publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ...

 • KIO 207/18, KIO 221/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...pkt 2) lit b) tiret 1 SIWZ zostanie spełniony wyłącznie jeżeli jeden z wykonawców będzie posiadał wymagane doświadczenie. Przedmiotowe postanowienie SIWZ należy w ocenie Izby rozpatrywać w kontekście normy prawnej wynikającej z art. 23 ust. 5 ustawy Pzp. Z...

 • KIO 218/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 202/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 203/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 197/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  .... 6 W tej sytuacji przyjąć należałoby, że skoro właściwy Sąd w Rzymie wydał - na wniosek zainteresowanej spółki - postanowienie, o którym mowa, to w jego ocenie zachodzą podstawy do przyjęcia, że wskazana spółka jest niewypłacalna. Innymi słowy, jedynym...

 • KIO 145/18, KIO 173/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  ...że Zamawiający wykorzystał swoją pozycję w strukturze zamówień publicznych narzucając rażąco niekorzystne dla potencjalnych wykonawców postanowienie umowy. Wobec powyższego, zdaniem Odwołującego Strabag, za zasadny należy uznać zarzut nadużycia prawa przez...

 • KIO 192/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  Sygn. akt: KIO 192/18 POSTANOWIENIE z dnia 15 lutego 2018 r. Krajowa Izba ...- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa...

 • KIO 208/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ...U. z 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje ...poz. 964 oraz Dz. U. z 2017 r., poz.14) - postanowienie wydano na posiedzeniu niejawnym. W oparciu o § 32 ww. rozporządzenia Prezesa ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij