• T-280/17

  Orzeczenia ETS, 07-12-2018

  ... art. 108 – jest prawidłowo doręczona, jeśli przekazano ją adresatowi i był on w stanie się z nią zapoznać (zob. podobnie postanowienie z dnia 9 lipca 2013 r., Page Protective Services/ESDZ, T‑221/13, niepublikowane, EU:T:2013:363, pkt 12). 48      W...

 • VI GC 2167/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 20-11-2018

  ... przypadał na dzień 22 grudnia 2012 roku. niesporne, a nadto: umowa – k. 51-56 akt, wydruk korespondencji mailowej – k. 63 akt Postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2012 roku wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 54/12 Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... o pracę. Ad. 3.1. Poza wadliwą definicją pojęcia wada Izba po zbadaniu zarzutu podzieliła stanowisko zamawiającego, zgodnie z którym postanowienie zawarte w pkt 2.8.15 załączniku 2B doprecyzowuje definicję zawartą w pkt 2.1.34 wzoru umowy. Nie dopatrzono...

 • KIO 2198/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... wpis. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu...

 • VIII GC 294/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-11-2018

  ... GU 199/16 ogłosił upadłość (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. oraz wyznaczył syndyka w osobie M. S.. Dowód: postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z 18.08.2016 r. w sprawie XII GU 199/16 (k.10). Wyrokiem z 9...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... i Korekty określa w 13.3. Procedurę wprowadzania zmian; w klauzuli 13.8 Korekty uwzgledniające zmiany Kosztu zawiera postanowienie” Klauzulę 13.8. Korekty wynikające ze zmiany kosztu skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych warunkach przy...

 • KIO 2247/18

  Orzeczenia KIO, 07-11-2018

  ... z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ..., o których mowa w art. 11 ust. 4 UZNK uzasadniające objęcie str. 21- 144 Wyjaśnień tajemnicą przedsiębiorstwa. Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 r. (sygn. KIO 659/18) Izba odrzuciła odwołanie, kwestionujące zaniechanie odtajnienia przez Zamawiającego...

 • KIO 2141/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ... stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • XVII AmA 25/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-10-2018

  ... Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił następujący stan faktyczny: Na podstawie informacji zebranych w postępowaniu wyjaśniającym Prezes UOKiK postanowieniem z dnia 2 grudnia 2014 r. wszczął postępowanie w związku z podejrzeniem zawarcia przez G. S...

 • KIO 2174/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  1 Sygn. akt KIO 2174/18 POSTANOWIENIE z dnia 25 października 2018 roku Krajowa Izba ...publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... odwoławczego, bowiem o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie (art. 192 ust. 1 ustawy pzp). W pozostałym zakresie odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie. Zarzut naruszenia...

 • KIO 2091/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  1 Sygn. akt KIO 2091/18 POSTANOWIENIE z dnia 25 października 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza...publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa...

 • KIO 2025/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  Sygn. akt: KIO 2025/18 POSTANOWIENIE z dnia 22 października 2018 r. Krajowa Izba ...- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... wykładni tych przepisów lub dokumentacji, a także z uzupełniania przez krajowe organy lub sądownictwo występujących w tej dokumentacji luk [por. postanowienie TSUE z 13.07.2017 r. w sprawie C-35/17, Saferoad Grawil sp. z o.o. i Saferoad Kabex sp. z...

 • KIO 2028/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... o zarzucie bezpodstawnego odrzucenia oferty Odwołującego, jako rzekomo niezgodnej z SIWZ, skład orzekający miał na względzie postanowienie Rozdziału V pkt 49 SIWZ, w świetle którego ocena zgodności oferowanych przez wykonawców dostaw z wymaganiami...

 • KIO 2042/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  Sygn. akt: KIO 2042/18 POSTANOWIENIE z dnia 22 października 2018 r. Krajowa Izba ...Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa...

 • I Ns 178/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-10-2018

  ... kandydata. Jeżeli takie komentarze i ocena naruszają dobra osobiste kandydata, to może on dochodzić ochrony na zasadach ogólnych (tak. np. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 7.11.2002 r., I ACz 1956/02, OSA 2003, Nr 10, poz. 47) Tym samym...

 • T-475/18

  Orzeczenia ETS, 19-10-2018

  Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 27 sierpnia 2018 r. – Boyer / Wallis-et-Futuna (Sprawa T-475/18 R) (Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Zamówienia ...

 • KIO 2027/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 2015/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  .... Nie może także umknąć uwadze, że w uzasadnieniu odrzucenia oferty zamawiający nie wykazał z jakim konkretnie postanowieniem SIWZ oferta odwołującego miałaby pozostawać niezgodna. Uzasadnienie jest lakoniczne, a wszelkie ewentualne próby jego rozszerzania...

 • I Ns 173/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-10-2018

  ... to stanowisko w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. zgłoszonym przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Ziemia R.. /dowód: postanowienie Komisarza Wyborczego w S. z 24.08.2018 r. k. 18/ Uczestnik M. K. (2) jest kandydatem na Wójta Gminy...

 • I Ns 29/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-10-2018

  ...Komenda Powiatowa Policji w P., do której złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w omawianej sprawie, zawiadomiła Gminę, że postanowieniem z dnia 1.06.2018r. odmówiła wszczęcia śledztwa. Na rozprawie w dniu 18.10.2018r. uczestnik D. J...

 • KIO 2011/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.), na niniejsze postanowienie, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 1996/18, KIO 1997/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... ust. 1 ustawy, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. Z powołanego przepisu art. 192 ust. 1 ustawy wynika zakaz wydawania przez Izbę orzeczenia o charakterze merytorycznym w...

 • KIO 2023/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za...orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. Orzeczenie Izby w rozpatrywanej sprawie w żadnym zakresie...

 • KIO 2024/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 wraz ze zm.), na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 2002/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... wynagrodzenia oraz kary umowne) wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia. Podał, że SO w Warszawie wydał postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, co w jego ocenie uprawdopodabnia zasadność i wiarygodność roszczenia ZUS. Zamawiający, mając na uwadze...

 • KIO 2022/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1759 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 2033/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579 j.t. ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij