• C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  ... w trybie prejudycjalnym, złożony przez Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (regionalny sąd administracyjny dla Kalabrii, Włochy) postanowieniem z dnia 22 lutego 2017 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 22 marca 2017 r., w postępowaniu...

 • C-486/17

  Orzeczenia ETS, 12-01-2018

  ... w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (sąd administracyjny dla regionu Basilicata, Włochy) postanowieniem z dnia 22 lipca 2017 r., który wpłynął do Trybunału w dniu 10 sierpnia 2017 r., jest oczywiście...

 • KIO 2550/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu...

 • KIO 2609/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ..., z treści której wynikać ma całkowity zakaz wprowadzania przez Zamawiającego nieautoryzowanych zmian w bazie danych. Przywołane postanowienie umowy serwisowej jest sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 27...

 • KIO 2626/17, KIO 2639/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... akt: KIO 2626/17 Sygn. akt: KIO 2639/17 POSTANOWIENIE z dnia 27 grudnia 2017 r. Krajowa Izba ...t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579, ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa...

 • KIO 2607/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  Sygn. akt: KIO 2607/17 POSTANOWIENIE z dnia 27 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - ...(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej ...

 • KIO 2600/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... przez niego obowiązku, który nie wynika wyraźnie z dokumentacji przetargowej (..), lecz z wykładni (…) tej dokumentacji, (per 11 analogiam postanowienie TSUE z dn. 13.007.2017 r. o sygn. akt C-35/17). Izba uznała, iż wszelkie wątpliwości na tym etapie...

 • KIO 2610/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego...

 • KIO 2591/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie...

 • KIO 2623/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ..., które to zgodnie z § 5 pkt 25 Projektu Umowy wykonawca jest zobowiązany respektować. Zgodnie z tym postanowieniem wykonawca zobowiązany jest „realizować przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i miejscowego w zakresie...

 • KIO 2588/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... CSK 252/2011, LexisNexis nr 3950638; wyrok SA w Poznaniu z 5 kwietnia 2007 r., III AUa 1518/2005, LexisNexis nr 1369103; postanowienie SA w Poznaniu z 28 września 2012 r., I ACz 1611/2012, LexisNexis nr 3996289, Lex nr 1220598). Odwołujący może mieć...

 • KIO 2571/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...vide: Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia", sekcja „Funkcje BIOS"). Izba stwierdziła, że powyższe postanowienie było kwestią bezsporną pomiędzy Stronami i uczestnikiem postępowania. 27 Nie ulega wątpliwości, że Zamawiający w złożonej ofercie...

 • KIO 2622/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 2599/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 2604/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, późn. zm.) na postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 2601/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 2617/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ..., zgodnie z powyższymi warunkami przed upływem lub w dniu wygaśnięcia tego terminu”. Jednocześnie poniżej znajduje się postanowienie, że „Żądanie zapłaty zawierające powyższe oświadczenie musi zostać przesłane do naszego banku listem poleconym lub w...

 • KIO 2615/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 2603/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 2574/17, KIO 2576/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... określa minimalne parametry, którym ma odpowiadać tunel drążony metodą TBM, jak i sposób jego wykonania. Przywołane postanowienie określa m. in. lokalizację szybu startowego i końcowego, głębokość, długość i kształt tunelu, wymiary obudowy tunelu...

 • KIO 2596/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 2621/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2621/17 POSTANOWIENIE z dnia 21 grudnia 2017 r. Krajowa Izba ... publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 2555/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego...

 • KIO 2614/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... oraz art. 192 ust. 1 zd. 2 ustawy Pzp, umorzyła postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt KIO 2614/17. Postanowienie zostało ogłoszone poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w trybie §32 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010...

 • KIO 2494/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  Sygn. akt: KIO 2494/17 POSTANOWIENIE z dnia 20 grudnia 2017 r. Krajowa Izba ... publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 2585/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... odwołujący podniósł, że w jego opinii wpłata gotówkowa nie jest przelewem, zaś akceptując wpłatę gotówkową zamawiający naruszył zatem zarówno postanowienie przygotowanej przez siebie SIWZ, jak i kolejny przepis ustawy, tj. mianowicie art. 45 ust. 7 p.z.p...

 • C-322/16

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  ... się, że w danych okolicznościach jedna z nich jest całkowicie drugorzędna względem pozostałych i może być z nimi połączona (zob. postanowienie z dnia 28 września 2016 r., Durante, C‑438/15, niepublikowane, EU:C:2016:728 i przytoczone tam orzecznictwo). 30...

 • C-178/16

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  ..., na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Consiglio di Stato (najwyższy sąd administracyjny, Włochy) postanowieniem z dnia 1 grudnia 2015 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 24 marca 2016 r., w postępowaniu Impresa...

 • KIO 2608/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  .... z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 i 2260) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij