• T-182/15

  Orzeczenia ETS, 09-04-2019

  ... opartej na art. 263 TFUE kontroli zgodności z prawem zadaniem Sądu nie jest dokonywanie oświadczeń co do prawa (zob. analogicznie postanowienie z dnia 5 lipca 2017 r., EEB/Komisji, T‑448/15, niepublikowane, EU:T:2017:503, pkt 40). Co więcej, zgodnie z...

 • KIO 331/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  ... wyinterpretowania z tych dokumentów wymagań bardziej restrykcyjnych i prowadzić do obciążania wykonawców skutkami wątpliwości interpretacyjnych. W ocenie Izby postanowienie rozdz. III pkt 1.3.2.9 SIWZ nie było do końca precyzyjne i mogło być źródłem...

 • XIII Ga 1059/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-03-2019

  ...obejmować ogół spraw o roszczenia na tle regulacji prawa autorskiego i rozpatrywać je w postępowaniach przed sądami okręgowymi (por. postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 26 lutego 2015 r. III CZ 6/15, Legalis numer 1200727). Jak wskazał Sąd...

 • KIO 203/19

  Orzeczenia KIO, 19-02-2019

  ...” opublikowanymi przez Prezesa UZP. Podniósł, że jedno z przykładowych zapisów w tym dokumencie stanowiło postanowienie, iż „Ofertę/wniosek należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty/wniosku opatrzonej/opatrzonego...

 • VI GC 1454/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-02-2019

  ... sprawy, z uwagi na wstąpienie w prawa powoda wskutek zawartej w dniu 28 sierpnia 2018 roku umowy powierniczego przelewu wierzytelności. Postanowieniem z dnia 03 września 2018 roku Sąd na podstawie art. 505 4 § 1 k.p.c. odrzucił interwencję uboczną J...

 • KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... materiałami. m) W warunkach szczególnych kontraktu, w subklauzuli 14.6 wystawianie przejściowych świadectw płatności (str. 41), postanowienie o treści: „Na tych samych zasadach Inżynier może wstrzymać płatność dowolnej z kwot należnych podwykonawcy lub...

 • KIO 39/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ... zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 20 lipca 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejsze 2 postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 10/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... § 16 ust. 17 umowy (w zakresie cz. 5, 6, 7, 8) i analogiczny § 16 ust. 14 (w zakresie cz. 9). Postanowienie to nie wymienia wśród dokumentów za, których brak można nałożyć karę umowną dokumentu tożsamości. Konsorcjum wnosiło zatem o treści tego...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... uruchomienia i świadczenia, oraz - określenie w Rozdziale 3 pkt 2 i 3 opisu przedmiotu zamówienia („OPZ”) w zw. z postanowieniem § 7 ust. 6 i § 8 ust. 8 Umowy terminu na realizację przez wykonawcę tych zmian, nieadekwatnego do zakresu i przedmiotu...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem. Wbrew twierdzeniom Odwołującego, zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1 SIWZ, droga faksowa i elektroniczna została przewidziana jedynie do przekazywania oświadczeń, wniosków...

 • KIO 52/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. W tym stanie rzeczy Izba umorzyła postępowanie odwoławcze, o czym orzekła postanowieniem na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie Pzp. O kosztach orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10...

 • KIO 49/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  1 Sygn. akt: KIO 49/19 POSTANOWIENIE z dnia 28 stycznia 2019 r. Krajowa Izba ... publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 18/19

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego...

 • KIO 46/19

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... wpis. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu...

 • KIO 2584/18, KIO 2586/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... wymagany podpis nie może zostać zastąpiony żadnym podpisem mechanicznym, np. faksymilą bądź kserograficzną odbitką własnoręcznego podpisu (zob. także postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2005 r., III UZ 20/2004, OSNP 2005, nr 16, poz. 258). W...

 • KIO 47/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  1 Sygn. akt: KIO 47/19 POSTANOWIENIE z dnia 24 stycznia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza – ...(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 38/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  Sygn. akt: KIO 38/19 POSTANOWIENIE z dnia 24 stycznia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - ...(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej ...

 • KIO 42/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ...20 03 03. Powyższe nie było wymagane w treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które to postanowienie nie może być interpretowane rozszerzająco ponad treść z niej wynikającą. A zatem Remondis spełnia wymogi udziału w...

 • KIO 43/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ... 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 36/19

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  1 Sygn. akt: KIO 36/19 POSTANOWIENIE z dnia 22 stycznia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza ... (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 2688/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził...

 • KIO 23/19

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  Sygn. akt: KIO 23/19 POSTANOWIENIE z dnia 22 stycznia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza -...(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej ...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... nie potwierdza w pełni spełniania wymagań określonych w ww. podkryterium wykonawca otrzyma 0 punktów, należy podkreślić, że postanowienie to należy rozumieć jako odnoszące się do zawartych w ofercie informacji, które wprawdzie nie potwierdzają spełnienia...

 • KIO 41/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 2617/18

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  .... 847 ze 16 zm.) (…) Jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Ww. postanowienie zawiera odwołanie do art. 142 ust. 5 ustawy Pzp. Z przepisu tego wynika, iż postanowienia o zasadach wprowadzania...

 • KIO 35/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  Sygn. akt: KIO 35/19 POSTANOWIENIE z dnia 21 stycznia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza... publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 37/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... w art. 186 ust. 2 ustawy Pzp i umorzyła postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt: KIO 37/ 19. 5 Postanowienie zostało ogłoszone poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w trybie § 32 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010...

 • KIO 17/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  Sygn. akt: KIO 17/19 POSTANOWIENIE z dnia 21 stycznia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza... publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ...

 • KIO 27/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... Tym samym w przedmiotowym postępowaniu odwoławczym nie brał udziału żaden wykonawca przystępujący po stronie zamawiającego (tak m.in. postanowienie KIO z dnia 6 kwietnia 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 348/10. Podzielono w omawianym zakresie również stanowisko...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij