• C-408/16

  Orzeczenia ETS, 06-12-2017

  ...podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Curtea de Apel Bucureşti (sąd apelacyjny w Bukareszcie, Rumunia) postanowieniem z dnia 20 maja 2016 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 21 lipca 2016 r., w postępowaniu: Compania...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... nr 2 do SIWZ „Opis parametrów technicznych”. Krajowa Izba Odwoławcza w niniejszej sprawie w dniu 9 sierpnia 2017 r. wydała postanowienie, w ramach którego postanowiła powołać dowód z opinii biegłego i na biegłego wyznaczyć p. dr A. R. wpisaną na listę...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ...34 oraz załącznik nr 13 na str. 421). Na rozprawie Odwołujący podniósł zarzut dotyczący sprzeczności treści oferty T. z postanowieniem 23 IDW w oparciu o inne okoliczności faktyczne niż te, które zostały przedstawione w odwołaniu. Odwołujący podniósł, że w...

 • T-601/16

  Orzeczenia ETS, 26-10-2017

  ..., pkt 109; z dnia 29 września 2005 r., Napoli Buzzanca/Komisja, T‑218/02, EU:T:2005:343, pkt 62; zob. także postanowienie z dnia 8 marca 2012 r., Marcuccio/Komisja, T‑126/11 P, EU:T:2012:115, pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo...

 • KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ... równoważności będzie należało do Wykonawcy (pkt 7). W Rozdziale VI SIWZ tiret ostatni, Zamawiający zawarł postanowienie, iż wszystkie wymogi określone dla przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego muszą mieć potwierdzenie w załączonych do oferty...

 • C-198/16 P

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  ... same szanse przy formułowaniu treści swych ofert, z czego wynika wymóg, by oferty wszystkich konkurentów podlegały tym samym warunkom (postanowienie z dnia 10 listopada 2016 r., Spinosa Costruzioni Generali i Melfi, C‑162/16, niepublikowane, EU:C:2016:870...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  .... Każdy przypadek, ze względu na przedmiot zamówienia, sposób jego realizacji oraz wartość zamówienia należy rozpatrywać indywidualnie [tak też: postanowienie Sądu Okręgowego z Poznania z dnia 17.01.2006 r., sygn. akt II Ca 2194/05]. Jak zaś skonstatował...

 • KIO 1999/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  1 Sygn. akt: KIO 1999/17 POSTANOWIENIE z dnia 9 października 2017 r. Krajowa Izba ... zamówień publicznych (t.j. Dz. z 2017 r., poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ...

 • T-835/16

  Orzeczenia ETS, 06-10-2017

  Postanowienie Sądu z dnia 8 września 2017 r. – Louvers Belgium / Komisja (Sprawa T-835/16)1 (Skarga o stwierdzenie nieważności i o ...

 • KIO 1988/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... dostępne jest menu do programowania. Dodatkowo podkreślić należy, że udzielonych wyjaśnieniach treści oferty Konsorcjum przywołało postanowienie SIWZ, nie odnosząc się do istoty pytania zamawiającego. Nadto odwołujący zarzucił, w modemie (dostarczanym...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ....4200.2.2016.LP z dnia 10.01.2017r. wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w L.; 2. Postanowienie L.dz.: RDOŚ-06-WOO-6651-13-003-9/10/ik z dnia 23.09.2010r. związane z ponownym postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na...

 • KIO 1940/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... o pewnych kwestiach zapada w wyroku, a dla innych kwestii właściwa jest postać postanowienia (np. co do kosztów), postanowienie nie traci swego charakteru i odrębności, pomimo zamieszczenia go w wyroku (A. Góra – Błaszczykowska, Postanowienia…, 2002, s.10...

 • KIO 1989/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  Sygn. akt: KIO 1989/17 Postanowienie z dnia 5 października 2017 r. Krajowa Izba ...Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r poz.1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa...

 • C-567/15

  Orzeczenia ETS, 05-10-2017

  ..., na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Vilniaus apygardos teismas (sąd okręgowy w Wilnie, Litwa) postanowieniem z dnia 21 października 2015 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 2 listopada 2015 r., w postępowaniu...

 • KIO 1967/17, KIO 1972/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... akt: KIO 1967/17 Sygn. akt: KIO 1972/17 POSTANOWIENIE z dnia 4 października 2017 r. Krajowa Izba ...publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem ...

 • KIO 1864/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 1979/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ...t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ... w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. Odwołujący złożył skuteczne oświadczenie o cofnięciu wniesionego ...

 • KIO 1886/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  1 Sygn. akt: KIO 1886/17 POSTANOWIENIE z dnia 4 października 2017 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska po rozpoznaniu na posiedzeniu bez ...

 • KIO 1978/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... Zamówienia Zamawiający przewidział warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Zgodnie z tym postanowieniem Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli wykonawca wykaże, że między innymi (lit. a): „nie wcześniej niż...

 • KIO 1996/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  1 Sygn. akt: KIO 1996/17 POSTANOWIENIE z dnia 3 października 2017 r. Krajowa Izba ... publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 1961/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  1 Sygn. akt: KIO 1961/17 POSTANOWIENIE z dnia 3 października 2017 r. Krajowa Izba ... Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ...

 • KIO 1951/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...2016 poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 933) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga...

 • KIO 1957/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... określił „ramy punktacji”, wskazując trzy progi oceny punktowanej: 0, 5 i 10 pkt. Dopełnieniem tej ramowej punktacji jest postanowienie, że „Przyznane w tym kryterium punkty (K3) zostaną obliczone w ten sposób; że zostanie obliczona średnia arytmetyczna z...

 • KIO 1959/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  Sygn. akt: KIO 1959/17 POSTANOWIENIE z dnia 03 października 2017 r. Krajowa Izba ... publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ...

 • KIO 1941/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  1 Sygn. akt: KIO 1941/17 POSTANOWIENIE z dnia 3 października 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza....j. Dz. U. z 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ...

 • KIO 1976/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 2000/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 1970/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) na niniejsze postanowienie, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 1997/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  .... U. z 2017 r. poz.1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - ... zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umorzyła postępowanie odwoławcze wydając postanowienie w sprawie. Krajowa Izba Odwoławcza na podstawie art. 187 ust...

 • KIO 1973/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ... z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij