• C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... Autónoma de Euskadi (organ administracyjny wspólnoty autonomicznej Kraj Basków właściwy ds. odwołań w dziedzinie zamówień publicznych, Hiszpania), postanowieniem z dnia 21 października 2016 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 28 października 2016 r., w...

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Verwaltungsgerichtshof (trubunał administracyjny, Austria) postanowieniem z dnia 29 czerwca 2017 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 28 sierpnia 2017 r., w...

 • KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  1 Sygn. akt KIO 1711/18 POSTANOWIENIE z dnia 6 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza -...(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 730/18, KIO 739/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  1 Sygn. akt: KIO 730/18 KIO 739/18 POSTANOWIENIE z dnia 20 sierpnia 2018 roku Krajowa Izba...tj. . Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ...

 • C-472/16

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ... Castilla y León (sąd najwyższy Kastylii i Leónu, Hiszpania) postanowieniem z dnia 12 maja 2016 r., które wpłynęło do Trybunału w...320/90 do C‑322/90, EU:C:1993:26, pkt 6; a także postanowienie z dnia 13 lipca 2006 r., Eurodomus, C‑166/06, niepublikowane, EU...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę, a obecnie obowiązujące przepisy, a w ślad za nimi postanowienie zawarte w pkt.X.5 Instrukcji dla Wykonawców, nie zawierają jakiegokolwiek wymogu odnośnie podpisania tłumaczenia przez wykonawcę...

 • C-300/17

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ... przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Kúria (sąd najwyższy, Węgry) postanowieniem z dnia 11 maja 2017 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 24 maja 2017 r., w postępowaniu: Hochtief AG...

 • KIO 1456/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1456/18 POSTANOWIENIE z dnia 7 sierpnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza...j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... kontrolowanego przez odbiorcę, a konkretnie - chwilę przyjęcia oświadczenia przez serwer odbiorcy i zarejestrowania na nim odpowiednich 11 danych (podobnie: postanowienie SN z dnia 10 grudnia 2003 r., sygn. akt V CZ 127/03, OSNC rok 2005, nr 1, poz. 12, z...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... 2017 sygn. akt KIO 352/17, wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 15 września 2017 r. sygn. akt KIO 1761/17, KIO 1765/17, postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z 20 kwietnia 2017 r. KIO/UZP 662/17, decyzję Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 31.12.2012 r...

 • KIO 1342/18

  Orzeczenia KIO, 18-07-2018

  ... z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ... o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Consiglio di Stato (radę stanu, Włochy) postanowieniem z dnia 17 listopada 2016 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 11 stycznia 2017 r., w postępowaniu: VAR Srl...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (Zmiana nr 2). Po trzecie, odwołujący kwestionował postanowienie zawarte w tomie IV SIWZ: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, IV.I STWiORB - Wymagania ogólne w...

 • KIO 1198/18

  Orzeczenia KIO, 27-06-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1198/18 POSTANOWIENIE PREZESA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 27 czerwca... Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ...

 • T-206/17

  Orzeczenia ETS, 22-06-2018

  Postanowienie Sądu z dnia 16 maja 2018 r. – Argus Security Projects / Komisja i EUBAM Libya (Sprawa T-206/17)1 (Skarga o ...

 • KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... ustawy Pzp. W przypadku Pani E. C. w usprawiedliwiony sposób dokonano interpretacji postanowień specyfikacji. Niniejsze postanowienie SIWZ mogło być niezrozumiałe dla wykonawców interpretujących wymagania Zamawiającego w ten sposób, że bardziej – w ocenie...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ... części oferty mogła być uznana za rażąco niską, to żadną miarą nie czyni to rażąco niskiej ceny całej oferty, (za postanowieniem SO w P. z dnia 17 stycznia 2006 r., sygn. akt: II Ca 2194/05)" (KIO 1338/13). Zdaniem odwołującego, skoro jako...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... z tym postawił pytanie - w jakim celu zamawiający wprowadził do pkt 19.1.2.2. ppkt 2).i) IDW postanowienie stosownie, do którego „Za zadanie, które nie potwierdza w pełni spełniania powyższych wymagań Wykonawca otrzyma 0 punktów". 10 Kolejne pytanie...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ... Programowej jako takiej nie obowiązującej ale przez przeniesienie postanowień z Koncepcji do PFU należy stwierdzić, że postanowienie o „szerokości chodników” w liczbie mnogiej jest obowiązujące a nie jak twierdzi zamawiający i przystępujący obowiązuje...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ..., że w Uwagach (pkt 1) zamieszczonych pod opisem wymagań dla kadry Zamawiający zamieścił następujące postanowienie: „Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących oraz zagraniczne kwalifikacje uznane w...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... wykonawcy Profil zawierająca siedmiodniowy termin wykonania zamówienia (od daty/dnia zawarcia umowy) nie jest sprzeczna z postanowieniem SIWZ zakreślającym termin 112 dniowy – termin zaoferowany „mieści się” w terminie zakreślonym przez zamawiającego jako...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... świadczeniu usług było jak najmniej i trwały jak najkrócej, jednak ze względu na tę losowość nie można ich wykluczyć. Postanowienie w praktyce oznacza, że każda awaria łącza może skutkować ryzykiem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, a dla wykonawcy...

 • KIO 855/18, KIO 858/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... kg. Należy również zwrócić uwagę na problem z zaprezentowaniem wymagania wykonania rejestracji na urządzeniu ustawionym poza placówką. Postanowienie ujęte w Załączniku nr 3 pkt 3 - „Opis sposobu oraz harmonogramu prezentacji Systemu" ppkt 1 wskazuje jako...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... przestrzeganie polega na stosowaniu jednej miary do wszystkich wykonawców znajdujących się w tej samej lub podobnej sytuacji (…) (vide: postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 17 marca 2008 r., sygn. akt VIII Ga 22/08). Biorąc pod uwagę powyższe...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...ust. 1 Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. Orzeczenie Izby, o którym mowa w pkt 2 sentencji, miało charakter merytoryczny, gdyż odnosiło się do uwzględnienia odwołania...

 • KIO 844/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  Sygn. akt KIO 844/17 POSTANOWIENIE z dnia 28 maja 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza ... publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2164 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... terminu i jako taki nie może zostać uwzględniony, Przykładowo Przystępujący wskazał na kilka orzeczeń uzasadniających powyższe 16 stanowisko: postanowienie z dnia 4 stycznia 2017 roku, KIO 2401/17, wyrok z dnia 8 marca 2018 roku, KIO 256/18, wyrok...

 • KIO 905/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zmianami) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego...

 • KIO 914/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 917/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  Sygn. akt: KIO 917/18 POSTANOWIENIE z dnia 25 maja 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - ...(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij