• T-475/18

  Orzeczenia ETS, 19-10-2018

  Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 27 sierpnia 2018 r. – Boyer / Wallis-et-Futuna (Sprawa T-475/18 R) (Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Zamówienia ...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ..., ze względu na przedmiot zamówienia, sposób jego realizacji, wartość zamówienia oraz uwarunkowania danego rynku należy rozpatrywać indywidualnie (por. postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z 17.01.2006 r., sygn. akt II Ca 2194/05). Skład orzekający w...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ...Kontraktu (dalej „WSK") [Korekty wynikające ze zmian kosztu] pkt I [Waloryzacja] gdzie w zdaniu ostatnim zostało zawarte następujące postanowienie: „W związku z wprowadzeniem waloryzacji umownej, Strony wyłączają stosowanie art. 357 k.c., art. 3581 § 3 k.c...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...ust. 1 i 2 wzoru umowy wykonawca ma odbierać odpady, 5. § 18 ust. 4 OPZ w zakresie, w jakim postanowienie to przewiduje, że Zamawiający może poinformować wykonawcę o zmianach w definicji MGO, 6. zaniechaniu wskazania przez Zamawiającego - w postanowieniach...

 • KIO 1826/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... zamówienia. Właściwym elementem zabezpieczającym interesy Zamawiającego jest w tym przypadku możliwość naliczania kar umownych, a przedmiotowe postanowienie, jako zbyt restrykcyjne, winno być uznane za sprzeczne z zasadą równości stron i za niedozwolone...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... ust. 1 ustawy Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. Orzeczenie Izby, o którym mowa w pkt 1, 2, 3 sentencji, miało charakter merytoryczny, gdyż odnosiło się do oddalenia...

 • KIO 1831/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ... 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu...

 • KIO 1821/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ... 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu...

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Verwaltungsgerichtshof (trubunał administracyjny, Austria) postanowieniem z dnia 29 czerwca 2017 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 28 sierpnia 2017 r., w...

 • C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... Autónoma de Euskadi (organ administracyjny wspólnoty autonomicznej Kraj Basków właściwy ds. odwołań w dziedzinie zamówień publicznych, Hiszpania), postanowieniem z dnia 21 października 2016 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 28 października 2016 r., w...

 • KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  1 Sygn. akt KIO 1711/18 POSTANOWIENIE z dnia 6 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza -...(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 1444/18, KIO 1455/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  Sygn. akt: KIO 1444/18 KIO 1455/18 POSTANOWIENIE z dnia 4 września 2018 r. Krajowa ...Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... stawiane falownikom przedstawia tabela 3. W pkt 6 ww. załącznika dokumentacja wykonawcza, Zamawiający zawarł następujące postanowienie „Dokumentacja wykonawcza musi składać się z części rysunkowej, opisowej oraz zawierać minimum: (…) l) Karty katalogowe...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...następnie odroczenie rozprawy. Izba w tym zakresie wydała oddzielne pisemne postanowienie z 28.08.2018 r. o oddaleniu niniejszego wniosku (w...akt: VI Ga 95/17, był orzeczeniem ze skargi Prezesa UZP na postanowienie KIO z 20.04.2017 r., sygn. akt: KIO 662/17 ...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... 31 sierpnia 2018roku w związku ze złożeniem kosztów zastępstwa i kosztu dojazdu na rozprawę przez pełnomocnika zamawiającego wydając postanowienie w dniu 5 września 2018 roku o sprostowaniu sentencji wyroku. O kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy...

 • KIO 1533/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  1 Sygn. akt KIO 1533/18 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza ...(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... zamówienia, a zatem oferta ta powinna podlegać odrzuceniu z uwagi na niezgodność z postanowieniami SIWZ. Niemniej żadne postanowienie SIWZ nie wskazywało wprost na obowiązek wyszczególnienia wszystkich elementów infrastruktury. Zgodnie z pkt 2.3. OPZ: 2...

 • KIO 1421/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 Sygn. akt KIO 1421/18 2 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... sposób zabezpiecza interesy Zamawiającego. Na ocenę prawidłowości przedmiotowej gwarancji wadialnej nie wpływa zawarte w niej postanowienie, iż zastosowanie mają Jednolite Reguły Żądania Gwarancji URDG 758. W pierwszej kolejności wskazać należy, że...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  .... 24 ust. 1 pkt 12 Pzp Odwołujący wskazał, iż zgodnie z postanowieniem 5.1. lit.a) SIWZ Zamawiający, w zakresie warunku dotyczącego doświadczenia...Zdaniem Odwołującego Konsorcjum Tractebel przyjęło, iż zastosowanie znajduje postanowienie 5.1. lit. a SIWZ: „W...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  .... 2 pkt 7a p.z.p., a więc jako akt wyboru oferty tego wykonawcy, z którym zamawiający zawrze umowę (vide postanowienie Sądu Najwyższego z 12 lutego 2014 r. sygn. akt IV CSK 291/13). Potwierdzenie zarzutów wskazanych w odwołaniu powoduje, iż w...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... dotyczące oferty Konsorcjum Suntar były jedynymi zarzutami obu odwołań, oba postępowania odwoławcze zostałyby umorzone przez Izbę postanowieniem wydanym na podstawie art. 186 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. W konsekwencji, wobec uwzględnienia zarzutów...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...27 czerwca 2018 r. Firma G. poinformowała swoich kontrahentów o otwarciu wobec niej postępowania sanacyjnego. Na dowód powyższej okoliczności przekazała postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2018 r., sygn. akt XV GR 4/18, w którym ww...

 • KIO 730/18, KIO 739/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  1 Sygn. akt: KIO 730/18 KIO 739/18 POSTANOWIENIE z dnia 20 sierpnia 2018 roku Krajowa Izba...tj. . Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ...

 • KIO 1518/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... Mil-Sys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 02-705 Warszawa, ul. Czemiowiecka 9 z dnia 25 czerwca 2018 r., postanowieniem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 lipca 2018 r. sygn. akt KIO 1268/18, zmianami SIWZ, po zapoznaniu się...

 • KIO 1538/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  Sygn. akt: KIO 1538/18 POSTANOWIENIE z dnia 20 sierpnia 2018 r. Krajowa Izba ...Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa...

 • KIO 1551/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1551/18 POSTANOWIENIE z dnia 17 sierpnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza ...(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 1540/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579, 2018) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu...

 • KIO 1534/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... na odwołanie z dnia 18 lipca 2018 r., wskutek czego postępowanie KIO 1335/18 zostało umorzone względem tego zarzutu postanowieniem z dnia 18 lipca 2018 r. tj. w sposób zmierzający do wskazania konkretnych wymagań podlegających badaniu na podstawie...

 • KIO 1501/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... ewentualnego wszczęcia nowego postępowania (za wyrokiem KIO z 07.07.2017 r., sygn. akt: KIO 1222/17, KIO 1224/17, patrz też: postanowienie z 24.10.2017 r., sygn. akt: KIO 2145/17, czy też wyrok KIO z 24.04.2018 r., sygn. akt...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij