• KIO 391/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  .... Co znajduje uzasadnienie w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 kwietnia 2016 r., do sygn. akt: KIO 546/16 oraz o sygn. akt: KIO 1447/15. Zamawiający ogłosił ponownie postępowanie przetargowe na realizację zamówienia, wobec czego Odwołujący...

 • C-127/16 P

  Orzeczenia ETS, 07-03-2018

  ...(Dz.U. 2009, C 4, s. 5), Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające przewidziane w art. 108 ust. 2 TFUE, które doprowadziło do ... § 1 tego regulaminu, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 184 § 1 tego regulaminu, ...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... w odwołaniu. Zgodnie z art. 192 ust. 9 ustawy Pzp, w wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego. Z kolei w świetle art. 192 ust. 10 ustawy Pzp, strony ponoszą koszty postępowania...

 • KIO 216/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... w Gdyni i: 2.1. zalicza na poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero...poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług zarządzania oraz...

 • KIO 212/18

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ...jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Częstochowie. Przewodniczący : ……………………………… 3... 1,2,3,4,5a,6)” (dalej jako „Postępowanie”). Wartość ww. zamówienia jest wyższa od kwoty określonej w...

 • KIO 209/18

  Orzeczenia KIO, 23-02-2018

  ... UZASADNIENIE W dniu 05 lutego 2018 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, na podstawie 180 ust. 1 ustawy z dnia 29... w Warszawie, (dalej jako: „Odwołujący”). Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego...

 • KIO 196/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ...2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 lutego 2018 r. przez wykonawcę Integrated Solutions... 8 ustawy Pzp. Prowadzone przez Zamawiającego postępowanie zostało wszczęte przez zamieszczenie ogłoszenia w Dziennik...

 • KIO 226/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie wykonawcy ERBUD S.A. (dalej „Odwołujący”) zarzucając zamawiającemu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Sanoku (dalej „Zamawiający”) prowadzącemu postępowanie o udzielenie zamówienia...

 • KIO 220/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ... 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest „Dostawa i ... 192 ust. 1 Pzp orzekła jak w sentencji. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień...

 • KIO 213/18, KIO 217/18, KIO 223/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ...r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lutego 2018 r. przez: 1... Polska S.A.  prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu komputerowego. Sygn...

 • KIO 205/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ...za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie. Przewodniczący: …………………………….. 3 Sygn. akt: KIO 205/18 UZASADNIENIE Zamawiający – Tauron Dystrybucja S.A. prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego...

 • KIO 211/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Olsztynie. Przewodniczący: …………… 3 Sygn. akt KIO 211/18 Uzasadnienie Zamawiający – Gmina Kiwity – prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego...

 • KIO 224/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... ust. 8 p.z.p. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. W dniu 20 lutego 2018 r. odwołujący...

 • KIO 219/18, KIO 229/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ...lutego 2018 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 5 stycznia 2018 r. przez: A. wykonawcę Gorem Sp.....t. ze zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Ośrodek Rewitalizacja Parku ...

 • KIO 218/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oznacza, że postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu. Uwzględniając art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa...

 • KIO 166/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...UZASADNIENIE W dniu 29 stycznia 2018 roku do Prezes Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, na podstawie art. 180 ust. 1 w .... N.-B. z siedzibą w Namysłowie (dalej jako „Odwołujący”). Postępowanie pn. < (ul. Broniewskiego, Dworcowa, Ogrodowa, Wagowa) w ramach...

 • KIO 207/18, KIO 221/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... ust. 1 w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 16 oraz art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, Izba umorzyła postępowanie odwoławcze, ponieważ zarzut ten został uwzględniony przez zamawiającego. Zarzut nr 4 dotyczący naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez określenie...

 • KIO 198/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 lutego 2018 r. przez odwołującego – Value... Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 134 ust.2...

 • KIO 204/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... uznać należy argumentację prawną przedstawioną powyżej w zakresie dotyczącym obu przesłanek odrzucenia oferty. Przeprowadzone postępowanie odwoławcze potwierdziło, że Zamawiający w sposób nieprawidłowy dokonał oceny i wyboru oferty przystępujących po jego...

 • KIO 202/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... Mając na uwadze powyższe, wobec niewniesienia sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, postępowanie odwoławcze, stosownie do dyspozycji art. 186 ust. 3 Ustawy Pzp, należało umorzyć. O kosztach postępowania Izba orzekła...

 • KIO 187/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... odnoszące się do sposobu udzielania przez zamawiającego odpowiedzi na pytania dotyczące treści siwz. Na skutek cofnięcia ww. odwołania, postępowanie odwoławcze zostało umorzone (sygn. akt KIO 105/18). KIO 187/18 7 Pismem nr 4 z dnia 22 stycznia 2018 r...

 • KIO 155/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ..., Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu.... 1 Ustawy orzekła jak w sentencji. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192 ust...

 • KIO 200/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 lutego 2018 r. przez wykonawcę CONTROL PROCESS S...Tłoczni Strachocina, numer referencyjny: ZP/2017/08/0077/PI. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy...

 • KIO 203/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... przez Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów postanawia: 1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz LIT Sp. z o.o...

 • KIO 197/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: …………………… …………………… …………………… 3 Sygn. akt: KIO 197/18 Uzasadnienie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie prowadzi postępowanie o udzielenie...

 • KIO 206/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... lutego 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lutego 2018 r. przez wykonawcę Koncept sp. z...dokumentów Izba ustaliła, że Zamawiając prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.”Rozbudowa ...

 • KIO 167/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 stycznia 2018 r. przez wykonawcę T- Mobile...Krakowa  prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie ...

 • KIO 177/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 stycznia 2018 r. przez wykonawcę BBI Budownictwo... 8 ustawy Pzp. Prowadzone przez Zamawiającego postępowanie zostało wszczęte przez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie...

 • KIO 188/18, KIO 201/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  ... skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ……………..……….. 3 Uzasadnienie Zamawiający - Skarb Państwa - 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi...

 • KIO 192/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  ... na uwadze powyższe Izba, działając na podstawie art. 186 ust. 3a ustawy Pzp, postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane ww. odwołaniem. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp oraz § 5...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij