• KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ... i: KIO 1202/18 2 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero ..., ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa (prowadzącym postępowanie jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział...

 • KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ...- przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Przewodniczący: ... poz. 1579) (zwanej dalej również „ustawą Pzp”), postępowanie o udzielenie zamówienia pn: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 maja 2018 r. przez: A. ... 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica ...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ... skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Przewodniczący: …………..………………………… Sygn. akt KIO 1057/18 3 Uzasadnienie Odwołanie Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ……………..…………….. ………………………….... ……………………………. 3 Sygn. akt: KIO 1066/18 Uzasadnienie Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Koszalinie. Przewodniczący: ………………………… 3 Sygn. akt: KIO 985/18 Uzasadnienie Zamawiający – Gmina Miasto Kołobrzeg prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... kwotę 11 648 zł 08 gr (słownie: jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych osiem groszy) stanowiącą koszty postępowanie odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania, wynagrodzenia oraz dojazdu na rozprawę. KIO 930/18 3 Stosownie do art...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 maja 2018 r. przez wykonawcę J. Z...: „Zamawiający”, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór odpadów ...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ....SKA Sp. z o.o., ul. Zaczarowanej Róży 1, 05-540 Zalesie Górne zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. umarza postępowanie w zakresie zarzutu dotyczącego oferty firmy: SYSMEX Polska Sp. z o.o., Al...

 • KIO 809/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... Konwencjonalna Spółka Akcyjna w Bełchatowie prowadzi postępowanie o udzielnie zamówienia sektorowego w trybie przetargu... 2018 r. wykonawca Emerson zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. Zamawiający, pismem z dnia 18...

 • KIO 899/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ………………………… 3 Sygn. akt: KIO 899/18 Uzasadnienie Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna w Warszawie – prowadzi postępowanie o...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... pozostałych dokumentach SIWZ postanowień o treści jak w punkcie1.5.2. pn. Dokumentacja projektowa STWiORB . W pozostałym zakresie postępowanie odwoławcze Izba umorzyła w związku z dokonaną przez zamawiającego w dniu 11 maja 2018 roku modyfikacją pkt 1.5.2...

 • KIO 823/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...swoich interesów w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Co do zarzutu wycofanego przez Odwołującego Izba umorzyła niniejsze postępowanie odwoławcze. Wobec powyższego, orzeczono jak na wstępie. O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ...Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia." b)Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 listopada 2017 r. (sygn. akt: KIO...dawców szpiku. Natomiast drugi etap, który nie obejmuje to postępowanie, to już jest pobranie nowej próbki od dawcy i ...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ...00-120 Warszawa i zalicza w poczet 2 kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia...Wskazując na stanowisko dotyczące poprzednich zarzutów stwierdzi, że postępowanie było prowadzone w sposób prawidłowy z zachowaniem zasad ...

 • KIO 781/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... oświadczył, że cofa zarzuty dotyczące części nr 4 przedmiotu zamówienia. W związku z cofnięciem ww. zarzutów, postępowanie odwoławcze w tym zakresie podlegało umorzeniu. Pozostałe zarzuty, tj. zarzuty dotyczące części nr 8 przedmiotu zamówienia, nie...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  ... lub jest zasadne i Trybunał wydaje orzeczenie kończące postępowanie w sprawie, rozstrzyga on również o kosztach. 99      Zgodnie z art. 138 § 1 tego regulaminu, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 184 § 1 tego regulaminu...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29.03.2018 r. przez wykonawcę ECM ... (numer referencyjny O.WR.D-3.2411.141.2017) Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...oraz 25 kwietnia 2018 roku odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 19 marca 2018 r. przez wykonawcę..., ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego...

 • KIO 677/18

  Orzeczenia KIO, 26-04-2018

  ...Zamawiający” lub „PKP”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z 29 ... celem jest ochrona odbiorców tych usług (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 marca 2015 roku, KIO 412/15). Z...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... prawidłowo (art. 7 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych), podobnie prawidłowe powinny być pozostałe czynności w postępowaniu, a 24 postępowanie odwoławcze ma tę prawidłowość zapewnić - niezgodne więc z tym założeniem byłoby przyczynianie się przez...

 • KIO 539/18, KIO 540/18, KIO 541/18, KIO 542/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ……………………………… Członkowie: ……………………………… ……………………………… 3 Sygn. akt: KIO 539/18 Sygn. akt: KIO 540/18 Sygn. akt: KIO 541/18 Sygn. akt: KIO 542/18 Uzasadnienie Postępowanie o udzielnie...

 • KIO 658/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk postanawia: 1) umarza postępowanie odwoławcze; 2) nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy Torpol S.A., ul. Mogileńska...

 • KIO 670/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie. Przewodniczący: ……………………………… 4 Sygn. akt: KIO 670/18 U z a s a d n i e n i e Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego prowadzone w...

 • KIO 662/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... z Tyczyna (36-020) kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowanie odwoławczego z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. KIO 662/18 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy...

 • KIO 672/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... przez Izbę Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, ul. Dr. E. Warmińskiego 18, 85-950 Bydgoszcz postanawia: 1. umorzyć postępowanie odwoławcze; 2. nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: …………… Członkowie: …………… …………… 4 Sygn. akt KIO 624/18, KIO 645/18 Uzasadnienie Zamawiający – Muzeum Historii Polski w Warszawie – prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: …………………… 3 U z... (sprawa nr 251.05.18.KA). Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej...

 • KIO 673/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...prowadzi, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.... W dniu 9 kwietnia 2018 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie wniesione przez wykonawcę Dysten, w którym odwołujący zarzucił ...

 • KIO 641/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...47- 400 Racibórz i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych ... M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa wszczął postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij