• KIO 358/19

  Orzeczenia KIO, 18-03-2019

  ...qui negat (na tym ciąży dowód kto twierdzi a nie na tym kto zaprzecza). Izba wskazuje, że postępowanie odwoławcze jest odrębnym od postępowania o udzielenie zamówienia publicznego postępowaniem, które ma na celu rozstrzygnięcie powstałego pomiędzy Stronami...

 • KIO 331/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  ... 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 lutego 2019 r. przez Sygnity S.A.... Rolnictwa  prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup Usługi...

 • KIO 277/19

  Orzeczenia KIO, 04-03-2019

  ...słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania. 2 Stosownie do ... osiedla „4 Pory Roku” Archicom-u. Postępowanie to zostało wszczęte ogłoszeniem opublikowanym w Dzienniku...

 • KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ...VIII. Niezależnie od powyższego, sposób w jaki zamawiający przeprowadził postępowanie w zakresie części I, III, IV, V, VI... 1 p.z.p., a więc podlega kognicji Krajowej Izby Odwoławczej. Ponadto Izba ustaliła, że odwołanie podlega rozpoznaniu na podstawie art....

 • KIO 203/19

  Orzeczenia KIO, 19-02-2019

  .... Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu ... 4 lutego 2019r. wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej od niezgodnych z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

 • KIO 156/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ...z ww. uzasadnieniem, Zamawiający powziął informację o wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 grudnia 2018 r., sygn. akt KIO 2428/18... na portalu: https://portal.smartpzp,pl/mikolow/public/postepowanie?postepowanie=140144. Pliki mogą zostać pobrane ...

 • KIO 137/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... Warecka 3 91-202 Łódź i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych, zero groszy)...internetowej, na której opublikowano przedmiotowe postępowanie, zamieścił informację o konieczności ...

 • KIO 185/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... na fakt, że odwołanie dotyczy czynności odtajnienia przez Zamawiającego informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Odwołującego; postępowanie odwoławcze będzie zatem opierać się wyłącznie o informacje, które nie mogą zostać udostępnione pozostałym...

 • KIO 169/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ………………….….. ……………………… ..……………………. 3 Uzasadnienie Zamawiający - Komenda Główna Policji w Warszawie - prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie...

 • KIO 116/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ....1, 1.2.2, 1.2.5, i 1.2.8 i dokonał modyfikacji treści SIWZ. Wobec powyższego, Izba umorzyła postępowanie odwoławcze w zakresie powyższych zarzutów. Zamawiający w trakcie rozprawy oświadczył, że uwzględnia zarzut opisany w punkcie 1.2.4 odwołania i...

 • KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... 00-175 Warszawa i: 4.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych ... Pzp. 21 Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Art. 8 ust. 2 ustawy Pzp...

 • KIO 119/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...Wrocławiu i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy... Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. w podziale na części. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia ...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... zwłoka – został przez zamawiającego uwzględniony, zatem orzekanie w tym zakresie stało się bezprzedmiotowe. Izba umorzyła postępowanie odwoławcze w tym przedmiocie, co znalazło odzwierciedlenie w pkt 1 tenoru sentencji wyroku. Izba dokonała oceny stanu...

 • KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Płocku. Przewodniczący: ….…………………………… 4 Sygn....115 punktów kamerowych” (dalej jako „Postępowanie”). Wartość ww. zamówienia przekracza kwoty ...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ... Odwołujący wyjaśnił, iż zgodnie z pkt. 2.3 SIWZ postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury... tym zakresie stanowiło naruszenie p.z.p. Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 listopada 2015 r., sygn. KIO/KU 59/15: ...

 • KIO 39/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  .... Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - Część I”, (znak sprawy DAZ.26.069.2018). postanawia: 1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 2. nakazać zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy Pana P. W. prowadzącego działalność gospodarczą...

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ...Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego pn. „Dostawa liczników ...ustawy Pzp orzekła jak w sentencji. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192...

 • KIO 10/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Zamościu. Przewodniczący: ……………………………… Członkowie: ……………………………… ……………………………… 3 Sygn. akt: KIO 10/19 U z a s a d n i e n i e Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego prowadzone...

 • KIO 2700/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ……………..……………. ……………………………. ……………………………. 3 Sygn. akt: KIO 2700/18 Uzasadnienie Zamawiający - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, w imieniu której Postępowanie prowadzi...

 • KIO 49/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie pierwsze ustawy, na posiedzeniu umorzyła postępowanie odwoławcze. Zgodnie z art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy, orzeczono o zwrocie odwołującemu 90% kwoty uiszczonego wpisu...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...przypadku uznania ich zasadności nakazać zamawiającemu dokonanie konkretnej, a nie blankietowej zmiany treści SIWZ. Postępowanie odwoławcze jest postępowaniem kontradyktoryjnym, a zatem to strony postępowania wyznaczają zakres rozpoznania sprawy, składając...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie. Przewodniczący: ……….....…………… ……….....…………… ……….....…………… 4 Sygn. akt: KIO 5/19 KIO 6/19 Uzasadnienie Zamawiający, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, prowadzi postępowanie o udzielenie...

 • KIO 50/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 stycznia 2019 r. przez wykonawcę BICO ...ofertą w postępowaniu, zatem skutkiem wykluczenia odwołującego, postępowanie o udzielenie zamówienia podlega unieważnieniu na 9 ...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...i 3 pkt. 1 ustawy. Zgodnie z art. 192 ust. 9 ustawy Pzp, w wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego. Z kolei w świetle art. 192 ust. 10 ustawy Pzp, strony ponoszą koszty postępowania...

 • KIO 52/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. W tym stanie rzeczy Izba umorzyła postępowanie odwoławcze, o czym orzekła postanowieniem na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie Pzp. O kosztach orzeczono na...

 • KIO 46/19

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... w Pikulicach w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie postanawia: 1. Umarza postępowanie odwoławcze. 2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy T. H. prowadzącego...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ...stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2018 r. przez wykonawcę M.P. prowadzącego... przy ul. Połczyńskiej 32 orzeka: 1. Umarza postępowanie w zakresie zarzutu wskazanego w pkt 6 odwołania (str...

 • KIO 18/19

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... działając na podstawie art. 187 ust. 8, art. 192 ust. 1 zdanie 2 Pzp, postanowiła, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie. Stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 2 Pzp, jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ...języku angielskim, ze względu na brak tłumaczenia, ze względów formalnych nie mogło być wzięte pod uwagę, jako że postępowanie odwoławcze prowadzone jest w języku polskim. VII Ocena prac konkursowych i wytyczne sądu konkursowego 1. Opinia sądu konkursowego...

 • KIO 47/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... postępowania. Zatem, w związku z faktem, że żaden z wykonawców nie przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, postępowanie odwoławcze – stosownie do dyspozycji art. 186 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – należało umorzyć...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij