• KIO 2573/17, KIO 2575/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... oraz 8 stycznia 2018 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A) w dniu 4 grudnia 2017 r. przez Wykonawcę Asseco ... Izba ustaliła i zważyła. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest...

 • KIO 2629/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ...wskazał, co następuje. 6 I. Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ...związku logicznego i semantycznego. Warto wskazać na treść wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia z dnia 13 czerwca 2017 r. (Sygn. ...

 • KIO 2550/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ...siedzibą w Białymstoku w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Miasto Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach postanawia: 1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 2. nakazać zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy MPO Sp. z o.o. z...

 • KIO 2678/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Białymstoku. Przewodniczący: ……………………….. 3 Sygn. akt: KIO 2678/17 UZASADNIENIE Zamawiający - Gmina Juchnowiec Kościelny prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w...

 • KIO 2627/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ...w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 grudnia 2017 r. przez ... IT, na którym działa Odwołujący i którego dotyczy przedmiotowe postępowanie, praktycznie nie jest możliwe realne wykorzystanie możliwości jakie dają...

 • KIO 2563/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ...2017/S 099-196865. 23 listopada 2017 r. Zamawiający rozstrzygnął Postępowanie wybierając ofertę wykonawcy SAFEGE S.A.S. z ...S”). 4 grudnia 2017 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej „Izba”) wpłynęło odwołanie wykonawców wspólnie ubiegających się o ...

 • KIO 2607/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2607/17 po stronie Zamawiającego, postanawia: 1. umarza postępowanie odwoławcze; 2. nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz...

 • KIO 2616/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...- przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. Przewodniczący: ... Dz. Urz. UE nr 2017/S 178- 354439). Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy...

 • KIO 2600/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Przewodniczący: ………………………… 3 sygn. akt: KIO 2600/17 Uzasadnienie Zamawiający - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu prowadzi postępowanie o...

 • KIO 2610/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  .... 4 Odwołujący oświadczył, że w pozostałym zakresie zarzuty nie są przez niego podtrzymane. Izba stwierdza, że postępowanie odwoławcze w stanie faktycznym sprawy oraz z uwagi na złożone przez wykonawcę oświadczenie podlega umorzeniu na podstawie art. 187...

 • KIO 2613/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... ustawy Pzp. Izba zwraca w tym miejscu uwagę, iż ocenie podlega jedynie prawidłowość działań zamawiającego. Prowadzone postępowanie odwoławcze nie służy dokonywaniu oceny i weryfikacji ofert, Izba nie może w tym zakresie zastępować zamawiającego. Tym samym...

 • KIO 2567/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...Kwestia dopuszczalności powierzenia MPGK przez Zamawiającego realizacji zamówienia, dla którego prowadzone było ww. postępowanie, była przedmiotem rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej. Wyrokiem z 7 lutego 2017 roku, w sprawie 10 o sygnaturze KIO 96/17...

 • KIO 2630/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. Przewodniczący: …………… 3 Sygn. akt KIO 2630/17 Uzasadnienie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego...

 • KIO 2626/17, KIO 2639/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi. Przewodniczący: ……………………….. 3 ... - prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę stacjonarnego ...

 • KIO 2591/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub...

 • KIO 2609/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... 31 stycznia 2018 r. Zgodnie z art. 190 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie odwoławcze jest postępowaniem kontradyktoryjnym - strony i uczestnicy postępowania odwoławczego obowiązani są wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne...

 • KIO 2623/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... Stawki 40 (01-040 Warszawa) i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych... 90-926 Łódź zwane dalej „zamawiającym” prowadzi postepowanie o udzielenie zamówienia pn. „Odbieranie odpadów ...

 • KIO 2606/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Białymstoku. Przewodniczący: ..…………………. 3 Sygn..... Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Art. 8 ust. ...

 • KIO 2599/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...sprzeciwu, co do uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów odwołania. Tym samym, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie przepisu art. 186 ust. 3 ustawy Pzp. O kosztach postępowania orzeczono stosownie...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...z 2017r., poz. 1579; dalej: „ustawa” lub „Pzp”) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Remont... sygn. akt. X Ga 189/13, lub wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 marca 2015 r. sygn. akt: KIO 311/15...

 • KIO 2581/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Ostrołęce. …………………………………. 3 Sygn. akt: KIO 2581/17 Uzasadnienie Zamawiający – Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Pisarskiego w Ostrołęce – prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia...

 • KIO 2588/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  .... Nie sposób nie wyrazić wątpliwości w zakresie słuszności tej zmiany, postępowania procesowe, kontradyktoryjne, a w tym postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą, cechują się tym, iż strony (i uczestnicy) są uprawnione a wręcz zobowiązane...

 • KIO 2601/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... wnoszą sprzeciwu, co do uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów odwołania. Tym samym, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie przepisu art. 186 ust. 3 ustawy Pzp. 4 O kosztach postępowania orzeczono...

 • KIO 2602/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gliwicach. Przewodniczący: ..……………….. 2 Sygn..... 8 ustawy Pzp. Prowadzone przez Zamawiającego postępowanie zostało wszczęte w dniu 11.10.2017 r...

 • KIO 2571/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  .... 24 ust. 1 pkt. 17 Pzp zaprezentowano w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 lipca 2017 r., sygn. KIO 1166/17: zgodnie z ... przepisów wykonawczych do ustawy Pzp regulujących 17 postępowanie w sprawach odwoławczych podmiot zamawiający jest zobligowany...

 • KIO 2604/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie, w dniu 11 grudnia 2017 r. Izba umorzyła postępowanie odwoławcze na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy Pzp. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności...

 • KIO 2618/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Częstochowie. Przewodniczący: …………………………….. 3 Sygn. akt: KIO 2618/17 Uzasadnienie Zamawiający – Gmina Starcza, prowadzi postępowanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów...

 • KIO 2617/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...sprzeciwu, co do uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów odwołania. Tym samym, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie przepisu art. 186 ust. 3a ustawy Pzp. 4 O kosztach postępowania orzeczono...

 • KIO 2622/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... wnosi sprzeciwu, co do uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów odwołania. Tym samym, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie przepisu art. 186 ust. 3 ustawy Pzp. 4 O kosztach postępowania orzeczono...

 • KIO 2621/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), postanowiła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie umorzyć. Zgodnie z art. 187 ust. 8 zd.2 ustawy Pzp Izba postanowiła zwrócić na rzecz Odwołującego...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij