• KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gliwicach. Przewodniczący : ……………………………… Sygn....Miasta Gliwice w latach 2018 – 2020. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  .... w Krakowie (sygn. akt KIO 1901/18) co do zarzutów opisanych w punktach odwołania 1, 4-7 odwołania; 1.2.2. umarza postępowanie odwoławcze co do zarzutów opisanych w punktach 2 i 3 odwołania; 1.3.1. uwzględnia odwołanie Asseco Poland S.A. w...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... nieujętych w pozostałych pozycjach w poddziale na pozycje kosztowe w związku z wycofaniem zarzutu przez odwołującego, postępowanie odwoławcze umarza. 3. kosztami postępowania obciąża Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa Pl...

 • KIO 2198/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... przez Zamawiającego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego z siedzibą we Wrocławiu postanawia: 1. Umarza postępowanie odwoławcze. 2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy Urtica spółka z...

 • KIO 2247/18

  Orzeczenia KIO, 07-11-2018

  ... w Toruniu w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku orzeka: 1. umarza postępowanie odwoławcze; 2. nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz odwołującego – Farmator Spółka z...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ... przystąpienie po stronie Zamawiającego do postępowania odwoławczego. Oznacza to, że zdecydował się aktywnie wspierać Zamawiającego i aktywnie wykazać prawidłowość podjętej przez Zamawiającego decyzji. Postępowanie przed Izbą ma charakter kontradyktoryjny...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ... w Warszawie i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset...Miejska Biała Podlaska [dalej „Zamawiający”] prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ...

 • KIO 2141/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ... w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Daleszyce z siedzibą w Daleszycach orzeka: 1. umarza postępowanie odwoławcze; 2. nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz odwołującego – Symbiona Spółka Akcyjna z...

 • KIO 2134/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ... za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ……………..…………….. 3 Sygn. akt: KIO 2134/18 Uzasadnienie Komenda Główna Policji (dalej: „Zamawiający”) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ... uwzględnienia okoliczności nie podniesionych w odwołaniu doszłoby do zachwiania zasady równości stron cechującej kontradyktoryjne postępowanie odwoławcze, gdyż zamawiający o tym, jakie konkretnie zarzuty kierowane są pod jego adresem, dowiadywałby się...

 • KIO 2041/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ...siedzibą w Warszawie i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr. (słownie: piętnaście tysięcy złotych... i wskazał na najkorzystniejszą ofertę T- Mobile. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury odwróconej, o...

 • XVII AmA 25/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-10-2018

  ... sądów. Wskazał na orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) dotyczące zarzutów istnienia zmowy przetargowej...Prezes UOKiK postanowieniem z dnia 2 grudnia 2014 r. wszczął postępowanie w związku z podejrzeniem zawarcia przez G. S. prowadzącego działalność...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: …………………… Członkowie... sposób zaprzeczyć, że wykonawca przygotowując postepowanie o udzielenie zamówienia, nabywa informacje o...

 • KIO 1995/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 października 2018 r. przez wykonawców wspólnie... z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku A6. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 ...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... o sygn. akt KIO 1952/18 po stronie zamawiającego i w sprawie KIO 1957/18 po stronie odwołującego orzeka: 1. Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu 1 odwołania w sprawie KIO 1957/18. 2. Oddala oba odwołania. 2 3. Kosztami postępowania obciąża: 3...

 • KIO 2091/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... podlega umorzeniu. W tym stanie rzeczy Izba – zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy PZP – postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze. Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 lit...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ..., że to po stronie Odwołującego leży ciężar udowodnienia 17 podnoszonych przez niego okoliczności. Izba wskazuje, że postępowanie odwoławcze jest odrębnym od postępowania o udzielenie zamówienia publicznego postępowaniem, które ma na celu rozstrzygnięcie...

 • KIO 2174/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... podlega umorzeniu. W tym stanie rzeczy Izba – zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy Pzp – postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze. Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 lit...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ... jej z urzędu, akta sprawy odwoławczej o sygn. akt KIO 1715/18 oraz dopuściła dowody złożone przez odwołującego na rozprawie. Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje. W pierwszej kolejności Izba ustaliła, iż postępowanie jest prowadzone w trybie...

 • KIO 2021/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ...skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. ……………………………… 3 Sygn. akt: KIO 2021/18 Uzasadnienie Komenda Portu Wojennego Gdynia z siedzibą w Gdyni prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie. Przewodniczący: ………………….. Członkowie: ………………………. ………………………. 3 Sygn. akt KIO 2016/18 Uzasadnienie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie...

 • KIO 2045/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ...dniu 22 października 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 października 2018 r. przez wykonawcę Partner XXI Sp....art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. Postępowanie dowodowe 12 wykazało, że w niniejszej sprawie nie zachodziła ...

 • KIO 2042/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... 8 p.z.p. „Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.” Na posiedzeniu, w dniu 22 października...

 • KIO 1986/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... Komunalnych w Toniszewie – Kopaszynie oraz do Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Złotowie”, 2. umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów nr 3, 4 i 5, 3. oddala odwołanie w pozostałym zakresie, 2 4. kosztami postępowania obciąża...

 • KIO 2029/18, KIO 2075/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...w Krakowie i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 40 000 zł 00 gr (słownie: czterdzieści tysięcy ... z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na odcinku ...

 • KIO 2025/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp, postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane ww. odwołaniem. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz § 5 ust...

 • KIO 2030/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie C. SUEZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie orzeka: 1. Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu naruszenia art. 91 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień...

 • KIO 2043/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Radomiu. Przewodniczący: ………………………… 3 sygn. akt: KIO 2043/18 Uzasadnienie Zamawiający – Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A., prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: …………………………….. 3 Sygn. akt: KIO 2038/18 Uzasadnienie Zamawiający - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w M. ST. Warszawie S.A. prowadzi postępowanie o udzielenie...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 października 2018 roku przez Wasco S A.... Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Postępowanie zostało podzielone na dwie części, odwołanie dotyczy części...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij