• C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...jej nieskuteczność wynikała z decyzji takiego organu odwoławczego, w następujących przypadkach: a)      jeżeli podmiot... prawem ma decydujący wpływ na wynik postępowania przetargowego”.  Postępowanie główne i pytania prejudycjalne 26      W dniu 20 kwietnia ...

 • KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... skutki prawne związane z wniesieniem odwołania. W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 187 ust. 8 Ustawy Pzp umorzyła postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 192 ust. 1 zdanie drugie Ustawy Pzp. O kosztach postępowania...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  .... w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 sierpnia 2018 r. przez wykonawcę ... art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp odnosi się do kończących postępowanie orzeczeń sądu (wydanych na podstawie UOPZ), zaś art. 24 ust. 1 pkt...

 • KIO 730/18, KIO 739/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...” z siedzibą w Krakowie, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 730/18 po stronie Odwołującego postanawia: 1. Umarza postępowanie odwoławcze z odwołania wykonawcy W. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ....t. ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Muzeum ...powyższe orzeczono, jak w pkt 1 sentencji wyroku. O kosztach postępowania odwoławczego (pkt 2 sentencji wyroku) orzeczono stosownie do jego wyniku, na...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 lipca 2018 r. przez wykonawcę Orange Polska S... z dostawą systemów rowerów miejskich. Przykładem może być postępowanie w Warszawie, w którym to jedyną złożoną ofertą ...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Oczyszczanie pasów drogowych na terenie miasta Gliwice w... ust. 1 pkt 2 i 5 Pzp. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy ...

 • KIO 1456/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... po stronie Zamawiającego, wobec uwzględnienia w całości zarzutów podniesionych w odwołaniu, Krajowa Izba Odwoławcza umorzyła postępowanie odwoławcze na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy Pzp. Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. Orzekając...

 • C-300/17

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ...przyznane odrębnym organom odpowiedzialnym za poszczególne aspekty procedury odwoławczej. […] 6.      Państwa członkowskie mogą przewidzieć, że...C:2009:627), ogłoszony, gdy toczyło się postępowanie przed sądami węgierskimi, był przedmiotem orzeczenia tych ...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Olsztynie. Przewodniczący:…………………………….. 3 Sygn. akt.... Bydgoska 5, 10-243 Olsztyn wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...A. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy ...Pomocy w Wołominie  prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wdrożenie e-usług w ...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ...1579 j.t. ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa, montaż i ... nr 2018/S 081-180750. 16 lipca 2018 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej „Izba” lub „KIO”) wpłynęło odwołanie wykonawcy P.I.W...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... w Warszawie, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach przy udziale wykonawcy ECM Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ...działa Metro Warszawskie sp. z o.o – prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Projekt i budowa...p. może być wydany w takiej sprawie wyrok Krajowej Izby Odwoławczej lub sądu powszechnego albo decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i ...

 • KIO 1342/18

  Orzeczenia KIO, 18-07-2018

  ... w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola postanawia: 1. Umarza postępowanie odwoławcze. 2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz odwołującego wykonawcy Przedsiębiorstwo...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ...z winy Wykonawcy Robót.” oraz z uwagi na to, że po stronie zamawiającego do postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca, Izba umorzyła postępowanie odwoławcze w tym zakresie, co wynika z punktu 2 sentencji wyroku. Zgodnie z art. 186...

 • VIII Ga 329/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-07-2018

  ... P. uczestnika – zamawiającego: Gminy M. Ś., prowadzącym postępowanie jest Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w S. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 24 kwietnia 2018 r. w...

 • KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ... i: KIO 1202/18 2 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero ..., ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa (prowadzącym postępowanie jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 czerwca 2018 r. przez wykonawcę W.... numerem 2018/S 104-238155 - dalej zwane jako „postępowanie”. Izba ustaliła, że postępowanie przeprowadzone zostało w trybie art. 67 ust....

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ...21 czerwca 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 czerwca 2018 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowy... art. 22a w ustawie pzp - DZIAŁ II Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 1 Zamawiający i wykonawcy -...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ...nie jest uprawniony do stwierdzenia, które informacje są konieczne do oceny spełniania przesłanek, ponieważ postępowanie odwoławcze powinno pozwolić innym uczestnikom na weryfikację czynności dokonanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a weryfikacji...

 • KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ...- przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Przewodniczący: ... poz. 1579) (zwanej dalej również „ustawą Pzp”), postępowanie o udzielenie zamówienia pn: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ... - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie. Przewodniczący: ………………….. 2 Sygn. akt KIO 1091/18 Uzasadnienie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 maja 2018 r. przez: A. ... 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica ...

 • KIO 1080/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ... za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. ……………………………… 3 Sygn. akt: KIO 1080/18 Uzasadnienie Zamawiający – Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi prowadzi postępowanie, którego przedmiotem jest: Pełnienie...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ... skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Przewodniczący: …………..………………………… Sygn. akt KIO 1057/18 3 Uzasadnienie Odwołanie Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ……………..…………….. ………………………….... ……………………………. 3 Sygn. akt: KIO 1066/18 Uzasadnienie Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 maja 2018 r. przez wykonawców wspólnie ...Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ...., ul. Willowa 87, 32-085 Kraków, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 886/18 po stronie Zamawiającego, 12) wykonawcy .... Zdaniem Odwołującego obecnie prowadzone postępowanie również preferuje rozwiązania DELL oraz...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Koszalinie. Przewodniczący: ………………………… 3 Sygn. akt: KIO 985/18 Uzasadnienie Zamawiający – Gmina Miasto Kołobrzeg prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij