• KIO 86/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ... 24 stycznia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 stycznia 2017 r. przez wykonawcę P. O. Studio ...Farmaceutów 2, 31-463 Kraków wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego ...

 • KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... do przetargu (…).”. Ponadto, w myśl art. 190 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie odwoławcze jest postępowaniem kontradyktoryjnym - strony i uczestnicy postępowania odwoławczego obowiązani są wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki...

 • KIO 2279/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ... roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 października 2017 roku przez wykonawcę Asseco ... (dalej: „Asseco” lub „Odwołujący”). Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... strony jednego z przystępujących po stronie 26 Zamawiającego - G. M. S. P. Spółka z o.o., (...) uznała, że postępowanie odwoławcze, w zakresie zarzutów skierowanych wobec oferty ww. wykonawcy, podlega umorzeniu. W tym miejscu Izba wskazuje, że celowość i...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ...o.o., (...), i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 40 000 zł 00 gr (słownie: czterdzieści tysięcy złotych ...L.K. S.A. z siedzibą w W. prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom ...

 • T-601/16

  Orzeczenia ETS, 26-10-2017

  ...2017 r.(*) Służba publiczna – Urzędnicy – Cedefop – Awans – Postępowanie w sprawie awansu w 2015 r. – Decyzja o nieawansowaniu skarżącego...w dniu 19 kwietnia 2016 r. skarżący przedstawił komisji odwoławczej ustnie argumenty na poparcie zażalenia (zob. pkt 13...

 • KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ...o.o. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000,00 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy ... ze zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Dzierżawa urządzeń ...

 • C-198/16 P

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  ... EUR. 7.      Zgodnie z pkt 7.5 specyfikacji warunków zamówienia postępowanie przetargowe składało się, po pierwsze, z etapu badania ofert na...1 tego regulaminu, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 184 § 1 regulaminu, kosztami...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Przewodniczący: ….……………………… 3...warunków przez innych wykonawców, w szczególności, że Postępowanie było prowadzone z zastosowaniem procedury z art. 24aa...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ...Sp.k. i: 4 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero...Utylizacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku prowadzi postępowanie na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o ...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...nr 15”” (znak O/OL.D-3.2413.12.2017.KP-3). Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot .... wyroku Izba odniosła się również do innego orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 grudnia 2015 r., w sprawie o sygn...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...dniu 11 października 2017 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 września 2017 r. przez wykonawcę E. E... usługę przewozu osób na trasach, których dotyczy niniejsze postępowanie za stawkę 5,90 zł netto za wozokilometr (łącznie...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim. Przewodniczący: ………………………… 3 Sygn. akt: KIO 1992/17 Uzasadnienie Zamawiający – Związek Celowy Gmin MG-6, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego...

 • KIO 1998/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... złotych, zero groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do...) – zwanej dalej "ustawą" lub "Pzp" – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Miasta...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... oferty z treścią specyfikacji. Ponadto ze wskazań wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 sierpnia 2009 r. (KIO/UZP 1031/09), wynika, iż: „w związku z tym, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest postępowaniem sformalizowanym, to z...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...związku z wyznaczonym na ten sam dzień posiedzeniem Krajowej Izby Odwoławczej. Dot. dowodów z pkt 5-6 Zamawiający wyznaczył kolejny termin... jego ocenie, informacje. Izba wskazuje, iż przedmiotowe postepowanie zostało wszczęte w dniu 24.07.2017 r. ...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ...zamawiającego z dnia 3 października 2017 roku. 2. Umarza postępowanie co do następujących zarzutów: 2.1. określenie w pkt...K., ul. (…) i: 4.1.zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero ...

 • KIO 1999/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  .... 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. z 2017 r., poz. 1579) umorzyła postępowanie odwoławcze. Zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Izba postanowiła o zwrocie na rzecz Odwołującego 90% kwoty...

 • KIO 1993/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ...doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. Przewodniczący:…………………….. 3 Sygn... którego postępowanie prowadzi Wydział Inwestycji, ul. (…) oraz T. Ś. S.A., ul. (…) wszczął postępowanie o ...

 • KIO 1985/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...Izba w pierwszej kolejności odniesienie do kwestii natury ogólnej związanej z charakterem postępowania odwoławczego. Postępowanie przed Izbą ma charakter postępowania kontradyktoryjnego. Konsekwencją powyższego jest skonkretyzowany obowiązek przedstawiania...

 • KIO 1960/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... tysiące sześćset złotych zero groszy), stanowiącej koszty strony poniesione w związku z wynagrodzeniem pełnomocnika. 3 Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu dotyczącego kryterium III dostawy referencyjnego rozwiązania IBM, opisanego w pkt 1.1...

 • KIO 1969/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. Przewodniczący: ……………………………… ...L. im. Miłosierdzia Bożego wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na »dostawę opakowań...

 • KIO 1990/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  .... Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych w ramach trzech pakietów. W pakiecie 1, którego dotyczy niniejsze postępowanie odwoławcze, oferty złożyli m.in. Wielkopolskie Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa ANMED P.M., ul. Kołłątaja 4, 62-035...

 • KIO 1988/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...W. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych...ze zm.), dalej jako: „ustawa” lub „Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zakup przenośnych mierników ...

 • KIO 1940/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...w pkt 1 sentencji. Zgodnie z art. 192 ust. 9 ustawy Pzp, w wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego. Z kolei w świetle art. 192 ust. 10 ustawy Pzp, strony ponoszą koszty postępowania...

 • KIO 1965/17, KIO 1966/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ....o. Sp. K. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 30 000 zł 00 gr (słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) .... 1 ustawy Pzp, w oparciu o przeprowadzone postępowanie dowodowe, stwierdziła, że zarzuty złożonych odwołań nie ...

 • KIO 1986/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Przewodniczący: …………… 3 Sygn. akt KIO 1986/17 Uzasadnienie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Lublinie. Przewodniczący: ……………………………… Członkowie: ……………………………… ……………………………… 3 Sygn. akt: KIO 1938/17 U z a s a d n i e n i e Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego prowadzone...

 • KIO 1981/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...października 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 września 2017 r. przez wykonawcę PTV, spol... ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ...

 • KIO 1989/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. nr 48, poz.280) umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie. Izba stwierdza, że cofniecie odwołania przywraca stan prawny postępowania sprzed wniesienia odwołania. Odwołanie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij