• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...PHU Komunalnik - Sp. z o. o. we Wrocławiu zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu zaniechania wykluczenia wykonawcy PHU Komunalnik - Sp. z o. o. we...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ... zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania wszczętego wskutek wniesienia odwołania po stronie Odwołującego. orzeka: 1. umarza postępowanie odwoławcze na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie zarzutów określonych w...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...frakcji „papier” oraz odpowiednio frakcji „metale i tworzywa sztuczne” z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi. C. I. Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów opisanych:  w pkt 1 lit. c), pkt 2 lit. c), e) i g), pkt 3...

 • KIO 1819/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  .... Ponadto nakazuje Zamawiającemu uwzględnienie konsekwencji ww. zmian w pozostałych postanowieniach SIWZ wraz z załącznikami. 2. Umarza postępowanie odwoławcze co do zarzutu nr V oraz części zarzutu nr VI z uwagi na uwzględnienie przez Zamawiającego...

 • KIO 1826/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... września 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 września 2018 r. przez IP Connect ... poz. 1579 ze zm.), dalej: „ustawa Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację policyjnych sieci radiowych w...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ...pkt 1-3 sentencji. Zgodnie z art. 192 ust. 9 ustawy Pzp, w wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego. Z kolei w świetle art. 192 ust. 10 ustawy Pzp, strony ponoszą koszty postępowania...

 • KIO 1831/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ...187 ust. 8 ustawy Pzp odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. Stosownie do art. 192 ust. 1...

 • KIO 1821/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ...187 ust. 8 ustawy Pzp odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. Stosownie do art. 192 ust. 1...

 • V AGa 183/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  .... Konieczne jest tu wskazanie przyczyn dyskwalifikujących postępowanie sądu w tym zakresie. W szczególności ...) nie wykazał, iż poniósł jakiekolwiek koszty w instancji odwoławczej, stąd jego wniosek został oddalony. SSA Olga Gornowicz-Owczarek SSA ...

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...jej nieskuteczność wynikała z decyzji takiego organu odwoławczego, w następujących przypadkach: a)      jeżeli podmiot... prawem ma decydujący wpływ na wynik postępowania przetargowego”.  Postępowanie główne i pytania prejudycjalne 26      W dniu 20 kwietnia ...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ... r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 września 2018 r. przez wykonawcę ubiegającego .... 1579 ze zm.; dalej: „Pzp”, „ustawa”) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ”Dostawę wyposażenia do czterech ...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ...tysięcy sześćset złotych, zero groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika.... 50 autobusów o długości ok. 18 metrów”. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 ...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... nie zgłosiły innych wniosków dowodowych, Izba nie prowadziła w tym zakresie dalszego postępowania dowodowego, przedłużającego postępowanie odwoławcze. W przypadku jednak, gdyby Zamawiający nie zawarł umowy z wybranym wykonawcą – konsorcjum ZSK, powinien...

 • KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... skutki prawne związane z wniesieniem odwołania. W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 187 ust. 8 Ustawy Pzp umorzyła postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 192 ust. 1 zdanie drugie Ustawy Pzp. O kosztach postępowania...

 • KIO 1444/18, KIO 1455/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp, postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane ww. odwołaniem. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz § 5 ust...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 sierpnia 2018 r. przez wykonawcę INERGIS S...2017.1579 j.t. ze zm.) (dalej „Pzp”), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Dostawa i ...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... 27 sierpnia 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 lipca 2018 r. przez wykonawcę R. D...zm.) – zwanej dalej "ustawą" lub "Pzp" – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup usługi druku specjalistycznego,...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ... Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim. Przewodniczący: ……………………………… Członkowie: ………………………………… ………………………………… 3 Sygn. akt KIO 1539/18 U z a s a d n i e n i e Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  .... w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 sierpnia 2018 r. przez wykonawcę ... art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp odnosi się do kończących postępowanie orzeczeń sądu (wydanych na podstawie UOPZ), zaś art. 24 ust. 1 pkt...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ……………………………… 4 Sygn. akt: KIO 904/18 Sygn. akt: KIO 911/18 U z a s a d n i e n i e Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego prowadzone w...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ……………………………… 3 Sygn. akt KIO 1550/18 U z a s a d n i e n i e Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie o Sygn. akt KIO 1205/18 umorzono postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu dotyczącego zaniechania udostępnienia Odwołującemu informacji zawartych w złożonych przez Przystępującego wyjaśnieniach rażąco niskiej...

 • KIO 1548/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  ... negat (na tym ciąży dowód kto twierdzi, a nie na tym kto zaprzecza). Izba wskazuje, że postępowanie odwoławcze jest odrębnym od postępowania o udzielenie zamówienia publicznego postępowaniem, które ma na celu rozstrzygnięcie powstałego pomiędzy stronami...

 • KIO 1533/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  ... 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 wraz ze zm.), postanowiła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie umorzyć. Zgodnie z art. 187 ust. 8 zd.2 ustawy Pzp Izba postanowiła zwrócić na rzecz Odwołującego...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... z uwagi na okoliczność, iż zarzut nr 3, a także zarzut nr 5 został uwzględniony przez Zamawiającego, Izba postępowanie odwoławcze w tym zakresie umorzyła. Izba zważyła: Sygn. akt KIO 1543/18 Izba uznała za zasadny zarzut Odwołującego dotyczący braku...

 • KIO 1421/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Izba umorzyła postępowanie odwoławcze. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 lipca 2018 r. przez wykonawcę Beechcraft Berlin...Straży Granicznej prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 lipca 2018 r. przez wykonawcę Comarch ...„Zamawiający”, prowadzi w trybie dialogu konkurencyjnego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę, wdrożenie i utrzymanie...

 • I AGa 108/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-08-2018

  ... roku Skarb Państwa -(...)ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego ... Generalnej R.P. kosztów zastępstwa procesowego pozwanego. Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego zapadło na mocy art. 98 § 1 i 3 k.p.c...

 • KIO 1547/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 sierpnia 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających... i Mostów w Chorzowie porozumienia, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij