• KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ... r., d) Referencje Laguna Sp. z o.o., e) Polisa Inneko Sp. z o.o. oraz polisa Laguna Sp. z o.o., f) Potwierdzenie transakcji wpłaty wadium... złożyć oferty z uwagi na brak stosownego doświadczenia. Z kolei polisa Laguna Sp. z o.o. nie dotyczy jedynie sprzętu,...

 • KIO 1454/18

  Orzeczenia KIO, 03-08-2018

  ...Nr 307-17-430-05931055 i Nr 620-18-430-05939003, wyjaśniając, iż druga polisa jest kontynuacją pierwszej polisy, która straciła ważność w okresie...12 w zw. z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp – polisa ubezpieczeniowa (rozdział V ust. 2 pkt 2 SIWZ). Izba stwierdziła,...

 • KIO 1298/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ...art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, przystępujący złożył polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr 63841398 wystawioną przez TUiR Allianz S.A. Polisa ta została podpisana w dniu 14 maja 2018 r. W polisie tej wskazano jako okres ubezpieczenia „od 15.05.2018...

 • KIO 1353/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ...udzielanego na podstawie art. 45 ust. 6 pkt. 5 ustawy, 5 należy załączyć do oferty w oryginale. 3. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego - wzywające...

 • KIO 1059/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  .... 7 ust 1 ustawy pzp, gdyż w niniejszym stanie faktycznym zarówno Odwołujący, jak i PRS, nie wykazali, iż legitymują się polisą OC, która w swojej treści odnosi się do literalnego brzmienia opisu przedmiotu zamówienia, tj. nie jest sensu stricte związana z...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ...tym zakresie i dokonał zmiany rzeczonego warunku, wymagając wykazania się polisą OC o wartości 20 mln zł oraz obrotami w wysokości...iż jest on nadmierny. Dalej, ustanowienie warunku dysponowania polisą OC jest przewidziane w ustawie Pzp, jednakże w ...

 • KIO 970/18

  Orzeczenia KIO, 05-06-2018

  ... oraz faktury - 3 szt. za w zakresie wdrożenia normy ISO 9001:2015, ubezpieczeniową gwarancję zapłaty wadium wraz z polisą, certyfikat ISO 9001:2015, fakturę za audyt, polisę OC dla samochodu Fiat Ducato, wyliczenia własne Odwołującego w zakresie kosztów...

 • KIO 995/18

  Orzeczenia KIO, 05-06-2018

  ...uwzględnił w kalkulacji kosztów amortyzacji. W załączonych polisach ubezpieczenia samochodu, na podstawie których Wykonawca przyjął...pojazdów w oparciu o numery VIN pojazdów wskazanych w polisach. PROMOST. oszacowała te koszty następująco: Planowany koszt ...

 • KIO 898/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... ADR. Zarzut nr 6 – dotyczący określenia, w sposób nadmiernie wygórowany warunku sytuacji finansowej lub ekonomicznej - polisa OC Zamawiający w zakresie sytuacji finansowej wymagał by wykonawcy ubiegający się o zamówienie dysponowali ubezpieczeniem od...

 • KIO 864/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...z tytułu następstw błędów projektowych oraz wad w dokumentacji, mogących powstać w toku realizacji zamówienia. (jako dowód polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej zawodowej). Wykonawca podaje również kalkulacje kosztów pracy. W zakresie poz.3.3.1...

 • KIO 888/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Złożona na wezwanie Zamawiającego polisa wraz z opłaconą składką potwierdza fakt, że Kolumna Transportu Sanitarnego TRIOMED Sp. z o.o. jest...

 • KIO 782/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ...Zabrze nie ma usług projektowania wśród rodzajów działalności wymienionych w dziale 3 rubryka 1. Odwołujący zarzucił, że złożona polisa nie jest związana z przedmiotem niniejszego zamówienia, gdyż żadna z działalności wymieniona w polisie nie odnosi się do...

 • KIO 417/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ....031,74 – średni koszt miesięczny po odliczeniu 50% podatku VAT. b) Ubezpieczenie OC i AC. Zgodnie z ofertami ubezpieczycieli najtańsza polisa kosztuje około 1 240 PLN brutto rocznie, a więc po odliczeniu 50% podatku Vat daje to koszt 1123,16 PLN...

 • KIO 432/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  ... szczególności wyszukaniu połączeń, rezerwacji, zakupie i dostarczeniu] biletów lotniczych i kolejowych, wraz z polisami ubezpieczeniowymi oraz usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego przebiegu krajowych i zagranicznych podróży służbowych; rezerwacja...

 • KIO 418/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ..., że zaniechanie wykluczenia przystępującego z postępowania z powodu niewykazania odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej w związku z polisą wyłączającą z zakresu ubezpieczenia przedmiot zamówienia narusza nie tylko art. 24 ust. 1 pkt 12 i art...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... 6.2.2018 r., 6.5.2018 r., 6.8.2018 r. Polisa została podpisana za ubezpieczyciela przez pana K. K. oraz panią A. W... były do tego uprawione. Jeżeli zatem odwołujący uważał, że polisa została podpisana w sposób nieprawidłowy, to powinien ten fakt udowodnić...

 • KIO 266/18

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ... aut niezbędnych do dyspozycji personelu Konsultanta. 2. Ubezpieczenie OC, Assistance i NNW: Zgodnie z ofertami ubezpieczycieli najtańsza polisa wypełniająca wymogi SIWZ kosztuje 1 239 PLN brutto rocznie. A więc po odliczeniu 50% podatku Vat daje to...

 • KIO 166/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... oświadczeniem złożonym w JEDZ. W dokumencie tym JUSTMAR wskazał, że posiada ubezpieczenie OC na kwotę 4 000 000 zł. Złożona polisa wskazywała natomiast na kwotę 2 000 000 zł. Dopiero Aneks nr 3 z 13/12/2017 do polisy podwyższający sumę gwarancyjną na...

 • KIO 132/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ... szczególności wyszukaniu połączeń, rezerwacji, zakupie i dostarczeniu) biletów lotniczych i kolejowych, wraz z polisami ubezpieczeniowymi oraz usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego przebiegu krajowych i zagranicznych podróży służbowych; rezerwacja...

 • KIO 2720/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...wezwanie wykonawcy do jego uzupełnienia. Merytorycznie odnosząc się do treści tego dokumentu, to w ocenie Izby, polisa OC przedstawiona przez przystępującego odpowiada wymaganiom postawionym przez zamawiającego oraz tym wynikającym wprost z przepisów prawa...

 • X GC 28/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-01-2018

  ... przetargu oznaczonym symbolem (...)/12/09. Podobna gwarancja złożona została w przetargu oznaczonym symbolem (...) 12/23. W obu polisach wskazany został numer (...)/12/09. Wynikało to z faktu popełnienia omyłki w zakresie przedmiotowego oznaczenia ze...

 • KIO 2496/17, KIO 2513/17, KIO 2526/17

  Orzeczenia KIO, 04-01-2018

  ...naruszenie art. 26 ust. 3 Pzp - zaniechanie wezwania konsorcjum APN do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu – polisa OC. Odwołujący podniósł, iż zgodnie z rozdziałem V ust. 3 lit. b) s.i.w.z., w zakresie zdolności...

 • KIO 2647/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ... ust. 1 pkt 2 oraz art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp] – zarzut nie został uwzględniony W ocenie Izby polisa ubezpieczeniowa OC, przedłożona przez Przystępującego, spełnia wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ. Odwołujący stoi na stanowisku, iż zakres...

 • KIO 2585/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... podlegającej ratalnej opłacie składek na rzecz ubezpieczyciela, dalej zwana jako „polisa P.U.H Eco Tech K.W.”. Zgodnie z art. ... skuteczne objęcie ochroną ubezpieczeniową w warunkach i terminach w polisach wskazanych, to zaznaczyć należy, iż na kanwie art....

 • KIO 2507/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... jest to potrzebne, atesty higieniczne wydane przez producentów. Koszty ubezpieczeń majątkowych – budowa ubezpieczona jest w obrębie firmy, polisa w odpowiednim zakresie jest w posiadaniu niezależnie od uzyskania danego zamówienia, a związane jest to z...

 • KIO 2444/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ...ubezpieczonego określoną precyzyjnie jako naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych. W ofercie Wykonawcy M znajduje się także polisa seria K nr 11000676, wystawiona także przez TU InterRisk, ważna do 21 sierpnia 2018 r., na sumę gwarancyjną...

 • KIO 2347/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... L. musi jeszcze zapewnić paliwo dla samochodów dla personelu. b) Ubezpieczenie OC i AC. Zgodnie z ofertami ubezpieczycieli najtańsza polisa wypełniająca wymogi SIWZ kosztuje 1 735,41 PLN rocznie. A więc po odliczeniu 19% podatku CIT daje to koszt 1...

 • KIO 2267/17, KIO 2290/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... mógłby mieć przeznaczona na kupno i eksploatację pojazdu. • ubezpieczenie OC. NNW i Assistance Zgodnie z ofertami ubezpieczycieli najtańsza polisa wypełniająca wymogi SIWZ kosztuje 2.300 zł brutto rocznie. Po odliczeniu 50% podatku VAT daje to koszt 2.084...

 • KIO 2108/17

  Orzeczenia KIO, 27-10-2017

  ... na eksploatację aut niezbędnych do dyspozycji personelu konsultanta. b) ubezpieczenie OC i AC. Zgodnie z ofertami ubezpieczycieli najtańsza polisa wypełniająca wymogi SIWZ kosztuje 1.239 zł brutto rocznie. Po odliczeniu 50% VAT daje to koszt 1.123,16...

 • KIO 2087/17

  Orzeczenia KIO, 24-10-2017

  ...,44 4,44x5,2x88 = 1.939,40 2.031,74 b) Ubezpieczenie OC i AC. Zgodnie z ofertami ubezpieczycieli najtańsza polisa kosztuje około 1240 PLN brutto rocznie. A więc po odliczeniu 50% podatku Vat daje to koszt 1123,16 PLN, który...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij