• KIO 2585/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... podlegającej ratalnej opłacie składek na rzecz ubezpieczyciela, dalej zwana jako „polisa P.U.H Eco Tech K.W.”. Zgodnie z art. ... skuteczne objęcie ochroną ubezpieczeniową w warunkach i terminach w polisach wskazanych, to zaznaczyć należy, iż na kanwie art....

 • KIO 2507/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... jest to potrzebne, atesty higieniczne wydane przez producentów. Koszty ubezpieczeń majątkowych – budowa ubezpieczona jest w obrębie firmy, polisa w odpowiednim zakresie jest w posiadaniu niezależnie od uzyskania danego zamówienia, a związane jest to z...

 • KIO 2444/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ...ubezpieczonego określoną precyzyjnie jako naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych. W ofercie Wykonawcy M znajduje się także polisa seria K nr 11000676, wystawiona także przez TU InterRisk, ważna do 21 sierpnia 2018 r., na sumę gwarancyjną...

 • KIO 2347/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... L. musi jeszcze zapewnić paliwo dla samochodów dla personelu. b) Ubezpieczenie OC i AC. Zgodnie z ofertami ubezpieczycieli najtańsza polisa wypełniająca wymogi SIWZ kosztuje 1 735,41 PLN rocznie. A więc po odliczeniu 19% podatku CIT daje to koszt 1...

 • KIO 2267/17, KIO 2290/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... mógłby mieć przeznaczona na kupno i eksploatację pojazdu. • ubezpieczenie OC. NNW i Assistance Zgodnie z ofertami ubezpieczycieli najtańsza polisa wypełniająca wymogi SIWZ kosztuje 2.300 zł brutto rocznie. Po odliczeniu 50% podatku VAT daje to koszt 2.084...

 • KIO 2108/17

  Orzeczenia KIO, 27-10-2017

  ... na eksploatację aut niezbędnych do dyspozycji personelu konsultanta. b) ubezpieczenie OC i AC. Zgodnie z ofertami ubezpieczycieli najtańsza polisa wypełniająca wymogi SIWZ kosztuje 1.239 zł brutto rocznie. Po odliczeniu 50% VAT daje to koszt 1.123,16...

 • KIO 2087/17

  Orzeczenia KIO, 24-10-2017

  ...,44 4,44x5,2x88 = 1.939,40 2.031,74 b) Ubezpieczenie OC i AC. Zgodnie z ofertami ubezpieczycieli najtańsza polisa kosztuje około 1240 PLN brutto rocznie. A więc po odliczeniu 50% podatku Vat daje to koszt 1123,16 PLN, który...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... lipca 2017 r. do 25 lipca 2018 r. na sumę gwarancyjną 3 min zł. W związku z tym, iż pierwsza polisa opiewała na sumę gwarancyjną niższą niż określona w opisie przedmiotowego warunku udziału w Postępowaniu, oceniania przez Zamawiającego mogła być wyłącznie...

 • KIO 2038/17, KIO 2048/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... ubezpieczeniową Nr (…) z dnia 24.07.2017 wraz z Aneksem nr 1 do tej polisy z dnia 08.08.2017. Polisa ta ma szereg zapisów, które warunkują wypłatę kwoty gwarancyjnej. Poniższe z nich w sposób istotny ograniczają prawa zamawiającego: 1. W...

 • KIO 2039/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... na eksploatację auta Zamawiającego - pozostaje 26 złotych miesięcznie. b) Ubezpieczenie OC i AC Zgodnie z ofertami ubezpieczycieli najtańsza polisa wypełniająca wymogi SIWZ kosztuje 1 239 PLN brutto rocznie. A więc po odliczeniu 50% podatku VAT daje to...

 • KIO 1731/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ... - w świetle przedłożonych przez konsorcjum dokumentów - nie będzie realizował usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta Jaworzna. Polisa wydana dla drugiego z członków konsorcjum (PW M. J.) - który może w sposób zgodny z prawem wykonać usługę...

 • KIO 1476/17

  Orzeczenia KIO, 10-08-2017

  ... wykonania zamówienia, wykonana usługa o której mowa w cz. V ust 1pkt 3) lit. a) SIWZ oraz posiadana opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej...

 • KIO 1451/17, KIO 1455/17

  Orzeczenia KIO, 28-07-2017

  ... D.. Co niezwykle istotne Odwołujący zastrzeżeniem objął niemal te same elementy swojej oferty (wykaz usług, wykaz osób, polisa o.c. oraz dokumenty podmiotów trzecich). Przywołanie tego argumentu przez Zamawiającego na rozprawie Odwołujący uznał za wyjście...

 • KIO 1368/17

  Orzeczenia KIO, 21-07-2017

  ... - otwartość HIS; c. wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia; d. dokumenty dotyczące podmiotów trzecich; e. polisa ubezpieczeniowa; f. opis oferowanego rozwiązania. Zdaniem Odwołującego, należy uznać, że przynajmniej część z ww. informacji nie...

 • KIO 1163/17

  Orzeczenia KIO, 28-06-2017

  ... banku dotyczy 2016 r., a winna być wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Dołączona polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej TUiR Allianz Polska S.A. straciła ważność 12 lutego 2017 r. W odpowiedzi na wezwanie...

 • C-413/15

  Orzeczenia ETS, 22-06-2017

  ... że ów wyrok dotyczy „odpowiedzialności za szkody na osobie lub szkody majątkowe, która powinna zostać objęta zatwierdzoną polisą ubezpieczeniową zgodnie z sekcją 56 [irlandzkiej ustawy z 1961 r.]”. Zgodnie z postanowieniem odsyłającym w prawie publicznym...

 • KIO 896/17

  Orzeczenia KIO, 07-06-2017

  ...z rodzajem prowadzonej działalności PKD 2007. Ubezpieczyciel w treści pisma z dnia 7 kwietnia 2017 r. nie wskazał wprost, że polisa obejmuje inną działalność niż w niej wpisana, prowadzoną przez wykonawcę lecz - że zawarto umowę w zakresie tej działalności...

 • KIO 940/17, KIO 943/17

  Orzeczenia KIO, 06-06-2017

  ... zamówienia. Oprócz wskaźników, Zamawiający weryfikuje inne parametry obrazujące sytuację i możliwości produkcyjne przedsiębiorstwa, takie jak dostępna polisa OC na kwotę 8 co najmniej 30 000 000,00 zł, czy posiadanie środków finansowych w wysokości...

 • Avis 2/15

  Orzeczenia ETS, 16-05-2017

  ... lutego 2010 r., Brita, C‑386/08, EU:C:2010:91, pkt 41, 42; z dnia 21 grudnia 2016 r., Rada/Front Polisario, C‑104/16 P, EU:C:2016:973, pkt 100, 107, 110, 113) – drugą stronę do wstrzymania lub zawieszenia liberalizacji tej...

 • KIO 821/17

  Orzeczenia KIO, 15-05-2017

  ... rat na dzień złożenia polisy Zamawiającemu upłynął termin płatności, jednak do oferty nie został załączony żaden dowód, aby polisa ta została opłacona. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów...

 • KIO 692/17

  Orzeczenia KIO, 21-04-2017

  ...pozostała po zapłaceniu składki z pierwszej polisy). Polisa odpowiedzialności cywilnej z sumą gwarancyjną na odpowiednio...wskazaniem sumy gwarancyjnej w wysokości 4 000 000 PLN. Polisa ubezpieczeniowa zawiera klauzulę franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł...

 • KIO 707/17

  Orzeczenia KIO, 20-04-2017

  ... zł wynikał z § 6 ust. 2 pkt 2.3 SIWZ). Polisa OC odwołującego nr 6KA 0319 0001 w zakresie podwyższonej kwoty (8.000...14 marca 2017 r. w zakresie tej sprawy związanej ze sporną polisą ubezpieczeniową i zawartymi do niej aneksami uwzględniła odwołanie i: (1) ...

 • VIII GC 99/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-04-2017

  ...Gwarancja ważna była w okresie od dnia 8 maja 2013 roku do dnia 30 listopada 2013 roku i potwierdzona została polisą Nr (...). Powódka podała, że roszczenia regresowe wynikające z umowy zostały zabezpieczone przez stronę pozwaną wekslem in blanco. W dniu 9...

 • KIO 493/17

  Orzeczenia KIO, 05-04-2017

  ... do potokowej wymiany sieci trakcyjnej, • wyciąg z listy środków trwałych prowadzonej przez księgowość przystępującego, • polisa ubezpieczeniowa obejmująca posiadane pojazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, • homologacja dla pociągu sieciowego typu...

 • KIO 502/17, KIO 508/17

  Orzeczenia KIO, 30-03-2017

  ... rodzaje działalność Wykonawcy, na jakie wskazał w wyjaśnieniach z dnia 5.12.2016 r. nie są objęte złożoną we wniosku polisą ubezpieczeniową. W odpowiedzi z dnia 19.12.2016 r. Wykonawca uznał, iż tezy formułowane w wezwaniu są nieuprawnione, a przedłożona...

 • KIO 354/17, KIO 379/17

  Orzeczenia KIO, 14-03-2017

  ...2017 r., tj. 6 dni po terminie składania ofert. Zatem polisa nie była ważna w dniu składania ofert. Tym bardziej trudno będzie uznać..., za spełnienie wymogu w sytuacji, w której polisa nie została w ogóle zapłacona lub zapłacona z opóźnieniem w ...

 • KIO 333/17

  Orzeczenia KIO, 09-03-2017

  ... konsorcjantów umożliwiły odwołującemu, m.in. wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu. W ofercie znajduje się m.in. polisa OC oraz informacja z banku potwierdzająca wysokość przysługujących środków dotycząca E. J. M.. Z kolei złożone wraz z...

 • KIO 321/17

  Orzeczenia KIO, 07-03-2017

  ...z dnia 22-12-2016 - zakup paliwa. d) Wydruk kalkulatora systemu Viatoll - opłata za użytkowanie dróg obciążonych mytem. e) Polisa nr FKK K3215D03 z dnia 10-11-2016 - ubezpieczenie OC pojazdu. f) Wydruk planu amortyzacji pojazdu z dnia 13-01-2017 - „ścieżka...

 • V ACa 430/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 17-02-2017

  ... z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Zgodnie z punktem 7.1 SIWZ, warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu była opłacona polisa ubezpieczeniowa, przy czym warunek ten miał być spełniony na dzień składania ofert. Ponieważ powód opłacił polisę dzień po...

 • KIO 199/17

  Orzeczenia KIO, 15-02-2017

  ... i mienia. Na dowód powyższych wyjaśnień przystępujący przedłożył m.in. kopię dowodu rejestracyjnego wraz z aktualną polisą OC jednego z pojazdów mogących brać udział w realizacji przedmiotowego zamówienia, kserokopię polisy OC (działalność), kserokopie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij