• KIO 241/19

  Orzeczenia KIO, 04-03-2019

  ...które pozwalają ustalić na jakim poziomie jest w stanie przenieść na siebie ryzyko wystąpienia zdarzeń objętych polisą ubezpieczenia, czy też wyliczyć koszty prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. Jak to określił Przystępujący, o cenie decyduje „apetyt...

 • KIO 105/19

  Orzeczenia KIO, 11-02-2019

  ... finansowej, wskazany jest jedynie przeważający przedmiot działalności. Nie oznacza to jednak, że pozostałe rodzaje działalności nie są objęte polisą OC. Jak wynika z analizy KRS firmy Red Code Sp. k. przedmiot działalności tego podmiotu, który objęty jest...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ...poparte przez odwołującego, przedłożył dowody w postaci czterech polis ubezpieczeniowych:  polisa nr 03.583.280 Korporacji Budowlanej DORACO Sp. z o. o...Przy czym w ocenie Izby, przedłożona przez zamawiającego polisa 47 Budimex S.A. w Warszawie dotyczy ...

 • I ACa 407/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-01-2019

  .... na kwotę 870.000,00 zł płatną w terminie do dnia 6 czerwca 2014 r. tytułem ubezpieczenia sprzętu elektronicznego - Polisa typ (...) nr (...). Następnie w dniu 27 marca 2014 r. została wystawiona przez powódkę faktura VAT (...) r. na kwotę 4 735...

 • KIO 2558/18

  Orzeczenia KIO, 20-12-2018

  .... w JM Data Sp. z o.o. Sp. K. (...), pomimo braku możliwości prawnej takiego przekształcenia w ramach następstwa prawnego, dotychczasowa polisa o nr VUA0194167, 8 OC działalności gospodarczej ww. firmy zawarta na okres 23 czerwca 2018 r. do 22 czerwca 2019...

 • KIO 2340/18

  Orzeczenia KIO, 29-11-2018

  .... Wykonawca zaś – zgodnie z postanowieniem V.2.2. s.i.w.z. – mógł wykazać posiadanie ubezpieczenia innym dokumentem niż opłacona polisa. Izba uznała za bezzasadny zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy P.z.p. poprzez przyjęcie, że przystępujący...

 • KIO 2194/18

  Orzeczenia KIO, 23-11-2018

  ... - wymaganej sumy gwarancyjnej polisy OC umożliwi udział szerszej grupy wykonawców - w szczególności takich, którzy dysponują aktualnie polisą na poziomie 30 mln zł, a nie zdecydują się na poniesienie kosztów jej podniesienia w celu umożliwienia złożenia...

 • KIO 2336/18

  Orzeczenia KIO, 23-11-2018

  ... kwoty 25 000 000,00 zł, nie zaś jej równowartość. Mając powyższe na uwadze, zdaniem Odwołującego należy uznać, że przedstawiona polisa nie spełnia wymagania Zamawiającego, gdyż zgodnie z nimi to wykonawca winien być ubezpieczony na kwotę 25 000 000,00 zł...

 • VIII GC 294/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-11-2018

  ... wynikać miała z zawartej ze spółką (...) (działającej wówczas pod inną nazwą) umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej potwierdzonej polisą nr (...) obejmującej okres ubezpieczenia od 25 stycznia 2011 r. do 24 stycznia 2012 r. Zgodnie z brzmieniem...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ... od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej” z limitem 15.000.000,00 dolarów na każde zdarzenie, a polisa obowiązuje od 21 maja 2018 r. do 21 maja 2019 r. Taka treść dokumentu, zdaniem Izby, potwierdza spełnienie warunku...

 • KIO 1898/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ...realizacji kontraktu.. W tym miejscu Odwołujący podnosił, że przykładowo polisa dedykowana dla Zamawiającego na kwotę 3 mln zł wynosi 7...1. Podjazd grupy interwencyjnej – 111,2 x 27 = 3 002,40 2. Polisa dedykowana 5 400/12 m-cy = 450; 450 x 27 = 12 150,00 3....

 • VIII GC 69/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-09-2018

  ..., przygotowanie, oznakowanie lub zabezpieczenie placu budowy. Ponadto podniesione zostało, że wykonawca nie przedłożył ubezpieczania potwierdzonego polisą, nie rozpoczęto robót wymienionych w art. 41 pr.bud. Ostatecznie Województwo (...) na podstawie art...

 • KIO 1788/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  ... tym stanie nie mogła być uznana za wystarczającą do wykazania warunku polisa wykonawcy (nr 009001103) na kwotę 1.000.000,00 zł...11 stanie nie mogła być uznana za wystarczającą do wykazania warunku polisa odwołującego na kwotę 1.000.000,00 zł (ważna na okres...

 • KIO 1764/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ...miesięcznym, nadzór nad pracownikami w ujęciu miesięcznym, inne koszty obsługi zamówienia (cena zabezpieczenia należytego wykonania umowy, polisa OC) w ujęciu miesięcznym; inne koszty w ujęciu miesięcznym (m.in. szkolenia, badania wstępne, badania okresowe...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ... r., d) Referencje Laguna Sp. z o.o., e) Polisa Inneko Sp. z o.o. oraz polisa Laguna Sp. z o.o., f) Potwierdzenie transakcji wpłaty wadium... złożyć oferty z uwagi na brak stosownego doświadczenia. Z kolei polisa Laguna Sp. z o.o. nie dotyczy jedynie sprzętu,...

 • KIO 1454/18

  Orzeczenia KIO, 03-08-2018

  ...Nr 307-17-430-05931055 i Nr 620-18-430-05939003, wyjaśniając, iż druga polisa jest kontynuacją pierwszej polisy, która straciła ważność w okresie...12 w zw. z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp – polisa ubezpieczeniowa (rozdział V ust. 2 pkt 2 SIWZ). Izba stwierdziła,...

 • KIO 1298/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ...art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, przystępujący złożył polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr 63841398 wystawioną przez TUiR Allianz S.A. Polisa ta została podpisana w dniu 14 maja 2018 r. W polisie tej wskazano jako okres ubezpieczenia „od 15.05.2018...

 • KIO 1353/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ...udzielanego na podstawie art. 45 ust. 6 pkt. 5 ustawy, 5 należy załączyć do oferty w oryginale. 3. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego - wzywające...

 • KIO 1059/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  .... 7 ust 1 ustawy pzp, gdyż w niniejszym stanie faktycznym zarówno Odwołujący, jak i PRS, nie wykazali, iż legitymują się polisą OC, która w swojej treści odnosi się do literalnego brzmienia opisu przedmiotu zamówienia, tj. nie jest sensu stricte związana z...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ...tym zakresie i dokonał zmiany rzeczonego warunku, wymagając wykazania się polisą OC o wartości 20 mln zł oraz obrotami w wysokości...iż jest on nadmierny. Dalej, ustanowienie warunku dysponowania polisą OC jest przewidziane w ustawie Pzp, jednakże w ...

 • KIO 970/18

  Orzeczenia KIO, 05-06-2018

  ... oraz faktury - 3 szt. za w zakresie wdrożenia normy ISO 9001:2015, ubezpieczeniową gwarancję zapłaty wadium wraz z polisą, certyfikat ISO 9001:2015, fakturę za audyt, polisę OC dla samochodu Fiat Ducato, wyliczenia własne Odwołującego w zakresie kosztów...

 • KIO 995/18

  Orzeczenia KIO, 05-06-2018

  ...uwzględnił w kalkulacji kosztów amortyzacji. W załączonych polisach ubezpieczenia samochodu, na podstawie których Wykonawca przyjął...pojazdów w oparciu o numery VIN pojazdów wskazanych w polisach. PROMOST. oszacowała te koszty następująco: Planowany koszt ...

 • II K 83/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-06-2018

  ... co do tożsamości k. 48-51, 60-63, Aneks Nr (...) do umowy k. 53-54, 65-66, Aneks Nr (...) do umowy k. 56-57, 68-69, polisa ubezpieczenia k. 59, 71-72, ramowa umowa sprzedaży k. 92-94 W dniu 30 września 2015 r. (...) Bank Spółdzielczy w G. aneksował...

 • KIO 898/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... ADR. Zarzut nr 6 – dotyczący określenia, w sposób nadmiernie wygórowany warunku sytuacji finansowej lub ekonomicznej - polisa OC Zamawiający w zakresie sytuacji finansowej wymagał by wykonawcy ubiegający się o zamówienie dysponowali ubezpieczeniem od...

 • KIO 864/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...z tytułu następstw błędów projektowych oraz wad w dokumentacji, mogących powstać w toku realizacji zamówienia. (jako dowód polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej zawodowej). Wykonawca podaje również kalkulacje kosztów pracy. W zakresie poz.3.3.1...

 • KIO 888/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Złożona na wezwanie Zamawiającego polisa wraz z opłaconą składką potwierdza fakt, że Kolumna Transportu Sanitarnego TRIOMED Sp. z o.o. jest...

 • KIO 782/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ...Zabrze nie ma usług projektowania wśród rodzajów działalności wymienionych w dziale 3 rubryka 1. Odwołujący zarzucił, że złożona polisa nie jest związana z przedmiotem niniejszego zamówienia, gdyż żadna z działalności wymieniona w polisie nie odnosi się do...

 • KIO 417/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ....031,74 – średni koszt miesięczny po odliczeniu 50% podatku VAT. b) Ubezpieczenie OC i AC. Zgodnie z ofertami ubezpieczycieli najtańsza polisa kosztuje około 1 240 PLN brutto rocznie, a więc po odliczeniu 50% podatku Vat daje to koszt 1123,16 PLN...

 • KIO 432/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  ... szczególności wyszukaniu połączeń, rezerwacji, zakupie i dostarczeniu] biletów lotniczych i kolejowych, wraz z polisami ubezpieczeniowymi oraz usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego przebiegu krajowych i zagranicznych podróży służbowych; rezerwacja...

 • KIO 418/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ..., że zaniechanie wykluczenia przystępującego z postępowania z powodu niewykazania odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej w związku z polisą wyłączającą z zakresu ubezpieczenia przedmiot zamówienia narusza nie tylko art. 24 ust. 1 pkt 12 i art...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij