• KIO 1336/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... art. 22a ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza możliwość polegania na potencjale podmiotów trzecich, z zastrzeżeniem jednak, że w robotach budowlanych i usługach poleganie na potencjale podmiotów trzecich musi być realne, a wykonawca nie może w celu wykazania...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... odniesieniu do osoby wskazanej na stanowisko Projektanta w specjalności inżynieryjnej mostowej polega na potencjale podmiotu trzeciego, tj. ...na wezwanie zamawiającego dokumentów podmiotów trzecich i tym samym powoływania się na zdolności podmiotów trzecich...

 • KIO 699/18, KIO 736/18

  Orzeczenia KIO, 07-05-2018

  .... Jednak to co jest również bardzo istotne w ocenie Izby w tej sprawie, to fakt, że poleganie na potencjale podmiotów trzecich w ramach dodatkowej punktacji nie może przybrać – analogicznie jak to ma miejsce w przypadku spełniania warunków udziału...

 • KIO 584/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ...podczas gdy inni wykonawcy, którzy wyraźnie sygnalizowali poleganie na zasobach podmiotu trzeciego uprawnieni są do wykazania ...weryfikacji podmiotów trzecich oraz że z art. 22a Pzp wynika możliwość polegania przez wykonawcę na potencjale podmiotów trzecich,...

 • KIO 282/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ...Odwołującego z dnia 30 stycznia 2018 r. Poleganie na zasobach PWPW miało mieć jedynie znaczenie marginalne... fakt polegania przez BLS International Services Ltd., na potencjale podmiotów trzecich w zakresie doświadczenia, co wykonawca potwierdził składając ...

 • KIO 98/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  .... Co więcej uprawnienie wykonawców do opierania się na potencjale podmiotów trzecich przy 6 wykazywaniu spełniania warunków, dotyczy jedynie ...stwierdziła ponadto, że nie dopuszczalnym jest poleganie na uprawnieniach wydanych dla podmiotu trzeciego w...

 • KIO 2/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...wykonawców polegając na potencjale obcym, a następnie nie będzie go faktycznie wykorzystywał na etapie realizacji...a Ustawy. Ustawodawca wprost wskazał, iż poleganie na zasobach podmiotów trzecich zostało dopuszczone „w celu potwierdzenia spełniania warunków...

 • KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... uznanie, że Konsorcjum nie mogło polegać na potencjale podmiotów trzecich w takim zakresie, w jakim potencjał ....7 TOMU I SIWZ – Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz na podstawie § 9 ust. 2...

 • KIO 2196/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... traktowania wykonawców, gdyby wykonawca opierający się na potencjale podmiotów trzecich mógł uzupełniać swoją ofertę będąc wzywanym kolejno....1. nie jest dopuszczalne poleganie na zdolnościach technicznych i zawodowych osób trzecich w zakresie, w jakim ...

 • KIO 1755/17

  Orzeczenia KIO, 04-09-2017

  ... realizacji zamówienia. Zatem przywołany przepis dopuszcza możliwość polegania na potencjale podmiotów trzecich – z zastrzeżeniem jednak, że w robotach budowlanych i usługach – poleganie na potencjale podmiotów trzecich musi 8 być realne, a wykonawca nie...

 • KIO 1221/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ... Voltea Poland Sp. z o.o. Sp. k. doświadczenie podmiotu trzeciego, na którego potencjał powołuje się Wykonawca. Poleganie na potencjale podmiotów trzecich w postępowaniach wieloetapowych budzi od lat szereg kontrowersji. Jednym z kluczowych elementów tego...

 • KIO 773/17

  Orzeczenia KIO, 08-05-2017

  ... na realizację zadań numer 2 i numer 4 tego samego postępowania. Poleganie na...w większości na zasoby techniczne i ludzkie podmiotów trzecich. Zamawiający ... również Odwołujący opiera się na potencjale udostępnianym przez podmioty trzecie. Zauważa, ...

 • KIO 1911/16

  Orzeczenia KIO, 25-10-2016

  ...Konsorcjum Mosty - Łódź do uzupełnienia zobowiązań podmiotów trzecich - MIRBUD S.A., TKS Sp....poleganie na zasobach innych podmiotów stanowiłoby fikcję, która ma na...stanowi, iż wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego niezależnie od charakteru ...

 • KIO 1714/16

  Orzeczenia KIO, 29-09-2016

  ...przez odwołującego interpretacja warunku o posiadanym potencjale doświadczenia w sposób jednoznaczny kwestionuje ...do tego samego zakresu, jaki określono dla wykonawcy. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich w żaden sposób nie zmienia bowiem faktu, że...

 • KIO 1354/16, KIO 1377/16

  Orzeczenia KIO, 11-08-2016

  ... W przeciwnym wypadku poleganie na zasobach innego podmiotu ...na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów...na zasoby podmiotów trzecich wynika, że powołanie się na...

 • KIO 1370/16

  Orzeczenia KIO, 09-08-2016

  ... osób trzecich oraz nie mogą naruszać zasad określonych w licencjach wydanych przez producentów na ich instalację... oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków, Poleganie na potencjale innych podmiotów” wskazał, że „O udzielenie zamówienia mogą ...

 • KIO 1073/16

  Orzeczenia KIO, 22-07-2016

  ...potencjale osobowym, a dopiero, gdy okazują się one niewystarczające na wezwanie zamawiającego przedstawia nowe zasoby; – Odwołujący, choć to na...) czy polegania na zasobach podmiotów trzecich (pkt 9....poleganie przez wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów...

 • KIO 385/16

  Orzeczenia KIO, 22-04-2016

  ...na części, mają większą szansę na konkurowanie z większymi graczami na rynku. O ile przedsiębiorcy o większym potencjale mogą wykonywać zamówienie nawet bez jego podziału na..., to jest przez poleganie na zasobach podmiotów trzecich w rozumieniu tego przepisu...

 • C-324/14

  Orzeczenia ETS, 07-04-2016

  ... o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia szczegółowe zasady umożliwiające wykonawcy poleganie na zdolnościach innych podmiotów. 56      Jednakże, jeżeli instytucja zamawiająca postanawia skorzystać z takiej możliwości, musi ona...

 • KIO 412/16

  Orzeczenia KIO, 04-04-2016

  ... trzecich, z których będzie korzystał Wykonawca przy realizacji zamówienia. Orange Real Estate sp. z o.o. wykazał w załączniku nr 7 do SIWZ WYKAZ" POTENCJAŁ KADROWY" Tabela H kolumna 3 i Tabela I kolumna 4, iż "będzie polegał na potencjale innych podmiotów...

 • KIO 387/16

  Orzeczenia KIO, 30-03-2016

  ...z dnia 30 marca 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 marca 2016 r. w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 marca...

 • KIO 338/16

  Orzeczenia KIO, 23-03-2016

  ...Zgodnie z jego treścią wykonawca, powołując się na potencjał podmiotów trzecich, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie ... jedynie w przypadku, gdy chciał oprzeć się na udostępnionym mu potencjale innego podmiotu. Tym samym, co do zasady...

 • KIO 333/16

  Orzeczenia KIO, 21-03-2016

  ... się własnym doświadczeniem, a tymi którzy go nie posiadają, ale powołują się na zasoby podmiotów trzecich. Możliwość powoływania się na zasoby podmiotów trzecich nie może być absolutyzowana w systemie zamówień publicznych i prowadzić do patologicznych...

 • KIO 306/16

  Orzeczenia KIO, 14-03-2016

  ...postępowaniu o których mowa w pkt 9.2 SIWZ, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy PZP...

 • KIO 235/16

  Orzeczenia KIO, 07-03-2016

  ...średnie, oraz min. 2 letnie doświadczenie w kierowaniu usługami ZUD na drogach klasy G, GP i wyżej”. Odwołujący wskazał, że wybrane... do uzupełnienia Formularza 3.5. w zakresie osoby wskazanej na stanowisko Kierownika budowy, biorąc pod uwagę, że dokonał już...

 • KIO 196/16

  Orzeczenia KIO, 25-02-2016

  ... jest tu poleganie wyłącznie na wyjaśnieniach samego ...na Wykonawcy, który ubiega się o udzielenie zamówienia na podstawie udostępnionych zasobów. W ocenie Zamawiającego Wykonawca nie udowodnił, ze będzie dysponował zasobami podmiotów trzecich...

 • KIO 192/16

  Orzeczenia KIO, 25-02-2016

  ... realność udostępnienia i dysponowania określonymi zasobami podmiotów trzecich na czas realizacji zamówienia. Realność w ślad...2b ustawy stanowi, iż wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego niezależnie od charakteru prawnego łączących ich...

 • KIO 154/16

  Orzeczenia KIO, 18-02-2016

  ... wypadku poleganie na zasobach ...na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych innych podmiotów...na 13 to, że powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich może mieć miejsce bez względu na...

 • KIO 118/16

  Orzeczenia KIO, 12-02-2016

  ...na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów na... z realnym dysponowaniem zasobami podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia. Realność...

 • KIO 122/16

  Orzeczenia KIO, 11-02-2016

  ... oferty na korzystanie w powyższym zakresie z zasobów podmiotu trzeciego nie załączył przy ofercie zobowiązań odnoszących się do ww. zasobów technicznych. W odpowiedzi pismem z dnia 19 stycznia 2016 r. Odwołujący złożył zobowiązania podmiotów trzecich...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij