• KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... w pkt b) powyżej, które będą realizowane przez okres realizacji tych prac dla przedmiotowego zamówienia, na podstawie umowy o podwykonawstwo. Pismem z dnia 23 lutego 2018 r. Zamawiający wezwał Konsorcjum IDS-BUD, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy pzp...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... C9 z 7 listopada 2017 r. była jednoznaczna – Zamawiający oczekiwał informacji odnośnie ewentualnych porozumień/umów wstępnych na podwykonawstwo dla robót, które Wykonawca zamierza podzlecić. Wykonawca po raz kolejny udziela wymijającej odpowiedzi. Pisze o...

 • KIO 606/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... podwykonawstwa w SIWZ, wzorze formularza oferty, przy uwzględnieniu specyfiki i rozmiaru zamówienia - wskazują jednoznacznie, że podwykonawstwo stanowiło ważną informację dla zamawiającego, której wymóg podania w ofercie wynika z SIWZ, jednak brak jest...

 • KIO 588/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ...na której dysponowanie wykonawca się powołuje, mamy do czynienia z dysponowaniem bezpośrednim. Nie zachodzi w takim wypadku ani podwykonawstwo, ani też w ogóle stosowanie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie występują żadne zasoby podmiotów...

 • KIO 410/18, KIO 449/18, KIO 471/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... USA będzie CEVA FREIGHT LLC („CEVA LLC”). Jako podstawę dysponowania tym podmiotem wykonawca FIGHTS ON wskazał umowę o podwykonawstwo. Na str. 39-40 wniosku wykonawcy FIGHTS ON znalazło się zobowiązanie do oddania do dyspozycji tego wykonawcy wskazanych...

 • KIO 457/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... K.S. w treści formularza JEDZ złożył również oświadczenie (część 11 lit D str. 7), iż zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Zamawiający pismem z 19.02.2018 r. wezwał P.H.U...

 • KIO 326/18, KIO 327/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  ... z przedmiotem zamówienia, powierzając podwykonawcom nawet prace brygad interwencyjnych (§ 4 ust. 2) oraz prace pomocnicze (§ 5 ust. 3), podwykonawstwo obejmuje cały okres wykonywania zamówienia – od 6 maja 2014 R. do 30 kwietnia 2018 r. (§ 3 ust. 1). W...

 • KIO 422/18

  Orzeczenia KIO, 21-03-2018

  ... czas zwłoki i związane z tym kary umowne, jak i wstrzymanie wykonawstwa zastępczego w zamian na zgodę na podwykonawstwo. Nadto stwierdzono, że: „Pan (….) stwierdził, że zdaje sobie sprawę ze swojej sytuacji ale nie przedstawił konkretnych rozwiązań, które...

 • KIO 282/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ...Abstrahując od powyższego należy także wskazać, iż Wykonawca w sposób nieadekwatny (w niewielkim zakresie) powołuje się na podwykonawstwo w stosunku do prac, do których odnosi się warunek (tj. przyjmowanie wniosków wizowych na rzecz placówki dyplomatycznej...

 • KIO 1745/17, KIO 1746/17

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ... komponentów tramwaju - wózka (pkt 2.2 Umowy współpracy, JEDZ). W literaturze przedmiotu wskazuje się, że podwykonawstwo jest formą współpracy zasadniczo wykazującą odpowiednie zaangażowanie podmiotu trzeciego, co ma kluczowe znaczenie także w postępowaniu...

 • KIO 228/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ...i dotyczy realizacji części zamówienia przez inny niż wykonawca podmiot należało ocenić, że umowa ta stanowi umowę o podwykonawstwo. Informacja na temat zakresu czynności powierzonych podwykonawcy miała, zgodnie z SIWZ znaleźć się w formularzu oferty czemu...

 • KIO 166/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...zgłoszony, co nie przesądza, że wykonawca prac nie wykonywał. Takie informacje stanowią jedynie dowód na to, że podwykonawstwo dalsze nie zostało zgłoszone, z przyczyn bliżej nieokreślonych, ale postępowanie takie nie obciąża Odwołującego, a podmiot, który...

 • KIO 197/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...(tajemnica służbowa). Z tej przyczyny zastrzeżenie odpowiedzi na pytanie nr 97 - „Czy zawarto już porozumienia umowy wstępne na podwykonawstwo dla robót zakładanych do podzlecenia? Jeśli tak to dla jakich robót już zawarto, a dla jakich jeszcze nie zawarto...

 • KIO 156/18, KIO 157/18, KIO 158/18, KIO 159/18, KIO 160/18, KIO 161/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ... z zadaniami wskazanymi w pkt (a). Strony przewidziały również, iż w razie udzielenia zamówienia zawrą umowę o podwykonawstwo, określającą szczegółowe zasady współpracy. Analiza zapisów porozumienia skłania Izbę do przyjęcia, iż z jego treści wynika po...

 • KIO 98/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... dopuścił możliwość świadczenia usługi z udziałem podwykonawców. Powyższe uregulowane zostało w części XIV [Podwykonawstwo]: „1. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie realizacji części zamówienia Podwykonawcom...

 • KIO 82/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... może jednak zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane (…). Z kolei przez umowę o podwykonawstwo, w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 9b ustawy Pzp należy rozumieć umowę w formie pisemnej o...

 • KIO 55/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ... oferty przedstawiały zakres prac jakie zostaną powierzone tym podmiotom oraz sposób powierzenia – tj. umowy o podwykonawstwo. Zamierzenie wykonawcy w tej mierze potwierdzają złożone przez niego formularze Jednolitych Europejskich Dokumentów Zamówienia. W...

 • KIO 11/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... na zdolności technicznej i zawodowej w/w podmiotu firma Althea Polska będzie opierała się przy wykonywaniu zamówienia. Podwykonawstwo oraz referencje miałyby wskazywać na spełnienie jednego z warunków udziału w postępowaniu. W ocenie Odwołującego powyższe...

 • KIO 2725/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  .... Treść wezwania zamawiającego sugerująca możliwość przedłożenia zobowiązania firmy Etec Sp. z o.o. wskazującego na podwykonawstwo wraz z żądaniem określenia zakresu tego podwykonawstwa oraz oświadczenie Vatico złożone po otwarciu ofert i przyjęcie go...

 • KIO 2715/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ..., aby reglamentować rodzaj więzi prawnej między wykonawcą, a innym podmiotem i wymagać np. łączącej ich umowy o podwykonawstwo. Przepis art. 22a ust. 4 ustawy nakazujący konieczność wykonania zamówienia (robót budowlanych lub usług) przez podmiot trzeci...

 • KIO 2739/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ...samo zobowiązanie do udostępnienia w ofercie wspomina o zasobach ludzkich, to w swej treści wskazuje także na podwykonawstwo, a Przystępujący złożył w przedmiotowej kwestii dodatkowe wyjaśnienia zaznaczając, że iż osoby udostępnione, wykonywały będą usługi...

 • KIO 2684/17, KIO 2685/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  .... akt: KIO 898/15), w którym jak twierdzi IUVI Sp. z o.o., Izba uznała zawarcie odrębnej umowy serwisowej za podwykonawstwo, zapadł w specyficznym stanie faktycznym, którego uznane za istotne dla rozstrzygnięcia elementy nie zachodzą co do oferty ADT Group...

 • KIO 2677/17

  Orzeczenia KIO, 04-01-2018

  ... żadnych usług sobie nawzajem, uzależniając je od osobnego porozumienia, którego nie było, co oznacza że umowa wyraźnie wykluczała podwykonawstwo DRMC doradztwo gospodarcze M. C. . Dowód: oferta wykonawcy g..eu W. G. (cz. 1), str. 10. Reasumując stwierdził...

 • KIO 2565/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... konsekwentnie wskazywał innego podwykonawcę, na którego zdolnościach nie polega, oraz podał zakres, którego będzie dotyczyło podwykonawstwo. W tych okolicznościach Izba stwierdziła, że zarzut jest niezasadny. Umknęły uwadze Odwołującego powyżej ustalone...

 • KIO 2543/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... nie polega” oświadczył - zaznaczył odpowiedź „Tak” (str. 39 oferty) - iż zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo niektórych części zamówienia, jednak nie wskazał w tym dokumencie żadnego podwykonawcy. Jednocześnie składając swoje wyjaśnienia w dniu...

 • KIO 2420/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... zmiany - w wysokości 5 % kwoty brutto wskazanej w umowie między Wykonawcą a Podwykonawcą, 24 h) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu umowy - w wysokości 2 % kwoty brutto wskazanej w umowie zawartej między Wykonawcą a Podwykonawcą, i...

 • KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ... niż 5 % łącznego wynagrodzenia brutto za wszystkie przypadki; 70 21.1.12 z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - karę umowną w wysokości 0,01 % łącznego wynagrodzenia brutto...

 • KIO 2390/17

  Orzeczenia KIO, 27-11-2017

  .... C) oraz udzielając odpowiedzi „Nie”: na pytanie w części II lit. D „Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia ?” W dokumencie złożonym przez spółkę Kabit, w części IV lit. C wskazano realizację zamówienia...

 • KIO 2361/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ... innymi z dwóch powodów: 1) w odniesieniu do tej części zamówienia jak do całego zamówienia, dopuszczalne jest podwykonawstwo. Ustalenie nierealnych rynkowo cen, które różnią się zasadniczo także między sobą spowoduje w przyszłości, że Zamawiający nie...

 • KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ...), do realizacji których te zdolności są wymagane. Sformułowanie „podmioty te zrealizują roboty budowlane” rozumiane jest właśnie jako podwykonawstwo. Drugi rodzaj podwykonawstwa - wynikający z art. 36a ust 1 ustawy Pzp, to taki, który nie został oparty...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij