• KIO 494/19

  Orzeczenia KIO, 08-04-2019

  ... 3 mln PLN netto. Ponadto z zobowiązania wynika, że podmiot udostępniający zasoby zawrze z Wykonawcą umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem będą usługi doradcze i konsultacje”. W tym samym wezwaniu Zamawiający wezwał Wykonawcę do „wyjaśnienia treści...

 • KIO 468/19

  Orzeczenia KIO, 08-04-2019

  ... V? wpisał: TAK. W Części II Sekcji D JEDZ Wykonawcy Computex na pytanie: Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? wpisał: TAK, i w wykazie proponowanych podwykonawców wpisał m.in. Decoft S.A. Ponadto...

 • KIO 488/19

  Orzeczenia KIO, 04-04-2019

  ... w całości. Należy mieć bowiem na względzie, że zarówno przepis art. 36a ust. 1 pzp, jak i definicja umowy o podwykonawstwo (art. 2 pkt 9b pzp) odnoszą się explicite do realizacji części zamówienia. Należy również zwrócić uwagę na odmienną konstrukcję...

 • KIO 466/19

  Orzeczenia KIO, 04-04-2019

  ..., że zakup komputerów u innego przedsiębiorcy na potrzeby realizacji tego zamówienia nie kwalifikuje się jako podwykonawstwo. Ponadto Izba uznaje przywołane w odwołaniu wypowiedzi z dotychczasowego orzecznictwa Izby w kwestii nieuzasadnionego zastrzeżenia...

 • KIO 292/19

  Orzeczenia KIO, 27-03-2019

  ... nieprawidłowości. Po szóste, w przedmiotowej sprawie nie może być mowy o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu przez HRC umowy o podwykonawstwo w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp. Potwierdza to następujący pogląd wyrażony w wyroku Krajowej Izby...

 • KIO 365/19

  Orzeczenia KIO, 18-03-2019

  ... art. 22a ust. 6 pkt 2 ustawy Pzp. Odwołujący stwierdził, że art. 22a ust. 4 ustawy Pzp nie wskazuje na podwykonawstwo jako wyłącznego stosunku na podstawie którego inny podmiot realizować może część zamówienia, ale w odniesieniu do warunku doświadczenia...

 • KIO 378/19

  Orzeczenia KIO, 15-03-2019

  ..., czy podobna relacja. W tym przypadku mamy do czynienia ze szczególnych rodzajem relacji, która miesza podwykonawstwo, z dysponowanie osobą, udział osobisty Pana S. oraz udział jego jako podmiotu trzeciego. Warto jednak wskazać, że pomimo szczególnego...

 • KIO 282/19

  Orzeczenia KIO, 08-03-2019

  ... wykonania świadczenia przez wykonawcę nie był obojętny. Tym samym należy uznać, że w sytuacji gdy wykonawca powierzy podwykonawstwo części zamówienia, którą miał wykonać osobiście należy mówić o sprzeczności treści oferty z treścią SIWZ. Zatem zarzut...

 • KIO 240/19

  Orzeczenia KIO, 27-02-2019

  ...której dysponowanie wykonawca się powołuje, mamy do czynienia z dysponowaniem bezpośrednim. Nie zachodzi w takim przypadku ani podwykonawstwo, ani też w ogóle stosowanie art. 22a Prawa zamówień publicznych, gdyż nie występują zasoby podmiotów trzecich. Bez...

 • KIO 169/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... GmbH), w którym wyraźnie wskazano, że współpraca z Wykonawcą zostanie nawiązana na zasadach ustalonych w umowie o podwykonawstwo. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu dokonania ponownej oceny oferty Wykonawcy i w...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... Izby nie oznacza świadczenia usługi szkoleniowej na rzecz zamawiającego, a tym samym w ocenie Izby nie jest to umowa o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy. Nie spełnia także wymogu pisemności. Tym samym w ocenie Izby nie było obowiązku...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... podwykonawcy. W ocenie Izby wniosek Odwołującego, iż nie wie on czy Zamawiający dopuści na etapie realizacji zamówienia podwykonawstwo jest zdecydowanie zbyt daleko idący. Jak wynika z § 3 ust. 13 Umowy przy realizacji przedmiotu Umowy wykonawca...

 • KIO 2664/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... „D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia?” Odwołujący wyjaśnił, że w każdym z JEDZ na tak postawione w formularzu pytania...

 • KIO 2597/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ...oferty tj. treści zobowiązania innego podmiotu. Podsumowując, Mostmarpal w formularzu ofertowym pozostawił podpunkt a) gdyż podwykonawstwo wykazano w załącznikach do Oferty w postaci zobowiązań innych podmiotów. Również z treści zobowiązań innych podmiotów...

 • KIO 2480/18

  Orzeczenia KIO, 17-12-2018

  ..., podmiot trzeci oświadczył też w treści zobowiązania, że w zakresie dysponowania udzielonym zasobem będzie go łączyła z wykonawcą umowa o podwykonawstwo. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że także w SIWZ (a dokładnie w piśmie z dnia 29 i 31...

 • KIO 2281/18, KIO 2286/18, KIO 2291/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ..., KIO 2291/18 38 ww. stanowiskach, podmiot ten zrealizuje usługi w zakresie projektowania w ramach umowy na podwykonawstwo oraz zrealizuje wszystkie niezbędne prace w zakresie projektowania drogowego, tuneli i projektowania mostowego na etapie realizacji...

 • KIO 2368/18

  Orzeczenia KIO, 03-12-2018

  ... nie miało znaczenia dla oceny wykonania usługi, jako niezgodnej z umową podstawową, ewentualne ustalenie, czy umowa o podwykonawstwo została wykonana w sposób prawidłowy." Jak wynika z powyższego w/w usługa wykonywana przez lnfomex na rzecz Zamawiającego...

 • KIO 2340/18

  Orzeczenia KIO, 29-11-2018

  ... oświadczenie o walorze jedynie informacyjnym. Istotne znaczenia ma fakt, iż w formularzu ofertowym wskazano jedynie na podwykonawstwo w zakresie odbioru odpadów, natomiast w zobowiązaniu do udostępnienia zasobów wskazano na odbiór i transport, dodatkowo...

 • KIO 2288/18

  Orzeczenia KIO, 21-11-2018

  ... 297,57 zł (Lp. 5 Wykazu robót). Tymczasem w świetle informacji zamieszczonych w Formularzu Oferty Przystępującego - sekcja F. „Podwykonawstwo”, wartość podwykonawstwa powierzonego firmie P.H.U. SZYMBUD S B wynosiła jedynie 1 000 000,00 zł. Oznacza to, że...

 • KIO 2095/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ... również w żaden sposób dopuszczalności podwykonawstwa w zakresie dotyczącym systemu obserwacji lotniczej i radaru poszukiwawczego 360°. Podwykonawstwo polega na realizacji części zamówienia przez podmiot inny niż wykonawca – w tym wypadku na sprzedaży...

 • KIO 2114/18, KIO 2130/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  .... - Architekt/programista i specjalista ds. WebSphere Application Sever Developer oraz oprogramowania Intelligent Operations Center [podwykonawstwo]. Wraz z wnioskiem został złożony między innymi dokument zawierający oświadczenie Pana Z.L. reprezentującego...

 • KIO 2177/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... zamawiającego na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do jej postanowień, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo” oraz wykreślenia §7 ust. 1 pkt 7 z projektu umowy i tym samym dopuszczenie udziału w realizacji zamówienia dalszych...

 • I C 390/12

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 05-11-2018

  ... braku mocnych partnerów w zakresie robót branży sanitarnej – wentylacji i elektrycznej, którzy warunkują podpisanie z nim umów na podwykonawstwo otrzymaniem cesji, nie da rady samodzielnie wykonać zadani Dowód: - protokół z rady budowy z dnia 8 listopada...

 • KIO 2145/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ... z tym podmiotem (np. umowa współpracy, porozumienie o delegowaniu pracowników w celu wykonania pracy, umowa o podwykonawstwo). W takich przypadkach tytułem prawnym do powołania się przez wykonawcę na fakt dysponowania osobami zdolnymi do wykonania...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ...., 4) umowy zlecenie nr 1/2018 zawartej w dniu 23 lipca 2018 r. z inspektorem branży drogowej oraz 5) umowy na podwykonawstwo nr 3/07/2018 zawartej w dniu 20 lipca 2018 r. zawartej z inspektorem branży elektrycznej. Ponadto wykonawca wyjaśnił m.in., że...

 • KIO 1953/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... utożsamia producenta czy wytwórcę towarów, które mają być przedmiotem dostawy, z podwykonawcą. W świetle definicji umowy o podwykonawstwo zawartej w art. 2 pkt 9b stawy Pzp, przedmiotem podwykonawstwa są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące...

 • KIO 1869/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ... właśnie taki tytuł. Podmiot trzeci zadeklarował, że będzie podwykonawcą w ramach realizacji robót na podstawie umowy na podwykonawstwo oraz oświadczył, że w tym zakresie udostępni swoją wiedzę i doświadczenie przez cały okres umowy pomiędzy Zamawiającym a...

 • KIO 1794/18, KIO 1816/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ... możliwość powierzenia jednemu podwykonawcy jedynie pewnego fragmentu zamówienia. Wykładnia ta jest także spójna z brzmieniem definicji umowy o podwykonawstwo w art. 2 pkt 2b Pzp, zgodnie z którą jest to umowa której przedmiotem są usługi, dostawy lub...

 • KIO 1816/94, KIO 18/94

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ... możliwość powierzenia jednemu podwykonawcy jedynie pewnego fragmentu zamówienia. Wykładnia ta jest także spójna z brzmieniem definicji umowy o podwykonawstwo w art. 2 pkt 2b Pzp, zgodnie z którą jest to umowa której przedmiotem są usługi, dostawy lub...

 • KIO 1826/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... taki wymóg jest sprzeczny z art. 143 b ust. 8 ustawy Pzp, który nakazuje wykonawcy przedłożenie zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, po pierwsze - jeżeli umową główną jest umowa o roboty budowlane, a po...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij