• KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... w takiej sytuacji legalnego wykonania tej części usługi, a Zamawiający otrzymał jedynie odpowiedź: nie jest prawdą, by 6 podwykonawstwo producenta ww. systemu było konieczne do przeprowadzenia (...). Jest to takie samo to generalne oświadczenie, jak to w...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... udostępniającego zasoby - Firmy Projektowej W. Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zaznaczono, że Podmiot ten zamierza zlecić podwykonawstwo Firmie BIPROGERO-PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Pismem z dnia 13 marca 2018 r. Zamawiający w trybie...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ... oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia, stosunkiem łączącym odwołującego i KOMA sp. z o.o. sp. k. jest umowa o podwykonawstwo- str. 44 oferty. Z oświadczenie odwołującego o zakresie podwykonawstwa wynika, że KOMA sp. z o.o. sp. k. będzie wykonywać...

 • KIO 875/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... załączono Projekt Umowy Sygn. akt: KIO 875/18 27 o Podwykonawstwo. Po zapoznaniu się z treścią tego projektu oraz wyjaśnieniami na...innym podmiotem. Otrzymane wyjaśnienia oraz projekt umowy o podwykonawstwo zawarty na str. 10-14 oraz str. 110-113 wyjaśnień...

 • KIO 910/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  .... 11 Utrzymanie czystości obiektów inżynierskich) obejmują wszystkie pozycje (w tym konkretnym przypadku 10), czyniąc tym samym podwykonawstwo jedynym sposobem realizacji danej usługi w pełnym w obszarze określonego asortymentu prac. Przykładowo w zakresie...

 • KIO 862/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... pełną swobodę do decydowania o korzystaniu z podwykonawcy. Powyższe podkreślił również Urząd Zamówień Publicznych w opinii prawnej pn.: „Podwykonawstwo - nowelizacja ustawy Pzp z dnia 8 listopada 2013 r o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U...

 • KIO 786/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... się w wyroku z dnia 2017-01-03, KIO 2386/16: „Podkreślenia przy tym wymaga odpłatny charakter umowy o podwykonawstwo zgodnie z definicją legalną "umowy o podwykonawstwo", zawartej w art. 2 pkt 17 ustawy Pzp - jest to umowa w formie pisemnej o charakterze...

 • KIO 764/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... dokumentów na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Odwołujący oprócz ww. zobowiązania dostarczył zawartą umowę o podwykonawstwo z podmiotem Global Traffic Systems Sp. z o.o., z treści której wynika, jaki zakres robót w ramach tej...

 • KIO 782/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ...). W treści złożonego zobowiązania podmiot ten zobowiązał się do udziału w realizacji zamówienia na podstawie umowy o podwykonawstwo (prace projektowe przez cały okres realizacji zamówienia). W tych okolicznościach Odwołujący zarzucił, że treść oferty...

 • KIO 718/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  ... to stanowić ma dowód na realny i rynkowy charakter zaoferowanej ceny. Ponieważ w postępowaniu dopuszczono podwykonawstwo we wszystkich zakresach robót, oferty mogły uwzględniać możliwość zlecania poszczególnych robót do specjalistycznych firm. Stąd...

 • KIO 685/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  ... podwykonawstwa w rozumieniu przepisów tejże ustawy. Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 9b) pod pojęciem „umowy o podwykonawstwo” należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane...

 • KIO 684/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... go do złożenia odwołania. Izba ustaliła następujący stan faktyczny: Zgodnie z pkt 5.5 Tomu I SIWZ – „Podwykonawstwo” – lit a: Zamawiający zastrzegł obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę wymienionych poniżej części zamówienia, tj. Konsultant jest...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... w pkt b) powyżej, które będą realizowane przez okres realizacji tych prac dla przedmiotowego zamówienia, na podstawie umowy o podwykonawstwo. Pismem z dnia 23 lutego 2018 r. Zamawiający wezwał Konsorcjum IDS-BUD, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy pzp...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... C9 z 7 listopada 2017 r. była jednoznaczna – Zamawiający oczekiwał informacji odnośnie ewentualnych porozumień/umów wstępnych na podwykonawstwo dla robót, które Wykonawca zamierza podzlecić. Wykonawca po raz kolejny udziela wymijającej odpowiedzi. Pisze o...

 • KIO 606/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... podwykonawstwa w SIWZ, wzorze formularza oferty, przy uwzględnieniu specyfiki i rozmiaru zamówienia - wskazują jednoznacznie, że podwykonawstwo stanowiło ważną informację dla zamawiającego, której wymóg podania w ofercie wynika z SIWZ, jednak brak jest...

 • KIO 588/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ...na której dysponowanie wykonawca się powołuje, mamy do czynienia z dysponowaniem bezpośrednim. Nie zachodzi w takim wypadku ani podwykonawstwo, ani też w ogóle stosowanie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie występują żadne zasoby podmiotów...

 • KIO 410/18, KIO 449/18, KIO 471/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... USA będzie CEVA FREIGHT LLC („CEVA LLC”). Jako podstawę dysponowania tym podmiotem wykonawca FIGHTS ON wskazał umowę o podwykonawstwo. Na str. 39-40 wniosku wykonawcy FIGHTS ON znalazło się zobowiązanie do oddania do dyspozycji tego wykonawcy wskazanych...

 • KIO 457/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... K.S. w treści formularza JEDZ złożył również oświadczenie (część 11 lit D str. 7), iż zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Zamawiający pismem z 19.02.2018 r. wezwał P.H.U...

 • KIO 326/18, KIO 327/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  ... z przedmiotem zamówienia, powierzając podwykonawcom nawet prace brygad interwencyjnych (§ 4 ust. 2) oraz prace pomocnicze (§ 5 ust. 3), podwykonawstwo obejmuje cały okres wykonywania zamówienia – od 6 maja 2014 R. do 30 kwietnia 2018 r. (§ 3 ust. 1). W...

 • KIO 422/18

  Orzeczenia KIO, 21-03-2018

  ... czas zwłoki i związane z tym kary umowne, jak i wstrzymanie wykonawstwa zastępczego w zamian na zgodę na podwykonawstwo. Nadto stwierdzono, że: „Pan (….) stwierdził, że zdaje sobie sprawę ze swojej sytuacji ale nie przedstawił konkretnych rozwiązań, które...

 • KIO 282/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ...Abstrahując od powyższego należy także wskazać, iż Wykonawca w sposób nieadekwatny (w niewielkim zakresie) powołuje się na podwykonawstwo w stosunku do prac, do których odnosi się warunek (tj. przyjmowanie wniosków wizowych na rzecz placówki dyplomatycznej...

 • KIO 1745/17, KIO 1746/17

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ... komponentów tramwaju - wózka (pkt 2.2 Umowy współpracy, JEDZ). W literaturze przedmiotu wskazuje się, że podwykonawstwo jest formą współpracy zasadniczo wykazującą odpowiednie zaangażowanie podmiotu trzeciego, co ma kluczowe znaczenie także w postępowaniu...

 • KIO 228/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ...i dotyczy realizacji części zamówienia przez inny niż wykonawca podmiot należało ocenić, że umowa ta stanowi umowę o podwykonawstwo. Informacja na temat zakresu czynności powierzonych podwykonawcy miała, zgodnie z SIWZ znaleźć się w formularzu oferty czemu...

 • KIO 166/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...zgłoszony, co nie przesądza, że wykonawca prac nie wykonywał. Takie informacje stanowią jedynie dowód na to, że podwykonawstwo dalsze nie zostało zgłoszone, z przyczyn bliżej nieokreślonych, ale postępowanie takie nie obciąża Odwołującego, a podmiot, który...

 • KIO 197/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...(tajemnica służbowa). Z tej przyczyny zastrzeżenie odpowiedzi na pytanie nr 97 - „Czy zawarto już porozumienia umowy wstępne na podwykonawstwo dla robót zakładanych do podzlecenia? Jeśli tak to dla jakich robót już zawarto, a dla jakich jeszcze nie zawarto...

 • KIO 156/18, KIO 157/18, KIO 158/18, KIO 159/18, KIO 160/18, KIO 161/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ... z zadaniami wskazanymi w pkt (a). Strony przewidziały również, iż w razie udzielenia zamówienia zawrą umowę o podwykonawstwo, określającą szczegółowe zasady współpracy. Analiza zapisów porozumienia skłania Izbę do przyjęcia, iż z jego treści wynika po...

 • KIO 98/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... dopuścił możliwość świadczenia usługi z udziałem podwykonawców. Powyższe uregulowane zostało w części XIV [Podwykonawstwo]: „1. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie realizacji części zamówienia Podwykonawcom...

 • KIO 82/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... może jednak zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane (…). Z kolei przez umowę o podwykonawstwo, w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 9b ustawy Pzp należy rozumieć umowę w formie pisemnej o...

 • KIO 55/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ... oferty przedstawiały zakres prac jakie zostaną powierzone tym podmiotom oraz sposób powierzenia – tj. umowy o podwykonawstwo. Zamierzenie wykonawcy w tej mierze potwierdzają złożone przez niego formularze Jednolitych Europejskich Dokumentów Zamówienia. W...

 • KIO 11/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... na zdolności technicznej i zawodowej w/w podmiotu firma Althea Polska będzie opierała się przy wykonywaniu zamówienia. Podwykonawstwo oraz referencje miałyby wskazywać na spełnienie jednego z warunków udziału w postępowaniu. W ocenie Odwołującego powyższe...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij