• KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ...), do realizacji których te zdolności są wymagane. Sformułowanie „podmioty te zrealizują roboty budowlane” rozumiane jest właśnie jako podwykonawstwo. Drugi rodzaj podwykonawstwa - wynikający z art. 36a ust 1 ustawy Pzp, to taki, który nie został oparty...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... nr 9 do IDW; b) Wykazu personelu na potrzeby kryterium oceny ofert - Załącznik nr 12 do IDW; c) podwykonawstwo - dokumenty podwykonawców (tj. JEDZ dotyczący każdego z podwykonawców oraz odpisy aktualne z KRS podwykonawców); d) Jednolity Dokument Wykonawcy...

 • KIO 2038/17, KIO 2048/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji W części II.D zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo części zamówienia W części IV.C pkt 10 nie zamierza zlecić podwykonawcom żadnej części procentowej zamówienia Na skutek...

 • KIO 2019/17

  Orzeczenia KIO, 11-10-2017

  ... podwykonawstwa na gruncie Pzp wskazać należy, że usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo muszą być częścią udzielanego 13 zamówienia publicznego. Częścią zamówienia na usługi, dostawy oraz roboty budowlane jest...

 • KIO 2008/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...z lit. C i D JEDZ wskazując Zamawiającemu, że będzie polegać na zdolnościach innego podmiotu i zleci osobie trzeciej podwykonawstwo, przesyłając poprawiony formularz JEDZ, w którym w cz. II lit. C wskazał, iż będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów...

 • KIO 1908/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... Unisoft wskazano, że wykonawca zamierza polegać na zasobach innych podmiotów i nie wskazano, czy zamierza czy nie zlecić osobom trzecim podwykonawstwo. Z JEDZa Seven sp. z o.o. str. 26 wynika, że bierze udział w postepowaniu wspólnie z Unisoft sp. z...

 • KIO 1884/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ... spełnianie warunku udziału w postępowaniu musiała być wykonana w charakterze generalnego wykonawstwa, co oznacza, że Zamawiający dopuszczał podwykonawstwo. SIWZ nie wskazywała również, iż w ramach danej roboty mają być wykonane wszystkie branże, ani progu...

 • KIO 1857/17

  Orzeczenia KIO, 21-09-2017

  ... Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 lipca 2017r. sygn. akt: KIO 1222/17 KIO 1224/17 „(...) nieadekwatne powołanie się na podwykonawstwo w stosunku do prac, do których odnosi się warunek (powołanie się w zbyt niewielkim zakresie) świadczy o braku realnego...

 • KIO 1785/17

  Orzeczenia KIO, 13-09-2017

  ... Wykazu personelu na potrzeby kryterium oceny ofert - Załącznik nr 11 do IDW (dalej „Wykaz Personelu"); c. Podwykonawstwo - dokumenty podwykonawców (tj. JEDZ dotyczący każdego z podwykonawców oraz odpisy aktualne z KRS podwykonawców); d. Jednolity Dokument...

 • KIO 1778/17

  Orzeczenia KIO, 07-09-2017

  ... zdolność prowadzenia interesów, uznanie, renoma i uczestnictwo w obrocie gospodarczym. Realność udostępnienia najpełniej oddaje podwykonawstwo, udział podmiotu udostępniającego zasób w realizacji zamówienia. Wykonawca D. przedstawił odpowiednie, formalnie...

 • KIO 1755/17

  Orzeczenia KIO, 04-09-2017

  ... znalazł swoje odzwierciedlenie w złożonej przez wykonawcę ofercie. Nie budziło żadnych wątpliwości, że o zawarciu umowy o podwykonawstwo (i jego zakresie) Zamawiający nie mógł w żaden sposób dowiedzieć się z oferty Przystępującego. Nie istniały żadne...

 • KIO 1756/17

  Orzeczenia KIO, 04-09-2017

  ... i Rady 2014/24AJE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/1B/WE, Podwykonawstwo – gdzie wskazano: „W dokumentach zamówienia instytucja zamawiająca może żądać albo zostać zobowiązana przez państwo 4 członkowskie...

 • KIO 1683/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ... zamówienia nie musi oznaczać konieczności fizycznego wykonywania części lub całości zamówienia przez ten podmiot trzeci (podwykonawstwo). Stanowisko to wywodzi się z literalnego brzmienia przepisu (poleganie na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów...

 • KIO 1602/17, KIO 1614/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ... tego wykonawcę, w którym nie wskazano udziału podwykonawców, a także specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w świetle której podwykonawstwo w tym zakresie jest niedopuszczalne; 10. art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez niewłaściwą...

 • KIO 1570/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ... zdaje sobie sprawę, że konsekwentnie postanowienia dalsze powinny również ulec zmianie. Co do zarzutu nr 7 podwykonawstwo kluczowych części zamówienia. Zarzut nr 7 Zamawiający uwzględnił zarzut. Wycofuje odwołujący zarzut odnośnie podwykonawców, ale...

 • KIO 1618/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ... w pkt 12 załącznika formularz ofert, ze firma ELPO będzie podwykonawcą części zamówienia ze wskazaniem, jakiej części to podwykonawstwo dotyczy. W odpowiedzi na ww. wezwanie Wykonawca złożył w dniu 26 kwietnia 2017 r. poprawiony formularz oferty, w...

 • KIO 1581/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ... z tym podmiotem (np. umowa współpracy, porozumienie o delegowaniu pracowników w celu wykonania pracy, umowa o podwykonawstwo). W takich przypadkach tytułem prawnym do powołania się przez wykonawcę na fakt dysponowania osobami zdolnymi do wykonania...

 • KIO 1608/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ... jego faktyczny udział na etapie realizacji usługi. Wykonawca korzystając z uprawnień przyznanych mu przez Zamawiającego (podwykonawstwo) pozostanie jednocześnie w opozycji do 7 wyjaśnień treści SIWZ. Odwołujący wskazał, iż Zamawiający poprzez nadużycie...

 • KIO 1536/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ... zgodnie z postanowieniami Umowy o PPP. Oferent powierzy podwykonawcom części zamówienia na podstawie zawartych z nimi umów o podwykonawstwo w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Tym samym, przewidziane przez Umowę o...

 • KIO 1460/17

  Orzeczenia KIO, 28-07-2017

  ... Wykonawcy do ich zachowania. Biorąc pod uwagę powyższe informacje dotyczące podwykonawstwa (podmiotów, które będą świadczyć podwykonawstwo w ramach realizacji zamówienia oraz dane co do części zamówienia, które zostaną wykonane przy udziale podwykonawców...

 • KIO 1363/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  ...obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku" w zakresie wskazanym w pkt 1 niniejszego zobowiązania na podstawie umowy o podwykonawstwo. Na marginesie Odwołujący wskazał, że w pkt 1 zobowiązania nie jest zawarty zakres udziału, a jedynie wymieniono, że...

 • KIO 1137/17, KIO 1147/17, KIO 1151/17, KIO 1157/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  ... szansę uzyskać zamówienie. II.1.4. Zarzut 2b Skład orzekający wyjaśnia, że z legalnej definicji umowy o podwykonawstwo wynika, iż podwykonawcą jest podmiot, który na mocy zawartej z wykonawcą umowy zrealizować ma dostawy/usługi/roboty budowlane stanowiące...

 • KIO 1244/17

  Orzeczenia KIO, 12-07-2017

  ...B. dokonując stosownych uzupełnień, o które wzywał zamawiający również i w samym dokumencie JEDZ wprost wskazała na podwykonawstwo, które jest w świetle ustawy dopuszczalne również w przypadku podmiotów trzecich udostępniających swoje zasoby, co ma miejsce...

 • KIO 1299/17

  Orzeczenia KIO, 07-07-2017

  ... w pkt 12 załącznika formularz ofert, ze firma E. będzie podwykonawcą części zamówienia ze wskazaniem, jakiej części to podwykonawstwo dotyczy. W dalszej kolejności ustalono, że w odpowiedzi na ww. wezwanie wykonawca złożył w dniu 26 kwietnia 2017...

 • KIO 1222/17, KIO 1224/17

  Orzeczenia KIO, 07-07-2017

  ... spełni wymogu art. 22a ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). Z drugiej strony również nieadekwatne powołanie się na podwykonawstwo w stosunku do prac, do których odnosi się warunek (powołanie się w zbyt niewielkim zakresie) świadczy o braku realnego...

 • KIO 1235/17

  Orzeczenia KIO, 03-07-2017

  ... Zamawiającego do żądania przedłożenia przez wykonawcę potwierdzonej za zgodność z oryginałem odpisu, zawartej umowy o podwykonawstwo, której wartość przekracza kwotę 10.000,00 złotych, co stanowi zastrzeżenie na rzecz Zamawiającego uprawnienia...

 • KIO 1001/17

  Orzeczenia KIO, 31-05-2017

  ... nie może przewyższyć wartości wynagrodzenia, które zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wykonawcy za przedmiot umowy o podwykonawstwo”. Do treści klauzuli nie wnoszono zastrzeżeń. Brak realnej możliwości zatrudnienia podwykonawcy, który zgodzi się na...

 • KIO 917/17

  Orzeczenia KIO, 23-05-2017

  ... również zostały skalkulowane. Należy również zwrócić uwagę, iż wszystkie oferty na 17 materiały jak i na podwykonawstwo zostały pozyskane przed terminem składania ofert, co może świadczyć o rzetelnie wykonanej kalkulacji. W celu wyjaśnienia niejasności...

 • KIO 861/17

  Orzeczenia KIO, 22-05-2017

  ... XIV.4 lit. d) SIWZ - wprowadzenie postanowienia, zgodnie z którym Zamawiający wniesie zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jeśli projekt umowy zawiera zapisy o zatrzymywaniu lub potrącaniu kwot z wynagrodzenia podwykonawcy - jest to wymaganie...

 • KIO 890/17

  Orzeczenia KIO, 19-05-2017

  ... zamówienia poprzez doradztwo i konsultacje w obszarze zarządzania projektem i rozliczania inwestycji. Tego rodzaju podwykonawstwo wyartykułowane w ofercie Odwołującego – zdaniem Odwołującego - potwierdza, że rzeczywiście będzie on dysponował zdolnościami...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij