• KIO 2416/19

  Orzeczenia KIO, 13-12-2019

  ... 3 000 000 zł za każdy dzień opóźnienia. Natomiast przy wysokości kary umownej na poziomie 100% wartości brutto umowy o podwykonawstwo (ust. 2.1. umowy w § 13 wzoru umowy) wykonawca będzie zobowiązany zapłacić karę umowną w wysokości aż 30 000 000...

 • KIO 2339/19

  Orzeczenia KIO, 03-12-2019

  ... podwykonawstwa w odrębnym piśmie wyjaśnił, że określenie firmy, której w razie uzyskania przedmiotowego zamówienia zamierza powierzyć podwykonawstwo oraz zakres tego podwykonawstwa, co jest dopuszczone ustawą, wskazuje na to wnioskowanie a contrario z art...

 • KIO 2311/19

  Orzeczenia KIO, 29-11-2019

  ... na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prace w zakresie umowy nr ZP/…./2019 z dnia … zgodnie z umową na podwykonawstwo zawartą pomiędzy w/w a naszym przedsiębiorstwem z dnia….uregulowała w 100% na naszą rzecz wymagalne wynagrodzenie za dotychczas (tj...

 • KIO 2308/19

  Orzeczenia KIO, 28-11-2019

  ...gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w §10 umowy, 2) sprzeciwu w formie pisemnej do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, w przypadkach, o których mowa w pkt 1. W przypadku nieuwzględnienia...

 • KIO 2285/19

  Orzeczenia KIO, 27-11-2019

  ...oraz przekazania z dnia 30 kwietnia 2019 roku, referencji z 29 sierpnia 2018 roku, umowy o podwykonawstwo z dnia 31 marca 2017 roku, umowy o podwykonawstwo z dnia 28 lipca 2017 roku i stwierdziła, że we wszystkich tych dokumentach jako wykonawca inwestycji...

 • KIO 2298/19

  Orzeczenia KIO, 26-11-2019

  ... negocjacji z Wykonawcą dotyczących złożonej oferty oraz dokonywania w jej treści zmian, zwłaszcza tak istotnych, jak podwykonawstwo, które może dotyczyć całego zamówienia (wszystkie grupy prac). Odwołujący wniósł o: - nakazanie Zamawiającemu unieważnienia...

 • KIO 2139/19

  Orzeczenia KIO, 18-11-2019

  ... podwykonawstwa, w przeciwieństwie do treści wyjaśnień, z których jak rzekomo twierdzi Odwołujący wynikać miałoby, że takie podwykonawstwo będzie miało miejsce) nie może znaleźć uzasadnienia, albowiem taki zarzut nie został postawiony w treści Odwołania...

 • KIO 2146/19

  Orzeczenia KIO, 14-11-2019

  ... z tym podmiotem (np. umowa współpracy, porozumienie o delegowaniu pracowników w celu wykonania pracy, umowa o podwykonawstwo). W takich przypadkach tytułem prawnym do powołania się przez wykonawcę na fakt dysponowania osobami zdolnymi do wykonania...

 • KIO 2201/19

  Orzeczenia KIO, 13-11-2019

  ... do twierdzenia, iż informacje w wyjaśnieniach, w tym w szczególności pochodzące od podmiotów trzecich oferujących podwykonawstwo i dostawy materiałów podstawowych, miałyby być nieprawdziwe. Niezależnie od faktu, iż odwołujący ma możliwość uzyskania...

 • KIO 2017/19, KIO 2027/19

  Orzeczenia KIO, 08-11-2019

  ... umowy lub projektu jej zmiany;” §10 ust. 1 lit m) - „za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5.000 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany...

 • KIO 2178/19

  Orzeczenia KIO, 06-11-2019

  ... z udzieloną rękojmią lub gwarancją) wynikających z umowy w części objętej umową 3 o podwykonawstwo do kwoty wynikającej z umowy o podwykonawstwo, co w konsekwencji zwiększa w sposób nieokreślony koszt zatrudniania podwykonawców oraz prowadzi do naruszenia...

 • KIO 2065/19

  Orzeczenia KIO, 29-10-2019

  ... telekomunikacyjnym, nie wskazał w JEDZ — Zamawiający wymagał tego w pkt. 5.2 SIWZ (vide: SIWZ) - na podwykonawstwo w zakresie części zadania, które jego zdaniem winien wykonywać osobiście operator telekomunikacyjny), a z całą pewnością datą graniczną 11...

 • KIO 1988/19

  Orzeczenia KIO, 22-10-2019

  ... oferty w pkt 4 podlegało interpretacji przez Zamawiającego w świetle poniższego. Art 2 pkt 9b Pzp - umowie o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty...

 • KIO 1834/19

  Orzeczenia KIO, 08-10-2019

  ...na pojedyncze sztuki, co nie wykazuje dostępności materiałów w pełnym wymaganym zakresie. Kluczowe oferty mogą stanowić oferty na podwykonawstwo, co zostało przez Elektrotim wykluczone, być może nie zawierają dat och złożenia lub zawierają daty po złożeniu...

 • KIO 1829/19

  Orzeczenia KIO, 02-10-2019

  ... na polskim rynku preparatów. Takie korzystanie przez Wykonawcę z dostępnych środków nie jest traktowane zdaniem Zamawiającego jako podwykonawstwo i nie wymaga wskazania w pkt. 10 formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, Ecolab jako...

 • KIO 1703/19

  Orzeczenia KIO, 17-09-2019

  ... części zamówienia przy udziale podwykonawców termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub...

 • KIO 1688/19

  Orzeczenia KIO, 16-09-2019

  ... należałoby przypisać im status ,,podwykonawcy”. Zdaniem Izby, świadczenie autoryzowanego serwisu nie musi być uznane za podwykonawstwo, podobnie, jak dokonanie integracji sprzętu. Podobnie co do robót budowlanych (montażu urządzeń). Dodatkowo, wywodzenie...

 • KIO 1680/19

  Orzeczenia KIO, 11-09-2019

  ...878zł. Zadanie 2 Etap I – 289 665złł. Etap II – 617 952zł. Etap III – 57 933zł. W pkt. 6 Sepagroup wskazał podwykonawstwo współpracę projektową w zakresie branży architektonicznej dla opracowania hali sportowej o wartości ok. 60 000zł. z Biurem Projektów i...

 • KIO 1796/19

  Orzeczenia KIO, 04-09-2019

  ..., że w treści zobowiązania Andrzej Z. oświadczył, że łączący strony stosunek cywilnoprawny opiera się o umowę o podwykonawstwo. W związku z powyższym powołanie w treści zobowiązania nieobowiązującej podstawy prawnej nie jest istotne dla ustalenia, czy...

 • KIO 1589/19, KIO 1595/19

  Orzeczenia KIO, 28-08-2019

  ... lub jej zmiany w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek; 9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek; 10) za realizację umowy przy udziale nieujawnionych podwykonawców...

 • KIO 1559/19

  Orzeczenia KIO, 23-08-2019

  ... umowy: - z EQOS Enegia Polska sp. z o.o. zam. Nr 006/550 35 0014 z 27 kwietnia 2017r. na podwykonawstwo w zakresie konserwacji i naprawy urządzeń regulacji ruchu drogowego aktywnych znaków oświetlenia, w tym dla Rejonu Sieradz. Umowa zawiera pkt...

 • KIO 1545/19

  Orzeczenia KIO, 22-08-2019

  ... w JEDZ w pkt D {Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega) wskazało, że zamierza powierzyć osobom trzecim podwykonawstwo, wskazując konkretne firmy: AECOM Polska Sp. z o.o. i TDM Projekt Sp. z o.o. Sp. K. Innych...

 • KIO 1520/19

  Orzeczenia KIO, 14-08-2019

  ... - zmiana § 9 ust. 1 pkt g) wzoru umowy poprzez obniżenie kary za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane poprzez naliczanie kary na każdy przypadek naruszenia analogicznie jak w pkt. h), i...

 • KIO 1455/19

  Orzeczenia KIO, 13-08-2019

  ... i Wykonawcą E; 2. określony w referencji okres świadczenia usługi jest od dnia 14.08.2018 r., natomiast umowa na podwykonawstwo zawarta została dopiero 03.09.2018 r., a informacja o zawarciu umowy z podwykonawcą wysłana została przez Podmiot C do...

 • KIO 1419/19

  Orzeczenia KIO, 05-08-2019

  ... zobowiązań, co może prowadzić do rozwiązania umowy, c) 4.4. dodatkowych, szczegółowych wymogów w zakresie umów o podwykonawstwo, tj. pkt 4.4.C.4, nakładającego obowiązek załączenia w umowie podwykonawczej kosztorysu dotyczącego wykonania robót określonych...

 • KIO 1350/19, KIO 1354/19

  Orzeczenia KIO, 30-07-2019

  ... proces hydrolizy osadu ściekowego. Dodatkowo, w pkt 2 zobowiązania został przewidziany sposób udziału, tj. podwykonawstwo, co w ocenie Izby potwierdza realność udostępnienia. Jak słusznie zauważył Przystępujący, Odwołujący pomija stwierdzenie zawarte...

 • KIO 1195/19, KIO 1202/19

  Orzeczenia KIO, 15-07-2019

  .... 1 ustawy wejdzie w kolizję z uprawnieniem zamawiającego z art. 36a ust. 2 ustawy, a wykonawca powierzy podwykonawstwo tej części zamówienia, którą miał wykonać osobiście. Ewentualne uzupełnienie lub zmiana oferty w tym zakresie, polegająca na wycofaniu...

 • KIO 1247/19, KIO 1251/19

  Orzeczenia KIO, 15-07-2019

  ... sobie zasoby doświadczenia i osób musieli zawrzeć daleko idące porozumienie, którego treścią było przekazanie tych zasobów i podwykonawstwo odpowiedniej części przedmiotu zamówienia. Oczywistym w tej sytuacji jest, że odwołujący AECOM i Italferr nie tylko...

 • KIO 1162/19

  Orzeczenia KIO, 10-07-2019

  .... . Do wyjaśnień należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykonanie przez firmę PHU Rembud R. S. robót budowlanych (…) umowę o podwykonawstwo, faktury”, 2) w odpowiedzi na powyższe wezwanie, pismem z 30.04.2019 r., odwołujący przedłożył wyjaśnienia i kopie...

 • KIO 1216/19

  Orzeczenia KIO, 08-07-2019

  ... pkt 3) – zmianę § 12 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy poprzez obniżenie kary za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane do kwoty 10.000,00 zł oraz wprowadzenie nowego ust. 9 do §12 wzoru umowy...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij