• KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ...., 4) umowy zlecenie nr 1/2018 zawartej w dniu 23 lipca 2018 r. z inspektorem branży drogowej oraz 5) umowy na podwykonawstwo nr 3/07/2018 zawartej w dniu 20 lipca 2018 r. zawartej z inspektorem branży elektrycznej. Ponadto wykonawca wyjaśnił m.in., że...

 • KIO 1953/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... utożsamia producenta czy wytwórcę towarów, które mają być przedmiotem dostawy, z podwykonawcą. W świetle definicji umowy o podwykonawstwo zawartej w art. 2 pkt 9b stawy Pzp, przedmiotem podwykonawstwa są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące...

 • KIO 1869/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ... właśnie taki tytuł. Podmiot trzeci zadeklarował, że będzie podwykonawcą w ramach realizacji robót na podstawie umowy na podwykonawstwo oraz oświadczył, że w tym zakresie udostępni swoją wiedzę i doświadczenie przez cały okres umowy pomiędzy Zamawiającym a...

 • KIO 1816/94, KIO 18/94

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ... możliwość powierzenia jednemu podwykonawcy jedynie pewnego fragmentu zamówienia. Wykładnia ta jest także spójna z brzmieniem definicji umowy o podwykonawstwo w art. 2 pkt 2b Pzp, zgodnie z którą jest to umowa której przedmiotem są usługi, dostawy lub...

 • KIO 1826/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... taki wymóg jest sprzeczny z art. 143 b ust. 8 ustawy Pzp, który nakazuje wykonawcy przedłożenie zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, po pierwsze - jeżeli umową główną jest umowa o roboty budowlane, a po...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... tego samego przetargu. Jak już wskazywano, nawet zawieranie przez uczestników przetargu umów dalej idących (w szczególności umów o podwykonawstwo i konsorcjów) - i to pomiędzy uczestnikami tego samego przetargu - jest co do zasady dopuszczalne. Oceny tej...

 • KIO 1728/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  .... S. nie jest zgodna z treścią s.i.w.z. Zgodnie bowiem z punktem 5.4. s.i.w.z. PODWYKONAWSTWO I KLUCZOWE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. - Wykonawca może powierzyć...

 • KIO 1679/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... koszty świadczenia konsultacji i doradztwa w sposób ciągły, przeszkolenia pracowników biorących udział w nadzorowaniu inwestycji zgodnie z umową o podwykonawstwo zawartą z: PILAMIS Sp. z o.o. Sp.k. Al. Piłsudskiego 133d lok 127, 92-318 Łódź wynoszą 24 600...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...(wykaz dysponowanego sprzętu /Laguna Sp. z o.o./; umowa o podwykonawstwo z 03.04.2018 r., ogłoszenie o zamówieniu - Dz. Urz....urządzeń (§ 16 ust.1 zdanie pierwsze - wzoru umowy), dopuszczalne jest podwykonawstwo (§ 9 ust. 1 wzoru umowy), a nawet zmiana w tym...

 • KIO 1591/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...współpraca ta jest już podjęta, zaś stosunek obligacyjny jest stosownie zabezpieczony przez strony w zawartej umowie o podwykonawstwo, mającej na celu gwarancję trwałości współpracy. Po drugie informacja o wykazie podwykonawców oraz zakresie prac zleconych...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... zakresu osobistego wykonania zamówienia (części zamówienia jakie musi wykonać sam Wykonawca) oraz w przedmiotowym postępowaniu podwykonawstwo nie wiązało się z powoływaniem na zasoby podmiotów trzecich przy wykazaniu warunków udziału w postępowaniu...

 • KIO 1545/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... podwykonawcy, ale można ją wyinterpretować z art. 2 pkt 9b ustawy Pzp, gdzie ustawodawca ustalił, że umowa o podwykonawstwo to umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... w takiej sytuacji legalnego wykonania tej części usługi, a Zamawiający otrzymał jedynie odpowiedź: nie jest prawdą, by 6 podwykonawstwo producenta ww. systemu było konieczne do przeprowadzenia (...). Jest to takie samo to generalne oświadczenie, jak to w...

 • KIO 1435/18, KIO 1440/18

  Orzeczenia KIO, 06-08-2018

  ...jednakże w ofercie Konsorcjum wskazało jedynie 1 firmę KIO 1435/18, KIO 1440/18 podwykonawczą oraz 1 zakres podwykonawstwa, tj. podwykonawstwo firmy Multiconsuit Polska Sp. z o.o. w zakresie studium wykonalności. Uznał, że wobec powyższego należy uznać, że...

 • XII Ga 178/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-08-2018

  ..., nadzoru, uczestniczenia przy wykonywaniu określonych czynności itp. Najdalej idącą formą zaangażowania w realizację zamówienia jest podwykonawstwo, które przed zmianami prawa zamówień publicznych z 2016r. nie było przez przepisy bezwzględnie wymagane. W...

 • KIO 1390/18

  Orzeczenia KIO, 02-08-2018

  ... Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu wraz z rozbudową szkoły. Jako sposób wykorzystania zasobów wskazano podwykonawstwo, obejmujące użyczenie zasobów finansowych, a jako charakter stosunku z wykonawcą – umowę cywilnoprawną. Odwołujący podniósł, że...

 • KIO 1380/18, KIO 1384/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ...wątpliwości, w ocenie Izby, iż podwykonawca w tym przepisie powinien być rozumiany jako podmiot, z którym zawarto umowę o podwykonawstwo zdefiniowaną w art. 2 pkt 9b ustawy Pzp. Oznacza to, że w przypadku zamówień na roboty budowlane obowiązek zatrudnienia...

 • KIO 1336/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... i w istocie jest rozwiązaniem pozwalającym w pełniejszy sposób skorzystać z potencjału podmiotu trzeciego niż samo podwykonawstwo. W konsekwencji wykluczenie wykonawcy ze względu na niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest niezgodne z...

 • III Ca 594/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-07-2018

  ... projektu jej zmiany w wysokości 5% wynagrodzenia netto, za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej wymiany w wysokości 5 % wynagrodzenia netto. Zamawiający zobowiązany był zapłacić wykonawcy kary umowne za...

 • KIO 1238/18

  Orzeczenia KIO, 06-07-2018

  ... z samej jego istoty wynika realizacja części zamówienia publicznego, o czym przesądził ustawodawca w legalnej definicji umowy o podwykonawstwo, zawartej w art. 2 pkt 9b Pzp. W konsekwencji, skoro w tej sprawie przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez...

 • KIO 1178/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... czytać inaczej, że to p. K. jest podwykonawcą przystępującego. Ale skoro tak, to znaczy, że przystępujący zlecił podwykonawstwo p. K., nie wiadomo jednak w jakim zakresie. Tym niemniej został złożony dokument „Informacja referencyjna” z którego jasno...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... udostępniającego zasoby - Firmy Projektowej W. Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zaznaczono, że Podmiot ten zamierza zlecić podwykonawstwo Firmie BIPROGERO-PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Pismem z dnia 13 marca 2018 r. Zamawiający w trybie...

 • KIO 1149/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... treści Projektu umowy Załącznik nr 1 do SIWZ w §20 ust. 2 pkt. 4) oraz ust. 9 i ust. 10 [Podwykonawstwo], strona 44 i 45 w sposób sprzeczny z treścią i istotą tego przepisu, oraz w sposób sprzeczny z właściwością stosunku...

 • KIO 1110/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ..., określonej w art. 2 pkt. 9b) Pzp. Art. 2 pkt 9b ustawy Pzp, stanowi, że przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia...

 • KIO 1107/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... wyjaśnienia przez pryzmat błędnego przyjęcia, że wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia. Podczas gdy w rzeczywistości podwykonawstwo 8 sprowadza się do najmu personelu, czemu odwołujący dał wyraz w treści złożonych wyjaśnień, jednocześnie wskazując...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ... oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia, stosunkiem łączącym odwołującego i KOMA sp. z o.o. sp. k. jest umowa o podwykonawstwo- str. 44 oferty. Z oświadczenie odwołującego o zakresie podwykonawstwa wynika, że KOMA sp. z o.o. sp. k. będzie wykonywać...

 • KIO 1059/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ... przedmiotowego odwołania nastąpi sytuacja, iż PRS będzie pełnił dwojaką funkcję na kontrakcie (nadzór na budową statku i podwykonawstwo przy budowie statku) i faktycznie współpracował sam ze sobą i kontrolował sam siebie. W ocenie Odwołującego powyższe...

 • II K 216/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-06-2018

  ...30.000 zł w zamian za uzyskanie przez podwykonawcę firmy (...), tj. (...) S.A. Oddział Północ w G. kontraktu na podwykonawstwo części teletechnicznej i elektrycznej w ww. zamówieniu publicznym. Cała rozmowa w ocenie ww. świadka dotyczyła żądania przez M. D...

 • KIO 1029/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...36 a ust. 1 ustawy wejdzie w kolizję z uprawnieniem zamawiającego z art. 36aust. 2 ustawy, a wykonawca powierzy podwykonawstwo tej części zamówienia, którą miał wykonać osobiście. W przedmiotowym postępowaniu taka sprzeczność nie zachodzi, tym samym zarzut...

 • KIO 965/18

  Orzeczenia KIO, 04-06-2018

  .... d odwołania, z tego powodu, że podmiot udostępniający zasób wyraźnie zadeklarował realizację zamówienia na zasadzie umowy o podwykonawstwo. Stosownie do przepisu art.22a ust.4 ustawy Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij