• KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... ofertę cenową opiera się o globalną wycenę projektu, a w konsekwencji o własne "'negocjowane ceny z dostawcami i podwykonawcami oraz o własne RMS i wskaźniki cenotwórcze — dla całości zadania. Wykonawca przygotowując ofertę ma prawo opierać się na...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... między Ministrem Zdrowia a reprezentującym go POL TRANSPLANTEM, z której to wynika z § 1 pkt 9, że podwykonawca, czyli zamawiający będzie wykonywał badania typowania wstępnego. Ma to istotne znaczenie przy zaistniałym sporze, co do możliwości oznaczeń...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...ustawy Pzp, 45 spełnienia tego warunku z jakiegoś powodu nie wykazał (usprawiedliwiając się w tym zakresie nieudanymi negocjacjami z podwykonawcą). W tym zakresie należy jednak zauważyć, że w tym samym czasie do Zamawiającego wpłynęła informacja o możliwej...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ..., o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca zobowiązuje się wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 16.5...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... tych ofert pokazuje, jaką faktyczną przewagę konkurencyjną ma dany wykonawca i jakie ostatecznie warunki realizacji umowy z podwykonawcą może uzyskać. Na wstępnym etapie - na etapie składania wstępnych ofert podwykonawczych, podwykonawcy nie deklarują z...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...treści oferty.” W związku z powyższym, nawet jeśli Zamawiający przyjął, że doszło do zmiany oferty w zakresie współpracy z podwykonawcami lub nawet gdyby Odwołujący faktycznie zmienił zamiar w tym zakresie, to nie powinno skutkować to przyjęciem, że oferta...

 • KIO 617/18, KIO 621/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ..., decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej" - brak uwzględnienia specjalistów kontaktów ze społecznością i promocji, umów z podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami, współpracy z gestorami sieci wymienionych w OPZ 2.1.2: - §14 pkt. 1.1...

 • KIO 606/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  .... W związku z tym zobowiązanie to uzupełnia pkt 2, gdzie podano, iż ALTERIS S.A. będzie uczestniczył jako podwykonawca dostaw/ usług nie doprecyzowując w żaden sposób na czym to udostepnienie zasobów będzie polegać. W 15 treści SIWZ Zamawiający postawił...

 • KIO 612/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... postępowania, o wartości minimum 1 300 000,00 zł netto. Należy również zwrócić uwagę, iż zgłoszony przez TECHNITEL podwykonawca Verbitech sp. z o.o. zatrudnia jedynie ponad 20 pracowników, co wskazuje, iż wątpliwe jest należyte zrealizowanie umowy...

 • KIO 433/18, KIO 436/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ... więcej niż 20 sekund i wynosi aż 60 sekund. Podkreślał, że firma IBM jest czynnym uczestnikiem niniejszego postępowania przetargowego jako podwykonawca firm Cloudware Polska Sp. z o.o. i Comparex Poland Sp. z o.o., a w konsekwencji wszelkie informacje i...

 • KIO 592/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... VAT. Z treści SIWZ, a w szczególności jej pkt XV.6 wynika, iż Zamawiający jest Wykonawcą usługi, a oferenci są podwykonawcami, więc oferta winna zawierać jedynie ceny netto a nie ceny brutto. Złożenie innej oferty jest niezgodne z zapisami SIWZ i...

 • KIO 588/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... techniczną w budownictwie. Tym samym nie będzie ani zasobem podmiotu trzeciego (zawiera bezpośrednio umowę z wykonawcą), ani nie będzie podwykonawcą. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku tego typu prac, jak zamawiane – czy to roboty budowlane, czy usługi...

 • KIO 556/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ... w umowach o zakazie konkurencji zawieranych z pracownikami oraz umowach o zachowaniu poufności zawieranych z podmiotami współpracującymi i podwykonawcami podwykonawcy. W związku z tym wszystkie osoby i podmioty zaangażowane w każde w tym również niniejsze...

 • KIO 568/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... konsorcjum, w którym wykonawca taki uczestniczył nie różni się zasadniczo od przypadku, gdy określoną część zamówienia wykonywał podwykonawca. W każdym z tych przypadków oceniany wykonawca  jakkolwiek był stroną umowy i odpowiadał wobec zamawiającego za...

 • KIO 570/18

  Orzeczenia KIO, 10-04-2018

  ..., wykonanie i wdrożenie Systemu Wirtualne Muzea Małopolski” - załączone referencje potwierdzają, iż Mobile MS jako podwykonawca wykonał usługę), 2) usługi — realizacja projektu „System Obsługi Licencji Maszynistów wspierający proces składania wniosków...

 • KIO 494/18, KIO 501/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ... nabytym na podstawie umowy zawartej z organizatorem publicznego transportu zbiorowego, a doświadczeniem nabytym na podstawie umowy zawartej jako podwykonawca z innym przewoźnikiem wskazała KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2018 r., KIO 207/18, KIO 221/18. W...

 • KIO 489/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ..., że z wykazu podwykonawców można wywieść, że podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji zamówienia jako podwykonawca. Jednak ustawodawca przewidział, że to zobowiązanie podmiotu trzeciego będzie zawierało określone treści, co zresztą Zamawiający...

 • KIO 464/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ...generalnym wykonawcą zadania było właśnie to konsorcjum, natomiast członek konsorcjum Przystępującego był w tym zadaniu podwykonawcą. Jego udział został potwierdzony przedłożonym o protokołem, a dowodem przeciwnym, potwierdzającym brak takiego udziału, nie...

 • KIO 410/18, KIO 449/18, KIO 471/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... stoi w sprzeczności, z treścią warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z którym wykonawcę z jego agentem celno-spedycyjnym (podwykonawcą) powinien łączyć stosunek umowny już w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Mając na uwadze...

 • KIO 396/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ...oraz Partner - WIERTMAR Sp. z o.o. realizowało jako podwykonawca Hydrobudowy Gdańsk S.A. Według treści referencji zadanie miało zostać ...M. Sp. z o.o. działał przy rzeczonej inwestycji jako podwykonawca, w związku z czym nie posiada wiedzy w tym zakresie, ...

 • KIO 411/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... realizacji, z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego. PYTANIE NR 59 Zamawiający zamieścił w SIWZ zapis, że Wykonawca lub Podwykonawca do realizacji wymienionych czynności zobowiązany będzie zatrudnić na podstawie umowy o pracę 86 pracowników - zapis zawarty...

 • KIO 448/18

  Orzeczenia KIO, 23-03-2018

  ... te zdolności są wymagane. W związku z powyższym po nowelizacji w określonym wyżej zakresie, podmiot trzeci musi być podwykonawcą przy realizacji zamówienia. Dalej, argumentował, że zgodnie z art. 22a ust.1 ustawy Pzp, który zastąpił wcześniej obowiązujący...

 • KIO 432/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  ..., oparty na ogólnym pełnomocnictwie do uczestniczenia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Tymczasem podwykonawca nie jest uczestnikiem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, a zobowiązanie podmiotu trzeciego tym...

 • KIO 326/18, KIO 327/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  ... Wykonawca D wykonał usługi do 12 stycznia 2018 r. (pytanie 2); 3. informację, czy Wykonawca D zawierał umowy z podwykonawcami i w jakim zakresie czynności (pytanie 4); 4. przesłanie kopii umowy konsorcjum zawartej między Wykonawcą D a Zakładem Utrzymania...

 • KIO 418/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ... sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Górze, ze zgłoszonym podwykonawcą, tj. Uxo Marine S.A., dla części wodnej, wykonanie oczyszczania saperskiego... 7,2 ha, które wykonywało Uxo Marine S.A. jako podwykonawca grupy Geofusion sp. z o.o. Nazwa projektu i lokalizacja ...

 • KIO 399/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ...pokazujące, że wykonawca może nabywać towary/materiały na korzystnych warunkach, informacje o otrzymanych rabatach handlowych, umowy z podwykonawcami, opracowania lub analizy rynkowe, z których wynika, że zaoferowana cena lub jej elementy odpowiadają cenom...

 • KIO 345/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ... roku o łącznej wartości 891 334,60 zł brutto będąc podwykonawcą firmy OLCHA K. Ł.. Na okoliczność iż odmówiono wystawienia ... oświadcza, że „Firma Usługowo Handlowa DREWMIX R. B. będąca podwykonawcą Firmy OLCHA K. Ł. wykonała pozyskanie i zrywkę drewna w ...

 • KIO 389/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  .... Za nieprzekonujący uznać należało złożony przez odwołującego harmonogram wdrożenia systemu zarządzania tożsamością, jaki miał mu przesłać planowany podwykonawca tego systemu – firma Suse Polska sp. z o.o. (załącznik do maila z 23 lutego 2018 r...

 • KIO 287/18

  Orzeczenia KIO, 02-03-2018

  ... u niego stosowne polityki bezpieczeństwa informacji, czy stosuje jakiekolwiek klauzule poufności w umowach z pracownikami, współpracownikami, podwykonawcami, czy też podjął jakieś inne niż wskazane przykładowo powyżej działania w celu zachowania poufności...

 • KIO 282/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  .... W odniesieniu do podmiotu PWPW należy wskazać, iż w treści formularza oferty został on wskazany jako podwykonawca. Jednocześnie wskazano część zamówienia, jaka miałaby temu podmiotowi zostać powierzona, tj. stworzenie oraz obsługa strony internetowej...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij