• KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... być zatrudnione w całym okresie realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zatrudnienia w to miejsce innej osoby. 2.4. Zgodnie z pkt. 5.3.1...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ..., przygotowanie do złożenia wymaganych dokumentów, ale też czas na nawiązanie relacji z potencjalnymi konsorcjantami, podwykonawcami czy dostawcami. Nierealne jest bowiem oczekiwanie, że w każdym przypadku wykonawca będzie mógł bez odpowiedniego...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ... robót, o czym zaświadcza referencja i jej aktualne potwierdzenie z dnia 18.07.2018 r. SEPC nie był podwykonawcą robót budowlanych, ale generalnym wykonawcą robót budowlanych. Shanghai LaoGang solid waste comprehensive development Co., Ltd posiada Centrum...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ... przez oferenta wyjaśnieniach, że jako koszt obsługi geodezyjnej zamówienia oferent wskazuje kwotę 3 690 zł brutto, jednakże umowa z podwykonawcą dotycząca tejże obsługi opiewa na kwotę 3 960 zł. Zdaniem Odwołującego się brak jest przy tym podstaw, by...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ... z dnia 27 lipca 2018 r. wraz z załącznikami IBM wykazał, jakie stawki obowiązywać będą w rozliczeniach pomiędzy IBM a podwykonawcami udostępniającymi zasoby tj. (i) IBM United Kingdom Ltd.; (ii) IBM Polska Business Services sp. z o.o.; (iii) IBM Global...

 • XVII AmA 25/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-10-2018

  ... województw (...), (...), (...), (...), (...) i (...). W roku 2013 i 2014 powód G. S. nie wykonywał prac budowlanych jako podwykonawca w zadaniach, w których wybrana została w przetargu oferta zainteresowanego D. Ś.. Przedsiębiorstwa (...) jako samodzielne...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ...ma utrudnionego lub ograniczonego dostępu do realizacji zamówienia, gdyż zawsze może w nim uczestniczyć jako członek konsorcjum czy podwykonawca właśnie. 19 Jak już wskazano powyżej najnowsze orzecznictwo KIO, w powyższej materii wyraża pogląd, że przepisy...

 • KIO 2021/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ..., iż miejscem realizacji naprawy będzie Dok-Aldok1 zlokalizowany przy ul. Doki 1 w Gdańsku, którego właścicielem jest ów podwykonawca. Zamawiający zaznaczył również, że Odwołujący w treści wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wskazał w „wykazie...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...to, że zamawiający nie miał podstaw do założenia, że wykonawca Ekopomiar będzie na etapie realizacji zamówienia dysponował podwykonawcami posiadającymi stosowne akredytacje, a sam wykonawca - jak wykazano powyżej - takich akredytacji nie posiada. Tym samym...

 • KIO 1953/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... z treścią SIWZ, która to niezgodność polegała na niewypełnieniu części 2 sekcji „d" JEDZ (informacji o podwykonawcach), mimo że samodzielnie nie produkuje oferowanych wyrobów, natomiast Zamawiający nie zażądał uzupełnienia JEDZ, czym doprowadził do wyboru...

 • KIO 1911/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ... określony w §2 Umowy Podwykonawczej oraz w Załączniku nr 10 - Szczegółowy opis zakresu Przedmiotu Umowy. Umowa Podwykonawca przewidywała udział Podwykonawcy w pracach wszystkich Etapów Umowy ISOK w tym Etapu 5. Odwołujący stwierdził, że GISPartner...

 • KIO 1872/18, KIO 1895/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ... zł, oraz okoliczność, iż na mocy umowy zawartej z Autostrada Mazowiecka Sp. z o.o. w dniu 23 października 2014, podwykonawca ten realizować miał m.in. usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Rejonu w Ożarowie Mazowieckim, można wysunąć tezę...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... aby poruszały się po nim osoby trzecie bez odpowiedniego nadzoru czy przeszkolenia. Jego zdaniem wykonawca i podwykonawca powinni być zatem informowani o prowadzeniu kontroli z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby móc chociażby zapewnić obecność uprawnionych...

 • KIO 1905/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... z oświadczeniem o samodzielnym wykonaniu zamówienia – producent nie jest, w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych, ani podwykonawcą, ani podmiotem trzecim, z którego zasobów wykonawca korzysta. 20 Bez znaczenia dla oceny zarzutu naruszenia art...

 • KIO 1860/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ... również, że już na etapie opracowywania oferty porozumiał się z podwykonawcą w sprawie organizacji przejazdu kolejowego. W przypadku wyboru oferty Odwołującego podwykonawca ten niezwłocznie przystąpi do opracowania projektu przejazdu na stacji Jaworzyna...

 • KIO 1873/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ... opisany również wpływ własnych cech i obiektywnych, naturalnych przewag ekonomicznych (dofinansowanie PFRON, faktury, umowy z podwykonawcami), którymi odwołujący dysponuje, a które w procesie kształtowania oferty pozwoliły na zaoferowanie atrakcyjnej ceny...

 • KIO 1869/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ...nie odnosić jedynie do pewnej części dokumentacji projektowej noszącej właśnie taki tytuł. Podmiot trzeci zadeklarował, że będzie podwykonawcą w ramach realizacji robót na podstawie umowy na podwykonawstwo oraz oświadczył, że w tym zakresie udostępni swoją...

 • KIO 1793/18, KIO 1820/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ... sugerować może dodatkowo, że firma ta będzie pełniła pewne role w dostawach bądź budowie obiektów masztowych na rzecz zamawiającego jako podwykonawca. 17 Odnośnie zarzutów w zakresie oferty CELNET Sp. z o.o. S.K. (część II zarzutów). Ad. zarzutu nr 1...

 • KIO 1816/94, KIO 18/94

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ...będzie się wymagało od Wykonawcy uzyskania zgody na dostawców Mate- riałów, ani na podzlecenie, dla którego Podwykonawca jest wymieniony w Kontrakcie, dla innych proponowanych Podwykonawców będzie wymagana uprzednia zgoda Inżyniera; (b) Wykonawca powiadomi...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... do „wylistowania" wszystkich czynników o których wspomina zamawiający i jest to okoliczność powszechna w praktyce. Wykonawcę bowiem interesuje, za ile podwykonawca wykona dane prace, tak by mógł on je uwzględnić - jak uczynił to AVR S.A. - w swej ofercie...

 • KIO 1826/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ...zgodnie z treścią § 9 ust. 10 zdania 3,4,5 projektu umowy Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, celem akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany do...

 • KIO 1807/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ... jaki w istocie zakres prac został mu zlecony w ramach owego projektu, przy realizacji którego działał jedynie jako podwykonawca części prac, a którego głównym wykonawcą był Sermasa, co w konsekwencji doprowadziło do bezzasadnego uznania, iż Elecom spełnia...

 • KIO 1827/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ..., którymi mogą być przykładowo oferty uzyskane od dostawców, w tym zawierające uzgodnione upusty, umowy wstępne z podwykonawcami, czy zawarte w samych wyjaśnieniach obliczenia wskazujące na prawidłowość kalkulacji cenowej i zysk. Brak udzielenia przez...

 • KIO 1806/18

  Orzeczenia KIO, 24-09-2018

  ... cen kosztów pracy (stały systematyczny wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, na które szczególnie podatna jest Poczta Polska – podwykonawca WZKart). Podał, że płaca minimalna rosła w Polsce w ubiegłych latach w następujący sposób: rok 2015 – 1750...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ..., którymi mogą być przykładowo oferty uzyskane od dostawców, w tym zawierające uzgodnione upusty, umowy wstępne z podwykonawcami, czy zawarte w samych wyjaśnieniach obliczenia wskazujące na prawidłowość kalkulacji cenowej i zysk. Przenosząc powyższe na...

 • KIO 1757/18, KIO 1770/18

  Orzeczenia KIO, 17-09-2018

  ... regulamin dotyczący posługiwania się informacjami poufnymi. We wszystkich umowach zawieranych z podmiotami współpracującymi lub podwykonawcami zawierane są postanowienia zobowiązujące do zachowania poufności. Z kolei instrukcje obsługi dotyczące ww...

 • I AGa 196/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-09-2018

  ... każdy z konsorcjantów będzie miał prawo samodzielnego zawierania umów ze swoimi dostawcami lub ewentualnymi usługodawcami bądź podwykonawcami. Strony postanowiły, że odpowiadają solidarnie przed Powiatem B. za ewentualne szkody, gdyby powstały na skutek...

 • KIO 1665/18, KIO 1675/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ..., iż faktycznie koszt wynoszą 1zł, Jest to Sygn. akt: KIO 1665/18 KIO 1675/18 39 jedynie dowód na okoliczność, że oferent/podwykonawca tak twierdzi (zgodnie z prawdą lub też się z nią mijając). W związku z powyższym Zamawiający stoi na stanowisku, że...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... ograniczenie konkurencji. Podwykonawstwo może skutkować ograniczeniem konkurencji, gdy jeden z wykonawców występuje jako kompleksowy podwykonawca innego, będąc obowiązanym do realizacji większości lub niemal całego zamówienia. W takim przypadku złożenie...

 • KIO 1691/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  .... Z przepisów tych wynika ponadto, że konieczność zrealizowania przez podmiot trzeci usługi lub roboty budowlanej jako podwykonawca dotyczy tej części przedmiotu zamówienia, do realizacji której był wymagany udostępniany zasób. Izba stwierdziła analizując...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij