• KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... swoją wiedzę i doświadczenie oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia Konsorcjum BNIMEX i będzie uczestniczyć wykonywaniu zamówienia jako podwykonawca. Z kolei Konsorcjum BANIMEX w sposób jak najbardziej zgody w prawem udzieliło wyjaśnień w piśmie z dnia...

 • XXIII Ga 2057/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-05-2018

  ... dotyczy nazwy i danych adresowych podmiotu udostępniającego zasoby (str. 58). Podmiot ten jako potencjalny realny współwykonawca (podwykonawca) tego zamówienia, udostępniając swoją wiedzę i doświadczenie nie może z tego tytułu na etapie składania oferty...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ..., na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń...

 • KIO 887/18, KIO 896/18, KIO 916/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... specjalista ds. nadzoru geologicznego, specjalista ds. kontaktów ze społecznością i promocji, specjalista ds. umów z podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami, specjalista ds. współpracy z gestorami sieci, specjalista ds. inżynierii ruchu, specjalista ds...

 • KIO 913/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... warunki współpracy z innymi podmiotami, np. wynajmującymi niezbędną infrastrukturę, dostawcami towarów (sprzętu) i usług, podwykonawcami, tak by zapewnić wykonalność poszczególnych usług emisji oferowanych 9 Zamawiającemu, jak i określić koszt ich...

 • KIO 910/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... 11/ReMadr/Biez/2015 zawarta pomiędzy Konsorcjum, a R-BUD Firma Usługowo Transportowo Handlowa R.B. w § 1 ust. 2 wskazuje, że to ten podwykonawca wykonywał będzie roboty budowlane i usługi z zakresu bieżącego utrzymania dróg na „drodze 94g w km 0+866 - 60...

 • KIO 875/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...poważna wątpliwość co do tego czy doradca, konsultant może w ramach niniejszego zamówienia i jego specyfiki być jednocześnie utożsamiony z podwykonawcą, w świetle definicji zawartych w ustawie Pzp. Stosownie bowiem do art. 2 pkt 9b ustawy Pzp przez umowę o...

 • KIO 860/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... się do wykonawcy INSTALBUD Sp. z o.o. o złożenie brakujących dokumentów potwierdzających, że na dzień składania oferty podwykonawca „ELCONT” R. C, F. R. Sp. J. nie podlegał wykluczeniu; 6. dokonał czynności odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... ofertę cenową opiera się o globalną wycenę projektu, a w konsekwencji o własne "'negocjowane ceny z dostawcami i podwykonawcami oraz o własne RMS i wskaźniki cenotwórcze — dla całości zadania. Wykonawca przygotowując ofertę ma prawo opierać się na...

 • KIO 862/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... w ramach potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ten sam podmiot wpisany zostaje w formularz ofertowy Odwołującego jako podwykonawca, jest on bowiem producentem elementów składających się na zadanie nr 1. Odwołujący składa wraz z ofertą...

 • KIO 851/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... zł brutto. Ponadto, wykonawca Elpex przedstawił referencje wystawione przez Dorbud S.A. z siedzibą w Kielcach, potwierdzające, że Elpex, jako podwykonawca Dorbud S.A., realizował w okresie od 25.02.2016 r. do 19.12.2016 r. Budowę Domu Kultury pełniącego...

 • KIO 786/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą). Z charakteru przedmiotu dostawy, którą są SERWERY o znacznych gabarytach, usługa naprawy odbywa się co do...

 • KIO 827/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... do poz. 2.2 Wykazu Płatności (pn. Pozostałe Dokumenty Wykonawcy, nieobjęte poz. 2.1, w tym dokumentacja wykonawca i podwykonawca, w tym wartość praw autorskich), co miało miejsce w stosunku do: - Projektu architektonicznego tunelu wraz z obiektami obsługi...

 • KIO 861/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ...przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w pkt. 4.a) SWIZ. W tym celu Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest do uzyskania od tych pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie...

 • KIO 810/18

  Orzeczenia KIO, 15-05-2018

  ...: (Wykonawca określa odpowiedni zakres wraz z podaniem firm podwykonawców* lub pozostawia bez wypełnienia jeżeli nie dotyczy). Podwykonawca* (nazwa i adres firmy) Pojęcie „część prac wykonywana codziennie i okresowo" nie stanowi określenia zakresu ani...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... między Ministrem Zdrowia a reprezentującym go POL TRANSPLANTEM, z której to wynika z § 1 pkt 9, że podwykonawca, czyli zamawiający będzie wykonywał badania typowania wstępnego. Ma to istotne znaczenie przy zaistniałym sporze, co do możliwości oznaczeń...

 • KIO 764/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych twierdząc, że w obecnym stanie prawnym podmiot trzeci winien wykonywać jako podwykonawca całość prac określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z takim stanowiskiem nie sposób się zgodzić, gdyż skoro...

 • XVII AmA 43/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-05-2018

  ... faktycznie dwukrotnie złożył ofertę, jako członek konsorcjum, łącznie ze spółkami (...) a.s. (dalej: Konsorcjum) oraz jako kompleksowy podwykonawca (...) S.A. oraz pomimo, że zastosowanie w/w przepisu jest sprzeczne z ustaleniem samego organu, który na s...

 • KIO 783/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... podstawie odrębnych przepisów. Odwołujący wskazał, że zgodnie z pkt III ust. 8 SIWZ Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca na podstawie umowy o pracę zatrudniał osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, zgodnie z art. 29 ust...

 • KIO 782/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... nie stanowi istotnej treści oferty, a ma walor głównie informacyjny. Stąd w orzecznictwie Izby wskazuje się, że oświadczenie o podwykonawcach nie stanowi treści oferty w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp tj. merytorycznej treści zobowiązania wykonawcy...

 • KIO 808/18

  Orzeczenia KIO, 09-05-2018

  ..., aby zostać uznane za niezbędne, muszą dotyczyć całego łańcucha osób mających dostęp do takich danych, włącznie z podwykonawcami. Wykonawca powinien zatem wykazać, że również jego podwykonawcy w sposób skuteczny zobowiązali się zachować w tajemnicy fakt...

 • KIO 749/18

  Orzeczenia KIO, 07-05-2018

  ..., dostawy, serwisowania biletomatów oraz uzyskania rynkowej marży, tj. kosztu istotnej części składowej całości zamówienia, podwykonawca uzyska 17.165 złotych netto/szt. Średnia cena biletomatu oferowanego przez SOP dla ww dostaw, zrealizowanych około...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...ustawy Pzp, 45 spełnienia tego warunku z jakiegoś powodu nie wykazał (usprawiedliwiając się w tym zakresie nieudanymi negocjacjami z podwykonawcą). W tym zakresie należy jednak zauważyć, że w tym samym czasie do Zamawiającego wpłynęła informacja o możliwej...

 • KIO 718/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  ... r. Do odwołania Wykonawca dodatkowo przedłożył korespondencję jaką prowadził z Zamawiającym dotyczącą zgłoszeń umów z podwykonawcami i dostawcami materiałów oraz wniosków materiałowych z nich wynikających, które w ramach umowy nr 040/IH/2017 Zamawiający...

 • KIO 685/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  ... za podwykonawcę może być uznany wyłącznie taki podmiot, który realizuje pewną część zamówienia publicznego. Nie jest zatem podwykonawcą taki podmiot, który nie realizuje części zamówienia publicznego, lecz np. udziela wykonawcy określonych uprawnień (praw...

 • KIO 731/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... firma osiąga dzięki sprawnemu zarządzaniu firmą, która posiada dobrze przeszkolonych pracowników dzięki czemu nie musi zlecać prac podwykonawcą (pisownia oryginalna), a usługi będzie wykonywać samodzielnie”. Pismem z dnia 5 kwietnia 2018 r. zamawiający...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ..., o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca zobowiązuje się wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 16.5...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... tych ofert pokazuje, jaką faktyczną przewagę konkurencyjną ma dany wykonawca i jakie ostatecznie warunki realizacji umowy z podwykonawcą może uzyskać. Na wstępnym etapie - na etapie składania wstępnych ofert podwykonawczych, podwykonawcy nie deklarują z...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...treści oferty.” W związku z powyższym, nawet jeśli Zamawiający przyjął, że doszło do zmiany oferty w zakresie współpracy z podwykonawcami lub nawet gdyby Odwołujący faktycznie zmienił zamiar w tym zakresie, to nie powinno skutkować to przyjęciem, że oferta...

 • KIO 617/18, KIO 621/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ..., decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej" - brak uwzględnienia specjalistów kontaktów ze społecznością i promocji, umów z podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami, współpracy z gestorami sieci wymienionych w OPZ 2.1.2: - §14 pkt. 1.1...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij