• T-182/15

  Orzeczenia ETS, 09-04-2019

  ... nr 2 lub części nr 3 pociąga za sobą zakaz składania przez oferenta, działającego jako jedyny wykonawca, członek konsorcjum lub podwykonawca, ofert w odniesieniu do części nr 4 lub części nr 6. Co się tyczy części nr 4 przewidziano podobny zakaz...

 • KIO 169/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... rozdz. VII ust. 5 SIWZ, wskazując m.in., wykonawca lub podwykonawca składa – informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art... podmiot trzeci Hytera Mobilfunk został wskazany jako podwykonawca (pkt 6 formularza ofertowego, gdzie wskazano...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... z kwot należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia porozumienia pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą lub prawomocnego orzeczenia sądowego. Inżynier może również wstrzymać płatność dowolnej z kwot, jeżeli...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... r. Powyższe okresy to zdecydowanie za mało czasu dla analizy przekazanej wykonawcy dokumentacji, przeprowadzenie uzgodnień z podwykonawcami, wyszukania i wyboru osób z odpowiednimi kwalifikacjami do uczestnictwa w realizacji zamówienia (zgodnie z żądaniem...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...dnia 11 stycznia 2017 r. (KIO 7 2685/17) Oznacza to, że producent (albo autoryzowany podmiot) powinien występować właśnie jako podwykonawca szkoleń. Ze złożonej przez Decsoft S.A. oferty oraz oświadczenia JEDZ wynika jednak, że wykonawca ten nie ma zamiaru...

 • KIO 2658/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ..., podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 20. Poświadczenie za zgodność z oryginałem...

 • KIO 34/19

  Orzeczenia KIO, 16-01-2019

  ... złożenia Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego zgłoszenia podwykonawstwa, a w przypadku robót budowlanych – również kompletnej kopii umowy z dalszym podwykonawcą, celem uzyskania akceptacji (argument z § 2 ust. 7 lit. b i c umowy). Co więcej, z dowodu O4...

 • KIO 2629/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ..., w której producent systemu szpitalnego (HIS) oraz radiologii razem składają ofertę, albo producent radiologii jest podwykonawcą udzielającym licencję wykonawcy głównemu na moduły radiologii z prawem sublicencji na rzecz placówek medycznych. Wskazane...

 • KIO 2632/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ... 12 wzoru umowy oraz w Rozdziale VII SIWZ daleko posuniętej ingerencji Zamawiającego w stosunki między Wykonawcą a podwykonawcami oraz sformułowanie w tym zakresie wymagań nadmiernych w przypadku umowy na świadczenie usług w szczególności poprzez wymaganie...

 • KIO 2488/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ... przy pominięciu obowiązujących przepisów prawa zamówień publicznych. Taki sposób działania Zamawiającego świadczy więc niewątpliwie o zmowie z podwykonawcą. Co więcej, z treści odstąpienia od umowy z dnia 8 listopada 2018 r. oraz pisma PAS Projekt...

 • KIO 2643/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ...Odwołującego odpowiedź (pismo z 6 grudnia 2018 r.), przez odwołanie się do koncesji posiadanej przez Wykonawcę FML (podwykonawca Odwołującego), 18 potwierdza, że nie posiada on wymaganej treścią warunku udziału w Postępowaniu koncesji. Brak koncesji został...

 • KIO 2597/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ..., b) zasoby nie są skutecznie udostępnione bo SBL i WGB nie są - zgodnie z treścią oferty - podwykonawcami robót budowlanych, c) jedynym podwykonawcą ma być Strabag, ale Strabag nie udostępnia zasobów, d) WGB i SBL miały - zgodnie z oświadczeniem wykonawcy...

 • KIO 2565/18

  Orzeczenia KIO, 07-01-2019

  ...zakresie; - w wykazie podwykonawców nie wskazano, by podmiot udostępniający zasób miał realizować jakieś roboty jako podwykonawca CFT. Z powyższego w ocenie Odwołującego wynika jednoznacznie, że podmiot udostępniający zasób nie zrealizuje robót budowlanych...

 • KIO 2572/18

  Orzeczenia KIO, 02-01-2019

  ... terenie Elektrociepłowni w Zabrzu nowej elektrociepłowni (dalej „Projekt Zabrze”). Czynności w ramach Projektu Zabrze EPK wykonywało jako podwykonawca na rzecz Odwołującego. Odnosząc się do treści Wykazu EPK w zakresie Projektu Zabrze, w którym to Wykazie...

 • KIO 2535/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... teren, droga i cenna aparatura, badania naukowe). Wskazał także w pkt III.4. siwz, że „wymaga, aby wykonawca/podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby świadczące prace u zamawiającego (na portierniach zewnętrznej i wewnętrznej). Osoby te...

 • KIO 2506/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ...), było w całości podzlecone przez wykonawcę P podwykonawcom, a wykonawca P zapewniał jedynie nadzór nad tymi podwykonawcami; zakres ten zaś stanowiły dostawy urządzeń wg dokumentacji projektowej inwestora lub producentów, zatem zależność pomiędzy udziałem...

 • KIO 2529/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... i w okresie gwarancji. Przedstawiciel lidera Konsorcjum brał udział we wszystkich naradach inwestora z wykonawcami i podwykonawcami. Lider Konsorcjum ponosi solidarną odpowiedzialność wraz z członkiem Konsorcjum za należyte wykonanie umowy inwestycyjnej...

 • KIO 2501/18, KIO 2502/18, KIO 2504/18

  Orzeczenia KIO, 20-12-2018

  ... świadczenia usług wrażliwych, związanych z ochroną danych osobowych ubezpieczonych w KRUS, niezbędne jest posiadanie wiedzy, jaki podwykonawca będzie brał udział w wykonywaniu zamówienia na określonym etapie realizacji zamówienia i tym samym mogącym mieć...

 • II Ca 559/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-12-2018

  ..., że (...)udostępnia swoje zasoby w formie doradztwa i konsultacji, natomiast podmiot ten nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia jako podwykonawca. Wezwaniem z dnia 28 lutego 2017 roku powód wezwał tego wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z...

 • KIO 2503/18

  Orzeczenia KIO, 17-12-2018

  .... W konsekwencji Zamawiający stwierdził, że spółka Epsylon Sp. z o.o. sp. k. z całą pewnością będzie podwykonawcą w ramach złożonej oferty. Spółka ta ma bowiem wykonać zindywidualizowane urządzenie, niewystępujące w jej ofercie ani standardowo ani przez...

 • KIO 2480/18

  Orzeczenia KIO, 17-12-2018

  ... wskazywał, że niezgodność ta polega na tym, że wymieniony w ofercie podmiot trzeci tj. IMS ma być podwykonawcą odwołującego w zakresie wynikającym w treści złożonej oferty w postaci „doradztwa i konsultacji”. Tymczasem przy podwykonawstwie z użyczeniem...

 • KIO 2440/18

  Orzeczenia KIO, 14-12-2018

  ... złożonej oferty. Zmiana ta miała polegać na oświadczeniu, że Odwołujący wykona zamówienie z udziałem dwóch podmiotów jako podwykonawcami w zakresie szkoleń, podczas, gdy w ofercie oświadczył on, że zamówienie wykona samodzielnie i nie zamierza zlecić...

 • KIO 2354/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ...nie wymagają dowodzenia ani też szacowanej ilości roboczogodzin przewidzianych na realizację poszczególnych usług. W zakresie umowy z podwykonawcą, Zamawiający nie żądał jej okazania. Wskazał, że złożył w toku postępowania, jako dowód dokument na stronie 5...

 • KIO 2281/18, KIO 2286/18, KIO 2291/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... w sposób pośredni a podmiot trzeci Zakład Usługowo Projektowy MOSTEX T. S. będzie brał udział w realizacji przedmiotowego zamówienia jako podwykonawca; Konsorcjum Salini 5. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 24 ust. 5 pkt 2) ustawy...

 • KIO 1287/18, KIO 1290/18, KIO 1297/18, KIO 1301/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... w imieniu własnym, osoba nie upoważniona do reprezentacji wykonawcy czy na gruncie przepisów obowiązujących w obecnym postępowaniu podwykonawca, a zatem wszystkie te podmioty, które nie mieszczą się w pojęciu katalogu osób uprawnionych do wniesienia...

 • KIO 2446/18

  Orzeczenia KIO, 10-12-2018

  ...2021; 7. Odśnieżanie dróg serwisowych dla GDDKIA w Olsztynie jako podwykonawca na odcinku 32 km w latach 2012 - 2014 8. ...10.2021. 7. Odśnieżanie dróg serwisowych dla GDDKIA w Olsztynie jako podwykonawca na odcinku 32 km w latach 2012 – 2014. 8. Odśnieżanie...

 • KIO 2399/18

  Orzeczenia KIO, 05-12-2018

  ...szczególności żadna ze spółek wskazanych przez Odwołującego na str. 8. nie była na etapie składania oferty planowanym podwykonawcą TPF. Nie jest zrozumiałe, w jakim celu Odwołujący wskazał listę podwykonawców w kontekście rzekomo wskazanych w wyjaśnieniach...

 • KIO 2395/18

  Orzeczenia KIO, 05-12-2018

  ...Podmiotu Trzeciego jest utajnienie samej nazwy tego Podmiotu, który jednocześnie w trakcie realizacji zamówienia będzie podwykonawcą Przystępującego, a w dalszej konsekwencji również wszelkich innych informacji, które mogłyby zidentyfikować ten Podmiot. Są...

 • KIO 2387/18

  Orzeczenia KIO, 04-12-2018

  ...z wyłączną funkcją lokalizacji GPS, montowanego w pojeździe wynosi 67 zł netto. Natomiast w przypadku gdy dana spółka jako podwykonawca świadczy usługi związane z montażem urządzeń na rzecz innych kontrahentów, wówczas koszt zakupu tej usługi wynosi 120 zł...

 • KIO 2406/18

  Orzeczenia KIO, 30-11-2018

  ... o.o. (KIO 2095/18). W piśmie tym literalnie wskazano (strona 13 akapit drugi), że ani Konsorcjum GB ani ich podwykonawca wskazany w treści oferty - niemiecka spółka Optimare Systems GmbH nie posiadają wymaganego prawem certyfikatu PART 21, w efekcie czego...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij