• KIO 211/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, albowiem w trakcie realizacji zamówienia podmiot ten nie będzie podwykonawcą, należało uznać, że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu. Gdyby Zamawiający ocenił ofertę Wykonawcy poprawnie, otrzymałaby ona...

 • KIO 166/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  .... PBI PROTE w zakresie, w jakim wykonywało prace, nie skorzystało z tego trybu, nie zgłaszając udziału dalszego podwykonawcy. Podwykonawca ten w żaden inny sposób nie zakomunikował także udziału dalszego podwykonawcy 17 w realizacji zadania. Mając ten stan...

 • KIO 197/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...na etapie realizacji zamówienia, a jedynie pewne elementy ustaleń odnoszących się do zasad współpracy między Konsorcjum a podwykonawcami mogłyby mieć - potencjalnie - walor tajemnicy przedsiębiorstwa. Niemniej i w tym zakresie należałoby wpierw wykazać, że...

 • KIO 112/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ... członków konsorcjum zostały wskazane spółki: Niro sp. z o.o. oraz EC sp. z o.o. (pieczątki tych spółek); – jako podwykonawca wskazana została Alter sp. z o.o. {dalej również: „Alter”}; – do oferty zostały dołączone odrębne oświadczenia Niro sp. z o...

 • KIO 115/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ...silników i prądnic i nie płaci 4 w tym zakresie marży podwykonawcom. Z drugiej strony jest możliwe, że podwykonawca wąsko wyspecjalizowany w produkcji konkretnych podzespołów wykonałby je taniej. Możliwość skrócenia czasu pracy i oszczędności na kosztach w...

 • KIO 104/18

  Orzeczenia KIO, 01-02-2018

  ... właśnie ofertę firmy E.C. Leditech Ltd. Dodatkowo należy zauważyć, że Firma E.C. Leditech Ltd. miała być podwykonawcą Odwołującego w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. Izba zauważa, że przepisy ustawy Pzp nie ograniczają wykonawców co do środków...

 • KIO 94/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  .... W ocenie Odwołującego, jest to zatem jedna z umów zawieranych „w ramach” udzielanych zamówień, podobnie jak będą nią umowy z podwykonawcami. Nawet jednak, gdyby termin „w ramach” rozumieć bardzo wąsko - czego Zamawiający nie wyjaśnił w swoim piśmie - to...

 • KIO 98/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... Tritex sp. z o.o. przedkładając zezwolenia, o którym mowa w części XV specyfikacji, którego nie on jest adresatem, a podwykonawca - nie gwarantuje wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ, w szczególności pkt Ill ust. 13 załącznika nr 1, w myśl...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... takiej oferty na etapie składania oferty w Postępowaniu, jeżeli Przystępujący L nie był jeszcze pewien współpracy z potencjalnym podwykonawcą, to nie musiał wskazywać już wówczas jego nazwy w JEDZ. III.4. Koszty wypełniania kryteriów pozacenowych Zarzuty...

 • KIO 82/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... się legitymował realizacją własnymi siłami zadania lub zadań (bez rozróżnienia, czy działał jako wykonawca, generalny wykonawca, lub podwykonawca), które potwierdzą to doświadczenie. Zamawiający mając przy tym na uwadze art. 63 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE...

 • KIO 67/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... również, że twierdzenia wykonawcy zawarte w wyjaśnieniach z dnia 13 grudnia 2017r., z których wynika, że podwykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w następującej cześć: 7 - wykonanie oprogramowania, aplikacje; - realizacja wsparcia technicznego w...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... Przystępujący podniósł okoliczność, iż jest głównym wykonawcą w projekcie Polska Cyfrowa, gdzie ma podpisane umowy z podwykonawcami na kwoty jeszcze niższe niż w przedmiotowym postępowaniu, a w razie zaistnienia takiej konieczności podwykonawcy ci udzielą...

 • KIO 17/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... udowodnić realność poszczególnych wartości objętych czynnościami mającymi być wykonanymi w zakresie planowanych lub zawartych umów z podwykonawcami jak np. zakupów szaf rack, Serwerów Centralnych czy Serwera Backupowego czy też integracji i serwisu części...

 • KIO 23/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... usterek technicznych oraz czynności uwalniania ludzi uwięzionych w kabinach. Jednakże nigdzie nie określono ile osób wykonawca lub podwykonawca winien zatrudnić w tej formie, jak i zamawiający nie wymagał określonego wymiaru etatu stosunku pracy. 3...

 • KIO 29/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... jej punkcie 7, że zamierza powierzyć podwykonawcy wykonywanie m.in. zadań nr 1, 6, 7 i 18, wskazując jednocześnie, że podwykonawcą będzie firma PHU „KERAM” s.c. M. Ś., S. Ś. W załączonym do oferty dokumencie JEDZ Odwołujący oświadczył, że zamierza...

 • KIO 11/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... i 2 Pzp z uwagi na to, że wskazując w JEDZ oraz w treści oferty, że Althea będzie posługiwała się podwykonawcą, na którego zasoby się powołuje nie wskazała ona w jakim zakresie oraz nie udowodniła Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponowała...

 • KIO 2720/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... powodu, że wykonawca LIRECO K. K. nie wykazał, że będzie dysponował podmiotem trzecim CD TELETECHNIKA M. Ł. jako podwykonawcą, który wykona usługi w zakresie których udostępnił swój potencjał zawodowy - powinien zostać wykluczony z udziału w postępowaniu...

 • KIO 2725/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... w formularzu ofertowym nie wykazał, iż Etec Sp. z o.o. będzie realizował jakikolwiek zakres robót jako podwykonawca, natomiast w drugim złożonym formularzu wskazał wykonawcę Etec jako podwykonawcę i wskazał zakres przewidzianego podwykonawstwa, tj. montaż...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... w sieci Internet.” Odwołujący wskazał również, że dane dotyczące podmiotu trzeciego udostępniającego swoje zasoby mającego być podwykonawcą będą podlegały ujawnieniu po zawarciu umowy, gdyż umowy w sprawie zamówienia publicznego są jawne i podlegają...

 • KIO 2715/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ..., musi w formularzu oferty /zał. 1 do siwz/ wskazać część/zakres zamówienia jaką wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać nazwę podwykonawcy. W innym wypadku należało wpisać w odpowiednim miejscu formularza „nie dotyczy” lub podobne...

 • KIO 2684/17, KIO 2685/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ...zamówienia (jego producenta) to jedynie spółka Dell EMC powinna zostać wskazana, jako podwykonawca w zakresie określonym w § 5 ust. 12 w zw. z § 7...tj. czy producent będzie czy też nie podwykonawcą jest irrelewantne w stosunku do zakresu przedmiotu ...

 • KIO 2730/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... firma Nordisk dzierżawi pasmo od UKE na zasadach wyłączności, to niezależnie od woli jakichkolwiek podmiotów jest ona podwykonawcą koniecznym. Z argumentacji przedstawionej przez Odwołującego można wnosić, że jedynie przypuszcza on, iż firma Nordisk nie...

 • KIO 2726/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ...na podstawie umów cywilnoprawnych, tym samym będą to osoby z zewnątrz, które także mogą w istocie być podwykonawcami, realizując określone części zamówienia. Fakt ten potwierdza rolę T4B jako integratora zarówno robót budowlanych/usług jak i poszczególnych...

 • KIO 2722/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... nie mogło wykonać doręczeń około 6.500 spersonalizowanych książeczek do ich adresatów, gdyż żaden z członków Konsorcjum Samindruk, jak i podwykonawca Warsaw Media House Sp. z o.o. Sp.K., a już na pewno żaden ze studentów faktycznie wykonujących tę usługę...

 • KIO 2677/17

  Orzeczenia KIO, 04-01-2018

  .... przepisu, DRMC doradztwo gospodarcze M. C. dla skuteczności udzielenia zasobu powinien był być wskazany jako podwykonawca prowadzący rozliczenie przedmiotu zamówienia. Tymczasem wykonawca g..eu W. G. wskazał jednoznacznie, że przy wykonywaniu niniejszego...

 • KIO 2647/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ..., na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Oznacza to, że poświadczania dokumentów za zgodność z...

 • KIO 2629/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ... zasobów na czas realizacji zamówienia; w tym sensie (oddania do dyspozycji określonych zasobów) ów podmiot trzeci stanie się podwykonawcą w realizacji zamówienia, jeśli zamówienia to otrzyma. W opisanej sytuacji Wykonawca nie może w lit. D odpowiedzieć...

 • KIO 2701/17

  Orzeczenia KIO, 29-12-2017

  ... nie złożył oferty lub członek konsorcjum działający w imieniu własnym, osoba nie upoważniona do reprezentacji wykonawcy czy podwykonawca, a zatem wszystkie te podmioty, które nie mieszczą się w pojęciu katalogu osób uprawnionych do wniesienia odwołania...

 • KIO 2606/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... w tym zakresie, charakter handlowy posiadają informacje dotyczące partnerów handlowych oraz zawartych przez wykonawcę umów (w tym z podwykonawcami i dostawcami) i mogą one stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa (por np. wyrok KIO z dnia 2.08.2013 r...

 • KIO 2632/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów jest niewystarczająca, ponieważ nie wynika z niego, iż podmiot ten będzie występował jako podwykonawca zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, pomimo, iż udostępnia on swoje zasoby w zakresie wiedzy i...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij