• KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... aby poruszały się po nim osoby trzecie bez odpowiedniego nadzoru czy przeszkolenia. Jego zdaniem wykonawca i podwykonawca powinni być zatem informowani o prowadzeniu kontroli z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby móc chociażby zapewnić obecność uprawnionych...

 • KIO 1826/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ...zgodnie z treścią § 9 ust. 10 zdania 3,4,5 projektu umowy Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, celem akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany do...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... do „wylistowania" wszystkich czynników o których wspomina zamawiający i jest to okoliczność powszechna w praktyce. Wykonawcę bowiem interesuje, za ile podwykonawca wykona dane prace, tak by mógł on je uwzględnić - jak uczynił to AVR S.A. - w swej ofercie...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ..., którymi mogą być przykładowo oferty uzyskane od dostawców, w tym zawierające uzgodnione upusty, umowy wstępne z podwykonawcami, czy zawarte w samych wyjaśnieniach obliczenia wskazujące na prawidłowość kalkulacji cenowej i zysk. Przenosząc powyższe na...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... ograniczenie konkurencji. Podwykonawstwo może skutkować ograniczeniem konkurencji, gdy jeden z wykonawców występuje jako kompleksowy podwykonawca innego, będąc obowiązanym do realizacji większości lub niemal całego zamówienia. W takim przypadku złożenie...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ... przekierowania na potrzeby niniejszego przetargu, jest też tam, co wykazał Odwołujący dowodem w postaci - umowy z podwykonawcąpodwykonawca, który zgodnie z § 5 ust. 3 tej umowy jest także zobowiązany do realizacji tamtego zamówienia „sprzętem właściwym...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...także do KIO odwołania od czynności Zamawiającego. W ramach tych postępowań Odwołujący pozyskał wiedzę o podwykonawcach Samindruk z których korzysta w ramach realizacji tego zamówienia, jego potencjale technologicznym, produkcyjnym, możliwościach wykazania...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... przez Przystępującego. Dodatkowo, Przystępujący chciałby podkreślić, iż Firma Ocean Sense została wskazana w ofercie Odwołującego jako podwykonawca, któremu zleci się wykonanie tego elementu zamówienia. Na tej podstawie należy stwierdzić, iż Odwołujący w...

 • KIO 1545/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. Zdaniem Odwołującego, nie budzi wątpliwości, że konsekwentnie ustawodawca określa, że udzielić podwykonawcy...

 • KIO 1487/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... placówką edukacyjną. W tym aspekcie wydaje się wątpliwe wykonanie zadania na czas bez posiadania stosownej umowy z lokalnym podwykonawcą już na etapie składania oferty a na pewno na etapie składania wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Analogicznie...

 • KIO 1522/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...ale wyłącznie w branży mostowej, a nie w branży drogowej i od wielu lat zawsze posiłkuje się podwykonawcami lub konsorcjantami odpowiedzialnymi za wykonywanie zakresu zamówienia z branży drogowej, także w zakresie personelu kierowniczego. Tytułem przykładu...

 • KIO 1483/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ..., na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... itp. Po trzecie doświadczenie zdobywa się na rzecz podmiotu, z którym jest bezpośrednio zawarł umowa — tylko on może poświadczyć czy podwykonawca wywiązał się z jej postanowień, czy wykonał ją należycie. Inny podmiot w żaden sposób nie jest w stanie tej...

 • KIO 1491/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Jeśli tak Sygn. akt: KIO 1491/18 str. 8 to nie ma żadnego znaczenia czy podwykonawca zastrzegł sobie poufność składanej oferty, a ważne jest czy uczestnik postępowania poczynił kroki w zakresie jej nieujawniania i...

 • KIO 1331/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... zlecania wykonania części Robót, Usług i Dostaw bez formalnego potwierdzenia tego faktu, tj. umowy bądź aneksów z podwykonawcami do zawartych wcześniej umów. Wykonawca w ten sposób unikał zastosowania procedury przewidzianej w Subklauzuli 4.4. SWK...

 • KIO 1435/18, KIO 1440/18

  Orzeczenia KIO, 06-08-2018

  ...zł netto, nie oznacza w żadnym razie, że za taką cenę podjął się wykonania elementów studium wykonalności wskazany w ofercie podwykonawca Muliconsult Sp. z o.o. z Warszawy. Tym samym podana przez Konsorcjum w Zestawieniu wycena nie została przez Konsorcjum...

 • KIO 1403/18

  Orzeczenia KIO, 03-08-2018

  ... treść wskazanej oferty nie odpowiada treści SIWZ. W sytuacji, jeżeli podmiot trzeci faktycznie ma nie być podwykonawcą, całkowicie chybione i bezpodstawne jest powoływanie się na zobowiązanie do udostępnienia zasobów zakładające występowanie podmiotu w...

 • KIO 1417/18

  Orzeczenia KIO, 02-08-2018

  ... otrzymał kolejny raport ze stycznia br. Dla tej samej membrany GORE, ponownie dający wynik 5820 N. Ponadto podwykonawca ProfiKomp ponownie oświadczył gotowość do dostarczenia membran spełniających zadeklarowane w formularzu oferty poziomy jakości, w tym w...

 • KIO 1413/18

  Orzeczenia KIO, 01-08-2018

  ... ma znaczenia czy zdobył doświadczenie jako zleceniobiorca działając na rzecz wykonawcy czy wykonując 11 usługi jako podwykonawca działający pod własną firmą gdyż decydujące powinno być ustalenie czy jako wykonawca składający ofertę w postępowaniu posiada...

 • KIO 1414/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... znanym, czy też znanym Izbie z urzędy, że w ramach dotychczasowej konserwacji sygnalizacji Odwołujący był podwykonawcą i realizował usługi bez jakiejkolwiek autoryzacji przy jednoczesnym braku sprzeciwu Zamawiającego. Jeżeli Odwołujący z powyższych faktów...

 • KIO 1380/18, KIO 1384/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... ust. 3 a ustawy Pzp obejmuje zatrudnianie osób przez wykonawcę oraz podwykonawców. Nie budzi wątpliwości, w ocenie Izby, iż podwykonawca w tym przepisie powinien być rozumiany jako podmiot, z którym zawarto umowę o podwykonawstwo zdefiniowaną w art. 2 pkt...

 • KIO 1374/18

  Orzeczenia KIO, 26-07-2018

  ...osoby fizyczne kierowane do realizacji Zamówienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca, a których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w...

 • KIO 1336/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... KIO jeden tylko mówi, iż wobec dyspozycji art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, podmiot trzeci realizujący roboty budowlane powinien być podwykonawcą – tj. wyrok z dnia 9.11.2017 r., KIO 2245/17. Jednakże te twierdzenia Izby należy odczytywać w kontekście całego...

 • KIO 1279/18

  Orzeczenia KIO, 13-07-2018

  ... latach poprzednich (2016-2017) w każdej z umów zawartych przez OPGK Rzeszów (2 umowy w 2017, 1 umowa w 2016) podwykonawcą był Mapprojekt M.T. Po czwarte, jak wynika z powszechnie dostępnych informacji M.T. jest byłym pracownikiem OPGK Rzeszów. Zamawiający...

 • KIO 1286/18

  Orzeczenia KIO, 13-07-2018

  ... art. 22a ust. 4 ustawy Pzp i nie dochodzi do zmiany treści oferty wykonawcy, albowiem nie zostaje wskazany nowy podwykonawca, który nie był wcześniej wskazany w ofercie. Należy zauważyć, iż w omawianym stanie faktycznym mamy do czynienia z całkowicie...

 • KIO 1281/18

  Orzeczenia KIO, 13-07-2018

  ... o dostępie do informacji publicznej. Wskazuje również, że informacja, czy w realizacji danego zamówienia brał udział podwykonawca i jaki był zakres jego podwykonawstwa niewątpliwie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji...

 • KIO 1260/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... o dostępie do informacji publicznej. Odwołujący wyjaśniał, że informacja, czy w realizacji danego zamówienia brał udział podwykonawca i jaki był zakres jego podwykonawstwa niewątpliwie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do...

 • KIO 1238/18

  Orzeczenia KIO, 06-07-2018

  ... dane przetwarzane przez Brokera PeF, w tym w formie elektronicznej, nie będą udostępniane poza Polskę/Unię Europejską, a podwykonawca nie będzie mieć do niż żadnego dostępu. Wszystkie serwery, które będą wykorzystane do świadczenia Usługi Brokera PeF będą...

 • KIO 1215/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  ... stołecznemu Warszawie (Dzielnicy Ursynów), według której inwestor rozliczał się z wykonawcą Dorbud S.A. oraz bezpośrednio z podwykonawcą ELPEX, tj. umowie nr 50/2016 z 25 lutego 2016 r. Obowiązek zawarcia takiej umowy i przedstawienia jej inwestorowi...

 • KIO 1205/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ...przynajmniej podobne wymagania co do przedmiotu zamówienia, co umożliwi Stowarzyszeniu skorzystanie z już poczynionych indywidulanych ustaleń z podwykonawcami. Tak samo bardzo wątpliwe jest, aby koszty, jakie ponosi, jak i poziom stosowanych przez nie marż...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij