• KIO 86/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ... i Drukarnia nr 1, Przedsiębiorstwo Państwowe ul. Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa, podobnie jak Odwołujący i wskazany przez niego Podwykonawca: FPI Udziałowiec sp. z o.o. byli uczestnikami przetargu o tym samym zakresie w latach poprzednich. Zauważył, że...

 • KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... do 04.10.2013 r., iż P.B.H. ELSAT w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Konstantynowa” realizowało prace jako podwykonawca, a zatem nie jest dokładnie znany zakres prac wykonanych przez ten podmiot. Powołując się na przedmiar robót stanowiący załącznik...

 • KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ...udziałem PBDiM. Spółka NLF wskazywana była w tych ustaleniach jedynie jako podmiot, który ma zawrzeć umowę z danym podwykonawcą. Podnosi również, że każda z umów podwykonawczych była zawierana nie przez spółkę NLF, lecz przez wszystkich członków konsorcjum...

 • KIO 2030/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... pozycji wymaga uwzględnienia także informacji pochodzących od Odwołującego dołączonych do wyjaśnień. Zgodnie bowiem z ofertą podmiotu będącego podwykonawcą do wyceny obsługi każdej imprezy masowej wliczono wartość 2000 zł, co daje łącznie wartość 210.000...

 • KIO 2038/17, KIO 2048/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ....2, przez uczestnika tej grupy. Nie wskazuje się podobnie jak prawo polskie, że podmiot udostępniający zasoby musi być tolerowany jako podwykonawca w tej części mimo, że wykonawca jak i konsorcjum co do zasady mogą polegać na zdolności innych podmiotów. W...

 • KIO 2039/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej" - brak uwzględnienia specjalistów kontaktów ze społecznością i promocji, umów z podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami, współpracy z gestorami sieci wymienionych w OPZ 2.1.2; - §14 pkt. 1.1...

 • KIO 2035/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Tym samym w przypadku procedury przetargowej wykonawca może...

 • KIO 2019/17

  Orzeczenia KIO, 11-10-2017

  ... potencjale podmiotu trzeciego i jak się ostatecznie utrwaliło się w orzecznictwie, podmiot ten nie musiał uczestniczyć w realizacji zamówienia jako podwykonawca (wyrok z dnia 10 maja 2013 r., sygn. akt: V Ca 243/13). Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o...

 • KIO 2025/17

  Orzeczenia KIO, 11-10-2017

  ..., że wykonawca P. Sp. z o.o. – który poprzednio – startował w tym postępowaniu jako wykonawca, w obecnym postępowaniu występuje jako podwykonawca firmy N. Sp. z o.o. Nie ulega również wątpliwości, że oddział wykonawcy P. Sp. z o.o. również mieści...

 • KIO 2008/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  .... W pierwszej kolejności należało wskazać, iż podmiot trzeci wskazany w ofercie ZAMEP, jako udostępniający swój potencjał oraz przyszły podwykonawca części prac Zakład Robót Górniczych Górrem Sp. z o.o Sp. k. z/s w Rudzie Śląskiej, był współautorem...

 • KIO 2028/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...Co więcej, biorąc pod uwagę, że Wykonawca S w ostatnim czasie zaangażowany był na kilku kontraktach jako wykonawca, podwykonawca lub konsorcjant, a także brał udział w przetargach na utrzymanie sygnalizacji świetlnej Odwołujący wystąpił do obu wymienionych...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... i montażu okładzin). W zakresie referencji wystawionych w ramach umów, gdzie podmiot otrzymujący referencje był podwykonawcą, Zamawiający obszernie uzasadnił stanowisko w zakresie tego, iż słusznie i zgodnie z prawem zaakceptował przedłożone poświadczenie...

 • KIO 1927/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ... na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą”. Koresponduje to z § 14 ust. 3 Rozporządzenia, zgodnie...

 • KIO 1898/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  .... Każda z tych osób została zobowiązana do zachowania poufności zgromadzonych danych, łącznie z dostawcami materiałów i podwykonawcami, w tym w szczególności w zakresie ceny złożonych ofert. Podobne zastrzeżenia Wykonawca poczynił w odpowiedzi na wezwanie...

 • KIO 1904/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...art.36 b ust.1 pzp, wymóg wskazania w ofercie podwykonawcy wraz z podaniem nazwy i części jaką ten podwykonawca wykona. Jak poniżej ustalono oferta przystępującego S. nie zawiera oświadczenia o podwykonawstwie, co należy rozumieć, że S. samodzielnie wykona...

 • KIO 1908/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...czego dołączył oświadczenie producenta firmy LEXMARK. Co do pełnomocnictwa B N., to stwierdził, że 8 firma SEVEN będzie podwykonawcą w postępowaniu, co wynika z pkt. 14 formularza oferty, a załączone pełnomocnictwo upoważnia p. N. do reprezentowania spółki...

 • KIO 1870/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... jak wywodził odwołujący w odwołaniu. Co więcej, z żadnego miejsca oferty nie wynikało, aby podmiot ten miał być podwykonawcą czy podmiotem, na którego zasobach wykonawca ma polegać celem wykazania warunku. Decyzja o skorzystaniu z oferty tego 13 podmiotu...

 • KIO 1884/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ... Haczów” i „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zakościele, gm. Inowłódź” oraz informacji uzyskanych od inwestorów wynika, że Odwołujący był podwykonawcą niewielkiej części prac. Gmina Haczów w swoim piśmie stwierdziła, że Odwołujący jako...

 • KIO 1859/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ... z o.o. sp.k. i PRD MPRD spółka z o.o. prowadzą stałą, długotrwałą współpracę z konkretnymi, sprawdzonymi podwykonawcami i dostawcami. Współpraca przy realizacji wielu zadań, w tym uznanie naszych spółek jako partnerów wiarygodnych i wypłacalnych skutkuje...

 • KIO 1857/17

  Orzeczenia KIO, 21-09-2017

  ... ofertowym nie wymienił podmiotu trzeciego. Radca porwany potwierdza, że on z mocy prawa jest on Sygn. akt KIO 1857/17 36 podwykonawcą. Też zwracam uwagę, że w umowie przewidział kary umowne za brak udziału innego podmioty § 7 ust 1 pkt 9. Zamawiający...

 • KIO 1874/17

  Orzeczenia KIO, 20-09-2017

  ... GfA Lab Service GmbH ogranicza koszty realizacji zamówienia, przyspieszając przy tym jego realizację. Ww. podwykonawca dysponuje oryginalnością metody w prowadzeniu produkcji szczególnie w obszarze oznaczania dioskyn. Na dowód przedłożył oświadczenie...

 • KIO 1839/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... także stosownym drukiem oświadczenia. Wykonawca P. składając ofertę tego nie wypełnił – strona 22 oferty wskazując ten podmiot jako podwykonawca, na którego zasoby wykonawca ten się nie powołuje. Stoi to w sprzeczności z innych fragmentem oferty (str. 20...

 • KIO 1819/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ...22.06.2015 r. D.P. na wykazanie możliwości występowania przez jeden podmiot w jednym postępowaniu jako podwykonawca i wykonawca; C) przystępującego JM-TRONIC: 5) pismo zawierające stanowisko przystępującego JM-TRONIC wraz z przytoczeniem orzecznictwa KIO w...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ...jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych...

 • KIO 1785/17

  Orzeczenia KIO, 13-09-2017

  ...Podział obowiązków pomiędzy konsorcjantami w tym zakresie przewidywał, że to właśnie T.P. Sp. o.o. będzie zajmować się podwykonawcami, dlatego też to właśnie ten wykonawca we własnym JEDZ-u opisał dokładnie kwestie podwykonawstwa. W związku z tym T.A. GmbH...

 • KIO 1778/17

  Orzeczenia KIO, 07-09-2017

  ...precyzyjny określił m.in. zakres i cel udostępnianych zasobów/sytuacji ekonomicznej, b) udział Podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia jako podwykonawca, c) fakt, że Podmiot trzeci jest spółką zależną od Wykonawcy D. (w której posiada 100% udziałów) – w...

 • KIO 1756/17

  Orzeczenia KIO, 04-09-2017

  ... SIWZ. Odwołujący stwierdził, że tożsamy pogląd wyraziła KIO w wyroku o sygn. akt KIO 234/17 uznając, że oświadczenie o podwykonawcach, wymagane na skutek żądania zamawiającego wynikającego z art. 36b ust 1 ZamPublU. mającego odzwierciedlenie w art. 71 ust...

 • KIO 1721/17

  Orzeczenia KIO, 04-09-2017

  ... W wyjaśnieniach tych Odwołujący wskazał, że F. w związku z realizacją ww. umowy zawarł umowę z Odwołującym jako swoim podwykonawcą. Odwołujący zauważył, że umowa podwykonawcza została zawarta pomiędzy Odwołującym a F., co wynika z preambuły tej umowy, a o...

 • KIO 1708/17

  Orzeczenia KIO, 01-09-2017

  ...których zdolność techniczna lub zawodowa jest wymagana. Odwołujący wskazał, że w treści formularza ofertowego w pkt. 7 wpisano, że podwykonawcą będzie Zakład Remontowo-Budowany JANMAR S.C. Z. W., J. R.. Do oferty 7 załączono oświadczenia o braku podstaw do...

 • KIO 1780/17

  Orzeczenia KIO, 01-09-2017

  ...w zakresie i brzmieniu zaproponowanym przez Odwołującego w odwołaniu, tj.: 1) precyzyjne wskazanie, jakie wymagania ma spełnić podwykonawca oraz jakie konkretne dokumenty ma złożyć przed przystąpieniem do realizacji czynności, z zastrzeżeniem, że w świetle...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij