• T-182/15

  Orzeczenia ETS, 09-04-2019

  ...skierował do nich odpowiednio w dniach 18 września 2014 r. i 30 października 2014 r., dwie kopie umów, które należało podpisać i odesłać Parlamentowi. Uważa ona, że konsorcja te zrobiły to, ufając, że Parlament uważnie zbadał oferty. W konsekwencji, według...

 • KIO 277/19

  Orzeczenia KIO, 04-03-2019

  ... w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 12 Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą...

 • KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ...Natomiast zgodnie z art. 10a ust. 5 p.z.p. ofertę sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ponadto oferta winna być złożona zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 10a ust. 1 p.z.p...

 • I C 505/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-02-2019

  ... oraz rur spustowych firmie budowlanej (...). Prace zostały wykonane do 10 czerwca 2015 r. Protokół odbioru tychże robót został sporządzony i podpisany przez inwestora oraz wykonawcę. Pomiędzy 24 kwietnia 2015 r. a 10 czerwca 2015 r. upłynęło 47 dni. Powód...

 • KIO 203/19

  Orzeczenia KIO, 19-02-2019

  ...ust. 3, 21 i 23 SIWZ, podczas gdy oferta Odwołującego stanowi oryginał oferty sporządzonej w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, nie zaś jej skan, a tym samym jest zgodna z zapisami rozdziału XVI ust. 3, 21 i 23 SIWZ...

 • KIO 156/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ... Istotnych Warunków w sposób szczegółowy opisał zasady złożenia oferty za pośrednictwem ww. portalu, w tym również zasady opatrywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przywołał pkt 7.3, 7.5, 7.4, 10.1, 10.2, 10.2.1, 10.2.2...

 • KIO 137/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... wskazuje, iż w opinii Składu Orzekającego w tym postępowaniu podpis kwalifikowany złożony po dniu 1 lipca 2018 r. przy ...elektronicznej - po dniu 1 lipca 2018 r. kwalifikowany podpis elektroniczny nie może być złożony przy zastosowaniu funkcji skrótu ...

 • VI GC 1454/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-02-2019

  ... w późniejszym okresie. W tych okolicznościach zarzut pozwanego, że brak pisemnej umowy, brak pisemnego zamówienia, czy podpisanych dokumentów wydania zewnętrznego nie pozwala na uznanie, że strony związany były umową udokumentowaną przedmiotową fakturą...

 • KIO 185/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ...po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej czy w chwili podpisania umowy. Tajemnica przedsiębiorstwa jest wartością, która ...a nie tylko na etapie od dnia złożenia oferty do jej wyboru czy podpisania umowy (tak np. wyrok z dnia 8 czerwca 2016 r., KIO ...

 • KIO 169/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  .... przepisem oraz treścią SIWZ obowiązującej w postępowaniu, tj. bez zachowania wymogu sporządzenia oferty w postaci elektronicznej i opatrzenia jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 2. art. 22 ust 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 10a ust. 1 i art. 25...

 • KIO 119/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... 78 Kodeksu cywilnego z uwagi na niezasadne przyjęcie, że oferty wybranego wykonawcy zostały złożone w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 3. art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z art. 78 Kodeksu cywilnego poprzez zaniechanie...

 • KIO 116/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... będzie następowała w terminie 28 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, do której dołączony będzie podpisany przez Strony Protokół należytego wykonania Usług Okresu Przejściowego". 1.2.3. w odniesieniu do Załącznika nr 4J...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ..., iż prace przygotowawcze, związane z wykonaniem zaplecza i organizacją budowy, wykonawca wykona w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania kontraktu i dlatego założył, iż w ciągu 18 miesięcy od daty rozpoczęcia wyspa powinna być ukończona, natomiast odwołujący...

 • KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  .... okoliczności Izba stwierdziła, iż zasadne będzie wyznaczenie terminu zgłoszenia gotowości systemu do odbioru wynoszącego 12 miesięcy od dnia podpisania umowy wraz z dodatkowym terminem jednego miesiąca (zgodnie z modyfikacją SIWZ z dnia 28 grudnia 2018 r...

 • KIO 39/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ... w dniu 30.01.2019 r. DzK-KIO-1634/19 i DzK-KIO-1657/19 oraz wpływ bezpośredni w dniu 31.01.2019 r. DzK-KIO-1714/19) podpisanym przez p. B. M. – p./o. Dyrektora Szpitala działającą na podstawie uchwały nr 8/10/IV/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia...

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ...zapewnić, iż treść gwarancji 12 wystawionej przez bank litewski nie jest faktycznie odzwierciedleniem treści pod jaką podpisał się tłumacz. Może właśnie tłumacz znając specyfikę bankowości litewskiej nie dokonał faktycznie poprawnego tłumaczenia, co byłoby...

 • KIO 2700/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... aukcji tworzy Zamawiający. Osoba wskazana przez Wykonawcę do udziału w aukcji elektronicznej musi posiadać własny kwalifikowany podpis elektroniczny, którym będą opatrzone postąpienia podczas aukcji elektronicznej. 29 1.12 Wykonawca w trakcie aukcji widzi...

 • XII C 2242/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-01-2019

  ... r. ogłosił przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych z jego terenu, w wyniku którego doszło do podpisania umowy z konsorcjum firm- pozwanym ad. 2 Zakładem (...), Sp. z o.o. i (...) - (...) Sp.z o.o. Wobec zaś...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... zawarto m.in. następujące postanowienia: 45 § 2 ust. 3 - Umowa zostaje zawarta na okres 48 miesięcy od dnia jej podpisania albo do momentu wyczerpania kwoty określonej w § 10 ust. 1 Umowy w zależności, które z powyższych dwóch zdarzeń wystąpi wcześniej...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...B. wynika, że Linux Polska wystawia vouchery jako produkty handlowe bezimienne dla 1 osoby na konkretne szkolenie i nie podpisuje żadnej umowy. Izba zważyła, co następuje: Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienie spełnia wymogi określone w art. 185 ust...

 • KIO 49/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych M. P. z siedzibą w Marcinowicach 81 – dalej odwołujący. Odwołanie zostało podpisane przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy czym za Stalem s.c. odwołanie...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... Kopie dokumentów zostały opatrzone deklaracją „za zgodność z oryginałem" ze wskazaniem daty 23 października 2018 r. oraz podpisane przez pełnomocnika Odwołującego. Co za tym idzie, nie istnieją podstawy aby uznać ofertę Odwołującego za niezgodną z treścią...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... J.P. Istotnym jest, że Pani J.P. w dniu 9 listopada 2018, a więc jeszcze przed terminem składania ofert podpisała zobowiązanie, że w przypadku uzyskania zamówienia przez wykonawcę CAR VISION zobowiązuje się do oddania do dyspozycji na czas wykonania...

 • KIO 48/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ...z której prowadził on postąpienia, a także, że nie ma również spornych kwestii związanych z oceną posiadanego podpisu kwalifikowanego przez osobę składającą postąpienia. W związku z powyższym Izba uznała złożone w tym zakresie wnioski dowodowe Odwołującego...

 • KIO 2584/18, KIO 2586/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... dokumencie tylko wtedy, gdy przepis szczególny tak stanowi. W innych wypadkach faksymile nie może być uważane za spełniające wymaganie złożenia podpisu. W uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 30 grudnia 1993 r., III CZP 146/1993 (OSNC 1994, nr 5, poz. 94...

 • V GC 340/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-01-2019

  ... najkorzystniejsza lub zostałaby po otrzymaniu wyjaśnień odrzucona. Strona pozwana wskazywała, że nieuzupełnienie dokumentów w terminie skutkowało tym, że zamawiający podpisał umowę z wykonawcą na kwotę 1.458.288,31 zł, zamiast na kwotę 1.383.950,93 zł (k...

 • KIO 43/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ... pisemnej Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 stycznia 2019 roku. Izba ustaliła, że odpowiedź na odwołanie została podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania zamawiającego. Zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku uwzględnienia...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... 000, 00 zł; wpływ do starostwa: 20.12.2017 r.  protokół przekazania przedmiotu umowy z 21.08.2018 r., podpisany przez osoby ze strony wykonawcy i zamawiającego, w którym zamawiający potwierdził otrzymanie „Pliku wymiany danych w formacie giv. – jednostka...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  .... pełniła funkcję Specjalisty ds. roszczeń od 09.2013r. do 12.2015r. Z ustaleń Zamawiającego wynika, że umowa na roboty została podpisania w dniu 12.04.2013r, a przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 16.04.2013r., (zgłoszenie do WINB rozpoczęcia robót...

 • KIO 2710/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  .... Zatem zasadne jest przyjęcie, że taka informacja może mieć postać opinii bankowej, podpisanej przez upoważnionego pracownika banku, jak i niewymagającego podpisu dokumentu wygenerowanego przez system bankowy, niezależnie czy to będzie wyciąg z rachunku...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij