• C-408/16

  Orzeczenia ETS, 06-12-2017

  ... po swoim przystąpieniu do Unii […], omawianej dyrektywy, jeżeli jest objęte umową o finansowaniu zawartą z [EBI], podpisaną przed akcesją, na podstawie której to umowy do udzielanych zamówień publicznych mają zastosowanie szczególne wymogi określone przez...

 • KIO 86/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ...terenie Zakładu Karnego w Herbach lub w siedzibie Wykonawcy. Odwołujący poinformował również, że w przypadku wyboru jego oferty oraz podpisaniu umowy z Zamawiającym jest zdecydowany na podstawie §2 ust.3 umowy o 7 odpłatnym zatrudnieniu skazanych z dnia 18...

 • KIO 2279/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ... deklarujący zainteresowanie uzyskaniem danego zamówienia posiada jednocześnie interes w jego uzyskaniu, a szkodą jest niemożliwość złożenia oferty i podpisania ważnej umowy (za wyrokiem KIO z dnia 04.10.2010 r., sygn. akt KIO 2036/10). Wykonawca jest...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ...” zgromadzone w aktach postępowania, a więc materiał złożony w formie oświadczenia podpisanego przez przedstawiciela T. sp. z o.o. oraz dane podane w...- że oświadczenie T. Sp. z o.o. podpisane przez osobę uprawnioną jest dokumentem do których biegła nie...

 • KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... się wszyscy członkowie konsorcjum – z wyjątkami. Wyjątki te, jak w toku rozprawy wskazał Odwołujący, zazwyczaj dotyczyły braku podpisu Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. Co więcej, odwołujący wskazał, że ww. spółka powołana została...

 • T-601/16

  Orzeczenia ETS, 26-10-2017

  ... kosztami postępowania. Gervasoni Madise da Silva Passos Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 26 października 2017 r. Podpisy *      Język postępowania: francuski.

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ...art. 26 ust. 1 Pzp. Zgodnie z dyrektywą 2014/24/UE zamawiający ma prawo badać sytuację wykonawców w każdym momencie przed podpisaniem umowy. Wspomniana dyrektywa mówi o tym, że zamawiający ma mieć najbardziej aktualne informacje (motyw 84 oraz motyw 85 w/w...

 • C-198/16 P

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  ... powyższych względów Trybunał (piąta izba) orzeka, co następuje: 1)      Odwołanie zostaje oddalone. 2)      Agriconsulting Europe SA zostaje obciążona kosztami postępowania. Podpisy *      Język postępowania: włoski.

 • KIO 2040/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...w/w nazwą została zarejestrowana dopiero w dniu 1 kwietnia 2015 roku. Na wezwanie zamawiającego pismem z 31 sierpnia 2017 r. podpisanym przez Pana J. H. odpowiedział INVESTPOL 700 Mila sp. z o.o. Sp. J. Wyjaśniono ciąg przekształceń własnościowych oraz, że...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...dowód rejestracyjny wydany w 2016 r., wg. którego badania techniczne pojazdu są już nieaktualne. Istnieje również prawdopodobieństwo, że umowa zostanie podpisania po 27.08.2017 r., a zatem samochód będzie starszy niż 4 lata. 50 Prosimy o wyjaśnienie, czy w...

 • KIO 2023/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... wskazano, że kwota nią objęta zostanie wypłacona na żądanie Beneficjenta, sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta. Odwołujący twierdził, że pomimo, błędnego oznaczenia beneficjenta, to jednak...

 • KIO 2021/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ..., określonej w art. 179 ust. 1 p.z.p., na dowód czego złożono oświadczenie z dnia 9.10.17 r. podpisane przez dyrektora naczelnego p. K. co do braku możliwości zwiększenia kwoty, nie zasługuje na uwzględnienie. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej...

 • KIO 2038/17, KIO 2048/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...dalej odwołujący L.. Sygn. akt KIO 2038/17 W dniu 29 września 2017r. odwołanie wniósł odwołujący K.. Odwołanie zostało podpisane przez prezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Kopia odwołania...

 • KIO 2039/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... 3. Raporty miesięczne z postępu prac (sporządzane w okresie prac projektowych i realizacji robót; opatrzone podpisem Inżyniera raporty będą dostarczane do Kierownika projektu do 5-tego dnia następnego miesiąca kalendarzowego). Zamawiający określił jasno...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... finansowych niniejszego kontraktu wynosi 0,1 zł. E. Koszty nieregularności i braku punktualności - skalkulowano w oparciu o wskaźnik z podpisanych kontraktów z ZTM: • przetarg 15/2015, umowa z dnia 31.03.2015 • przetarg 3/2014, umowa z dnia 17.03.2014...

 • KIO 2035/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  .... przesłała do Zamawiającego wniosek o wydłużenie terminu wyznaczonego na przedłożenie zaświadczeń z the C. J. I. S. D.. Pismo zostało podpisane przez E.T. i nie jest opatrzone datą. Zamawiający, pismem z 26 lipca 2017 r., przychylił się do ww. wniosku...

 • KIO 2025/17

  Orzeczenia KIO, 11-10-2017

  ...tym, że wykonawcy oferowali ceny z odpowiednim „rozstawieniem” cenowym a następnie wykonawca z tańszą ofertą wycofywał się z podpisania umowy, bądź na etapie postępowania nie uzupełniał brakujących dokumentów. Izba zgodziła się z Zamawiającym, że wszystkie...

 • KIO 2019/17

  Orzeczenia KIO, 11-10-2017

  ... zarzutu dotyczącego niezasadnego wykluczenia Odwołującego z postepowania podał, że w zawiadomieniu o wyniku postępowania oraz terminie podpisania umowy z dnia 15 września 201 7 r., Zamawiający wskazał, że wykluczył Odwołującego z postępowania na...

 • KIO 2028/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... w celu zachowania poufności informacji, w szczególności podpisując stosowne umowy z pracownikami spółki, jak również... działań w celu zachowania poufności informacji (podpisania umów zobowiązujących pracowników do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa...

 • KIO 2004/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... taka omyłka. W ofercie niefortunnie zostało ujęte, że podany przez niego termin 24 dni na uzyskanie certyfikatu jest liczony od podpisania umowy, a nie od zakończenia robót. Nie ma w tym drugiego dna ani złej woli, ponieważ nikt nie kwestionuje, że...

 • KIO 2008/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... jest oferta najwyżej oceniona, a pozostałe oferty bada się, jeżeli oferta ta zostanie odrzucona (wykonawca odmówi podpisania umowy), każdy z wykonawców ma szansę na uzyskanie zamówienia, do czasu zakończenia czynności badania złożonych ofert. Obecnie...

 • KIO 2010/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... Intracare Sp. z o.o. 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 69F (bezpośredni wpływ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, podpisane przez osobę upoważnioną – pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 18 maja 2017 r., udzielonego przez dwóch...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... zamyka się datą 30.11.2017 r., zaś wykonanie I transzy dostawy ma nastąpić w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy. W Rozdziale IX SIWZ Zamawiający określił 30 – dniowy termin związania ofertą. Termin składania ofert został określony w Rozdziale XI...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... meteorologicznych bez doprecyzowania, o jakie jednostki chodzi; Sygn. akt KIO 1939/17 3 1.11. wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do uzgodnień Szczegółowy plan akcji zimowego utrzymania w sezonie 2017/2018 (Załącznik nr...

 • KIO 1993/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... Zamawiający - stalową. b. Okoliczność potwierdza sam Wykonawca. Do wyjaśnień z dnia 28 sierpnia 2017r. załączono „Opinię dot. mostu zespolonego” podpisaną przez Pana dr hab. Inż. W. L. i dr inż. M. K. w której stwierdzono, iż w ocenie Opiniujących można...

 • KIO 2022/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... zgłoszone w sposób niezgodny z dyspozycją art. 185 ust. 2 ustawy Pzp, tj. drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wobec czego Izba uznała je za bezskuteczne. W dniu 28 września 2017 r. przystąpienie do postępowania odwoławczego...

 • KIO 1985/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... również będzie musiał poczekać ok 4 tygodni. Powyższe dowodzi, iż wskazany przez Zamawiającego termin 8 tygodni od dnia podpisania umowy jest terminem nierealnym do zachowania przez wykonawcę. Uwzględniając powyższe zarzut naruszenia art. 29 ust. 1 i 2...

 • KIO 1986/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...V Ca 2506/07 i Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 15 października 2007r. sygn. akt V Ga 90/07. Zgłoszenie podpisał członek zarządu ujawniony w KRS i upoważniony do samodzielnej reprezentacji, zgodnie ze złożonym odpisem z KRS. Kopia zgłoszenia została...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... z 01.08.2017 r. wskazał, że oczekuje pierwszej raty zaliczki, o wartości 1 % maksymalnie do dwóch miesięcy od daty podpisania umowy. Podczas tego okresu wskazuje, że szacuje koszty na kwotę ok. 222.330,00 zł z tytułu kosztów gwarancji należytego...

 • C-567/15

  Orzeczenia ETS, 05-10-2017

  ... tym znaczenia fakt, że wartość transakcji wewnętrznych może w przyszłości stanowić mniej niż 90% lub nieistotną część całkowitego obrotu spółki. Podpisy *      Język postępowania: litewski.

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij