• C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ... przedstawił już w jego ofercie dowód równoważności oferowanych przez niego produktów w stosunku do tych określonych w rzeczonych specyfikacjach technicznych. Podpisy *      Język postępowania: włoski.

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ..., wskazując, że zgodnie z jego wiedzą dla zadania pn. „Budowa Autostrady A-1 Brzezie-Kowal (dł. odcinka drogi 29,55 km)” umowa podpisana została 17 czerwca 2010 r., natomiast w dniu 6 września 2012r. odstąpiono od umowy z wykonawcą. Na ww. zadaniu pan...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... skompletowania i złożenia projektów, kosztorysów, specyfikacji i przedmiarów oraz ich doręczenia zamawiającemu. Zauważył, że w zależności od terminu podpisania umowy, 6 i 7 dzień jej realizacji może przypaść na dzień wolny od pracy (sobota, niedziela), co...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... wykazie, a które w chwili obecnej świadczą usługę na innych umowach, w sytuacji gdy z przystępującym zostanie podpisana umowa, zostaną skierowane przez przystępującego do realizacji przedmiotowego zamówienia, a w ich miejsce zostaną zatrudnione inne osoby...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... w Załączniku Nr 1 do SIWZ Parametry techniczne, 4. Szkolenie instruktażowe w ppkt. 4.1 określa: „W siedzibie Zamawiającego przed podpisaniem protokołu uruchomienia i oddania do użytku (minimum 5 dni roboczych) dla min. 15 osób.” Zwracamy się z prośbą o...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...czy też logistykę prowadzenia inwestycji to rozwiązanie objęte przedmiotem sporu budzi uzasadnione zastrzeżenia. Faktycznie już z podpisanych porozumień wynika, że każda ze stron ponosić będzie koszty robót budowlanych będących w jej zasięgu kompetencyjnym...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... jak wyżej ustalono w dniu 30 marca 2018 roku, w dniu 28.03.2018 roku zwrócił się do zamawiającego o podpisanie stosownej umowy w związku z nie wyrażeniem zgody na cofnięcie oświadczenia woli oferty spółki jako najkorzystniejszej – „złożona przez Spółkę...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... 15 lutego 2018 r., jak również oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą z dnia 26 stycznia 2018 r., zostały podpisane przez osobę, która nie była umocowana do dokonania tych czynności. W dokumentacji przetargowej brak jest pełnomocnictwa p. T...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  ... doprowadziłoby do zaklasyfikowania oferty European Dynamics Luxembourg na wyższej pozycji oraz że w związku z tym strona ta podpisałaby umowy ramowe, to nie wykazały one jednak, czy i w jakim zakresie, w świetle okoliczności faktycznych niniejszej sprawy...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ...zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla zadań realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zadań, dla których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...z ramienia wykonawcy - zawierają pieczątkę za zgodność z oryginałem, podpis oraz datę potwierdzenia. Zgodnie z § 10 ust. 2 ...kopii opatrzonej pieczęcią „za zgodność z oryginałem” oraz podpisem na imiennej pieczęci osoby upoważnionej do składania oświadczeń ...

 • KIO 677/18

  Orzeczenia KIO, 26-04-2018

  ...1 do odwołania, który został zastrzeżony przez Odwołującego z uwagi na podpisaną z Zamawiającym umowę o poufności; 2. art. 29 ust. ... 2 otrzymuje brzmienie: „Termin zakończenia — 60 miesięcy od dnia podpisania Umowy." Il. Załącznik nr 2 do SIWZ — Wzór Umowy:...

 • KIO 670/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... niezgodna z wymaganiami Zamawiającego. W dniu 23.04.2018 r. (wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP) Konsorcjum Medline na podstawie art. 186 ust.3-5 Pzp wniosło...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... 146 271 02358 ŁĄCZNIE 2 725 774 896,33 2 323 057 581 402 717 315,33 Zamawiający wyjaśnił, że podpisał dotychczas trzy umowy o dofinansowanie, w ramach których będzie dofinansowany zakup części tramwajów z zamówienia podstawowego i na dzień unieważnienia...

 • KIO 641/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... 2018r. na kwotę 4 400 zł, Izba stwierdziła, że aneksy nie zawierały danych osób związanych umową o pracę, a także podpisu pracownika. Powyższe braki nie przekonały Izby, co do możliwości dojścia do skutku tych zmian umownych. Jednocześnie - w ocenie Izby...

 • KIO 662/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ..., wśród których wzór nr 1 to „Formularz oferty”. We wzorze „Formularza oferty” zamawiający ujął następującą treść: „My niżej podpisani (…) oferujemy zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, w tym Wzoru Umowy, jak też przepisami prawa obowiązującymi w...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... zamówienia na budowę portu lotniczego we Lwowie. W dniu 26 lipca 2010 r., zaledwie cztery miesiące po podpisaniu umowy z Grupą Kapitałową Altis - Holding Administracja Państwowa Obwodu Lwowskiego zawarła umowę z Państwowym Przedsiębiorstwem, „Dyrekcja...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ...wyjaśniał, że na powyższe zamówienia w miesiącu lutym 2018 r. zostały podpisane umowy z wykonawcami tych zadań. Lp. Nazwa Zadania Długość odcinka ... nie odbiega od złożonych najkorzystniejszych ofert lub podpisanych umów a wręcz przeciwnie jest ofertą z ceną...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ...dokument, który miał jakoby stanowić oświadczenie konsorcjanta odnoszące się do oferty w zakresie stolarki. Z dokumentu nie wynika ani kto podpisał się pod tym dokumentem, ani też jakiego podmiotu dokument ten dotyczy. Już z tego powodu trudno mu przypisać...

 • KIO 665/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... zaoferował 95% wskaźnik braków dostępu. W dniu 9 kwietnia 2018r. odwołujący wniósł odwołanie. Odwołanie zostało podpisane przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 4 kwietnia 2018r. udzielonego przez lidera działającego przez...

 • KIO 656/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego. Dokumenty te zostały podpisane przez umocowanego pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 6 kwietnia 2018 roku załączonego do zgłoszenia...

 • C-65/17

  Orzeczenia ETS, 19-04-2018

  ... ten sposób, że nie ma on zastosowania do zamówień publicznych na usługi wymienione w załączniku I B do tej dyrektywy. Podpisy *      Język postępowania: włoski.

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... w przypadku zarzutu Ad. 3, skoro szacunek liczebności każdego typu sprzętu Odwołującego ma zostać określony dopiero po podpisaniu umowy i uzyskaniu decyzji ZRID, to Zamawiający nie może wymagać od Odwołującego sporządzenia na etapie udzielania zamówienia...

 • KIO 661/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... te nie zaprzeczają tezie, że Wykonawca zamierza wykonać zamówienie zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego, a także podpisać umowę na zaproponowanych warunkach. O naruszeniu ww. przepisów nie stanowi również to, iż, jak twierdzi w odwołaniu...

 • KIO 652/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... do treści złożonych dokumentów oraz uzupełnienia przesłanych protokołów odbioru usług, bądź też udzielenia wyjaśnień w zakresie okoliczności braku podpisania trzech z nich przez przedstawicieli Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie; 3. art. 26 ust. 4 Ustawy...

 • KIO 654/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 kwietnia 2018 r. nie załączono dokumentów potwierdzających umocowanie osób, które podpisały oświadczenie w przedmiocie zgłoszenia przystąpienia do działania w imieniu ww. wykonawców, tj. nie złożono pełnomocnictwa...

 • KIO 617/18, KIO 621/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...usługi) (...) 3. Raporty miesięczne z postępu prac (sporządzane w okresie prac projektowych i realizacji robót; opatrzone podpisem inżyniera raporty będą dostarczane do Kierownika projektu do 5- tego dnia następnego miesiąca kalendarzowego). Odwołujący TPF...

 • KIO 634/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... poinformował Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej o uwzględnieniu w całości zarzutów odwołania. Niniejsza odpowiedź została podpisana przez osobę umocowaną do reprezentacji Zamawiającego. Izba stwierdziła, iż w świetle oświadczenia Zamawiającego zachodzi...

 • KIO 599/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... z wymogami siwz i z podstawami wykluczenia z postępowania z dnia 19 marca 2018 roku, z wyłączeniem wymogu pieczątki oraz podpisu pracownika banku, z pouczeniem odwołującego o trybie wynikającym z art.26 ust.6 ustawy Pzp. 2. kosztami postępowania obciąża...

 • KIO 630/18, KIO 635/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...należnego do wypłaty wykonawcy z 80% do 90%, przy zachowaniu zasad zatrzymania 10% tego wynagrodzenia przez zamawiającego do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji. Pismami z dnia 6 kwietnia 2018 r.: 1. wykonawca Budimex S.A., ul. Stawki...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij