• T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  ...38      Takiego umyślnego zachowania nie może zresztą podważyć oświadczenie złożone pod przysięgą w dniu 10 lipca 2017 r., podpisane przez B., prezesa zarządu skarżącej, załączone do skargi jako załącznik. 39      Należy bowiem w tym względzie zauważyć, iż...

 • T-475/18

  Orzeczenia ETS, 19-10-2018

  ...na roboty budowlane dotyczące budowy morskiego nabrzeża handlowego w Leava (Francja), a po drugie, o zawieszenie podpisania umów dotyczących tego zamówienia. Sentencja Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje oddalony. Rozstrzygnięcie o kosztach...

 • KIO 1819/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ... dostarczenia testowego modułu: komunikacji zastępczej GSM do sprawdzenia warunków wymagań technicznych wraz z jego gabarytami, 6 miesięcy po podpisaniu umowy. Ponadto dokonać zmiany ust. 3 pkt 5 w Rozdziale VIII SIWZ „Oświadczenia i dokumenty wymagane od...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ...w pkt 2.8 OPZ wymagał bowiem wykorzystania przez wykonawcę ww. rodzajów pojazdów nie starszych niż 5 lat w momencie podpisania umowy. Wbrew stanowisku odwołującego AVR treść jego oferty niezgodna z SIWZ nie podlegała wyjaśnieniu na podstawie art. 87 ust. 1...

 • KIO 1826/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ...r. stanowi naruszenie zasady przejrzystości, zachowania równej konkurencji. Nie jest, bowiem wiadomym, kiedy dojdzie do podpisania umowy, tym bardziej, że przedmiotowy przetarg dotyczy dużego zamówienia, którego pozyskaniem są zainteresowane różne podmioty...

 • KIO 1831/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ... 2019 r. oraz Etapu II zamówienia przez wyznaczenie jego daty końcowej na dzień 21 listopada 2020 r. bez uwzględnienia terminu podpisania umowy, co sprawia, że okres wykonania każdej z tych części prac pozostaje dla wykonawcy nieznany, 2. Art. 29 ust. 2...

 • XVI GC 799/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ...a obowiązkiem pozwanego „dokonywanie sprzedaży" tych praw „poprzez Transakcje Pozasesyjne" zawierane z powodem (art. 4 ust. l lit. b CPA). Podpisana przez strony CPA miała obowiązywać przez czas oznaczony, tj. przez okres 15 lat od daty wejścia w życie CPA...

 • V AGa 183/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ...ww. pojemników; błędne uznanie, że noty obciążeniowe zostały wystawione przez podmiot nieuprawniony w sytuacji, gdy noty zostały podpisane przez Wójta Gminy (Zastępcę Wójta) oraz Skarbnika Gminy (...), a Urząd nie ma odrębnej od Gminy podmiotowości prawnej...

 • C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... punktów po zakończeniu tej oceny, są wykluczane z kolejnych etapów udzielania zamówienia i to niezależnie od tego, ilu oferentów pozostało. Podpisy *      Język postępowania: hiszpański.

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... danego ogłoszenia o przetargu, o ile są przestrzegane zasady równoważności, skuteczności i równego traktowania, czego zweryfikowanie należy do sądu odsyłającego. Podpisy *      Język postępowania: niemiecki.

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ... rządowej oraz samorządu terytorialnego. Brak było natomiast wskazania uprawnienia dla r. pr. K.J., tj. osoby podpisującej przystąpienie do reprezentacji przed Krajowa Izbą Odwoławczą. Pełnomocnictwo z 18 marca 2015 r. nie zawiera upoważnienia dla tej...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... trakcie realizacji zamówienia. Zawarcie umowy z firmą Arriva co do udostępnienia bazy transportowej nastąpiło 6 czerwca 2018 roku, tj. po podpisaniu umowy z Zamawiającym w ramach postępowania nr 100/2017. Zgodnie z punktem V pkt 1 ppkt 2 litera b) tiret 2...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... znajduje się na stronie internetowej. Oświadczone z 20 sierpnia 2018 r. zostało podpisane przez pracownika spółki, podczas gdy IS złożył oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji spółki. Ostatni akapit oświadczenia z 30 sierpnia 2018...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ...odpowiedzi na wezwanie z dnia 29.05.2018 r. Z oświadczenia tego podpisanego przez Andy Huang (president/CEO ) z datą 2.06.2018 r.... na wezwanie z dnia 29.05.2018 r. Z oświadczenia tego podpisanego przez Andy Huang (president/CEO) z datą 2.06.2018r. wynika,...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... szkolnych i książek pomocniczych w systemie Braille'a zostanie zlecona nie później niż do 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy.” dla części I oraz analogicznie dla części Il w związku z zapisem siwz: „Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ... w postępowaniu odwoławczym. W dniu 06/07.08.2018 r. (wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej – ePUAP oraz mailem) Konsorcjum Laguna zgłosiło przystąpienie do postępowania...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...to jest ciągle to samo oprogramowanie. Wpisanie konkretnej „małej” wersji na etapie oferty może powodować, że np. na w czasie podpisania umowy będziemy mówili już o zupełnie innym numerze małej wersji np. 6.8 ale ciągle tego samego oprogramowania - OrigAMI...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... a nadto, w wypełnionym przez siebie komentarzu dla pozycji nr 6.6 wpisał, iż „niektóre pluginy np. do podpisywania czy wydruku obecnie wymagają instalacji Java". Odwołujący wskazywał, że Wykonawca Comp komentując i określając sposób realizacji wymagania 6...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...i ust. 11 Projektu umowy. Prosimy o wyjaśnienie, czy podstawą do niepodpisania protokołu, o którym mowa w ww. punktach będzie mankament (wada) nie... dotyczących złożonej oferty, lub II) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach ...

 • I AGa 108/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-08-2018

  ... umowy, wyznaczonym na dzień 08 października 2012 roku. Z kolei pismem z 28 września 2012 roku pozwany zmienił termin podpisania umowy na 31 października 2012 roku, nie uzasadniając w żaden sposób swojego stanowiska. W dniu 31 października 2012 roku...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...ww. firmy, Zamawiający działający z należytą starannością i przestrzegający przepisów ustawy Pzp powinien upewnić się, że zaprasza do podpisania umowy ramowej wykonawcę, który będzie w stanie wykonać przedmiot zamówienia, w tym je sfinansować. Odwołując ma...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ..., która zostanie zawarta w efekcie przeprowadzenia przedmiotowego przetargu będzie realizowana przez 34 miesiące, a zatem zakładając, że jej podpisanie nastąpi w dniu 01.09.2018 r. będzie ona realizowana do czerwca 2021 roku. Tymczasem, w zakresie terminów...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... oświadczenie Saint Gobain Innovative Materials Polska sp. z o.o. z dnia 13 sierpnia 2018 r., że przedmiotowy protokół został podpisany przez osobę upoważnioną ze wskazaniem imienia i nazwiska tej osoby oraz stanowiska. W myśl art. 191 ust. 2 ustawy pzp...

 • KIO 1540/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ...stron i uczestnika postępowania. Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że pismo wycofujące odwołanie zostało złożone prawidłowo i podpisane przez osobę umocowaną, w konsekwencji czego uznała, że odwołanie zostało skutecznie wycofane przed otwarciem rozprawy...

 • KIO 1493/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... o minimalnym wynagrodzeniu.  koszt przeniesienia praw autorskich - zgodnie z § 9 ust 1 Istotnych Postanowień Umowy: „Z chwilą podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru, o którym mowa w § 1, ust 2 pkt c. Wykonawca przenosi na zamawiającego...

 • KIO 1487/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... robót budowlanych wymienione w szczegółowym harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie protokołów odbioru elementów robót budowlanych, podpisanych przez strony umowy, w szczególności inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy, lecz nie...

 • KIO 1485/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...z o.o. wskazała w JEDZ jako osobę uprawnioną do reprezentacji przystępującego W. K., tymczasem większość dokumentów w imieniu przystępującego podpisał K. O., np.: JEDZ Elmess Metering sp. z o.o. czy świadectwo zgodności ze standardami RoHS (str. 277 oferty...

 • KIO 1483/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej, to złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie stanowi odstępstwa od formy pisemnej i zasady zachowania formy pisemnej określonej w art. 9 ust...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... Vehicle S.p.A. uzyskane podczas realizacji zamówienia na rzecz Armii Hiszpańskiej. 2. Odwołujący twierdzi, że umowę z Armią Hiszpańską podpisało Iveco Espaňa S.L., a zatem to Iveco Espaňa S.L. winno wystawić referencje na rzecz Iveco Defence Vehicle S...

 • KIO 1489/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności ekonomicznej lub finansowej. Stanowi ona w istocie ofertę handlową podpisaną jednoosobowo przez doradcę klienta , która nie jest tożsama z informacją o posiadanej przez wykonawcę zdolności...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij