• C-187/16

  Orzeczenia ETS, 20-03-2018

  ... zostaje oddalona. 3)      Republika Austrii pokrywa własne koszty oraz cztery piąte kosztów Komisji Europejskiej. Komisja pokrywa jedną piątą własnych kosztów. Podpisy *      Język postępowania: niemiecki.

 • T-108/16

  Orzeczenia ETS, 15-03-2018

  .... Gervasoni Madise da Silva Passos Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 15 marca 2018 r. Podpisy Spis treści Okoliczności powstania sporu Komercyjny transport morski z Puerto de Las Nieves (Gran Canaria) Postępowanie administracyjne i...

 • C-127/16 P

  Orzeczenia ETS, 07-03-2018

  ... w całości do kierownictwa Sernamu. 10      Proces przeniesienia odbył się w czterech etapach, o których mowa w protokole ustaleń podpisanym w dniu 21 lipca 2005 r. przez SNCF, Sernam, Sernam Xpress SAS, jedną z dziesięciu spółek zależnych należących w...

 • T-316/15

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ...Ze skargi wynika, że w następstwie przyjęcia przepisów krajowych wdrażających POIG władze polskie w dniu 30 września 2009 r. podpisały z IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o. (zwanym dalej „wyznaczonym beneficjentem”) umowę dotyczącą...

 • C-9/17

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ... obowiązywania tego systemu nie może do niego zostać dopuszczony żaden nowy wykonawca, nie stanowi zamówienia publicznego w rozumieniu tej dyrektywy. Podpisy *      Język postępowania: fiński.

 • C-523/16

  Orzeczenia ETS, 28-02-2018

  ... 35 000 EUR. 17      W dniu 21 marca 2016 r. MA.T.I. SUD przełożyła żądane oświadczenie o zobowiązaniu, podpisane przez przedstawicieli prawnych obu spółek tworzących związek. Wniosła ona także o uchylenie nałożonej kary pieniężnej na tej podstawie, że...

 • C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  ...’s z uczestnictwa w tym samym przetargu na usługi ubezpieczeniowe z tego tylko powodu, że każda z ich ofert została podpisana przez ogólnego przedstawiciela Lloyd’s na dane państwo członkowskie. 25      W tym zakresie należy na wstępie wyjaśnić, że o ile...

 • KIO 59/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... Zamawiający powołał się na pełnomocnictwo z dnia 31 stycznia 2017 r. udzielone przez Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. podpisującej odwołanie pani K. L. . Jednocześnie wskazał na pełnomocnictwo 26 z dnia 25 października 2017 r., w którym konsorcjant -...

 • KIO 83/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... że Wykonawca obejrzał i sprawdził Teren Budowy, jego otoczenie, powyższe dane i inne dostępne informacje oraz, że przed podpisaniem Kontraktu uznał je za wystarczające, jeżeli chodzi o wszystkie odnośne sprawy, obejmujące (bez ograniczenia się do nich): a...

 • KIO 66/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... się, że określa się termin wykonania zamówienia publicznego nie w drodze wskazania dni, tygodni czy miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, ale poprzez wskazanie konkretnej daty dostawy - tutaj 28.12.2017 r. W konsekwencji termin ten niejednokrotnie...

 • KIO 74/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... uchylenia się od zawarcia umowy, gdyż Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w Ofercie i SIWZ (... sytuacji Zamawiający był uprawniony do stwierdzenia, że Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i SIWZ C art...

 • KIO 70/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... uzgodnienia również były w trakcie procedur administracyjnych, jednak pozyskanie ich było niemożliwe z powodu np. braku podpisu przedstawiciela Gminy Jabłonna na protokole z narady koordynacyjnej, który stanowi załącznik do wniosku, W kilku punktach...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... rezerwacyjnej w tym zakresie. Znamienne jest także to, że przedmiotowa umowa w swej treści nie zawiera żadnej daty (zawarcia/złożenia podpisów). Po drugie, umowa wskazuje, że prezentowany lokal posiada trzy pomieszczenia biurowe (45 m2, 20 m2 i 14 m2...

 • KIO 78/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... Wawrzaszek ISS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bielsko – Białej – dalej Odwołujący. Odwołanie zostało podpisane przez prokurenta ujawnionego w KRS i uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji. Kopia odwołania została przekazana Zamawiającemu w dniu 15...

 • KIO 63/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  .... XII ust. 2 SIWZ Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania przedmiotowego pisma, poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i odesłanie jej w trybie zwrotnym. Izba ustaliła, że wezwanie, o którym mowa powyżej...

 • KIO 45/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... w przypadku braku stawiennictwa osoby dedykowanej na wyznaczony termin - niezależnie od przyczyn, 0 - w sytuacji odmowy podpisania wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na utrwalenie głosu i wizerunku, 0,5 - udzielono niepełnej odpowiedzi...

 • KIO 54/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ... Konsorcjum Paramedica. Jako obserwatorzy wzięli udział przedstawiciele 79 RPW. Z powyższego odbioru sporządzono protokół, który został podpisany przez jego uczestników. W trakcie ww. odbioru namioty nie zostały odebrane. W treści protokołu podano m...

 • KIO 82/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... realizacji robót w ciągu 7 dni od momentu podpisania umowy zgodnie ze wzorem 1B zawartym w niniejszej ...z ofertą składane są następujące dokumenty i załączniki: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru z Załącznika nr 1 do Specyfikacji, 1A)...

 • KIO 73/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... odwołanie na w/w czynności. Kopie odwołania Zamawiający otrzymał w dniu 12.01.2018 r. (e-mailem). Odwołanie zostało podpisane przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z 12.01.2018 r. udzielonego przez Członka Zarządu osobę ujawnioną w...

 • KIO 64/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... on możliwość przeprowadzenie prezentacji Systemu w wersji testowej gdy Odwołujący, będąc wybranym wykonawcą, z którym podpisana zostanie umowa, zaprzestanie ewentualnie dostarczania kluczy licencyjnych do końca jej trwania, Odwołujący wskazuje, że pismo...

 • KIO 2748/17, KIO 2018/17, KIO 24/17

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... być mowy. Podkreślenia wymaga bowiem, że mogą podlegać łączeniu zdolności kredytowe jednego 26 wykonawcy wynikające z już podpisanych umów kredytowych zawartych z różnymi bankami. Zauważyć należy, że takie umowy kredytowe zostały zawarte przez banki przy...

 • KIO 67/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... będą odrębnym odbiorom, z odpowiednim zastosowaniem postanowień w § 6 Umowy, z tym że odbiór zostanie potwierdzony podpisaniem Protokołu Odbioru Modyfikacji/Innych Modyfikacji wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy. 7. Wraz z odbiorem usługi...

 • KIO 49/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... przeszkolenia i instruktażu dla 150 użytkowników i 52 administratorów ,,Systemu Druku Podążającego” w terminie 2 miesięcy od podpisania umowy. W formularzu ofertowym Przystępujący w pkt 3.6 nie wskazał podwykonawców, a zatem zadeklarował, że wykona...

 • KIO 58/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... przez wykonawcę zakończenia prac. Izba za wystarczające uznała określone elementy procedury, tj. zgłoszenie zakończenia prac oraz podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. Izba miała przy tym na uwadze, iż Odwołujący nie postawił żądania co do poziomu...

 • KIO 26/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ...mu uzyskanie przedmiotowego zamówienia. Zgłoszenie zostało podpisane przez prezesa zarządu i członka zarządu ... wskazał: W pkt 4 termin realizacji – 270 dni od daty podpisania umowy na realizację podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia. Termin do dnia 30....

 • KIO 18/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ... odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. Odwołujący wskazał, że złożone oświadczenie zostało podpisane przez Véronique Soltani - Tender & Offer Leader. Brak jest jakiegokolwiek dokumentu wskazującego, że osoba ta ma prawo reprezentowania...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... podczas kolejnej rozprawy, gdzie Zamawiający złożył oświadczenie z dnia 8 stycznia 2018 r. wraz z załączoną do niego 67 podpisaną przez wszystkich autorów opinią z dnia 20 listopada 2017 r. Z powyższych dokumentów wynika, że Dyrekcja Instytutu Łączności...

 • KIO 55/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ... chroniona jest przez przedsiębiorcę przez cały czas, a nie tylko na etapie od dnia złożenia oferty do dnia podpisania umowy. Z tego względu uznał, ze zastrzeżenie dokonane przez Przystępującego było nieprawidłowe i powinno zostać zniesione. Uwzględniając...

 • KIO 48/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ...Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 62- dalej odwołujący. odwołanie zostało podpisane przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 8 stycznia 2018r. udzielonego przez prezesa i członka...

 • KIO 33/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  .... Po wtóre, odwołujący nie dostrzegł, że w protokole data końcowa wykonywanych robót się znalazła. Datę tę wyznacza bowiem dzień podpisania protokołu końcowego, to jest 22 sierpnia 2017 r., która to data zgadza się z czasookresem podanym w wykazie (29.05...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij