• T-280/17

  Orzeczenia ETS, 07-12-2018

  ... z tych gwarancji jest w szczególności zapewnienie dzięki złożeniu przez adresata podpisu na potwierdzeniu odbioru, że adresat wie, iż zostało do niego ... Luksemburgu w dniu 7 grudnia 2018 r. Podpisy *      Język postępowania: włoski. 1      Poniżej zostały...

 • KIO 1935/18, KIO 1948/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...wskazanej w formularzu oferty. Zgodnie z rozdziałem II siwz Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 47 miesięcy od daty podpisania Umowy lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w pkt 8.1 Wzoru Umowy. Zamawiający przewidział...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...jest zrozumiałe w trakcie trwania umowy, o tyle „przez 6 miesięcy po jej zakończeniu" wymaga od Wykonawcy podpisania odpowiednich umów z podwykonawcami i współpracownikami, na podstawie których dostęp wymagany przez Zamawiającego byłby możliwy. Umowy takie...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... z SIWZ Wykaz Cen, stanowiący część 11.7 jest załącznikiem do Kontraktu i jest wypełniany przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy (nie jest składany razem z ofertą). Wykaz cen określa podział Ceny Kontraktowej i nie służy do bezpośredniego określenia...

 • VIII GC 294/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-11-2018

  ... z zasadą bezpośredniości. Na podstawie sporządzonej w postępowaniu karnym opinii J. T. ustalono jedynie, że powołany wówczas biegły stwierdził, że podpisy złożone pod zamówieniami z dnia 26 lipca 2011 r. i 1 września 2011 r. złożone zostały przez P. Z. (1...

 • T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  ...38      Takiego umyślnego zachowania nie może zresztą podważyć oświadczenie złożone pod przysięgą w dniu 10 lipca 2017 r., podpisane przez B., prezesa zarządu skarżącej, załączone do skargi jako załącznik. 39      Należy bowiem w tym względzie zauważyć, iż...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ... czasie (na zwrócił uwagę Zamawiający w Wezwaniu). Odwołujący zwrócił także uwagę, że wszystkie cztery dokumenty na obecnym etapie podpisane zostały przez zupełnie inne osoby (mimo że pierwotne referencje wystawione zostały raptem rok wcześniej). Zgodnie z...

 • KIO 2134/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ... dni. Zatem nawet w przypadku skorzystania z drogi elektronicznej - przyjmując hipotetyczne i nierealne założenie, że pracownicy mają podpisy elektroniczne - mogłoby się okazać, że informacje zostaną wydane dopiero po 11 października. Również informacje o...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ..., że zgodnie z pkt 7.3.4. ppkt 3 siwz, aby możliwe KIO 1993/18 45 było złożenie oświadczenia podpisanego przez daną osobę fizyczną, która świadczyła usługi w wymaganym przez zamawiającego zakresie, konieczne było jednoczesne wykazanie przez wykonawcę...

 • XVII AmA 25/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-10-2018

  ... zachowania powoda i zainteresowanego nie ma wpływu okoliczność, że w analizowanych postępowaniach nie doszło do skutecznego podpisania przez zamawiającego umowy z jednym z uczestników porozumienia. Zakazane jest bowiem samo zachowanie, które polega na...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... wraz z dostępem do środowiska szkoleniowego, Wykonawca wyda uczestnikom szkolenia zaświadczenia o odbytym szkoleniu, podpisane przez prowadzącego szkolenie, Wykonawca zapewni uczestnikom szkoleń codziennie obiady oraz dwie przerwy z serwisem kawowym...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ... jakichkolwiek zarzutów konkurencji w stosunku do oferty odwołującego, zamawiający powinien zakończyć przedmiotowe postępowanie i podpisać umowę z odwołującym. Zamawiający natomiast, podjął po raz kolejny próbę wyeliminowania odwołującego z przedmiotowego...

 • KIO 1986/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... Kłodzie oraz instalacji w Złotowie, która określiła maksymalny limit przyjęć 12 000 ton) nie decyduje o tym, że w chwili podpisania umowy nie jest możliwym przyjęcie przewidzianej masy odpadów dla całego zamówienia – tj. 93 000 ton. Strumień ten będzie...

 • KIO 2030/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... odpadów komunalnych na terenie Gminy Piaseczno (pkt 3 SIWZ). Termin wykonania zamówienia (dla każdej części zamówienia): od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r. Jednocześnie jako przewidywany termin wykonywania usługi Zamawiający wskazał: „od 1.01...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... argumentacji faktycznej i prawnej przytaczanej przez Stronę sporu. Opinia taka stanowi jedynie dowód tego, że osoby, które ją podpisały wyraziły zawarty w nich pogląd, nie korzysta ona natomiast z domniemania zgodności z prawdą zawartych w niej twierdzeń...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...na potrzeby wykonania modelu symulacyjnego on-line i pozostałych prac towarzyszących" Powyższe zostaną udostępnione Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa. 11 3. Na podstawie załączonej dokumentacji tj. OPZ (tom I, II i III) oraz załączników, Oferent...

 • KIO 2015/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... załącznik nr 5 do SIWZ oraz tabelę nr 6 i 7 załącznika nr 1 do SIWZ, a dokumenty te zostały podpisane przez uprawnione osoby, itp.), ale powyższe nie oznacza automatycznie, że merytoryczny zakres zobowiązania oferowany przez wykonawcę jest zgodny z SIWZ...

 • T-475/18

  Orzeczenia ETS, 19-10-2018

  ...na roboty budowlane dotyczące budowy morskiego nabrzeża handlowego w Leava (Francja), a po drugie, o zawieszenie podpisania umów dotyczących tego zamówienia. Sentencja Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje oddalony. Rozstrzygnięcie o kosztach...

 • KIO 1944/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Przywołana regulacja...

 • KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacje zawarte 17 w oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... stronom, nie zaznaczył w treści przystąpienia, że składa je konsorcjum oraz nie dołączył pełnomocnictwa dla osoby podpisującej przystąpienie. Tym samym Izba uznała, że przystąpienie wykonawcy Ekopomiar do postępowania odwoławczego nie zostało dokonane...

 • I Ns 29/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-10-2018

  ... C., (...)” , a zakończonej tekstem : „ Całkowity koszt 653.216,10zł ,Na oryginalnym dokumencie znajdują się pieczątki gminy i podpisy wójta, Sprawa jest w Prokuraturze”.; IV.  oddalić wniosek w pozostałym zakresie ; V.  orzec, że wnioskodawca i uczestnicy...

 • KIO 2023/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...odpowiedź na odwołanie”, w którym oświadczył on, że uwzględnia odwołanie w całości. Pismo nie zostało podpisane, w miejscu podpisu znajdowało określenie funkcji kierownika zamawiającego oraz zostało podane imię i nazwisko tej osoby. Niemniej na posiedzeniu...

 • KIO 2018/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... Wykonawcę do uzupełnienia, do dnia 26.09.2018 r. do godz. 15.00, oświadczenia JEDZ opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez upoważnioną osobę. Wykonawca nie uzupełnił dokumentu JEDZ. Ponadto Zamawiający poinformował: Zgodnie z art. 46 ust...

 • KIO 2012/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... III - „przeliczone zgodnie ze skróceniem Etapu II zadeklarowanego w ofercie Wykonawcy, lecz nie dłużej niż 350 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. • ujęcia w § 27 [Kary i obciążenia] ust.1 pkt. 2) Umowy kar umownych za niewykonanie w terminie...

 • IV P 57/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-10-2018

  ... dyrektor (...) przypominał P. S. o telefonach. Aneks dotyczący umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych nie został w ogóle podpisany, nie doszło do zawarcia umowy, zatem zarzut ten jest nieprawdziwy. Co do zarzutu księgowania dokumentacji związanej z...

 • KIO 2035/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ..., przykładowo, jakie elementy i z jakich względów nie zostały uznane za kluczowe, w tym m.in. pkt 1 „podpisanie umowy” czy pkt 5 „wystąpienie do PLK o pełnomocnictwo”, pkt 6-13 dotyczące pozyskania niezbędnej dokumentacji od poszczególnych organów oraz...

 • KIO 2034/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...1.1 Zamawiający wymaga, aby etap I był realizowany od daty podpisania umowy przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące. str. 3... ustalił dwa etapy wykonania zamówienia: etap I – od dnia podpisania umowy przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące; etap str....

 • KIO 1985/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...Użyte w art. 3571 KC sformułowanie „czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy” nie oznacza, że Strony w momencie podpisania umowy przewidziały pewien katalog okoliczności, gdzie może dojść do zmiany umowy, zaś sądowa kontrola i redefinicja warunków...

 • KIO 1983/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...., 2) Przekazanie placu budowy: 5 września 2014 r., 3) Podpisanie umowy na nadzór z Safege: 24 października 2014 r., 4)... września 2017 r., umowa na wykonanie robót w tym zadaniu została podpisana w dniu 7 sierpnia 2014 r. a przekazanie placu budowy miało ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij