• C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... danego ogłoszenia o przetargu, o ile są przestrzegane zasady równoważności, skuteczności i równego traktowania, czego zweryfikowanie należy do sądu odsyłającego. Podpisy *      Język postępowania: niemiecki.

 • C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... punktów po zakończeniu tej oceny, są wykluczane z kolejnych etapów udzielania zamówienia i to niezależnie od tego, ilu oferentów pozostało. Podpisy *      Język postępowania: hiszpański.

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... szkolnych i książek pomocniczych w systemie Braille'a zostanie zlecona nie później niż do 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy.” dla części I oraz analogicznie dla części Il w związku z zapisem siwz: „Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...to jest ciągle to samo oprogramowanie. Wpisanie konkretnej „małej” wersji na etapie oferty może powodować, że np. na w czasie podpisania umowy będziemy mówili już o zupełnie innym numerze małej wersji np. 6.8 ale ciągle tego samego oprogramowania - OrigAMI...

 • KIO 1331/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ..., w którym to rozwiązanie może nastąpić, nie został w przepisie określony, zatem stać się to może aż do momentu podpisania umowy (tak jak do tego momentu mogą zaistnieć inne spośród przesłanek negatywnych - np. ogłoszenie upadłości wykonawcy może mieć...

 • C-472/16

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ...przeciwko przedstawicielom pracowników, jeżeli środek został podjęty za ich zgodą, pod warunkiem że ci, którzy nie podpisali porozumienia, nie zakwestionowali decyzji o zwolnieniu zgodnie z poprzednimi ustępami; b)      jeśli zgodnie z poprzednimi ustępami...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... zweryfikować z uwagi na brak posiadania stosownego wezwania (brak przekazania przez Zamawiającego) - pod oświadczeniem/ wezwaniem brak jest odręcznego podpisu umocowanej do działania w imieniu Zamawiającego osoby, 7) art. 18 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...nieodpłatnej gwarancji na dostarczone oprogramowanie oraz sprzęt i rozbudowę sieci (wraz z dokumentacją) na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, tj. od 30 marca 2018 r. Co za tym idzie, na dzień składania ofert (11 maja...

 • C-300/17

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ... decyzji przyjętych przez instytucje zamawiające w ramach postępowań o udzielanie zamówień publicznych, do zbadania jedynie zarzutów podniesionych przed tą komisją. Podpisy *      Język postępowania: węgierski.

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... pełnił funkcję od 04.2008 r., a na stronie podano, że podpisanie umowy przez Konsultanta nastąpiło w 10.2007 r.); Zadanie 2: wniosek...drogowego „od rozpoczęcia robót”. Umowa dotycząca w/w zadania została bowiem podpisana w 2006 roku. Natomiast p. B. A. B. ...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ...odcinka zachodniego budowy Il linii metra w Warszawie. Planowany termin zawarcia i wykonania umowy, jaka ma zostać podpisana w wyniku postępowania, pokrywa się z w części z realizowanymi zamówieniami (wyjaśnienia Konsorcjum). Tym samym istniało ekonomiczne...

 • KIO 1342/18

  Orzeczenia KIO, 18-07-2018

  ... poinformował Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej o uwzględnieniu w całości zarzutów odwołania. Niniejsza odpowiedź została podpisana przez osobę umocowaną do reprezentacji Zamawiającego. Izba stwierdziła, iż w świetle oświadczenia Zamawiającego zachodzi...

 • C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ... przedstawił już w jego ofercie dowód równoważności oferowanych przez niego produktów w stosunku do tych określonych w rzeczonych specyfikacjach technicznych. Podpisy *      Język postępowania: włoski.

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ...o.o., przy czym wykonawcy ci zgłosili swoje przystąpienia do postępowania odwoławczego w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za wyjątkiem wykonawcy Mota-Engil Central Europe S.A. z siedzibą w Krakowie, który uczynił to w...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... odwołującego nie znajduje uzasadnionych podstaw, zaś jedynym skutkiem wymogu takiego pozwolenia na etapie przed podpisaniem umowy byłoby nieuprawnione zawężenie rynku do jednego podmiotu, który w chwili obecnej posiada pozwolenie – spowodowywałoby...

 • KIO 1198/18

  Orzeczenia KIO, 27-06-2018

  ... w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia i nadzorem lokali użytkowy. Do odwołania nie dołączono dokumentów potwierdzających umocowanie osoby podpisującej odwołanie do reprezentowania odwołującego. Pismem z dnia 19 czerwca 2018 r. na podstawie art. 187 ust...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... przez siebie oraz odrębny Jednolity Europejski Dokument Zamówienia odnoszący się do każdego z podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega i podpisany przez ten podmiot zawierający informacje: o których mowa w części Il sekcja A i B oraz w części III...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ...Ad 2 Zamawiający wskazał, że wszystkie przystąpienia winny zostać uznane za nieskuteczne. Przystąpienie Wykonawcy B zostało podpisane przez osobą, której pełnomocnictwa nie dołączono i nie jest ona ujawniona w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej...

 • KIO 931/18, KIO 935/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ... 2016 r., nie uwzględniając, że oferty w przedmiotowym 12 postępowaniu były złożone w kwietniu 2012 r., umowa z wykonawcą została podpisana w lipcu 2012 r., a w związku z odstąpieniem wykonawcy od umowy w trakcie |e| realizacji (zaawansowanie ok. 80%) w...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ... dniu 1 czerwca 2018r. (31 maja 2018r. – dzień ustawowo wolny od pracy) odwołujący wniósł odwołanie. Odwołanie zostało podpisane przez prezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Kopia odwołania...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ..., wskazując, że zgodnie z jego wiedzą dla zadania pn. „Budowa Autostrady A-1 Brzezie-Kowal (dł. odcinka drogi 29,55 km)” umowa podpisana została 17 czerwca 2010 r., natomiast w dniu 6 września 2012r. odstąpiono od umowy z wykonawcą. Na ww. zadaniu pan...

 • KIO 922/18, KIO 928/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... ustalonym odpowiednią na pytanie nr #36 z dn. 16.02.2018 r.: „Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby komponenty Podpis Elektroniczny, Serwis Numeracyjny, Moduł Rozliczeń, Bramka SMS, Bramka E-mail wchodzące w skład platformy PUEUP, zostały zrealizowane w...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... ponownie na papierze firmowym nieistniejącej spółki i w jej imieniu (por. podpis p. S. S. A. widniejący na słowach „Eastway Consultancy (H...złożone na papierze firmowym Eastway Consultancy Limited i podpisane w imieniu nieistniejącej spółki przez pana A.....

 • KIO 966/18

  Orzeczenia KIO, 08-06-2018

  ... dokumentów załączył deklarację zgodności zakładowej kontroli produkcji, której treść, jak i wyniki w niej zawarte oraz podpisy w pełni wyczerpują wymagania, o których mowa w ustawowej regulacji deklaracji zgodności i właściwości produktów we wspólnocie...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ... w parametrze SP18. Odwołujący dla podważenia rzeczonego dowodu podniósł, że nie stanowi on dokumentu ponieważ nie jest podpisany oraz odnosi się do notebooka, którego konfiguracja nie pozwala na zdalny odczyt pewnych funkcji. Przystępujący po stronie...

 • KIO 855/18, KIO 858/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... łlieuprawnionenłll jej ujawnienie, modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie; 10) zawierania w umowach serwisowych podpisanych ze stronami trzecimi zapisów gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji; 11) ustalenia zasad postępowania...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... wykazie, a które w chwili obecnej świadczą usługę na innych umowach, w sytuacji gdy z przystępującym zostanie podpisana umowa, zostaną skierowane przez przystępującego do realizacji przedmiotowego zamówienia, a w ich miejsce zostaną zatrudnione inne osoby...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... skompletowania i złożenia projektów, kosztorysów, specyfikacji i przedmiarów oraz ich doręczenia zamawiającemu. Zauważył, że w zależności od terminu podpisania umowy, 6 i 7 dzień jej realizacji może przypaść na dzień wolny od pracy (sobota, niedziela), co...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... od dnia oddania sieci WAN do użytku Zamawiającego. Zamawiający przewiduje na uruchomienie usług termin 16 tygodni od dnia podpisania umowy (Zamawiający w projekcie umowy wskazuje termin 22 tygodni na oddanie sieci do użytku, ale w praktyce termin...

 • KIO 965/18

  Orzeczenia KIO, 04-06-2018

  ... w postaci oświadczenia producenta oprogramowania z dnia 11 lutego 2018r., bowiem Odwołujący nie wykazał, że osoba go podpisująca miała do tego prawo w dacie jego składania. Poza tym oświadczenie to pozostaje w sprzeczności z późniejszym oświadczeniem...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij