• KIO 196/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... do kwoty 60 tys. zł, podając cenę całkowitą jako wartość 60 tys. zł plus należny od tej wartości podatek VAT. Dalej podając całkowitą wartość zamówienia w ramach formularza ofertowego do wszystkich elementów cenowych doliczył właśnie wartość 60 tys. zł...

 • KIO 167/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... zakresie części 1 zamówienia cena oferty jest niższa o więcej niż 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek VAT i od średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert oraz przytoczył okoliczności, które – stosownie do art. 90 ust. 1 ustawy...

 • KIO 183/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... jego zastosowania, a w konsekwencji uznania, czy oferta nie zawiera błędów w obliczeniu ceny. Wynika z niej, iż podatek VAT jest elementem cenotwórczym, a tym samym bezwzględnej kontroli i ocenie musi podlegać przyjęcie przez wykonawców prawidłowej stawki...

 • KIO 156/18, KIO 157/18, KIO 158/18, KIO 159/18, KIO 160/18, KIO 161/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ... jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku" jednoznacznie wskazywał, że jest on pomniejszany o podatek VAT i takie rozumienie „obrotu” nadal funkcjonuje również na gruncie nowego art. 29a UVAT (tak np. A. B., Komentarz...

 • KIO 152/18

  Orzeczenia KIO, 08-02-2018

  ...o. ul. Różana 1, 33-300 Nowy Sącz, cena oferty z podatkiem VAT wynosi 1 522 793,00 zł, oraz  oferta nr 2 złożona...o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług ustalony przed wszczęciem postępowania zgodnie z art...

 • KIO 131/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ... procesowego wykonywanego przez adwokata na podstawie faktury VAT, a także uiszczonych kosztów odwołania. 7.... najmniej 30% od: 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z ...

 • KIO 106/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... stanowiących zasób OReg AMW Zielona Góra” oferuję wykonanie • Części nr złotych, tj. / słownie złotych: w tym podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującym przepisami. Oświadczamy, że do realizacji umowy w tej części zamówienia zatrudnimy na podstawie...

 • KIO 120/18, KIO 133/18, KIO 135/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  .... Izba ustaliła, że wartość zamówienia określona przez Zamawiającego (powiększona o podatek od towarów i usług) w części I wynosi: 10 878 655... miesiąca, w którym została wystawiona pierwsza fakturą VAT, „dotycząca Okresu wykonywania Robót w celu realizacji...

 • KIO 115/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ...ceny oferty. Do wyjaśnień zostały załączone jako dowody: faktury VAT oraz umowy o pracę. Izba zważyła, co następuje:...co 11 najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług lub od średniej arytmetycznej cen wszystkich ...

 • KIO 104/18

  Orzeczenia KIO, 01-02-2018

  ...stawki za roboczogodzinę, jak i wątpliwości czy oferta firmy E.C. Leditech Ltd. dotycząca opraw ledowych obejmuje również cło, podatek 17 VAT, czy też koszty związane z dostawą towarów do Polski (na co zwracał uwagę Przystępujący). Jako, że okoliczności te...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... zastępczego. Wyliczenie nie obejmuje także kosztu VAT, bowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ...co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z...

 • KIO 95/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... jest błąd w obliczeniu ceny. Cena obliczona została w inny sposób, niż Zamawiający zakładał, ale posiada prawidłowy podatek VAT obliczony we prawidłowej stawki 23. Zauważył przy tym, że konstrukcja załącznika 2a formularza cenowego wskazuje, że informacje...

 • KIO 2748/17, KIO 2018/17, KIO 24/17

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... Zgodnie z powołanymi przepisami, cena musi uwzględniać zatem podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych ...wartości prowadziło do wniosku, że przy wycenie tego elementu oferty uwzględniono podatek VAT w wysokości 8 %. W myśl art. 41 ust. 1 ...

 • KIO 2725/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...w dniu 15.12.2017 r. zamawiający wystąpił do firmy Vatico W. S. o wyjaśnienie złożonej oferty oraz uzupełnienie dokumentów... 30% od: 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie ...

 • KIO 2704/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ...z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, powiększona o należny podatek od towarów i usług (art. 90 ust. 1a ustawy Pzp). Zidentyfikowanych powyżej... 729,70 zł netto i, nawet przy zastosowaniu jednej stawki podatku VAT w wysokości 23%, 310 857,531 zł brutto. W pkt. 11...

 • KIO 2723/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ...ocenie przez Zamawiającego. 4 Odwołujący wskazał, iż stawka podatku VAT w wysokości 23% ma charakter podstawowy co wynika z ... 2001 roku o cenach nie może budzić wątpliwości, że podatek VAT jest składnikiem ceny stanowiącym element cenotwórczy, co już na...

 • I CSK 225/17

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 10-01-2018

  ....1 umowy strony uzgodniły, że „Zaakceptowana Kwota Kontraktowa" zgodnie z Ofertą Wykonawcy wynosi 699 206 447,98 złotych plus 22% podatek VAT 153 825 418,56 złotych, co łącznie stanowi kwotę brutto 853 031 866,54 złotych, a „maksymalna wartość zobowiązania...

 • KIO 2703/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ...gdy w swoich obliczeniach odwołujący - wbrew temu co twierdzi zamawiający w informacji o odrzuceniu ofert - uwzględnił podatek VAT oraz nie przedstawił kosztów innych niż koszty wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę jako wartości procentowej od wartości...

 • KIO 2643/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  ... stawka za roboczogodzinę wynosi 16,95 zł, przy czym stawkę tą należy powiększyć o narzuty podstawowe i uzupełniające oraz podatek VAT. Izba zauważa, że 21 umowa ma być realizowana w 2018 r., a Zamawiający nie przewidział waloryzacji wynagrodzenia, zatem...

 • KIO 2629/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ... o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 9 postępowania zgodnie z...za rażąco niską jest wartość zamówienia z podatkiem VAT. W świetle orzecznictwa i doktryny nie budzi wątpliwości...

 • KIO 2687/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ... W formularzu ofertowym wykonawcy mieli podać: cenę netto, podatek VAT …% oraz cenę brutto. Zamawiający zawarł tam uwagę, że... W punkcie 1. formularza ofertowego podał cenę netto 274.175,00, podatek VAT 23% 52.348,00 oraz cenę brutto 326.523,00. Jednocześnie...

 • KIO 2678/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... wskazał, że cena oferty nr 2 (1 302 051 zł) jest niższa o ok. 48% od wartości zamówienia powiększonej o podatek VAT, ustalonej przed wszczęciem postępowania (ujętej we wskazanych wyżej dokumentach Zamawiającego) tj. kwoty 2 500 000 zł. Zgodnie z art. 90...

 • KIO 2588/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ..., że zamawiający w każdym przypadku, gdy wartość oferty jest niższa niż szacunkowa wartość zamówienia powiększona o podatek VAT, jest zobowiązany automatycznie do żądania od wykonawcy wyjaśnień w zakresie ceny oferty. Obowiązek wyjaśnienia rażąco niskiej...

 • KIO 2574/17, KIO 2576/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... pozycji, w kolumnie „Forma rozliczenia” znajduje się informacja „ryczałt”. Na końcu tabeli znalazły się wersy podsumowujące: „Razem netto”, „Podatek VAT” i „Razem brutto”. Konsorcjum ToTo w spornych pozycjach 2., 2.1 i 2.2. w kolumnie „Wartość netto (bez...

 • KIO 2568/17, KIO 2597/17, KIO 2605/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... oświadczenia przez wykonawcę, kiedy w ofercie mamy podaną tylko cenę brutto, uniemożliwia ustalenie, czy cały podatek VAT został uwzględniony w cenie brutto. Nie ma też możliwości naprawienia braku oświadczenia z wykorzystaniem instytucji poprawienia...

 • KIO 2559/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ..., środki ochrony osobistej, odległość dojazdu, inne nie wyszczególnione koszty, które wykonawca przewiduje ponieść. Należało ująć także należało podatek VAT i ryzyko ryczałtu. Odwołujący złożył ofertę na kwotę 109 256,28 zł brutto (88 826,24 zł netto...

 • KIO 2518/17, KIO 2531/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...A. jest o 30% niższa od szacunkowej wartości zamówienia, powiększonej o podatek od towarów i usług, a więc zachodzi konieczność wyjaśnienia, czy nie...niego kosztów wynagrodzenia pełnomocnika zgodnie z przedłożonymi fakturami VAT, w kwocie 3600,00 zł w każdej...

 • KIO 2483/17, KIO 2484/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...75,23 % wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o należny podatek VAT i ok. 67,54 % średniej arytmetycznej cen ...co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie...

 • KIO 2535/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty transportu i zaopatrzenia [Ktz] - 5 % VAT [V] - 23 % S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S... o co najmniej 30% od: 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35...

 • KIO 2507/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... arytmetycznej wszystkich złożonych ofert oraz niższą o 58,36% od ustalonej przez Zamawiającego wartości zamówienia powiększonej o podatek VAT. W związku z powyższym, na podstawie art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu ustalenia, czy oferta...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij