• KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ...nadzoru inwestorskiego w branży drogowej dotyczącego stawki podatku VAT (pkt 1), kosztów dojazdu (pkt 2), ... o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ... tj. 720. Przywoływana przez Odwołującego stawka 500 zł + VAT za jedną roboczogodzinę widnieje w ofercie IBM Polska w wycenie... 30% od: 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie ...

 • KIO 2041/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ... Zamawiający wskazał, że w sytuacji, gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, podatek VAT wynikający z pozycji: 1 Formularza Cenowego zapłaci Zamawiający. Zamawiający informuje, że w ramach jednolitej transakcji...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... w niniejszej Umowie polach eksploatacji, jak również wszystkie koszty, opłaty, wydatki Wykonawcy, a także podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), jeśli jest należny. 12.4. Cena powinna być wyliczona zgodnie ze sposobem obliczania ceny zawartym w...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... co prawda wszystkie zaoferowane ceny w części II zamówienia są niższe o 30% od wartości zamówienia powiększonej o podatek VAT, jednak Komisja proponuje nie wzywać wykonawców do wyjaśnień. Ceny zostały skalkulowane na podobnym poziomie i są porównywalne, a...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...2.013.000,00 zł netto, co po dodaniu wartości podatku VAT stanowi kwotę: 2.475.990,00 zł brutto. Z powyższego...co najmniej 30% od: 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art...

 • KIO 1944/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... materiału dowodowego – zostały oddalone. Z zestawienia obrazującego dokonanie szacunkowej wartości zamówienia wynika, że szacunkowa wartość zamówienia powiększona o podatek VAT wynosiła w ramach rejonu 4 2 640 000,00 zł, a w ramach rejonu 9 – 1 650 000,00...

 • KIO 1953/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... temat ceny oferty podane w punkcie I Formularza ofertowego, nie ma Sygn. akt KIO 1953/18 15 wątpliwości, że uwzględnia ona podatek VAT. W związku z tym brak jest jakichkolwiek podstaw do twierdzenia, że nie wiadomo, jaka jest ostateczna cena oferty i czy...

 • XXVI GC 107/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-10-2018

  ...którą składają się: cena netto 260.300.804,39 zł oraz podatek od towarów i usług (VAT) w wys. 59.869.185,01 zł. Rozpoczęcie wykonania ... do robót za kwotę 3.145.945,47 zł netto, powiększonej o VAT 23%, co dało łącznie 3.869.512,92 zł brutto. W pozostałym...

 • KIO 1968/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ... dnia 9 marca 2018 r. (sygn. KIO 343/18), w którym Izba wskazuje, że wartości szacunkowej zamówienia 6 powiększonej o należny podatek VAT nie należy utożsamiać z kwotą, o której stanowi art. 86 ust. 3 Pzp, tj. kwotą podawaną bezpośrednio przed otwarciem...

 • KIO 1937/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ...ulega zmianie o wykazany przez Wykonawcę wzrost kosztów realizacji zamówienia powiększony o podatek od towarów i usług.”; 7. zmianę § 11 ust. 10... zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy....

 • KIO 1898/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ... powyższymi zasadami, tj. 3.709.288, 62 zł (koszt brutto pracodawcy, gdyż kwota ta nie podlega pod podatek VAT, podatek VAT jest świadczeniem dla państwa, swoje koszty wykonawca jest zobligowany uwzględnić w swojej kalkulacji ceny netto) oraz koszt systemu...

 • KIO 1920/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ...o co najmniej 30% od: 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. ...przez zamawiającego powiększonej o wartość podatku VAT. Tylko przekroczenie takiego wskaźnika obligowało ...

 • I AGa 123/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 05-10-2018

  ... została uregulowana na podstawie wystawionej przez pozwaną faktury VAT nr (...). Plac budowy nie został jednak objęty przez... o zwrot zaliczki w kwocie 312.000 zł plus podatek VAT. Przyczyną rozwiązania przez powoda umowy było uzgodnienie odbioru części...

 • KIO 1869/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ...być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 2) Cena podana w ofercie powinna obejmować ...oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić ...

 • KIO 1873/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ... ale przede wszystkim nie pozostaje w znacznej dysproporcji w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia powiększonego o należny podatek VAT. W konsekwencji trudno uznać za prawidłowe działanie zamawiającego, który w tym przypadku, na podstawie art. 90 ust...

 • KIO 1836/18

  Orzeczenia KIO, 27-09-2018

  ...2.1 do SIWZ) jako sumę iloczynów ilości ustalonych jednostek przedmiarowych i ich cen jednostkowych, powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT (pkt 2 zd. 1), (-) łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją...

 • KIO 1818/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ... Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, wyrażone w złotych (PLN). Wynagrodzenie Umowne obejmuje podatek od towarów i usług (podatek VAT) lub podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów wykonanie Przedmiotu Umowy podlega obciążeniu podatkiem...

 • KIO 1807/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ... towary i usługi powodują powstanie podatku po stronie zamawiającego i w jakiej wysokości - cena obejmowała bowiem już podatek VAT, 3. usługi i towary objęte zamówieniem nie podlegają obowiązkowi zapłaty podatku po stronie zamawiającego, zgodnie z ustawą o...

 • KIO 1827/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ... oferta przetargowa, tj.: • Koszty produkcji, które zawsze określa Producent • Koszty transportu od Producenta, cło, podatki • 8% podatek vat • Marża na którą oprócz wynagrodzenia dla Wykonawcy składają się m.in. koszt transportu do Zamawiającego, montaż...

 • VIII GC 69/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-09-2018

  ... ", za wynagrodzeniem netto 4.845.871,76 zł, powiększonym o podatek VAT w kwocie 1.114.550,50 zł, co stanowiło łączą kwotę ...miesięcznym zryczałtowanym wynagrodzeniem w wysokości 100 zł + podatek VAT. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Dowód...

 • KIO 1776/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  ... ponad 42% niższa od wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o podatek VAT, tj. kwoty 33.698.726,28 zł brutto, ...najmniej 30% od: 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z...

 • KIO 1742/18

  Orzeczenia KIO, 17-09-2018

  ...618,30 zł brutto brutto pracodawcy, a po powiększeniu o podatek VAT: 4.450,51 zł. Kwota 3000,00 zł brutto ... zł brutto. Odwołujący wyjaśnia, że do kosztu pracodawcy należy doliczyć podatek VAT - co jest konieczne, jako że jest to element opodatkowanej usługi...

 • KIO 1764/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... wskazanych w cz. III pkt 3 SWIZ Odwołujący wycenił na kwotę 1000 zł netto powiększone o należny podatek VAT. Szczegółowa kalkulacja wykonania tej części zamówienia przedstawiona została w załączniku nr 1 do przedmiotowego wyjaśnienia. Odwołujący, mając...

 • KIO 1665/18, KIO 1675/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ...ust. 1 a pkt 1) pzp, zaoferowali cenę o co najmniej 25,25 % niższą od szacunkowej wartości zamówienia powiększonej o podatek VAT wskazanej przez Zamawiającego (Zakład Transportu i Budowy Dróg Białowąs Sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu – 29,39 %, natomiast...

 • KIO 1739/18

  Orzeczenia KIO, 12-09-2018

  ... do SIWZ wynika, iż dodatkowo punktowanych mogło być maksymalnie 55 funkcjonalności. Wartość szacunkowa zamówienia powiększona o należny podatek VAT wynosiła 1 156 200 zł. W postępowaniu oferty złożyło dwóch wykonawców, tj.: Odwołujący z ceną 1 155...

 • KIO 1709/18, KIO 1719/18

  Orzeczenia KIO, 11-09-2018

  ... dotyczących ceny oferty, wskazując, że cena oferty jest niższa o 45,14% od wartości zamówienia powiększonej 32 o podatek VAT (19.468.003,80 euro brutto). Zamawiający wskazał, że wyjaśnienia powinny wskazywać w szczególności, czy zaoferowana cena oferty...

 • KIO 1679/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... eksploatacyjnych i ewentualny serwis) - Pozostała kwota która wynosi 34 152,00 zł brutto pomniejszona o podatek VAT i ewentualny podatek dochodowy jest moim dochodem i wynagrodzeniem za pracę odwołującego tj. pracę wraz z kosztami dodatkowymi typu...

 • KIO 1627/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ..., w tym kosztami wynagrodzenia pełnomocnika, zgodnie z fakturą VAT złożoną na rozprawie. Tak określone na podstawie art. ... więcej niż 30% od wartości zamówienia, powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania. b...

 • KIO 1584/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... Wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania całości przedmiotu Zamówienia oraz podatek od towarów i usług (nie dotyczy Wykonawców zagranicznych, którzy nie są płatnikami podatku VAT w Polsce). 13.2. Cena Ofertowa oraz sposób jej przedstawienia...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij