• VI GC 1454/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-02-2019

  .... M. J. przekazał tę fakturę biuru rachunkowemu i została ona ujęta w jego rejestrze zakupów VAT pod pozycją 153. W związku z powyższym M. J. pomniejszył naliczony podatek od towarów i usług o kwotę 2 186,83 złotych. M. J. dopiero w...

 • KIO 2617/18

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... związku ze świadczeniem ww. usługi w ciągu miesiąca kalendarzowego (okresu rozliczeniowego), na zasadach określonych umową,  podatek VAT. Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Część II SIWZ): przedmiotem zamówienia jest gotowość świadczenia (tzw. akcja...

 • KIO 2673/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...% i zysku (Z) w wysokości 10% [PLN, bez podatku VAT]: Za pracę sprzętu: podnośnik koszowy, stawka 150,00 zł/maszynogodzinę, mini... najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania ...

 • KIO 13/19

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ...na:  ponad dwukrotnym przekroczeniu przez ceny zaoferowane przez MPO wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o podatek od towarów i usług VAT, określonej przez Zamawiającego,  drastycznym, nieadekwatnym do wartości rynkowej usług zawyżeniu cen przez...

 • KIO 2607/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ...533,00 zł, część 4 – kwota netto: 1 169 482,60 zł + podatek VAT 23%: 268 981,00 zł = kwota brutto: 1 438 464,00 zł. ...kształtują się następująco: część 3 – kwota netto: 1 432 954,00 zł + podatek VAT 8% i 23%: 124 097,33 zł = kwota brutto: 1 557 051,33...

 • KIO 2621/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ... o co najmniej 30 % od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art...oferty będącej niższą o co najmniej 30% od wartości zamówienia (+VAT) ustalonej zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ...

 • KIO 2601/18

  Orzeczenia KIO, 04-01-2019

  ... wprost w załącznikach do SIWZ „Formularz ofertowy". Z wielkości wpisanych w rubryce podatek VAT w „Tabeli Elementów Scalonych" wynika, że odwołujący zastosował 8% stawkę podatku VAT. Zgodnie z wymaganiami zamawiającego cena oferty brutto, podana w pkt 5.2...

 • KIO 2553/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  ... pozycjach tabeli zawartej w punkcie 6 formularza oferty, tj. procent wartości robót netto w zł (80% i 20%), podatek VAT oraz cena całkowita robót brutto w zł. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż Zamawiający prawidłowo zidentyfikował i poprawił...

 • KIO 2538/18

  Orzeczenia KIO, 27-12-2018

  ...I Zamawiający zobowiązał wykonawców do podania ceny liczbowo i słownie: netto, podatek VAT, brutto. W części V SIWZ „WZÓR UMOWY” w § 2 ust..., wskazując liczbowo i słownie cenę: netto 2 039 730,00 zł; podatek VAT 23% tj. 469 137,90 zł; brutto 2 508 867,90...

 • KIO 2516/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ...procentowy względem wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o należny podatek VAT. Nadto cena oferty wykonawcy „INFOMEX” Sp...o ponad 30% od wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o podatek VAT, jak również wziąwszy pod uwagę, że oferta wykonawcy „...

 • KIO 2535/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... 414.829,80 zł. Wartość szacunkowa zamówienia powiększona o podatek VAT wynosi 398.520,00 zł. Średnia arytmetyczna ofert wynosi ...% od: 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie...

 • KIO 2366/18, KIO 2374/18, KIO 2378/18, KIO 2379/18

  Orzeczenia KIO, 18-12-2018

  ... roboczych w roku 2008 20 bowiem stawką brutto, zatem w celu porównania z powyższymi wyliczeniami trzeba odjąć od niej podatek VAT - wtedy wynosi ona 28 złotych netto za godzinę. 32. Odwołujący opierając się na dotychczasowym doświadczeniu przypuszcza, że...

 • KIO 2520/18

  Orzeczenia KIO, 17-12-2018

  ..., cenę jednostkową pozycji wraz z narzutami oraz wartość całkowitą danej pozycji, 3) wartość pozycji jednostkowych bez podatku VAT (podatek VAT należy uwzględnić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ), 4) cenę jednostkową należy podać z...

 • KIO 2499/18

  Orzeczenia KIO, 14-12-2018

  ...14.445.322,50 zł. Wartość szacunkowa zamówienia powiększona o podatek VAT wynosi 6.000.000,00 zł. Średnia arytmetyczna ofert ...30% od: 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie...

 • KIO 2472/18

  Orzeczenia KIO, 14-12-2018

  ... ofercie podało następujące ceny (przy czym ceny brutto i netto były w ofercie Konsorcjum takie same z uwagi na 0 % podatek VAT - mechanizm odwrotnego obciążenia): 1. Cena za realizację przedmiotu zamówienia brutto (A1) - 6 548 900,00 PLN 2. Cena...

 • KIO 2471/18

  Orzeczenia KIO, 13-12-2018

  ... od wartości zamówienia (329.000 zł brutto) powiększonej o podatek od towarów i usług. Dodatkowo, obliczona średnia jest większa ...brutto, co stanowi kwotę 200.000 zł netto (spółka jest vatowcem, więc do dalszych kalkulacji przyjęto kwotę netto). Faza 2 ...

 • KIO 2281/18, KIO 2286/18, KIO 2291/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ..., że na mocy Porozumienia, Wykonawca wraz z wystawieniem faktur VAT, o których mowa w § 2 ust. 2 Porozumienia,...najmniej 30% od: 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z...

 • KIO 1287/18, KIO 1290/18, KIO 1297/18, KIO 1301/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ...przedmiotu zamówienia za cenę netto/brutto 1 308 248 300,00 zł (podatek VAT – nie dotyczy), w tym: a) za wykonanie zamówienia ....11 SIWZ za cenę netto 1 076 988 300,00 zł (podatek VAT – nie dotyczy); b) za wykonanie zamówienia opcjonalnego zgodnie z punktem...

 • KIO 2457/18

  Orzeczenia KIO, 10-12-2018

  ...sprzedać za symboliczną kwotę tj. za cenę 1 zł netto plus podatek od towarów i usług, na podstawie osobnej umowy między Zamawiającym a...za symboliczną cenę to jest dosłownie 1.00 zł. plus vat. W tym zakresie Izba opierając się zarówno na dowodach ...

 • KIO 2387/18

  Orzeczenia KIO, 04-12-2018

  ... cena oferty przystępującego (1.702.615,20 zł brutto) odbiegała o 55,30% od wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o należny podatek VAT (3.810.048,00 zł brutto) oraz o 51,50% od średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert, która wyniosła 3.510...

 • KIO 2250/18

  Orzeczenia KIO, 28-11-2018

  ... i zapłata wynagrodzenia 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy określa się na kwotę netto:.... . zł, plus podatek VAT.........% w wysokości ...........„....zł, co daje kwotę brutto: 2. określona w ust 1, wynika z kosztorysu ofertowego...

 • KIO 2320/18

  Orzeczenia KIO, 28-11-2018

  ... VAT oraz klasyfikacji statystycznej dla tych robót. Odwołujący podali również, że przystępując do przetargu ustalili cenę, która obejmowała podatek ... to 39.00.22 poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca ...

 • KIO 2303/18

  Orzeczenia KIO, 23-11-2018

  ...) L.p. Urządzenie producent/model/typ Ilość Jedn. miary Cena Jednostkowa (z VAT) [zł] Wartość brutto (kol. 3 x kol. 5) [zł... najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania...

 • KIO 2264/18

  Orzeczenia KIO, 23-11-2018

  ... zamówienia to 20 385 211,22 zł, powiększona o podatek VAT - 25 073 809,00 PLN, kwota jaką Zamawiający ... najmniej 30% od: 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art...

 • KIO 2283/18, KIO 2285/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ... nie może przekroczyć kwoty: brutto zł (słownie:), w tym: a. netto zł (słownie:) oraz podatek VAT (8%) w wysokości zł (słownie:), b. netto., zł (słownie:) oraz podatek VAT(23%) w wysokości zł (słownie: ). 2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w...

 • KIO 2278/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  ...że cena ofertowa Konsorcjum IEIB, Biproen wyniosła 4.140.057,00 zł. Wartość zamówienia oszacowana przez zamawiającego powiększona o podatek VAT wynosi 6.273.000,00 zł. Oznacza to, że cena ofertowa Konsorcjum IEIB, Biproen jest niższa od wartości zamówienia...

 • KIO 2255/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  ... Załącznik nr 1, który zawiera: cenę 9 jednostkowa netto za tonę, podatek Vat, cenę jednostkową brutto za tonę, łączną wartość zamówienia netto, podatek Vat, łączną wartość zamówienia brutto, symbol PKWiU. Kwoty przeznaczone na sfinansowanie zamówienia...

 • KIO 2223/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  ...o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek VAT, 4. art. 89 ust. 1 pkt 4 z art.... 30% niższa od wartości przedmiotu zamówienia powiększonej o należny podatek, zaniechał tej czynności. Wskazać jednak należy, iż Zamawiający...

 • KIO 2164/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ...najmniej 30% od: 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z... się rozliczał z Zamawiającym na podstawie faktur VAT, obejmujących wszystkie elementy cenotwórcze, w tym opłatę...

 • I C 390/12

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 05-11-2018

  ...trzy tysiące sto osiemdziesiąt osiem 16/100 złotych) w tym podatek VAT, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ... D. kwotę 3.188,16 zł, w tym podatek VAT, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu pozwanej...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij