• KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ...i usług z dnia 11.03.2004 r. Wykonawca winien bowiem obliczyć podatek VAT w oparciu o wzór określony w w/w ustawie, zgodnie z art. ....j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) Wykonawca obliczył podatek VAT w oparciu o wzór określony w w/w ustawie, zgodnie z art. 106e ...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... 850 053 000,00 zł stanowi 82% średniej arytmetycznej cen złożonych ofert i 56% wartości zamówienia powiększonej o podatek VAT. Jednocześnie pozostałe oferty stanowią odpowiednio 104% i 114% w stosunku do średniej arytmetycznej wszystkich cen ofert oraz 72...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ... Kontraktowa za Projektowanie netto 9.999.900,00 PLN, podatek od towarów i usług w wysokości 2.229.977,00...VAT), c) wartość brutto. Przystępujący w pozycji „Cena Kontraktowa za Projektowanie” podał następujące wartości: a) netto 9.999.900,00 PLN, b) podatek...

 • KIO 2030/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... wartości ze szczegółowych tabel na stronach 17 – 22 powiększone o 23%. Domniemywać można, że jest to wartość powiększona o podatek VAT. Wyjątkiem są pozycje 9.2; 14.2 i 31.1 dla których wpisano wartości niepokrywające się z tabelami szczegółowymi. Wobec...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...ustalona przez Zamawiającego szacunkowa wartość zamówienia powiększona o podatek VAT, oraz w odniesieniu do średniej ceny ze ...jest niższa o: 31,37% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek VAT (10.930.168,02 zł brutto); 29,02% od średniej ...

 • KIO 2039/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...najtańszym pakiecie 14,80 PLN brutto. Po odliczeniu 50% VAT 13,41 PLN. Miesięczny koszt mycia wynosi średnio 53,64...najmniej 30% od: (i) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z ...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... niskiej mogą być w szczególności: 1) ustalona należycie przez zamawiającego szacunkowa wartość zamówienia powiększona o podatek VAT, 2) ceny zaoferowane przez innych wykonawców, 3) ceny rynkowe przedmiotu zamówienia ", zdaniem Odwołującego, należy Ponadto...

 • KIO 1998/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... Wykonawcy, którego całkowita wartość na dzień otwarcia ofert wynosi………… zł brutto (słownie: ……….. 00/100) w tym podatek VAT w wysokości ………….. 2. Za roboty niewykonane, jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym, przedmiarem robót oraz specyfikacją...

 • KIO 2028/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...(10 zdjęć) obrazującej wykonanie pętli indukcyjnej, 6. faktury VAT FV/1427/LE1 z 21 marca 2017 r. na zakup kabli.... o 25,06% niższa od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem Postępowania, jak również...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ..., wycenionych przez Wykonawcę w Wykazie Płatności, będzie stanowić Cena Oferty netto. Cena Oferty netto powiększona o podatek VAT będzie stanowiła Cenę Oferty brutto.). Ostatecznie w zakresie składników które powinny zostać ujęte w Wymaganiach ogólnych, a...

 • KIO 1982/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... Wartość zamówienia brutto (z zastosowaniem 23% stawki podatku VAT) wynosi 375 150 złotych. Taką też kwotę na ...najmniej 30% od: 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z...

 • KIO 1935/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ...zamiast jak być powinno 23%. Według Odwołującego z jego treści wynika podał jedynie, iż podatek VAT wynosi 0 zł wg stawki RC, a nie że podatek VAT w odniesieniu do oferowanych produktów wynosi 0%. Zdaniem Odwołującego treść tej części oferty była wyłącznie...

 • KIO 1933/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ...sprzedaż tabletu/komputera przenośnego podlega odwróconemu obciążeniu. Zamawiający oceniając oferty powinien doliczyć do ceny netto należny podatek VAT, a w zaistniałej sytuacji (braku ceny netto) nie może przeprowadzić oceny ofert oraz wypełnić ustawowego...

 • KIO 1880/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...i czasu trwania umowy (36 m-cy) powiększona o należny podatek VAT w odpowiednich usługach. W swoim odwołaniu powołał się na ...30% od: 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie...

 • KIO 1898/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...podanych w wypełnionym Przedmiarze Robót i Rozbiciu Ceny Ofertowej powiększona o ustaloną przez Zamawiającego Kwotę Warunkową oraz podatek VAT. 13.8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego Zamówienia, określone zostały w Tomie II niniejszej...

 • KIO 1858/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ... 30 szt.), jednostka miary komplet – cena jednostkowa netto 310,00 zł, podatek VAT - 71,30, cena brutto - 381,30 zł. Taką samą wycenę... szt.), jednostka miary komplet - cena jednostkowa netto 310,00 zł, podatek VAT - 71,30, cena brutto - 381,30 zł. W tabeli ...

 • KIO 1798/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ...przez Zamawiającego wartości zamówienia powiększonej o podatek VAT Pozostałe oferty nie zawierały cen ... więcej niż 30% licząc od wartości zamówienia ustalonej przez Zamawiającego powiększonej o podatek VAT, i były to oferty złożone przez: 1) E. M. P....

 • KIO 1808/17, KIO 1809/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ...307 173 729,53, 2. W formularzu „Wykaz Płatności“ w pozycji „podatek VAT (2396)" było 70 650 187,79 poprawiono na 70 649 957,79...poprzez odniesienie ceny oferty do wartości zamówienia powiększonej o podatek VAT. Zamawiający stwierdził bowiem, że cena 32 ww. ...

 • KIO 1805/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ... ofert. Z ustaleń Zamawiającego wynikało, że cena oferty Odwołującego w porównaniu z wartością szacunkową zamówienia powiększoną o podatek VAT jest o ok. 52% od niej niższa. Natomiast w porównaniu ze średnia arytmetyczną cen wszystkich ofert złożonych...

 • KIO 1786/17

  Orzeczenia KIO, 06-09-2017

  ... ust. 2, podana w ofercie wartość oferty brutto nie obejmuje jedynie opłat należnych wykonawcy z tytułu wykonania umowy, ale również podatek VAT. Nierówne traktowanie wykonawców znalazło swój wyraz w fakcie, iż ocena oferty spółki I.B. sp. z o.o. w N...

 • KIO 1770/17

  Orzeczenia KIO, 06-09-2017

  ...udzielanej przez radcę prawnego, przy czym stosowna faktura VAT zostanie przedłożona na rozprawie); e. dopuszczenie i przeprowadzenie....800 PLN netto rocznie). Koszt ten nie wystarcza nawet na podatek od nieruchomości (78.444 PLN rocznie) i pracowników (114....

 • KIO 1731/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ...6 pkt 2, 4 i 6 Formularza ofertowego procent podatku VAT - ....% kwota podatku VAT - ... zł wartość brutto - ... zł w tym: ... 30% od: 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie ...

 • KIO 1706/17

  Orzeczenia KIO, 29-08-2017

  ... podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy ...usług, który to przepis zakresem opodatkowania podatkiem VAT objął czynność odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia...

 • XXV C 381/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-08-2017

  ...z załącznikami (ust. 2 umowy). Zaakceptowana kwota kontraktowa zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosiła 362.066.798,36 zł netto + 22% podatek VAT, tj. 441.721.494 zł brutto (ust. 4.1 umowy). Wykonawca zobowiązał się do zakończenia przedmiotu umowy w terminie 18...

 • KIO 1674/17

  Orzeczenia KIO, 25-08-2017

  ...zł brutto (55.390.000,00 zł netto, podatek VAT 12.459.200,00 zł), podając dwie stawki podatku VAT: 23% i 8%. Pismem z 29 czerwca... od towarów i usług w całości zostać opodatkowane podstawową 23% stawką podatku VAT. Zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a...

 • KIO 1574/17

  Orzeczenia KIO, 21-08-2017

  ... niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, jak również średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ... wynosi: S: Stawka za jnp na 2017 r S=19,60 zł +VAT, Co daje: Kpp= 48jnp x 1,9 x S zł Kpp= 48...

 • KIO 1625/17

  Orzeczenia KIO, 17-08-2017

  ...obliczeniu ceny, a polegający na podaniu stawki podatku od towarów i usług VAT niezgodnej z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ...prawidłowo przyjął w ofercie stawki podatku VAT, ponieważ podatek ten jest elementem cenotwórczym, mającym niewątpliwie...

 • KIO 1565/17

  Orzeczenia KIO, 17-08-2017

  ...750,00 zł. Kwoty te, stanowiące wartości brutto odpowiadają szacunkowej wartości zamówień dla przedmiotowych zadań, powiększonej o podatek VAT. W ramach zadania nr 3 oferty złożyli Odwołujący i Przystępujący oferując ceny odpowiednio na poziomie 26.365.911...

 • KIO 1589/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ... 3 169 710,00 PLN jest niższa od szacunkowej wartości zamówienia podanej przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu powiększonej o podatek VAT (4 443 308,00 PLN) o 40 %, a od średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert jedynie o 13%. Te wielkości...

 • KIO 1536/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ... odsyła do ustawy Pzp, co należy rozpatrywać w kontekście ceny zawierającej w sobie także należny podatek VAT, czyli ceny brutto. Przyjęcie stanowiska wyrażonego na rozprawie przez Zamawiającego prowadziłoby do nieporównywalności ofert złożonych...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij