• KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ...sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin ze zm.. 6) podatek VAT w wysokości 8 % — dotyczy podmiotu będącego czynnym podatnikiem podatku VAT. W wykazie cenowym należy podać: - cenę jednostkową netto za odbieranie oraz cenę...

 • KIO 852/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... kwotę 296 895,37 zł. Tym samym oferta Odwołującego stanowiła ok. 80% wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o należny podatek VAT i ok. 65 % średniej arytmetycznej cen złożonych ofert. W dniu 19 lutego 2018 r. Zamawiający wezwał Odwołującego w...

 • KIO 850/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ...VAT nr FH/LOG/18/0535 z dnia 23-04-2018r., faktura VAT nr FH/LOG/17/2621 z dnia 27-07- 2017r., faktura VAT nr FH/LOG/17/9836 z dnia 27-03- 9 2018r., faktura VAT... dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków ...

 • KIO 880/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... złożonych ofert powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym podatek VAT." Dobór odpowiedniej stawki podatku VAT do danego elementu przedmiotu zamówienia Zamawiający pozostawił wykonawcom. W pkt XVI ppkt 21 SIWZ...

 • KIO 876/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... co najmniej 30% od: 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art.... ta ostatnia odpowiada powiększonej o kwotę VAT wartości szacunkowej udzielanego zamówienia ustalonej przed...

 • KIO 875/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...w zał.): Il. 1.5) Szacunkowa całkowita wartość: Wartość bez VAT: 253 380,00 EUR 11.2.4) Opis zamówienia: Zamawiający przewiduje...zamówień zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem) 949.998,72 zł + należny podatek od towarów i usług (stawka 23 0/0) 1.168.498,42...

 • KIO 864/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ..., natomiast wartość zamówienia ustalona przez Zamawiającego wraz z podatkiem VAT wynosi 706 096,05 zł. Cena oferty jest niższa od ustalonej prze Zamawiającego wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług 0 40,32% oraz jest niższa...

 • KIO 820/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... 1 lit. b) powyżej. 6. Dla każdego Pojazdu suma ustalonych w niniejszej Umowie opłat leasingowych, pomniejszona o podatek od towarów i usług (VAT) oraz o podatki, które z tytułu posiadania lub własności ciążą na Finansującym, powiększona o ustaloną wartość...

 • KIO 861/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... i wymaganiami Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia. 6) Cena podana w ofercie winna zawierać wszelkiego rodzaju opłaty: podatek VAT, cenę transportu, załadunku zwłok, cenę worka, koszty pracownicze oraz inne koszty związane z wykonaniem zadania...

 • KIO 785/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... nabycia towarów. W tym jedynym przypadku Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odnosząc się do zarzutów, iż Zamawiający nie wymagał od...

 • KIO 715/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ...w szczególności z punktem 1 ppkt 1 nakazującym, aby cena obejmowała wszystkie czynniki wpływające na jej wysokość, w tym podatek VAT, co skutkuje tym, że treść tych ofert nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a zatem winna zostać...

 • KIO 769/18

  Orzeczenia KIO, 08-05-2018

  ... niskiej ceny, to samo stwierdzenie występowania różnic pomiędzy cenami ofert oraz wartością szacunkową zamówienia powiększoną o podatek VAT, które nie osiągają progu 30% nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego obowiązku wyjaśnienia ceny oferty, w...

 • KIO 706/18

  Orzeczenia KIO, 07-05-2018

  ... przejazdu Izba uwzględniła wniosek Zamawiającego według obowiązującej stawki dla używania pojazdów prywatnych dla celów służbowych do której nie jest naliczany podatek VAT. Przewodniczący ………………………….

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... czy mamy do czynienia z rażąco niską ceną, będzie wartość przedmiotu zamówienia ustalona przez zamawiającego powiększona o podatek VAT. W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający obowiązany jest...

 • KIO 740/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  ...Irradiation Indicato za cenę 246.000,00 zł netto powiększoną o podatek od towarów i usług w wysokości 19.680,00 zł (stawka...art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, gdyż podanie błędnej stawki VAT jest niewątpliwie błędem w obliczeniu ceny, a nie jedynie omyłką rachunkową...

 • KIO 731/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... oraz kwotę VAT, a nadto – w tabeli – zryczałtowaną cenę jednostkową netto i brutto oraz stawkę podatku VAT w odniesieniu ... 30% od: 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...prawa, obowiązującymi na rok 2018, tj. Podatek dochodowy, obowiązująca skala podatkowa 19%, Ubezpieczenie ... dotyczyć niezgodności z obowiązującymi przepisami, jak na przykład błędne podanie stawki podatku VAT w ofercie. Zaniżenie ceny w poz. 16, 20, 27 i 29...

 • KIO 673/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... wpisane jako kwoty jednostkowe brutto. Tym samym odwołujący domaga się, aby do kwot wpisanych w kolumnie „cena jednostkowa brutto” dodać podatek VAT, co spowoduje, że kwoty w tej kolumnie zostaną poprawione, jako „inna omyłka” z 47.130,62 zł na 57.970...

 • KIO 662/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...w ust. 1 powyżej powiększone będą o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia ... składu orzekającego Izby – nie jest wystarczające do ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla ww. pozycji. W piśmie z dnia 27 marca 2018 r....

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...wartości robót, iż wartość roboty budowlanej wskazanej w poz. 1 Wykazu robót budowlanych to wartość brutto uwzględniająca podatek VAT obowiązujący na Ukrainie (20%), natomiast wartość wskazana w liście referencyjnym to wartość netto. Odnośnie zakresu robót...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... o około 35 % od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług. W związku z powyższym, działając ... pośrednie na poziomie 75%, zysk na poziomie 15% oraz VAT 23%. Natomiast kosztorys ofertowy na prace konserwatorskie przy elewacjach w...

 • KIO 594/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ... w NIZP obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, w związku z czym przychody te nie podlegały po stronie NIZP opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podatek od towarów i usług jest bowiem podatkiem obciążającym konsumpcję i w przypadku...

 • KIO 433/18, KIO 436/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ... zł. Średnia arytmetyczna cen złożonych w postępowaniu ofert wynosiła 4 346 819,33 zł. Wartość szacunkowa zamówienia powiększona o należny podatek VAT stanowiła kwotę 3 655 163,28 zł. Wykonawcy Cloudware Polska Sp. z o.o. oraz Comparex Poland Sp. z o...

 • KIO 579/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... cena oferty PHU Komunalnik Sp. z o.o., staje się mniejsza od oszacowanej wartości zamówienia, powiększonej o 8% podatek VAT, o 31,72 %. W ocenie Odwołującego Zamawiający zachowując należytą staranność, powinien był co najmniej powziąć wątpliwości co do...

 • KIO 592/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ..., który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Zatem do ceny netto obu ofert doliczony został podatek VAT we właściwej stawce, a następnie ustalony został ranking 10 ofert. Reasumując, Izba uznała postępowanie Zamawiającego za odpowiadające...

 • KIO 571/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ... płaconymi przed odbiorcę, to jest 10 uwzględniającymi wszystkie koszty związane z dostawą towaru do klienta, cło, podatek, VAT. Pismem z dnia 20 lutego 2018r. Odwołujący przedłożył wyjaśnienia, zastrzegając, że ich treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa...

 • KIO 586/18, KIO 591/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... określa ona łączną wartość brutto (tj. z VAT) złożonej przez wykonawcę oferty, wynikającą z uwzględnienia ... najmniej 30% od: 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z ...

 • KIO 534/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ...maty do trampoliny firmy HUCK, załącznik nr 2 – faktura VAT za linę zbrojoną firmy JUST FUN, załącznik nr 3 – oferta...najmniej 30% od: 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie ...

 • KIO 485/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ...wzoru wskazano przecież, że rozliczenie będzie odbywało się na podstawie wartości wskazanej w § 4 ust. 1 powiększonej o podatek VAT. 6 Odwołujący powołał się na stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej przedstawione w uzasadnieniu wyroku z dnia 13 grudnia 2012...

 • KIO 488/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ... wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zawierającej cenę netto i należny podatek VAT. Oferowana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem akcyzy, podatku od towarów i usług...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij