• KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... złożonej dnia 09.04.2018 r. ofercie za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazał kwotę łączną w wysokości 473 489000 zł netto + podatek VAT 23%, tj. brutto: 582 391,47 zł brutto, w tym za wykonanie: planu batymetrycznego: 25 000,00 zł netto...

 • KIO 1532/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...o. minimalny zysk na poziomie 7%, jak również ustawowe stawki VAT. Wykonawca TMS Sp. o.o. wskazał również, że cena... najmniej 30% od: 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z ...

 • KIO 1487/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ...„do”, „ok. 95%”. Ponadto Przystępujący w formularzu oferty oświadczył między innymi, iż zadeklarowana wyżej cena ryczałtowa zawiera podatek VAT w stawce obowiązującej na Sygn. akt KIO 1487/18 9 dzień składania oferty oraz wszystkie koszty składające się na...

 • KIO 1489/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... roboczogodziny brutto wynosi 12,30 zł brutto (10,00 zł + 23% VAT). W tym miejscu należy wskazać, że w 2018 r. obowiązuje stawka 2... koszty związane ze składkami na ubezpieczenie i zaliczkami na podatek dochodowy: Dalej Wykonawca SK (str. 3 wyjaśnień) ...

 • KIO 1486/18, KIO 1510/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... parametrach wskazanych w rozdz. II.2.5.4 PFU, w budynkach o powierzchni użytkowej 320 m 2 w wysokości: …zł, podatek VAT..%, cena jednostkowa brutto w wysokości…zł; Cena jednostkowa z § 10 ust. 5 pkt 5 zmienionego wzoru umowy odpowiada cenie jednostkowej...

 • KIO 1471/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...od wartości zamówienia ustalonej przez Zamawiającego z należytą starannością, powiększoną o podatek od towarów i usług, wynoszącą 158.000.442,27 zł ... ceną danej oferty od wartości zamówienia z VAT lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert....

 • KIO 1358/18

  Orzeczenia KIO, 06-08-2018

  ..., że cena oferty złożonej przez Hydrobud jest niższa o około 55,06% zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług (w przypadku zastosowania preferencyjnej stawki VAT 0% jest niższa o około 44%) oraz jest niższa o około 34,98% od średniej...

 • KIO 1403/18

  Orzeczenia KIO, 03-08-2018

  ... ze wzorem oferty - formularz ogólny, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, wykonawcy powinni podać cenę oferty jako kwotę netto, podatek VAT i kwotę brutto. Ponadto, zgodnie z § 11 projektu umowy (załącznik nr 7 do SIWZ): 1. Wartość umowy strony ustalają w...

 • KIO 1443/18

  Orzeczenia KIO, 02-08-2018

  ... - białych wydruków/kopii cena netto zgodnie z jednostkową ceną oferowaną przez Przystępującego wyniesie 200 zł. Gdyby przyjąć, że podatek VAT zgodnie z wartością podaną w formularzu cenowym wynosi 0,01 zł, to cena brutto jaką zobowiązany byłby zapłacić...

 • KIO 1345/18

  Orzeczenia KIO, 24-07-2018

  ... kwotę 1 896 402,83 zł netto, a powiększona o podatek VAT wynosiła 2 048 115 zł. W części IX zamówienia oferty złożyło... ok. 64 % wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o należny podatek VAT i ok. 90 % średniej arytmetycznej cen złożonych ofert....

 • KIO 1282/18, KIO 1318/18, KIO 1321/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ... zbiorcze (Formularz Z1.3) wyceniło wykonanie przedmiotowego zamówienia na łączną kwotę 39 350 816,45 zł netto powiększoną o podatek VAT. W kosztorysie inwestorskim określono tę wartość na 41 443 926,81 zł netto, w ofercie Odwołującego Dróg- Pol na...

 • KIO 1313/18

  Orzeczenia KIO, 17-07-2018

  ...stron postanowienia umowy. (...) 16.9 Cena oferty powinna uwzględniać wszelkie należne opłaty, w szczególności podatki - w tym podatek VAT oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia.(...)”. Dodatkowo na podstawię art. 90 ust 1a ustawy Pzp w związku z punktem...

 • KIO 1299/18

  Orzeczenia KIO, 17-07-2018

  ... uwzględniającą stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 23 %. Odwołujący natomiast uwzględnił w swojej ofercie podatek VAT według stawki 8 %. Zarówno Odwołujący jak i Przystępujący zaoferowali rozszerzoną odpowiedzialność z tytułu rękojmi tj. 72...

 • KIO 1199/18

  Orzeczenia KIO, 04-07-2018

  ... samą wartość i wszyscy w tym kryterium otrzymali maksymalną ilość punktów. Szacunkowa wartość zamówienia na V część powiększona o należny podatek VAT ustalona została przez Zamawiającego na kwotę 4 827 346,19 zł. Zamawiający pismem z dnia 8 maja 2018 r. w...

 • KIO 1225/18

  Orzeczenia KIO, 04-07-2018

  ... najkorzystniejsza szacowana wartość zysku wyniesie ok. 48.000 zł. + VAT. Nie sposób zatem uznać, iż osiągnięcie przez odwołującego zysku o ... niższa o 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług. Wykonawca ZNAK Gdańsk sp. z...

 • KIO 1186/18

  Orzeczenia KIO, 04-07-2018

  ... będzie stanowił koszt niepodlegający odliczeniu, a zatem wynagrodzenie pracownika powinno zostać dodatkowo powiększone o podatek VAT. Stosowne dowody na powyższe okoliczności to umowy o pracę lub umowy przedwstępne spełniające wskazane warunki, podpisane...

 • KIO 1148/18

  Orzeczenia KIO, 27-06-2018

  ...towarów i usług. Nie sposób także pominąć, że w przedmiotowej sprawie to nie wartość zamówienia, powiększona o podatek VAT, lecz średnia arytmetyczna cen z pozostałych ofert stanowiła odnośnik uzasadniający wezwanie, wobec czego wyjaśnienia przystępującego...

 • KIO 1064/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ...ZP-PO) to kwota 24.654.471,54 złotych bez VAT (z zamówieniami dodatkowymi). Z kolei 23 bezpośrednio przed... o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art...

 • KIO 1150/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... pkt 1 formularza ofertowego sam zamawiający wymagał podania sumy za odkup samochodów dotychczas używanych przez WORD pomniejszoną o podatek VAT, stąd suma 394 146,34zł. netto, co daje 484 300zł. brutto. Przystępujący wskazał, że zamawiający jest podmiotem...

 • KIO 1090/18, KIO 1092/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ...Opisie Przedmiotu Zamówienia, należne podatki, w tym podatek VAT, zysk oraz ewentualne upusty, a także ... uzyskać 10 pkt. Należało podać wszystkie ryzyka, a brak jest w zakresie VAT-u. W konsekwencji tego braku nie ma podstaw – aby przyznać max punktacje w...

 • KIO 1104/18

  Orzeczenia KIO, 20-06-2018

  ... nie mniejszej od 3 000 000 PLN (brutto - z VAT) każda. c) Przynajmniej jedna z osób wymaganych na podstawie ...najmniej 30% od: 1. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z...

 • KIO 1100/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... przedmiotem niniejszego zamówienia. Umowa jest wykonywana. Przedmiotem zamówienia na dzierżawę jest: transport, ubezpieczenie, podatek VAT, deinstalacja niesprawnej lampy RTG, instalacja fabrycznie nowej lampy RTG, uruchomienie tomografu, wykonanie testów...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ...sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin ze zm.. 6) podatek VAT w wysokości 8 % — dotyczy podmiotu będącego czynnym podatnikiem podatku VAT. W wykazie cenowym należy podać: - cenę jednostkową netto za odbieranie oraz cenę...

 • KIO 1058/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ..., w oparciu o liczbę godzin i czas trwania zamówienia; uzyskana całkowite wartość netto należy powiększyć o obowiązujący podatek VAT, otrzymując w rezultacie całkowita wartość brutto umowy. W związku z tym, że ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy, będzie...

 • XXV C 782/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-06-2018

  ... wraz z załącznikami. Zaakceptowana kwota kontraktowa, zgodnie z ofertą Wykonawcy, ustalona została na 154.028.117,14 zł neto plus podatek VAT 33.886.185,77 zł, co stanowi 187.914.302,91 zł brutto. Maksymalna wartość zobowiązania wynosiła 115% kwoty brutto...

 • KIO 1039/18

  Orzeczenia KIO, 08-06-2018

  ... z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz podatek od towarów i usług 7 (nie dotyczy Wykonawców zagranicznych, którzy nie są płatnikami podatku VAT w Polsce)”. Ponadto w Załączniku 1 A do Formularza Ofertowego...

 • KIO 1049/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ...nie wyższą niż ...zł (słownie:… zł 00/100), obejmujące wynagrodzenie netto w kwocie …zł (słownie:… zł 00/100) oraz podatek VAT w kwocie …zł (słownie: … zł 00/100) z zastrzeżeniem poniższych ustępów. 2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia ustalona zostanie na...

 • KIO 974/18, KIO 993/18, KIO 1032/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ... %, na co wskazuje zwrot „do” 10 %, po drugie K. K. od darowizny od rzekomego dodatkowego 10% materiału musi zapłacić podatek VAT. Wykonawca w swoim kosztorysie dotyczącym pozycji 10.1, 10.2, 10.3 — prace pielęgnacyjne przy drzewach - nie ujął dodatkowych...

 • KIO 1024/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... określi cenę oferty netto i brutto z wyodrębnieniem podatku VAT (jeżeli występuje), w walucie polskiej, na podstawie opracowanego...OOO,OO PLN Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 1 930 783,60 PLN Podatek VAT 444 080, 23 PLN Ogółem wartość kosztorysowa...

 • KIO 852/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... kwotę 296 895,37 zł. Tym samym oferta Odwołującego stanowiła ok. 80% wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o należny podatek VAT i ok. 65 % średniej arytmetycznej cen złożonych ofert. W dniu 19 lutego 2018 r. Zamawiający wezwał Odwołującego w...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij