• KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... czy mamy do czynienia z rażąco niską ceną, będzie wartość przedmiotu zamówienia ustalona przez zamawiającego powiększona o podatek VAT. W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający obowiązany jest...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...wartości robót, iż wartość roboty budowlanej wskazanej w poz. 1 Wykazu robót budowlanych to wartość brutto uwzględniająca podatek VAT obowiązujący na Ukrainie (20%), natomiast wartość wskazana w liście referencyjnym to wartość netto. Odnośnie zakresu robót...

 • KIO 673/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... wpisane jako kwoty jednostkowe brutto. Tym samym odwołujący domaga się, aby do kwot wpisanych w kolumnie „cena jednostkowa brutto” dodać podatek VAT, co spowoduje, że kwoty w tej kolumnie zostaną poprawione, jako „inna omyłka” z 47.130,62 zł na 57.970...

 • KIO 662/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...w ust. 1 powyżej powiększone będą o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia ... składu orzekającego Izby – nie jest wystarczające do ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla ww. pozycji. W piśmie z dnia 27 marca 2018 r....

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...prawa, obowiązującymi na rok 2018, tj. Podatek dochodowy, obowiązująca skala podatkowa 19%, Ubezpieczenie ... dotyczyć niezgodności z obowiązującymi przepisami, jak na przykład błędne podanie stawki podatku VAT w ofercie. Zaniżenie ceny w poz. 16, 20, 27 i 29...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... o około 35 % od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług. W związku z powyższym, działając ... pośrednie na poziomie 75%, zysk na poziomie 15% oraz VAT 23%. Natomiast kosztorys ofertowy na prace konserwatorskie przy elewacjach w...

 • KIO 594/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ... w NIZP obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, w związku z czym przychody te nie podlegały po stronie NIZP opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podatek od towarów i usług jest bowiem podatkiem obciążającym konsumpcję i w przypadku...

 • KIO 433/18, KIO 436/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ... zł. Średnia arytmetyczna cen złożonych w postępowaniu ofert wynosiła 4 346 819,33 zł. Wartość szacunkowa zamówienia powiększona o należny podatek VAT stanowiła kwotę 3 655 163,28 zł. Wykonawcy Cloudware Polska Sp. z o.o. oraz Comparex Poland Sp. z o...

 • KIO 592/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ..., który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Zatem do ceny netto obu ofert doliczony został podatek VAT we właściwej stawce, a następnie ustalony został ranking 10 ofert. Reasumując, Izba uznała postępowanie Zamawiającego za odpowiadające...

 • KIO 579/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... cena oferty PHU Komunalnik Sp. z o.o., staje się mniejsza od oszacowanej wartości zamówienia, powiększonej o 8% podatek VAT, o 31,72 %. W ocenie Odwołującego Zamawiający zachowując należytą staranność, powinien był co najmniej powziąć wątpliwości co do...

 • KIO 571/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ... płaconymi przed odbiorcę, to jest 10 uwzględniającymi wszystkie koszty związane z dostawą towaru do klienta, cło, podatek, VAT. Pismem z dnia 20 lutego 2018r. Odwołujący przedłożył wyjaśnienia, zastrzegając, że ich treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa...

 • KIO 586/18, KIO 591/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... określa ona łączną wartość brutto (tj. z VAT) złożonej przez wykonawcę oferty, wynikającą z uwzględnienia ... najmniej 30% od: 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z ...

 • KIO 534/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ...maty do trampoliny firmy HUCK, załącznik nr 2 – faktura VAT za linę zbrojoną firmy JUST FUN, załącznik nr 3 – oferta...najmniej 30% od: 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie ...

 • KIO 485/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ...wzoru wskazano przecież, że rozliczenie będzie odbywało się na podstawie wartości wskazanej w § 4 ust. 1 powiększonej o podatek VAT. 6 Odwołujący powołał się na stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej przedstawione w uzasadnieniu wyroku z dnia 13 grudnia 2012...

 • KIO 488/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ... wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zawierającej cenę netto i należny podatek VAT. Oferowana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem akcyzy, podatku od towarów i usług...

 • KIO 457/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... w skali miesiąca. III. Koszt płac i narzutów typu ZUS, podatek, itp. Z doświadczenia Odwołującego wynika, iż do realizacji zamówienia niezbędne ... odpadów /pismo z 28.09.2017 r./; 2) kopię faktury VAT Nr 00172/2018; 3) kopię umowy z dn. 11.12.2017r.; 4...

 • C-108/17

  Orzeczenia ETS, 22-03-2018

  ... że prawo do odliczenia powstaje w momencie, gdy podatek, który podlega odliczeniu, staje się wymagalny. B.      Prawo...import towarów, o którym mowa w art. 143 ust. 1 lit. d) dyrektywy VAT, nie ma na celu ich zużycia w państwie członkowskim importu, lecz w ...

 • KIO 326/18, KIO 327/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  ...porównawczej wartości zamówienia wskazanej w protokole Postępowania, powiększonej o należy podatek od towarów i usług (215.250.00,00 zł), ...D w wykazie usług – dowód PWD2; 3. faktury VAT, zbiorcze zestawienia kosztów, notatki, protokoły i zlecenia dotyczące...

 • KIO 435/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ...wartości zamówień uzupełniających) powiększonej o wartość podatku VAT określonej przez zamawiającego z należytą starannością) ...środki przeznaczone na realizację umowy, powiększone o należny podatek od towarów i usług, odpowiadające wartości szacunkowej ...

 • KIO 334/18, KIO 336/18

  Orzeczenia KIO, 09-03-2018

  ... za cenę ryczałtową. Podnosił, że cena zaoferowana przez Odwołującego stanowi 65,47% wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o podatek VAT oraz 85,72% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, a także 91,96% średniej arytmetycznej cen...

 • KIO 343/18

  Orzeczenia KIO, 09-03-2018

  ... ofert, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W niniejszej sprawie, kwota stanowiąca szacunkową wartość zamówienia powiększona o podatek VAT wynosiła 1 304 324,00 zł brutto i to ta kwota winna być brana pod uwagę przy podjęciu...

 • KIO 354/18

  Orzeczenia KIO, 07-03-2018

  ... rażąco niskiej mogą być w szczególności: 1) ustalona należycie przez zamawiającego szacunkowa wartość zamówienia powiększona o podatek VAT, 2) ceny zaoferowane przez innych wykonawców, 3) ceny rynkowe przedmiotu zamówienia. Cena rażąco niska w stosunku...

 • KIO 314/18

  Orzeczenia KIO, 06-03-2018

  ...do brzmienia Rozdziału XII ust. 2 SIWZ skorelowana cena (z VAT) musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie ...niż …… zł netto (słownie:…) plus obowiązujący podatek VAT …zł brutto (słownie:…).” Zaś na podstawie treści...

 • KIO 290/18

  Orzeczenia KIO, 05-03-2018

  ... odpadu 19 01 13*). - cena za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg (kod odpadu 19 01 15*): ……………………… zł (w tym podatek VAT ………%), co daje łączną wartość oferty w wysokości……………….… zł brutto za odbiór i zagospodarowanie 7000 Mg odpadów (kod odpadu 19 01...

 • KIO 254/18

  Orzeczenia KIO, 05-03-2018

  ... od innych cen, Zamawiający powinien w pierwszej kolejności przeanalizować, czy przyjęta przez niego wartość zamówienia (powiększona o podatek VAT) była określona z należytą starannością. Odwołujący podnosił, że jeżeli okaże się, że tak określona wartość...

 • KIO 275/18

  Orzeczenia KIO, 02-03-2018

  ... jako przyjęta przy obliczaniu ceny ofertowej wskazana została stawka VAT w wysokości 23%, a także kwota podatku ustalona na...XII SIWZ cenę oferty należało obliczyć powiększając cenę netto o podatek od towarów i usług według właściwej stawki tego podatku. ...

 • KIO 292/18

  Orzeczenia KIO, 02-03-2018

  ...Wykonawca uzyska powiększając cenę oferty netto o należny podatek VAT. 12.4. Cenę oferty brutto, podaną ... z dnia 18 stycznia 2018 r. Zamawiający na pytanie wykonawcy: „Jaki podatek VAT należy doliczyć do oferty 8 czy 23%?” odpowiedział: „Zgodnie z art....

 • KIO 317/18

  Orzeczenia KIO, 28-02-2018

  ... prac w obiektach kwalifikowanych przez Zamawiającego jako mieszkalne na wysokość należnego podatku VAT powinno znaleźć odzwierciedlenie w zbiorczej kwocie stanowiącej podatek VAT wpisanej w jednej z rubryk Formularza Ofertowego. Z tak podanej zbiorczej...

 • KIO 320/18

  Orzeczenia KIO, 28-02-2018

  ... Cena ofertowa netto …. Podatek VAT ….. Cena ofertowa brutto ….. Termin płatności faktury VAT…. 2. Oferuję wykonanie ... który przewidywał jedynie podanie ceny całkowitej netto, kwoty podatku VAT oraz ceny całkowitej brutto oferty. Zamawiający we wzorze umowy...

 • KIO 266/18

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ... się 10 października 2017 r., a w postępowaniu oferty złożyło jedenastu wykonawców. Szacunkowa wartość zamówienia powiększona o należny podatek VAT wynosiła 9 994 675,58 zł, a średnia arytmetyczna wszystkich złożonych ofert wynosiła 8 955 582,64 zł. Cena...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij