• KIO 203/19

  Orzeczenia KIO, 19-02-2019

  .... Niemożliwe zatem by było sporządzenie kopii takiej oferty, a tym bardziej poświadczanie takiej kopii za zgodność z oryginałem (który nie istnieję). Reasumując, aby móc poświadczyć kopię ofertę za zgodność z oryginałem, musi najpierw istnieć Jej oryginał...

 • KIO 119/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej. Podpisanie dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem dokumentu za zgodność z oryginałem. Dalej, zgodnie z pkt 12 SIWZ: 12...

 • KIO 2292/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ... w Stanach Zjednoczonych, potwierdzony za zgodność z oryginałem raport Career Builder Employment Screening z dnia 29 sierpnia 2018 r... Witnessíng signatures oznacza poświadczanie podpisów, zaś Verlfication ...kopii. Podobne rozróżnienie – jak wynika choćby z...

 • KIO 1090/18, KIO 1092/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ... należy: 1) poświadczanie zgodności wydatków z krajowymi i unijnymi przepisami...sprawie dowody: z dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne nadesłanej przez Zamawiającego do akt sprawy w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w sprawie o...

 • KIO 1175/16, KIO 1181/16

  Orzeczenia KIO, 15-07-2016

  ... (dalej „Rozporządzenia”), przyzwolenie na ominięcie prawa przez Uczestnika 2 i poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dotyczących podmiotów (ASC Signal Corporation i Cenrex sp. z o.o.) na zasobach których Uczestnik 2 polega na zasadach...

 • KIO 1128/16

  Orzeczenia KIO, 12-07-2016

  ...formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez podmiot trzeci, 7) naruszenie art. 26 ust. 3 Pzp w zw. z art. 24 ust... składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), co wskazuje na to, że poświadczanie dokumentów przez wykonawcę lub przez...

 • KIO 1269/14

  Orzeczenia KIO, 03-07-2014

  ...przepisach składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Jest powszechną i uzasadnioną praktyką, że dokument złożony w kopii opatruje się podpisem lub parafą z formułką „za zgodność”, „zgodne z oryginałem” lub podobną. W sprawie...

 • KIO 1430/13

  Orzeczenia KIO, 02-07-2013

  ...sformułowania „odpowiednio”, co wskazuje na to, że poświadczanie dokumentów przez wykonawcę lub przez podmiot trzeci uzależnione jest... przetargach dokumentów oryginalnych lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, zaś odstępstwem od...

 • KIO 1308/13

  Orzeczenia KIO, 18-06-2013

  ... gdy wykonawca nie jest osobą fizyczną wszystkie czynności w imieniu danego podmiotu, w tym poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów wykonywane są przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Uwiarygodnienia może też dokonać radca...

 • KIO 1253/13

  Orzeczenia KIO, 11-06-2013

  ...dołączenia do oferty przystępującego kopii oświadczeń poświadczonych za zgodność z oryginałem przez przystępującego. Izba...„odpowiednio”, co zdaniem Izby wskazuje na to, że poświadczanie dokumentów przez wykonawcę lub przez podmiot trzeci uzależnione jest od...

 • KIO 804/13, KIO 808/13

  Orzeczenia KIO, 24-04-2013

  ... w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, odwołania wykonawcy ILF z dnia 8 kwietnia 2013 r., odwołania konsorcjum Parsons z dnia ... nastręcza żadnych trudności. Oznacza to, że poświadczanie zgodności składanych dokumentów przez jakąkolwiek inną osobę,...

 • KIO 369/13

  Orzeczenia KIO, 05-03-2013

  ... AND O”) zostały przekazane w formie kopii, która następnie została potwierdzona za zgodność z oryginałem przez CONDITE, a nie przez podmiot ... stosuje się. 2. Poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem - referencja oraz dokumenty podmiotu...

 • KIO 2229/12

  Orzeczenia KIO, 24-10-2012

  ... publicznych, gdyż 31 sierpnia 2012 r. wezwał go m.in. do złożenia oryginałów lub ich kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez podmiot, którego dotyczą, dokumentów wymienionych w Rozdziale V „Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie...

 • KIO 2018/12

  Orzeczenia KIO, 09-10-2012

  ... stanowisko zakładające możliwość posłużenia się takim zobowiązaniem składanym w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy uznać za pozostające w wyraźnej sprzeczności z treścią tego przepisu. 9 Jeżeli zaś chodzi o przepisy rozporządzenia...

 • KIO 1491/12

  Orzeczenia KIO, 25-07-2012

  ...(Yi Yong oraz Hu Zhiyu) - winny być potwierdzone zazgodność z oryginałem" przez podmiot którego te dokumenty te dotyczą”<<. 2. ...których była mowa w wezwaniu. Odwołujący nie przekazał kopii dokumentów w teczce przekazywanych Zamawiającemu Izbie, a jedynie ...

 • KIO 1456/12

  Orzeczenia KIO, 23-07-2012

  ..., taki był jego cel. Co do potwierdzenia odpisów z KRS za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Control Process S.A. P…. B....odpisie z rejestru nie są już aktualne, a sąd jeszcze nie dokonał ich korekty np. poprzez załączenie do odpisu kopii uchwały...

 • KIO 1259/12

  Orzeczenia KIO, 27-06-2012

  ...za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Tym samym przepis ten wyraźnie przewiduje poświadczanie za zgodność z oryginałem... będą składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jednakże w przypadku...

 • KIO 561/12

  Orzeczenia KIO, 30-03-2012

  ... mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, co do zasady przez wykonawcę. W ust. 2 § 6 tego rozporządzenia ustawodawca przewidział z kolei zasady potwierdzana za zgodność z oryginałem dokumentów, o których mowa w tym...

 • KIO 2246/11

  Orzeczenia KIO, 26-10-2011

  ... muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Oczywistym jest, iż w przypadku, gdy wykonawca nie jest osobą fizyczną, wszystkie czynności w jego imieniu, w tym poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, wykonywane są przez...

 • KIO 2143/11

  Orzeczenia KIO, 18-10-2011

  ...w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dodatkowo w piśmie z dnia 24 sierpnia...Z literalnego brzmienia powołanego wyżej przepisu w sprawie dokumentów wynika bowiem, że użycie słowa „odpowiednio” wskazuje iż poświadczanie...

 • KIO 1730/11

  Orzeczenia KIO, 01-09-2011

  ... być złożone w formie oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot trzeci, na zasobach którego się polega. Za niedopuszczalne zatem według Odwołującego uznać należy poświadczanie tego typu dokumentów przez samego wykonawcę...

 • KIO 1611/11

  Orzeczenia KIO, 10-08-2011

  ...zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający". Wskazując na orzecznictwo KIO wykonawca stwierdził, że za niedopuszczalne należy uznać poświadczanie... wykonawca nie był upoważniony do potwierdzania za zgodność kopii tych referencji, jako że nie wykazał...

 • KIO 1189/11

  Orzeczenia KIO, 21-06-2011

  ... na których zasoby wykonawca się powołuje, są poświadczanie za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Odwołujący zauważył, że szereg 5 dokumentów zostało potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, a nie przez „podmiot zasób...

 • KIO 786/11, KIO 797/11

  Orzeczenia KIO, 12-05-2011

  ...kopii. Każda strona dokumentu w formie kopii z oryginału musi być poświadczona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem (za wyjątkiem pełnomocnictw, które powinny być wystawione zgodnie z...wskazuje na to, że poświadczanie dokumentów przez wykonawcę lub przez...

 • KIO 858/11

  Orzeczenia KIO, 10-05-2011

  ...przez notariusza w dniu 17 lutego 2011 r. kopii dokumentów rejestrowych – aktu Rady Dyrektorów 10 Spółki Emerson... a nie potwierdzenie za zgodność z oryginałem dokumentów na ten dzień. Poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem dotyczy wyłącznie formy...

 • KIO 735/11, KIO 736/11

  Orzeczenia KIO, 19-04-2011

  ... za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Izba podziela pogląd wyrażony m.in. w uzasadnieniu wyroku z 30 czerwca 2011 r. sygn. akt KIO 1161/11, iż wbrew twierdzeniom odwołującego, użycie słowa „odpowiednio” wskazuje, 14 że poświadczanie...

 • KIO 635/11

  Orzeczenia KIO, 07-04-2011

  ...z dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne, która została również przekazana Izbie w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem... to co obiektywnie już z góry wiadomo, podczas gdy poświadczanie pewnych okoliczności dokumentami ma ...

 • KIO 523/11

  Orzeczenia KIO, 24-03-2011

  ... kopii za zgodność z oryginałem przez kogokolwiek; 2) informacja KRK (str. 335 oferty) – załączono kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem ...Izby dyspozycja przepisu dopuszczająca poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, odnosi...

 • KIO 14/11

  Orzeczenia KIO, 13-01-2011

  ... o jednakowym brzmieniu załączono wraz z kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę dokumentu w języku ...2 wymienia poświadczanie zgodności kopii z okazanym dokumentem. Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają ...

 • KIO 2462/10, KIO 2475/10

  Orzeczenia KIO, 24-11-2010

  ...mogłyby być złożone w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem to biorąc pod uwagę treść §6 ust. 2 rozporządzenia o dokumentach Freightliner PL sp. z o.o. nie mógł poświadczyć tych dokumentów za zgodność z oryginałem. Z § 6 ust. 2 rozporządzenia...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij