• VI GC 1454/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-02-2019

  ... dostawę, bądź wydanie towaru, przedstawienie kopii faktur, kwestionując, że wskazane w treści wezwania do zapłaty faktury zostały mu doręczone. pełnomocnictwo – k. 13 akt, wezwanie – k. 12 akt, odpowiedź na wezwanie –k. 11 akt, pismo – k. 44 akt, zeznania...

 • KIO 119/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...oraz – jeżeli dotyczy – Oświadczenie Wstępne podwykonawców stosownie do pkt 6.3. oraz 7.7-9. niniejszej IDW; 3) Pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty, oświadczenia wstępnego, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... zamówienia, przedstawiciel wykonawcy jest osobą działającą w imieniu wykonawcy, zarządzającą kontraktem, w oparciu o odpowiednie pełnomocnictwo uprawniające go m.in. do podpisywania wszelkich zmian do kontraktu oraz podejmowania zobowiązań w ramach...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ...firma Fundamenti powierzyła świadkowi skompletowanie zespołu do świadczenia usługi na lotnisku w Mirosławcu. Świadek zeznał, że pełnomocnictwo nie miało charakteru formalnego i nie było na piśmie ale zostało udzielone przez przedstawiciela firmy Fundamenti...

 • KIO 2584/18, KIO 2586/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Konsorcjum Solid Security Spółka z o.o. oraz Solid Spółka z o.o. pełnomocnictwo dla Pani J. B. do podpisania oferty nie odpowiada formie wymaganej dla 28 czynności złożenia oferty w postępowaniu o...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... lub Inżyniera Rezydenta lub Zastępcy Inżyniera Kontraktu/Inżyniera Rezydenta, który byt zgłoszony do Zamawiającego oraz posiadał odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentowania Inżyniera.” W ramach tego kryterium wykonawca mógł uzyskać: - 1 pkt za jedno...

 • KIO 2672/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... odwołania jako złożonego przez podmiot nieuprawniony to jest w oparciu art.189 ust.2 pkt 2)PZP, uznając pełnomocnictwo osoby składającej odwołanie za aktualne na dzień składania odwołania i prawidłowo udzielone na dzień umocowania. Izba również nie...

 • KIO 1/19, KIO 2/19

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... podlega uzupełnieniu. W dniu 28 grudnia 2018 r., na wezwanie Zamawiającego z dnia 19 grudnia 2018 r., wykonawca Energopol przedłożył pełnomocnictwo z dnia 3 października 2018 r. dla ww. Pana K. S., podpisane przez niego i przez drugiego członka zarządu...

 • KIO 2611/18

  Orzeczenia KIO, 04-01-2019

  ... poświadczonej za zgodność z oryginałem (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione lub posiadające stosowne pełnomocnictwo). W dalszej kolejności ustalono, że zamawiający w rozdziale X SIWZ (opis sposobu przygotowania oferty...

 • KIO 2577/18

  Orzeczenia KIO, 27-12-2018

  ... przystąpienie podpisał je pan R. M., który nie miał umocowania do dokonania takiej czynności. Odwołujący argumentował, że pełnomocnictwo z dnia 9 listopada 2018 r. załączone do zgłoszenia przystąpienie jest nieprawidłowe, gdyż mocuje pana R. M...

 • KIO 2560/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... J. F. zyskał prawo do ustanawiania dalszych pełnomocników w imieniu Firmy Handlowo-Usługowo-Handlowej ‘EKO-TOP” sp. z o.o. w Rzeszowie. Tymczasem pełnomocnictwo dalsze dla pana D. A. pan J. F. podpisał już w dniu 30 sierpnia 2018 r., nie będąc do tego...

 • KIO 2509/18

  Orzeczenia KIO, 18-12-2018

  ... oceny ofert, w tym m.in. pkt 1 - „Podpisanie umowy" czy pkt 5 - „wystąpienie do PLK o pełnomocnictwo". W dalszej kolejności Zamawiający zwrócił uwagę na takiej elementy jak pkt 6-13 Metodologii konsorcjum EGIS dotyczące pozyskania niezbędnej dokumentacji...

 • KIO 2281/18, KIO 2286/18, KIO 2291/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ...) na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Przystępujący wskazał, że p. M. T. podpisał, dołączone do odwołania, pełnomocnictwo dla p. G. P. w dniu 10 maja 2018 r., mimo że został wpisany do KRS spółki Salini Polska Sp...

 • KIO 1287/18, KIO 1290/18, KIO 1297/18, KIO 1301/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... udzielenie zamówienia. Do odwołania załączono pełnomocnictwa udzielone przez członków konsorcjum liderowi konsorcjum, jak również pełnomocnictwo od lidera konsorcjum dla osób reprezentujących Odwołującego 2 w postępowaniu odwoławczym. W świetle dokumentów...

 • KIO 2413/18

  Orzeczenia KIO, 07-12-2018

  ... oraz 3 właściwe wypisy z KRS, z których to dokumentów wynika przedmiotowe pełnomocnictwo. Odwołujący, reprezentowany przez tego samego pełnomocnika, wycofał odwołanie przed otwarciem rozprawy 6 grudnia 2018 r. Wobec ustalenia, że odwołujący wycofał...

 • KIO 2347/18

  Orzeczenia KIO, 28-11-2018

  ...może być uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu. Zgłoszenie zostało wniesione przez pełnomocnika konsorcjum działającego w oparciu o pełnomocnictwo 14 z dnia 19 września 2018 r. udzielone przez komplementariusza każdego z członków konsorcjum, zgodnie z...

 • KIO 2344/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ...w Rozdz. V ust. 9 SIWZ (wiersz A pkt 1 tabeli), według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, – kartę produktu lub inny dokument, w celu...

 • KIO 2293/18

  Orzeczenia KIO, 26-11-2018

  ... W jego wyniku skutki prawne nastąpią po stronie osoby działającej. Wystąpi ona wówczas w roli zastępcy pośredniego” (tak też . Fabian, Pełnomocnictwo, s. 88; M. Piekarski, w: Komentarz KC, t. I, 1972, s. 239; S. Grzybowski, w: System prawa cywilnego, t. I...

 • KIO 2332/18

  Orzeczenia KIO, 26-11-2018

  ... lub też udzielić pełnomocnictwa do dokonania tej czynności (jak podnosił odwołujący był on poza miejscem prowadzonej działalności a pełnomocnictwo do zawarcia umowy musi być w oryginale). Dał zresztą temu wyraz, zwracając się do zamawiającego z prośbą (w...

 • KIO 2287/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  ... ujawniony w KRS jest dwuosobowy, w skład którego wchodzą: Prezes Zarządu – M.G. oraz Wiceprezes Zarządu – I.K.. Pełnomocnictwo złożone wraz z przystąpieniem zostało natomiast podpisane tylko przez jednego członka zarządu, tj. Prezesa Zarządu – pana M.G...

 • KIO 2114/18, KIO 2130/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  ... tej umowy z dnia 2 sierpnia 2018 r.[kopie] (DOB1 – oznaczenia nadane w aktach sprawy) oraz przez Przystępującego Smart In: pełnomocnictwo [kopia] z dnia 31 sierpnia 2018 r. udzielone Panu K.P. wraz z informacją z KRS (DPb1), ogłoszenie o zamówieniu...

 • KIO 2269/18, KIO 2290/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  ... podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów (…), 2. pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik, wraz z dokumentami...

 • KIO 2289/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... zostało wniesione przez pełnomocnika, którym jest adwokat K. S. . Do odwołania odwołujący załączył pełnomocnictwo, pełnomocnictwo substytucyjne oraz informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, z których to dokumentów wynika...

 • KIO 2175/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... jaka została zaoferowana przez Hewllett Packard Enterprise partnerowi handlowemu OPTeaz. Jednocześnie Izba również dostrzegła, że pełnomocnictwo jakie zostało załączone do tego oświadczenia nie uprawnia do jego podpisania – tym samym, oświadczenie jakie...

 • VIII GC 294/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-11-2018

  ...,04 zł, została w całości zapłacona w terminach ustalonych przez strony. Dowody: pismo z 23.11.2012 r. (k. 272); pełnomocnictwo z 5.10.2010 r. (k. 273). W dniu 1 lipca 2014 r. spółka z o.o. (...) złożyła do Sądu...

 • KIO 2222/18

  Orzeczenia KIO, 07-11-2018

  ... „10.8.1. dokumentu JEDZ, złożony zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 6.7 powyżej, 10.8.2. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zmówienia), o ile wniosek składa pełnomocnik, 10.8.3. zobowiązanie...

 • KIO 2226/18

  Orzeczenia KIO, 07-11-2018

  ... odwołującego zostało wniesione przez pełnomocnika, którym jest radca prawny M. D.-B. . Do odwołania odwołujący załączył pełnomocnictwo oraz informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Rejestru Przedsiębiorców, z których to dokumentów wynika przedmiotowe...

 • KIO 2169/18

  Orzeczenia KIO, 06-11-2018

  ...oraz informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, z których to dokumentów wynika przedmiotowe pełnomocnictwo. Odwołujący, reprezentowany przez tego samego pełnomocnika, wycofał odwołanie przed otwarciem rozprawy 5 listopada 2018...

 • KIO 2144/18

  Orzeczenia KIO, 05-11-2018

  .... 4 podpisał Z. W. jako prezes zarządu „Eko- Inżynieria” sp. z o.o. w sanacji. Do oferty załączono pełnomocnictwo dla Z. W. reprezentującego Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii „Eko-Inżynieria” sp. z o.o. udzielone przez partnera do m. in. podpisania...

 • KIO 2151/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ... zostało złożone w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Do przystąpienia nie zostało także dołączone pełnomocnictwo, z którego wynikałoby, że zostało ono złożone w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Tym...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij