• VIII GC 294/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-11-2018

  ...,04 zł, została w całości zapłacona w terminach ustalonych przez strony. Dowody: pismo z 23.11.2012 r. (k. 272); pełnomocnictwo z 5.10.2010 r. (k. 273). W dniu 1 lipca 2014 r. spółka z o.o. (...) złożyła do Sądu...

 • KIO 2035/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... kluczowe, w tym m.in. pkt 1 „podpisanie umowy” czy pkt 5 „wystąpienie do PLK o pełnomocnictwo”, pkt 6-13 dotyczące pozyskania niezbędnej dokumentacji od poszczególnych organów oraz jednostek organizacyjnych, pkt 14-27 dotyczących dokonania inwentaryzacji...

 • KIO 1967/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... publikacja tej modyfikacji. Poinformowano stawających, że została złożona dokumentacja potwierdzona za zgodność z oryginałem, gdzie zawarte jest pełnomocnictwo z 24.07.2017 udzielone p. K. R. Stanowisko Odwołującego w związku z dokonanymi zmianami siwz i...

 • XXVI GC 107/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-10-2018

  ... do pozwu. W powyższym porozumieniu (pkt. V, VII, VIII) strony jednoznacznie postanowiły, że dotychczasowe umocowanie (pełnomocnictwo) udzielone przez powódkę na rzecz (...) jako lidera konsorcjum ulega zmianie i w zakresie wszelkich roszczeń objętych...

 • KIO 1759/18

  Orzeczenia KIO, 27-09-2018

  ..., w razie jego nieusunięcia, sankcją inną niż odrzucenie odwołania. Skład orzekający stwierdził, że Odwołujący załączył do odwołania następujące pełnomocnictwa: 1. pełnomocnictwo z dnia 30 sierpnia 2018 r. udzielone p. P.N., p. K.G., p. M.B. przez p. D.K...

 • KIO 1831/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ...Odwołującego, z uwagi na brak wykazania, przez osobę zgłaszającą przystąpienie, upoważnienia do działania (załączone do zgłoszenia pełnomocnictwo nie zostało podpisane przez mocodawcę), nie mógł stać się uczestnikiem postepowania. W dniu 25 września 2018 r...

 • KIO 1806/18

  Orzeczenia KIO, 24-09-2018

  ... także o zasądzenie od zamawiającego na jego rzecz zwrotu kosztów wpisu od odwołania wraz z opłatą za pełnomocnictwo, jak też kosztów zastępstwa procesowego, a także o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentacji postępowania przetargowego oraz...

 • KIO 1761/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  ... tworzy dodatkowego dokumentu w przypadku takiej sytuacji, konsorcjum wykazało, jaki był podział zadań pomiędzy członków, a pełnomocnictwo jest prawidłowe, ponieważ upoważnia do składania oświadczeń w imieniu konsorcjum między innymi co do realizacji umowy...

 • I ACa 470/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-09-2018

  ....06.2014 r. powód dokonał otwarcia ofert złożonych w przetargu. Do oferty Wykonawcy dołączono stosowne pełnomocnictwa, w tym pełnomocnictwo ustanawiające spółkę (...) sp. z o.o. pełnomocnikiem pozostałych konsorcjantów. Dnia 10.10.2014 r. spółka (...) S.A...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ... wskazania uprawnienia dla r. pr. K.J., tj. osoby podpisującej przystąpienie do reprezentacji przed Krajowa Izbą Odwoławczą. Pełnomocnictwo z 18 marca 2015 r. nie zawiera upoważnienia dla tej osoby do zastępowania spółki przed Krajowa Izbą Odwoławczą. Izba...

 • KIO 1709/18, KIO 1719/18

  Orzeczenia KIO, 11-09-2018

  ... zgłosiło przystąpienie po stronie Zamawiającego w obu sprawach. Izba stwierdziła, że wbrew twierdzeniom Odwołującego pełnomocnictwo do reprezentowania Konsorcjum jest pełnomocnictwem rodzajowym, uprawniającym do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o...

 • KIO 1716/18

  Orzeczenia KIO, 11-09-2018

  ... lub Inżyniera rezydenta lub Zastępcy Inżyniera kontraktu/Inżyniera rezydenta, który był zgłoszony Zamawiającemu oraz posiadał odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentowania Inżyniera.” W tym wypadku Zamawiający posłużył się odniesieniem do funkcji a nie...

 • KIO 1659/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... Zamawiającego. Izba biorąc pod uwagę szeroki zakres organów przed którymi może występować pełnomocnik uznała, iż posiadane pełnomocnictwo uprawniało do podpisania przystąpienia do postępowania odwoławczego, a także do występowania przed Izbą. Zdaniem Izby...

 • KIO 1680/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... Z ROZPRAWY - 5 Września 2018 roku Odwołujący W imieniu Elektrometal S.A. z siedzibą w Cieszynie, jako jej pełnomocnik — pełnomocnictwo z dnia 17.08.2018 roku w aktach sprawy — w uzupełnieniu stanowiska Odwołującego przedstawionego na rozprawie w dniu 4.09...

 • KIO 1715/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  .... z o.o. z informacjami zastrzeżonymi jako tajemnica przedsiębiorstwa; - formularz JEDZ dla podwykonawcy – dla części 1 – 12 str.; - pełnomocnictwo dla firmy Cobby Sp. z o.o. od podwykonawcy – dla zadania 1 – 1 str.; - tłumaczenie pełnomocnictwa dla firmy...

 • KIO 1674/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ... na odwołanie, iż z uwagi na to, że ustawa Pzp wyraźnie rozgranicza pojęcia: „dokument”, „oświadczenie” i „pełnomocnictwo”, to istniałoby ryzyko, że gwarant nie wypłaciłby kwoty wadium, albowiem w wezwaniu do wypłaty wystąpiłoby pojęcie „oświadczenia”, a...

 • KIO 1643/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ... S.A. przedstawione w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego pochodzi z dnia 3 sierpnia 2018 r. z tej samej daty pochodzi pełnomocnictwo, w oparciu o które to zobowiązanie to zostało podpisane przez p. P. G.. Biorąc pod uwagę, że Konsorcjum CEZ w...

 • KIO 1706/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ... warunków udziału w postępowaniu) według wzorów stanowiących odpowiednio Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ; pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik; 8 zobowiązanie podmiotu trzeciego...

 • KIO 1669/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... podstawie pełnomocnictwa z 14.08.2018 r. do działania w imieniu partnera konsorcjum, czyli całego konsorcjum. Pełnomocnictwo zostało udzielone przez osoby ujawnione w załączonym wydruku KRS-u partnera i umocowane do łącznej reprezentacji. Zamawiający ani...

 • KIO 1657/18, KIO 1660/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... w dyspozycji art. 65 § 1 Kodeksu cywilnego, mając na uwadze okoliczności i kontekst sytuacyjny w jakich pełnomocnictwo zostało udzielone. Trudno wywieść, że przy tak szerokim zakresie umocowania pełnomocnika, mocodawca wykluczył możliwość zgłaszania...

 • KIO 1645/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ..., co w konsekwencji według Zamawiającego skutkuje tym, że cała oferta Odwołujących jest nieważna. Zdaniem Odwołującego, ważne i skuteczne jest zarówno pełnomocnictwo udzielone M.B. w dniu 4 września 2017 r. przez K.J., jak tez ważne i skuteczne jest...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ... pełnomocnictwa z 19.06.2018 r. (Izba zaliczyła niniejsze pełnomocnictwo w poczet materiału dowodowego, kierując się m.in. tym,...umowy, jak i całą ofertę Przystępującego (w tym dołączone do niej pełnomocnictwo z 16.05.2018 r.), uzupełnienie z 24.05.2018 r....

 • KIO 1577/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  ... albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...braku umocowania spółki Airborne Technologies GmbH do złożenia wadium. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, konsorcjum Parasnake złożyło odpowiednie pełnomocnictwo z dnia 26.03.2018 r. – a zatem z dnia sprzed wystawienia gwarancji, opatrzonej datą 30.03...

 • KIO 1485/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  .... Zgodnie z obowiązującą na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy PzpP zasadą pisemności, taką też formę musi mieć pełnomocnictwo, w przypadku gdy oferta lub inne dokumenty składane są przez pełnomocnika. Odwołujący wywiódł, że oferta przystępującego nie spełniła...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ....A., tj. Pana V. M.. 46. Do dokumentów przedłożonych przez Konsorcjum Demarko w dniu 2 lipca 2018 r. zostało dołączone pełnomocnictwo wraz z tłumaczeniem na język polski wydane na rzecz Pana Vincenta Macrander przez IVECO Defence Vehicles S.p.A. z...

 • KIO 1516/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ...08.2018 r. o cofnięciu odwołania. Pismo o cofnięciu odwołania podpisał K. D. – radca prawny, który złożył pełnomocnictwo i odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców do protokołu posiedzenia. Wobec ustalenia, że odwołujący wycofał skutecznie odwołanie, Izba...

 • KIO 1403/18

  Orzeczenia KIO, 03-08-2018

  ... nr 12 Parametry techniczne, Oświadczenia wymienione w punkcie 1 – 4 Część III. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW specyfikacji (zał. nr 3), Pełnomocnictwo, Dowód wniesienia wadium. Załącznik nr 12 składał się z wielu tabel, w tym z tabeli 11 dotyczącej wymagań...

 • KIO 1416/18

  Orzeczenia KIO, 01-08-2018

  ..., ale między innymi z dokumentami „uzupełnialnymi”, takimi jak chociażby oświadczenia wykonawców o spełnieniu warunków, niepodleganiu wykluczeniu, czy też pełnomocnictwo, a także co istotne z dokumentami rozdz. 2 pkt 1.6 i 1.7 SIWZ, które zamawiający uznał...

 • KIO 1298/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ...przy tym fakt, że przystępujący złożył tę umowę nie wraz z ofertą (do czego - jeżeli traktować by ją jako pełnomocnictwo - był zobowiązany), lecz samodzielnie, bez wezwania zamawiającego przy okazji składania dokumentów w odpowiedzi na pismo z dnia 10 maja...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij