• KIO 59/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... 31 stycznia 2017 r. udzielone przez Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. podpisującej odwołanie pani K. L. . Jednocześnie wskazał na pełnomocnictwo 26 z dnia 25 października 2017 r., w którym konsorcjant - ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A. w związku z ubieganiem...

 • KIO 17/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... - spółce PKP Utrzymanie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z treści tego dokumentu wprost wynika, że: „niniejsze pełnomocnictwo nie uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw." Lider konsorcjum, wbrew treści tego pełnomocnictwa udzielił dalszego...

 • KIO 2738/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... 17.12.2017 r. konsorcjant DGP Security Partner Sp. z.o.o. został poinformowany, że pełnomocnik, która posiadała pełnomocnictwo do podpisania w imieniu Odwołującego umowy o udzielenie w/w zamówienia, przebywając we Włoszech uległa poważnemu wypadkowi i w...

 • KIO 2716/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ...ofert. Ponadto – jak słusznie wskazał zamawiający – każdą sprawę wniesienia wadium należy traktować indywidualnie. Odwołujący złożył do oferty pełnomocnictwo z 11.09.2017 r., w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia ustanowili cyt...

 • KIO 2704/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... ustalenia, czy w dacie 1 lutego 2017 roku P.R. był ujawniony jako wiceprezes zarządu spółki, a tym samym, czy pełnomocnictwo z 1 lutego 2017 roku uprawniało P.G. do podpisania oferty, jednak – o czym przesądza powyższa treść uzasadnienia – nie był...

 • KIO 2724/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  .... 2 ustawy Pzp - L.dz. 107857/12/17. Do tego pisma w mailu z dnia 3.01.2018 r. załączył także pełnomocnictwo dla osoby składającej w nim oświadczenie. Oryginał tego pisma z zawartym w nim oświadczeniem na podstawie art. 186 ust.2...

 • KIO 2647/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ... do oferty miałaby wynikać inna treść niż uprawnienie do działania wobec osoby trzeciej w określonym celu i stosunku prawnym. Pełnomocnictwo złożone z ofertą jest konsekwencją zawartej w dniu 22 maja 2017 roku umowy konsorcyjnej i stanowi do niej załącznik...

 • KIO 2421/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... I i II linii metra w Warszawie”, nr ref. EH.25.00053.2017.S.P.AGKU, w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, niniejszym wnoszę o: 1. oddalenie odwołania: 2. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do niniejszego pisma na okoliczności...

 • VIII Pa 209/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-12-2017

  ... jego zastępcy byli umocowani do podejmowania decyzji finansowych. Każdy z dyrektorów Wydziału Zamówień Publicznych posiadał pełnomocnictwo udzielone przez Prezydenta Miasta, które pozwalało na zatwierdzanie, nadzór nad sprawami nie tylko prowadzonego...

 • KIO 2485/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ... tego wykonawcę obowiązku, który nie wynika wyraźnie z dokumentacji przetargowej. Odwołujący podnosił, że Zamawiający, mając do dyspozycji pełnomocnictwo z 20 września 2017 r. i gwarancję z 21 września 2017 r. miał możliwość całościowej oceny przedłożonego...

 • KIO 2394/17, KIO 2409/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ... tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. f) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie...

 • KIO 2358/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ... Oferta Vitrociset została podpisana przez osobę umocowaną do dokonania tej czynności. Wykonawca ten wraz z ofertą złożył pełnomocnictwo dla Pana Gianluca Baldassare, udzielone przez Pana Paola Solerino, którego umocowanie do reprezentowania spółki zostało...

 • KIO 2454/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ... wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. c) dowód wpłaty wadium, oraz - o ile dotyczy: d) pełnomocnictwo, e) zobowiązanie podmiotu trzeciego W pkt 4 formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, znajduje się oświadczenie...

 • KIO 2437/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... publicznego. Tym 16 samym, w przypadku gdy w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego zostało już złożone pełnomocnictwo, to z oczywistych względów nie jest możliwe ponowne załączenie oryginału tego pełnomocnictwa do odwołania. W konsekwencji...

 • KIO 2395/17

  Orzeczenia KIO, 29-11-2017

  ... oraz odpis z rejestru, z którego wynika kto jest upoważniony do reprezentacji, z zastrzeżeniem pkt 6.12 SIWZ). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Odpis z rejestru należy złożyć w...

 • KIO 2381/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  ... 5 SIWZ Zamawiający wskazał, iż oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez...

 • KIO 2383/17

  Orzeczenia KIO, 27-11-2017

  ... Katarzyny Polańskiej, r.pr Martwy Witwickiej- Dżugan, r.pr. Anny Ryś w sposób jednoznaczny identyfikowało podmiot wystawiający pełnomocnictwo jak również osoby działające w imieniu tego podmiotu, a co za tym idzie podanie w ostatnim punkcie pełnomocnictwa...

 • KIO 2313/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... udzielone przez wspólnika spółki, którego umocowania do działania w imieniu spółki odwołujący nie kwestionował. W ocenie Izby pełnomocnictwo nie musi być odrębnym dokumentem, może być zawarte w umowie, formularzu ofertowym, czy np. w oświadczeniach o...

 • KIO 2348/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... informacji niejawnych, wydane na podstawie art. 19 ustawy z 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Do wniosku załączono pełnomocnictwo do działania w imieniu konsorcjum przez: I. D. S. P. Sp. z o.o. Sp. k., (...) (lider). W dokumentacji wniosku...

 • KIO 2334/17

  Orzeczenia KIO, 20-11-2017

  ... udzielenia dalszego pełnomocnictwa w zakresie wnoszenia w imieniu firmy T. S.A. Sp. K. przysługujących w postępowaniu środków ochrony prawnej. Pełnomocnictwo z dnia 27 lipca 2017 r., które umocowuje spółkę A. S. I. Sp. z o.o. do działania w imieniu...

 • KIO 2251/17

  Orzeczenia KIO, 20-11-2017

  ... odwołującego zostało wniesione przez pełnomocnika, którym jest Pani Renata Król. Do odwołania odwołujący załączył pełnomocnictwo oraz informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, z których to dokumentów wynika przedmiotowe...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... informacji uzyskanych z detektora w pełnym obrocie (o 360°) układu lampa detektor. Do powyższego oświadczenia zostało dołączone pełnomocnictwo wraz z jego tłumaczeniem dla p. H. R. S. 2. Fragmentu dokumentu (str. 1) zatytułowanego „Multislice Helical...

 • KIO 2206/17

  Orzeczenia KIO, 03-11-2017

  ... do postępowania odwoławczego w imieniu Firmy Handlowo – Usługowej P. Sp. z o.o. z siedzibą w W.. Wskazał, że pełnomocnictwo wystawione dla radcy prawnego E. P. przez Prezesa Zarządu Spółki (uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji) jest zbyt ogólne i...

 • KIO 2226/17

  Orzeczenia KIO, 03-11-2017

  ... w imieniu odwołującego zostało wniesione przez pełnomocnika, którym jest A. G. . Do odwołania odwołujący załączył pełnomocnictwo oraz informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, z których to dokumentów wynika przedmiotowe...

 • KIO 2167/17, KIO 2169/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  .... zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołujących S. zwrotu kosztów wpisu od odwołania wraz opłatą za pełnomocnictwo, jak też ewentualnych kosztów zastępstwa procesowego; 5) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentacji postępowania przetargowego...

 • VII Ca 343/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 27-10-2017

  ... map wektorowych VMap level 2”, w tym oferty złożonej przez powódkę jako lidera konsorcjum”, a w treści oferty załączone było pełnomocnictwo, na którego brak wskazuje Sąd I Instancji, 5.  naruszenie prawa materialnego, a to przepisu art. 370 k.c. poprzez...

 • KIO 2159/17

  Orzeczenia KIO, 25-10-2017

  ... przez Zamawiającego, Izba nie widzi podstaw do jego kwestionowania, tym bardziej, że załączone pełnomocnictwo upoważnia osobę podpisującą przedmiotowe oświadczenie do potwierdzania w imieniu Mocodawcy parametrów technicznych urządzeń. Jednocześnie...

 • KIO 2175/17

  Orzeczenia KIO, 24-10-2017

  ... w imieniu Odwołującego zostało wniesione przez pełnomocnika, którym jest J. W. – C.. Do odwołania Odwołujący załączył pełnomocnictwo oraz informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, z których to dokumentów wynika przedmiotowe...

 • KIO 2087/17

  Orzeczenia KIO, 24-10-2017

  ... tego pisma załączono tabelę do zał. 1A z formularza ofert oraz zał. 1B – o treści jak w ofercie. Także załączono pełnomocnictwo dla udzielającego wyjaśnień oraz Poświadczenie o świadczeniu usługi przez S. na rzecz P.P.P.L.K. usługi, oraz opinie...

 • KIO 2062/17

  Orzeczenia KIO, 18-10-2017

  ... w odpisie z KRS Pełnomocnika Konsorcjum - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., odpis z KRS załączony do odwołania; pełnomocnictwo udzielone spółce Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. podpisane przez osoby upoważnione - dwóch członków zarządu ujawnionych w odpisie z...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij