• KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... B, który nie załączył do zgłoszonego przystąpienia pełnomocnictwa dla osoby, która dokonała tej czynności skład orzekający uwzględnił pełnomocnictwo złożone do akt postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 730/18, jako że nie zawierało ono...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... Dokument ten sam w sobie nie może stanowić żadnej podstawy do przyznania uprawnień p. B., gdyż nie jest to ani pełnomocnictwo (uchwała zarządu) ani też nie ma pewności, że takie upoważnienie zostało przez spółkę opublikowane w dzienniku urzędowym w sposób...

 • KIO 872/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  .... P., Treść pisma nie wskazywała, aby wniosek złożony został w imieniu Odwołującego. Do pisma nie zostało dołączone żadne pełnomocnictwo. Zamawiający nie miał żadnego powodu, aby domniemywać, że wniosek został złożony w imieniu innego podmiotu niż osoba go...

 • KIO 756/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... (str. 1-33) znajduje się podpis nieczytelny; (3) Pani O. A.-Ż. jest należycie umocowana do działania w imieniu Odwołującego (vide pełnomocnictwo - str. 6 i nast. wniosku); (4) Pani O. A.-Ż. została wskazana także jako pełnomocnik odwołującego w formularzu...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ...oddalenie odwołania. Stwierdził, że p. B. jest jego pełnomocnikiem w postępowaniu od dnia 9 sierpnia 2017 r., a pełnomocnictwo przekazano zamawiającemu dnia 8 stycznia 2018 r. W sprawie długości i szerokości obiektu PZG-34,5 wskazał zgodnie z wyjaśnieniami...

 • KIO 615/18, KIO 626/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... konsorcjum oraz panu D. D. do reprezentowania wobec Zamawiającego. Następnie, zgodnie z kolejnym akapitem: Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia do podejmowania wszelkich działań, w tym składania oświadczeń wszelkich oświadczeń wiedzy i woli związanych z...

 • KIO 473/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  .... nr KOP0160/40/2018 w dniu 10.01.2018 r.; 2) upoważnienie do działania w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: pełnomocnictwo dalsze udzielone Pani G. B. przez Panią D. C. nr KOP-0160/213/2018 w dniu 28.02.2018 r. wynikające z: pełnomocnictwa...

 • KIO 459/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ... dokumenty wymienione w odwołaniu: 1. dowód przekazania kopii odwołania Zamawiającemu; 2. dowód uiszczenia wpisu od odwołania; 3. pełnomocnictwo wraz dowodem opłaty skarbowej; 4. odpisy KRS Odwołującego (partnerzy konsorcjum); 5. SIWZ/IDW pkt. 5.1.21 i...

 • KIO 500/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... wezwania 6 marca 2018 r. Odwołujących do złożenia wyjaśnień i do odpowiedzi na następujące pytanie: „7. Do wniosku załączyli Państwo Pełnomocnictwo z dnia 28.10.2015 r. udzielone Spółce Spółka Societa Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. przez członków...

 • KIO 326/18, KIO 327/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  ... Postępowania) – dowód O27; 8. W zakresie zarzutu 11: 8.1. pełnomocnictwo z 2 czerwca 2014 r. dla P.M., udzielone przez B.K. i...., dotyczące postępowania opisanego w pkt 2.5 – dowód O29; 8.3. pełnomocnictwo z 2 czerwca 2014 r. dla P.M., udzielone przez R.M.,...

 • KIO 382/18, KIO 383/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ...przez WORK DEVELOPMENT Sp. z o.o. wraz z załącznikiem pełnomocnictwo z dnia 27.12.17r. od członka konsorcjum dla lidera...okazuje oryginał oferty Izbie i odwołującemu, z której wynika, że pełnomocnictwo jest podpisane dwoma parafami, przy czym jedna z nich ma...

 • KIO 335/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... w zakresie realizacji umów (jako synonim tego wyrażenia można wskazać na sformułowania „w szczególności” lub „m.in.”). Pełnomocnictwo nie ograniczało osób umocowanych do podejmowania czynności związanych z realizacją umowy, a taką czynnością w ocenie Izby...

 • KIO 250/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... zakresie naruszenia art. 26 ust. 3a Pzp, oferta Konsorcjum Kantar została podpisana przez p. P. C., z up. M. P. . Pełnomocnictwo załączone do oferty dla p. P. C. obejmujące m.in. umocowanie do złożenia oferty zostało udzielone tylko przez Kantar Millward...

 • KIO 353/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ..., iż zostają one złożone przez osobę nieuprawnioną. Jak wskazał Przystępujący, pracownik ten posiadał odpowiednie pełnomocnictwo do występowania w imieniu Przystępującego. Podnoszone także w odwołaniu okoliczności, iż Przystępujący oraz wykonawca ECO-TEAM...

 • KIO 385/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ... w dniu 27 lutego 2018 r. (sygn. akt KIO 385/18). Oświadczenie w imieniu Odwołującego złożył pełnomocnik, dla którego pełnomocnictwo znajduje się w aktach sprawy. Do postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca. W związku z oświadczeniem o...

 • KIO 334/18, KIO 336/18

  Orzeczenia KIO, 09-03-2018

  ... załączony w Tomie IV SIWZ). Wraz z ofertą powinny być złożone: pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo do podpisania oferty, oraz w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w...

 • KIO 354/18

  Orzeczenia KIO, 07-03-2018

  .... 189 ust. 3 ustawy Pzp, Izba ustaliła, że odwołanie zostało podpisane przez pełnomocnika - adwokata R. B. . Do odwołania załączono pełnomocnictwo w oparciu o art. 23 ust 2 ustawy Pzp z dnia 15 grudnia 2017 r., wystawione przez osoby uprawnione do...

 • KIO 347/18

  Orzeczenia KIO, 06-03-2018

  ... złożył oryginał odpowiedź na odwołanie wraz załącznikami. Niniejsze pismo zostało podpisane przez radcę prawnego, którego pełnomocnictwo zostało złożone także na posiedzeniu wraz z odpowiedzią. Złożono również oddzielnie rachunki (wraz z zestawieniem...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ..., c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zobowiązanego. Do oferty załączono także pełnomocnictwo z 2 listopada 2017 r., w którym Safe Co LTD sp. z o.o. i G. G. udzielają spółce Kamena...

 • KIO 258/18, KIO 263/18

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ... art. 187 ust. 8 ustawy Pzp, w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 4 września 2017 r., którego oryginał został dołączony ...§ 1 w zw. z art. 65 Kc częściowo wypowiedziała (ograniczyła) pełnomocnictwo udzielone spółce Polski Holding Obronny Sp. z o.o. z dnia 4...

 • KIO 1745/17, KIO 1746/17

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ... umocowania wynikającego z załączonego do oferty pełnomocnictwa - Izba uznała zarzut za niezasadny. Do oferty Skody załączone zostało pełnomocnictwo z dnia 16 maja 2017 roku dla Pana Wojciecha Grzonki (str. 35), który podpisywał złożoną przez Skodę ofertę...

 • KIO 251/18

  Orzeczenia KIO, 26-02-2018

  ...ich siedzib (pkt1). Oferta Konsorcjum B. sporządzona została w dniu 18.12.2017 r. Do oferty zostało przedłożone m.in. pełnomocnictwo z dnia 18.12.2017 r. dla lidera konsorcjum – A. B. do podejmowania czynności prawnych i faktycznych związanych z niniejszym...

 • KIO 188/18, KIO 201/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  ...odnoszące się do dwóch podmiotów: Lider - Ekspert Security sp. z o. o oraz Kasta K. K. (JEDZ, pełnomocnictwo, gwarancja wadialna). W dniu 12 stycznia 2018r. Zamawiający, w związku z rozbieżnościami pomiędzy formularzami ofertowymi i pozostałymi dokumentami...

 • KIO 210/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ...prawnego działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 13.02.2018 r. uprawniającego do reprezentowania Odwołującego w postępowaniu odwoławczym. Pełnomocnictwo powyższe zostało podpisane przez p. G. B. i p. M. G. – członków Zarządu uprawnionych do łącznej...

 • KIO 183/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... opodatkowaniu podatkiem w wysokości zgodnej z przepisami prawa. Zamawiający wskazał, iż do oferty Odwołującego zostało załączone pełnomocnictwo dla Lidera Konsorcjum, z którego wynika, że to Lider będzie wystawiał Zamawiającemu faktury VAT oraz odbierał...

 • KIO 165/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ... ENERGY STAR modele są konfiguracjami o najwyższym poborze mocy i są reprezentatywne dla rodziny produktów HP250G-6. Do oświadczenia dołączono pełnomocnictwo dla osoby podpisującej wraz z wydrukiem z KRS-u; 3) Dowód nr 3 - Raport z testów dla HP250-G6...

 • KIO 59/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... 31 stycznia 2017 r. udzielone przez Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. podpisującej odwołanie pani K. L. . Jednocześnie wskazał na pełnomocnictwo 26 z dnia 25 października 2017 r., w którym konsorcjant - ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A. w związku z ubieganiem...

 • KIO 112/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  .... z o.o. oraz EC sp. z o.o. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu; – pełnomocnictwo, w którym wskazano, że Konsorcjum firm: Niro sp. z o.o. i EC sp. z o.o. udzieliło pełnomocnictwa Noro...

 • KIO 94/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... tę Zamawiającemu przekazał, a zatem mogła ona stać się podstawą do analizy przez Zamawiającego. Izba doszła do przekonania, że również pełnomocnictwo udzielone w dniu 31 października 2017 r. przez Zarządcę masy sanacyjnej MPK Pure Home Sp. z o.o. Sp. k...

 • KIO 107/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... faktura została wystawiona przez sprzedawcę – T. K. P. I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA w Krakowie, natomiast złożone pełnomocnictwo do zastępowania przystępującego zostało udzielone przez Fujitsu Technology Solutions Sp. z o. o. wyłącznie radcy prawnemu P...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij