• KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... informacji uzyskanych z detektora w pełnym obrocie (o 360°) układu lampa detektor. Do powyższego oświadczenia zostało dołączone pełnomocnictwo wraz z jego tłumaczeniem dla p. H. R. S. 2. Fragmentu dokumentu (str. 1) zatytułowanego „Multislice Helical...

 • KIO 2035/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... E. T., która nie jest osobą uprawnioną do reprezentowania A. A. L.. Do przedmiotowego pisma nie zostało dołączone pełnomocnictwo upoważniające ją do składania w imieniu A. A. L. jakichkolwiek oświadczeń woli, a brak ten powinien skutkować wezwaniem do...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  .... 23 ust. 2 ustawy) tylko do reprezentowania 19 ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie...

 • KIO 1951/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... w imieniu odwołującego zostało wniesione przez pełnomocnika, którym jest I. R.. Do odwołania odwołujący załączył pełnomocnictwo oraz informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, z których to dokumentów wynika przedmiotowe...

 • KIO 1909/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  ... kopię pełnomocnictwa oraz odpis pełny z rejestru przedsiębiorców KRS, z których to dokumentów wynika przedmiotowe pełnomocnictwo. Odwołujący, reprezentowany przez tego samego pełnomocnika, wycofał odwołanie przed otwarciem rozprawy 27 września 2017 r...

 • KIO 1908/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... roli SEVEN w tym postępowaniu, który będzie podwykonawcą. JEDZ Seven został podpisany przez prezesa zarządu. Do JEDZy dołączono pełnomocnictwo Unisoft dla K. J. udzielone przez prezesa zarządu. W dniu 1 września 2017r. zamawiający wezwał wykonawcę UNISOFT...

 • KIO 1859/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ... dopuściła do udziału w postępowaniu zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, uznając iż pełnomocnictwo dołączone do przystąpienia obejmowało swoim zakresem występowanie w postępowaniu przez Krajową Izbą Odwoławczą...

 • KIO 1854/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ... na rzecz konsorcjum upoważnił pana W. T. do podpisana i złożenia oferty za konsorcjum. Innymi słowy, pełnomocnictwo dla pana W. T. podpisał upoważniony przedstawiciel Lidera konsorcjum. Lider konsorcjum, na mocy pełnomocnictw otrzymanych od poszczególnych...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... Egis złożyło uzupełnione dokumenty. Pismo przewodnie oraz jeden z dokumentów JEDZ (Egis Projects S.A.) zostały podpisane przez K. M. Pełnomocnictwo dla K. M. z dnia 30 czerwca 2017 r. załączone do uzupełnienia zostało udzielone przez Egis Projects S.A. i...

 • KIO 1832/17

  Orzeczenia KIO, 12-09-2017

  ... kopia zaświadczenia z dnia 1 grudnia 2014 r. o wyborze na stanowiska Wójta Gminy Ustka p. A. S.-J. oraz pełnomocnictwo udzielone przez ww. osobę na rzecz p. K. W. z dnia 8 grudnia 2014 r. wraz z zarządzeniem z dnia...

 • KIO 1708/17

  Orzeczenia KIO, 01-09-2017

  ... Umowę datowaną na dzień 23.06.2017 r. podpisał jedynie Pan J. R., podczas gdy ujawnione w dokumentacji postępowania pełnomocnictwo do ewentualnych działań w imieniu spółki jedynie przez tę osobę datowane jest na dzień 26.06.2017. Odwołujący podkreślił, że...

 • KIO 1731/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ...każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 2) Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ, 3) Stosowne pełnomocnictwo - jeżeli dot., Ww. zapisy ogłoszenia o zamówieniu zostały powtórzone w odnośnych postanowieniach SIWZ. Rozdział III. SIWZ. Opis...

 • KIO 1694/17

  Orzeczenia KIO, 29-08-2017

  ... reprezentacji. Z kolei Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie. Niniejsze pismo zostało podpisane przez adwokata, którego pełnomocnictwo zostało złożone także na posiedzeniu. Złożono również rachunek z wnioskiem o zasądzenie kosztów zastępstwa z niego...

 • KIO 1752/17

  Orzeczenia KIO, 28-08-2017

  ... wyznaczonej na dzień 28 sierpnia 2017 r., umocowany pełnomocnik odwołującego złożył pisemne oświadczenie: „Działając w imieniu Warbud S.A. (pełnomocnictwo złożono w załączeniu do odwołania) na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -...

 • XXV C 381/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-08-2017

  .... K. (2) stanowiska Zastępcy Dyrektora Oddziału GDDKiA w R. ds. Realizacji Inwestycji – k. 209, pełnomocnictwo dla W. K. (1) z 02.04.20017 r. – k. 210, pełnomocnictwo dla W. K. (2) z 09.10.2008 r. – k. 214). W kolejnym piśmie z...

 • KIO 1597/17

  Orzeczenia KIO, 17-08-2017

  ... udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy, pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Z kolei zgodnie z Rozdziałem V pkt 7 ppkt 4 SIWZ do oferty należało...

 • KIO 1654/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ... powołał się na funkcję lidera konsorcjum ani nie wskazał, że działa w imieniu konsorcjum. Nie powołał się również na pełnomocnictwo udzielone przez członka konsorcjum. Izba zważyła, co następuje: 4 Odwołanie podlega odrzuceniu na podstawie art. 189 ust. 2...

 • KIO 1464/17, KIO 1469/17, KIO 1477/17, KIO 1487/17, KIO 1491/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ... Ze stanowiskiem odwołującego nie sposób się zgodzić. Odwołujący nie udowodnił albowiem, że złożone do oferty pełnomocnictwo nie wyklucza możliwości posiadania przez pełnomocnika upoważnienia, również do podpisania umowy. W przedłożonym pełnomocnictwie nie...

 • KIO 1437/17

  Orzeczenia KIO, 02-08-2017

  .... w W.. Zgłoszenie zostało podpisane przez panią M. B.. Do zgłoszenia załączono pełnomocnictwo z 11 lipca 2017 r. dla m.in. pani M. B. do ...i A.G. D. C. P. sp. z o.o. sp. k. Pełnomocnictwo to zostało podpisane w imieniu A. P. S.A. przez K. Ł., prezesa...

 • KIO 1417/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  ...w którym stwierdzono, że „gwarancja bankowa została udzielona wcześniej niż zawarta została umowa konsorcjum i wystawione zostało pełnomocnictwo dla lidera spółki (…) Nie ulega wątpliwości zatem, że wniesione wadium w formie gwarancji bankowej datowanej na...

 • KIO 1360/17

  Orzeczenia KIO, 18-07-2017

  ... działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 5 maja 2017 r. upoważniającego m.in. do składania przystąpień. Pełnomocnictwo zostało podpisane przez członków Zarządu obu członków Konsorcjum uprawnionych do ich łącznej reprezentacji. Powyższe ustalono na...

 • KIO 1338/17

  Orzeczenia KIO, 17-07-2017

  ... Inne dokumenty /dołączane do oferty/ 1) Dowód wniesienia wadium /wniesionego w innej formie niż w pieniądzu/, 2) Pełnomocnictwo /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów...

 • XXIII Ga 634/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-07-2017

  ... procesem przewozu i wydawania przedmiotu zamówienia przez Centrum Dystrybucyjne. Izba zauważyła przy tym, że do tych działań nie upoważniało pełnomocnictwo z 1 grudnia 2016 r., co oznaczało, że (...) Sp. z o.o. tych czynności nie mógł wykonać. (...) Sp. z...

 • KIO 1297/17, KIO 1301/17

  Orzeczenia KIO, 11-07-2017

  ... H.-E. uznała, iż w świetle przedłożonego na posiedzeniu pełnomocnictwa, ewentualne wątpliwości, jakie mogło budzić pełnomocnictwo załączone do odwołania, udzielone Dyrektorowi, straciły na znaczeniu. Ewentualne niedopatrzenie Izby, która mogła wezwać do...

 • KIO 1222/17, KIO 1224/17

  Orzeczenia KIO, 07-07-2017

  ...nie może być uznane za wniesione przez podmiot składający ofertę, tj. konsorcjum. Konsorcjum HYDRO-MARKO przedstawiło w ofercie pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum z 24 kwietnia 2017 r., natomiast gwarancja bankowa przetargowa została wydana 22 marca 2017...

 • KIO 1229/17

  Orzeczenia KIO, 06-07-2017

  ... i podpisanego przez prezesa zarządu G. i prokurenta samoistnego G., zgodnie z odpisami z KRS. Złożono także pełnomocnictwo dla pełnomocnika wykonawców z dnia 3 lutego 2017r. udzielonego przez firmę G. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w...

 • KIO 1277/17

  Orzeczenia KIO, 06-07-2017

  ...imieniu odwołującego zostało wniesione przez pełnomocnika, którym jest adwokat P. Z. . Do odwołania odwołujący załączył pełnomocnictwo oraz Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Nr KRS 72212, z których to dokumentów wynika...

 • C-413/15

  Orzeczenia ETS, 22-06-2017

  ... z udziałem nieubezpieczonego kierowcy MIBI stara się zawrzeć z nim umowę, na mocy której MIBI uzyskuje pełnomocnictwo odpowiadające temu, jakim dysponowałoby towarzystwo ubezpieczeniowe, gdyby kierowca był objęty ubezpieczeniem. Jeżeli dojdzie do zawarcia...

 • VI ACa 225/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-06-2017

  ... nie wykonywał umowy. W sytuacji gdy nieważna była umowa konsorcjum, to nieważne było również zawarte w niej pełnomocnictwo udzielone przez (...) dla (...) do reprezentacji przed zamawiającym w postępowaniu przetargowym, jak i przy zawarciu umowy. W tej...

 • KIO 888/17

  Orzeczenia KIO, 08-06-2017

  .... S.D.I. S.A. jest wątpliwe (s. 348). Pełnomocnictwo z dnia 20 lipca 2011 r. załączone w celu udowodnienia umocowania Pana...L., P.. Konsorcjum F.S. w złożonym piśmie procesowym wyjaśniło, że pełnomocnictwo do reprezentacji spółki V. S.A. z siedzibą w L., P. ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij