• KIO 1831/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ...Odwołującego, z uwagi na brak wykazania, przez osobę zgłaszającą przystąpienie, upoważnienia do działania (załączone do zgłoszenia pełnomocnictwo nie zostało podpisane przez mocodawcę), nie mógł stać się uczestnikiem postepowania. W dniu 25 września 2018 r...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ... wskazania uprawnienia dla r. pr. K.J., tj. osoby podpisującej przystąpienie do reprezentacji przed Krajowa Izbą Odwoławczą. Pełnomocnictwo z 18 marca 2015 r. nie zawiera upoważnienia dla tej osoby do zastępowania spółki przed Krajowa Izbą Odwoławczą. Izba...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ... pełnomocnictwa z 19.06.2018 r. (Izba zaliczyła niniejsze pełnomocnictwo w poczet materiału dowodowego, kierując się m.in. tym,...umowy, jak i całą ofertę Przystępującego (w tym dołączone do niej pełnomocnictwo z 16.05.2018 r.), uzupełnienie z 24.05.2018 r....

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...braku umocowania spółki Airborne Technologies GmbH do złożenia wadium. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, konsorcjum Parasnake złożyło odpowiednie pełnomocnictwo z dnia 26.03.2018 r. – a zatem z dnia sprzed wystawienia gwarancji, opatrzonej datą 30.03...

 • KIO 1485/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  .... Zgodnie z obowiązującą na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy PzpP zasadą pisemności, taką też formę musi mieć pełnomocnictwo, w przypadku gdy oferta lub inne dokumenty składane są przez pełnomocnika. Odwołujący wywiódł, że oferta przystępującego nie spełniła...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ....A., tj. Pana V. M.. 46. Do dokumentów przedłożonych przez Konsorcjum Demarko w dniu 2 lipca 2018 r. zostało dołączone pełnomocnictwo wraz z tłumaczeniem na język polski wydane na rzecz Pana Vincenta Macrander przez IVECO Defence Vehicles S.p.A. z...

 • KIO 1516/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ...08.2018 r. o cofnięciu odwołania. Pismo o cofnięciu odwołania podpisał K. D. – radca prawny, który złożył pełnomocnictwo i odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców do protokołu posiedzenia. Wobec ustalenia, że odwołujący wycofał skutecznie odwołanie, Izba...

 • KIO 1403/18

  Orzeczenia KIO, 03-08-2018

  ... nr 12 Parametry techniczne, Oświadczenia wymienione w punkcie 1 – 4 Część III. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW specyfikacji (zał. nr 3), Pełnomocnictwo, Dowód wniesienia wadium. Załącznik nr 12 składał się z wielu tabel, w tym z tabeli 11 dotyczącej wymagań...

 • KIO 1416/18

  Orzeczenia KIO, 01-08-2018

  ..., ale między innymi z dokumentami „uzupełnialnymi”, takimi jak chociażby oświadczenia wykonawców o spełnieniu warunków, niepodleganiu wykluczeniu, czy też pełnomocnictwo, a także co istotne z dokumentami rozdz. 2 pkt 1.6 i 1.7 SIWZ, które zamawiający uznał...

 • KIO 1298/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ...przy tym fakt, że przystępujący złożył tę umowę nie wraz z ofertą (do czego - jeżeli traktować by ją jako pełnomocnictwo - był zobowiązany), lecz samodzielnie, bez wezwania zamawiającego przy okazji składania dokumentów w odpowiedzi na pismo z dnia 10 maja...

 • KIO 1282/18, KIO 1318/18, KIO 1321/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ... Handlowo-Usługowe B.R. nie wpływa okoliczność, że zobowiązanie zostało podpisane przez pełnomocnika, bowiem do zobowiązania zostało dołączone pełnomocnictwo udzielone przez B.R. W.K., w którym wprost B.R. udziela pełnomocnictwa do oddania do dyspozycji...

 • KIO 1303/18, KIO 1310/18, KIO 1322/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... się do przykładowego wskazania, że chodzi tu o takie elementy jak podpisanie umowy czy wystąpienie do niego o pełnomocnictwo (odpowiednio elementy nr 1 i 5 z opracowania Konsorcjum Egis). Izba podziela w tej szczegółowej kwestii stanowisko Zamawiającego...

 • KIO 1304/18

  Orzeczenia KIO, 17-07-2018

  .... Do pisma procesowego z 11 lipca 2018 r. przystępujący dołączył natomiast oświadczenie producenta sprzętu Performer, pełnomocnictwo dla osoby składającej oświadczenie oraz odpis z rejestru handlowego z tłumaczeniem. W oświadczeniu wskazano, że dźwigi...

 • KIO 1274/18

  Orzeczenia KIO, 16-07-2018

  ...w dniu 29 czerwca 2018 r. istotne okoliczności dotyczące wniesienia gwarancji wadialnej. Jak wynika ze stanowiska przystępujących, rzeczywiście pełnomocnictwo dla Lidera Konsorcjum THERMBAU Polska Sp. z o.o. Sp. k. obejmujące umocowanie m.in. do wniesienia...

 • XVII AmA 24/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-07-2018

  ... byłaby wymiana informacji między przedsiębiorcami, skoro zasadniczo pracują w różnych dniach w systemie zmianowym; • bezzasadne ustalenie, że pełnomocnictwo udzielone A. D. do podpisywania ofert oznacza, że wpłynął on na treść tych ofert w sposób wskazany...

 • KIO 1260/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ...J. T., wiceprezesowi zarządu Rail Service Group Sp. z o.o., znajdującego się na str. 8 i 9 oferty, gdyż pełnomocnictwo to w ogóle nie zawiera szczególnie chronionych danych osobowych, w szczególności nie zawiera informacji o skazaniach konkretnych osób i o...

 • KIO 1232/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ... po stronie Laguna sp. z o. o. do złożenia odwołania. Na marginesie wskazał, że Odwołujący złożył wraz z odwołaniem pełnomocnictwo z dnia 19 czerwca 2018 roku dla Laguna sp. z o. o., które nie zawiera adnotacji o wygaśnięciu dokumentu pełnomocnictwa...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... B, który nie załączył do zgłoszonego przystąpienia pełnomocnictwa dla osoby, która dokonała tej czynności skład orzekający uwzględnił pełnomocnictwo złożone do akt postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 730/18, jako że nie zawierało ono...

 • KIO 1090/18, KIO 1092/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ...r. udzielonego przez Pana M. S. . Do oferty zostało załączone również pełnomocnictwo udzielone Panu M. S. przez Pana M. S. T. oraz Panią...nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jednocześnie pełnomocnictwo udzielone panu M. S. przez pana M.S...

 • KIO 1110/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ... przez konsorcjanta – liderowi konsorcjum Korporacji Wschód Sp. z o.o. Do zgłoszenia przystąpienia zostało załączone pełnomocnictwo szczególne z dnia 09.04.2018 roku, udzielone do przedmiotowego przetargu, ustanawiające jako pełnomocnika spółkę Korporacja...

 • V ACa 1278/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 20-06-2018

  ... postępowania przetargowego. W związku z uznaniem umów konsorcjum za nieważne, odpadła causa czynności prawnej, jaką było pełnomocnictwo, co z kolei skutkuje nieważnością pełnomocnictwa. Skoro oferty i umowy sprzedaży i dostawy były podpisane przez A...

 • KIO 1101/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... z dnia 09.04.2018 r. dotyczące wykonawcy APN Promise S.A. nie zostało podpisane przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentacji Konsorcjum APN. Złożenie niepodpisanego oświadczenia jest równoznaczne z brakiem złożenia dokumentu w wymaganym przez...

 • KIO 1071/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... nich jednolity europejski dokument zamówienia, zawierający m.in. dane takie jak: nazwa podmiotu, nr NIP, adres, dane kontaktowe;  pełnomocnictwo z dn. 25.04. 2018 r. wskazujące skład i dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tym...

 • V ACa 1439/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 07-06-2018

  ... przetargowego. W związku z uznaniem umowy konsorcjum za nieważną, odpadła causa czynności prawnej, jaką było pełnomocnictwo, co z kolei skutkuje nieważnością pełnomocnictwa. Skoro oferta i umowa sprzedaży były podpisane przez powoda działającego...

 • KIO 969/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę jak na wstępie. Załączniki odpis KRS; Pełnomocnictwo wraz opłatą skarbową, Wydruk korespondencji mailowej z Odwołującym i producentem. Pismem z dnia 30 maja 2018 na...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... Dokument ten sam w sobie nie może stanowić żadnej podstawy do przyznania uprawnień p. B., gdyż nie jest to ani pełnomocnictwo (uchwała zarządu) ani też nie ma pewności, że takie upoważnienie zostało przez spółkę opublikowane w dzienniku urzędowym w sposób...

 • KIO 872/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  .... P., Treść pisma nie wskazywała, aby wniosek złożony został w imieniu Odwołującego. Do pisma nie zostało dołączone żadne pełnomocnictwo. Zamawiający nie miał żadnego powodu, aby domniemywać, że wniosek został złożony w imieniu innego podmiotu niż osoba go...

 • KIO 756/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... (str. 1-33) znajduje się podpis nieczytelny; (3) Pani O. A.-Ż. jest należycie umocowana do działania w imieniu Odwołującego (vide pełnomocnictwo - str. 6 i nast. wniosku); (4) Pani O. A.-Ż. została wskazana także jako pełnomocnik odwołującego w formularzu...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ...oddalenie odwołania. Stwierdził, że p. B. jest jego pełnomocnikiem w postępowaniu od dnia 9 sierpnia 2017 r., a pełnomocnictwo przekazano zamawiającemu dnia 8 stycznia 2018 r. W sprawie długości i szerokości obiektu PZG-34,5 wskazał zgodnie z wyjaśnieniami...

 • KIO 615/18, KIO 626/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... konsorcjum oraz panu D. D. do reprezentowania wobec Zamawiającego. Następnie, zgodnie z kolejnym akapitem: Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia do podejmowania wszelkich działań, w tym składania oświadczeń wszelkich oświadczeń wiedzy i woli związanych z...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij