• KIO 2547/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...Dolnośląskim realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego. Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie na..., świadczenie usług, czy też dostawy, a nazwaną umowę o partnerstwo publiczno-prywatne ("Umowa o PPP"), która łączy w sobie wszystkie ww...

 • KIO 2108/16

  Orzeczenia KIO, 28-11-2016

  ...wykresy i inne. Odbiorcami tego komunikatu nie będą zwykle profesjonalni specjaliści w wąskiej dziedzinie jaką jest partnerstwo publiczno - prywatne, wobec których uprawnione byłoby założenie, iż określonych treści domyśla się, skorygują na własne potrzeby...

 • KIO 191/15, KIO 199/15

  Orzeczenia KIO, 16-02-2015

  ... § 44 ust. 2 wzoru umowy. Po trzecie, partnerstwo publiczno-prywatne wymaga wspólnej realizacji przedsięwzięcia, a więc podziału zadań i... aspektów związanych z realizacją przedmiotu partnerstwa publiczno - prywatnego, w tym także w zakresie możliwości...

 • KIO 1031/14

  Orzeczenia KIO, 06-06-2014

  ... od NDI Property Sp. z o.o. dotyczący pozycji nr 1 - tożsamej jak w pierwszym wykazie). Nadto dodał, iż błędna jest także ocena... o umowę o partnerstwie publiczno – prywatnym. Partnerstwo publicznoprywatne to bowiem przedsięwzięcie realizowane ...

 • KIO 493/14

  Orzeczenia KIO, 28-03-2014

  ... niniejszej ustawie o partnerstwie publiczno – prywatnym, natomiast w innych przypadkach, do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie ... złożyć. Z opinii tej wynika jedynie to, co podano w odwołaniu - na podstawie art. 6 (1d) Ustawy XLIX z 1991 r. o...

 • KIO 184/14

  Orzeczenia KIO, 19-02-2014

  ..., wskazując na konieczność odstąpienia od dotychczasowego modelu realizacji projektu (model koncesyjny) i przeprowadzenia transakcji w modelu partnerstwa publiczno - prywatnego w modelu opłaty za dostępność (dowód nr 1: Umowa z MRR z 5 stycznia 2011 r. nr...

 • KIO 1187/13

  Orzeczenia KIO, 04-06-2013

  ... aniżeli znak znajdujący się na stronie drugiej formularza oferty. Jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 30 grudnia 1993 r. III CZP 146/93 OSNCP 1994/5 poz. 94 parafę odróżnia się od podpisu...

 • KIO 904/13

  Orzeczenia KIO, 06-05-2013

  ...o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie w przetargu nieograniczonego pn. „Szkolenia zagraniczne w ramach projektu systemowego „Partnerstwo publiczno - prywatne”, (Dz. Urz. UE z dnia 23.02.2013 r. Nr 2013/S 039- 062664), w dniu 19 kwietnia...

 • KIO 2938/12

  Orzeczenia KIO, 23-01-2013

  ... Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Partnerstwo publiczno - prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak...

 • KIO 1659/12

  Orzeczenia KIO, 24-08-2012

  ...realizacji zadań w formule partnerstwa publiczno - prywatnego, w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. ... niekiedy formuły wykonania zadania (partnerstwo publicznoprywatne) czy charakteru odbiorcy usługi....

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij