• KIO 2426/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ..., z imienną pieczątką, a na pierwszej stronie (dokument ten składa się z dwóch stron) została zamieszczona własnoręczna parafa. Następnie dokument ten został zeskanowany Sygn. akt: KIO 2426/18 8 (skopiowany) i opatrzony podpisem elektronicznym przez...

 • KIO 1629/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... w żaden sposób nie spełnia powyższych kryteriów. 2. Fakt, iż znak graficzny postawiony pod treścią odwołania jest co najwyżej parafą, potwierdzają też inne okoliczności. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż ten sam znak (wraz z pieczęcią imienną) znajduje się...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... 150 mm pbs o wartości 327 180 zł brutto. Ze strony Przedstawiciela Zamawiającego protokół został podpisany wyłącznie parafą bez wskazania imienia, nazwiska i stanowiska osoby potwierdzającej należytą realizację zamówienia. Zgodnie z art. 26 ust. 4...

 • KIO 1522/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...IVa): Zadanie 1 – obszar I”., na którego każdej stronie, w dolnej części widnieje pieczęć Przedsiębiorstwa Drogowego Z. Z. oraz parafa właściciela Przedsiębiorstwa Drogowego Z. Z., o czym świadczy pieczęć imienna przy parafie. Pismem z dnia 23 lipca 2018 r...

 • KIO 1485/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... współdziałania dwóch członków zarządu. Niezależnie od powyższego dostrzeżenia wymagało, że na kserokopii dokumentu znajdowała się także parafa drugiego członka zarządu pana W. K. . Wprawdzie nie była ona opatrzona pieczęcią imienną, ale na podstawie...

 • KIO 1282/18, KIO 1318/18, KIO 1321/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ...z uwagi na nieopatrzenie jej podpisami osób uprawnionych do reprezentacji 31 wykonawcy Planeta Sp. z o.o., a jedynie parafami oraz pieczęciami imiennymi dwóch Wiceprezesów Zarządu spółki, co oznacza, że oferta ta jest niezgodna z zastrzeżonym w ustawie Pzp...

 • KIO 1303/18, KIO 1310/18, KIO 1322/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ...przekreślenia i dopiski powinny być po porostu podpisane. Termin „parafa” nie jest zdefiniowany w polskim prawie, a w orzecznictwie ...przeciwieństwie do pozostałych stron nie zostały opatrzone odręczną parafą. W tym przypadku z własnej inicjatywy pełnomocnik...

 • VIII Pa 40/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-06-2018

  ... się z wyjaśnieniami M. B. (1), wskazującej między innymi na zgodę M. S. (1), powód zaakceptował swoją parafą przedłożone mu do zatwierdzenia projekty umów. Następnie projekty umów przekazane zostały do podpisania wykonawcy. Projekty tych umów nie były...

 • KIO 875/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... opatrzony podpisem tylko przedstawiciela Przystępującego, nikt ze strony podmiotu trzeciego nie opatrzył go swoim podpisem (czy chociaż parafą) co mogłoby dawać podstawę do domniemania, że przynajmniej w ten sposób podmiot trzeci zaznajomił się z jego...

 • KIO 756/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... wskazał, że parafy złożone na poszczególnych stronach wniosku nie pozwalają na odczytanie nazwiska ich autora. W przypadku formularza wniosku parafa została wykonana w prawnym dolnym rogu, a nie w miejscu do tego przeznaczonym (miejsce na datę i podpis) -...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... prac, mogłoby co najwyżej stanowić wykaz doświadczenia (w razie podpisania, co również nie zostało wykonane — nieczytelna parafa nie może przecież zostać uznana za podpis), które jest irrelewantne dla wykazania braku zaoferowania rażąco niskiej ceny. Nie...

 • KIO 586/18, KIO 591/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... działań przekaże w formie specjalistycznej opinii. Opinia zostanie sporządzona w formie papierowej opatrzonej czytelnym podpisem oraz parafą na każdej stronie. Ponadto opinia zostanie przekazana na nośniku danych w wersji zeskanowanej z podpisem oraz...

 • KIO 410/18, KIO 449/18, KIO 471/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... złożenia podpisu nie budzi wątpliwości co do jego charakteru. Z całą mocą należy podkreślić, że nie jest to parafa. Nadto wskazać należy, iż o oświadczeniu woli złożonym w formie pisemnej mówimy w przypadku złożenia własnoręcznego podpisu na dokumencie...

 • KIO 382/18, KIO 383/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ... dn. 27.12.2017r., gdzie zamawiający okazuje oryginał oferty Izbie i odwołującemu, z której wynika, że pełnomocnictwo jest podpisane dwoma parafami, przy czym jedna z nich ma przystawioną pieczęć „prezes zarządu W. M. ”, a druga jest nieczytelna i nie ma...

 • KIO 2464/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ...ma charakter powtarzalny i może – choć w przeciwieństwie do podpisu nie musi – wywodzić się od imienia i nazwiska. Parafa powinna być złożona, zgodnie z przepisami Prawa o notariacie, na każdej stronie oryginału aktu notarialnego. Oznacza ona potwierdzenie...

 • KIO 2085/17

  Orzeczenia KIO, 18-10-2017

  ...do: ZPU M. Sp. z o.o., pod treścią informacji pieczątka - KIEROWNIK SEKCJI Automatyki i Elektroniki A. M. z parafą (nieczytelnym podpisem); 2) pytania i odpowiedzi (2) dotyczące treści SIWZ w innym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o numerze...

 • KIO 1617/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ... tam podpis spełniał wszystkie kryteria wyszczególnione w odpowiedzi na odwołanie za doktryną prawa cywilnego i nie był parafą. Sygn. akt KIO 1402/17 10 Nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia odwołania niezasadność pozostałych zarzutów: – odnośnie braku...

 • KIO 1189/17

  Orzeczenia KIO, 28-06-2017

  ...oraz data i miejscowość, a poza miejscem przeznaczonym na podpis w prawym dolnym rogu znajduje się jedynie parafa. Ponadto wskazał, że dla zachowania formy pisemnej oświadczenia woli niezbędnym jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym...

 • KIO 888/17

  Orzeczenia KIO, 08-06-2017

  ... przez osobę umocowaną do działania w imieniu V. S.A. Na ostatniej stronie JEDZ (s. 210 wniosku) widnieje parafa pełnomocnika Pani K.S.. Parafa postawiona przez Panią K.S. nie może zostać uznana za podpis, gdyż składający parafę nie miał zamiaru podpisania...

 • KIO 807/17, KIO 815/17

  Orzeczenia KIO, 12-05-2017

  ... i nazwisko podpisującego." Powołanego wyżej kryterium SIWZ nie spełniają załączone przez Konsorcjum kserokopie opatrzone jedynie nieczytelną parafą. Oznacza to, że Konsorcjum nie przedstawiło dokumentu wymaganego przez SIWZ nawet na wezwanie Zamawiającego...

 • KIO 643/17

  Orzeczenia KIO, 20-04-2017

  ..., że po pierwsze nie został podpisany przez K. C.; pieczęć w pierwszej linii oświadczenia z 16 stycznia 2017 roku i parafa jaka została tam zamieszczona nie są złożone pod treścią oświadczenia, które znajduje się w drugiej linii. Po drugie, oświadczenie to...

 • KIO 133/17

  Orzeczenia KIO, 13-02-2017

  ... pieczęcią o treści „urządzenia zaprojektowano jako przykładowe, istnieje możliwość ich zmiany na równoważne po konsultacji z projektantem” opatrzone parafą. Dodatkowo w siwz (część III ust. 2 OPZ) Zamawiający zastrzegł, że w każdym przypadku, gdzie w SIWZ...

 • KIO 2488/16

  Orzeczenia KIO, 19-01-2017

  ... złożenia czytelnego podpisu, uczynił zadość tym wymaganiom. W pozostałych zaś miejscach oświadczenie woli podpisano znakiem skróconym podpisu (parafą) i dodatkowo umieszczono pieczęć imienną. Ponadto Pan H.T. był jedyną osobą składającą podpisy na wniosku...

 • I C 972/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-12-2016

  ...na którym widnieje pieczęć o treści "Prezes Zarządu M. N." i parafa pozwanego, a także pieczęć samej spółki (...). Sąd miał na uwadze, ... że jest to weksel opatrzony jej pieczęcią i podpisany parafą przez powoda jako prezesa zarządu. Na wekslu załączonym do ...

 • KIO 2200/16

  Orzeczenia KIO, 02-12-2016

  ... że uczynił to w formie, jakiej przy podpisywaniu dokumentów stale używa. Takiej pewności nie stwarzają same inicjały, czyli parafa, toteż nie mogą być one uznane za podpis wystawcy weksla. Podpis nieczytelny stanowi wyraz woli napisania nazwiska jedynie...

 • KIO 800/16

  Orzeczenia KIO, 06-06-2016

  ... Usługowo-Produkcyjny „FISZER” z Brodnicy (…) z przekreśleniem nazwy nabywcy i przystawieniem w tym miejscu pieczęci wraz z parafą wzywanego do wyjaśnień Wykonawcy. W odpowiedzi na powyższe wezwanie Odwołujący przesłał faksem w dniu 26 kwietnia 2016 roku...

 • KIO 826/16

  Orzeczenia KIO, 30-05-2016

  ... oraz pkt. dotyczący wymienienia załączników do oferty. Pod tą treścią znajduje się podpis z pieczęcią imienną Honoraty Tchórz oraz parafa. Izba ustaliła, że na tej stronie znajdują się oświadczenia woli 14 odwołującego wraz z oświadczeniami wiedzy, co do...

 • XIII Ga 112/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-04-2016

  ...Rejonowego. Wyjaśnienia informacyjne pozwanego nie są dowodem w sprawie. Na załączonej do pozwu fakturze VAT jest taka sama parafa jak na fakturach, które pozwany zapłacił. Dowód na okoliczność czy pozwany zaksięgował sporną fakturę nie został zgłoszony, a...

 • KIO 2690/15

  Orzeczenia KIO, 28-12-2015

  ... zarzut brak na referencji, gdzie brak 2 torów dodatkowych, identyfikacji osoby składającej podpis, jest to tylko parafa i z treści dokumentu nie można wywieść, kto podpisał pełnomocnictwo. Zgłosiliśmy wówczas przystąpienie po stronie Zamawiającego będąc...

 • KIO 2301/15, KIO 2302/15

  Orzeczenia KIO, 10-11-2015

  ...9 do odwołania konsorcjum Cube. Pomijając już nawet tę okoliczność, zestawienie nie było sygnowane jakimkolwiek podpisem lub parafą, a z pewnością z jego treści nie można wywnioskować, że analizę przeprowadzał przedstawiciel producenta rozwiązania. Wartość...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij