• KIO 2464/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ...ma charakter powtarzalny i może – choć w przeciwieństwie do podpisu nie musi – wywodzić się od imienia i nazwiska. Parafa powinna być złożona, zgodnie z przepisami Prawa o notariacie, na każdej stronie oryginału aktu notarialnego. Oznacza ona potwierdzenie...

 • KIO 2085/17

  Orzeczenia KIO, 18-10-2017

  ...do: ZPU M. Sp. z o.o., pod treścią informacji pieczątka - KIEROWNIK SEKCJI Automatyki i Elektroniki A. M. z parafą (nieczytelnym podpisem); 2) pytania i odpowiedzi (2) dotyczące treści SIWZ w innym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o numerze...

 • KIO 1617/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ... tam podpis spełniał wszystkie kryteria wyszczególnione w odpowiedzi na odwołanie za doktryną prawa cywilnego i nie był parafą. Sygn. akt KIO 1402/17 10 Nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia odwołania niezasadność pozostałych zarzutów: – odnośnie braku...

 • KIO 1189/17

  Orzeczenia KIO, 28-06-2017

  ...oraz data i miejscowość, a poza miejscem przeznaczonym na podpis w prawym dolnym rogu znajduje się jedynie parafa. Ponadto wskazał, że dla zachowania formy pisemnej oświadczenia woli niezbędnym jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym...

 • KIO 888/17

  Orzeczenia KIO, 08-06-2017

  ... przez osobę umocowaną do działania w imieniu V. S.A. Na ostatniej stronie JEDZ (s. 210 wniosku) widnieje parafa pełnomocnika Pani K.S.. Parafa postawiona przez Panią K.S. nie może zostać uznana za podpis, gdyż składający parafę nie miał zamiaru podpisania...

 • KIO 807/17, KIO 815/17

  Orzeczenia KIO, 12-05-2017

  ... i nazwisko podpisującego." Powołanego wyżej kryterium SIWZ nie spełniają załączone przez Konsorcjum kserokopie opatrzone jedynie nieczytelną parafą. Oznacza to, że Konsorcjum nie przedstawiło dokumentu wymaganego przez SIWZ nawet na wezwanie Zamawiającego...

 • KIO 643/17

  Orzeczenia KIO, 20-04-2017

  ..., że po pierwsze nie został podpisany przez K. C.; pieczęć w pierwszej linii oświadczenia z 16 stycznia 2017 roku i parafa jaka została tam zamieszczona nie są złożone pod treścią oświadczenia, które znajduje się w drugiej linii. Po drugie, oświadczenie to...

 • KIO 133/17

  Orzeczenia KIO, 13-02-2017

  ... pieczęcią o treści „urządzenia zaprojektowano jako przykładowe, istnieje możliwość ich zmiany na równoważne po konsultacji z projektantem” opatrzone parafą. Dodatkowo w siwz (część III ust. 2 OPZ) Zamawiający zastrzegł, że w każdym przypadku, gdzie w SIWZ...

 • KIO 2488/16

  Orzeczenia KIO, 19-01-2017

  ... złożenia czytelnego podpisu, uczynił zadość tym wymaganiom. W pozostałych zaś miejscach oświadczenie woli podpisano znakiem skróconym podpisu (parafą) i dodatkowo umieszczono pieczęć imienną. Ponadto Pan H.T. był jedyną osobą składającą podpisy na wniosku...

 • I C 972/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-12-2016

  ...na którym widnieje pieczęć o treści "Prezes Zarządu M. N." i parafa pozwanego, a także pieczęć samej spółki (...). Sąd miał na uwadze, ... że jest to weksel opatrzony jej pieczęcią i podpisany parafą przez powoda jako prezesa zarządu. Na wekslu załączonym do ...

 • KIO 2200/16

  Orzeczenia KIO, 02-12-2016

  ... że uczynił to w formie, jakiej przy podpisywaniu dokumentów stale używa. Takiej pewności nie stwarzają same inicjały, czyli parafa, toteż nie mogą być one uznane za podpis wystawcy weksla. Podpis nieczytelny stanowi wyraz woli napisania nazwiska jedynie...

 • KIO 800/16

  Orzeczenia KIO, 06-06-2016

  ... Usługowo-Produkcyjny „FISZER” z Brodnicy (…) z przekreśleniem nazwy nabywcy i przystawieniem w tym miejscu pieczęci wraz z parafą wzywanego do wyjaśnień Wykonawcy. W odpowiedzi na powyższe wezwanie Odwołujący przesłał faksem w dniu 26 kwietnia 2016 roku...

 • KIO 826/16

  Orzeczenia KIO, 30-05-2016

  ... oraz pkt. dotyczący wymienienia załączników do oferty. Pod tą treścią znajduje się podpis z pieczęcią imienną Honoraty Tchórz oraz parafa. Izba ustaliła, że na tej stronie znajdują się oświadczenia woli 14 odwołującego wraz z oświadczeniami wiedzy, co do...

 • XIII Ga 112/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-04-2016

  ...Rejonowego. Wyjaśnienia informacyjne pozwanego nie są dowodem w sprawie. Na załączonej do pozwu fakturze VAT jest taka sama parafa jak na fakturach, które pozwany zapłacił. Dowód na okoliczność czy pozwany zaksięgował sporną fakturę nie został zgłoszony, a...

 • KIO 2690/15

  Orzeczenia KIO, 28-12-2015

  ... zarzut brak na referencji, gdzie brak 2 torów dodatkowych, identyfikacji osoby składającej podpis, jest to tylko parafa i z treści dokumentu nie można wywieść, kto podpisał pełnomocnictwo. Zgłosiliśmy wówczas przystąpienie po stronie Zamawiającego będąc...

 • KIO 2301/15, KIO 2302/15

  Orzeczenia KIO, 10-11-2015

  ...9 do odwołania konsorcjum Cube. Pomijając już nawet tę okoliczność, zestawienie nie było sygnowane jakimkolwiek podpisem lub parafą, a z pewnością z jego treści nie można wywnioskować, że analizę przeprowadzał przedstawiciel producenta rozwiązania. Wartość...

 • KIO 2309/15

  Orzeczenia KIO, 06-11-2015

  ... Odpis z KRS 00001055191dot. PU GOS-ZEC Sp. z o.o., - opatrzone dopiskiem za zgodność z oryginałem i nieczytelną parafą. Poświadczenie powyższe nie ma zatem ustawowo wymaganych cech, wobec czego nie jest wierzytelne. Nie zostało dołączone pełnomocnictwo do...

 • KIO 2144/15

  Orzeczenia KIO, 20-10-2015

  ... parafowane. Wykonawca S. P. nie złożył podpisu pod wykazem sprzętu oraz wykazem wykonanych usług. Wykazy zostały opatrzone jedynie parafami. Zamawiający winien wezwać wykonawcę do uzupełnienia tych dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, pod rygorem...

 • KIO 2139/15

  Orzeczenia KIO, 14-10-2015

  ... ewentualnych poprawek przez osobę podpisującą ofertę. Zamawiający nie wymagał w całej specyfikacji aby podpis czy parafa miały szczególną formę i były opatrzone dodatkowo pieczęcią osoby podpisującej (zapewne takie postanowienie – gdyby zamawiający...

 • KIO 1022/15, KIO 1026/15

  Orzeczenia KIO, 17-07-2015

  ... tej osoby wykazującej czytelnie imienia i nazwiska oraz jej funkcji. Zgodnie z orzeczeniem UZP/ZO/0-30/-6 jedynie „Parafa plus pieczęć imienna umożliwiała Zamawiającemu zidentyfikowanie osoby składającej podpis, a tym samym weryfikację czy osoba ta...

 • IV K 12/13

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-06-2015

  .... (1) wprost stwierdził, że wprawdzie na protokole odbioru 90.910 sztuk worków z dnia 25 marca 2002 r. widnieje jego parafa, jednakże worków tych fizycznie tego dnia nie odbierał, a odbierał je partiami w późniejszym czasie W. P. (1). W przypadku...

 • C-168/14

  Orzeczenia ETS, 03-06-2015

  ... w walce o udział w lukratywnym rynku nierefundowanych produktów leczniczych na receptę ze strony aptek i parafarmacji mających siedziby nieuregulowane planem. To z kolei mogłoby spowodować lukę w dostępie do mniej lukratywnego rynku refundowanych...

 • VIII Ga 361/14

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-05-2015

  ... tytule remont baraku G.. Termin zapłaty oznaczono na 5 lipca 2010 r. Odbiór faktury potwierdzony został firmową pieczęcią pozwanego i parafą. W dniu 28 czerwca 2010 r. powód wystawił pozwanemu fakturę VAT nr (...) na kwotę 12.200 zł brutto, wskazując w...

 • KIO 842/15, KIO 862/15

  Orzeczenia KIO, 13-05-2015

  ...za zgodność z oryginałem. Jest powszechną i uzasadnioną praktyką, że dokument złożony w kopii opatruje się podpisem lub parafą z formułką „za zgodność", „zgodne z oryginałem" lub podobną. W sprawie rozpatrywanej kwestionowany jest dokument, w którym takich...

 • KIO 884/15

  Orzeczenia KIO, 12-05-2015

  ... z ich imiennymi pieczątkami. Wnoszący odwołanie wykonawca, nie wykazał, że umieszczona na załączniku nr 16 i nr 17 oferty parafa przy adnotacji „Za zgodność z oryginałem” pochodzi od osoby upoważnionej do podpisania oferty. W tym miejscu Izba mając na...

 • KIO 568/15, KIO 570/15

  Orzeczenia KIO, 07-04-2015

  ... Asseco zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego co do tego, iż na stronie 5 widnieje jedynie parafa, a nie podpis, nie mieści się w granicach zarzutu podniesionego w ramach odwołania i kwestia ta pozostaje poza...

 • KIO 549/15

  Orzeczenia KIO, 01-04-2015

  ... tożsamości urzędu wystawiającego zaświadczenie i napisu znajdującego się na pieczęci, nie potwierdzona żadną inną pieczęcią, podpisem czy parafą, nie może zostać uznana za jednoznaczne wskazanie, że zaświadczenie dotyczy danych aktualnych na dzień 26.01...

 • KIO 511/15

  Orzeczenia KIO, 26-03-2015

  ... z ich imiennymi pieczątkami. Wnoszący odwołanie wykonawca, nie wykazał, że umieszczona na załączniku nr 16 i nr 17 oferty parafa przy adnotacji „Za zgodność z oryginałem” pochodzi od osoby upoważnionej do podpisania oferty. W tym miejscu Izba mając na...

 • I ACa 960/14

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-03-2015

  ...Wprawdzie formularz ofertowy (...) Sp. z o.o. zawierał tylko pierwszą stronę, która została podpisana nieczytelnym podpisem (parafą), przy którym nie przybito pieczątki, jak również wykonawca nie załączył drugiej strony formularza ofertowego, gdzie powinny...

 • KIO 225/15

  Orzeczenia KIO, 18-02-2015

  ...pieczątkami. Przystępujący wykonawca, podobnie jak i Zamawiający, nie wykazali, że umieszczona na załączniku nr 8 str 20 oferty parafa przy adnotacji „Za zgodność z oryginałem” pochodzi od podpisującego ofertę dyrektora serwisu. W tym miejscu Izba mając na...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij