• C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ...stanowi: „Specyfikacje techniczne opracowywane przez nabywców powinny umożliwić otwarcie procesu udzielania zamówień publicznych na konkurencję. W tym celu należy umożliwić składanie ofert, które odzwierciedlają różnorodność rozwiązań technicznych. A zatem...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ..., uzyskane na rozprawie stanowisko Przystępującego potwierdza zasadność zarzutu. Przystępujący bowiem jednoznacznie i otwarcie przyznał, że w ramach przewidzianej w formularzu ofertowym – zał. nr 3 do SIWZ wyodrębnionej ceny za szkolenia ujął cenę zakupu...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... samym nie jest rażąco niska. Skutkiem powyższych działań Zamawiający uznał ofertę Konsorcjum firm za ważną. Odwołujący powołał się na wyrok Sądu 6...ustaliła, że w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego otwarcie ofert odbyło się dnia 21 lutego 2018 r.,...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... zarzutów. Mianowicie, Izba ustaliła, że w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego otwarcie ofert odbyło się 31 stycznia 2018 r., a w postępowaniu oferty złożyło trzech Wykonawców: wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Konsorcjum...

 • C-65/17

  Orzeczenia ETS, 19-04-2018

  ... z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem o zamówieniu i złożenie oferty (wyrok z dnia 17 marca 2011 r., Strong Segurança, C‑95/10...poziomu upowszechnienia umożliwiającego z jednej strony otwarcie na konkurencję, a z drugiej...

 • KIO 525/18

  Orzeczenia KIO, 05-04-2018

  ... 1 podnosi, że wykluczenie go z postępowania doprowadziło do wyboru oferty, która nie powinna być brana pod uwagę. Otwarcie ofert pokazało, że to Odwołujący 1 złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny i okresu gwarancji. Gdyby nie wykluczono go...

 • KIO 476/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ..., Izba ustaliła, że w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego otwarcie ofert odbyło się dnia 20 lutego 2018 r., a w postępowaniu oferty złożyło czterech Wykonawców. Wykonawca Przystępujący (cena ofertowa brutto: 289 588,74 zł), Wykonawca ADPLA Sp...

 • KIO 444/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... przez Zamawiającego otwarcie ofert odbyło się 21 listopada 2017 r., a w postępowaniu w części 5 oferty złożyło dwóch ...; - zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy pzp, ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. Z dowodów przedstawionych...

 • KIO 410/18, KIO 449/18, KIO 471/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... przez zamawiającego i uczestników postępowania, począwszy od publicznego, jawnego ogłoszenia o zamówieniu, przez jawne otwarcie ofert i udostępnienie protokołu, ofert, oświadczeń składanych w toku postępowania aż po jawność umowy. Art. 8 ust. 1 ustawy...

 • KIO 457/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... bowiem zaoferowane ceny (kopię informacji z otwarcia ofert Gminy Rędziny z 18.01.2018r., kopię informacji z otwarcia ofert Gminy Blachownia z 10.11.2017r., kopię informacji z otwarcia ofert Gminy Kłomnice / otwarcie ofert 13.02.2018 r./) przez czasookresy...

 • KIO 417/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ...w Etapie 3 (tabela 8 - załącznika 1A do formularza ofertowego, str. 12 oferty Sweco Consulting Sp. z o.o.). Z powyższego wynika... z o.o. w sposób całkowicie niezgodny z SIWZ otwarcie informuje w wyjaśnieniach RNC Zamawiającego, że zamierza łączyć stanowiska ...

 • T-108/16

  Orzeczenia ETS, 15-03-2018

  .... Świadczy o tym fakt, że z punktu widzenia Komisji otwarcie dostępu do infrastruktury portowej w Puerto de Las Nieves miało ... w 2014 r. przez urząd morski zaproszenie do składania ofert. 92      Zaskarżona decyzja jest zatem wadliwa, ponieważ Komisja nie...

 • KIO 351/18

  Orzeczenia KIO, 14-03-2018

  ... 4 ustawy pzp jest kwotą, która jest podawana bezpośrednio przed otwarciem ofert i o której mowa w art. 86 ust 3 ustawy pzp. ...Zamawiającego otwarcie ofert odbyło się 9 lutego 2018 r., a w postępowaniu ofertę złożył jedynie Odwołujący z ceną ofertową brutto:...

 • KIO 292/18

  Orzeczenia KIO, 02-03-2018

  ... Mianowicie, Izba ustaliła, że w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego otwarcie ofert odbyło się 29 stycznia 2018 r., a w postępowaniu oferty złożyło czterech Wykonawców. Wykonawca SUEZ (cena ofertowa brutto: 3 997 839,24 zł) oraz Wykonawca Spectare...

 • C-523/16

  Orzeczenia ETS, 28-02-2018

  ...umożliwiający ich skuteczne wdrożenie oraz zapewniający otwarcie zamówień publicznych na konkurencję. Wspomniane...prawem Unii z tego powodu, że sama odpłatność za usunięcie braków oferty może zostać uznana za sprzeczną z zasadą maksymalnego otwarcia rynku na...

 • KIO 266/18

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  .... Nie można zatem w ocenie Izby stawiać takich wymagań wobec Wykonawcy w kontekście zapisów SIWZ. Otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu zostało zaplanowane na dzień 10 października 2017 r., a więc Wykonawca mógł oczekiwać zawarcia umowy jeszcze w...

 • KIO 213/18, KIO 217/18, KIO 223/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ... czynności wykluczenia tego Konsorcjum z postępowania, a także wobec zaniechania odrzucenia oferty Konsorcjum: Maxto Sp. z o.o. S.K.A., Computex... do funkcji bezpieczeństwa. Zamawiający wymagał, aby otwarcie obudowy skutkowało zapisem w BIOS, wskazał więc...

 • KIO 211/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ...zarzutów. Mianowicie, Izba ustaliła, że w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego otwarcie ofert odbyło się 3 stycznia 2018 r., a w postępowaniu oferty złożyło ośmiu wykonawców. Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca M. W. TRANSPORT USŁUGOWY i jego...

 • KIO 219/18, KIO 229/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... przedkładanych przez wykonawcę. Wykluczenie Odwołującego doprowadziło do wyboru oferty, która nie powinna być brana pod uwagę. Otwarcie ofert pokazało, że to Odwołujący złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny i okresu gwarancji. Gdyby nie...

 • KIO 197/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...też „bieżąca” czynność Spółki. Może zdarzyć się, że po wyborze oferty zostanie ogłoszona upadłość Spółki Societa Italiana Per Condotte D'acqua SpA i ...wykonawcy, który ze względu na własną sytuację (otwarcie postępowania upadłościowego) nie daje rękojmi. że ...

 • KIO 153/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ... Budownictwa i Instalacji ABT sp. z o.o. Termin związania ofertą wynosił 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczął się wraz z upływem terminu składania ofert. Otwarcie ofert nastąpiło 28 sierpnia 2017 r. 20 października 2017 r Zamawiający wystąpił...

 • KIO 144/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ...które wpłynęły po terminie wyznaczonym na ich składanie, nie jest uprawniony do powtórzenia sesji otwarcia ofert. Otwarcie ofert nie stanowi czynności prawnej, a czynność faktyczną. Ma ona charakter jednokrotny i nie może być ponawiana w danym postępowaniu...

 • KIO 156/18, KIO 157/18, KIO 158/18, KIO 159/18, KIO 160/18, KIO 161/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ... określenie warunków udziału w postępowaniu umożliwia otwarcie rynku dla wykonawców, którzy swoimi właściwościami...z dnia 24 listopada 2017 r., a więc już po terminie składania ofert oraz oświadczeń JEDZ, z którego wynika, iż strony postanowiły zmienić czas ...

 • KIO 120/18, KIO 133/18, KIO 135/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ...2: w. Bożepole Wielkie (z węzłem) - w, Luzino (z węzłem), w którym otwarcie ofert miało miejsce w dniu 03.11.2017 r., tj. dwa tygodnie po otwarciu ofert w przedmiotowym postępowaniu, okres realizacji zamówienia jest tożsamy, a zapisy SIWZ dotyczące wymogów...

 • KIO 138/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... podając przy tym, że w toczącym się w dalszym ciągu postępowaniu przetargowym (nr ref. BZP- 1.271.105.2017) „otwarcie ofert nastąpiło 28.12.2017r. i jest w trakcie sprawdzania”. Zamawiający nadto wskazał, że obowiązująca dotychczas umowa dotycząca odbioru...

 • KIO 103/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ... publicznych („nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art.... jest zapewnienie swobodnego przepływu usług i otwarcie na niezakłóconą konkurencję we wszystkich państwach ...

 • KIO 94/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ...restrukturyzacji, mimo że działa w imieniu własnym. Jak zaznaczył Odwołujący, otwarcie restrukturyzacji nie wpływa na zdolność dłużnika do zaciągania zobowiązań (art. 66 ust. 1 PrRes), a zatem z oferty wynika zobowiązanie własne MPK Pure Home sp. z o.o. sp...

 • KIO 72/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... w czasie rzeczywistym, co dotyczy także zaprezentowania zamawiającemu funkcjonalności umożliwiającej wykonawcom złożenie oferty i jej zaszyfrowania, a następnie jej otwarcie przez Zamawiającego (…)” (vide str. 11 SIWZ z 17.11.2017 r.), zatem...

 • KIO 70/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... 4 ustawy Pzp. W przedmiotowym postępowaniu w dniu 10 listopada 2017 r. nastąpiło otwarcie ofert. W zakresie części II postępowania w ramach zadania 4 i 5 ofertę złożył także odwołujący. W dniu 22 listopada 2017 r. zamawiający poinformował odwołującego o...

 • KIO 74/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  .... W przedmiotowym postępowaniu, w dniu 15.12.2017 r. zostały złożone dwie oferty, przez Odwołującego oraz przez TECHNIVCONTROLL S.C. D. C., S. C.,... fakt, iż w dniu 07.01.2018 r. zaplanowano otwarcie Centrum Nauki i Techniki „ECI Łódź- Miasto Kultury” w ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij