• KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...postępowania ze względu na ograniczenie oraz o odrzuceniu jego oferty, pozostawieniu w mocy czynności opisanych w piśmie z... sprawie XXIII Ga 540/18 nie stanowiło okoliczności uzasadniającej otwarcie na nowo zamkniętej rozprawy. Zgodnie bowiem z art. ...

 • KIO 1331/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... 6.03.2018 r.), w następstwie których podjął decyzję o wyborze oferty Salini (6.03.2018 r.), by ostatecznie stwierdzić, że jednak ...pozwalała na jednoznaczne stwierdzenie, że Odwołujący otwarcie okazuje swój zamiar niekontynuowania wykonywania swoich 20...

 • C-300/17

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ... nieproporcjonalne ograniczenie jej prawa do przedstawienia kandydatury i złożenia oferty, sprzeczne z art. 220 WE, art. 6 dyrektywy... prawem i tymi zasadami?”.  W przedmiocie wniosku o otwarcie na nowo ustnego etapu postępowania 24      Pismami złożonymi w ...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... spełniali osobno warunki udziału w postępowaniu (okoliczność bezsporna). W dniu 15 marca 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert. W postępowaniu oferty złożyli: przystępujący oraz odwołujący. W dniu 11 kwietnia 2018 r. odwołujący przesłał do zamawiającego pismo...

 • C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ...stanowi: „Specyfikacje techniczne opracowywane przez nabywców powinny umożliwić otwarcie procesu udzielania zamówień publicznych na konkurencję. W tym celu należy umożliwić składanie ofert, które odzwierciedlają różnorodność rozwiązań technicznych. A zatem...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ..., uzyskane na rozprawie stanowisko Przystępującego potwierdza zasadność zarzutu. Przystępujący bowiem jednoznacznie i otwarcie przyznał, że w ramach przewidzianej w formularzu ofertowym – zał. nr 3 do SIWZ wyodrębnionej ceny za szkolenia ujął cenę zakupu...

 • KIO 962/18

  Orzeczenia KIO, 29-05-2018

  .... Za niewiarygodne i nie poparte żadnymi dowodami Izba uznała twierdzenia jakoby doszło do podmiany kosztorysu. Jak Izba ustaliła, otwarcie ofert miało miejsca w dniu 31 stycznia 2018 r. W dniu 12 lutego 2018 r. Zamawiający poinformował Konsorcjum Leśne o...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... w przedmiocie podniesionych zarzutów. Mianowicie, Izba ustaliła, że w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego otwarcie ofert odbyło się dnia 26 marca 2018 r., a oferty złożyło dwóch Wykonawców: Przystępujący oraz Odwołujący W dniu 27 kwietnia 2018 r...

 • KIO 930/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  .... Przypisywanie im znaczenia na etapie oceny ofert, przykładowo – iż łatwe rozdzielenie/otwarcie to wyłącznie rozdzielenie/otwarcie „ręczne”, stanowi poszerzenie opisu przedmiotu zamówienia po terminie składania ofert i jako takie jest niedopuszczalne...

 • KIO 871/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ..., jako potwierdzający niepodleganie wykluczeniu ze względu na otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości. Brak także na ... zewnętrznymi i wewnętrznymi SST. 12. Wg załączonego do oferty schematu oferta ABB nie obejmuje dostawy (brak na rysunku) istotnej ...

 • KIO 875/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...; W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał, że w dniu 16 marca 2018 r. miało miejsce otwarcie ofert. W postępowaniu zostało złożonych sześć ofert, przy czym ofertę z najkorzystniejszym bilansem ceny i innych kryteriów złożył Development Design Sp. z o.o...

 • XVII AmA 43/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-05-2018

  ...28 września 2011 r. (...) ogłosiło otwarcie postępowania przetargowego pod nazwą Zaprojektowanie i ... to za dzień zakończenia stosowania tej praktyki należało uznać dzień składania ofert w przetargu, a nie dzień ogłoszenia wyników przetargu, w którym ...

 • KIO 808/18

  Orzeczenia KIO, 09-05-2018

  ... - w dokumentach wykonawcy i podwykonawców - nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa obu wykonawców. Odwołujący wskazał, że otwarcie ofert w postępowaniu, którego dotyczy niniejsze odwołanie, zostało dokonane w dniu 13 kwietnia 2018 r. Odwołujący podał...

 • KIO 776/18

  Orzeczenia KIO, 08-05-2018

  ... wymiernej szkody. Izba mając na względzie treść kryterium oceny ofert „Zamknięcie dodatkowego portu na zatrzask samodomykający lub system zamknięcia dodatkowego portu uniemożliwiający przypadkowe otwarcie portu” (pkt XIII SIWZ) oraz na podstawie oględzin...

 • KIO 701/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  ...pomimo faktu, iż zachodzą zmiany stanu na wejściu S2 (zamknięcie/otwarcie drzwi), zdarzenia nie są wysyłane do systemu SCADA, bo... można się zgodzić z odwołującym, że powyższe nie świadczyło o niezgodności oferty z pkt 1.60 b załącznika nr 5 do SIWZ. W ...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... samym nie jest rażąco niska. Skutkiem powyższych działań Zamawiający uznał ofertę Konsorcjum firm za ważną. Odwołujący powołał się na wyrok Sądu 6...ustaliła, że w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego otwarcie ofert odbyło się dnia 21 lutego 2018 r.,...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... zarzutów. Mianowicie, Izba ustaliła, że w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego otwarcie ofert odbyło się 31 stycznia 2018 r., a w postępowaniu oferty złożyło trzech Wykonawców: wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Konsorcjum...

 • C-65/17

  Orzeczenia ETS, 19-04-2018

  ... z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem o zamówieniu i złożenie oferty (wyrok z dnia 17 marca 2011 r., Strong Segurança, C‑95/10...poziomu upowszechnienia umożliwiającego z jednej strony otwarcie na konkurencję, a z drugiej...

 • KIO 525/18

  Orzeczenia KIO, 05-04-2018

  ... 1 podnosi, że wykluczenie go z postępowania doprowadziło do wyboru oferty, która nie powinna być brana pod uwagę. Otwarcie ofert pokazało, że to Odwołujący 1 złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny i okresu gwarancji. Gdyby nie wykluczono go...

 • KIO 476/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ..., Izba ustaliła, że w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego otwarcie ofert odbyło się dnia 20 lutego 2018 r., a w postępowaniu oferty złożyło czterech Wykonawców. Wykonawca Przystępujący (cena ofertowa brutto: 289 588,74 zł), Wykonawca ADPLA Sp...

 • KIO 410/18, KIO 449/18, KIO 471/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... przez zamawiającego i uczestników postępowania, począwszy od publicznego, jawnego ogłoszenia o zamówieniu, przez jawne otwarcie ofert i udostępnienie protokołu, ofert, oświadczeń składanych w toku postępowania aż po jawność umowy. Art. 8 ust. 1 ustawy...

 • KIO 444/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... przez Zamawiającego otwarcie ofert odbyło się 21 listopada 2017 r., a w postępowaniu w części 5 oferty złożyło dwóch ...; - zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy pzp, ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. Z dowodów przedstawionych...

 • KIO 457/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... bowiem zaoferowane ceny (kopię informacji z otwarcia ofert Gminy Rędziny z 18.01.2018r., kopię informacji z otwarcia ofert Gminy Blachownia z 10.11.2017r., kopię informacji z otwarcia ofert Gminy Kłomnice / otwarcie ofert 13.02.2018 r./) przez czasookresy...

 • KIO 417/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ...w Etapie 3 (tabela 8 - załącznika 1A do formularza ofertowego, str. 12 oferty Sweco Consulting Sp. z o.o.). Z powyższego wynika... z o.o. w sposób całkowicie niezgodny z SIWZ otwarcie informuje w wyjaśnieniach RNC Zamawiającego, że zamierza łączyć stanowiska ...

 • T-108/16

  Orzeczenia ETS, 15-03-2018

  .... Świadczy o tym fakt, że z punktu widzenia Komisji otwarcie dostępu do infrastruktury portowej w Puerto de Las Nieves miało ... w 2014 r. przez urząd morski zaproszenie do składania ofert. 92      Zaskarżona decyzja jest zatem wadliwa, ponieważ Komisja nie...

 • KIO 351/18

  Orzeczenia KIO, 14-03-2018

  ... 4 ustawy pzp jest kwotą, która jest podawana bezpośrednio przed otwarciem ofert i o której mowa w art. 86 ust 3 ustawy pzp. ...Zamawiającego otwarcie ofert odbyło się 9 lutego 2018 r., a w postępowaniu ofertę złożył jedynie Odwołujący z ceną ofertową brutto:...

 • KIO 292/18

  Orzeczenia KIO, 02-03-2018

  ... Mianowicie, Izba ustaliła, że w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego otwarcie ofert odbyło się 29 stycznia 2018 r., a w postępowaniu oferty złożyło czterech Wykonawców. Wykonawca SUEZ (cena ofertowa brutto: 3 997 839,24 zł) oraz Wykonawca Spectare...

 • C-523/16

  Orzeczenia ETS, 28-02-2018

  ...umożliwiający ich skuteczne wdrożenie oraz zapewniający otwarcie zamówień publicznych na konkurencję. Wspomniane...prawem Unii z tego powodu, że sama odpłatność za usunięcie braków oferty może zostać uznana za sprzeczną z zasadą maksymalnego otwarcia rynku na...

 • KIO 266/18

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  .... Nie można zatem w ocenie Izby stawiać takich wymagań wobec Wykonawcy w kontekście zapisów SIWZ. Otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu zostało zaplanowane na dzień 10 października 2017 r., a więc Wykonawca mógł oczekiwać zawarcia umowy jeszcze w...

 • KIO 213/18, KIO 217/18, KIO 223/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ... czynności wykluczenia tego Konsorcjum z postępowania, a także wobec zaniechania odrzucenia oferty Konsorcjum: Maxto Sp. z o.o. S.K.A., Computex... do funkcji bezpieczeństwa. Zamawiający wymagał, aby otwarcie obudowy skutkowało zapisem w BIOS, wskazał więc...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij