• KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... art.7 ust.1 pzp co do zbyt krótkiego terminu wyznaczonego na składanie i otwarcie ofert a co uniemożliwia rzetelne przygotowanie jak i skalkulowanie oferty i w konsekwencji utrudnia dostęp do zamówienia oraz ogranicza krąg potencjalnych oferentów. - art...

 • KIO 2029/18, KIO 2075/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... 1 Pzp przez ustalenie przez Zamawiającego obowiązku zastosowania przez wykonawców składających oferty rozwiązań odnoszących się do Systemu PIP wskazanych w treści pytań o...na sporządzenie oferty. Z ostrożności, w przypadku gdyby otwarcie ofert nastąpiło ...

 • KIO 2002/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... polegać na bezpodstawnym wykluczeniu Odwołującego z postępowania i uznaniu jego oferty za odrzuconą, pomimo niewykazania przez Zamawiającego, że zachodzą okoliczności... realizację zamówień – tj. otwarcie postępowania sanacyjnego, zmiany organizacyjne i...

 • KIO 1967/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... w opcji, przywołuję załącznik nr 2, również przywołuję formularz oferty, który wskazywał co do istoty opcji, że stwierdzam, że...że miał na uwadze przy tych zmianach szersze otwarcie na rynek wykonawców zarówno likwidując wymóg doświadczenia zawodowego...

 • KIO 1889/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...2.7) Ogłoszenia oraz Rozdziałem XII pkt 4 SIWZ publiczne otwarcie ofert miało nastąpić w tym samym dniu o godzinie 10.00....Wskazać zgodnie z tym przepisem Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o ...

 • KIO 1864/18

  Orzeczenia KIO, 27-09-2018

  ... o zamówieniu (dowód: ogłoszenie o zamówieniu w aktach sprawy). W dniu 14 sierpnia 2017 roku nastąpiło otwarcie ofert złożonych w Postępowaniu; oferty zostały złożone przez następujące podmioty: 1) Transprojekt Gdański Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku...

 • KIO 1815/18

  Orzeczenia KIO, 24-09-2018

  ... zarzut braku wskazania w protokole, czy złożona gwarancja została wniesiona w oryginale jest całkowicie nieuzasadniony. Zamawiający wskazał, iż otwarcie ofert jest jawne i każdy z wykonawców mógł być na nim obecny. Skoro Odwołujący miał wątpliwości co do...

 • KIO 1696/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... zarzutu 6 odwołania wskazał, że zgodnie z SIWZ otwarcie ofert w ramach zamówienia planowane jest na dzień 20 września... SIWZ po zmianie z dnia 22 sierpnia 2018 r. miejsce i termin składania ofert ustalono na dzień 25 września 2018 r. Zgodnie z pkt 4.1.1)...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  .... 459 ze zm., 6 dalej: „KC”) poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum, która obarczona jest nieważnością z uwagi na: a) jej sprzeczność...pierwotnie o godz. 16:30) - przesłał na piśmie wniosek o otwarcie na nowo rozprawy w trybie art. 191 ust. 3 Pzp....

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...postępowania ze względu na ograniczenie oraz o odrzuceniu jego oferty, pozostawieniu w mocy czynności opisanych w piśmie z... sprawie XXIII Ga 540/18 nie stanowiło okoliczności uzasadniającej otwarcie na nowo zamkniętej rozprawy. Zgodnie bowiem z art. ...

 • KIO 1566/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Podnosząc powyższe odwołujący wskazał, że 27 lipca 2018 r. miało miejsce otwarcie ofert, na którym zamawiający m.in. podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z przekazanymi danymi, udostępnionymi...

 • KIO 1577/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  ... w postępowaniu okres wykonania usługi tj. okres ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (opracowanie wykonane było do 8.06.2015 r., a otwarcie ofert w postępowaniu miało miejsce 27,062018 r.). W referencjach wystawionych przez Urząd Miasta...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...AERODATA AG (dalej jako konsorcjum GB Aircraft”), - zaniechania odrzucenia oferty złożonej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: JB...dokument z daty znacznie późniejszej niż otwarcie ofert, zaś jak wskazano powyżej – zamawiający...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... Przystępującego z postępowania to tym samym niezasadny jest zarzut braku uznania oferty Przystępującego za odrzuconą. Reasumując powyższe Izba uznała, że sam fakt otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Lidera Konsorcjum firmy G., bez wykazania, że po...

 • KIO 1331/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... 6.03.2018 r.), w następstwie których podjął decyzję o wyborze oferty Salini (6.03.2018 r.), by ostatecznie stwierdzić, że jednak ...pozwalała na jednoznaczne stwierdzenie, że Odwołujący otwarcie okazuje swój zamiar niekontynuowania wykonywania swoich 20...

 • C-300/17

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ... nieproporcjonalne ograniczenie jej prawa do przedstawienia kandydatury i złożenia oferty, sprzeczne z art. 220 WE, art. 6 dyrektywy... prawem i tymi zasadami?”.  W przedmiocie wniosku o otwarcie na nowo ustnego etapu postępowania 24      Pismami złożonymi w ...

 • XII Ga 178/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-08-2018

  ...po wyborze oferty najkorzystniejszej spowodowałoby weryfikację zakończonych etapów postępowania i otwarcie na ...pkt 7b w zw. z art. 46 ust. 4a Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty (...) S.A. mimo tego, że wniesione przez niego wadium w postaci gwarancji ...

 • KIO 1454/18

  Orzeczenia KIO, 03-08-2018

  .... w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z referencją z dnia 19 listopada 2016 roku. Odwołujący...próbę wykazywania, że zostały ujawnione istotne okoliczności, uzasadniające otwarcie rozprawy na nowo. W ocenie Izby, dokumentacja ...

 • KIO 1365/18

  Orzeczenia KIO, 25-07-2018

  ...zaś w pkt 2 na ten sam dzień 12 przewidział otwarcie ofert. Zamawiający, w toku postępowania, dokonywał w tym zakresie... (zgodnie z pierwotnym brzmieniem SIWZ przewidywała ona termin na złożenie ofert na dzień 29 czerwca 2018 r., po ostatniej zmianie to 27...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... spełniali osobno warunki udziału w postępowaniu (okoliczność bezsporna). W dniu 15 marca 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert. W postępowaniu oferty złożyli: przystępujący oraz odwołujący. W dniu 11 kwietnia 2018 r. odwołujący przesłał do zamawiającego pismo...

 • KIO 1304/18

  Orzeczenia KIO, 17-07-2018

  ... że zamawiający nie wykluczył wykonawcy z postępowania i nie odrzucił jego oferty, pomimo tego, że wykonawca wprowadził go w błąd odnośnie do ...5 Pismem z 16 lipca 2018 r. odwołujący wniósł o otwarcie na nowo rozprawy. Powołał się na fakt, że przekazał ...

 • KIO 1279/18

  Orzeczenia KIO, 13-07-2018

  ....T., a nie było nikogo z ramienia OPGK Rzeszów, dodatkowo w aktualnie prowadzonym postępowaniu na otwarcie nie stawił się też D.D. {listy obecności wykonawców na otwarciach ofert 16 marca 2016 r., 27 marca 2017 r. i 27 marca 2018 r. – złożone...

 • XVII AmA 24/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-07-2018

  ... w których odwołująca się brała udział (od momentu założenia działalności gospodarczej, tj. od dnia 28 listopada 2013 r. - otwarcie ofert w tym postępowaniu nastąpiło w dniu 19 grudnia 2013 r.) i nie miała jeszcze zarówno ani doświadczenia w postępowaniach...

 • C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ...stanowi: „Specyfikacje techniczne opracowywane przez nabywców powinny umożliwić otwarcie procesu udzielania zamówień publicznych na konkurencję. W tym celu należy umożliwić składanie ofert, które odzwierciedlają różnorodność rozwiązań technicznych. A zatem...

 • KIO 1186/18

  Orzeczenia KIO, 04-07-2018

  ...28.453.212,39 PLN). W dniu 11.04.2018 nastąpiło otwarcie ofert w Postępowaniu. Za wykonanie Etapu I, II i III Egis ...1599 stojaków powinien wynosić ok. 1.586.959,63 PLN. dowód: oferta NB Tricity sp. z o.o. wraz z dokumentacją postępowania (ogłoszenie,...

 • I AGa 102/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-07-2018

  ..., prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę Sali Widowiskowo-Sportowej w P.”. Otwarcie ofert nastąpiło 15 stycznia 2016 r. o godz. 11:00. Zakres prac określała dokumentacja projektowa oraz...

 • KIO 1165/18

  Orzeczenia KIO, 29-06-2018

  ...istotnych warunków zamówienia w związku z czym powoduje wyczerpanie przesłanki do odrzucenia oferty w myśl art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP;... w trakcie trwania postępowania, zarówno przed otwarcie jak i po otwarciu ofert:  We wniosku z dnia 30....

 • I AGa 154/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 27-06-2018

  ... powódka. Nic w sprawie nie wskazywało na to, by w okresie oczekiwania na otwarcie ofert doszło do ujawnienia ich zawartości. W związku z tym, że powódka zarzucała, iż wynik przetargu był podyktowany niedozwolonym wpływem na ...

 • KIO 1164/18

  Orzeczenia KIO, 27-06-2018

  ...4 i 8 ustawy Pzp, 5 pomimo tego, że treść tejże oferty zawiera rażąco niską cenę, jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji oraz ... czerwca 2018 r., str. 6). Po drugie, skoro otwarcie hurtowni ma nastąpić – zgodnie z twierdzeniem Przystępującego – w...

 • KIO 1151/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ...na każdej stronie wzór umowy – załącznik nr 7 ( str. 7 SIWZ); 2. Zgodnie z pkt 10 Otwarcie ofert w ppkt 10.3. SIWZ podczas otwarcia ofert zamawiający poda do ogólnej wiadomości między innymi informacje dotyczące „okres gwarancji”. W ppkt 10.4. niezwłocznie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij