• KIO 156/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ... zostać pobrane na dysk komputera, a otwarcie pobranych plików za pomocą programu dedykowanego do...w piśmie z dnia 18 stycznia 2019 r., że złożona przez Odwołującego oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, a zatem podlega odrzuceniu na ...

 • KIO 2700/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... jeżeli między 50 a 60 minutą aukcji nie zostanie złożona nowa oferta; - czasu ostatniej dogrywki (ostatnie 10 minut trwania aukcji), o... 12:49:15, 636 (…) „error”) wygenerowane otwarcie konsoli aukcyjnej u jednego z wykonawców, stanowiące zarejestrowaną ...

 • KIO 11/19

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... o modyfikację opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który umożliwi złożenie ofert przez pozostałych wykonawców zdolnych do należytego wykonania zamówienia. Zdaniem Odwołującego, otwarcie postępowania na konkurencję z całą pewnością będzie korzystne dla...

 • KIO 2683/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  .... Dowód: Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia. KIO 2683/18 6 z 26 Dnia 6 sierpnia 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu. Oferty złożyli: odwołujący, RAFKO, Autobagi Polska sp. z o.o. oraz konsorcjum: Fabryka Maszyn „Bumar- Koszalin” S.A...

 • KIO 2706/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... 3 Pzp odwołujący wskazał, że jak wynika z zestawienia cen ofertowych, przystępujący zaproponował cenę na poziomie 31% ceny odwołującego. W ... 2 osoby. Na czas wykonania składają się zaś: otwarcie polecenia (minimum 15 min.), przejście na stanowisko pracy...

 • KIO 2641/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... orzecznictwo Izby, w którym podkreśla się, że „przesłanek do odrzucenia oferty, wynikających z art. 89 ust 1 ustawy P.z.p. nie...listwy zaciskowej wymagany w punkcie 1.54f i 2.54f. Otwarcie obudowy licznika (nawet gdyby była ona rozbieralna w rozumieniu pkt...

 • KIO 2668/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ...zamawiającego i uczestników postępowania, począwszy od publicznego, jawnego ogłoszenia o zamówieniu, przez jawne otwarcie ofert i udostępnienie protokołu, ofert, oświadczeń składanych w toku postępowania aż po jawność umowy w sprawie zamówienia publicznego...

 • KIO 2663/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ... Zamawiającemu unieważnienia postępowania w przypadku, gdy Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert, zaś do dnia rozpoznania niniejszego Odwołania nastąpi otwarcie ofert z uwagi na fakt, iż w przypadku uwzględniania odwołania postępowanie będzie...

 • KIO 2607/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ...zł i dla części 4 w wysokości 1 438 464,00 zł. Kwoty te mają odzwierciedlenie w pkt 11 pn. otwarcie ofert, protokołu postępowania ZP – PN, a także w informacji o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania określonego w postępowaniu przetargowym...

 • KIO 2591/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ...W piśmie tym Zamawiający wskazał, że „W złożonych wraz z Ofertą na zadanie nr 1,2,3 i 4 wzorcach liczników Wykonawca ... osłonie listwy zaciskowej dokonano skasowania wskaźnika sygnalizującego jej otwarcie i wskaźnik ten w dalszym działaniu nie aktywował się...

 • KIO 2618/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ... 14 listopada 2018 r., albowiem w tym dniu, z upływem terminu wyznaczonego na otwarcie i złożenie ofert, mogli zwrócić się do Zamawiającego o udostępnienie ofert innych wykonawców i w ten sposób zweryfikować poprawność czynności związanej z zastrzeżeniem...

 • KIO 2643/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ... okoliczność, że: 3.1. możliwe jest otwarcie i odszyfrowanie pliku przesłanego Zamawiającemu przez Odwołującego pocztą... udokumentowane na stronach 169-190 w załączniku numer 1 do złożonej oferty. Tym samym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia ...

 • KIO 2603/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  ...zasilacza?” Zamawiający wskazał, że nie dopuszcza zastosowania śrub motylkowych. W dniu 23 października 2018 r. miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu. Oferty złożyło trzech wykonawców: KWANT D.K. Sp. j. z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej z ceną brutto...

 • KIO 2525/18

  Orzeczenia KIO, 19-12-2018

  ... do BS. Kontrola musi obejmować przynajmniej otwarcie drzwi wejściowych pomieszczenia, otwarcia drzwi szafy BS...w zw. z ust.2 Pzp i nakazała zmianę terminu składania ofert, w pozostałym zakresie zarzuty odwołania uznając za niewykazane. 35 O kosztach...

 • KIO 2466/18

  Orzeczenia KIO, 13-12-2018

  ... w sytuacji, gdy w toku postępowania odwoławczego ustalone może zostać, iż złożona została ona w wymaganym terminie. Podkreślić należy, iż otwarcie ofert jest czynnością, której powtórzyć nie można, a zatem dla zachowania zasad uczciwej konkurencji...

 • KIO 1287/18, KIO 1290/18, KIO 1297/18, KIO 1301/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ...każdego poziomu utrzymania. Należy uwzględnić wymagania RMI. W dniu 23 października 2017 r. miało miejsce otwarcie ofert. W postępowaniu wpłynęło pięć ofert - wykonawców Stadler, CAF, Alstom, Konsorcjum Škoda i Konsorcjum Siemens, Newag. Wykonawca Alstom w...

 • IV U 264/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-12-2018

  ... ustawy - były zawierane na podstawie wyników konkursu ofert na udzielenie zamówienia przeprowadzonego według zasad określonych w ...zamiaru wywołania skutków prawnych został przejawiony wobec drugiej strony otwarcie, tak że miała ona pełną świadomość co do...

 • IV U 268/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-12-2018

  ... ustawy - były zawierane na podstawie wyników konkursu ofert na udzielenie zamówienia przeprowadzonego według zasad określonych w ...zamiaru wywołania skutków prawnych został przejawiony wobec drugiej strony otwarcie, tak że miała ona pełną świadomość co do...

 • IV U 262/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-12-2018

  ... ustawy - były zawierane na podstawie wyników konkursu ofert na udzielenie zamówienia przeprowadzonego według zasad określonych w ...zamiaru wywołania skutków prawnych został przejawiony wobec drugiej strony otwarcie, tak że miała ona pełną świadomość co do...

 • IV U 270/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-12-2018

  ... ustawy - były zawierane na podstawie wyników konkursu ofert na udzielenie zamówienia przeprowadzonego według zasad określonych w ...zamiaru wywołania skutków prawnych został przejawiony wobec drugiej strony otwarcie, tak że miała ona pełną świadomość co do...

 • IV U 266/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-12-2018

  ... ustawy - były zawierane na podstawie wyników konkursu ofert na udzielenie zamówienia przeprowadzonego według zasad określonych w ...zamiaru wywołania skutków prawnych został przejawiony wobec drugiej strony otwarcie, tak że miała ona pełną świadomość co do...

 • IV U 272/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-12-2018

  ... ustawy - były zawierane na podstawie wyników konkursu ofert na udzielenie zamówienia przeprowadzonego według zasad określonych w ...zamiaru wywołania skutków prawnych został przejawiony wobec drugiej strony otwarcie, tak że miała ona pełną świadomość co do...

 • II K 166/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-11-2018

  ... do 30 tys. jest dopuszczone mail, jest traktowane jako złożenie oferty. Dalej było otwarcie oferty, rozstrzygnięcie postępowania, tego nie musiała robić komisja. Wpłynęły trzy oferty. Świadek sporządził notatkę służbową, kryterium była cena, nie pamięta...

 • KIO 2319/18

  Orzeczenia KIO, 26-11-2018

  ...2018 r., po zamknięciu rozprawy, odwołujący złożył »Wniosek o otwarcie rozprawy na nowo i przeprowadzenie dowodów« i w tym samym ... konkurencji. W związku z tym, że składanie i otwarcie ofert odbyło się 19.10.2018 r., na podstawie art. 15 ust....

 • KIO 2277/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ...2009 r. sygn. akt: XII Ga 143/09 (za „Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego”, UZP, W-wa 2011). (4) ...w Gliwicach - otwarcie ofert 06.2018, autobusy 17,5 m - 18,75 m • Przetarg w Gdyni - otwarcie ofert 04.2018, ...

 • KIO 2095/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ..., to ta ostatnia nie byłaby w stanie podać tak szczegółowych warunków oferty Konsorcjum JB, jak uczyniła to w piśmie z 24 września 2018 r... Ustalenia Izby Izba oddaliła wniosek Odwołującego o otwarcie zamkniętej rozprawy i postanowiła o ogłoszeniu orzeczenia...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... art.7 ust.1 pzp co do zbyt krótkiego terminu wyznaczonego na składanie i otwarcie ofert a co uniemożliwia rzetelne przygotowanie jak i skalkulowanie oferty i w konsekwencji utrudnia dostęp do zamówienia oraz ogranicza krąg potencjalnych oferentów. - art...

 • KIO 2049/18

  Orzeczenia KIO, 05-11-2018

  ... interesów zamawiającego, a nie wykonawcy (…) Po upływie terminu związania ofertą jest ona nadal ważna, z tą jednakże różnicą że działania...aktualnie spółka Astaldi jest na etapie poprzedzającym otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i zawarcie układu z ...

 • KIO 2144/18

  Orzeczenia KIO, 05-11-2018

  ...art. 239 ust. 1. 5 Odwołujący podniósł, iż złożenie oferty na kwotę 8 333 934,67 zł jest czynnością przekraczającą ... 9 października 2018r. zamawiający pozyskał opinię radcy prawnego, że otwarcie postępowania sanacyjnego nie stanowi podstawy z art. 24 ust. 5...

 • KIO 2140/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ... aby wykonawca wykonał w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co...w dziedzinie zamówień publicznych, jakim jest otwarcie rynku zamówień na konkurencję. Na ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij