• KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ...to zatem informacje, które w sposób obiektywny każdy jest w stanie stwierdzić, że pochodzą sprzed daty upływu terminu składania oferty (otwarcie ofert miało miejsce w dniu 04.08.2017 r). Również zobowiązania podmiotów trzecich tj. POL DRÓG Warszawa sp. z o...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia." W dniu 10 sierpnia 2017 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w Postępowaniu. Zamawiający ujawnił, że zamierza przeznaczyć na zamówienie objęte Postępowaniem kwotę 33 525 285,00...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  .... W Rozdziale IX SIWZ Zamawiający określił 30 – dniowy termin związania ofertą. Termin składania ofert został określony w Rozdziale XI SIWZ na dzień 01.08.2017 r. do godziny 12.00. Otwarcie ofert nastąpiło w tym samym dniu o godzinie 13.30. Izba ustaliła...

 • KIO 1915/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ...dalej dalej urządzeniem, 2) W dniu 10 sierpnia 2017r. nastąpiło otwarcie ofert, o czym Zamawiający poinformował wykonawców. Z przedmiotowego protokołu wynikało, że oferta złożona przez Wykonawcę gwarantuje Zamawiającemu najkorzystniejsze warunki, 3) W dniu...

 • KIO 1858/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ...2020 r. Otwarcie ofert miało miejsce dnia 25 maja 2017r. Bezpośrednio przed otwarciem oferty zamawiający poinformował...poz. 2164 ze zmianami). W konsekwencji zmianie uległa cena do porównania ofert, która wynosi 114.067,74 zł brutto i taka zostanie przyjęta ...

 • KIO 1819/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ....2017 r. do Prezesa KIO odwołanie na: 1) zaniechanie czynności odrzucenia Ofert złożonych przez wykonawcę JM-TRONIC Sp. z o.o., zwaną dalej „JM-TRONIC... szyn zbiorczych i odłączników (...) przez otwarcie lub zdemontowanie osłon zewnętrznych, bez konieczności...

 • KIO 1785/17

  Orzeczenia KIO, 13-09-2017

  ... jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 23.000.000,00 PLN. Otwarcie ofert miało miejsce w dniu 12 kwietnia 2017 r. Wobec wezwania Zamawiającego z dnia 5 czerwca 2017 r. do przedłożenia dokumentów...

 • KIO 1790/17

  Orzeczenia KIO, 06-09-2017

  ... Tabeli 1.1. ma zostać wyceniona w ramach składanej oferty, czy też - zgodnie z postanowieniem, które równolegle znajduje... poprzez treści ostatniego dodanego akapitu, sugeruje otwarcie tego katalogu (konieczność uwzględnienia innych obiektów ...

 • KIO 1647/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ...ma zaprogramowany domyślnie (podświadomie) pewien czas na otwarcie szafy i jeśli front będzie zbyt wolno się ... podano: „1) Jakość obliczona będzie na podstawie przedstawionych do oferty mebli (oferta ekspozycyjna), opisanych w Rozdziale 4 SIWZ ust.2 lit.g)...

 • KIO 1634/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ... wyboru - uniemożliwiły podpisanie z nim umowy. W czasie całego postępowania od momentu złożenia oferty, poprzez otwarcie ofert, aż do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty i w późniejszym okresie, nie istniało ryzyko zawarcia umowy z Wykonawcą, który nie...

 • KIO 1668/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ... w pełni konkurencyjnego, pozwala na szersze otwarcie zamówienia na konkurencję, gdyż zamawiający zobowiązany jest...dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 ...

 • KIO 1548/17

  Orzeczenia KIO, 07-08-2017

  ... aktach sprawy i powołane przez odwołującego „Zestawienie z otwarcia ofert dnia 26.06.2017 r." Otwarcie ofert jest czynnością faktyczną, nie prawną (tą jest przykładowo badanie i ocena oferty). Informacja ta nie może mieć w okolicznościach sprawy znaczenia...

 • KIO 1241/17, KIO 1242/17

  Orzeczenia KIO, 26-07-2017

  ...Mostów w z 8 lutego 2017 r., informację o wyborze oferty najkorzystniejszej – Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, Zarządu Dróg i Utrzymania...dyrektyw wspólnotowych w dziedzinie zamówień publicznych, jakim jest otwarcie rynku zamówień na konkurencję. (…) Z kolei w ...

 • KIO 1382/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  ... prowadzi postępowanie, w którym w dniu 12 maja 2017 r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęły dwie oferty, z czego oferta odwołującego otrzymała 86,09 pkt., podczas gdy oferta C. otrzymała 84,68 pkt. (okoliczność bezsporna). Zamawiający poinformował, iż kwota...

 • KIO 1356/17

  Orzeczenia KIO, 19-07-2017

  ..., jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w trakcie otwarcia ofert i w pisemnej informacji z otwarcia ofert. Odwołujący w odwołaniu wskazał, że otwarcie ofert i podanie informacji o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na...

 • KIO 1251/17

  Orzeczenia KIO, 17-07-2017

  ... postępowania na podstawie art. 120 ust. 2 Ustawy Pzp, a jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp. ... i opakować w sposób uniemożliwiający uszkodzenie oraz otwarcie przed przekazaniem pracy Sekretarzowi Sądu Konkursowego. Za...

 • KIO 1345/17

  Orzeczenia KIO, 14-07-2017

  ... Stradom”. W dodatku to inne zamówienie było realizowane, jak podał Odwołujący, później niż zamówienie wskazane w ofercie TORPOL (otwarcie ofert nastąpiło w dniu 18 grudnia 2013 r.). Na dowód tego, że dokumentacja w zakresie peronów na stacji Turów była...

 • KIO 1373/17

  Orzeczenia KIO, 14-07-2017

  ... zamawiający – mając do tego prawo – wartość tę ujawnił w protokole dopiero w dniu otwarcia ofert to i tak zarzut należało uznać za spóźniony. Dostrzeżenia wymagało, że otwarcie ofert nastąpiło już w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00. Zatem odwołujący...

 • KIO 1331/17

  Orzeczenia KIO, 12-07-2017

  ... przez tego samego zamawiającego, gdzie obowiązuje ten sam sposób przyznawania ofertom punktów, jak w przedmiotowym postępowaniu. Tamten przetarg nie jest jeszcze rozstrzygnięty, otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20 czerwca 2017 r. Jak podał odwołujący...

 • KIO 1222/17, KIO 1224/17

  Orzeczenia KIO, 07-07-2017

  ... Blower brak jest osłony pasów napędowych, zgodnie z przepisami BHP, otwarcie obudowy może nastąpić jedynie po wyłączeniu maszyny. Powyższy zarzut dotyczący niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest niezasadny. 15 maja...

 • KIO 1248/17

  Orzeczenia KIO, 06-07-2017

  ...umowy w wysokości: brutto: .... (słownie: ...zł), w tym: kwota netto wynosi:...zł obowiązujący VAT wynosi:....zł, tj.8%". Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23.05.2017 r. W tym okresie do Zamawiającego nie wpłynęło żadne zapytanie dotyczące stawki podatku VAT...

 • KIO 1186/17

  Orzeczenia KIO, 05-07-2017

  ...a w konsekwencji spowodowało naruszenie art. 91 ust. 1 – przez niewybranie oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 4. Art. 89 ust 1 pkt 3 w zw...ofert z zewnętrznych punktów, zawsze dostarczając kosztorys zapisany w formacie ATH, co powoduje, że otwarcie...

 • KIO 1080/17, KIO 1086/17

  Orzeczenia KIO, 30-06-2017

  ...7 ust. 1 Pzp, ale także pozwala na dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej spośród różnych urządzeń dostępnych na rynku. Będzie to też ... sporządzane przez publicznych nabywców muszą umożliwiać otwarcie zamówień publicznych na konkurencję oraz realizację ...

 • KIO 1101/17

  Orzeczenia KIO, 29-06-2017

  ... P.z.p., Zamawiający mógł wyeliminować wadliwe 9 czynności i wybrać ofertę Odwołującego, bez konieczności unieważniania postępowania. Zamawiający złożył wniosek o ponowne otwarcie rozprawy (na podstawie art. 191 ust. 3 ustawy Prawo zamówień Publicznych...

 • KIO 1153/17

  Orzeczenia KIO, 21-06-2017

  ... tj. w dniu, w którym dokonał wglądu do udostępnionej mu części oferty wykonawcy Inżynieria”. Wykonawca podał także, że cyt.: „Niniejsze odwołanie jest...podstawy w sprawie KIO 1053/17 rozważyć ponowne otwarcie posiedzenia, ale tylko wtedy, gdyby oświadczenie...

 • KIO 1111/17

  Orzeczenia KIO, 13-06-2017

  ... dowód odwołujący powołał siwz obowiązująca w postępowaniu z 1 lutego 2017 r. Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu nastąpiło w dniu 16 marca 2017 r. Oferty w postępowaniu złożyło czterech wykonawców, spośród których Konsorcjum E. zaoferowało wykonanie...

 • KIO 928/17, KIO 934/17, KIO 937/17

  Orzeczenia KIO, 23-05-2017

  ...treści wynika w sposób jednoznaczny, że otwarcie obudowy i montaż/demontaż dysków następuje bez...z art. 7 ust. 1 Pzp polegające na niezasadnym odrzuceniu oferty Odwołującego jako oferty niezgodnej z SIWZ, co stanowi sprzeczność z zasadą uczciwej konkurencji ...

 • KIO 923/17

  Orzeczenia KIO, 23-05-2017

  ...ich obniżenie wobec cen podanych w formularzu cenowym złożonym wraz z ofertą w dniu 24.02.2017 r. w tym kosztów związanych ... w dniu 22 maja br o jej ponowne otwarcie celem przeprowadzenia uzupełniających wniosków dowodowych. Jako uzasadnienie wniosku...

 • KIO 926/17

  Orzeczenia KIO, 22-05-2017

  ... rozstrzygnięcia w przedmiocie podniesionych zarzutów. W dniu 24.02.2017 r. o godzinie 12.:30 w siedzibie Zamawiającego miało miejsce otwarcie ofert. Oferty złożyło czterech wykonawców: A., Odwołujący, S. oraz E. Sp. z o.o. Zgodnie z siwz i ogłoszeniem w...

 • KIO 714/17

  Orzeczenia KIO, 15-05-2017

  ... oprogramowania ReCourt wersji 1.14: a) poprzez zmianę terminu składania ofert w postępowaniu poprzez jego wydłużenie o 90 dni licząc od dnia... wspólnotowych w dziedzinie zamówień publicznych, jakim jest otwarcie rynku zamówień na konkurencję. (…) Z kolei w...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij