• KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  .... 459 ze zm., 6 dalej: „KC”) poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum, która obarczona jest nieważnością z uwagi na: a) jej sprzeczność...pierwotnie o godz. 16:30) - przesłał na piśmie wniosek o otwarcie na nowo rozprawy w trybie art. 191 ust. 3 Pzp....

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...postępowania ze względu na ograniczenie oraz o odrzuceniu jego oferty, pozostawieniu w mocy czynności opisanych w piśmie z... sprawie XXIII Ga 540/18 nie stanowiło okoliczności uzasadniającej otwarcie na nowo zamkniętej rozprawy. Zgodnie bowiem z art. ...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...AERODATA AG (dalej jako konsorcjum GB Aircraft”), - zaniechania odrzucenia oferty złożonej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: JB...dokument z daty znacznie późniejszej niż otwarcie ofert, zaś jak wskazano powyżej – zamawiający...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... Przystępującego z postępowania to tym samym niezasadny jest zarzut braku uznania oferty Przystępującego za odrzuconą. Reasumując powyższe Izba uznała, że sam fakt otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Lidera Konsorcjum firmy G., bez wykazania, że po...

 • KIO 1331/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... 6.03.2018 r.), w następstwie których podjął decyzję o wyborze oferty Salini (6.03.2018 r.), by ostatecznie stwierdzić, że jednak ...pozwalała na jednoznaczne stwierdzenie, że Odwołujący otwarcie okazuje swój zamiar niekontynuowania wykonywania swoich 20...

 • C-300/17

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ... nieproporcjonalne ograniczenie jej prawa do przedstawienia kandydatury i złożenia oferty, sprzeczne z art. 220 WE, art. 6 dyrektywy... prawem i tymi zasadami?”.  W przedmiocie wniosku o otwarcie na nowo ustnego etapu postępowania 24      Pismami złożonymi w ...

 • KIO 1454/18

  Orzeczenia KIO, 03-08-2018

  .... w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z referencją z dnia 19 listopada 2016 roku. Odwołujący...próbę wykazywania, że zostały ujawnione istotne okoliczności, uzasadniające otwarcie rozprawy na nowo. W ocenie Izby, dokumentacja ...

 • KIO 1365/18

  Orzeczenia KIO, 25-07-2018

  ...zaś w pkt 2 na ten sam dzień 12 przewidział otwarcie ofert. Zamawiający, w toku postępowania, dokonywał w tym zakresie... (zgodnie z pierwotnym brzmieniem SIWZ przewidywała ona termin na złożenie ofert na dzień 29 czerwca 2018 r., po ostatniej zmianie to 27...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... spełniali osobno warunki udziału w postępowaniu (okoliczność bezsporna). W dniu 15 marca 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert. W postępowaniu oferty złożyli: przystępujący oraz odwołujący. W dniu 11 kwietnia 2018 r. odwołujący przesłał do zamawiającego pismo...

 • KIO 1304/18

  Orzeczenia KIO, 17-07-2018

  ... że zamawiający nie wykluczył wykonawcy z postępowania i nie odrzucił jego oferty, pomimo tego, że wykonawca wprowadził go w błąd odnośnie do ...5 Pismem z 16 lipca 2018 r. odwołujący wniósł o otwarcie na nowo rozprawy. Powołał się na fakt, że przekazał ...

 • XVII AmA 24/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-07-2018

  ... w których odwołująca się brała udział (od momentu założenia działalności gospodarczej, tj. od dnia 28 listopada 2013 r. - otwarcie ofert w tym postępowaniu nastąpiło w dniu 19 grudnia 2013 r.) i nie miała jeszcze zarówno ani doświadczenia w postępowaniach...

 • KIO 1279/18

  Orzeczenia KIO, 13-07-2018

  ....T., a nie było nikogo z ramienia OPGK Rzeszów, dodatkowo w aktualnie prowadzonym postępowaniu na otwarcie nie stawił się też D.D. {listy obecności wykonawców na otwarciach ofert 16 marca 2016 r., 27 marca 2017 r. i 27 marca 2018 r. – złożone...

 • C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ...stanowi: „Specyfikacje techniczne opracowywane przez nabywców powinny umożliwić otwarcie procesu udzielania zamówień publicznych na konkurencję. W tym celu należy umożliwić składanie ofert, które odzwierciedlają różnorodność rozwiązań technicznych. A zatem...

 • KIO 1186/18

  Orzeczenia KIO, 04-07-2018

  ...28.453.212,39 PLN). W dniu 11.04.2018 nastąpiło otwarcie ofert w Postępowaniu. Za wykonanie Etapu I, II i III Egis ...1599 stojaków powinien wynosić ok. 1.586.959,63 PLN. dowód: oferta NB Tricity sp. z o.o. wraz z dokumentacją postępowania (ogłoszenie,...

 • I AGa 102/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-07-2018

  ..., prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę Sali Widowiskowo-Sportowej w P.”. Otwarcie ofert nastąpiło 15 stycznia 2016 r. o godz. 11:00. Zakres prac określała dokumentacja projektowa oraz...

 • KIO 1165/18

  Orzeczenia KIO, 29-06-2018

  ...istotnych warunków zamówienia w związku z czym powoduje wyczerpanie przesłanki do odrzucenia oferty w myśl art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP;... w trakcie trwania postępowania, zarówno przed otwarcie jak i po otwarciu ofert:  We wniosku z dnia 30....

 • KIO 1164/18

  Orzeczenia KIO, 27-06-2018

  ...4 i 8 ustawy Pzp, 5 pomimo tego, że treść tejże oferty zawiera rażąco niską cenę, jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji oraz ... czerwca 2018 r., str. 6). Po drugie, skoro otwarcie hurtowni ma nastąpić – zgodnie z twierdzeniem Przystępującego – w...

 • KIO 1151/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ...na każdej stronie wzór umowy – załącznik nr 7 ( str. 7 SIWZ); 2. Zgodnie z pkt 10 Otwarcie ofert w ppkt 10.3. SIWZ podczas otwarcia ofert zamawiający poda do ogólnej wiadomości między innymi informacje dotyczące „okres gwarancji”. W ppkt 10.4. niezwłocznie...

 • KIO 1090/18, KIO 1092/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ...w sprawie o sygn. akt: KIO 1092/18”. Trzecią pozycje w rankingu złożonych ofert zajęła oferta - Aecom Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 ...identyfikacji opracowań) w sejfie u Zamawiającego i ich otwarcie na koniec procesu oceny na spotkaniu, o którym ...

 • KIO 1052/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ... o przedmiotowym zamówieniu zostało dokonane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19 grudnia 2017r.pod numerem 2017/S 243-508024. Otwarcie ofert w przedmiotowym przetargu nastąpiło w dniu 10 maja 2018 r. W dniu 11 maja 2018 r. Odwołujący: Seen...

 • XVII AmA 67/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 05-06-2018

  ... ale ten przedsiębiorca został wykluczony z przetargu ze względu na niezłożenie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Otwarcie ofert odbyło się 1 października 2011 r. (...) pismem z 13 października 2011 r. wezwała (...) do złożenia brakującego...

 • KIO 970/18

  Orzeczenia KIO, 05-06-2018

  ..., że w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego otwarcie ofert odbyło się dnia 27 kwietnia 2018 r., a oferty złożyło czterech Wykonawców: Przystępujący (cena ofertowa brutto: 270 259,83 zł brutto), Odwołujący (cena ofertowa brutto: 493 624,83 zł brutto...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ..., uzyskane na rozprawie stanowisko Przystępującego potwierdza zasadność zarzutu. Przystępujący bowiem jednoznacznie i otwarcie przyznał, że w ramach przewidzianej w formularzu ofertowym – zał. nr 3 do SIWZ wyodrębnionej ceny za szkolenia ujął cenę zakupu...

 • KIO 962/18

  Orzeczenia KIO, 29-05-2018

  .... Za niewiarygodne i nie poparte żadnymi dowodami Izba uznała twierdzenia jakoby doszło do podmiany kosztorysu. Jak Izba ustaliła, otwarcie ofert miało miejsca w dniu 31 stycznia 2018 r. W dniu 12 lutego 2018 r. Zamawiający poinformował Konsorcjum Leśne o...

 • KIO 930/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  .... Przypisywanie im znaczenia na etapie oceny ofert, przykładowo – iż łatwe rozdzielenie/otwarcie to wyłącznie rozdzielenie/otwarcie „ręczne”, stanowi poszerzenie opisu przedmiotu zamówienia po terminie składania ofert i jako takie jest niedopuszczalne...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... w przedmiocie podniesionych zarzutów. Mianowicie, Izba ustaliła, że w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego otwarcie ofert odbyło się dnia 26 marca 2018 r., a oferty złożyło dwóch Wykonawców: Przystępujący oraz Odwołujący W dniu 27 kwietnia 2018 r...

 • KIO 871/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ..., jako potwierdzający niepodleganie wykluczeniu ze względu na otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości. Brak także na ... zewnętrznymi i wewnętrznymi SST. 12. Wg załączonego do oferty schematu oferta ABB nie obejmuje dostawy (brak na rysunku) istotnej ...

 • KIO 875/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...; W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał, że w dniu 16 marca 2018 r. miało miejsce otwarcie ofert. W postępowaniu zostało złożonych sześć ofert, przy czym ofertę z najkorzystniejszym bilansem ceny i innych kryteriów złożył Development Design Sp. z o.o...

 • XVII AmA 43/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-05-2018

  ...28 września 2011 r. (...) ogłosiło otwarcie postępowania przetargowego pod nazwą Zaprojektowanie i ... to za dzień zakończenia stosowania tej praktyki należało uznać dzień składania ofert w przetargu, a nie dzień ogłoszenia wyników przetargu, w którym ...

 • KIO 808/18

  Orzeczenia KIO, 09-05-2018

  ... - w dokumentach wykonawcy i podwykonawców - nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa obu wykonawców. Odwołujący wskazał, że otwarcie ofert w postępowaniu, którego dotyczy niniejsze odwołanie, zostało dokonane w dniu 13 kwietnia 2018 r. Odwołujący podał...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij