• T-108/16

  Orzeczenia ETS, 15-03-2018

  .... Świadczy o tym fakt, że z punktu widzenia Komisji otwarcie dostępu do infrastruktury portowej w Puerto de Las Nieves miało ... w 2014 r. przez urząd morski zaproszenie do składania ofert. 92      Zaskarżona decyzja jest zatem wadliwa, ponieważ Komisja nie...

 • C-523/16

  Orzeczenia ETS, 28-02-2018

  ...umożliwiający ich skuteczne wdrożenie oraz zapewniający otwarcie zamówień publicznych na konkurencję. Wspomniane...prawem Unii z tego powodu, że sama odpłatność za usunięcie braków oferty może zostać uznana za sprzeczną z zasadą maksymalnego otwarcia rynku na...

 • KIO 74/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  .... W przedmiotowym postępowaniu, w dniu 15.12.2017 r. zostały złożone dwie oferty, przez Odwołującego oraz przez TECHNIVCONTROLL S.C. D. C., S. C.,... fakt, iż w dniu 07.01.2018 r. zaplanowano otwarcie Centrum Nauki i Techniki „ECI Łódź- Miasto Kultury” w ...

 • KIO 72/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... w czasie rzeczywistym, co dotyczy także zaprezentowania zamawiającemu funkcjonalności umożliwiającej wykonawcom złożenie oferty i jej zaszyfrowania, a następnie jej otwarcie przez Zamawiającego (…)” (vide str. 11 SIWZ z 17.11.2017 r.), zatem...

 • KIO 70/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... 4 ustawy Pzp. W przedmiotowym postępowaniu w dniu 10 listopada 2017 r. nastąpiło otwarcie ofert. W zakresie części II postępowania w ramach zadania 4 i 5 ofertę złożył także odwołujący. W dniu 22 listopada 2017 r. zamawiający poinformował odwołującego o...

 • KIO 49/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ..., Izba ustaliła, że w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego otwarcie ofert odbyło się 6 grudnia 2017 r., a w postępowaniu oferty złożyło dwóch wykonawców: Przystępujący i Odwołujący. Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca Przystępujący i jego...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... 3) ustawy Pzp poprzez jego niezastosowanie, pomimo iż złożenie oferty przez Konsorcjum NOKIA stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy ...dziedziny zamówień publicznych”, jakim jest „otwarcie na niezakłóconą konkurencję we wszystkich państwach...

 • KIO 2745/17

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...w żaden sposób nie wykazał, że informacje zawarte na stronach 36- 100 oferty, jak również dokumentacja złożona w odpowiedzi na punkty 1.3. - 1... o zamówieniu, przez jawne otwarcie ofert i udostępnienie protokołu, ofert, oświadczeń składanych w toku ...

 • KIO 2725/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... j. 30-130 Kraków, ul. L. R dla 57 3.192.726,85 Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14.12.2017 r. Oferta przystępującego została sporządzona na formularzu ofertowym według wzoru ustalonego przez zamawiającego. Przystępujący pozostawił niewypełnione pkt. 7 i 8...

 • KIO 2738/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... udzielania zamówień publicznych zasadniczo istnieją dwa terminy (zdarzenia), które są nieprzywracalne: upływ terminu składania ofert oraz otwarcie ofert. Izba uznała, iż w okolicznościach niniejszej sprawy nie mamy do czynienia z sytuacją uchylania się...

 • KIO 29/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... stanowiących podstawę do wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie podniesionych zarzutów. Mianowicie, Izba ustaliła, że w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego otwarcie ofert odbyło się dnia 30 listopada 2017 r., a w postępowaniu w zadaniu nr 6 i 7...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ...ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Sprint S.A. i wykluczenia tego wykonawcy z Postępowania w... 7 p.z.p. poprzez złożenie wniosku o otwarcie na nowo zamkniętej rozprawy, który pozostawał oczywiście bezzasadny. ...

 • KIO 2650/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  .... Zamawiający(…)zwraca uwagę, że odwołanie dotyczy czynności Zamawiającego jaką jest nie otwarcie oferty Odwołującego z uwagi na złożenie jej po upływie terminu składania ofert. Faktem jest, że w przypadku utrzymania w mocy czynności Zamawiającego, jako...

 • KIO 2631/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  .... 193 000,00 zł netto. Otwarcie ofert odbyło się 24 października 2017 r., a w postępowaniu w tej części oferty złożyło trzech wykonawców: oferta 1 wykonawcy Przystępującego, cena ofertowa brutto wynosiła: 221 439,36 zł, oferta 2 wykonawcy COMFORTEL Sp. z o...

 • KIO 2666/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... było, że Wykonawca E nie uzyska samodzielnie przedmiotowego zamówienia, gdyż złożył ofertę z trzecią w kolejności najwyższą ceną całkowitą (spośród 8 ofert); otwarcie ofert nastąpiło 18 sierpnia 2017 r., a zobowiązanie Wykonawcy E do udostępnienia zasobów...

 • KIO 2660/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  ... się w szeregu czynności podejmowanych przez strony, począwszy od publicznego ogłoszenia o zamówieniu, poprzez jawne otwarcie ofert i udostępnienie protokołu aż po upublicznienie treści umowy w sprawie zamówienia publicznego. Reguła jawności postępowania...

 • KIO 2654/17

  Orzeczenia KIO, 29-12-2017

  ... lub przedstawić certyfikat na użyte do montażu części. W dniu 27 listopada 2017 r. nastąpiło otwarcie ofert. Po otwarciu ofert stwierdzono, że czterech pozostałych wykonawców, przedłożyło certyfikat, który obejmuje swoim zakresem produkcję, ew. certyfikat...

 • KIO 2627/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... wspólnotowych w dziedzinie zamówień publicznych, jakim jest otwarcie rynku zamówień na konkurencję (tak Józef Edmund Nowicki... w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w...

 • KIO 2591/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...miał obejmować okres od 11 października 2017r. przez okres 90 dni na kwotę 100 000zł. i w załączeniu przekazano siwz. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20 października 2017r. Z pisma banku wynika, że bank stoi na stanowisku, że podstawa zgłoszenia roszczenia...

 • KIO 2507/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ...na przekazanych Zamawiającemu dokumentach – ofertach. Ważność ofert nie może być kwestionowana przez Zamawiającego, gdyż na dzień składania ofert są one aktualne i obowiązujące. Oferta firmy PIPELIFE jest z 1 sierpnia 2017 r., a otwarcie ofert odbyło się 4...

 • KIO 2525/17, KIO 2529/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... pkt 20.1 Część I w zakresie kryterium oceny ofert). Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wyznaczone obowiązującymi... w tym w ilości miejsca potrzebnej na tzw. otwarcie odwłoka w trakcie którego następuje wysyp skompaktowanych odpadów. O...

 • KIO 2421/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... 7 listopada 2017, tj. w dniu zapoznania się z ujawnioną częścią treści ofert konkurencyjnych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23 października 2017. Odwołujący złożył wniosek o wgląd do ofert złożonych w Postępowaniu w dniu 25 października 2017. W dniu 3...

 • KIO 2522/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... pkt 2) i 4) ustawy. W przedmiotowym postępowaniu w dniu 10.11.2017 r. nastąpiło otwarcie oferty. W zakresie części II postępowania w zamach zadania 4 i 5 ofertę złożył m.in. Odwołujący – LubCom Spółka z o.o. 12 W dniu 22.11...

 • KIO 2514/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ...do wyjaśnień w sytuacji, gdy zamawiający powziął wątpliwość co do zgodności treści oferty odwołującego z treścią SIWZ w części I; 4. art. 7 ust...dp.). funkcjonalność musi pozwalać na automatyczne otwarcie zgłoszenia serwisowego w bazie serwisowej producenta ...

 • KIO 2461/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... autorskiego”. W dniu 19 września 2017 r. odbyło się otwarcie ofert. W Części I, będącej przedmiotem rozpoznania w niniejszym postępowaniu odwoławczym zostały złożone trzy oferty, przez następujących wykonawców:  Wykonawców wspólnie ubiegających się o...

 • KIO 2502/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  .... Z uwagi na fakt, iż w przedmiotowej sprawie Zamawiający powstrzymywał się z wyborem przez bardzo długi czas (otwarcie ofert miało miejsce dnia 17 maja 2017 r. i z pewnością nie ma obecnie żadnych podstaw do dalszego odwlekania tej czynności), ...

 • KIO 2430/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... poz. 1666, który został opublikowany 12 października 2016 r., czyli ponad dwa miesiące po dacie otwarcia ofert, które to otwarcie ofert miało miejsce 26 czerwca 2016 r. Powołanie się na oznaczenie konkretnego numeru Dziennika Urzędowego, który nie istniał...

 • KIO 2451/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ... 18 zadań, z czego każde zadanie obejmowało inną lokalizację sprzedaży biletów. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 5 października 2017 r. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w tym...

 • KIO 2394/17, KIO 2409/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ... publicznego na Kontrakt 66 „Nadzór nad realizacją robót budowlanych — Inżynier Kontraktu” DZ/66/2017r wszczęte zostało 30 czerwca 2017r. otwarcie ofert nastąpiło 10 sierpnia 2017 r. W obecnym stanie prawnym, z uwagi na brzmienie art. 26 ust. 1 ustawy...

 • KIO 2444/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... przedmiotowego zamówienia, co powinno skutkować wykluczeniem go z Postępowania i odrzuceniem jego oferty; 4 3. art. 24 ust. 1 pkt 12 z zw. ... sentencji wyroku). Na posiedzeniu niejawnym poprzedzającym otwarcie rozprawy Odwołujący oświadczył, że cofa zarzut ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij