• KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... całości czynności związanych jedynie m.in. z oceną propozycji oznakowania pojazdów lub elementów ich wyposażenia, propozycją wzorów umundurowania kierowców itp. Zamawiający podkreśla natomiast, iż na żadnym etapie postępowania nie był przewidziany proces...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... czasie wraz z opisem potencjalnych ryzyk i zagrożeń dla właściwej realizacji poszczególnych zadań zamówienia oraz propozycją sposobów zapobiegania i przeciwdziałania w postaci rejestru ryzyk i zagrożeń z oszacowaniem potencjalnego prawdopodobieństwa ich...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...bazowe. Natomiast oferta złożona przez Konsorcjum Demarko, w której wskazano wyłącznie podwozie bazowe (jedna propozycja okładzin tapicerskich) pomimo jednobrzmiącego postanowienia SIWZ została przez Zamawiającego wybrana jako najkorzystniejsza co świadczy...

 • KIO 1370/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... 2018 r. oraz w dniu 11 maja 2018 roku skierował do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pisma z propozycją przedstawienia własnej oferty. W pismach tych odwołujący zapewnił o możliwości zaoferowania polskiej Policji kompletnych rozwiązań w zakresie...

 • KIO 1380/18, KIO 1384/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... Odwołujący I, bezwzględny obowiązek udziału w realizacji zamówienia. 92 Wskazać również należy, iż propozycja Odwołującego I wprowadzenia kryterium „Przedstawiciela Wykonawcy” posiadającego doświadczenie dotyczące budowy i/lub rozbudowy obiektu PKOB...

 • KIO 1227/18

  Orzeczenia KIO, 12-07-2018

  ... złożył ofertę, do której dołączył ww. załącznik nr 9 i wypełnił go w następujący sposób: Lp. Nazwa urządzenia Parametry Propozycja Wykonawcy (producent, parametry, typ urządzenia) Obiekt 1: pompownia główna 1. Pompa zatapialna Q = ͌150 m3/h H = ͌ 12,5 m...

 • KIO 1277/18

  Orzeczenia KIO, 12-07-2018

  ... złożył ofertę, do której dołączył ww. załącznik nr 9 i wypełnił go w następujący sposób: Lp. Nazwa urządzenia Parametry Propozycja Wykonawcy (producent, parametry, typ urządzenia) Obiekt 1: pompownia główna 1. Pompa zatapialna Q = ͌150 m3/h H = ͌ 12,5 m...

 • KIO 1152/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... 11, trzeci akapit 17 BlmSchV (Dyrektywa nr 17 zgodna z prawem niemieckim j euro ochrony powietrza). Nasza propozycja została przyjęta. W okresie kwiecień — sierpień 2017 pomiary procesowe zostały zmodernizowane. Analizator MCA 10 zastąpił analizator MCA...

 • KIO 1090/18, KIO 1092/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ... wskazanych zmian w ustawie Prawo wodne w zakresie zachowania trwałości projektu ("podkryterium A4"), • kompleksowa propozycja działań minimalizujących do wszystkich opisanych ryzyk ("podkryterium A5"). Zastrzeżenia AECOM budzi dokonana przez Zamawiającego...

 • KIO 1120/18

  Orzeczenia KIO, 21-06-2018

  ... dotyczących tej kwestii. Oznacza to, iż Odwołujący nie podjął żadnych działań, które umożliwiłyby mu złożenie oferty z propozycją produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo farmaceutyczne. Przechodząc do oceny...

 • KIO 1022/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... na części i dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych/udzielenie zamówienia w częściach w sposób zgodny z propozycjami Odwołującego: - podział zamówienia na części i wydzielenie co najmniej części dotyczącej dostawy licencji bazodanowych...

 • II K 216/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-06-2018

  ... R. C. (1), jakichkolwiek korzyści majątkowych w związku z tymże przetargiem ani żadnym innym. Wskazał, że nikt z tego typu propozycjami do niego nie występował. Podał, że z R. C. (1) nigdy ani bezpośrednio ani telefonicznie nie rozmawiał na temat firmy...

 • KIO 941/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... z dnia 06.04.2018r. przychylił się do wniosku wykonawcy i wyznaczył nowy termin złożenia oświadczeń i dokumentów, zgodnie z propozycją wykonawcy, tj. do dnia 11.04.2018 r. W tym właśnie dniu Odwołujący złożył uzupełniające dokumenty, w tym wydruk z...

 • KIO 860/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...). Natomiast w wyroku z 30.03.2016 r. o sygn. akt KIO 371/16 trafnie wskazano, że „Jakkolwiek opozycja opierała się na słusznym założeniu, że zgłaszający przystąpienie popiera decyzję zamawiającego, która de facto uniemożliwia mu uzyskanie zamówienia...

 • KIO 733/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  .... „Prosimy o doprecyzowanie i wyjaśnienie wymaganych na bieżącym etapie dokumentów tj. opis metodyki, opis próbki oraz propozycja umowy. Czy wszystkie ww. dokumenty są obligatoryjne do przygotowania i dołączenia do oferty wstępnej? Czy jeżeli wykonawca...

 • KIO 724/18, KIO 737/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - w celu uzyskania punktacji, zgodnie z poniższą propozycją: DOŚWIADCZENIE KLUCZOWEGO ZESPOŁU OSÓB WYZNACZONYCH DO KIEROWANIA BUDOWĄ I ROBOTAMI BUDOWLANYMI (Dko) W kryterium „DOŚWIADCZENIE...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... lub urządzenia, przy czym jednocześnie Zamawiający przyjął w wyjaśnieniu zawartym pod tabelą tego załącznika, że propozycja rozwiązań równoważnych będzie realizowana przez wskazanie ich producenta. Jak wyżej wskazano z ustalonych w toku postępowania...

 • KIO 537/18, KIO 538/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... licencji, której Zamawiający powinien zażądać również ze względu na ten interes Odwołującego. Zmiana treści SIWZ 70. Propozycja zmiany treści SIWZ przekazana przez Odwołującego w ramach poprzedniego postępowania przed Izbą (sygn. akt KIO 2506/17) spotkała...

 • KIO 563/18, KIO 573/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ..., 12 w zależności od ilości i rodzaju wydobytych obiektów np. w sposób jak proponował. Zgodnie z propozycją, w Wykazie płatności powinna zostać dodana pozycja nr III ,,Wydobycie obiektów ferromagnetycznych potencjalnie niebezpiecznych na torze wodnym...

 • KIO 382/18, KIO 383/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ...pismo odwołującego do zamawiającego 29.01.2018 Sygn: UE 32/01/2018, wzywające do realizacji umowy SRK/KWK/K/13/17 z propozycją negocjacji. Przeprowadzono również dowód na wniosek zamawiającego w uzupełnieniu wniosku dowodowego do sprawy KIO 382/18 z oferty...

 • II K 618/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-03-2018

  ... tej części umowy Gmina miała zapłacić kwotę 147.600 zł. Należy zauważyć, że kwoty przyjęte w umowie były tożsame z propozycjami cen jakie zaoferowali w swej pisemnej ofercie R. G. (2) i K. J.. W imieniu Gminy P. umowę podpisali burmistrz...

 • KIO 250/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ...polskiej branży meblarskiej na 6 rynkach zagranicznych wraz z: 1. opisem celu badania i proponowanych zagadnień badawczych, 2. propozycją metod i technik badawczych, które zamierza zastosować przy realizacji badania, w tym technik analizy danych, 3. opisem...

 • KIO 247/18

  Orzeczenia KIO, 26-02-2018

  ... rysunku w załączniku nr 7 do oferty wstępnej (str. 335). Dodatkowo wykonawca umieścił zdjęcia poszczególnych urządzeń w załączniku numer 2 „Propozycja wykonania WTI" np. punkt 5.23 - serwer, 5.24 - macierz dyskowa, 5.25 - macierz dyskowa BACKUP. {ad...

 • KIO 281/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ...nie dłużej niż 30 dni. Zamawiający poinformował także o dokonaniu zmian w kryteriach oceny ofert poprzez dodanie zgodnie z propozycją kryterium jakości, czyli: cena – 60 punktów, gwarancja - 20 punktów, jakość – 20 punktów. Zamawiający odniósł się także do...

 • XXIII Ga 1641/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-02-2018

  ..., w którym zgłosił „opozycję” przeciwko wstąpieniu obu konsorcjów po stronie Zamawiającego. Sąd nie bez powodu słowo „opozycja” ujmuje w cudzysłów, albowiem wbrew intencjom Skarżącego - w przedmiotowej sprawie - na etapie postępowania skargowego (będącego...

 • XI GC 821/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-02-2018

  ... proponuje pozwanej rzekomo lepsze komputery w zamian za długi czas oczekiwania. Zupełnie nie przekonują wyjaśnienia, jakoby propozycja ta była wyłącznie reakcją na niegrzeczne zachowania męża powódki. W takiej bowiem sytuacji w mailu ponownie zostałoby...

 • KIO 126/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ... relacji połączeń wieloetapowych, minimalnej ilości przesiadek i najkrótszych połączeń na danej trasie, 3) w propozycjach uwzględniać realny czas na przesiadki, odprawy, uwzględniając specyfikę danego lotniska, 4) najniższych z dostępnych taryf...

 • KIO 75/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ...w art. 66 § 1 k.c. wskazano dwie konstytutywne cechy oferty, stwierdzając, że jest to stanowcza propozycja zawarcia umowy skierowana do drugiej strony, określająca jej istotne postanowienia. W świetle powyższej legalnej definicji oferty obowiązującej także...

 • KIO 2650/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... 283 [Registrar`s Office(Room 283)]. W związku z tym dostawy dokonano przed upływem ostatecznego terminu i propozycja nie powinna była zostać odrzucona. Dodatkowo podkreślono, że zamawiający dokonywał zmian i o wprowadzonej ostatniej zmianie odwołujący...

 • KIO 2710/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ...może otrzymać od poszczególnych członków komisji przetargowej do 3 pkt; 2) propozycje rozwiązań wskazanych problemów wraz z propozycjami zastosowania nowych technologii i rozwiązań do współpracy z Zamawiającym - za tę część opisu wykonawca może otrzymać od...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij