• KIO 126/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ... relacji połączeń wieloetapowych, minimalnej ilości przesiadek i najkrótszych połączeń na danej trasie, 3) w propozycjach uwzględniać realny czas na przesiadki, odprawy, uwzględniając specyfikę danego lotniska, 4) najniższych z dostępnych taryf...

 • KIO 75/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ...w art. 66 § 1 k.c. wskazano dwie konstytutywne cechy oferty, stwierdzając, że jest to stanowcza propozycja zawarcia umowy skierowana do drugiej strony, określająca jej istotne postanowienia. W świetle powyższej legalnej definicji oferty obowiązującej także...

 • KIO 2650/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... 283 [Registrar`s Office(Room 283)]. W związku z tym dostawy dokonano przed upływem ostatecznego terminu i propozycja nie powinna była zostać odrzucona. Dodatkowo podkreślono, że zamawiający dokonywał zmian i o wprowadzonej ostatniej zmianie odwołujący...

 • KIO 2710/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ...może otrzymać od poszczególnych członków komisji przetargowej do 3 pkt; 2) propozycje rozwiązań wskazanych problemów wraz z propozycjami zastosowania nowych technologii i rozwiązań do współpracy z Zamawiającym - za tę część opisu wykonawca może otrzymać od...

 • KIO 2683/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ... wyboru. Celem zamawiającego jest pozyskanie ofert realnych cenowo, adekwatnych do aktualnej sytuacji rynkowej wraz z realnymi propozycjami terminu wykonania oraz potrzebnego czasu zamknięć torowych. Zamawiający wskazuje, że w 2015 r. Centrum Unijnych...

 • T-136/15

  Orzeczenia ETS, 14-12-2017

  ... Skarżąca wskazała w ten sposób, że w jej opinii propozycja Parlamentu jest równoznaczna z odmową dostępu. W związku z tym...elektronicznej z dnia 9 grudnia 2014 r. Parlament uściślił, że jego propozycja z dnia 3 grudnia 2014 r. wcale nie polegała na odmowie ...

 • KIO 2515/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... na części i dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych/udzielenie zamówienia w częściach w sposób zgodny z propozycjami odwołującego, tj. albo podział zamówienia na cztery osobne części/pakiety w ten sposób, że poszczególne części/pakiety...

 • KIO 2502/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... do postepowania odwoławczego nie podlegała uwzględnieniu. Jak bowiem wynika z treści art. 185 ust. 4 ustawy Pzp opozycja stanowi środek ochrony prawnej nakierowany na wykazanie braku interesu wykonawcy w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do...

 • KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ... technicznych. 15.4.2 Zmiany zaproponowane przez Wykonawcę 59 (i) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z propozycją zmian i modyfikacji w Dokumentacji Projektowej lub w technologii wykonania Robót Budowlanych, z zastrzeżeniem, iż zmiana taka nie...

 • KIO 2248/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... zawarta w pytaniu została więc już wcześniej uwzględniona przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że propozycja zawarta w pytaniu odnośnie definicji „robót zamiennych” odpowiada definicji tego pojęcia zawartej w par. 13 ust. 1 załącznika...

 • KIO 2115/17

  Orzeczenia KIO, 26-10-2017

  ...art. 26 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wezwie do przedłożenia próbek oferenta, którego oferta została oceniona najwyżej. Powyższa propozycja zmiany zapisów 5 SIWZ jest zgodna z ustawą PZP oraz rozporządzeniem o dokumentach, których Zamawiający może żądać od...

 • KIO 2092/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ... Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia – podstawy monitora, której zastosowanie jest sprzeczne z wymaganiami określonymi w SIWZ. Propozycja Odwołującego w zakresie demontażu i ponownego montażu z obróconym o 90 stopni adapterem również nie spełniała...

 • KIO 2062/17

  Orzeczenia KIO, 18-10-2017

  ... co do dokonania zmian w treści złożonej oferty. Nie widzi też podstaw dla twierdzenia, że była to jedynie propozycja Przystępującego, jego celem było bowiem zawarcie umowy w zaproponowanymi zmianami. Odniósł się do stanowiska zaprezentowanego w piśmie...

 • KIO 1985/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...treści ogłoszenia o zamówienia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących terminu realizacji zamówienia, zgodnie z propozycją Odwołującego, tj. wydłużenie terminu do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. 4. nakazanie zamawiającemu dokonanie...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...Kopia zgłoszenia została przekazana Zamawiającemu oraz Odwołującemu. W zakresie niniejszego zgłoszonego przystąpienia została zgłoszona na posiedzeniu opozycja przez Odwołującego, którą Izba uwzględniła, w konsekwencji uznając, że B. S.A. nie ma interesu w...

 • KIO 1982/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ...na wezwanie z dnia 1 sierpnia 2017 wyjaśniamy, iż na niską cenę zaoferowaną w przetargu ma przede wszystkim wpływ propozycja wykonania masztu z aluminium na bazie własnego oryginalnego wzoru projektu. Zastosowanie tego materiału, w przeciwieństwie do stali...

 • KIO 1875/17, KIO 1877/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...). 21 Zamawiający w treści uzasadnienia odrzucenia oferty podniósł, że jego obawy i wątpliwości budzi również propozycja optymalizacji procesu wykonania zamówienia modernizacji śluz, w oparciu o którą Konsorcjum EKO-WOD skalkulowało ofertę, nie posiadając...

 • KIO 1828/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ... i 6 projektu konstrukcji. Odwołujący zakłada likwidację drenażu i zastąpienia go monitoringiem sensorycznym, jednak taka propozycja stanowi wyłącznie system informacyjny a nie efektywny system odwodnienia. Gdyby monitoring sensoryczny został zaproponowany...

 • KIO 1785/17

  Orzeczenia KIO, 13-09-2017

  ... odmówił przed terminem składania ofert spotkania z wykonawcą A.. Odwołujący twierdził, że wobec tego, iż propozycja spotkania została odrzucona przez wykonawcę T. to wystosował do niego zapytanie ofertowe. Przystępujący zaprzeczył, aby otrzymał...

 • I C 71/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-09-2017

  ... widzenia jego zgodności z harmonogramem , co stwierdził zamawiający. Pozwana spółka wystąpiła w związku z powyższym z propozycją zmian do harmonogramu rzeczowo - finansowego, na co powód wyraził zgodę. Zmiana harmonogramu dotyczyła generalnie przedłużenia...

 • KIO 1686/17

  Orzeczenia KIO, 29-08-2017

  ... osobny port na słuchawki i 1 osobny na mikrofon i 1 port audio combo. Żądanie przez Odwołującego modyfikacji zgodnie z propozycją wskazaną przez niego w odwołaniu doprowadzić może do zaoferowania sprzętu, który posiadać będzie 1 port audio combo oraz 1...

 • KIO 1570/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ... powodu Zamawiający wymaga najwyższych standardów jakościowych, kontroluje Wykonawców i posiada narzędzia w postaci wysokich kar umownych. Propozycja zmian kar umownych sugerowana przez Odwołującego, spowodowałaby m.in., iż Wykonawca, który przez 90 dni (a...

 • KIO 1493/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ...w SIWZ nie wyrażono nic na temat takich doświadczeń ani takiej potrzeby Zamawiającego; • Biegły Pani A.Ż. - „Propozycja aktualizacji metodyki Trampolina nie jest oryginalnym rozwiązaniem - została wyspecyfikowana w załączniku nr 1 do wzoru umowy – OPZ jako...

 • KIO 1500/17

  Orzeczenia KIO, 31-07-2017

  ... na części i dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych/udzielenie zamówienia w częściach w sposób zgodny z propozycjami odwołującego, tj. podział zamówienia na 11 (jedenaście) części poprzez wydzielenie usług serwisowych dotyczących każdego z...

 • KIO 1432/17

  Orzeczenia KIO, 31-07-2017

  ... pozyskania praw do kodów, lecz ze względu na swą słabą pozycję negocjacyjną spotkał się ze zbyt wygórowaną propozycją cenową pozostały gołosłowne, gdyż zamawiający na ich poparcie nie przedstawił żadnych twierdzeń. Powyższe oznacza także, że zamawiający...

 • KIO 1383/17

  Orzeczenia KIO, 19-07-2017

  ... z zastosowaniem cennika O. lub S.. Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany treści Wzoru Umowy. Nieuwzględniona zostaje jedynie propozycja, zamiany ściśle określonej daty zakończenia robót budowlanych na liczbę miesięcy liczoną od dnia podpisania Umowy...

 • KIO 1340/17

  Orzeczenia KIO, 14-07-2017

  ... uzasadniał wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie oferty, zważywszy dodatkowo na fakt uzupełnienia treści Wykazu osób alternatywną propozycją osoby Kierownika budowy Panem M. Z. Samodzielne uzupełnienie treści dokumentu wyczerpało możliwość i podstawy prawne...

 • KIO 1258/17

  Orzeczenia KIO, 07-07-2017

  ... opisem potencjalnych ryzyk i zagrożeń dla właściwej realizacji poszczególnych zadań w każdym etapie zamówienia oraz propozycją sposobów zapobiegania i przeciwdziałania w postaci rejestru ryzyk i zagrożeń z oszacowaniem potencjalnego prawdopodobieństwa ich...

 • KIO 1207/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ... przyznawania punktów za poszczególne kryteria, wskazując, iż punktem odniesienia jest najniższa propozycja na dane kryterium z wszystkich nieodrzuconych ofert - i z taką propozycją porównuje się propozycje innych wykonawców. 1.4 Przykładowo - zgodnie z...

 • KIO 1192/17

  Orzeczenia KIO, 28-06-2017

  ... opisem potencjalnych ryzyk i zagrożeń dla właściwej realizacji poszczególnych zadań w każdym etapie zamówienia oraz propozycją sposobów zapobiegania i przeciwdziałania w postaci rejestru ryzyk i zagrożeń z oszacowaniem potencjalnego prawdopodobieństwa ich...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij