• T-182/15

  Orzeczenia ETS, 09-04-2019

  ... przez skarżącą przed Sądem. 102    Po pierwsze, wniosku tego nie podważa złożona w dniu 15 grudnia 2014 r. propozycja wycofania przez konsorcjum TEPting jego oferty w odniesieniu do części nr 4, ponieważ skarżąca miała obowiązek udzielenia informacji...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... strefami filharmoniczną a miejską, w tym rozgraniczenie pomiędzy strefami Sinfonietty Cracovii i Capelli Cracoviensis. Propozycja musi uwzględniać dogodną komunikację wszystkich pomieszczeń w ramach stref z uwzględnieniem wszystkich ich elementów: sale...

 • KIO 2665/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... wątpliwości, że otrzymuje taki produkt jakiego wymagał. Wykonawca wypełnił tabelę zgodnie ze wzorem i propozycją Zamawiającego i zaoferował wszystkie komponenty stanowiące przedmiot zamówienia podając ich szczegółowe parametry. Zamawiający nie wskazał...

 • KIO 2619/18

  Orzeczenia KIO, 07-01-2019

  ... z wykonania gładzi, natomiast pozycje kosztorysu branży budowlanej potwierdzają ujęcie wykonania gładzi w ofercie ostatecznej. Podobnie propozycja rezygnacji z pomp ciepła i elementów tej instalacji, które zostały zawarte w kosztorysach i ujęte w cenie...

 • KIO 2535/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ...,80 zł brutto. Średnia arytmetyczna obu ofert to 330.076,80 zł netto i 405.994,46 zł brutto. Zatem propozycja Przystępującego jest o 0,35 % niższa od wartości szacowanej przez Zamawiającego. Od średniej arytmetycznej ofert jest niższa o 2,17...

 • KIO 2473/18, KIO 2478/18

  Orzeczenia KIO, 17-12-2018

  ... wskazane w SIWZ (załącznik nr 3a do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ ) jako, wstępna propozycja rozwiązania oferowanego przez Wykonawcę przed podjęciem negocjacji. Przy czym zakres przedmiotowy składanych wraz z ofertą wstępną próbek...

 • KIO 1287/18, KIO 1290/18, KIO 1297/18, KIO 1301/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... SIWZ zaoferowanego przez Konsorcjum Skoda cyklu przeglądowo - naprawczego, a tym bardziej o niezgodności cyklu zaoferowanego przez Przystępującego Stadler, którego propozycja nie odbiegała w aż tak znaczny sposób od ofert pozostałych wykonawców, jak...

 • KIO 2347/18

  Orzeczenia KIO, 28-11-2018

  ... 2018 r. wynika, że przedstawiciele Stekop spotkali się z pracownikami ochrony Guard-Service i celem spotkania była propozycja zatrudnienia tych pracowników przez Stekop w latach 2019- 2021 i przedstawienie warunków placowych – wynagrodzenie netto 14...

 • KIO 2327/18

  Orzeczenia KIO, 28-11-2018

  .... 185 ust. 2 Pzp, postanowiła o dopuszczeniu ww. wykonawców do udziału w postępowaniu odwoławczym. Tym samym opozycja Odwołującego przeciw przystąpieniu Wykonawcy C została oddalona wobec nie uprawdopodobnienia braku interesu w rozstrzygnięciu odwołania na...

 • KIO 2332/18

  Orzeczenia KIO, 26-11-2018

  ... celem podpisania umowy (na potwierdzenie złożył pismo zamawiającego – WOG Świętoszów z 19 listopada 2018 r.). Również propozycja odwołującego co do wyznaczenia terminu zawarcia umowy 12 listopada 2018 r. wydaje się jedynie pozorną. Jak powszechnie...

 • KIO 2269/18, KIO 2290/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  ... publicznego zamówieni. Powołuje się na orzecznictwo KIO, zgodnie z którym oferta jest to skierowana do adresata, stanowcza propozycja zawarcia umowy określonej treści, do elementów definicyjnych należą tu (m.in.) minimum treściowe oferty, którym jest...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... do jednostronnego narzucenia wykonawcy długości okresu przyspieszenia. Z pkt 5.2. wynika bowiem, że propozycja przyspieszenia składana przez wykonawcę w odpowiedzi na wniosek Koordynatora Umowy Zamawiającego poddawana jest negocjacjom. Wynikający...

 • KIO 2192/18

  Orzeczenia KIO, 08-11-2018

  ... orzekający uznał, że wobec nie wykazania przez Przystępującego interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść Zamawiającego opozycja Odwołującego jest zasadna. Izba stwierdziła ponadto, że nie została wypełniona żadna z przesłanek ustawowych skutkujących...

 • KIO 2140/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ... o: 1. uwzględnienia odwołania; 2. nakazanie zamawiającemu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób zgodny z propozycjami odwołującego zawartymi w uzasadnieniu odwołania; 3. nakazanie zamawiającemu zmiany terminu składania ofert o czas niezbędny do...

 • KIO 2065/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ... ofert, zwłaszcza w sytuacji braku określenia granicznej wartości robót, za którą przyznawane jest maksimum punktów (a propozycja Odwołującego takiej wartości granicznej nie zawierała). Izba nie kwestionuje tego jak cennym jest doświadczenie w realizacji...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  .... Zgodzić się również należy z Przystępującym, że zawarta w piśmie z dnia 17.09.2018 r. (zawierającym wyjaśnienia) propozycja wymiany tych osób, gdyby Zamawiający uznał, że wykonawca podlega jednak wykluczeniu, może być odczytana w ten sposób, że jest...

 • KIO 2043/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... z wykonawców zwracających się do zamawiającego o wyjaśnienie treści s.i.w.z., a także z propozycjami zmian do projektu umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia, nie podnosił niemożliwości wykonania zamówienia w terminach wskazanych przez zamawiającego...

 • I AGa 158/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 17-10-2018

  ... r., wykazać. Ograniczył się on w tym zakresie wyłącznie do wskazania, iż we wniosku nie została przez powódkę złożona jakakolwiek propozycja ugodowa, a nadto, że na wyznaczone posiedzenie nikt się za nią nie stawił, co nie może być uznane za wystarczające...

 • KIO 2017/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...plastyczna proponowanych rozwiązań - ile punktów otrzyma wykonawca w ramach tego podkryterium; • kompozycja elewacji w tym propozycja oświetlenia obiektu - ile punktów otrzyma wykonawca w ramach tego podkryterium; • rozwiązanie wizualne strefy wejściowej -...

 • KIO 1871/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... powoływał się na interes w rozstrzygnięciu na korzyść zamawiającego szeroko rozumiany przywołując orzecznictwo Izby jak i piśmiennictwo. Opozycja W dniu 27 września 2018 roku pismem z dnia 26 września 2018 roku odwołujący złożył opozycję na podstawie...

 • VIII GC 277/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-09-2018

  ... wyrobu za cenę maksymalną wynoszącą 2,15 euro za kilogram. Pozwany zastrzegł, że w przypadku gdy jego propozycja nie zostanie przyjęta przez powoda, szczegółowo obliczy swoje koszty i przekaże jednoznaczne stanowisko o ile pomniejszy wartość faktury...

 • VIII U 1473/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-09-2018

  ...sprawuje opiekę nad dzieckiem o znacznym stopniu niepełnosprawności wymagającym całodobowej opieki. W związku z tym zwróciła się z propozycją ponownego zatrudnienia do J. G. (1). Ubezpieczona była pracownikiem o najdłuższym stażu pracy. Cieszyła się pełnym...

 • II AKa 29/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 17-09-2018

  ...fakt, iż firma (...) nie złożyła dwóch ofert. O tym, iż taka propozycja padła wobec W. N., jak wynika z wyjaśnień M. B., świadczy... końca pewien, czy polecenie udania się do W. N. z taką propozycją sformułował wobec niego S. S. czy J. M. podczas spotkania, ...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... całości czynności związanych jedynie m.in. z oceną propozycji oznakowania pojazdów lub elementów ich wyposażenia, propozycją wzorów umundurowania kierowców itp. Zamawiający podkreśla natomiast, iż na żadnym etapie postępowania nie był przewidziany proces...

 • KIO 1651/18, KIO 1662/18

  Orzeczenia KIO, 05-09-2018

  .... W dniu 30.08.2018 r. (wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) Odwołujący sformułowań opozycje wobec zgłoszonego przystąpienia. Opozycja została podpisana przez osobę umocowaną do działania w imieniu lidera konsorcjum. Zauważył, że interes, o którym mowa w...

 • KIO 1679/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... odwołanie zostało uwzględnione, gdyż wówczas byłby dopiero na trzeciej pozycji w rankingu ofert. Tym samym w ocenie Izby opozycja nie zasługuje na uwzględnienie. 12 Izba ustaliła, że nie zachodzą przesłanki odrzucenia odwołania na postawie art. 189 ust...

 • KIO 1640/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ...uprawdopodobnił ujemnej przesłanki do zgłoszenia przystąpienia wskazanej w art. 185 ust. 4 ustawy Pzp. W tej sytuacji opozycja podlegała oddaleniu, o czym postanowienie Izba zawarła w protokole rozprawy. Izba uznała, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie...

 • KIO 1668/18

  Orzeczenia KIO, 30-08-2018

  ... 2) art. 144 ust. 1 w zw. z art. 140 ustawy Pzp poprzez niedokonanie zmian w umowie zgodnie z propozycją Odwołującego, tj. niezachowanie okresu realizacji zamówienia, na który została przygotowana oferta Odwołującego - 9 miesięcy; użyte w opisie przedmiotu...

 • KIO 1604/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... ta przesądza również o tym, że nie mogła ona być także adresatem propozycji jej zmiany, zaś okoliczności, że propozycja ta została skierowana bezpośrednio do Kierownika jednostki Zamawiający w toku postępowania odwoławczego nie udowodnił. Jak wynika ze...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... czasie wraz z opisem potencjalnych ryzyk i zagrożeń dla właściwej realizacji poszczególnych zadań zamówienia oraz propozycją sposobów zapobiegania i przeciwdziałania w postaci rejestru ryzyk i zagrożeń z oszacowaniem potencjalnego prawdopodobieństwa ich...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij