• KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... do jednostronnego narzucenia wykonawcy długości okresu przyspieszenia. Z pkt 5.2. wynika bowiem, że propozycja przyspieszenia składana przez wykonawcę w odpowiedzi na wniosek Koordynatora Umowy Zamawiającego poddawana jest negocjacjom. Wynikający...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  .... Zgodzić się również należy z Przystępującym, że zawarta w piśmie z dnia 17.09.2018 r. (zawierającym wyjaśnienia) propozycja wymiany tych osób, gdyby Zamawiający uznał, że wykonawca podlega jednak wykluczeniu, może być odczytana w ten sposób, że jest...

 • KIO 2043/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... z wykonawców zwracających się do zamawiającego o wyjaśnienie treści s.i.w.z., a także z propozycjami zmian do projektu umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia, nie podnosił niemożliwości wykonania zamówienia w terminach wskazanych przez zamawiającego...

 • KIO 2017/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...plastyczna proponowanych rozwiązań - ile punktów otrzyma wykonawca w ramach tego podkryterium; • kompozycja elewacji w tym propozycja oświetlenia obiektu - ile punktów otrzyma wykonawca w ramach tego podkryterium; • rozwiązanie wizualne strefy wejściowej -...

 • KIO 1871/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... powoływał się na interes w rozstrzygnięciu na korzyść zamawiającego szeroko rozumiany przywołując orzecznictwo Izby jak i piśmiennictwo. Opozycja W dniu 27 września 2018 roku pismem z dnia 26 września 2018 roku odwołujący złożył opozycję na podstawie...

 • VIII U 1473/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-09-2018

  ...sprawuje opiekę nad dzieckiem o znacznym stopniu niepełnosprawności wymagającym całodobowej opieki. W związku z tym zwróciła się z propozycją ponownego zatrudnienia do J. G. (1). Ubezpieczona była pracownikiem o najdłuższym stażu pracy. Cieszyła się pełnym...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... całości czynności związanych jedynie m.in. z oceną propozycji oznakowania pojazdów lub elementów ich wyposażenia, propozycją wzorów umundurowania kierowców itp. Zamawiający podkreśla natomiast, iż na żadnym etapie postępowania nie był przewidziany proces...

 • KIO 1651/18, KIO 1662/18

  Orzeczenia KIO, 05-09-2018

  .... W dniu 30.08.2018 r. (wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) Odwołujący sformułowań opozycje wobec zgłoszonego przystąpienia. Opozycja została podpisana przez osobę umocowaną do działania w imieniu lidera konsorcjum. Zauważył, że interes, o którym mowa w...

 • KIO 1679/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... odwołanie zostało uwzględnione, gdyż wówczas byłby dopiero na trzeciej pozycji w rankingu ofert. Tym samym w ocenie Izby opozycja nie zasługuje na uwzględnienie. 12 Izba ustaliła, że nie zachodzą przesłanki odrzucenia odwołania na postawie art. 189 ust...

 • KIO 1640/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ...uprawdopodobnił ujemnej przesłanki do zgłoszenia przystąpienia wskazanej w art. 185 ust. 4 ustawy Pzp. W tej sytuacji opozycja podlegała oddaleniu, o czym postanowienie Izba zawarła w protokole rozprawy. Izba uznała, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie...

 • KIO 1668/18

  Orzeczenia KIO, 30-08-2018

  ... 2) art. 144 ust. 1 w zw. z art. 140 ustawy Pzp poprzez niedokonanie zmian w umowie zgodnie z propozycją Odwołującego, tj. niezachowanie okresu realizacji zamówienia, na który została przygotowana oferta Odwołującego - 9 miesięcy; użyte w opisie przedmiotu...

 • KIO 1604/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... ta przesądza również o tym, że nie mogła ona być także adresatem propozycji jej zmiany, zaś okoliczności, że propozycja ta została skierowana bezpośrednio do Kierownika jednostki Zamawiający w toku postępowania odwoławczego nie udowodnił. Jak wynika ze...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... czasie wraz z opisem potencjalnych ryzyk i zagrożeń dla właściwej realizacji poszczególnych zadań zamówienia oraz propozycją sposobów zapobiegania i przeciwdziałania w postaci rejestru ryzyk i zagrożeń z oszacowaniem potencjalnego prawdopodobieństwa ich...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...bazowe. Natomiast oferta złożona przez Konsorcjum Demarko, w której wskazano wyłącznie podwozie bazowe (jedna propozycja okładzin tapicerskich) pomimo jednobrzmiącego postanowienia SIWZ została przez Zamawiającego wybrana jako najkorzystniejsza co świadczy...

 • KIO 1370/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... 2018 r. oraz w dniu 11 maja 2018 roku skierował do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pisma z propozycją przedstawienia własnej oferty. W pismach tych odwołujący zapewnił o możliwości zaoferowania polskiej Policji kompletnych rozwiązań w zakresie...

 • KIO 1380/18, KIO 1384/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... Odwołujący I, bezwzględny obowiązek udziału w realizacji zamówienia. 92 Wskazać również należy, iż propozycja Odwołującego I wprowadzenia kryterium „Przedstawiciela Wykonawcy” posiadającego doświadczenie dotyczące budowy i/lub rozbudowy obiektu PKOB...

 • KIO 1227/18

  Orzeczenia KIO, 12-07-2018

  ... złożył ofertę, do której dołączył ww. załącznik nr 9 i wypełnił go w następujący sposób: Lp. Nazwa urządzenia Parametry Propozycja Wykonawcy (producent, parametry, typ urządzenia) Obiekt 1: pompownia główna 1. Pompa zatapialna Q = ͌150 m3/h H = ͌ 12,5 m...

 • KIO 1277/18

  Orzeczenia KIO, 12-07-2018

  ... złożył ofertę, do której dołączył ww. załącznik nr 9 i wypełnił go w następujący sposób: Lp. Nazwa urządzenia Parametry Propozycja Wykonawcy (producent, parametry, typ urządzenia) Obiekt 1: pompownia główna 1. Pompa zatapialna Q = ͌150 m3/h H = ͌ 12,5 m...

 • KIO 1152/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... 11, trzeci akapit 17 BlmSchV (Dyrektywa nr 17 zgodna z prawem niemieckim j euro ochrony powietrza). Nasza propozycja została przyjęta. W okresie kwiecień — sierpień 2017 pomiary procesowe zostały zmodernizowane. Analizator MCA 10 zastąpił analizator MCA...

 • VIII GC 426/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-06-2018

  ... jak i przeprojektowywanie przybudówek. Odnośnie do przybudówek należy zaakcentować, że – jak zeznał świadek A. K. (1) – propozycja rozebrania wynikała z przeprowadzenia wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Istotne jest jednak, że pozwana miała dokonać tej...

 • KIO 1090/18, KIO 1092/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ... wskazanych zmian w ustawie Prawo wodne w zakresie zachowania trwałości projektu ("podkryterium A4"), • kompleksowa propozycja działań minimalizujących do wszystkich opisanych ryzyk ("podkryterium A5"). Zastrzeżenia AECOM budzi dokonana przez Zamawiającego...

 • KIO 1120/18

  Orzeczenia KIO, 21-06-2018

  ... dotyczących tej kwestii. Oznacza to, iż Odwołujący nie podjął żadnych działań, które umożliwiłyby mu złożenie oferty z propozycją produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo farmaceutyczne. Przechodząc do oceny...

 • KIO 1022/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... na części i dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych/udzielenie zamówienia w częściach w sposób zgodny z propozycjami Odwołującego: - podział zamówienia na części i wydzielenie co najmniej części dotyczącej dostawy licencji bazodanowych...

 • II K 216/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-06-2018

  ... R. C. (1), jakichkolwiek korzyści majątkowych w związku z tymże przetargiem ani żadnym innym. Wskazał, że nikt z tego typu propozycjami do niego nie występował. Podał, że z R. C. (1) nigdy ani bezpośrednio ani telefonicznie nie rozmawiał na temat firmy...

 • KIO 941/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... z dnia 06.04.2018r. przychylił się do wniosku wykonawcy i wyznaczył nowy termin złożenia oświadczeń i dokumentów, zgodnie z propozycją wykonawcy, tj. do dnia 11.04.2018 r. W tym właśnie dniu Odwołujący złożył uzupełniające dokumenty, w tym wydruk z...

 • KIO 860/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...). Natomiast w wyroku z 30.03.2016 r. o sygn. akt KIO 371/16 trafnie wskazano, że „Jakkolwiek opozycja opierała się na słusznym założeniu, że zgłaszający przystąpienie popiera decyzję zamawiającego, która de facto uniemożliwia mu uzyskanie zamówienia...

 • KIO 733/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  .... „Prosimy o doprecyzowanie i wyjaśnienie wymaganych na bieżącym etapie dokumentów tj. opis metodyki, opis próbki oraz propozycja umowy. Czy wszystkie ww. dokumenty są obligatoryjne do przygotowania i dołączenia do oferty wstępnej? Czy jeżeli wykonawca...

 • KIO 724/18, KIO 737/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - w celu uzyskania punktacji, zgodnie z poniższą propozycją: DOŚWIADCZENIE KLUCZOWEGO ZESPOŁU OSÓB WYZNACZONYCH DO KIEROWANIA BUDOWĄ I ROBOTAMI BUDOWLANYMI (Dko) W kryterium „DOŚWIADCZENIE...

 • XXV C 1697/12

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 27-04-2018

  ... GDDKiA z 11.05.2012 r. wraz z propozycją aneksu do umowy i rozliczeniem – k. 9768-9772, pismo Wykonawcy z 23....05.2012 r. wraz z propozycją aneksu do umowy – k. 9774-9778, zeznania świadków: A. K. (1) – k....

 • IV P 78/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-04-2018

  ... do pewnych nieporozumień pomiędzy wspólnikami co do tego, jak działalnośc ma być prowadzona. Wówczas to powód wyszedł z propozycją, a pozwana się na to zgodziła, by uruchomić i uaktywnić nową działalność w ramach zarejestrowanej przez nią działalności...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij