• KIO 1985/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...treści ogłoszenia o zamówienia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących terminu realizacji zamówienia, zgodnie z propozycją Odwołującego, tj. wydłużenie terminu do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. 4. nakazanie zamawiającemu dokonanie...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...Kopia zgłoszenia została przekazana Zamawiającemu oraz Odwołującemu. W zakresie niniejszego zgłoszonego przystąpienia została zgłoszona na posiedzeniu opozycja przez Odwołującego, którą Izba uwzględniła, w konsekwencji uznając, że B. S.A. nie ma interesu w...

 • KIO 1982/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ...na wezwanie z dnia 1 sierpnia 2017 wyjaśniamy, iż na niską cenę zaoferowaną w przetargu ma przede wszystkim wpływ propozycja wykonania masztu z aluminium na bazie własnego oryginalnego wzoru projektu. Zastosowanie tego materiału, w przeciwieństwie do stali...

 • KIO 1875/17, KIO 1877/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...). 21 Zamawiający w treści uzasadnienia odrzucenia oferty podniósł, że jego obawy i wątpliwości budzi również propozycja optymalizacji procesu wykonania zamówienia modernizacji śluz, w oparciu o którą Konsorcjum EKO-WOD skalkulowało ofertę, nie posiadając...

 • KIO 1828/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ... i 6 projektu konstrukcji. Odwołujący zakłada likwidację drenażu i zastąpienia go monitoringiem sensorycznym, jednak taka propozycja stanowi wyłącznie system informacyjny a nie efektywny system odwodnienia. Gdyby monitoring sensoryczny został zaproponowany...

 • KIO 1785/17

  Orzeczenia KIO, 13-09-2017

  ... odmówił przed terminem składania ofert spotkania z wykonawcą A.. Odwołujący twierdził, że wobec tego, iż propozycja spotkania została odrzucona przez wykonawcę T. to wystosował do niego zapytanie ofertowe. Przystępujący zaprzeczył, aby otrzymał...

 • KIO 1686/17

  Orzeczenia KIO, 29-08-2017

  ... osobny port na słuchawki i 1 osobny na mikrofon i 1 port audio combo. Żądanie przez Odwołującego modyfikacji zgodnie z propozycją wskazaną przez niego w odwołaniu doprowadzić może do zaoferowania sprzętu, który posiadać będzie 1 port audio combo oraz 1...

 • KIO 1570/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ... powodu Zamawiający wymaga najwyższych standardów jakościowych, kontroluje Wykonawców i posiada narzędzia w postaci wysokich kar umownych. Propozycja zmian kar umownych sugerowana przez Odwołującego, spowodowałaby m.in., iż Wykonawca, który przez 90 dni (a...

 • KIO 1493/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ...w SIWZ nie wyrażono nic na temat takich doświadczeń ani takiej potrzeby Zamawiającego; • Biegły Pani A.Ż. - „Propozycja aktualizacji metodyki Trampolina nie jest oryginalnym rozwiązaniem - została wyspecyfikowana w załączniku nr 1 do wzoru umowy – OPZ jako...

 • KIO 1432/17

  Orzeczenia KIO, 31-07-2017

  ... pozyskania praw do kodów, lecz ze względu na swą słabą pozycję negocjacyjną spotkał się ze zbyt wygórowaną propozycją cenową pozostały gołosłowne, gdyż zamawiający na ich poparcie nie przedstawił żadnych twierdzeń. Powyższe oznacza także, że zamawiający...

 • KIO 1500/17

  Orzeczenia KIO, 31-07-2017

  ... na części i dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych/udzielenie zamówienia w częściach w sposób zgodny z propozycjami odwołującego, tj. podział zamówienia na 11 (jedenaście) części poprzez wydzielenie usług serwisowych dotyczących każdego z...

 • KIO 1383/17

  Orzeczenia KIO, 19-07-2017

  ... z zastosowaniem cennika O. lub S.. Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany treści Wzoru Umowy. Nieuwzględniona zostaje jedynie propozycja, zamiany ściśle określonej daty zakończenia robót budowlanych na liczbę miesięcy liczoną od dnia podpisania Umowy...

 • KIO 1340/17

  Orzeczenia KIO, 14-07-2017

  ... uzasadniał wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie oferty, zważywszy dodatkowo na fakt uzupełnienia treści Wykazu osób alternatywną propozycją osoby Kierownika budowy Panem M. Z. Samodzielne uzupełnienie treści dokumentu wyczerpało możliwość i podstawy prawne...

 • KIO 1258/17

  Orzeczenia KIO, 07-07-2017

  ... opisem potencjalnych ryzyk i zagrożeń dla właściwej realizacji poszczególnych zadań w każdym etapie zamówienia oraz propozycją sposobów zapobiegania i przeciwdziałania w postaci rejestru ryzyk i zagrożeń z oszacowaniem potencjalnego prawdopodobieństwa ich...

 • KIO 1207/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ... przyznawania punktów za poszczególne kryteria, wskazując, iż punktem odniesienia jest najniższa propozycja na dane kryterium z wszystkich nieodrzuconych ofert - i z taką propozycją porównuje się propozycje innych wykonawców. 1.4 Przykładowo - zgodnie z...

 • KIO 1192/17

  Orzeczenia KIO, 28-06-2017

  ... opisem potencjalnych ryzyk i zagrożeń dla właściwej realizacji poszczególnych zadań w każdym etapie zamówienia oraz propozycją sposobów zapobiegania i przeciwdziałania w postaci rejestru ryzyk i zagrożeń z oszacowaniem potencjalnego prawdopodobieństwa ich...

 • KIO 1015/17

  Orzeczenia KIO, 12-06-2017

  ...pn.: „Para pomocnicza, Schemat technologiczny" (wprowadzono rewizję „b"); - Cl-61231 pn.; „Para pomocnicza do nowego bloku. Propozycja trasy rurociągu w istniejącym budynku maszynowni" (wprowadzono rewizję „b"), - uzupełniono opisy: - rurociąg przesyłowy -...

 • KIO 1034/17

  Orzeczenia KIO, 08-06-2017

  ...wet cleaning), które również doskonale sprawdziłoby się w tego typu kurtkach biorąc pod uwagę też ich użytkowanie. Propozycja ta (wniosek o zmianę treści umowy) została przez Zamawiającego odrzucona. W efekcie skutecznego wdrożenia programu naprawczego ITB...

 • KIO 965/17

  Orzeczenia KIO, 05-06-2017

  ... i Zamawiającym na podstawie propozycji Wykonawcy podczas realizacji Etapu ii Analiza i Projekt Techniczny Systemu. Przedstawiona propozycja musi uwzględniać założenie, że migracji będą podlegać przynajmniej dane, które są niezbędne do zachowania ciągłości...

 • KIO 971/17

  Orzeczenia KIO, 25-05-2017

  ... także przeszkody, dla której nie można byłoby ukształtować warunku w inny sposób. Zamawiający nie był związany propozycją Odwołującego. Należy zauważyć, że sam Odwołujący przyznał, że nie kwestionował w treści odwołania wartości określonej dla warunku...

 • KIO 789/17

  Orzeczenia KIO, 12-05-2017

  ... Zamawiającego na terenie Oddziału Dystrybucji Poznań. Zamawiający wbrew jakimkolwiek przeciwnym twierdzeniom Odwołującego podkreślił przy tym, że propozycja przeprowadzenia testów z udziałem przedstawiciela firmy Siemens Sp. z o.o. wiązała się wyłącznie z...

 • IV Ka 119/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-05-2017

  ... w sposób najkorzystniejszy dla zrealizowania celu inwestycyjnego, w tym kosztów związanych z eksploatacją hali pneumatycznej, czy propozycja wyżej wskazanego podmiotu gospodarczego jest lub może być korzystna pod względem warunków technicznych, materiałów...

 • I C 123/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 05-05-2017

  ... rażąco wygórowana. Wniosek taki nie może wynikać z oceny samej wysokości zastrzeżonej kary umownej. Należy bowiem pamiętać, że propozycja co do przyjęcia poziomu 0,6% wartości wynagrodzenia brutto z kontraktu za każdy dzień opóźnienia nie była negowana...

 • KIO 703/17

  Orzeczenia KIO, 26-04-2017

  ... tego samego postępowania, w której kwestionowana jest m.in. prawidłowość ceny ofertowej odwołującego. Wobec powyższego opozycja podlegała oddaleniu. Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego z zastosowaniem...

 • KIO 640/17

  Orzeczenia KIO, 19-04-2017

  ...względu na brak wykazania interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której Konsorcjum przystępuje Izba musi stwierdzić, że opozycja jest zasadna i wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Konsorcjum [1] Yoberi Sp. z o.o. z...

 • KIO 580/17

  Orzeczenia KIO, 11-04-2017

  ... nr 3 przenieść lek w opakowaniu po 0,05 gdyż tam nie ma wymogu pochodzenia od tego samego producenta. Naszą propozycją jest wyrzucenie 0,05 do pakietu nr 3 lub do odrębnego pakietu. Przyznaję, że Zamawiający może powiedzieć, że chce 0...

 • I ACa 1261/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-04-2017

  ...spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.. Powód nie zwracał się do spółki (...) czy do pozwanego z propozycją przystąpienia w jakiejkolwiek formie do procesu ze szpitalem. Nie wniósł o zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie XIII...

 • KIO 493/17

  Orzeczenia KIO, 05-04-2017

  ... oraz podjęcia decyzji w sprawie przedstawienia Pana St. L. Przystępującemu na to stanowisko). 5. Wraz z propozycją R. przekazał Przystępującemu dokumenty dotyczące Pana L., tj. zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów wykonawcy oraz wykaz...

 • KIO 514/17, KIO 525/17, KIO 546/17

  Orzeczenia KIO, 03-04-2017

  ... w zakresie działalności, która jest niezbędna do realizacji zamówienia objętego niniejszą skargą. Jako dowód 16 powołał - Propozycja ofertowa The Business International Corp dla Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Jako dowód nr 17 powołał - Wydruk ze strony...

 • KIO 466/17

  Orzeczenia KIO, 28-03-2017

  ... 2017r. - oferta firmy S. z dnia 22 grudnia 2016r. załączona do pisma odwołującego z dnia 16 stycznia 2017r. - propozycja warunków leasingu operacyjnego z dnia 12 stycznia 2017r. załączona do pisma odwołującego z dnia 16 stycznia 2017r. - umowa na...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij