• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie...załącznika nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. Odwołujący następnie przystąpił do...zaniechanie wezwania do złożenia wyjaśnień sposobu kalkulacji ceny. 57 Izba ...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... odpadów), którym musi się wykazać na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Odnośnie zarzutu naruszenia art....sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). KIO 1880/18 1. Zarzuty dotyczące kryteriów oceny ofert a) Błędny opis...

 • KIO 1819/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ...na potwierdzenie spełniania warunków: W celu...w ust. 10 w Rozdziale IV SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, po zdaniu 1 w następującym brzmieniu...oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz....

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ...przedstawia niezgodny z rzeczywistością opis stanu faktycznego oraz ... Odwołującego co do sposobu spełniania przez niego warunku udziału... zamawiający wyklucza wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony ...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ...spełniania dodatkowych warunków).... czerwca 2018 r. dotyczy produktu, którego opis znajduje się na stronie internetowej. Oświadczone z...wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ...nieodpowiadającej treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Odwołujący wskazał,...Tarnowie, wnosząc o oddalenie odwołania. Izba, wobec spełniania przez HYMON ENERGY Sp. z o.o. przesłanek...ofertą. W rozdziale XIV Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej –...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...35 Tabeli). W treści pkt 13 SIWZ (Opis sposobu obliczenia ceny) Zamawiający nie określił zasad zaokrąglania wartości...niezgodnością z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego poprawienie nie ... nie wykazał spełniania przesłanek oraz nie...

 • KIO 1548/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  ...r. złożył dokumenty w tym opis stentu NEXENT, z którego ...i ulotki nie potwierdzały spełniania wymogu możliwości zaimplementowania ... treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem...wymagania SIWZ dotyczące sposobu wyrażenia, opisania i...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. W odpowiedzi na... Parasnake sposobu argumentacji ...1 pkt 1 ustawy Pzp), dotyczące warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ..., w wyliczeniach mających wykazać brak spełniania wymogów SIWZ (pismo z dnia 24...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...będzie przedstawiał szczegółowy opis infrastruktury. Odwołujący ...kolumny „ocena spełniania wymagań” ...sposobu opisanego w tabeli poniżej. Zamawiający nie przewiduje przyznawania ocen częściowych (innych niż 11 punktów) za częściowe spełnienie warunków...

 • KIO 1547/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...dokonywana byłaby ocena spełniania tego kryterium. Argumentował... Sp.k. oraz ZUE S.A. Zastosowany opis tego podkryterium nie pozostawiał dla tych wykonawców żadnych wątpliwości... warunków zamówienia nie zawierała żadnych wytycznych dla wykonawców co do sposobu...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...dostaw w kolumnie „Nazwa i opis dostawy - podanie danych potwierdzających... odniesieniu do spełniania warunków udziału w ...sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...błąd przez Przystępującego co do spełniania warunków udziału w postępowaniu podał, że...niewypłacalny”. Odnosząc powyższy opis sytuacji do wydania ... i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...odwołania, a także opis czynności lub zaniechania zamawiającego...konkretnie jego „zastrzeżenia” co do sposobu realizacji umowy są na tyle ważkie,....p., 17 zatem tych, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie zostali zaproszeni do ...

 • KIO 1518/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”). Następnie 24 lipca ...spełniania tych wymagań opis przedmiotu zamówienia uzasadniony jest szczególnymi potrzebami zamawiającego. Kwestia sposobu...

 • KIO 1534/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ...nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. Wymagania obligatoryjne... mimo braku spełniania tych wymagań, opis przedmiotu zamówienia ... i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich ...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  .... z o.o. w razie niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu; 9) odrzucenia oferty ... złożył również opis 18 przedmiotu... wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania ...

 • KIO 1487/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... i doświadczenia przez Przystępującego dotyczy aspektów spełniania warunków udziału w postępowaniu i pozostaje irrelewantna ...: I. Zgodnie z postanowieniami rozdziału XIII SIWZ - Opis sposobu obliczania ceny: 1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia ...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... Demarko). We wskazanym dokumencie wymieniono: Opis Kwoty Daty Odbiorcy Dostawa pojazdów o ...Zamawiającego w błąd co do faktu spełniania warunków udziału w Postepowaniu poprzez powołanie ... także analiza wymagań co do sposobu dowodzenia spełnienia warunku 1.3....

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ...(sygn. akt KIO 650/16), opis warunków udziału w postępowaniu musi być...umowy. W celu potwierdzenia spełniania wymogów SIWZ, wykonawca jest... i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 1470/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ...kwalifikacji”. W rubryce zawierającej wskazówki UZP co do sposobu wypełnienia tej części dokumentu wskazano, że: „W ...wymagań z góry eliminować z udziału w postępowaniu. Opis spełniania warunków udziału w pos- tępowaniu powinien być odpowiedni do osiągnięcia...

 • KIO 1458/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ...zaś do potwierdzenia spełniania przez wykonawcę wymagania... częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednocześnie zaznaczono... w punkcie XIV (Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie...i.w.z. dotyczące sposobu wyrażenia, opisania i potwierdzenia...

 • KIO 1370/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... a także na okoliczność sposobu przygotowywania przez producentów ofert ... o możliwości spełniania przez odwołującego bardzo...opis przedmiotu zamówienia ma źródło w jego uzasadnionych potrzebach lub przez wykazanie, że wymagania specyfikacji istotnych warunków...

 • KIO 1478/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt... oznacza, że opis spełniania warunku udziału w...KIO 575/15, KIO 489/17 W odniesieniu do sposobu zastosowania art. 26 ust. 3 ustawy...

 • KIO 1447/18, KIO 1448/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... Pzp poprzez zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu składania ofert;...stanowiły wytyczną co do sposobu oceny ofert, jaką... potwierdza w pełni spełniania powyższych wymagań  ... można zapominać, iż opis wymagań był wspólny dla...

 • KIO 1461/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...dowolność w zakresie dowodzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,... niej”. 17 Izba uznała, że opis zasobów, które udostępniły podmioty BPBP (... i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich ...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadziłoby do wykluczenia wykonawcy spełniającego w istocie te warunki. Podniósł również, że przyczyny wadliwej oceny wykazania spełnienia warunków udziału mogą być też wynikiem błędnego sposobu... Opis ...

 • KIO 1358/18

  Orzeczenia KIO, 06-08-2018

  ... wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych...opis ten jest na tyle skonkretyzowany, iż nie możemy mówić o pozostawieniu wykonawcom znaczącej swobody w wyborze sposobu...weryfikacji przez konkurentów spełniania wymagań postawionych przez ...

 • KIO 1425/18

  Orzeczenia KIO, 06-08-2018

  ...o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji ... kanalizacja kablowa. Zgodnie z Rozdziałem 14 SIWZ – Opis sposobu przygotowania ofert, pkt. 14.6. ppkt 1a)...

 • KIO 1435/18, KIO 1440/18

  Orzeczenia KIO, 06-08-2018

  ...postępowania, pomimo iż Konsorcjum nie wykazało spełniania warunków udziału w postępowaniu, 3. art. ... pozostawił wykonawcy swobodę co do sposobu wykazania, że zaoferowana cena nie...w którym na stronach 3 i 4 ujęto opis dworca wraz z podstawowymi danymi. I tak...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij