• KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ...(sygn. akt KIO 650/16), opis warunków udziału w postępowaniu musi być...umowy. W celu potwierdzenia spełniania wymogów SIWZ, wykonawca jest... i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadziłoby do wykluczenia wykonawcy spełniającego w istocie te warunki. Podniósł również, że przyczyny wadliwej oceny wykazania spełnienia warunków udziału mogą być też wynikiem błędnego sposobu... Opis ...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ...jest niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”), stawiając... pn. „Opis Przedmiotu Zamówienia”...wyłącznie do zadeklarowania spełniania przez nieujawnione ...sposobu p obierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w ...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ...1.3. SIWZ Zamawiający zawarł opis kryterium „Doświadczenie personelu Konsultanta” wraz z opisem podkryteriów i sposobu przyznawania punktów (pkt 19.... oceny złożonych ofert, natomiast kwestia spełniania warunków udziału w postępowaniu i podstaw wykluczenia...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ...pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych ... projekt wykonawczy oraz opis techniczny. W projekcie... i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich ...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... udostępnia się od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków. żaden z tych przypadków nie dotyczy zamówienia z... rynkowej; l) w pkt 24 i w Résumé – opis sposobu prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej w związku z świadczeniem usług zleconych ...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...spełniania powyższych wymagań Wykonawca otrzyma 0 punktów. Zwrócił przy tym uwagę, że wymagania dla Dyrektora Kontraktu - Przedstawiciela Wykonawcy w zakresie spełnienia warunków... na postanowienia pkt 15 pn. Opis sposobu obliczenia ceny oferty o treści: 15...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do...opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu ...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ...i naruszający zasadę równego traktowania wykonawców opis kryteriów oceny ofert w zakresie kryterium...i ustalenie nowych warunków udziału w zakresie... spełniania ...sposobu pobierania 30 wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu...

 • KIO 855/18, KIO 858/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...„Sposób i zakres prezentacji Systemu", gdzie w pkt 3 - „Opis sposobu oraz harmonogramu prezentacji Systemu" w ppkt 6, 7 i 9 ...Pzp wskazuje na konieczność takiego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, który będzie związany...

 • KIO 898/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... – wadliwe określenie SIWZ w zakresie punktu 18 SIWZ - opis sposobu obliczenia ceny w związku z treścią załącznika nr 6 - formularz... te nie mogą zatem stanowić już ani badania spełniania warunków udziału w postępowaniu, ani weryfikacji treści oferty a...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... złożenia dokumentów wymaganych przez SIWZ na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia....i X).”. Odnośnie ceny oferty Zamawiający wymagał: „XIX. Opis sposobu przygotowania oferty. (…) 2. Ceny oferty mają być podane...

 • KIO 907/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ...Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ. Odwołujący zwrócił uwagę, że Szczegółowy opis...tym stwierdził, że brak jest potwierdzenia spełniania przez oferowane krzesło tego wymogu SIWZ... uznać zaoferowanego przez wykonawcę sposobu łączenia siedziska z oparciem ...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ...na którego zasobach Przystępujący polega w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2. art. 24 ust... umowa podwykonawcza, jednakże z opisu sposobu wykorzystania udostępnianych zasobów wynika, iż...rodzaj usługi, opis usługi potwierdzający ...

 • KIO 844/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... do siwz - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania ...uzasadnienia dla spełniania przez oprogramowanie... poprzez określenie warunków udziału w ...sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu...

 • KIO 889/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... katalog, oficjalny opis urządzenia sporządzony przez... w żaden sposób nie ograniczyła sposobu realizacji tej funkcji. Według Zamawiającego...warunków zamówienia nie wprowadził zakazu modyfikacji sprzętu oferowanego przez wykonawców pod kątem spełniania...

 • KIO 875/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...wzór umowy podwykonawczej traktuje jako wystarczające w zakresie badania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Odwołujący przywołał wyrok KIO z...KIO 995/12 uznano, że „(...) szczegółowy opis sposobu kalkulacji ceny oferty stanowi istotną dla ...

 • KIO 882/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... potwierdzenia spełniania tego ...str. 11 opis techniczny niezbędnego ...24.11.1996 r. o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji ... sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ...

 • KIO 821/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... w standardzie VCC lub równoważnym jest adekwatne w stosunku do przedmiotu zamówienia, zaś opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu jest związany uzasadnionymi i obiektywnymi potrzebami zamawiającego. Zamawiający ma prawo...

 • KIO 845/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... wskazanego założenia, jest kształtowanie sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Należy ... utrwalone jest także stanowisko, że co do zasady opis sposobu oceny spełnienia warunku należy interpretować literalnie, przy czym dopuszczalne...

 • KIO 842/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ...Opis przedmiotu zamówienia zestawienie wymagań wymaganych i oferowanych (zestawienie parametrów technicznych) Zamawiający wymagał potwierdzenia spełniania... procedury, zarówno co do warunków wykonania prezentacji, jak i sposobu jej oceny, mogłaby być ...

 • KIO 802/18, KIO 803/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ...w tym pytań bezpośrednio dotyczycących sposobu wykonywania usługi (pytanie 18 oraz...ramach połączeń wewnętrznych). Opis przedmiotu zamówienia z ...spełniania... treść jest nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust...

 • KIO 851/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ...Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu...udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do...

 • KIO 829/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... i żądań Odwołujący podał, że dokonany przez Zamawiającego opis warunku udziału w postępowaniu uniemożliwia Odwołującemu udział w postępowaniu... winien w taki sposób dokonać opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, aby ich powiązanie...

 • KIO 819/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... zamówienia” w pkt 19.1.2.2. Zamawiający zawarł opis podkryteriów i sposobu przyznawania punktów: 19.1.3. Kryterium „Poświadczenie personelu Konsultanta...oceny ofert, jak i w zakresie weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu. Na etapie oceny ...

 • KIO 756/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ...co następuje: Zgodnie z sekcją III ogłoszenia, Opis sposobu przygotowania Wniosku o dopuszczenia do udziału w postępowaniu...) zamawiający poinformował odwołującego o wyniku oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 10 Zamawiający pominął odwołującego...

 • KIO 859/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... S.A., mimo że nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2. zaniechania odrzucenia... 3, zgodnie z Rozdziałem IV „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 2 lit.... 2018 roku – odwołanie się do sposobu rozumienia składających się na to sformułowanie...

 • KIO 831/18

  Orzeczenia KIO, 15-05-2018

  ...3 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w... nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. ... braku spełniania wymagań ...sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu...

 • KIO 813/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ...warunków zamówienia, a opis...i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 4... wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania ...

 • KIO 775/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ...2.7 Zamawiający w Rozdziale 3 Opis przedmiotu zamówienia Punkt 3.3.b...podnosił, że Zamawiający nie opisał warunków w jakich powinna być określona ...spełniania... sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij