• KIO 69/18, KIO 89/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ...o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji ...przypisać treści specyfikacji, znajdującej się w Rozdziale 13 „Opis sposobu obliczenia ceny” w ust. 1.1. w ...

 • KIO 74/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ..., nie jest wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Nie...pkt 8 zawartego w dziale IV zatytułowanym „opis przedmiotu zamówienia” (str. 3 i 4... i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich ...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...oleole.pI/laptopy-i-netbooki/asus-n551ix-cn328h-w8-l.bhtml#opis), co w.... Izba, wobec spełniania przez zgłoszone przystąpienia ...sposobu realnego korzystania z biura przy świadczeniu tego typu usług. Po pierwsze, Przystępujący L w celu spełnienia warunków...

 • KIO 72/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako...opis przedmiotu zamówienia nie jest uszczegółowiony w takim stopniu, aby było możliwe 0:1 określenie sposobu...załącznik nr 7a do SIWZ, co do spełniania funkcjonalności z załącznika nr 2 do SIWZ...

 • KIO 82/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... Szczegółowy opis przedmiotu ... III.5.1) ogłoszenia: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1.W celu potwierdzenia... wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania ...

 • KIO 49/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ...„Na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy...zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia ...SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; przeprowadzenia...nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art....

 • KIO 58/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ...zakresie warunków, sposobu, terminów oraz podmiotu odpowiedzialnego za demontaż użytkowanych parkomatów prowadzi do wniosku, iż opis ...służących do pobierania opłat. Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca może wykazać wykonanie bądź wykonywanie...

 • KIO 2748/17, KIO 2018/17, KIO 24/17

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... postanowieniami SIWZ, określonymi w rozdz. VI „opis sposobu przygotowania ofert”, pkt 3 „zawartość oferty" ppkt... wykonawcy Erbud pomimo, iż wykonawca ten nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej...

 • KIO 3/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ...treści rozdz. XIV Opis kryteriów i sposobów...oraz na potrzeby wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Potwierdza... wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania ...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ...wpływ) zachodzi jeżeli nieprawdziwe informacje przesądzają o wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o ocenie ofert lub o... m.in. postanowienia w Tomie I SIWZ w dziale 11 Opis sposobu obliczenia ceny, punkcie 11.3. oraz postanowienia w Tomie IV...

 • KIO 9/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ... opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu ...przez wykonawcę więcej niż jedną osobą na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu odpowiednio dla każdej funkcji,...

 • KIO 55/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ...warunków udziału w postepowaniu. Istotą sporu między Zamawiającym i Przystępującym z jednej strony, a Odwołującym z drugiej, był sposób interpretacji zawartego w punkcie 5.1.1.2 lit. c SIWZ sposobu wykazania spełniania...praktyce rozszerzony opis przesłanek ...

 • KIO 33/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... zbiornika. Opis z wykazu robót jest inny aniżeli opis prac z... się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu (…). Stosownie zaś...sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu...

 • KIO 17/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...zamówienia wyklucza się: 1wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do ...Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w Rozdziale XIV – Opis sposobu obliczenia ceny wskazał, że...

 • KIO 11/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... Istotnych Warunków Zamówienia, w tym Opis Przedmiotu... dotyczący braku wykazania przez Wykonawcę Alhea spełniania warunków udziału w postępowaniu w związku z ... sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ...

 • KIO 2663/17, KIO 2665/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „... mm) i wysokości. W każdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowości, a nie tylko...oceny spełniania ww... innym postępowaniu i odnoszącej się do sposobu rozumienia słowa „wbudowanie”, z uwagi ...

 • KIO 2720/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ..., pomimo że wykonawca ten nie wykazał spełniania warunków udział w postępowaniu, opisanych w rozdziale...opisem warunku, który to opis definiował w sposób ogólny... sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ...

 • KIO 47/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...że mimo braku spełniania tych wymagań opis przedmiotu zamówienia jest ...uprawnienie Zamawiającego do ustalenia warunków umowy nie ma ...wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 29/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...pkt XIII SIWZ: „OPIS KRYTERIÓW WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 1. ... o udzielenie zamówienia wyklucza się: wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia...

 • KIO 2/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu”, w sytuacji gdy przepis art. 22a...świetle powyższego Izba uznała, iż opis warunku udziału w postępowaniu oraz sposobu potwierdzenia nie prowadzi do naruszenia wskazanych...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... oprawy nie potwierdzą spełniania wymagań 7 określonych przez...Warunków Zamówienia, wskazując w ust. 4 lit. c), że w dokumentacji projektowej - opis...chodzi tu o wymagania SIWZ dotyczące sposobu wyrażenia, opisania i potwierdzenia zobowiązania ofertowego...

 • KIO 2739/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... istotnych warunków zamówienia (art. 37 ust. 1 i 2 Pzp), która ma zawierać w szczególności opis przedmiotu zamówienia, określenie terminu wykonania zamówienia, istotne warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz opis sposobu przygotowania...

 • KIO 2737/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... konsorcjum. Art. 23 ust 5 Pzp stanowi, że Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez wykonawców, o których mowa w ust. 1, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 b, jeżeli jest to...

 • KIO 2573/17, KIO 2575/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... Atos do złożenia dowodów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Na skutek tych...dla niniejszej sprawy kwestia sposobu rozliczenia świadczenia, które było... mu udostępniony, gdyż zawierał opis mechanizmów przyjętych w celu zabezpieczenia...

 • KIO 2722/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... dokładnego ustalenia zakresu zadania oraz sposobu jego wykonania. Z powyższego opisu...Przystępującego do złożenia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia..... IV ust. 1 Opis przedmiotu zamówienia, „Przedmiotem ...

 • KIO 2726/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... Warunków Zamówienia, dla przedmiotowego postępowania - Rozdział III. Opis ...że Zamawiający nie sprecyzował w treści warunku sposobu, w jaki proponowana osoba miałaby nabyć... trzeciego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Dodatkowo...

 • KIO 2666/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ...wodociągową. Powoływanie się przez Odwołującego na opis przedmiotu zamówienia w tym postępowaniu o ...odnosi się tylko i wyłącznie do oceny spełniania warunków udziału w Postępowaniu. Tym samym brak jest... było poszukiwanie innego sposobu na osiągnięcie zysku ...

 • KIO 2631/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ...spełniania ... Istotnych Postanowień Umownych (Opis przedmiotu zamówienia) w pkt... odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art...sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu...

 • KIO 2712/17

  Orzeczenia KIO, 09-01-2018

  ...ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów...4 Załącznika nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu 4 Zamówienia) i § 4 Załącznika ...zdolności w celu wykazania spełniania warunków udziału. 13 Trybunał ...

 • KIO 2682/17

  Orzeczenia KIO, 09-01-2018

  ...warunków udziału w postępowaniu w sposób prowadzący do nierównego traktowania wykonawców i naruszenia zasady uczciwej konkurencji; 2) art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez opis...konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Część I ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij