• KIO 358/19

  Orzeczenia KIO, 18-03-2019

  ...załączniku nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ") ...spełniania... zmiany postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym dokonał...sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu...

 • KIO 137/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ...góry eliminować z udziału w postępowaniu. Opis spełniania warunków udziału w postępowaniu winien być odpowiedni do... w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U...

 • KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... usług, tj. określenie i opis usługi i wartość, data realizacji...wywodzi, że badanie spełniania warunków udziału przez Zamawiającego ...wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ...Nr 1 - jako DZIAŁ II do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: 1) ponownie o zmianę ...wnioskował o całkowite usunięcie tego wymogu). Konieczność spełniania ww. wymagania przez cały okres realizacji umowy ...w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2. Art. 24 ust....2010mmx1075 mmx 600mm. Na potwierdzenie spełniania wymagań przedmiotowych w spornym zakresie ...posiada numer katalogowy P9K37A, a opis wymagań z załącznika nr 1 do...sposobu ...

 • KIO 50/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... o oddalenie odwołania. Izba ustaliła, co następuje: W punkcie 6.4 SIWZ zamawiający sformułował opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. W odniesieniu do warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia zastrzegł, że warunek...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... w orzecznictwie SN sposobu interpretacji spójnika alternatywy... w Rozdziale 3 ust. 2 „Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający wyjaśnił, że ... wyklucza się: wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony ...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ...; - rysunki i opis wskazuje, że kształt ... konkursu nie ma określonego sposobu prezentacji i skali szczegółowości ... zamówienia 87 wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia...

 • KIO 42/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ...1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał...istotnych warunków zamówienia zawierającym opis przedmiotu... i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich ...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...25a wiąże się z nowym podejściem do badania spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia...to przewidziano następujące rozwiązanie: 19.1.3.2. Opis podkryteriów i sposobu przyznawania punktów: 1) Podkryterium 2.1. Inżynier ...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu...kolumna 4 i 5 tabeli]. Opis kolumny 2 zamawiający dodatkowo opatrzył ... wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania ...

 • KIO 2617/18

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ...zawrzeć umowy od dnia 1 listopada 2018 r. Opis sposobu obliczenia ceny (pkt 18 SIWZ): Podstawę wyliczenia ... w szczególności: 9) spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych...został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% ...

 • KIO 2672/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania...konsorcjum C. z powodu niewykazania spełniania warunku udziału z art. 22... (dokumentacja fotograficzna i opis w załączeniu). W ... warunków umożliwiających dyktowanie klientom cen lub innych warunków...

 • KIO 2696/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...i jakie informacje ma zawierać, co stanowi opis sposobu oceny ofert tj. mierzenia stopnia spełnienia lub... poszczególnych stanowisk należało wskazać doświadczenie 1) na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 2) stanowiące podstawę do ...

 • KIO 2683/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  .... pismo zamawiającego, podając, że: 1. opis dostarczonego pojazdu do MPK Olsztyn jest zgodny z...wiedzę i świadomość co do zakresu i sposobu realizacji przezeń zamówienia na rzecz MPK Olsztyn,...dokumentów, potwierdzających spełniania warunków udziału w ...

 • KIO 1/19, KIO 2/19

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... na odpowiednim poziomie jakości. Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący: ...Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, ...

 • KIO 7/19

  Orzeczenia KIO, 16-01-2019

  ...nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”); 2...opis ... superabsorbentów”; na okoliczność sposobu badania chłonności zgodnie z... wniosku, że jej treść nie potwierdza spełniania przez oferowany podkład, oznaczony symbolem SC9060...

 • KIO 2668/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ...innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu- oświadczenie Wykonawcy- ... - pkt. 11.4 Rozdz. XI SIWZ Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów i sposobu oceny ofert), Izba nie przeczy, że w formularzu...

 • KIO 2641/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ...warunków zamówienia (art. 37 ust. 1 i 2 pzp), która ma zawierać w szczególności opis przedmiotu zamówienia, określenie terminu wykonania zamówienia, istotne warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz opis sposobu... weryfikacji spełniania wymagania z...

 • KIO 2665/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... Szczegółowy opis przedmiotu ...odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem...równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących ...sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu...

 • KIO 2664/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ...oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, ...powierzchni lub rębak, ich opis tj. marka, model ...sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (...

 • KIO 2548/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ... zaś szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ... potwierdzenie spełniania powyższego ...urządzenia ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, co stanowi naruszenie...sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu...

 • KIO 2633/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ...warunków” jednoznacznie nakazują odnieść go do aspektu merytorycznego przedmiotu zamówienia. Treść SIWZ to, przede wszystkim, opis... koniecznym do spełniania wymagań Zamawiającego....tu chodzić wyłącznie o niezgodność sposobu spełnienia tych aspektów {por...

 • KIO 2604/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ...z s.i.w.z. punkt III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ust. 4, W zakres usługi...odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W ... znaczna swoboda wykonawcy co do sposobu wykorzystania samochodów przeznaczonych do zbierania...

 • KIO 2591/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ...zawarto bardziej szczegółowy opis, jednoznacznie potwierdzający spełnienie... nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wymagań określonych...uwagi dotyczące sposobu oceny przez komisję przetargową Zamawiającego spełniania przez ...

 • KIO 2629/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ...1 ustawy Pzp, w zakresie wykreowania takich podmiotowych warunków udziału w postępowaniu, które są nadmiarowe, zarówno...sposobu... encji, zakres i opis atrybutów w poszczególnych encjach... stanowi dowodu na wykazanie spełniania przez Odwołującego warunku udziału ...

 • KIO 2565/18

  Orzeczenia KIO, 07-01-2019

  ... 2.3 Załącznika nr 1 do SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia), tj. wymogiem zaoferowania łącznie czterech wymienników...jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega ... wiedzy co do sposobu w jaki Przystępujący...

 • KIO 2569/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  ... Wykonawcy C mimo nie wykazania przez niego spełniania warunków udziału w Postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia...Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu...

 • KIO 2644/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  ...specyfikacji istotnych warunków zamówienia ...że przedmiotowy opis wskazuje ...przejrzystych zasad oceny spełniania warunku równoważności przez... i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 2603/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  ... TSUE sformułował także kilka warunków, których przestrzeganie ma zapewnić... wezwał LUG do sprecyzowania sposobu beznarzędziowej wymiany zasilacza. Pismem...udowodnienia spełniania ....A. Oddział Rzeszów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij