• KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...spełniania powyższych wymagań Wykonawca otrzyma 0 punktów. Zwrócił przy tym uwagę, że wymagania dla Dyrektora Kontraktu - Przedstawiciela Wykonawcy w zakresie spełnienia warunków... na postanowienia pkt 15 pn. Opis sposobu obliczenia ceny oferty o treści: 15...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do...opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu ...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... złożenia dokumentów wymaganych przez SIWZ na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia....i X).”. Odnośnie ceny oferty Zamawiający wymagał: „XIX. Opis sposobu przygotowania oferty. (…) 2. Ceny oferty mają być podane...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... 11 zdając sobie sprawę z faktu, że nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, zmienił osobę i załączył dokument JEDZ, ...postępowaniu. W rozdziale 14 SWIZ – IDW zatytułowanym „Opis sposobu przygotowania oferty” Zamawiający wskazał, że: 14.5 ...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy pzp zamawiający ma prawo określić w sposób odmienny opis sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez podmioty występujące wspólnie o udzielenie zamówienia. Zamawiający z tego uprawnienia skorzystał przewidując...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...jawności postępowania. Krótki opis instytucji prawnej i ... on gotowy do ujawnienia sposobu doboru osób do realizacji ...za zasadne uznała odniesienie się do instytucji wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. ...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia natomiast stosownie do art....spełniania... postępowania zawierającej opis przedmiotu zamówienia ...sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... wykonawcy J. D. „PARAMEDYK” mimo, że wykonawca ten nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu; 2. art. 7 ust. 1 i 3...roku sygn. akt V Ca 984/08). Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków musi być jednoznaczny, a dokumenty, jakimi...

 • KIO 653/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... pkt 5 ustawy Pzp - poprzez niejednoznaczny opis warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku,...organ oceny spełniania warunków ustawowych przez ...i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ...

 • KIO 661/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... 2 SIWZ, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żądał złożenia,...będącą własnością Odwołującego. Opis przedmiotu zamówienia jest ... odniesieniu do jednego wykonawcy odmiennego sposobu badania i oceny oferty niż...

 • KIO 630/18, KIO 635/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...i tym samym - dokonanie oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, dlatego ... dokonał też zmiany w zakresie sposobu liczenia czasu pełnienia funkcji przez ...należycie wykonać zamówienia. Dopiero taki opis warunków, który zawiera wymogi rzeczywiście ...

 • KIO 606/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...załącznikiem nr 2 do SIWZ „Opis techniczny" Zadanie nr 2 ...Odnosząc się do zarzutu dotyczącego niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu podał, że... rentgenowskiego. W tym punkcie nie wskazano sposobu przekazania tej wiedzy i doświadczenia. W ...

 • KIO 594/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ... wymagania określone w SIWZ. 1. Brak wykazania spełniania warunków udziału w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Analiza ...art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z treścią SIWZ [§ 10 Opis sposobu przygotowania ofert pkt. 10.1 )e)] w ofercie, poza ceną za ...

 • KIO 607/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ...producenta systemu Vitek MS. Opis szczegółowego protokołu użytkowania i...wymiarów i sposobu umieszczenia ...zmianie treści SIWZ i warunków ściśle opisanych w załączniku ... Izby prawidłowe było, przy ocenie spełniania wymogów odniesienie się przez Zamawiającego do...

 • KIO 646/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... Odwołujący wskazał na opis przedmiotu zamówienia w zakresie... ustawy Pzp, nie potwierdzą spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca w...wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich ...

 • KIO 579/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... na potwierdzenie spełniania warunków udziału w ... w postępowaniu, a czym innym jest opis przedmiotu zamówienia. Zatem, powoływanie się Odwołującego... i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich ...

 • KIO 568/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ...wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został ...in. następujące wytyczne dotyczące sposobu obliczenia ceny oferty:  ..., w szczególności w rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia”, powinien w cenie oferty...

 • KIO 595/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ...trakcie rozprawy, że nie kwestionował oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu jak również nie ... XIII – Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert Zamawiający...

 • KIO 566/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ...zamawiający zawarł opis przedmiotu zamówienia zamawiający wskazał: 4.3. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu ... celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu... a nie harfa podwójna, co do sposobu podłączania rur, to obie harfy są równoważne...

 • KIO 586/18, KIO 591/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... zawierać min. wstęp (opis czego opinia dotyczy i ...s.i.w.z. (dotyczącym warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny ich spełnienia) pkt...wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jednakże z ...

 • KIO 570/18

  Orzeczenia KIO, 10-04-2018

  ... wykonawcy, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez nieprzedstawienie... internetowej na której znalazł się bardzo ogólny opis projektu i drobna wzmianka o tym „Mobile... zaoferowania dowolnego sposobu spełniania wymagań w zakresie...

 • KIO 582/18

  Orzeczenia KIO, 09-04-2018

  ...ust. 1 załącznika nr 12 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dalej OPZ), przedmiotem zamówienia było odbieranie... wymogi określone w SIWZ w zakresie dotyczącym sposobu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający wziął ją pod ...

 • KIO 531/18

  Orzeczenia KIO, 09-04-2018

  ...3.2. SIWZ – znalazły się następujące zapisy: opis podkryteriów i sposobu przyznawania punktów: 1) Podkryterium 2.1. Inżynier ... personelu Konsultanta” nie stanowi dokumentu składanego w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 25 ust. 1 ...

 • KIO 484/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ... o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących: 1. określenia ... kryterium kosztu, tak aby opis ten w sposób precyzyjny i... [mm]”. Zarzut 3: określenie sposobu weryfikacji spełniania przez wykonawców kryterium „Parametry techniczne...

 • KIO 521/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ... oceny spełniania warunków udziału – ocenie, w zakresie spełniania warunków udziału w...do IDW podał w kolumnie „Opis doświadczenia w poszczególnych okresach (…)”:...sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu...

 • KIO 547/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ...treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej „SIWZ”; 2..., co oznacza brak spełniania wymagania zamawiającego. Izba w...znalazł również zarzut dotyczący sposobu kalibracji. Zamawiający w...oznaczonego lit. G opis cyfrowy to 6004, ...

 • KIO 525/18

  Orzeczenia KIO, 05-04-2018

  ...uczciwej konkurencji. Opis warunków powinien być... wykonawcy z udziału w postępowaniu wobec braku spełniania warunków (por np. wyrok KIO z dnia ...to, ze termin na wniesienie odwołania od sposobu określenia warunków udziału w postępowaniu upłynął w dniu 27....

 • KIO 494/18, KIO 501/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ... - pomimo tego, że wykonawca ten nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, bowiem powołał się on na ...z niskiej podłogi jak i sposobu ich umiejscowienia firma M. ... ustaliła, że zgodnie z rozdz. XIII Opis kryteriów (..) część I – autobusy 9m ...

 • KIO 529/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ...SIWZ „Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu... usług [tabela]: 1) Opis: Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, opisanego...sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu...

 • KIO 513/18

  Orzeczenia KIO, 03-04-2018

  ...Warunków Zamówienia, str. 1/34/. Specyfikacja Istotnych Warunków... warunkiem spełniania przez ... był złożyć zamawiającemu opis oferowanych maszyn, urządzeń... kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij