• KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ...oferty. W pkt 16 SIWZ Zamawiający określił „Opis sposobu obliczania ceny”. Jednocześnie przy interpretacji użytych w SIWZ...w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ...DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA POSTAWIONYCH WARUNKÓW / WYMAGAŃ w tabeli zawartej w SIWZ Zamawiający... Zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ zatytułowanym „OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY” Zamawiający w pkt 1 ...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... postępowaniach tj. (...) i (...) opis sposobu oceny ofert nie był tożsamy –... Pzp, poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy T. z powodu niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej w zakresie ...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ..., bez znajomości informacji poufnych, jakimi jest szczegółowy opis wdrożeń dwóch zintegrowanych systemów informatycznych wykonanych na rzecz ...dotyczącym sposobu rozumienia „aktualności” dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału ...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...501.831,50 zł brutto W Rozdziale 15 zatytułowanym „OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY” Zamawiający zawarł następujące wytyczne: 15... Konsultanta” nie stanowi dokumentu składanego w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 25 ust. 1...

 • KIO 2038/17, KIO 2048/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... 1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, odnoszących się...i doświadczenia. Specyfika i opis przedmiotu zamówienia wskazuje na...i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich ...

 • KIO 2035/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... poczynione przez niego odstępstwa od sposobu realizacji zamówienia będą pociągały za... wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub (…)...spełniać parametry, o których mowa w punkcie 3. Opis przedmiotu zamówienia, w ppkt 2.1.1 i...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... łącznie. W rozdziale V „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków” w ust. 3 zamawiający podał, że ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnienia/nie spełnienia, w...

 • KIO 2043/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...helu w rezonansie (pkt 3 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia ppkt 3 oraz Załącznik... wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ...sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu...

 • KIO 2028/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ..., wskazać należy, że zgodnie z Tomem III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 1.2 ppkt 7, 9...poszczególnych rodzajów paneli i co do sposobu uśrednienia ceny, wykonawcy byli zmuszeni... się do instytucji wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o ...

 • KIO 2006/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...zakresie nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. Odwołujący w dniu 25...z uwagi na brak spełniania przesłanek interesu nie ...sposobu wykonania zamówienia, a ograniczając się jedynie do opisania zamierzonych celów. Funkcjonalny opis...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... spełniania przez informację uznaną za tajemnicę przedsiębiorstwa trzech warunków:...tego zarzutu ustalić można już w oparciu o opis czynności Zamawiającego, połączony z jego stanowiskiem wskazanym w...zmierzających do zakwestionowania sposobu dokonania oceny ...

 • KIO 2008/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu... przyznała również rację Odwołującemu, iż opis zakresu prac ujętych w trzeciej referencji...sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ...zamówienie. ” b) Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 września 2010 r. (KIO 1947/10): „Izba podkreśla, że opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu nie może wykraczać poza cel jakiemu służy i do jakiego został powołany w niniejszym...

 • KIO 1990/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...też, że opis przedmiotu zamówienia ...potwierdzenie spełniania wymaganych ... nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. ...sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu...

 • KIO 1940/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...zamówieniu, postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), ofertę...spełniania minimalnych wymagań opisanych w pkt 1-26 (załącznik nr 1 do SIWZ, opis... obowiązku zaprezentowania w treści oferty sposobu dostarczenia spornej funkcji. Owszem, ...

 • KIO 1981/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego z powodu nie spełniania...Pzp w przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi ...sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu...

 • KIO 1933/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ... części składowych zaoferowanych urządzeń, sposobu kalkulacji ceny, w szczególności w...IV lit. C.1b zamieszczony został opis dwóch dostaw mobilnych urządzeń wyposażonych w ...wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie...

 • KIO 1902/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...stosunku do określenia spełniania warunków udziału, wskazuje ..., a zatem określenie szczególnego sposobu spełniania przez wykonawców ubiegających się wspólnie...w świetle art. 29 p.z.p. opis przedmiotu zamówienia winien zostać przez zamawiającego sporządzony. W...

 • KIO 1915/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ... - na celu potwierdzenie spełnienia warunków postawionych w SIWZ, a co...W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi... do nie spełniania przez produkt ...sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu...

 • KIO 1882/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...określonych w Załączniku 3a Opis funkcjonalny systemu. (w ... informacje o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postepowaniu z 01... i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 1898/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...Konsorcjum ITT nie złożyło dokumentów na potwierdzenie spełniania ww. warunku udziału w Postępowaniu wskazanych ...I SIWZ - IDW, PKT 13 OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY wynika w szczególności, iż... nie wypełniły 2 z 3 warunków określanych w ustawie o rachunkowości,...

 • KIO 1908/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...względu na niewykazanie spełniania warunków udziału w ...szt. 1. 2. Opis wymagań: Licencja umożliwiająca podłączenie...w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz...

 • KIO 1942/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...wskazanych w Tomie V Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej „... dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu,... i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 1851/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ... w styczniu 2017r. - do pozyskania wiedzy, że Opis przedmiotu zamówienia ( stanowiący załącznik do SIWZ ) w ... jedynie formalnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,...kościół garnizonowy) ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na użytkowe...

 • KIO 1827/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ...1. SIWZ, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany był...nie zawiera odesłania do prawa bankowego w zakresie sposobu oceny sytuacji finansowej wykonawcy w tym także ... kredytowa” i opis ten kwestionuje odwołujący...

 • KIO 1857/17

  Orzeczenia KIO, 21-09-2017

  ...treść oferty - jest opis i zakres zobowiązania, które...KIO 1857/17 29 dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w sposób inny ... i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich ...

 • KIO 1825/17, KIO 1834/17, KIO 1838/17, KIO 1842/17, KIO 1876/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ...zaniechanie wezwania Odwołującego do złożenia wyjaśnień co do spełniania przez oferowany sprzęt wymogów siwz; 3) art....celowo wprowadził w błąd co do spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Do postępowania odwoławczego ... opis ten nie determinował sposobu ...

 • KIO 1847/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... niż 500 000,00 PLN brutto, na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt 1.3.1.1. i 1...zostały z nimi zawarte. Stwierdza, że opis licencji w formularzu nie miał wpływu na ...zakresie oceny prawidłowości sposobu wypełnienia formularza ofertowego ...

 • KIO 1829/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... Zamawiający nie pokusił się o opis przesłanek jakie musi wykazać celem...jako wykonawcy który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Czynności ... sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij