• C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...: –        w imieniu rządu hiszpańskiego przez A. Gavelę Llopis, działającą w charakterze pełnomocnika, –        w imieniu rządu... oferowanego w każdej z ofert w kontekście przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji technicznej. W odniesieniu do...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... przesłanej przez Zamawiającego Izba ustaliła, że w specyfikacji w rozdziale IV „Opis przedmiotu zamówienia ” Zamawiający wskazał, że przedmiotem zamówienia jest zakup usługi druku specjalistycznego, oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zadania”, czyli także w zakresie załącznika nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia – str. 22 fragmentu „UWAGA”. W konsekwencji, Izba uznała trafność odrzucenia oferty Odwołującego Asseco Poland SA...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... natomiast zarzut odwołującego w tym zakresie jak i postawione żądanie w ocenie Izby spowodowałyby, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie zestawów PC oraz tabletu stałby się niejednoznaczny i mógł powodować wątpliwości wykonawców, co mogłoby się...

 • C-472/16

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ... rządu hiszpańskiego przez A. Gavelę Llopis, działającą w charakterze pełnomocnika,...że powaga rzeczy osądzonej ogranicza się do przedmiotu postępowania. Tymczasem, po pierwsze, postanowienie...która z kolei udziela nowego zamówienia dopiero na następny rok ...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...m3 każda wnoszą firmy Gülemark i Pessina Construzioni Spa”. Opis doświadczenia, na którym opiera się Konsorcjum został następnie opisany... w zakresie i przez okres udziału w realizacji przedmiotu zamówienia, w tym robót budowlanych wraz ze świadczeniem w...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ...racjonalnego wytłumaczenia dla utajnienia zastrzeżonych informacji. Zarzut 2.2 Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ pn. „Opis Przedmiotu Zamówienia” (dalej „OPZ”) – Specyfikacja techniczna pkt 1 ppk. 5 Zamawiający ustalił, że oferowany sprzęt ma mieć zakres...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ...ta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zaś Konsorcjum BAC nie złożyło wyjaśnień spełniających ... następuje. W pkt 19.1.3. SIWZ Zamawiający zawarł opis kryterium „Doświadczenie personelu Konsultanta” wraz z opisem podkryteriów i ...

 • C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  .... Odniesienie takie jest dopuszczalne wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, gdy dostatecznie precyzyjny i zrozumiały opis przedmiotu zamówienia nie jest możliwy zgodnie z art. 34 ust. 3 i 4 tej dyrektywy. Odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub równoważny...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... się o zamówienie warunki do kalkulacji 9 ceny ofertowej z poszanowaniem zasad konkurencyjności w oparciu o opis przedmiotu zamówienia dający szansę na złożenie porównywalnych ofert. Powołał również wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 lutego...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... akt KIO 2525/17, 2529/17 Izba oddaliła odwołanie w tym zakresie, zaś wyrok jest prawomocny. W przedmiotowym wyroku wskazano, że „opis przedmiotu zamówienia nie narusza art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 7 ustawy Pzp, a profesjonalne podmioty działające na rynku...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ...ustawy pzp zobowiązany jest w toku wykonania przedmiotu zamówienia do realizacji tej części przedmiotu zamówienia, co do której udostępnił swój potencjał...dołączono przedmiary robót, projekt wykonawczy oraz opis techniczny. W projekcie wykonawczym wskazano: ...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ...lit. b Pzp; l) w pkt 24 i w Résumé – opis sposobu prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej w związku ze świadczeniem usług zleconych przez ...informacji, które powinny stanowić część opisu przedmiotu zamówienia na zagospodarowanie odpadów i które umożliwiłyby...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ... zamawiającego pod adresem https://lublin.eu/rady-dzielnic/dzielnice/ Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia w zakresie LII zawiera załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. (2, Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w mieście Lublin w...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  .... Zamawiający powołał się przy tym na postanowienia pkt 15 pn. Opis sposobu obliczenia ceny oferty o treści: 15.1. Cena oferty ...tunelu (przy uzgodnieniu z ITD.) oraz znaczącą dla przedmiotu zamówienia specyfikę realizacji obiektu, jakim jest tunel drogowy i...

 • KIO 1080/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ...jednocześnie proporcjonalność kryterium oceny ofert do przedmiotu zamówienia, wskazał powyższe rodzaje robót budowlanych ... do przyjęcia innej niż przyznana punktacja w liczbie 20 pkt. Opis w ofercie nie dawał żadnych podstaw do innej oceny w przedmiotowym...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ...programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013.1129 j.t.) PFU zawiera m.in. opis ogólny przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, z czego wynika, że omawiany dokument stanowi podstawę oceny zgodności oferty z...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...relacji opisu warunku udziału w postępowaniu do przedmiotu zamówienia w tym postępowaniu. Postanowienia SIWZ są wiążące...ust. 1 pkt 13 jednym z koniecznych postanowień SIWZ jest opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, ...

 • KIO 922/18, KIO 928/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...należy uznać za dopuszczalne, bowiem zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do s.i.w.z.) ...16.02.2018 r.: „Nazwa: Integracja z bramką SMS Opis: System wymaga integracji z bramką sprzętową SMS dostarczoną przez Wykonawcę i...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ...”. Zamawiający w dniu 16.05.2018 r. dokonał następujących zmian SIWZ: Załącznik nr 1 do OPZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – drukarka laserowa A4: - POS23-DRL-SP-11 - wykreślenie wymogu druku dwustronnego dla formatu B5, Załącznik 2 do OPZ...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... w sposób nieuprawniony stworzy uprzywilejowaną pozycję Wykonawcy”. Biorąc pod uwagę powyższe Izba stwierdziła, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie, dotyczącym zmian lokalizacji świadczenia usług oraz uruchomienia nowych usług w nowych lokalizacjach w...

 • KIO 855/18, KIO 858/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... Ustawy, to na Odwołującym spoczywa ciężar udowodnienia, że do takiego naruszenia faktycznie doszło. 3.1. Aby wykazać, że opis przedmiotu zamówienia narusza przepisy art. 29 ust. 1 i 2 i art. 7 ust. 1 ustawy (. . . ) Prawo zamówień publicznych (. . . ) a...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...projekt budowlany zawiera obliczenia statyczne oraz opis elementów konstrukcyjnych, o tyle projekt ...w pkt 4 ppkt 1 Formularza ofertowego wskazał – jako termin wykonania przedmiotu zamówienia – 7 dni od dnia zawarcia umowy. Pismem z dnia 20 kwietnia...

 • KIO 965/18

  Orzeczenia KIO, 04-06-2018

  ...Zamawiającego było posiadanie przez oferowane oprogramowanie - a nie działanie tychże. Odwołujący wskazał przy tym, że zarówno opis przedmiotu zamówienia, jak i zapisy SIWZ wprost wskazują na to, iż oprogramowanie ma zapewniać (wg Słownika Języka Polskiego...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... produktów nie zostały dostoswane do potrzeb wszystkich użytkowników rynku nie przesądza jeszcze, że opis przedmiotu zamówienia narusza zasadę uczciwej konkurencji. Istnienie nawet ograniczonej liczby podmiotów spełniających wymagania zamawiającego ma...

 • KIO 925/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... W zakresie zarzutów oznaczonych lit. d), e) i f) Izba ustaliła co następuje. Zamawiający w Załączniku nr 5 Opis przedmiotu zamówienia - Inne wymagania tiret 2 i 3 (str. 36 SIWZ) wskazał następujące postanowienia: „Oferta Wykonawcy obejmuje opcję wykupu...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...odpowiedzi na odwołanie Przystępującego). Jednocześnie, zgodnie z rozdz. IV SIWZ: „IV. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Systemu mikroskopii wirtualnej obejmujący skaner preparatów histopatologicznych do skanowania preparatów...

 • KIO 898/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...i ich znaczeniem: cena – 100%. Ponadto Izba ustaliła, że w załączniku nr 7 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w pkt 7 zawarto szczegółowe wymagania w zakresie transportu. Zamawiający wskazał, że do wywiezienia zebranych zanieczyszczeń należy...

 • KIO 957/18

  Orzeczenia KIO, 29-05-2018

  ... postanowień zawierających nazwę czy opis przedmiot zamówienia, ze szczegółowym opisem zarzutów i żądań. Wniósł o nakazanie Zamawiającemu zmiany postanowień SIWZ poprzez opisanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymaganych parametrów, właściwości...

 • KIO 850/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... do prawidłowej pracy tych urządzeń", numer referencyjny: PO VIIWB 261.2.2018. Zgodnie z pkt III – Opis przedmiotu zamówienia, ppkt 12 wykonawca zobowiązał się na czas trwania umowy, nieodpłatnie dostarczyć, zainstalować, skonfigurować na serwerze...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij