• KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... chciał uczestniczyć i realizować usługę. Okoliczność powyższą potwierdza m.in. załącznik nr 6 do SIWZ „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”, w którym na str. 6 opisuje „Potencjał techniczny” konieczny dla realizacji postępowania m.in. w zakresie...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... pkt. 5.2.2 i 5.2.4 z wzoru umowy. 8. Niezgodność z prawem - Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia, brak wskazania wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, nieprecyzyjny zakres zobowiązana wykonawcy, naruszenie...

 • KIO 1935/18, KIO 1948/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... nowego wykonawcę również wobec już wcześniej wykonanych prac. Trudno w oparciu o samą definicję przyjąć, iż opis przedmiotu zamówienia nie gwarantuje zachowania zasad uczciwej konkurencji, czy 16 też równego traktowania wykonawców. W ocenie Izby argumenty...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... daty ponoszenia kosztów robót tymczasowych przez wykonawcę poszczególnego etapu o czym rozstrzyga Izba poniżej. W ocenie Izby dokonany opis przedmiotu zamówienia z podziałem na trzy etapy nie stanowi naruszenia art.29 ust.1 pzp również w kontekście art.33...

 • KIO 2134/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ... jego przedstawicieli do udziału w wizjach lokalnych. Stosownie do rozdziału IV pkt 2 SIWZ, zawierającego opis przedmiotu zamówienia Zamawiający przewidział m.in. możliwość przeprowadzenia wizji lokalnych w lokalizacjach posadowienia: SwMI, BS, terminali...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ...adres), przedmiot wykonywanego albo wykonanego zamówienia (opis zamówienia winien zawierać informacje pozwalające na ...odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, zaś zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... zapis pkt 4.1.3.2 OPZ (WP-5). Zmiany zaznaczono kolorem w trybie zmian w zad. nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia. Jednocześnie w dniu 17 lipca 2018 r. Zamawiający opublikował kolejne wyjaśnienia treści SIWZ. Pytanie 12: Wg OPZ, punkt 2.1...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... zgodnie z art. 84. W ocenie Izby nie ulega wątpliwości, że przygotowanie dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu, gdzie przedmiotem jest realizacji robót budowlanych w oparciu o dołączoną przez podmiot zamawiający...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ... wzorów wyrobów. Katalog musi zawierać szczegółowy opis, dane techniczne, dane producenta oraz typ...Pzp i ocenione przez zamawiającego pod kątem zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ. Jak słusznie zauważa również odwołujący...

 • KIO 2021/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ...W treści pkt. 4 („Miejsce realizacji naprawy") Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Opis przedmiotu zamówienia), Zamawiający określił, że: „Miejscem realizacji naprawy okrętu jest - miejsce wykonywania działalności przez Wykonawcę...

 • KIO 2045/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ...się, czy Zamawiający w następnej pozycji nie opisał produktu podobnego, tożsamego. Jednoznaczny i precyzyjny opis przedmiotu zamówienia leży po stronie Zamawiającego, który jest gospodarzem postępowania, a ewentualne niejasności nie mogą być interpretowane...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... stosownych oznaczeń, oraz dodatkowo dostarczenie po 2 komplety zapasowe naklejek dla każdego pojazdu i ładowarki; 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 3.3.1.1 . Załącznik nr 1 do s.i.w.z.- Specyfikacja techniczna autobusów EV...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... oraz programu funkcjonalno – użytkowego) oraz zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa. 1.2 Konsultant sporządzi opis przedmiotu zamówienia określony powyżej w pkt. 1.1. w oparciu o wyniki analizy dokonanej w Etapie I i w oparciu o...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... i za niskie, aby możliwe było należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. W postępowaniu nie było możliwości, aby część kosztów..., RAID 5, RAID 6”. Na początku rozważań dostrzec należy, iż opis wymogu z SIWZ może być odczytywany na co najmniej dwa sposoby. Z...

 • KIO 2029/18, KIO 2075/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... 762 1182, 1184, 1189, 1190, 1192, 1253 w taki sposób, by usunąć istniejące niejednoznaczności i przedstawić opis przedmiotu zamówienia w sposób wyczerpujący i kompletny; 4. nakazanie Zamawiającemu przedłużenia terminu składania ofert w Postępowaniu o czas...

 • KIO 2043/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...zdolności technicznej i zawodowej w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie ograniczającym uczciwą konkurencję... dla oceny zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia. Opis spełniania warunków udziału w postępowaniu winien być...

 • KIO 2028/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... szpitala oraz dostawa materiałów zużywalnych do wymienionych systemów, a także serwis techniczny i aplikacyjny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w pkt III.7 SIWZ, formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz...

 • KIO 1986/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... paragrafu mają charakter gwarancyjny”, 3. Zaniechania określenia w treści SIWZ, w tym w załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, dalej jako „SOPZ”) informacji o ilości i rodzaju kontenerów typu KP2, 5; KP 5; KP 7; KP 10 i...

 • KIO 2030/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... odpowiedzi na odwołaniu jak i składanych na rozprawie, w ocenie Zamawiającego podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia dane historyczne są wiarygodne, a opis przedmiotu zamówienia został przygotowany w sposób rzetelny. Izba uznała, iż niektóre dane zawarte w...

 • KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... wyposażenia w postaci 3 kolumn anestezjologicznych, 3 lamp operacyjnych bloku operacyjnego oraz zabudów meblowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ („OPZ”). Załącznikami do OPZ były: dokumentacja projektowa – projekt...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...oferty wybranego wykonawcy, pomimo że zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 3) art. 22 ust. 1 pkt 2 w zw. ... ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, gdyż opis warunku nie daje gwarancji, że wykonawca...

 • KIO 2015/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... te nie były sporne pomiędzy stronami i uczestnikiem postępowania: 17 I. W pkt 3 SIWZ zamawiający określił opis przedmiotu zamówienia, którym jest dostawa systemu DWDM, w szczególności polegająca na: sprzedaży i dostawie 5 sztuk fabrycznie nowych urządzeń...

 • KIO 2040/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...podlegała również zgodność koncepcji z Opisem Przedmiotu Zamówienia, uwzględnienie niestandardowych form i kanałów... spójność poszczególnych elementów kampanii”. Odnosząc się do stanowiska zamawiającego, iż opis oceny zawarty w pkt. 9.2 dotyczy także pkt. 9....

 • KIO 2013/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...), jak i przez zamawiającego w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt: KIO 1680/18, który nie ukrywał, że opis przedmiotu zamówienia został skonstruowany po to, by uzyskać oferty na trójkomorowy podajnik rurowy, produkcji firmy Siemag. Podkreślił przy tym...

 • KIO 2031/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... pacjenta, ani funkcjonalności urządzenia, a 3 ich jedynym celem jest wskazanie na konkretny produkt. Zarazem opis przedmiotu zamówienia jest niejasny, dwuznaczny i umożliwia dowolną jego interpretację. Używane są pojęcia dwuznaczne, nietechniczne, nie...

 • KIO 1996/18, KIO 1997/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... samą argumentację jak w pkt I odwołania w sprawie sygn. akt KIO 1996/18. II. Opis przedmiotu zamówienia W rozdziale VI SIWZ znajduje się uszczegółowienie przedmiotu zamówienia i obowiązków wykonawcy. W pkt 1.2.2. wskazano, że oferowana aparatura medyczna...

 • KIO 1998/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ..., by SIWZ w jakikolwiek sposób preferował produkt PCV 10 – ani przez opis przedmiotu zamówienia, ani dobór kryteriów oceny ofert. Opis przedmiotu zamówienia ustala pewne minimum wymogów, co do cech zamawianego produktu, kryterium jakości pozwolić...

 • KIO 2034/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... rozpoczęcia poboru opłat, co ma nastąpić 1.03.2019 r. o godzinie 8:00. Zamawiający w siwz – tom II (opis przedmiotu zamówienia, OPZ) dopuścił wyposażenie SPP w fabrycznie nowe urządzenia jednego typu lub wyposażenia w całości lub w części w urządzenia...

 • KIO 1994/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... Odwołującego oferty nie odpowiada wymaganiom SIWZ. Zamawiający powołał się na wymaganie opisane w rozdziale III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia –„proporcje podziału stacji radiowych: stacje ogólnopolskie: 50% I RMF FM, Radio Zet oraz pakiet Trójka Premium...

 • KIO 1985/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... na przedsiębiorców obowiązku przewidzenia i wyceny sytuacji niemożliwych do przewidzenia nie wpisuje się w przesłankę pełnego opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z regułami określonymi w art. 29 ustawy Pzp. Wówczas bowiem każdy z wykonawców w odmienny...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij