• KIO 2573/17, KIO 2575/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ...zł. Asseco Poland S.A. zaoferował łączną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie 23.790.660,00 zł, w tym stawkę osobogodziny...nie został mu udostępniony, gdyż zawierał opis mechanizmów przyjętych w celu zabezpieczenia przetwarzanych ...

 • KIO 2629/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ... (w tym tych dla których Zamawiający nie posiada kodów źródłowych). Tabela ta, w ocenie Izby, dookreśla opis przedmiotu zamówienia wskazując na wymagania Zamawiającego wchodzące w skład czynności serwisowych dla Zarządczej Hurtowni Danych. Jak zaś wynika z...

 • KIO 2627/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ...nim wymagania zawartego w 9.1.3) a) oraz zmiany ograniczenie wartości przedmiotu zamówienia w 9.1.3) b) do 200 000,00 zł. W ...13 maja 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 402/08) przyjęła opis odnoszący się do wartości zrealizowanych robót budowlanych za właściwy dla ...

 • KIO 2616/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... oświadczenie firmy Argo S.A. W tym miejscu zwrócić należy uwagę, iż w treści tego oświadczenia wskazano zarówno opis przedmiotu zamówienia dla tego produktu, z którego wynikało, że żądanym produktem jest grzbiet o długości 25mm, jak i nazwę handlową...

 • KIO 2613/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...podnosi, że wykonawca Jantar zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę netto 948.065,39 ...Opis warunków udziału wykonawców w postępowaniu oraz opis dokonania oceny spełnienia tych warunków (w ppkt 1.2.1. lit. b) wskazał, że o udzielenie zamówienia...

 • KIO 2609/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... 7 oraz fragment dot. licencji do API zawarty in fine pkt AD. 7 (załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia). W odniesieniu do dowodów złożonych przez Przystępującego stwierdził, iż zestawienie wdrożeń nie ma związku ze sprawą, gdyż wymienione tam...

 • KIO 2610/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... właściwości 3 urządzenia, jak te opisane w SIWZ, a nadto w sytuacji, gdy taki opis przedmiotu zamówienia narusza zasadę równego traktowania wykonawców preferując w sposób nieuzasadniony potrzebami Zamawiającego urządzenia produkowane przez konkretnych...

 • KIO 2600/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy, gdyż dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wiążące są postanowienia SIWZ oraz opis przedmiotu zamówienia w niej zawarty. Na marginesie, należy odnieść się do argumentacji Zamawiającego...

 • KIO 2618/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... zbieranych selektywnie. Wniosek taki był w pełni uprawniony, zwłaszcza w kontekście zapisów Rozdziału 2 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, gdzie wskazane jest iż częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie nastąpi raz w miesiącu...

 • KIO 2571/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... w zakresie przedmiotowego zarzutu. Zgodnie z wymaganiem ze str. 31 SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” część 2 A. Notebook NBU LTE wiersz „Pamięć RAM” Zamawiający wymagał zaoferowania notebooka zaopatrzonego w 16 GB pamięci...

 • KIO 2588/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ..., w pełnym wymiarze czasu pracy (pełen etat), (dalej „SIWZ ”) oraz Załącznik nr 6 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia część 1 - Zamawiający szczegółowo opisał zakres czynności, które będą świadczone przez wybranego wykonawcę w ramach zadania I...

 • KIO 2574/17, KIO 2576/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... z ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenia takie mogą nabrać większego znaczenia w sytuacjach, w których opis przedmiotu zamówienia nie precyzuje pewnych kwestii, nie zaś w przypadkach, gdy zamawiający precyzyjnie opisał swoje oczekiwania. IV...

 • KIO 2568/17, KIO 2597/17, KIO 2605/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... w błąd Zamawiającego dotyczące zgodności oferowanego produktu, tj. Easy Pulse z opisem przedmiotu zamówienia opisanym w Załączniku nr 2A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1, co mogło mieć istotny wpływ na podejmowane przez Zamawiającego decyzje w...

 • KIO 2590/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ... 7 do SIWZ), 11 2) Folder/katalog/prospekt/informacja/opis producenta oferowanego urządzenia medycznego, zawierający jego dane techniczne, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2a do siwz...

 • KIO 2559/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ... w rejonie działania 15 WOG Szczecin” prowadzi Zamawiający: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Usługi stanowiący (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz...

 • KIO 2586/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ... do Zamawiającego ma charakter pomijalny, to dlaczego oczekiwał ujęcia kosztów dojazdu do miejsca zainstalowania urządzenia (zał. nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia – str. 7 – Rozdz. IIII pkt 13 lit. a). Nadto, trudni jest „dyskutować”, co jest tańsze w...

 • KIO 2547/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... odpowiedzi na pytania nr 6, nr 268, nr 365, nr 595, 596, 597, nr 679, nr 604 4 modyfikujące opis przedmiotu zamówienia w ten sposób, że zdaniem Odwołującego, jest on niejednoznaczny i nie zawiera dokładnych określeń oraz nie określa konkretnie zakresu...

 • KIO 2483/17, KIO 2484/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...18 maja 2022 r. W Dziale XI SIWZ pn. Opis sposobu obliczenia ceny, Zamawiający postanowił, że: 1) cena...że oferta Przystępującego zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, w tym w zakresie zaoferowanych stawek za realizację usługi typu...

 • KIO 2470/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... S.A. - podano 0,00 zł). W takiej sytuacji, zdaniem Odwołującego, należałoby uznać, że Zamawiający sporządził opis przedmiotu zamówienia (wyznaczony również przez treść formularzy cenowych) z naruszeniem art. 29 ust. 1 PZP, tj. w sposób niejednoznaczny...

 • KIO 2518/17, KIO 2531/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...pkt XIX.3.2.3.2.1, 2) błąd nr 29, opis błędu: brak punktu pomiaru ciśnienia na rurze upustowej DN150, manometr jest ..., że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.” Wyjaśnienia, o których mowa w art. 90 ust. 3 p...

 • I C 189/11

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 15-12-2017

  ...jest zatem objęcie zamówieniem takiego przedmiotu, który nie pozostaje w bezpośrednim...stanowisko powoda, należy uznać, iż w przypadku zamówienia dodatkowego objętego kwestionowaną umową z dnia 12 maja...Sąd, zawierała tylko opis i skatalogowanie procesu ...

 • KIO 2525/17, KIO 2529/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W ocenie Izby zarzuty podniesione przez Odwołujących są niezasadne, gdyż opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie – przy uwzględnieniu jego specyfiki – odpowiada normom określonym w art. 29 ust. 1 i 2...

 • KIO 2570/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ...(Moduł do przełącznika sieciowego — 13 szt.) wiersz 1 Opisu Przedmiotu zamówienia. stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, tj.: „Moduł IOG ...Catalyst 3850 4x10GE Network Module, C3850-NM-4-10G”. Taki opis, bez dodatkowych komentarzy, zdaniem Izby, umożliwiał ...

 • KIO 2546/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ...+, ECI135P3 oraz w samolotach typu Piaggio Avanti/Avanti II - eksploatowanych przez Zamawiającego (Załącznik nr 2B do SIWZ: „Opis przedmiotu zamówienia”). Przedmiot zamówienia nie służy zatem do celów, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT i...

 • T-136/15

  Orzeczenia ETS, 14-12-2017

  ... zawarte w wyniku przetargu ITS 08 dotyczą 16 różnych części zamówienia o łącznej wartości 300 mln EUR oraz że były one ...których dotyczy przetarg ITS 08, ma odrębny przedmiot. Opis przedmiotu i etapów danego projektu, jak również mające zastosowanie warunki...

 • KIO 2500/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ...kryteriów oceny ofert. W części X SIWZ Zamawiający przedstawił opis kryteriów, którymi Zamawiający 9 będzie się kierował przy ...2017 r., poz. 1579 ze zm.). Przedmiotem zamówienia, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia zawartym w pkt 18 Części 1 pkt 3 ...

 • KIO 2421/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... nr S/P/250/2014/00102/PAWA na usługę naprawy poziomu 4 utrzymania lokomotywy manewrowej typu 797.8 przedstawia m.i. opis przedmiotu zamówienia pakiet 4 strona tytułowa dokumentacji systemu utrzymania przez producenta CZ LOKO A.S. Ceska Trebowa ze stronami...

 • KIO 2490/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... otrzymywał 2,8 pkt. W załączniku nr 1 do umowy Zamawiający zawarł szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający w Rozdziale VII opisał Warunki realizacji zamówienia. W pkt 7 Zamawiający wskazał, że wykonawca najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem...

 • KIO 2587/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ... publicznego. 3 Wniósł o nakazanie zamawiającemu: 1. zmianę postanowienia Rozdziału III "Opis przedmiotu zamówienia" pkt 1 ppkt 3 SIWZ oraz postanowienia sekcji II "Przedmiot zamówienia" pkt II.4 ppkt 8.3 ogłoszenia o zamówieniu poprzez wprowadzenie nowego...

 • KIO 2519/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ...g – str. 5 OPZ). Nadto, jak wynika z Opisu przedmiotu zamówienia (str. 2 Załącznika nr 1 do SIWZ) obecnie Zamawiający ...4. to oprogramowanie pakietowe agentowe i bezagentowe, różny opis tych pozycji jest nieuzasadniony. Zamawiający ze względu na przewidziany...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij