• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ....1 pkt 2 rozdz. VI SIWZ oraz stwierdził, że w pkt 6 ppkt 8) załącznika nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, wskazano, iż wykonawca jest zobowiązany spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ... ZRID", powoduje, zwłaszcza w zestawieniu z argumentacją podaną powyżej przy Kamieniu Milowym nr 3 i 4, że opis przedmiotu zamówienia nie spełnia kryteriów stawianych mu przez ustawodawcę. 5. W związku z powyższym, zdaniem Odwołującego, konieczna jest...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... stron stosunku zobowiązaniowego, c) art. 7 ust. 1 Pzp i art. 29 ust. 1 Pzp przez opis przedmiotu zamówienia, który nie uwzględnienia niezbędnych częstotliwości odbioru odpadów papieru oraz metali i tworzyw sztucznych z nieruchomości zabudowanych budynkami...

 • KIO 1819/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ... nr 1 do Umowy - Wymagania techniczne) i odpowiednie dodanie ich w ust. 10 w Rozdziale IV SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, po zdaniu 1 w następującym brzmieniu: „ Wraz z dostawą pierwszej transzy wykonawca złoży: dokumenty wymagane dyrektywą w sprawie...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... że stosownie do postanowień SIWZ pkt 14 („Opis sposobu przygotowania oferty") ppkt 14.5 Zamawiający ..., 10. Ocenia natomiast wielokrotnie wyjaśnienia AVR S.A. nie z perspektywy przedmiotu zamówienia (o czym wspomniał w wezwaniu z dnia 23 maja 2018 r.) i...

 • KIO 1826/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ...Opis stanu faktycznego, zawarty w odwołaniu, znajduje potwierdzenie w zgromadzonym materiale dowodowym. Wymaga on jedynie częściowego przytoczenia przez Izbę. Jak wynika z rozdziału V SIWZ wymagany termin realizacji zamówienia... przedmiotu zamówienia....

 • V AGa 183/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... wykonawców był w takiej samej sytuacji i kalkulował ofertę w oparciu o opis przedmiotu zamówienia sporządzony na podstawie danych jakimi dysponowała powódka (Zamawiający); błędne przyjęcie, że w razie uznania zasadności powództwa wniosek o miarkowanie...

 • C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...: –        w imieniu rządu hiszpańskiego przez A. Gavelę Llopis, działającą w charakterze pełnomocnika, –        w imieniu rządu... oferowanego w każdej z ofert w kontekście przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji technicznej. W odniesieniu do...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  .... Odwołujący upatrywał tej niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia, który jak wskazano powyżej był określony nie tylko wartością nominalną ale również przedziałem dopuszczalnych odstępstw, co czyniło ten opis bardziej elastycznym. Nie można było zatem...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... z ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenia takie mogą nabrać większego znaczenia w sytuacjach, w których opis przedmiotu zamówienia nie precyzuje pewnych kwestii, nie zaś w przypadkach, gdy zamawiający precyzyjnie opisał swoje oczekiwania. Zarzuty...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  .... Izba ustaliła, co następuje: Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt. 3 Zakres zamówienia. Zamawiający ustalił „W ramach realizacji zamówienia do obowiązków wykonawcy należy w szczególności: a) dokonanie wizji lokalnej obiektu...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... przesłanej przez Zamawiającego Izba ustaliła, że w specyfikacji w rozdziale IV „Opis przedmiotu zamówienia ” Zamawiający wskazał, że przedmiotem zamówienia jest zakup usługi druku specjalistycznego, oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zadania”, czyli także w zakresie załącznika nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia – str. 22 fragmentu „UWAGA”. W konsekwencji, Izba uznała trafność odrzucenia oferty Odwołującego Asseco Poland SA...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...należy sporządzić na nowo — do wykorzystania pozostaje opis warunków i obciążeń środowiskowych i literatura, które ... dowodami potwierdzają, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, b) naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw...

 • KIO 1548/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  ... była między innymi dostawa samorozprężalnych nitylowych stentów przełykowych - pakiet nr 5, pozycja nr 1. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie tej pozycji umieszczony został przez Zamawiającego na stronie 43 SIWZ. W opisie Zamawiający wskazał, że...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...macierze i firewalle, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a zatem oferta ta powinna podlegać odrzuceniu z ... oceny przez Wykonawców” zawarty jest zestaw wymagań - opis funkcjonalny i poza funkcjonalny, które powinien spełniać oferowany PKP...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... min. 5 h 30 min + 30 min rezerwy. Dodaje, że zgodnie z wymaganiami Załącznika 1 do SIWZ 9 „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia” (Rozdział Il) samolot musi być (dodatkowo) wyposażony m.in. w zespoły urządzeń składających się na: (1) Radar poszukiwawczy...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... w Załączniku nr 1 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (Aktualizacja opracowania „Ochrona przed suszą w planowaniu...po przecinku. 14.5. W ramach kryterium Opis sposobu realizacji zamówienia można dostać maksymalnie 20 punktów. W podziale ...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...odwołania, a także opis czynności lub zaniechania ... principio p.z.p. z postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa wyklucza się wykonawców,... dalszych czynności, celem doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu w jakim...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... laserowych, Załącznik nr 2 do OPZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna urządzeń wielofunkcyjnych, Załącznik nr 3 do OPZ- 17 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna skanerów oraz Załącznik nr 2 do SIWZ-...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...przedmiotu umowy. Z uwagi na zaniechanie powyższego, Zamawiający nie ma wiedzy kto (jaka firma) będzie odpowiadała za jaką część zamówienia... czasie stanie się niewypłacalny”. Odnosząc powyższy opis sytuacji do wydania Postanowienia o otwarciu postępowania...

 • KIO 1530/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... większości wykonawców, prowadzących bieżącą sprzedaż biletów”. W załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający zawarł Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ). 14 Oferty złożyło 4 wykonawców. Jeden z wykonawców zaoferował cenę jednostkową brutto opłaty...

 • KIO 1518/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... z opisem zawartym w Rozdziale III SIWZ jest dostawa defibrylatorów. Zamówienie zostało podzielone na sześć pakietów (części), szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawarto w załącznikach nr 5, 5.1, oraz 5a, 5b, 5c, 5d do SIWZ. W...

 • KIO 1527/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... okolicznościach Odwołujący jest zmuszony podnieść zarzuty względem następujących postanowień SIWZ: I. Zamawiający w pkt 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia, określił, że obejmuje m.in. (II. Diagnostyka Zakażeń) testy do EBV EBNA IgG, EBV VCA IgG...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... oraz w dowolnej geometrii: zwierciadlanej i rozproszonej metodą bezwzględną. Przystępujący złożył również opis 18 przedmiotu zamówienia z własnymi komentarzami, gdzie wskazał źródła potwierdzające spełnianie poszczególnych parametrów przez spektrofotometr...

 • KIO 1498/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... oraz że elementy te zostały wykonane poprawnie (dowód nr 5, załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania – Opis 14 przedmiotu zamówienia, umowa zawarta z Przystępującym – dowód nr 6, oraz protokół odbioru, potwierdzający dostawę, instalację i uruchomienie TIP...

 • KIO 1534/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ..., jeśli Zamawiający, albo wykaże, że Odwołujący spełnia ustalone wymagania lub, że mimo braku spełniania tych wymagań, opis przedmiotu zamówienia jest uzasadniony szczególnymi potrzebami Zamawiającego (wyroki KIO z 01.02.2011 r., KIO 79/11, 89/11, 90/11...

 • KIO 1515/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ..., w którym obecnie tego rodzaju badania wykonuje. Oddalając odwołanie w tym zakresie Izba uznała, iż opis przedmiotu zamówienia, w którym Zamawiający wskazuje na rodzaj badań koniecznych do zabezpieczenia działalności medycznej szpitala, nie jest opisem...

 • KIO 1501/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... do opracowania projektów wykonawczych, b) Nadto, w ramach Rozdz. III pkt 1 g SIWZ stwierdził, że szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest m.in. w Wytycznych do opracowania projektów wykonawczych – w ich ramach – I. Technologia basenowa...

 • KIO 1520/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ...zostanie ona opracowana, zaś zgodnie z punktem VII.4 ppkt 15) SIWZ oraz Załącznikiem nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia „Przykładowe reklamy i projekt będą miały charakter wyłącznie poglądowy, przybliżający zamawiającemu idee konceptu.” Jak zostało wskazane...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij