• KIO 216/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... powołanej na potrzeby postępowania, nie został odnotowany w protokole postępowania jako osoba przygotowująca: opis przedmiotu zamówienia, opis warunków udziału w postępowaniu, opis kryteriów oceny ofert oraz nie został podany jako osoba ustalająca wartość...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... z UE przystępujący wskazał m.in. następujące dane. lp Imię i nazwisko Zajmowane stanowisko Okres uczestniczenia Nazwa zamawiającego Opis przedmiotu zamówienia 4 G. P. Kierownik Inspektoratu, Członek Zarządu 01.03.2013 – 30.03.2015 Uniwersytet Gdański...

 • KIO 212/18

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ... ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w zw. z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp w zw. z pkt I „Opis przedmiotu zamówienia" ppkt 4) SIWZ przez brak odrzucenia oferty konsorcjum NDI z Postępowania, mimo faktu, iż treść oferty konsorcjum NDI nie odpowiada...

 • KIO 196/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena – 95%, okres gwarancji – 5%. W Rozdziale II SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamawiający zawarł m.in. następujące wymagania. I. Ruter. Pkt 6.1.8. Po 3 nieudanych próbach...

 • KIO 226/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... warunków zamówienia wraz z załącznikami (dalej „SIWZ”) na okoliczność ustalenia przedmiotu zamówienia oraz ...i Centralna Sterylizatornia”. Izba ustaliła, że zgodnie z Rozdziałem XI – Opis warunków udziału w postępowaniu, pkt 2.3 – zdolność techniczna i...

 • KIO 220/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ... na pytanie nr 214 (wyjaśnienia i zmiany SIWZ nr 6 z dnia 26 stycznia 2018 r.) zmienił on opis przedmiotu zamówienia w zakresie sposobu wykorzystania zdemontowanych biletomatów przez określenie, że nie oczekuje ich zwrotu od wykonawców. Odwołujący wniósł o...

 • KIO 219/18, KIO 229/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  .... 29 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia w sposób jasny i przejrzysty, 5) naruszenie § 2 ust...i opisał wykonane roboty, załączył protokoły odbioru prac oraz opis wykonanej 13 usługi nasadzeń, z których nie wynika,...

 • KIO 198/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... w ramach przedmiotu zamówienia jako osobne pozycje i miały być przedmiotem odrębnej wyceny przez wykonawców. Realizacja tych usług wymagać będzie od wykonawcy określonego, zauważalnego nakładu pracy i czasu, na co wskazywał opis przedmiotu Umowy ramowej...

 • KIO 207/18, KIO 221/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...postępowania, ale przede wszystkim powinność ustalania jasnych, zrozumiałych zasad postępowania rozumianych jako jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria selekcji ofert oraz inne elementy SIWZ. Poszanowanie uczciwej...

 • KIO 187/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... III etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra ze stacją techniczno-postojową Mory. Opis przedmiotu zamówienia stanowi część siwz odnoszącej się do konkretnego zamówienia i powinien być udostępniony wykonawcom w ramach dokumentacji tegoż...

 • KIO 155/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...uniemożliwiają wręcz złożenie oferty na urządzenia wyższej klasy i przez to droższe niż wymagane postanowieniami SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia dla wskazanych wyżej urządzeń stanowi w istocie kopię kart katalogowych urządzeń firmy AVIA. Opisane parametry...

 • KIO 206/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  .... 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zarzut nr 1 Odwołujący wskazał, że stosowanie do rozdziału III pkt 3 SIWZ opis przedmiotu zamówienia został zawarty w treści załącznika nr 1 do SIWZ. W pkt 3 ppkt 2) tego załącznika (nazwa podzespołu „pojemność") Zamawiający...

 • KIO 177/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... SIWZ. Jako robotę nr 1 wskazał, w rubryce „Przedmiot umowy (opis pozwalający na stwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdz. VI ust. 1 ..., tj. jeśli brał udział w realizacji przedmiotu zamówienia. Jednakże w niniejszej sprawie brak jest okoliczności...

 • KIO 167/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... szereg obowiązków do realizacji w ramach opłaty abonamentowej (załącznik nr 1 do umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). Jakkolwiek cena opłaty abonamentowej może być skorelowana z cenami aparatów telefonicznych, a różnice w zaoferowanych...

 • KIO 145/18, KIO 173/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  ...publicznych uregulowanymi w art. 7 ust. 1 i 29 ust. 2 ustawy Pzp, opis przedmiotu zamówienia powinien umożliwiać wykonawcom jednakowy dostęp do zamówienia i nie może powodować nieuzasadnionych przeszkód w otwarciu zamówień publicznych na konkurencję. W tym...

 • KIO 146/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ...oferowany przedmiot zamówienia. Roche załączył takie dokumenty do oferty i przedstawił opis techniczny analizatora ... uwagi na fakt, że niezgodność treści oferty w zakresie przedmiotu zamówienia z treścią SIWZ we wskazanym powyżej zakresie nie stanowi omyłki...

 • KIO 180/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... do ewidencji gruntów i budynków we właściwym Starostwie Powiatowym. Zgodnie z pkt 3.2 SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w specyfikacji technicznej wykonania rozbiórki obiektów budowlanych w miejscowości Płonino gm. Rymań i odbioru...

 • KIO 128/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ... i istniejącego oświetlania, stacji zasilających oraz linii drogowego oświetlenia. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie III SIWZ – „PFU i OPZ.” Na opis przedmiotu zamówienia składał się Załącznik nr 1 do OPZ - Wytyczne dla opraw...

 • KIO 165/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ... wskazanych wyżej dokumentów. Zarzut nr 2 - Odwołujący podnosił, iż stosownie do treści SIWZ (Szczegółowy Opis Oferowanego Przedmiotu Zamówienia) ocena spełnienia przez oferowany sprzęt wymagań dotyczących normy Energy Star, co do zasady miała odbywać się...

 • KIO 91/18

  Orzeczenia KIO, 08-02-2018

  ... standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Należy ponadto wskazać, że opis przedmiotu zamówienia jest co do zasady taki sam, jak opis przedmiotu zamówienia w ramach poprzednio obowiązującej umowy ramowej, 6...

 • KIO 131/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ... cenowa nie zawiera rażąco niskiej ceny albowiem: 1. Wycena oferty została sporządzona w oparciu o załączony do materiałów przetargowych Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Wykonawca dokonał wyceny oferty znając bardzo dobrze przedmiot...

 • KIO 125/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ...(art. 190 ust. 6 ustawy Pzp). Ponadto, sam fakt iż inne podmioty w sposób odmienny formułowały opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez znaczenia dla niniejszego stanu faktycznego. Dodatkowo Izba uznała za gołosłowne oświadczenie Przystępującego wyrażone w...

 • KIO 127/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... naruszenie przepisów prawa w tym zakresie. W konsekwencji, zdaniem Odwołującego, opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie jest nadmierny i nieproporcjonalny do samego przedmiotu zamówienia. Odwołujący stwierdził również, iż podana w załączniku nr 4 do...

 • KIO 194/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ...1 ustawy Pzp, wniósł odwołanie od pkt III.5 specyfikacji istotnych warunków opisanego powyżej postępowania, zwanej dalej SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”) oraz § 4 ust. 7 załącznika Nr 7 do SIWZ („Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy...

 • KIO 132/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ... że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia] oraz art. 89 ust. 1 ustawy Pzp (Zamawiający odrzuca ofertę... Izba ustaliła, co następuje: W pkt 14.1 SIWZ „Opis sposobu obliczenia ceny” podano m.in. „Zamawiający wymaga, aby...

 • KIO 126/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ... dla pasażera pod względem ceny i czasu trwania podróży. Wskazać należy, iż w załączniku nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, pkt 24 Zamawiający wskazał, że nie godzi się na zaoferowanie przez wykonawców biletów na tanie linie lotnicze i pytanie...

 • KIO 168/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ...: 1) termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty, 2) opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia, 3) kryteria oceny ofert (ust. 3 art. 138o ustawy pzp). Niezwłocznie po udzieleniu...

 • KIO 113/18, KIO 116/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ... Pana J. S. nie są wystarczające do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. 2. Niezasadne przyznanie punktów w ramach kryterium oceny ofert...w JEDZ oraz wykazie robót omyłkowo znalazł się opis dotyczący budowy linii dwutorowej, podczas gdy faktycznie...

 • KIO 108/18

  Orzeczenia KIO, 01-02-2018

  ...dwufazowy z rejestratorem rytmu i danych pacjenta — pkt 41 ppkt j)) i PN EN 1865 (Załącznik nr 2 do SIWZ — Opis przedmiotu zamówienia — poz. 1: Nosze główne — pkt 1, ppkt f)). Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający opisując...

 • KIO 111/18

  Orzeczenia KIO, 01-02-2018

  ... nr 2 – probówki do mikrometody do pobierania krwi u dzieci i niemowląt wraz z dzierżawą statywu do odczytu OB. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷3.2 do SIWZ. Na podstawie poz. 11 załącznika nr...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij