• KIO 358/19

  Orzeczenia KIO, 18-03-2019

  ... niemożliwe. Złącza: PORT PS/2 COMBO (komputer PC typ 1 i typ 2) Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ") oraz w załączniku do formularza ofertowego (dalej „załącznik FO") dla komputera zarówno typ 1, jak i typ 2...

 • KIO 137/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia; w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności (...) zasada...

 • KIO 116/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...że Odwołujący nie ma pewności, jak regułę definiowania wymagań rozumie Zamawiający, jaki będzie zakres obowiązków Wykonawcy, a sam opis przedmiotu zamówienia jest niejednoznaczny i niejasny, co stanowi naruszenie: art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy PZP, art. 29...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... ust. 1 PZP (zarzut nr 8). Zamawiający w pkt 6.0. dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (str. 16) załącznika nr 4 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia wskazał, że wykonane zostały badania ferromagnetyczne w obrębie inwestycji w celu określenia...

 • KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... następujących modyfikacji w treści SIWZ - Programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 - jako DZIAŁ II do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: 1) ponownie o zmianę opisu pkt. 1.5 (poprzednio 1.11) „Wytyczne dla punktów kamerowych" w ten sposób...

 • KIO 10/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... uczciwej konkurencji. Kluczową zasadą przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych jest formułowanie warunków realizacji zamówienia (opis przedmiotu zamówienia, kary umowne w umowie) w sposób adekwatny do rzeczywistych potrzeb niezbędnych do...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... z dnia 23.11.2018 r.” (str. 6). Zarzuty dodatkowe: 1. Wykonawca Aesculap Chifa Sp. z o.o. w formularzu „Opis przedmiotu zamówienia - 7 Załącznik 1a do SIWZ nie zaoferował stacji do pracy pomp w środowisku MRI, gdyż nie podał nazwy/ typu/Producenta/Kraju...

 • KIO 50/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub ...w sprawie zamówienia publicznego. Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że opis warunków udziału...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... z dnia 13.09.2005 r. sygn. akt V Ca 1110/04. Mając na względzie powyższe, z uwagi na to, że opis przedmiotu zamówienia nie pozwala ocenić wykonawcy przychodu, jaki osiągnie z umowy, w szczególności z opłat abonamentowych, które mają kluczowe znaczenie dla...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... Specyfikację techniczną, będącą jednocześnie Opisem przedmiotu zamówienia, potwierdził, że zamierza wykonać zamówienie...600 mmx1075mm G2 Enterprise Pallet Rack posiada numer katalogowy P9K37A, a opis wymagań z załącznika nr 1 do siwz wskazuje dla serii HPE...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... zamówienie. Dane zamówienie – to konkretne zamówienie – konkretny przedmiot świadczenia opisany w części stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, rodzaj i jakość świadczenia, czas i miejsce jego realizacji oraz inne elementy charakteryzujące świadczenie...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę Fundamenti, bowiem w załączniku nr 1 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, w pkt l. 5, szczegółowo opisano czynności jakie wykonawca zrealizuje. Zamawiający zwracał uwagę, że z ww...

 • KIO 31/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą dostarczył na wezwanie zamawiającego cyt. »Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez zamawiającego w formie prospektów, zdjęć, katalogów...

 • KIO 2584/18, KIO 2586/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... (tzw. faksymile). Stan faktyczny sprawy. Opis przebiegu postępowania w zakresie niezbędnym do wskazania naruszeń... samym Wykonawca został pozbawiony możliwości powierzenia mu realizacji przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym, w ocenie Odwołującego,...

 • KIO 42/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ... nieuprawniony jest pogląd, że interpretacja treści warunku powinna być dokonywana poprzez opis przedmiotu zamówienia. Czym innym bowiem jest opis przedmiotu zamówienia, do którego wykonania zobowiąże się wykonawca, a czym innym warunki udziału...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...Doświadczenie zawodowe: DATA I NAZWA I ADRES FIRMY I STANOWISKO I OPIS DOŚWIADCZENIA ORAZ ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 06.2007r.- 03.2011r.I Egis Poland...i merytorycznego Roszczeń w kontekście Przedmiotu zamówienia; - Przygotowanie Raportu/Stanowiska Inżyniera ...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... wysokość zaoferowanej ceny na realizację przedmiotu zamówienia, w tym złożenia dowodów dotyczących...zamówienia oraz jego zakresu (kolumna 3 tabeli), a także czasu realizacji (początek i koniec, poprzez wskazanie miesiąca i roku) [kolumna 4 i 5 tabeli]. Opis...

 • KIO 24/19, KIO 25/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ...) art. 7 ust, 1 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 29 ust. 2 ustawy poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w taki sposób, że w rezultacie opis ten utrudnia uczciwą konkurencję; 3) zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z naruszeniem...

 • KIO 2617/18

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ...czy cena oferty nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wezwanie dotyczyło zamówień częściowych nr: 2, 4, ...Zamawiający zamierza zawrzeć umowy od dnia 1 listopada 2018 r. Opis sposobu obliczenia ceny (pkt 18 SIWZ): Podstawę wyliczenia ceny...

 • KIO 2702/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ...- zasobnik do Indywidualnego Pakietu Medycznego - IPMed. Zgodnie z postanowieniami Rozdziału III pkt 2 siwz „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do siwz oraz Załączniki 5a i 5b (WTT + rysunki)." Dokonana przez odwołującego analiza...

 • KIO 2672/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ...zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Argumentacja odwołującego przedstawiona została następująco: Zgodnie z treścią ... ilość wózków jezdnych (dokumentacja fotograficzna i opis w załączeniu). W postępowaniu ogłoszonym w ...

 • KIO 2706/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...podejmie on prac bezpośrednio po podpisaniu umowy, lecz rezerwuje sobie okres jednego miesiąca na wizję lokalną (Opis Realizacji Przedmiotu Zamówienia, strona nr 5, punkt 3 tabeli). Zamawiający tego rodzaju możliwości nie przewidział, a samą taką możliwość...

 • KIO 2673/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ..., zapisom SIWZ, jak też doświadczeniu życiowemu. Analizując zapisy SIWZ należy podnieść, że specyfikacja techniczna (stanowiąca opis przedmiotu zamówienia) określa w pkt 1.1.15 organizacja dyżurów wykonawcy obowiązek zapewnienia dyżurów. Zgodnie z tymi...

 • KIO 2683/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...” (a także w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia – JEDZ) wykonawca Rafko podał następującą dostawę jako jedną z dwóch wymaganych na potwierdzenie spełniania omawianego warunku udziału w postępowaniu: Opis przedmiotu dostawy - (w tym m.in. typ...

 • KIO 1/19, KIO 2/19

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Opis sposobu oceny spełniania ...23.7 SIWZ stanowi, iż wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym - w związku z powyższym cena...

 • KIO 2696/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...Wykonawcy i jakie informacje ma zawierać, co stanowi opis sposobu oceny ofert tj. mierzenia stopnia spełnienia lub ... branży drogowej wyznaczonego do realizacji zamówienia 15 tj. pełnionej funkcji, nazwy i przedmiotu zadania wraz z podaniem wszystkich ...

 • KIO 7/19

  Orzeczenia KIO, 16-01-2019

  .... Odwołujący podkreślił, że posiada interes w uzyskaniu zamówienia. Uzasadniając zarzuty odwołania Odwołujący podał, że w części 19 zamówienia opis przedmiotu zamówienia miał następującą treść: „Jednorazowy podkład ochronny 4-warstwowy, przeciwodleżynowy...

 • KIO 2641/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości. Zdaniem Izby z s.i.w.z., w tym z załącznika A zawierającego opis przedmiotu zamówienia wynika, że ogólne wymaganie techniczne opisane w pkt 1.1.3 (odpowiednio w pkt 2.1.3 dla licznika...

 • KIO 2655/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... Warunki Zamówienia („IWZ") oraz Opis przedmiotu zamówienia - Uzgodnienie projektowe. W Rozdziale 2 IWZ - „Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania", w pkt - 2.2. - „Opis przedmiotu zamówienia", do konano następującego opisu przedmiotu zamówienia: „2...

 • KIO 2668/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... oraz opis kryteriów i sposobu oceny ofert – pkt ust. 11.4: „11.4. Ocena punktowa kryterium „Aspekty społeczne” - waga 20 % Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium jeśli Wykonawca zaoferuje zatrudnienie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia osoby...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij