• KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... postępowaniu winny być określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że muszą one być powiązane i...Rodzaj wykonanych/zakończonych robót budowlanych, miejsce wykonania oraz opis wykonanych robót, w tym potwierdzający spełnienie ...

 • KIO 2279/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ..., ponieważ poruszają się oni w tożsamej bazie danych. Wymienione bowiem programy są powszechnie znane i używane. Taki opis przedmiotu zamówienia nie narusza art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który nakazuje w przypadku posługiwania się nazwami, znakami towarowymi...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... z dnia 08.04.2017 r. numer 2017/S 070-133409; - specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej: SIWZ), 8 - załącznika nr 1 (załącznik nr 2 do SIWZ) zawierającego opis przedmiotu zamówienia wraz z jego modyfikacjami; - oferty z dnia 16.05.2017 r...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... T. w żadnej mierze nie mogą uzasadniać zaoferowania tak niskiej ceny. Odwołujący zapowiedział, że wykaże na rozprawie, że opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego wykonania powodują, że większość kosztów związanych z jego wykonaniem wiąże się z kosztem...

 • KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ..., materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz usług autoryzowanego serwisu - na okres 4 lat. Zgodnie z treścią SIWZ, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do specyfikacji. W Rozdziale II pkt 2 ÷ 7 SIWZ zostało wskazane, iż...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... nie dotyczy ona prowadzonej działalności Pirios związanej z przedmiotem zamówienia. Przedmiot zamówienia, jak wynika w szczególności z Załącznika do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia obejmuje między innymi przygotowanie, wdrożenie i świadczenie usługi...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...Izba ustaliła, co następuje. Ppkt 19.1.2.2. Opis podkryteriów i sposobu przyznawania punktów: 19.1.3. Kryterium „...Rozbicie ceny ofertowej". 2. Pkt. 2.3 Opisu przedmiotu zamówienia Potwierdzamy, że oferowana cena świadczenia usług) uwzględnia koszty związane...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... oferty złożonej przez konsorcjum A., jako zawierającej rażąco niską cenę do całości przedmiotu zamówienia, 6. art. 7 ust. 1 w związku z art 89 ust...do odwołania). Wskazać należy, że Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (stanowiący załącznik numer 1 do s.i...

 • KIO 1998/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... oraz jaka jest cena jednostkowa każdej z prac. Odwołujący podkreślał, że wnikliwie przeanalizował opis przedmiotu zamówienia, co w konsekwencji skutkowało bardzo dokładnym przygotowaniem kosztorysu w zakresie wskazania wszystkich aspektów cenotwórczych...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... w szczególności do harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia (kryterium S1), obszernie je ...znk". W istocie zasadność tego zarzutu ustalić można już w oparciu o opis czynności Zamawiającego, połączony z jego stanowiskiem wskazanym w pkt 1 pisma z...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia, zawarte w SIWZ. Postanowienia ustalone we wzorze... wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ zatytułowanym „Opis techniczny” (…) Wykonawca, który złożył najkorzystniejsza ofertę przed...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... przepisu art. 29 ust. 1 i 2 Pzp. Zawarty w SIWZ oraz w pozostałej dokumentacji postępowania opis przedmiotu zamówienia jest niejednoznaczny i niewyczerpujący oraz nie uwzględnia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty...

 • KIO 1990/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... dotyczących siwz nie dopuścił szerokości sterylizatora większej niż 1100 KIO 1990/17 5 mm. Stwierdził też, że opis przedmiotu zamówienia opublikowany w dniu 11 lipca 2017 r. był ostateczny, zaś oferta odwołującego została odrzucona nie ze względu...

 • KIO 1969/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Szczególnie istotny jest tu etap przygotowania oraz opis przedmiotu zamówienia. Są to w praktyce najistotniejsze elementy postępowania, od których zależy możliwość ubiegania się o...

 • KIO 1960/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... w trybie klastrowym. Od początku okoliczności te były niezmienne i nie budzi wątpliwości, podobnie jak sposób opis przedmiotu zamówienia, dla którego Zamawiający posłużył się znakami towarowymi identyfikującymi urządzenia IBM (serwer IBM System i wraz z...

 • KIO 1985/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... maja 2018 r. Zamawiający w zał. Nr 1 do SIWZ uszczegółowił zakres przedmiotowy zamówienia. Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn...

 • KIO 1986/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... wymagań równoważności rozwiązań 17 technicznych i funkcjonalnych w stosunku do opisanych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia Zarzuty rozpoznano łącznie. Zarzuty nie potwierdziły się. Izba dokonała ustalenia stanu faktycznego i prawnego...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...(tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.); Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych/OST uzupełniają opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, środków...

 • KIO 1940/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... z treścią SIWZ w zakresie wymogu z pkt 20 zd. 2 i 22 załącznika nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia). Ustalono, że zamawiający wymagał dostawy macierzy dyskowych MSA 2040 firmy H.. Zamawiający dopuścił jednak zastosowanie rozwiązania równoważnego pod...

 • KIO 1981/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... Izby Odwoławczej. Odwołujący w swoim odwołaniu podniósł, że zgodnie z art.89 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1, zamawiający...

 • KIO 1996/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... SAS 10k RPM o pojemności 2TB każdy skonfigurowane w macierz RAID1 (pkt. 3.3. załącznika nr 1 do siwz- Opis przedmiotu zamówienia – OPZ) b) Wymaga aby w oferowanym urządzeniu istniała możliwość replikacji maszyn wirtualnych pomiędzy PCD, a ZDC II przy...

 • KIO 1926/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... tą nazwą bez względu na to czy są w zwartym dokumencie, czy są załącznikami, czy nawet oddzielnymi dokumentami, jak np. opis przedmiotu zamówienia (OPZ) itd. Zwłaszcza wynika to z treści podstawowego w tym zakresie przepisu art. 36 ust. 1 Pzp, gdzie jest...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...) o mocy 390MWt (realizowany w formule 3 x 130MWt) będzie pełnił funkcję szczytowo - rezerwową (vide SIWZ IDW pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia ppkt 3.1. lit. c). Zgodnie z treścią SIWZ cz. II zał. Nr 1 „Wymagania techniczne dotyczące...

 • KIO 1933/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ... do policyjnych systemów informatycznych) zgodnie ze specyfikacją, 2 akumulatory, zestaw rysików, ładowarka samochodowa. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia zawiera tabela wymagań opisanych w pozycjach od W1 do W95 (dla urządzenia), wraz z...

 • KIO 1875/17, KIO 1877/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. W niniejszej sprawie nie zaszła podstawa do zastosowania wobec... ofertę podmiotów branżowych, uzupełniając wyjaśnienie o opis technologii prowadzenia prac. Kolejne wezwanie z dnia...

 • KIO 1922/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...punktu widzenia otwarcia zamówień publicznych na konkurencję. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Odwołujący stwierdził, iż sformułowanie odpowiednich...

 • KIO 1936/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... gwarancją producenta. Podkreślenia wymaga, co wprost zamawiający wskazał w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) w pkt. 4.1., a dodatkowo powtórzył w rozdziale XIV SIWZ Opis kryteriów oceny ofert oraz sposób oceny ofert, że wymóg co do...

 • KIO 1902/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...SIWZ, ma 34 ugruntowany charakter i w sposób jasny wskazuje jak w świetle art. 29 p.z.p. opis przedmiotu zamówienia winien zostać przez zamawiającego sporządzony. W tym miejscu Izba jako reprezentatywny w zakresie tej linii orzeczniczej wskazuje wyrok Sądu...

 • KIO 1866/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...koloru czarnego, skala przedłużona do 60 ml”. Niniejszy opis nie wskazywał w tych pozycjach dla pomp jakiego ... 4 ustawy Pzp, do złożenia wyjaśnień w zakresie dotyczącym Opisu przedmiotu zamówienia w poz. 10 i 11, prosząc o jednoznaczne potwierdzenie, ...

 • KIO 1915/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ...30b ust. 1, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 30...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij