• C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  .... Odniesienie takie jest dopuszczalne wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, gdy dostatecznie precyzyjny i zrozumiały opis przedmiotu zamówienia nie jest możliwy zgodnie z art. 34 ust. 3 i 4 tej dyrektywy. Odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub równoważny...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  .... Zamawiający powołał się przy tym na postanowienia pkt 15 pn. Opis sposobu obliczenia ceny oferty o treści: 15.1. Cena oferty ...tunelu (przy uzgodnieniu z ITD.) oraz znaczącą dla przedmiotu zamówienia specyfikę realizacji obiektu, jakim jest tunel drogowy i...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ...programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013.1129 j.t.) PFU zawiera m.in. opis ogólny przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, z czego wynika, że omawiany dokument stanowi podstawę oceny zgodności oferty z...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...relacji opisu warunku udziału w postępowaniu do przedmiotu zamówienia w tym postępowaniu. Postanowienia SIWZ są wiążące...ust. 1 pkt 13 jednym z koniecznych postanowień SIWZ jest opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, ...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...projekt budowlany zawiera obliczenia statyczne oraz opis elementów konstrukcyjnych, o tyle projekt ...w pkt 4 ppkt 1 Formularza ofertowego wskazał – jako termin wykonania przedmiotu zamówienia – 7 dni od dnia zawarcia umowy. Pismem z dnia 20 kwietnia...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... produktów nie zostały dostoswane do potrzeb wszystkich użytkowników rynku nie przesądza jeszcze, że opis przedmiotu zamówienia narusza zasadę uczciwej konkurencji. Istnienie nawet ograniczonej liczby podmiotów spełniających wymagania zamawiającego ma...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...odpowiedzi na odwołanie Przystępującego). Jednocześnie, zgodnie z rozdz. IV SIWZ: „IV. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Systemu mikroskopii wirtualnej obejmujący skaner preparatów histopatologicznych do skanowania preparatów...

 • KIO 823/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  .... Odwołujący uzasadniając swoje stanowisko w odwołaniu, wskazał m. in. na następujące okoliczności, Odwołujący zaskarżył opis przedmiotu zamówienia, który w jego ocenie poprzez wprowadzone postanowienia ograniczał uczciwą konkurencję, t.j.: 1) Żądanie aby...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ..., formułując takie postanowienie umowne Zamawiający narusza art. 29 ust. 1 ustawy Pzp poprzez niejednoznaczny i nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia. Powyższe naruszenie powoduje także naruszenie art. 7 ust.1 ustawy Pzp, a zatem naruszenie uczciwej...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... i sposób oceny ofert oraz udzielenia zamówienia” w pkt 19.1.2.2. Zamawiający zawarł opis podkryteriów i sposobu przyznawania punktów: 19...- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... REMONDIS do wyjaśnień rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia na podstawie art. 90 ust.1 i 1a w...zamówienia, opis warunków udziału w postępowaniu, wymagania dotyczące wadium. W tych okolicznościach, oferty złożone na różne części zamówienia...

 • KIO 677/18

  Orzeczenia KIO, 26-04-2018

  .... 139 ust. 1 Pzp, przez dokonanie w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (dalej: „OPZ”) oraz w załącznikach do OPZ opisu przedmiotu zamówienia w sposób nieuwzględniający wszystkich okoliczności, mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz...

 • KIO 539/18, KIO 540/18, KIO 541/18, KIO 542/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... kształcie doprowadzi do tego, iż każdy z wykonawców kierować się może innym dokumentem składającym się na opis przedmiotu zamówienia, przy czym brak jednoznacznego uregulowania przedmiotowej kwestii w zasadniczej części PFU doprowadzić może do tego, iż...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Izba ustaliła, że Zamawiający w dokumentacji postępowania zawierającej opis przedmiotu zamówienia (STWiORB) w pkt 1 zatytułowanym „Część ogólna” ppkt 1.4. „Określenia podstawowe – definicje pojęć” wskazał: Kabel...

 • KIO 662/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...„2” nadano brzmienie: „Cena netto za realizację przedmiotu zamówienia musi być równa sumie z wiersza „8” tabeli ... Zamawiający zwiększył liczbę kolumn tabeli do 11 (a-k), przy czym opis kolumny „f” zmienił się z „Suma opłat transakcyjnych (kol.c...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... 15 SIWZ: „Zamawiający nie dopuszcza powierzenia całości wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom.” W myśl pkt III 9 i 10 SIWZ:... opis sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez podmioty występujące wspólnie o udzielenie zamówienia....

 • KIO 681/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... czy też będą wykorzystane w ograniczonym zakresie przez zamawiającego, nie mogą stanowić podstawy do uznania, iż opis przedmiotu zamówienia został sporządzony w sposób wadliwy. Podnieść bowiem należy, że to zamawiający jest dysponentem określonych środków...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... Przystępujący złożył ofertę w zakresie części drugiej, co jest jednoznacznie wskazane w formularzu ofertowym „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy”. Izba 18 wskazuje, iż pomimo braku wypełnienia pkt. II.A JEDZ możliwa jest identyfikacja...

 • KIO 675/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...powyższym Odwołujący wniósł o usunięcie punktacji z poz. 38. 14. Dotyczy rozdziału III, ust. 8, część A-opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że dostawa mammografu wraz z oprogramowaniem oraz wyposażeniem ma być zrealizowana nie później niż do...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.” Zgodnie z pkt 3.1. 3), 10) SIWZ „3) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...wyłączenia czy ograniczenia zasady jawności postępowania. Krótki opis instytucji prawnej i lakoniczne oświadczenie o spełnianiu ... powstałaby wątpliwość odnośnie proporcjonalności warunku do przedmiotu zamówienia. Po trzecie – postawiona przez Konsorcjum...

 • KIO 642/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... oraz zasady właściwego opisywania przedmiotu zamówienia nie zachowując tym samym należytej staranności i przez to Zamawiający uniemożliwił Odwołującemu zaoferowanie urządzenia produkcji Siemens. Zamawiający przez tak dokonany opis w sposób nieuzasadniony...

 • KIO 653/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... 1, art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - poprzez niejednoznaczny opis warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku, o którym mowa w pkt ... precyzyjnie, w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający jego ocenę. Zamawiający nie...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  ...sobie wyobrazić, że zamawiający opracuje na użytek konkretnego zamówienia opis, który wyczerpie wszystkie zagadnienia bez potrzeby sięgania po... ustalenia treści oświadczenia, co do oferowanego przedmiotu zamówienia, sposobu jego realizacji oraz zgodnie z ...

 • KIO 661/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... w postępowaniu. Nie musi to być, zatem podmiot posiadający dokumentację techniczną będącą własnością Odwołującego. Opis przedmiotu zamówienia jest przedstawiony w sposób, który nie ogranicza konkurencji wyłącznie do Odwołującego, lub innego podmiotu...

 • KIO 650/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zaoferowanego w części I i lI przedmiotu oferty; oraz w konsekwencji naruszenie art...tabeli (str. 33), Zamawiający w kolumnie opis wymagań wpisał: zabezpieczenie antykorozyjne, zaś w ...

 • KIO 643/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... > 40 mm - 2 pkt > 80 mm - 4 pkt W zakresie zarzutu nr 3: Wielorzędowy tomograf komputerowy, pkt 27 Opis przedmiotu zamówienia: Maksymalny współczynnik pitch dla szerokości wiązki promieniowania min. 40 mm i pola skanowania min. 50 cm nie mniejszy od 1...

 • KIO 630/18, KIO 635/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... konkurencję, z drugiej zaś – należyte wykonanie zamówienia. Taki opis może być więc, zgodnie z przywołanymi przepisami, uznany za dokonany na poziomie minimalnym i proporcjonalnym do przedmiotu zamówienia oraz na poziomie umożliwiającym ocenę zdolności...

 • KIO 606/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, a wartość przedmiotu zamówienia przekracza kwotę, o której mowa w przepisach wydanych ...Natomiast zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ „Opis techniczny" Zadanie nr 2 Zestawienie parametrów technicznych „...

 • KIO 615/18, KIO 626/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a oraz 1b do SIWZ. Zamawiający podzielił zamówienie na części i dopuszcza składania...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij