• C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... Komisji Europejskiej przez E. Sanfrutos Cano i A. Tokára, działających w charakterze pełnomocników, po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2018 r., wydaje następujący Wyrok 1        Wniosek o wydanie orzeczenia...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ... 7 d Pzp – nie ma zastosowania w przedmiotowym stanie faktycznym. Adekwatne jest stanowisko przytoczone przez Przystępującego za opinią Prezesa UZP, mimo że archiwalną jak najbardziej adekwatną („Wyłączenie ustawy przy zamówieniach na uzbrojenie, objętych...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... dnia 23 lipca 2018 roku, znak: UZP/DP/026/577(5)/18/MO (dalej: „Opinia UZP”); 2. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. .... 2 pkt 11 ustawy Pzp. Dalej Odwołujący argumentuje, że ww. opinia UZP jest de facto wewnętrznie sprzeczna. Wskazuje, że nie ulega wątpliwości,...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...) nastąpiła omyłka, w kontekście pkt 1.2.3 (w ramach 1.2.3). Należy 49 podkreślić, ze stanowisko biegłego, jego opinia stanowi dowód w sprawie i jego podważanie nie może mieć miejsca jedynie poprzez przedstawianie wątpliwości, w tym zakresie, przy braku...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... uznana za potwierdzającą spełnianie warunku odnoszącego się do sytuacji ekonomicznej i finansowej. Przedmiotowa okoliczność wynika z faktu, że opinia ta została wydana na dzień przed wydaniem postanowienia z dnia 22 czerwca 2018 r. przez Sąd Rejonowy w...

 • KIO 1521/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... są zawarte w niej wiadomości specjalne, mające istotne znaczenie dla rozpoznawanej przez KIO sprawy. Opinia biegłego wyspecjalizowanego w konkretnej dziedzinie, rozstrzyga wątpliwości pojawiające się w toku postępowania celem prawidłowego ustalenia...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...przewóz ładunku.” Na marginesie, zdaniem Odwołującego opinia ta ma zastosowanie niezależnie od tego czy... — brak alternatywy wobec art. 26 ust. 3 ustawy Pzp — potwierdza także opinia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych „Relacja art. 22a ust. 6 do aft. 26 ...

 • KIO 1470/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zarówno wprowadził zamawiającego w błąd, jak też zdążył się samooczyścić«, czyli opinia autorki kieruje odbiorcę do co najmniej dwóch postępowań: konkretnego, prowadzonego obecnie, w którym składany jest...

 • C-472/16

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ...w imieniu Komisji Europejskiej przez J. Riusa i M. Kellerbauera, działających w charakterze pełnomocników, po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2017 r., wydaje następujący Wyrok 1        Wniosek o wydanie...

 • C-300/17

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ... imieniu Komisji Europejskiej przez P. Ondrůšeka i A. Tokára, działających w charakterze pełnomocników, po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2018 r., wydaje następujący Wyrok 1        Wniosek o wydanie orzeczenia...

 • KIO 1403/18

  Orzeczenia KIO, 03-08-2018

  ... r. Izba nie dopuściła i nie przeprowadziła wnioskowanych przez Odwołującego dowodów z uwagi na poniższe. Dowód nr 1 - opinia wydana przez podmiot prywatny, z jej treści nie wynika, aby autor miał wgląd do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia...

 • KIO 1404/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... od tej samej firmy. Należy wskazać, że zamawiający dokonując oceny oferty złożonej przez przystępującego posiłkował się m.in. opiniami firmy eR GRUPA, w której imieniu opinie sporządzała osoba, wchodząca również w skład komisji przetargowej. W opinii z...

 • KIO 1378/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... Zamawiającemu). Odwołujący odniósł się do nich jedynie fragmentarycznie (częściowo do punktu 8 ,,Studium geologiczno-inżynierskie, opinia geotechniczna oraz studium hydrogeologiczne” i częściowo 10 do punktu 18 - ,,Informacje o projekcie”. Powyższe...

 • KIO 1316/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... ciężarowym jest pojazd przeznaczony do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą. Powyższe potwierdza opinia Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej z dnia 13 lipca 2018 r. w której podano, że pojazd dostarczony przez...

 • C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ... imieniu Komisji Europejskiej przez G. Gattinarę i A. Tokára, działających w charakterze pełnomocników, po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2018 r., wydaje następujący Wyrok 1        Wniosek o wydanie orzeczenia...

 • KIO 1186/18

  Orzeczenia KIO, 04-07-2018

  ...odwoławczym powinna ocenić, czy odmowa udostępnienia wyjaśnień była zasadna, mając na względzie utrwaloną linię orzeczniczą. Zgodnie z opinią prawną UZP z dnia 29.08.2014: (...) wykazanie przez wykonawcę, że zastrzegane informacje posiadają walor tajemnicy...

 • KIO 1193/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ... zgodność z normami, a równoważności w klasycznym tego słowa znaczeniu. Zgodnie, zaś z przywołanymi postanowieniami SIWZ – opinia autora dokumentacji projektowej ma być podstawą nie tylko akceptacji „równoważników”, ale także odrzucenia oferty z powodu ich...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... włączone w poczet akt sprawy, choć okazały się one nieistotne dla rozstrzygnięcia sporu. Odwołujący złożył również dokument zatytułowany "opinia prawno – naukowa dotycząca decyzji o wyborze trybu o udzielenie zamówienia publicznego" z dnia 23.04.2018 r...

 • KIO 931/18, KIO 935/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ... z uzupełnieniami) złożone przez Zamawiającego nie stanowią dowodów w postaci opinii biegłego. Tego rodzaju dokumenty są w doktrynie określane jako opinia prywatna. W ślad za wyrokiem Izby z dnia 16 kwietnia 2014 r. sygn. akt KIO 654/14 należy wskazać, iż...

 • VIII Pa 40/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-06-2018

  ... postanowił przekazać te kwestie do analizy przez zespół radców prawnych. Po kilku dniach członkowie zarządu zapoznali się z opinią prawną, w której wskazano na nieprawidłowości w zakresie zamówień realizowanych przez P. P. (1). Pisemnym oświadczeniem woli...

 • KIO 1030/18, KIO 1083/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... wg. wymagań zamawiającego. Jednocześnie zasięgnęliśmy opinii artysty - plastyka, który dokonał oceny w tym zakresie (opinia w załączeniu). Zamawiający w uzasadnieniu odrzucenia oferty firmy Matrix Infralab podaje, że wymagana przez niego kolorystyka...

 • KIO 1059/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ...iż zakres działalności wykonawcy wskazany w polisie OC nie jest związany z przedmiotem zamówienia, co potwierdzać ma opinia sporządzona przez brokera ubezpieczeniowego. W przedmiotowej opinii broker miał wskazać, że wskazana w opinii „działalność wykonawcy...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ... przez Zamawiającego”. Wymienione są tam takie dokumenty między innymi jak: dokumentacja hydrogeologiczna, opinia geotechniczna, dokumentacja geologiczno-inżynierska, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu Drogowego...

 • II K 216/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-06-2018

  ... w związku z czym nie zachodziły warunki z art. 31 § 1 i 2 k.k. - Sąd wnioski zawarte w opiniach w pełni podzielił, nie dopatrując się jakichkolwiek przesłanek, które ewentualnie mogłyby podważyć rzetelność czy fachowość biegłych), wreszcie obaj działali w...

 • XXV C 782/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-06-2018

  ... należy opracować rozwiązanie umożliwiające ograniczenie dopływu wody gruntowej do wykopu (pismo Wykonawcy z 16.09.2011r. wraz z opinią – k. 151-153v.). W piśmie z dnia 4 października 2011 r. Inżynier Kontraktu poinformował Wykonawcę, że projektant nie...

 • KIO 1051/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...wydaje się twierdzenie, że wykonawca nie ma możliwości skorzystania ze środków odwoławczych przewidzianych w dziale VI ustawy Pzp. (por. opinia UZP; www. uzp. gov.pl) Przedmiotowe odwołanie dotyczy czynności związanych z badaniem i oceną ofert oraz wyborem...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  .... Taka ocena znajduje oparcie w przepisach ustawy Prawo przewozowe, jak również w złożonych na rozprawie przez Odwołującego opiniach prywatnych: 1) sporządzonej przez Institute of Global Innovation, Economics and Logistics (dalej: „IGIEL”), której autor, w...

 • KIO 1015/18

  Orzeczenia KIO, 08-06-2018

  ... oddalenie wniosku dowodowego, który być może mógłby tę okoliczność wykazać. Niezależnie od powyższego podnieść należy, że opinia biegłego wcale nie musiałaby być dowodem, który dałby pewność w zakresie doręczenia lub braku doręczenia Odwołującemu wezwania...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ... o wskazaniu na jednego tylko producenta. Odwołujący nie podważył skutecznie tego dowodu, co więcej – koresponduje on z ww. opinią biegłego. Biegły bowiem wskazał, że Fujitsu spełnia kwestionowane wymogi, natomiast nie spełnia innych – wymogi te nie były...

 • KIO 1049/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ... z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. 8 Zgodnie z opinią prawną Urzędu Zamówień Publicznych zatytułowaną „Omyłki i błędy w ofertach wykonawców - analiza na przykładzie orzecznictwa sądów okręgowych i...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij