• C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... Komisji Europejskiej przez E. Sanfrutos Cano i A. Tokára, działających w charakterze pełnomocników, po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2018 r., wydaje następujący Wyrok 1        Wniosek o wydanie orzeczenia...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...) nastąpiła omyłka, w kontekście pkt 1.2.3 (w ramach 1.2.3). Należy 49 podkreślić, ze stanowisko biegłego, jego opinia stanowi dowód w sprawie i jego podważanie nie może mieć miejsca jedynie poprzez przedstawianie wątpliwości, w tym zakresie, przy braku...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... dnia 23 lipca 2018 roku, znak: UZP/DP/026/577(5)/18/MO (dalej: „Opinia UZP”); 2. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. .... 2 pkt 11 ustawy Pzp. Dalej Odwołujący argumentuje, że ww. opinia UZP jest de facto wewnętrznie sprzeczna. Wskazuje, że nie ulega wątpliwości,...

 • C-472/16

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ...w imieniu Komisji Europejskiej przez J. Riusa i M. Kellerbauera, działających w charakterze pełnomocników, po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2017 r., wydaje następujący Wyrok 1        Wniosek o wydanie...

 • C-300/17

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ... imieniu Komisji Europejskiej przez P. Ondrůšeka i A. Tokára, działających w charakterze pełnomocników, po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2018 r., wydaje następujący Wyrok 1        Wniosek o wydanie orzeczenia...

 • C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ... imieniu Komisji Europejskiej przez G. Gattinarę i A. Tokára, działających w charakterze pełnomocników, po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2018 r., wydaje następujący Wyrok 1        Wniosek o wydanie orzeczenia...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... włączone w poczet akt sprawy, choć okazały się one nieistotne dla rozstrzygnięcia sporu. Odwołujący złożył również dokument zatytułowany "opinia prawno – naukowa dotycząca decyzji o wyborze trybu o udzielenie zamówienia publicznego" z dnia 23.04.2018 r...

 • KIO 931/18, KIO 935/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ... z uzupełnieniami) złożone przez Zamawiającego nie stanowią dowodów w postaci opinii biegłego. Tego rodzaju dokumenty są w doktrynie określane jako opinia prywatna. W ślad za wyrokiem Izby z dnia 16 kwietnia 2014 r. sygn. akt KIO 654/14 należy wskazać, iż...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ... przez Zamawiającego”. Wymienione są tam takie dokumenty między innymi jak: dokumentacja hydrogeologiczna, opinia geotechniczna, dokumentacja geologiczno-inżynierska, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu Drogowego...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  .... Taka ocena znajduje oparcie w przepisach ustawy Prawo przewozowe, jak również w złożonych na rozprawie przez Odwołującego opiniach prywatnych: 1) sporządzonej przez Institute of Global Innovation, Economics and Logistics (dalej: „IGIEL”), której autor, w...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ... o wskazaniu na jednego tylko producenta. Odwołujący nie podważył skutecznie tego dowodu, co więcej – koresponduje on z ww. opinią biegłego. Biegły bowiem wskazał, że Fujitsu spełnia kwestionowane wymogi, natomiast nie spełnia innych – wymogi te nie były...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ..., ■ mapa do celów projektowych, s. 59 projektu budowlanego, ■ pismo PWiK, s. 60-63 projektu budowlanego, ■ opinia geotechniczna i analiza środowiskowo-ekonomiczna, s. 69-124 projektu budowlanego, ■ rysunek projektu zagospodarowania terenu, s. 94 projektu...

 • KIO 965/18

  Orzeczenia KIO, 04-06-2018

  ... oprogramowanie nie spełnia wymogów zakreślonych w SIWZ a w konsekwencji odrzucić ofertę Potwierdzeniem tej okoliczności będzie także wnioskowana opinia biegłego z zakresu informatyki. W zakresie zarzutów z lit. b i c. zauważył, że Raven Inmedia sp. z...

 • KIO 953/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ..., a zgodnie z definicją słownikową, stoły polowe nie są przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Powyższe potwierdza opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, na którą powołuje się sam Odwołujący z dnia 12...

 • KIO 941/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  .... 26 ust. 3 Pzp. Obowiązkiem wykonawców uczestniczących w przetargu jest znajomość przepisów prawa dotyczących prowadzonego postępowania. Jak wyjaśnia opinia prawna Urzędu Zamówień Publicznych „Relacja art. 22a ust. 6 do art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień...

 • C-54/17

  Orzeczenia ETS, 31-05-2018

  ... gospodarcze konsumentów. Określa ona również zasady dotyczące agresywnych praktyk handlowych, które nie są obecnie uregulowane na poziomie [Unii]”. 36      Opinia w sprawie Dyson (C‑632/16, EU:C:2018:95, pkt 81–85). 37      Ibidem, pkt 82. 38      Pytanie...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... Spółki. Umocowanie do podpisania dokumentu zobowiązania i formularza JEDZ zostało potwierdzone także przedłożoną przez Przystępującego opinią prawną, z której wynika, że umocowanie takie zostało opublikowane w Monitorze Belgijskim, a dokumenty dotyczące...

 • KIO 919/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... przez niego łożysk jest taka sama jak konstrukcja wymaganych przez Zamawiającego łożysk SKF” są niczym więcej jak tylko opinią Odwołującego. Brak na tę okoliczność jakichkolwiek dowodów, czy choćby wiarygodnych twierdzeń. Również zarzut Odwołującego co do...

 • KIO 864/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...korzystania z kredytów bankowych, a to skutkuje obniżeniem kosztów realizacji zamówienia o ok. 10%.(jako dowód opinia bankowa) Brak zatrudnienia osób tworzących koszty pośrednie tj. sprzątaczek, pracowników technicznych według Wykonawcy skutkuje obniżeniem...

 • KIO 842/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... NM 530c) opiera się na jednoczasowej akwizycji danych objętościowych 3D (SPECT).”, tj. rozwiązanie oferowane przez Odwołującego. Powyższa opinia nie może dowodzić zatem niezgodności treści oferty Mediso z treścią SIWZ. Odrzucenie oferty jako niezgodnej z...

 • KIO 821/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ...niezależne, przyjmując jednoznacznie, iż podmiot ten stanowi niejako konkurencję dla systemu certyfikacji VCC. Również sama opinia zawiera sprzeczności i nieprawidłowości, szczególnie w zakresie twierdzenia. ZSK jest na dzisiaj jedynym prawnie uregulowanym...

 • KIO 861/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... lecz ich nie precyzuje, to nadal koszt ten będzie mieścił się w zaoferowanej przez Odwołująca cenie. 7 Kierując się natomiast opinią prawną UZP, zgodne z którą „za ofertę z rażąco niską ceną można uznać ofertę z ceną niewiarygodną, nierealistyczną w...

 • KIO 831/18

  Orzeczenia KIO, 15-05-2018

  .... Izba również wzięła w tym zakresie pod uwagę opinię sporządzoną przez dr A. Z., a przedstawioną przez Odwołującego. Opinia ta została uwzględniona przez Izbę jedynie jako stanowisko Strony. Niemniej jednak Izba uznała, że wyjaśnienia w niej prezentowane...

 • KIO 784/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... także tych wykonawców – uczestników Konsorcjum, którzy wykonują prace fotolotnicze. Oczywiście rację ma Odwołujący twierdząc, iż opinia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii nie jest wiążąca. Nie ulega wątpliwości, że wykonywanie zobrazowań lotniczych i...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  ..., rzecznik generalny: P. Mengozzi, sekretarz: A. Calot Escobar, uwzględniając pisemny etap postępowania, po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 28 września 2017 r., wydaje następujący Wyrok 1        W niniejszym odwołaniu...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a ... 11.01.2018 r. przesłał następujące dokumenty: 1) Sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta (za lata: 2014, 2015, 2) Informację z banku (z...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ..., w przypadku procedury odwróconej, zobligowany jest do kwestionowania jedynie oferty najkorzystniejszej. Powyższe potwierdza opinia Urzędu Zamówień Publicznych (https:/www.uzp.goy.pl/baza-wiedzy/interpretacia-przepisow/pytania-i-odpowiedzidotvczace-...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... lotniczego PP „Międzynarodowy Port Lotniczy Lwów". W tym kontekście dowód przedstawiony przez Przystępującego IDS - BUD - opinia prawna dotycząca podmiotu uprawionego do wystawienia referencji, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. 61 W świetle...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... żadnych dowodów w zakresie podwykonawstwa, w tym na poparcie twierdzeń, że nawiąże współpracę z podwykonawcami cieszącymi się dobrą opinią na rynku. Wezwaniem z 23 stycznia 2018 r. Zamawiający nie zadał ani jednego pytania dotyczącego zakresu współpracy z...

 • KIO 551/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...aktywność fiolki w dniu i godzinie kalibracji) potwierdza także cytowana wyżej opinia p. prof. dr hab. n. farm. E.M.,... uwagę dowody: A) złożone przez odwołującego jako załączniki do odwołania: 1) opinia z dnia 21 maja 2014 r. autorstwa prof. dr hab. n. farm....

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij