• KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... związane z przerwaniem prac budowlanych i rozpoczęciem badań archeologicznych (które są wymagane zgodnie z ww. opinią). Jednak ustalenie liczby zakłóceń realizacji robót z powodu konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych oraz okresu ich trwania...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ... przez dr N., gdyż zakres tych usług należy rozumieć zgodnie z definicją podaną przez zamawiającego, do której zresztą ww. opinia w ogóle się nie odnosi. Odnosząc się do przedstawionej przez przystępującego IBM umowy nr 8000049268 / P20003S zawartej z ZUS...

 • KIO 2021/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... określenie dokładnego miejsca zawarte jest w dokumentach przedsiębiorcy, a zakres i warunki wykonywania określa aktualna opinia instytucji uprawnionej do ich określenia." Zamawiający, z niezrozumiałych względów, pominął w swoich rozważaniach ten fragment...

 • KIO 2030/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... RIPOK działającej przy Krajowej Izbie Gospodarczej do nowelizacji ustawy o odpadach, wskazując adres strony internetowej, gdzie ww. opinia została zamieszczona. Jak stwierdził Odwołujący, w ocenie tego podmiotu regulacje zawarte w ww. ustawie, które wejdą...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... charakter złożonej opinii. Ekspertyzę tę Izba potraktowała jako część argumentacji faktycznej i prawnej przytaczanej przez Stronę sporu. Opinia taka stanowi jedynie dowód tego, że osoby, które ją podpisały wyraziły zawarty w nich pogląd, nie korzysta...

 • I Ns 173/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-10-2018

  ...do wypowiedzi, które zawierają informację, a zatem podlegają weryfikacji w kategorii prawdy i fałszu. Wypowiedzi będące opiniami, przypuszczeniami i ocenami, a więc mające charakter wartościujący nie podlegają takiej weryfikacji. W konsekwencji ochrona nie...

 • IV P 57/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-10-2018

  ... - protokół elektroniczny – k. 1054 w zw. z k. 875-876, z nagraniem rozprawy – protokół elektroniczny – k. 544, 691, 747; opinia niezależnego biegłego rewidenta – k. 553-560; pisma o przyznaniu premii – k. 561-567) Oświadczeniem z dnia 10 maja 2016 roku...

 • KIO 2009/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawcy niezobowiązanego do sporządzenia sprawozdania finansowego -...

 • KIO 1972/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... się protokoły i opinie wskazujące na badanie przez Zamawiającego spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z opinią stwierdzającą spełnienie warunków. Wobec braku dowodów Odwołującego, zarzut należy uznać za niepotwierdzony. Odnosząc się do zarzutu...

 • KIO 1872/18, KIO 1895/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ... całość zamówienia wykonanego dla Rejonu w Siedlcach, co wynika z pozyskanej przez nas opinii p. D.K. […]. Poświadczenie jak i opinia zostały załączone do pisma. Zamawiający w dniu 12 września 2018 r. wezwał Odwołującego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy...

 • XXVI GC 107/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-10-2018

  ...dodatkowych potwierdzone zostało również zeznaniami świadków, dowód z których przeprowadzony został w niniejszej sprawie, jak też opinią biegłego sądowego. Koszty wykonania wszystkich prac poniósł powód i nie otrzymał za nie rekompensaty. Podkreślić należy...

 • KIO 1914/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... referencyjnym, w który to sygnał wyposażony jest zaoferowany wzmacniacz LNB, powoduje niestabilność łącza i utratę połączenia (dowód: 1. opinia firmy ND SatCom (jedynego producenta modemu SKYWAN IDU 5000) z dnia 21 września 2018 r. - w załączeniu, wraz...

 • KIO 1904/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... pozyskane z platformy zakupowej, które Izba włączyła w poczet materiału dowodowego. W niniejszej sprawie opinia biegłego faktycznie miałaby na celu ustalenie okoliczności faktycznych dotyczących przebiegu aukcji elektronicznej, co zasadniczo wskazuje...

 • VIII GC 334/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-10-2018

  ...-1.149,10 m), kanalizacja tłoczna ϕ 110 mm (- (...),59 m) i tłoczna ϕ 63 mm (- 730,50 m). Dowód: opinia biegłego sądowego J. W. - karta 367-415 Spółka (...) nie wskazywała na zaistnienie jakichkolwiek rozbieżności czy błędów Specyfikacji Istotnych Warunków...

 • KIO 1865/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...się w dokumentacji zamawiającego, oświadczenie w imieniu Panasonic Marketing Europe GmbH, oświadczenie w imieniu Panasonic Japan, dowód opinia biegłego zgodna z wnioskiem z odwołania - nie mogą więc posiadać funkcji deklarowanych przez wykonawcę. Dodatkowo...

 • KIO 1855/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ... z badania wyrobu sporządzone przez Laboratorium Badawcze Stowarzyszenia Elektryków Polskich można było uznać za opinię biegłego. Opinią biegłego w postępowaniu odwoławczym, jest opinia wykonana na zlecenia Izby zgodnie z art. 190 ust. 4 Pzp. W ocenie Izby...

 • VIII GC 69/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-09-2018

  ... nie świadczyły ani o rozbieżnej ocenie dokonanej przez biegłych, ani też o sprzeczności wniosków, jakie biegli zawarli w swoich opiniach. Ponownie podkreślenia wymaga, że każdy z biegłych oceniał projekt budowlany w innej branży i tym samym mógł dojść do...

 • KIO 1776/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  ..., że nie jest możliwe wykonanie zamówienia za cenę zaoferowaną przez Odwołującego w 5-letnim horyzoncie czasowym. W konsekwencji jego opinia jest nieprzydatna dla sprawy. Naruszenie przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych...

 • C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... Komisji Europejskiej przez E. Sanfrutos Cano i A. Tokára, działających w charakterze pełnomocników, po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2018 r., wydaje następujący Wyrok 1        Wniosek o wydanie orzeczenia...

 • KIO 1774/18

  Orzeczenia KIO, 17-09-2018

  ... wiąże się z nowym podejściem do badania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z Sygn. akt KIO 1774/18 6 opinią prawną zawartą na stronie uzp.gov.pl: „W związku z powyższym możliwe będzie złożenie odwołania na wybór najkorzystniejszej oferty...

 • KIO 1757/18, KIO 1770/18

  Orzeczenia KIO, 17-09-2018

  ...(05)] traktowane, jako bezskuteczne i w konsekwencji informacje takie powinny zostać odtajnione. Izba dodatkowo stwierdza, że niewątpliwie opinia wyrażona w literaturze nie stanowi źródła prawa i może być za takie źródło uznana, szczególnie w sytuacji gdy...

 • KIO 1745/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... o udzielenie „ wyjaśnień, w tym złożenie dowodów”). Z braku definicji dowodu należy przyjąć, że będzie to każdy dokument, opinia, oświadczenie strony (te rodzaje dowodów są przykładowo wymieniane w art. 190 i nie sposób odmówić wykonawcy posługiwania się...

 • KIO 1680/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ...zakresem Zadania nr 2 (a w szczególności zasada działania reduktora ciśnienia hydrostatycznego) są bardzo istotne. Świadczy o tym choćby opinia biegłego, tj. opinia dr inż. M. J. i prof. dr hab. inż. D. M. z Politechniki Gdańskiej, dopuszczona przez Izbę z...

 • KIO 1728/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... przez stronę materiału dowodowego, w szczególności w sytuacji gdy materiał ten jest niekompletny bądź nieprzekonujący. Ponadto, opinia biegłego nie może stanowić jedynego i samodzielnego źródła dokonania ustaleń faktycznych, a tym bardziej nie może...

 • KIO 1715/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... notatki załączonej do kopii pisma odwołującego z dnia 16 sierpnia 2018 r.). Ponadto w dokumentacji znajduje się opinia prawna w kwestii ustalenia czy nazwa producenta stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa sporządzona przez zamawiającego z dnia 11 czerwca...

 • KIO 1681/18

  Orzeczenia KIO, 05-09-2018

  ... wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów czy zmiany składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Zgodnie z opinią Biura Analiz Sejmowych, sporządzoną przez Prof. dr hab. R .S., proponowany w art. 142 ust. 5 Pzp wymaga...

 • KIO 1628/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... sp. z o.o.; Zał. 2. Sprawozdanie finansowe C.H. Beck sp. z o.o za 2017 r.; Zał. 3. Opinia Biegłego Rewidenta C.H. Beck sp. z o.o. za 2017 r.; Zał. 4, Oferta Wydawnictwa C.H. Beck w...

 • KIO 1664/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... i prowadzącego do przewlekłości postępowania odwoławczego. Podkreślił, że zgodnie z tezą dowodową określoną przez Odwołującego opinia biegłego służyć miałaby de facto wyręczeniu Odwołującego w dowodzeniu podnoszonych zarzutów i prezentowaniu okoliczności...

 • KIO 1586/18, KIO 1602/18, KIO 1603/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ... w postaci opinii prywatnej w przedmiocie mocy EIRP i prędkości transmisji z terminali satelitarnych (SHF). Powyższa opinia, obejmowała analizę oferty TTcomm, w zakresie przedstawionych w formularzu ofertowym osiąganych wartości prędkości transmisji, przy...

 • KIO 1614/18

  Orzeczenia KIO, 30-08-2018

  ... potwierdzenie doświadczenia zawodowego ocenianych członków zespołu. Zgodnie z definicją słowa „referencje” to list polecający, pisemna opinia wystawiana osobie starającej się o pracę. Jest to więc specyficzny rodzaj dokumentu zawierający określone treści...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij