• C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ... imieniu Komisji Europejskiej przez G. Gattinarę i A. Tokára, działających w charakterze pełnomocników, po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2018 r., wydaje następujący Wyrok 1        Wniosek o wydanie orzeczenia...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ... przez Zamawiającego”. Wymienione są tam takie dokumenty między innymi jak: dokumentacja hydrogeologiczna, opinia geotechniczna, dokumentacja geologiczno-inżynierska, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu Drogowego...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  .... Taka ocena znajduje oparcie w przepisach ustawy Prawo przewozowe, jak również w złożonych na rozprawie przez Odwołującego opiniach prywatnych: 1) sporządzonej przez Institute of Global Innovation, Economics and Logistics (dalej: „IGIEL”), której autor, w...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ..., ■ mapa do celów projektowych, s. 59 projektu budowlanego, ■ pismo PWiK, s. 60-63 projektu budowlanego, ■ opinia geotechniczna i analiza środowiskowo-ekonomiczna, s. 69-124 projektu budowlanego, ■ rysunek projektu zagospodarowania terenu, s. 94 projektu...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  ..., rzecznik generalny: P. Mengozzi, sekretarz: A. Calot Escobar, uwzględniając pisemny etap postępowania, po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 28 września 2017 r., wydaje następujący Wyrok 1        W niniejszym odwołaniu...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a ... 11.01.2018 r. przesłał następujące dokumenty: 1) Sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta (za lata: 2014, 2015, 2) Informację z banku (z...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ..., w przypadku procedury odwróconej, zobligowany jest do kwestionowania jedynie oferty najkorzystniejszej. Powyższe potwierdza opinia Urzędu Zamówień Publicznych (https:/www.uzp.goy.pl/baza-wiedzy/interpretacia-przepisow/pytania-i-odpowiedzidotvczace-...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... lotniczego PP „Międzynarodowy Port Lotniczy Lwów". W tym kontekście dowód przedstawiony przez Przystępującego IDS - BUD - opinia prawna dotycząca podmiotu uprawionego do wystawienia referencji, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. 61 W świetle...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... żadnych dowodów w zakresie podwykonawstwa, w tym na poparcie twierdzeń, że nawiąże współpracę z podwykonawcami cieszącymi się dobrą opinią na rynku. Wezwaniem z 23 stycznia 2018 r. Zamawiający nie zadał ani jednego pytania dotyczącego zakresu współpracy z...

 • KIO 551/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...aktywność fiolki w dniu i godzinie kalibracji) potwierdza także cytowana wyżej opinia p. prof. dr hab. n. farm. E.M.,... uwagę dowody: A) złożone przez odwołującego jako załączniki do odwołania: 1) opinia z dnia 21 maja 2014 r. autorstwa prof. dr hab. n. farm....

 • KIO 588/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... podmiotu trzeciego, a z bezpośrednim dysponowaniem osobą zdolną do realizacji zamówienia. Zgodnie bowiem z opinią Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie dopuszczalności żądania przez zamawiającego przedstawienia przez wykonawcę dokumentów podmiotowych...

 • KIO 566/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... w sytuacji braku odbioru energii z kolektora; - sposobie podłączenia rur instalacyjnych do baterii kolektorów słonecznych. Zgodnie z opinią biegłego G. D. z dnia 27 lutego 2018 r., sporządzoną na zlecenie zamawiającego w przedmiotowej sprawie, w ofercie...

 • KIO 586/18, KIO 591/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... ramach Działania 7.1 POIG lub II osi priorytetowej POPC (P2) – kontrola, 3) ponowną kontrolę w formie opinii (P5) – opinia. Przy czym dla każdego z tych zakresów przedmiotu zamówienia należało podać cenę jednostkową oraz łączną wartość dla 20 kontroli (P1...

 • KIO 570/18

  Orzeczenia KIO, 10-04-2018

  .... Jak słusznie zauważyła w swojej Ocenie eksperckiej, dotyczącej rażąco niskiej ceny zawartej w ofercie Przystępującego (dalej: „Opinia”) M. Ł., będąca członkiem Komisji Zamawiającego, która zgłosiła zdanie odrębne do ustaleń pozostałych członków komisji...

 • KIO 545/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ...wydaje się twierdzenie, że wykonawca nie ma możliwości skorzystania ze środków odwoławczych przewidzianych w dziale VI ustawy Pzp. (por. opinia UZP; www. uzp. gov.pl) Przedmiotowe odwołanie dotyczy czynności związanych z badaniem i oceną ofert oraz wyborem...

 • KIO 513/18

  Orzeczenia KIO, 03-04-2018

  ...zmieści się ze zmianą w 2% wynikających z przepisów, powyższego nie potwierdza również złożona przez niego opinia. Złożona przez Odwołującego opinia w swej treści nie jest kategoryczna, nie wskazuje wprost, że wprowadzane zmiany nie przekroczą wymaganych 2...

 • KIO 499/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ... prywatna przygotowana przez p. Grzegorza Wójcika z Instytutu Łączności Państwowy Instytut Badawczy nie mają znaczenia dla sprawy. Opinia przedłożona przez Odwołującego potwierdza okoliczność, która nie była, w ocenie Izby, sporna pomiędzy stronami, tj. iż...

 • KIO 480/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ... biegłego, a jedynie może być potraktowana przez Izbę jako część 6 argumentacji faktycznej i prawnej przytaczanej przez Odwołującego. Opinia taka jako dokument prywatny stanowi jedynie dowód tego, że osoba, która ją podpisała wyraziła zawarty w niej pogląd...

 • KIO 459/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ... z samej nazwy potwierdza należyte wykonanie. Przy czym w pojęciu potocznym słowo „referencja” odczytuje się jako świadectwo, opinia o kimś kto szuka pracy (źródło Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem prof. Władysław Kopaliński...

 • KIO 442/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ...Po pierwsze, trzeba z całą mocą podkreślić, że twierdzenie to nie zostało udowodnione i w konsekwencji pozostałe jedynie własną opinią Odwołującego. Po drugie, jak wskazał Zamawiający, natomiast, w treści tej normy nie ma wzmianki, że łyżki do laryngoskopu...

 • KIO 411/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Informuję, że opinia UZP i zmodyfikowana klauzula w tej sprawie zamieszczone są na stronie internetowej UZP. Proszę o usunięcie ze SIWZ zapisu o...

 • KIO 458/18, KIO 474/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ...w rozumieniu art. 278 § 1 k.p.c., choćby jej autorem była osoba wpisana na listę biegłych sądowych. Taka opinia prywatna jest w zasadzie jedynie „wzmocnieniem” stanowiska strony wiadomościami specjalnymi i stanowi ona jedynie dowód tego, że osoba lub osoby...

 • KIO 396/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... spinającą i wypełnić zgodnie z zatwierdzoną metodologią otwory po kołkach montażowych. Zaniżenie kolektora o 269 mm (…) zgodnie z opinią projektanta nie będzie miało negatywnego wpływu na hydraulikę kolektora DN 1600”, do odcinka K6-K7a: „w celu oceny...

 • KIO 456/18

  Orzeczenia KIO, 23-03-2018

  ...zostały zatwierdzone przez organy nadzoru budowlanego. 15 W dalszej części odpowiedzi na odwołanie zamawiający wskazał, że dysponuje opinią z dnia 22.02.2018 r. wydaną przez Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa (znak pisma: 206/PW/18; ZKK/0056-2/18-...

 • C-108/17

  Orzeczenia ETS, 22-03-2018

  Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO PAOLA MENGOZZIEGO przedstawiona w dniu 22 marca 2018 r.(1). Sprawa C‑108/17 UAB Enteco Baltic przeciwko Muitinės ...

 • C-187/16

  Orzeczenia ETS, 20-03-2018

  ..., uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 7 czerwca 2017 r., po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2017 r., wydaje następujący Wyrok 1        W swojej skardze Komisja Europejska...

 • KIO 404/18

  Orzeczenia KIO, 19-03-2018

  ... do zakazanej negocjacji z wykonawcą, co do zaoferowanego rozwiązania palnika.” Uzupełnił, że jego stanowisko „potwierdza opinia biegłego powołanego na okoliczność zasięgnięcia opinii z zakresu wiedzy specjalistycznej związanej z przedmiotem zamówienia...

 • KIO 398/18

  Orzeczenia KIO, 16-03-2018

  ...na wskaźnik czy też nie opierają się na różnicy ciśnień. Z kolei przedstawiona przez Odwołującego opinia Politechniki Poznańskiej, jako opinia prywatna sporządzona na zlecenie Odwołującego, może być oceniana jedynie jako stanowisko Odwołującego w sprawie i...

 • KIO 382/18, KIO 383/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ... Sp. z o.o. na podstawie art.24 ust.8 Pzp do dokonania samooczyszczenia wraz z odpowiedzią Wykonawcy; Poz. 26 opinia prawna; Poz. 27 zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy: konsorcjum: Lider – Universal Energy Sp. z o.o. oraz członek – WORK DEVELOPMENT Sp...

 • KIO 353/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ... podlegał wykluczeniu z postępowania, poprzez czynność ponownej oceny ofert. Taki pogląd jednoznacznie zaaprobowano w opiniach publikowanych przez Urząd Zamówień Publicznych (ISBN: 978-83-88686-44-3, Warszawa 2016), równocześnie podkreślając, że prawo do...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij