• I C 505/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-02-2019

  ... zastosowanej dachówki nie miał żadnego wpływu na przeciekanie dachu. (dowody: - opinia biegłego k. 947-967, opinia uzupełniająca nr 1 k. 995-998, opinia uzupełniająca nr 2 k. 1018-1020, opinia uzupełniająca nr 3 k. 1032-1036; - zeznanie biegłego G. M. (1...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  .... 2d p.z.p.), muszą mieć charakter przedmiotowy, nie zaś podmiotowy (art. 91 ust. 3 p.z.p.) – por. opinia UZP „Kryteria oceny ofert a warunki udziału w postępowaniu w kontekście 79 wymagania przez zamawiającego od wykonawców określonego doświadczenia" oraz...

 • KIO 2700/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ...autorzy wskazują na wystąpienie błędów o kodach typu 304 i 401, co nie koresponduje ze stanowiskiem Przystępującego, iż ww. opinia wykazuje brak błędów podczas trwania aukcji. Ponadto z opinii nie wynika, iż błędy te nie miały wpływu na prawidłowy przebieg...

 • XII C 2242/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-01-2019

  ... k. 155). W ocenie Sądu materiał dowodowy zgromadzony w niniejszej sprawie był wystarczający do jej rozstrzygnięcia, a opinia biegłego, z uwagi na stan faktyczny sprawy w większości musiałaby mieć postać rozważań hipotetycznych, a informacje, które miały...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...z o.o. - 8 VA. Co za tym idzie, opinia przedłożona przez tego wykonawcę zawiera radykalny błąd. W celu lepszego zrozumienia... Aesculap Chifa Sp. z o.o. z treścią SIWZ. Opinia ta jest niejednoznaczna, nie zawiera bezpośrednich wniosków. Odwołujący wskazał, ...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... według tych samych zasad i pod takim samym kątem, z uwzględnieniem z góry założonych dopuszczalnych odchyleń. Opinia Odwołującego jest opinią subiektywną, nie znajdującą odzwierciedlenia w dokumentach z pracy sądu konkursowego. Praca o nr 001 jest zgodna...

 • KIO 2584/18, KIO 2586/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... r. (sygn. akt V CSK 382/10) wskazując, że: „w sytuacji, w której uzyskanie wiadomości specjalnych zapewnia wyłącznie opinia biegłego, to w braku odpowiedniej inicjatywy dowodowej strony niedopuszczenie dowodu z takiej opinii stanowi naruszenie art. 232 zd...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... świadczenia takie nie mogłyby być skumulowane i wykonane jednorazowo, bez uszczerbku dla realizacji celu, któremu służą. (Opinia Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych z 03.02.2009 r.). Uzupełnił, że celem usług powtarzających się okresowo jest...

 • KIO 2696/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... budowlanego lub jego części lub urządzenia budowlanego. Odwołujący zasadniczo nawet nie polemizował na rozprawie z taką opinią Zamawiającego, a jedynie w odwołaniu stwierdził, że >>projekt „Budowa Parkingu P&R przy przystankach komunikacji miejskiej...

 • KIO 2633/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ... charakter złożonej opinii. Ekspertyzę tę Izba potraktowała jako część argumentacji faktycznej i prawnej przytaczanej przez Stronę sporu. Opinia taka stanowi jedynie dowód tego, że osoby, które ją podpisały wyraziły zawarty w nich pogląd, nie korzysta...

 • KIO 2548/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ... przy ochronie przed przepięciami (punkt 12 pisma). Ponadto, przedłożone przez odwołującego dowody, w tym w szczególności opinia techniczna Zespołu Laboratoriów Instytutu Elektrotechniki z dnia 2 stycznia 2019 roku nie podważają argumentacji zamawiającego...

 • KIO 2643/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ...z Rozdziału VII ust. 1 pkt 1.1 SIWZ – nie wypełnił sekcji  JEDZ. Podkreślił, że załączona do oferty Odwołującego opinia bankowa nie zastępuje oświadczenia o spełnianiu wspomnianego warunku udziału w Postępowaniu, które powinno zostać złożone w formie JEDZ...

 • KIO 2488/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ... tj. uzyskanie opinii Politechniki Śląskiej pozwoliły dopiero na kolejne decyzje Zamawiającego, które oparte są na konkretnych opiniach i zaistniałych stanach faktycznych. Odwołujący w takiej swoistej argumentacji wymagał, aby Zamawiający zachował się w...

 • KIO 2603/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  ... nie na zlecenie organu procesowego, lecz innych uczestników procesu, najczęściej stron postępowania. Jak sama nazwa wskazuje, opinia prywatna nie jest opinią w rozumieniu art. 190 ust. 3 i 4 ustawy Pzp, ponieważ nie spełnia podstawowych wymagań prawnych...

 • KIO 2567/18

  Orzeczenia KIO, 27-12-2018

  ... z 22 września 2016 r. w sprawie E-29/15, pkt 46), szczególnie, gdy może to być działalność prowadzona dla uzyskania zysku (opinia Rzecznika Generalnego J. z 13 września 2001 r. w sprawie T218/00, pkt 38). Jak się podkreśla w doktrynie, zasady konkurencji...

 • II Ca 559/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-12-2018

  ... zamówień publicznych podstawę wezwania wykonawcy do złożenia dokumentów. Podkreślał, że w trakcie trwania postępowania posłużył się opinią prawną Urzędu Zamówień Publicznych, której treść przytoczył, a która stanowiła interpretację przepisów art. 22a ust...

 • KIO 2451/18

  Orzeczenia KIO, 17-12-2018

  ... (o uznanej pozycji na rynku) organizacji działających co najmniej od 5 lat w obszarze danej kwalifikacji”. Pozytywna opinia na temat potrzeby włączania danej kwalifikacji do ZSK od znaczących (o uznanej pozycji na rynku) organizacji działających co...

 • KIO 2473/18, KIO 2478/18

  Orzeczenia KIO, 17-12-2018

  ... w stosunku do wszystkich kwestionowanych w informacji o wynikach oceny ofert wstępnych, funkcjonalności. W ocenie Odwołującego, wyłącznie opinia niezależnego eksperta, który na podstawie przekazanych dokumentów (SIWZ wraz z Załącznikiem nr 3 do SIWZ) oraz...

 • KIO 2472/18

  Orzeczenia KIO, 14-12-2018

  ... Odwołującego stwierdzić błędnej operacji rachunkowej na liczbach - co jest immanentną cechą omyłki rachunkowej. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych „Stwierdzenie omyłki może mieć miejsce w sytuacji, w której przebieg działania matematycznego może...

 • KIO 1287/18, KIO 1290/18, KIO 1297/18, KIO 1301/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ...nr 3, 6 i 9 odwołania). W ocenie składu orzekającego zgromadzony w sprawie obszerny materiał dowodowy, w tym także opinia biegłego sądowego, nie dawał podstaw do tego, aby przesądzić o niezgodności treści ofert wykonawców Alstom, Stadler i Konsorcjum Škoda...

 • KIO 2399/18

  Orzeczenia KIO, 05-12-2018

  ...siedlisk, płoszenia i niepokojenia danych gatunków w ramach prowadzonej inwestycji. Z kolei jako oddzielne opinie zostały ujęte: opinia BHP, sanitarno-higieniczna, pożarowa, gdyż są to inwentaryzacje techniczne i TPF nie umieszcza ich w jednych pozycjach z...

 • KIO 2398/18

  Orzeczenia KIO, 30-11-2018

  ...„osoby z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – min. 1 etat”. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącą art. 29 ust. 3a Pzp, uwzględniającą wspólne stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień...

 • II K 166/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-11-2018

  ... trwała właściwie i nie popełniać błędów. Po odwołaniu pana K., opinia była negatywna, ale nie była drastycznie demonstrowana. Sąd dał wiarę ... że nie mają zaufania do pana K. i do pana B.. Opinia o panu B. wróciła do normy, jest chwalony jako lekarz. E....

 • KIO 2342/18

  Orzeczenia KIO, 29-11-2018

  ... można uznać za system DLP; 10) dowód nr 11 na okoliczność ceny oprogramowania Symantec – pakiet za 493 zł; 11) opinia prywatna dotyczącą oprogramowania klasy DLP i różnicy oprogramowania DLP od programu antywirusowego, którą to opinię sporządził pan dr A...

 • KIO 2347/18

  Orzeczenia KIO, 28-11-2018

  ... Izba ustaliła, że oferta ta pokrywa koszty pracownicze podane przez Polską Izbę Ochrony i zakłada inny poziom zysku niż opinia Polskiej Izby Ochrony. Przy czym wysokość poziomu zysku nie była kwestionowana przez odwołującego. Izba wzięła pod uwagę, że...

 • KIO 2414/18

  Orzeczenia KIO, 28-11-2018

  ... Pzp, trzeba uznać, że środki ochrony prawnej nie znajdą zastosowania. (Piotr Wiśniewski, Spór o możliwość wnoszenia odwołań – opinia praktyka, Monitor Zamówień Publicznych, nr 158, grudzień 2017 r.). 6. Zasady udzielania podprogowych zamówień na usługi...

 • KIO 2194/18

  Orzeczenia KIO, 23-11-2018

  ... stosunkowo niewielka i wynosi zgodnie z projektem tylko 60%sm org. Na innych typowych oczyszczalniach ścieków zgodnie z ATV i opinią konsultanta typowo sucha masa osadów surowych jest i wynosi dla osadu wstępnego około 75%smorg (i więcej) oraz dla osadu...

 • KIO 2095/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ... i integracyjnych tej firmy, jak też do dokumentacji technicznej i certyfikacyjnej projektu objętego ofertą. Wobec powyższego opinia biegłego może być bardzo subiektywna i przygotowana jedynie na podstawie ogólnie dostępnych informacji oraz w żaden sposób...

 • KIO 2114/18, KIO 2130/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  ... system monitoringu pogody, a w ramach projektu KISMiA miała miejsce realizacja zadań obejmujących korelacje danych z tego systemu. Opinia techniczna dotycząca integracji produktu IOC z różnymi źródłami danych z 15 listopada 2018 r. (DPc2) została przez...

 • XII C 2018/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 16-11-2018

  ...z dnia 7 maja 2012 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w G. poinformował wykonawcę, że opinia Zespołu (...) Dokumentacji Projektowej w G. z dnia 26 stycznia 2010 r. została wydana dla projektanta z zastrzeżeniami kierowanymi...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij