• C-187/16

  Orzeczenia ETS, 20-03-2018

  ..., uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 7 czerwca 2017 r., po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2017 r., wydaje następujący Wyrok 1        W swojej skardze Komisja Europejska...

 • C-127/16 P

  Orzeczenia ETS, 07-03-2018

  ..., administrator, uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 9 marca 2017 r., po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2017 r., wydaje następujący Wyrok 1        W swoim odwołaniu SNCF...

 • C-9/17

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ...imieniu Komisji Europejskiej przez A. Tokára i I. Koskinena, działających w charakterze pełnomocników, po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2017 r., wydaje następujący Wyrok 1        Wniosek o wydanie orzeczenia...

 • C-523/16

  Orzeczenia ETS, 28-02-2018

  ...w imieniu Komisji Europejskiej przez A. Tokára oraz C. Zadrę, działających w charakterze pełnomocników, po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2017 r., wydaje następujący Wyrok 1        Wnioski o wydanie...

 • KIO 59/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... powinien być uwzględniony co najmniej z kilku powodów. 5.3 Po pierwsze, okoliczności faktyczne, które miałaby wykazać opinia biegłego wynikają wprost z dokumentacji Postępowania, w szczególności z wyjaśnień udzielonych przez Newag Zamawiającemu w dniu 12...

 • KIO 75/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ...w przekonaniu Zamawiającego stanowią istotną zmianę oferty, co narusza postanowienia Pzp. Potwierdzeniem stanowiska Zamawiającego pozostaje a contrario Opinia Urzędu Zamówień Publicznych pn.: "Omyłki i błędy w ofertach wykonawców - analiza na Sygn. akt KIO...

 • KIO 2748/17, KIO 2018/17, KIO 24/17

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... wywiódł, że ze złożonych dokumentów wynika (nawet przy założeniu, że Erbud ma dostępne pełne limity kredytowe wskazane w opiniach mBanku i BGŻ BNP PARIBAS), że łączna zdolność kredytowa i dostępne środki nie przekraczają 32 mln złotych. Argumentował, że...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... ETCS jest nie do przyjęcia. W ocenie Zamawiającego opinia ta nie może zostać uznana za wiarygodną ocenę jakości... 20 listopada 2017 r. podpisaną tylko przez J. Ż., który ją zatwierdził. Opinia ta nie została podpisana przez jej autorów, tj. dra inż. A. L.,...

 • KIO 44/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów". Potwierdza to także opinia Prezesa Urząd Zamówień Publicznych. Dlatego też stwierdza, że wezwanie na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp...

 • KIO 9/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ....K. opisanego w pkt 6 jest spójne i logiczne. Zgodzić się należy z Zamawiającym, czemu Odwołujący nie zaprzeczył, że opinia dotyczyła projektu umowy i oceny ryzyk kontraktowych, a nie ustalenia znaczenia i zakresu norm prawnych wyrażonych w aktach prawnych...

 • KIO 34/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... znacząco wyższym poziomie niż wynikałoby to z realiów rynkowych, a złożone w postępowaniu oferty potwierdzają tę sytuację ( por. opinia UZP „Badanie rażąco niskiej ceny po nowelizacji”, www.uzp.gov.pl). Wystąpienie o wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej...

 • KIO 2663/17, KIO 2665/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... opinii biegłego wydanej w innym postępowaniu i odnoszącej się do sposobu rozumienia słowa „wbudowanie”, z uwagi na to, że opinia ta dotyczy innego sprzętu i odnosi się do wykładni prawa, a nie do kwestii technicznych związanych z wbudowaniem. Tym samym...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... z uwagi na ich zawartość – w szczególności wyciągi z treści specyfikacji dotyczyły dokumentów postępowania, a „opinia techniczna”, stanowiąca umotywowane stanowisko odwołującego, nie zawierała żadnych wyliczeń, które poddawałyby w wątpliwość obliczenia...

 • KIO 2727/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... w postępowaniu, zamawiający jest zobligowany do wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień. Taką interpretację przepisu potwierdzania opinia Urzędu Zamówień Publicznych: „Badanie rażąco niskiej ceny oferty po nowelizacji”. Niezależnie od dyspozycji art. 90...

 • KIO 2730/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... miejsca lokalizacji stacjonarnymi urządzeniami rejestrującymi wraz z informacją o kierunku wykonywanych pomiarów; opinią właściwego komendanta wojewódzkiego Policji w zakresie zasadności lokalizacji stacjonarnego urządzenia rejestrującego. Zamawiający nie...

 • KIO 2710/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ...kryteriów wynikających z SIWZ. Zamawiający naruszył tym samym sposób oceny sporządzonych w toku przetargu opinii prawnych, bowiem opinia te powinny zostać ocenione w powiązaniu z zapisami SIWZ, a nie w odniesieniu do treści opracowań prawnych sporządzonych...

 • KIO 2671/17

  Orzeczenia KIO, 04-01-2018

  ... spełnienia warunków udziału w postępowania, a dokumentami tymi były referencje. Jak zauważył Odwołujący, referencje - pisemna opinia wystawiona osobie ubiegającej się o pracę, list polecający - z całą pewnością stanowią dokument odrębnej kategorii od...

 • KIO 2651/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ...B.V. z dnia 18 grudnia 2017 r. wraz z tłumaczeniem na język polski - złożona przez Przystępującego Egida; 12) opinia dr hab. Inż. A. Z. z dnia 27 grudnia 2017 r. – złożona przez Przystępującego Egida; 13) dokumentacja fotograficzna dotycząca umiejscowienia...

 • KIO 2563/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ...., Odwołujący złożył opinię z dnia 21 sierpnia sporządzoną przez 7 Bankia S.A. z siedzibą w Walencji. Zgodnie z powyższą opinią „[…]Transakcje kredytowe (1.500.000 euro) oraz gwarancyjne (2.700.000 euro), które TPF Getinsa Euroestudios S.L. utrzymuje z...

 • KIO 2571/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... „za zgodność z oryginałem” wraz z jej uzupełnieniem dokonanym na rozprawie). W zakresie dowodu z prywatnej opinii biegłego (opinia z dnia 18.12.2017 r. sporządzona przez p. dr hab. inż. Andrzeja Zalewskiego), złożonego przez Odwołującego, Izba...

 • KIO 2588/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... nie powziął wątpliwości, że zaoferowana cena jest ceną rażąco niską. Zamawiający kierował się w tej materii również opinią Prezesa UZP, z której wynika, że podstawowym odniesieniem w przypadku rażąco niskiej ceny jest bowiem wartość przedmiotu zamówienia...

 • KIO 2574/17, KIO 2576/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... oferty pod względem zgodności zaoferowanego produktu oferty z treścią opisu przedmiotu zamówienia. Stanowisko Zamawiającego potwierdza opinia biegłego. Sam Odwołujący w treści odwołania przyznaje, że przyjęte przez niego rozwiązanie, który przedstawione...

 • C-178/16

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  ...w imieniu Komisji Europejskiej przez G. Gattinarę oraz A. Tokára, działających w charakterze pełnomocników, po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2017 r., wydaje następujący Wyrok 1        Wniosek o wydanie...

 • C-322/16

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  ... Komisji Europejskiej przez L. Malferrariego oraz H. Tserepa-Lacombe, działających w charakterze pełnomocników, po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2017 r., wydaje następujący Wyrok 1        Wniosek o wydanie...

 • KIO 2568/17, KIO 2597/17, KIO 2605/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  .... Przywołane przez Odwołującego publikacje zawierają dane sprzed 8 lat i są nieaktualne. W ocenie Zamawiającego, opinia lekarza p. Witkowskiego jest niewiarygodna, natomiast przedstawiony przez Odwołującego consensus ekspertów dotyczy sytuacji, w których...

 • C-677/15 P

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  ...rzecznik generalny: H. Saugmandsgaard Øe, sekretarz: A. Calot Escobar, uwzględniając pisemny etap postępowania, po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 11 maja 2017 r., wydaje następujący Wyrok 1        W niniejszym odwołaniu...

 • KIO 2518/17, KIO 2531/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  .... 2d p.z.p.), muszą mieć charakter przedmiotowy, nie zaś podmiotowy (art. 91 ust. 3 p.z.p.) - por. opinia UZP „Kryteria oceny ofert a warunki udziału w postępowaniu w kontekście wymagania przez zamawiającego od wykonawców określonego doświadczenia” oraz...

 • KIO 2532/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... łącznie odpady ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone. Na marginesie należy wskazać, że przytoczona opinia Ministerstwa Środowiska (W ZAŁĄCZENIU DOWODY PISMO MŚ NR 1. PISMO MŚ NR 2) odnosi się natomiast do...

 • I C 189/11

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 15-12-2017

  ... trudności w przypadku wykonywania prac dodatkowych przez innego wykonawcę niż wykonawca zamówienia podstawowego. Pierwsza wydana w sprawie opinia sporządzona przez biegłą E. D. nie spełniła wymogów oczekiwanych przez Sąd, nie stanowiła w żadnym zakresie...

 • KIO 2507/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... zakupu określonego zestawu. Wykonawca w kosztorysie przyjmował ceny z ofert wybiórczo – te, które były niższe. Opinia sporządzona przez Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa WACETOB Sp. z o.o. zawiera szczegółową ocenę oferty...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij