• KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... biorących udział w akwizycji danych obrazowych. Jest to zasadnicza różnica, której biegły w ogóle nie rozpatruje, co powoduje, że opinia nie może być uznana za wyczerpującą i pełną. Dodatkowo zwrócić należy uwagę na fakt, że biegły dla uzasadnienia swojej...

 • KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ...są przystankami podziemnymi, które to wyjaśnienia zostały złożone w piśmie z dnia 6.09.2017 r. Zgodnie z opinią Odwołującego Astaldi, w wyjaśnieniach tych konsorcjum Energopol w sposób uporczywy twierdziło, że we ww. miejscowościach znajdują się przystanki...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ...zastosowanych w Projekcie (...) na przestrzeni od 31 stycznia 2017 r. do 31 maja 2017 r. W ocenie Odwołującego, uzyskana opinia autora SITK RP z września 2017 r. jednoznacznie potwierdziła, że cena T. w postępowaniu (...) jest ceną rażąco niską. Odwołujący...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... Wikipedii. Ponadto wskazał, iż zarówno: 15 a) opinia biegłego wskazująca, iż Tauron dokonała migracji Modułu IVR, ...wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp – informacja (opinia) banku z dnia 16 sierpnia 2017 r. została złożona na wezwanie Zamawiającego...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ... Zakładu” i tym samym możliwe byłoby uznanie za prawidłową innej stawki podatku – jak miało to miejsce w opiniach przedstawionych przez Odwołującego. Należy zauważyć, że – jak wynika z doświadczenia Izby – największą trudnością w stosowaniu jednolitej...

 • KIO 2021/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... czym zawór "zapewnia bezpieczną i przeprowadzoną bez wyciekania leku procedurę". W toku postępowania Przystępujący złożył dokument zatytułowany "opinia" z dnia 06.10.2017 r. - dokument ten jednak okazał się nieprzydatny z punktu widzenia rozstrzygnięcia...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... o zwrócenie się do zamawiającego o przedstawienie informacji w tym zakresie. Ponadto odwołujący (jak i cała opinia publiczna) posiada informacje o innych nieprawidłowościach, których dopuszczali się konsorcjanci w toku wykonywania wcześniejszej umowy lub...

 • KIO 2035/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... faworyzowanie – nawet jeśli takowe faworyzowanie nie było celem zamawiającego. Nie można się tu też zgodzić z opinią Przystępującego, że wykonawca ma podjąć kroki zmierzające do uzyskania żądanych dokumentów dopiero po otrzymaniu wezwania od zamawiającego...

 • KIO 2006/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  .... W. z Instytutu Informatyki Politechniki Śląskiej oraz pismo firmy B. z dnia 4 października 2017 r. Wskazać należy, że powyższa opinia co prawda ma charakter opinii prywatnej, jednakże nie odbiera jej to waloru dowodowego, a z uwagi na fakt, iż podstawę...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...uwagę także odwołanie, przystąpienie, odpowiedź na odwołanie, pismo procesowe Przystępującego, pismo przygotowawcze Odwołującego wraz z opinią prywatną uznaną za stanowisko strony, a nadto stanowiska i oświadczenia stron oraz Przystępującego złożone ustnie...

 • C-567/15

  Orzeczenia ETS, 05-10-2017

  ... Europejskiej przez A. Tokára, A. Steiblytė oraz J. Jokubauskaitė, działających w charakterze pełnomocników, po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2017 r., wydaje następujący Wyrok 1        Wniosek o wydanie...

 • KIO 1902/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego...

 • KIO 1898/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... opiewająca na kwotę 14.400 zł, gdzie wzmocnienie przęseł jest obowiązkowe do wykonania. W skład dokumentacji wchodzi również OPINIA TECHNICZNA DLA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW MOSTOWYCH - REWIZJA 1 (TOM 16 PROJEKTU WYKONAWCZEGO, Systra, 01.2017), która zawiera...

 • KIO 1910/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ... wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 stycznia 2017 r., sygn. 6 akt: KIO 2346/16. Podnosi ponadto, iż ww. opinia Urzędu Zamówień Publicznych wprost wskazuje, że „należy zatem badać, czy w konkretnych okolicznościach decyzja (co do podziału zamówienia i...

 • KIO 1857/17

  Orzeczenia KIO, 21-09-2017

  .... W odpowiedzi przedłożył on ponownie wykaz robót budowlanych wykonanych przez firmę „Master" E.B. s.j., wraz ze swoją opinią o bezpodstawności żądań Zamawiającego. Po zapoznaniu się z treścią pisma Odwołującego z dnia 21 sierpnia 2017 r. Zamawiający w...

 • KIO 1805/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ...określające wysokość minimalnej stawki godzinowej wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.”. (opinia prawna UZP zawarta na stronie internetowej https://www.uzp.gov.pl/baza- wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-...

 • KIO 1761/17, KIO 1765/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ...z realizacją takiego dużego przedsięwzięcia. Stanowisko to potwierdza także złożona do akt sprawy przez Przystępującego konsorcjum Remondis opinia prywatna firmy doradczej Comper F. i Wspólnicy sp. j., w której w konkluzji, po dokonaniu analizy potencjałów...

 • KIO 1828/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ... istniejącego systemu ujęć i odprowadzania wód podfoliowych i monitoringu uszczelnienia muszą być ze sobą spójne“. Z powyższą opinią nie zgodził się Odwołujący i wniósł odwołanie. Oceniając tak ustalony stan faktyczny, Izba stwierdziła, że odwołanie należy...

 • C-223/16

  Orzeczenia ETS, 14-09-2017

  ...imieniu Komisji Europejskiej przez G. Gattinarę oraz A. Tokára, działających w charakterze pełnomocników, po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 11 maja 2017 r., wydaje następujący Wyrok 1        Wniosek o wydanie orzeczenia...

 • KIO 1818/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... jednak należy, że wskazane różnice dotyczą w zasadzie warstwy prezentacji danych, nie zaś architektury systemu. Z kolei opinia przedłożona przez Przystępującego (sporządzona przez dra inż. P. P.) została przygotowana w oparciu o dokumenty przetargowe...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ...przypadku rozpatrywania zarzutu odwołującego w tym zakresie, przystępujący wskazał, że zarzut ten jest bezzasadny. Jednoznacznie potwierdza to opinia z dnia 30 sierpnia 2017 roku przygotowana przez francuskiego adwokata J.-F. Q. (poświadczona za zgodność z...

 • KIO 1785/17

  Orzeczenia KIO, 13-09-2017

  ..., a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego (...) -...

 • C-403/16

  Orzeczenia ETS, 07-09-2017

  ...:2013:862, pkt 38, 47). 43      Ibidem, pkt 60–63. 44      Ibidem, pkt 56–57. 45      W tym względzie zob. opinia rzecznika generalnego M. Szpunara dotycząca odmowy wydania studenckiego dokumentu pobytowego w sprawie Fahimian (C‑544/15, EU:C:2016:908, pkt...

 • KIO 1723/17

  Orzeczenia KIO, 04-09-2017

  ...UZP jest bez znaczenia, jako przede wszystkim dotycząca relacji art. 22a ust. 6 i art. 26 ust. 3. Opinia ta nie pozostaje w sprzeczności ze stanowiskiem Odwołującego. Wskazał także, iż orzeczenie Trybunału nie może być uwzględnione w nieadekwatnych stanach...

 • KIO 1771/17

  Orzeczenia KIO, 01-09-2017

  ...- jakość - z uwzględnieniem udziału przedsiębiorstw z konkretnych branż lub specjalizacji; - kolejnych etapów realizacji, Zgodnie z opiniami UZP oraz orzecznictwem KIO w zakresie podziału zamówienia na części, swoboda Zamawiającego w decyzji co do podziału...

 • KIO 1742/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ... zostały przejęte przez spółkę z o.o. Nie podniesiono więc okoliczności wskazujących na następstwo prawne. Powołana w odwołaniu opinia UZP, w której wyrażono pogląd o możliwości przejęcia praw i obowiązków z umowy dotyczyła skutków prawnych wiążących się z...

 • KIO 1681/17

  Orzeczenia KIO, 28-08-2017

  ... stosowania prawa sensu stricto. albowiem nie wynikają z niej bezpośrednio żadne wiążące konsekwencje prawne. W ocenie Odwołującego, opinia Urzędu Statystycznego w Ł. jest niewystarczająca do uznania, iż zaproponował on niewłaściwą stawkę podatku VAT. W...

 • KIO 1674/17

  Orzeczenia KIO, 25-08-2017

  ... stanowisko Działu Zamówień Publicznych WUM z 14 lipca 2017 r., − opinia prawna Biura Prawnego WUM z 14 lipca 2017 r., − analiza ECDDP...potwierdziły możliwość zastosowania 8% stawki podatku VAT. Trzecia opinia wskazała, że brak jest podstaw do zastosowania 8...

 • KIO 1647/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ...działać w taki sposób, że ofertę jednego wykonawcy w zakresie merytorycznym bada wcześniej, a innego później.Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącą procedury odwróconej:Procedura ta polega zatem na tym, że zamawiający w toku czynności oceny...

 • KIO 1565/17

  Orzeczenia KIO, 17-08-2017

  ... dowodowe zgłoszone przez strony uznając je za nieprzydatne dla rozstrzygnięcia rozpoznawanej sprawy. Po pierwsze, „Opinia Kierownika BL w zakresie szacowania przedmiotu zamówienia pod nazwą: Dostawa infrastruktury pomiarowej dla pilotażowego wdrożenia...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij