• KIO 2590/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  .../ "Print (Drukuj)" stają się aktywne (....) 7. Można teraz przejrzeć R-EKG (...) 8. Prześlij EKG z następującymi opcjami: • Naciśnij "Send" (Wyślij), aby przesłać plik (....) • Naciśnij "Print" (Drukuj), aby wydrukować EKG na zewnętrznej drukarce Bluetooth...

 • KIO 2519/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ... Odwołującego, wskazuje, że „hight content”, co wynika z załączonych do oferty opisów kodów oznacza, iż jest to opcja pozwalająca na uzupełnienie rozwiązania licencjami data security center, co jednak nie oznacza przecież, że dany pakiet został przez to...

 • KIO 2479/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... te firmy serwery są sprzedawane standardowo bez wymaganego w SIWZ oprogramowania systemowego Microsoft Windows. Oprogramowanie to jest opcją osobno płatną. Z treści odpowiedzi na odwołanie w sprawie o sygnaturze KIO 2006/17 wynika, iż: „zaoferowany serwer...

 • KIO 2472/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ...Przystępującego nie są prototypami, ich konfiguracja oparta jest na standardowym modelu Fujitsu Primergy RX2540 M2 z opcjami konfiguracyjnymi dostępnymi dla regionalnego biura w Polsce; certyfikat potwierdzający wykonanie badań dla serwera Fujitsu Primergy...

 • KIO 2514/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... pozwala na automatyczne otwarcie zgłoszenia serwisowego w bazie serwisowej producenta macierzy zgodnie z wymaganym poziomem SLA. Opcja ta jest dostępna bezpłatne w trakcie całego okresu gwarancji producenta macierzy”. Mając na uwadze powyższe – Odwołujący...

 • KIO 2406/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ... w ramach realizacji zamówienia dostarczy urządzenie z dodatkowa opcją obejmującą osłonę stałą względem twarzy pacjentki w badaniu ... ramach realizacji zamówienia dostarczy urządzenie z dodatkowa opcją obejmującą osłonę stałą względem twarzy pacjentki w ...

 • KIO 2257/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ...tłoczni odbywać się będzie siłami własnymi wykonawcy, 4) roboty ziemne zostaną powierzone miejscowemu wykonawcy, „z opcją obniżenia kosztów poprzez skorzystanie z oferty firm wykonawczych realizujących pozostałe części postępowania przetargowego (sprzęt na...

 • KIO 2245/17

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ... stwierdził, że w zaistniałym stanie faktycznym, zgodnie z art. 22a ust. 4 i ust. 6 Ustawy, możliwa jest opcja, że ZAB-BUD zleca podwykonawcy wykonanie prac konserwatorskich, zgodnie z oświadczeniem zawartym w pkt 10 formularza ofertowego, zaś pozostały...

 • KIO 2252/17

  Orzeczenia KIO, 08-11-2017

  ... wraz z usługami rozwojowymi. pkt: II 7 - letni okres pogwarancyjnego utrzymania urządzeń GSM-R i urządzeń teletransmisyjnych - opcja Zgodnie z punktem 3.3.1. ppkt 5 OPZ wykonawcy zobowiązani byli wskazać w ofercie ilość OR (obiektów radiokomunikacyjnych...

 • KIO 2194/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ...graficznych i notebooków. Zamawiający wskazał, że wszystkie wymagania spełnione są przez system Windows 10 PL Professional (z opcją aktualizacji wstecznej do systemu Windows 7 PL Professional). Ponadto jest to system preferowany ze względu na dotychczasowe...

 • KIO 2209/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... złożył zamówienie na dostawę monitorów, a nie na usługę ich zapewnienia w formie podobnej do najmu długoterminowego z opcją zakupu nowych monitorów. Po trzecie, obecnie złożone zobowiązanie w ofercie uzależnia skorzystanie z gwarancji po upływie 36...

 • KIO 2159/17

  Orzeczenia KIO, 25-10-2017

  ... funkcję Arterial Analysis jednakże w dołączonej specyfikacji podana opcja widnieje tylko z nazwy, ale bez absolutnie żadnego... dotyczy to „Analizy naczyń krwionośnych”, jest tam też wskazana opcja E-Thyroid oraz technologia Stain. Podobnie jest co do A. ...

 • KIO 2094/17

  Orzeczenia KIO, 24-10-2017

  ... możliwość odczytania danych historycznych na temat incydentu otwarcia obudowy z programu diagnostycznego jest jedynie dodatkową opcją, natomiast sam wymóg możliwości odczytania, poprzez interfejs BIOS informacji o otwarciu obudowy jest realizowany poprzez...

 • KIO 2088/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... ze specyfikacją. Zamawiający nie kwestionował faktu, że pośrednicy sprzedaży biletów uzyskują prowizje od przewoźników, taka opcja jest ogólnie dostępna firmom z tej branży. Odwołujący nie wskazał jednak żadnych wyjątkowych okoliczności, które dotyczą...

 • KIO 2055/17, KIO 2063/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ... celem usunięcia nieścisłości, które wynikły w toku postępowania - nawet, jeśli unieważnienie postępowania wydaje się opcją najszybszą lub (pozornie) najprostszą. Takie wykorzystanie bowiem instytucji unieważnienia postępowania byłoby dalece sprzeczne z...

 • KIO 2084/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ... potwierdzenie w załączonej 13 do odwołania notatce ze spotkania z dnia 13 lipca 2017 r. ) — przez producenta autobusów opcją autobusów zakończeniu kontraktu (za cenę stanowiącą 35% ceny zakupu autobusów). Co dodatkowo potwierdza, że cena zaoferowana przez...

 • KIO 2047/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...w alfabecie Braille 'a, 12 - system umożliwiający otwieranie i zamykanie drzwi przez motorniczego pulpitu w kabinie, dodatkową opcją automatycznego ich zamykania bez udziału motorniczego po założonym czasie zwłoki od wejścia lub wyjścia pasażera. W strefie...

 • KIO 2006/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... przez te firmy serwery są sprzedawane standardowo bez wymaganego w SIWZ oprogramowania systemowego Microsoft Windows, oprogramowanie jest opcją osobno płatną. W związku z tym wymienieni wyżej wykonawcy byli zobowiązani do zaoferowania, i co jest z...

 • KIO 1940/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... F.. sprzedaje to oprogramowanie przez licencjonowanie każdego produktu osobno (Storage Cruiser Standard i Storage Cruiser Optimization, taka opcja charakteryzuje się wyższą ceną) albo w zestawie o nazwie Featurepack AST (Storage Cruiser Standard + Storage...

 • C-567/15

  Orzeczenia ETS, 05-10-2017

  ..., inne niż zamówienia publiczne na roboty budowlane, których przedmiotem jest kupno, dzierżawa, najem lub leasing, z opcją lub bez opcji wykupu produktów. 5        Artykuł 1 ust. 9 tej dyrektywy stanowił: „»Instytucje zamawiające« oznaczają państwo...

 • KIO 1789/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ... klienta (obszar jest analizowany, lecz zakryty lub rozmazany w oknie podglądu; może być ujawniony przez osoby upoważnione). Ta opcja powinna również być dostępna jako maskowanie dynamiczne tylko poruszających się w kadrze obiektów. 68) Możliwe powinno być...

 • KIO 1807/17

  Orzeczenia KIO, 12-09-2017

  ..., opisane w instrukcji do odczynnika nie dotyczy pracy zamawiającego na tym analizatorze, a jest tylko dodatkową opcją oferowaną innym użytkownikom. Nadto przystępujący wskazał, iż zaoferowany produkt umożliwia przeprowadzenie hemolizatu w dwóch wariantach...

 • KIO 1632/17, KIO 1662/17

  Orzeczenia KIO, 01-09-2017

  ...", a nie „musi" czy „zobowiązany jest", co przesądza, iż nie mamy do czynienia z obowiązkiem. Montaż „osłony meteorologicznej" był „opcją" zależną od niego, na co wyraźnie wskazuje literalne brzmienie pkt 2.11 OPZ. Odwołujący zwrócił uwagę na fakt rzekomej...

 • KIO 1664/17

  Orzeczenia KIO, 30-08-2017

  ... w ofercie m.in. poprzez poprawienie na „Ogólnym schemacie ideowym instalacji wodnej systemu zraszania” zapisu: Sp - czujnik przepływu - opcja nie ujęta w ofercie, Sc - czujnik ciśnienia na Sp -- czujnik przepływu Sc - czujnik ciśnienia -...

 • KIO 1645/17

  Orzeczenia KIO, 25-08-2017

  ...więc to zdarzeniem przyszłym niepewnym jest odstąpienie od realizacji części umowy, a nie brak jej realizacji. Zresztą nawet gdyby opcja miała charakter dodatkowego zlecenia na żądanie Zamawiającego, to i tak sam charakter opcji każe wliczać jej wartość do...

 • KIO 1598/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ... w zakresie mniejszym niż maksymalna ilość asortymentu określona w załączniku nr 1 do SIWZ. 12) Zakres przedmiotowy zamówień objętych opcją, warunki skorzystania z prawa opcji oraz zasady realizacji opcji określone zostały w zał. nr 1 - Opis przedmiotu...

 • KIO 1587/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ... II.pkt.2.4. dot. zadania nr 1, że przedmiotem zamówienia jest po „ZAKUP i dostawa aparatu cyfrowego mammografu z opcją tomosyntezy oraz z przystawką do biopsji - 1 szt", a nie „ROZBUDOWA posiadanego przez Zamawiającego mammografu o hardware oraz software...

 • KIO 1471/17

  Orzeczenia KIO, 08-08-2017

  ...zawiera w sobie zarówno koszty zmienne, jak i koszty stałe. Jeśli Wykonawca miałby pewność wykonania całości zamówienia (poza opcją), to wie, jak należy rozdzielić koszty stałe na wszystkie elementy zamówienia. Przy braku takiej pewności - oszacowanie ceny...

 • KIO 1451/17, KIO 1455/17

  Orzeczenia KIO, 28-07-2017

  ...Załącznika Nr 2 do SIWZ - Wzór umowy Zamawiający może, ale nie musi wykorzystać roboczogodzin w ramach zamówienia objętego Opcją. „§ 9. Realizacja i odbiór Usług rozwoju Systemu. 1. Zamawiający może zlecać Wykonawcy Usługi rozwoju Systemu, o których mowa w...

 • KIO 1137/17, KIO 1147/17, KIO 1151/17, KIO 1157/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  ... – typ BELKA min. szerokość 1.600 mm, min. wysokość 130 mm oraz z tyłu jednostki sprzętowej belkę świetlną z opcją lamp stroboskopowych min. szerokość 96 2.000 mm, widoczne oznakowanie – logo lub nazwa firmy wykonawcy Przedmiotowy wymóg nie jest, zdaniem...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij