• KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... o pojemności NETTO CAŁKOWITA - 250 TiB: Huawei OceanStor 5600 V5 Opcja 1) Rozbudowa macierzy C.STO.FLS- o 144 TiB NETTO: Huawei...- o pojemności NETTO CAŁKOWITA - 250 TiB Huawei OceanStor 5600 V5 Opcja: 1) Rozbudowa macierzy C.STO.FLS- o 144 TiB NETTOHuawei ...

 • KIO 1996/18, KIO 1997/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... o topogram – 1 pkt.” Odpowiedź nr 55 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Modulacja w czasie rzeczywistym jest dodatkową opcją, która pozwala na ograniczenie dawki pochłoniętej. Pytanie nr 56 Dotyczy Załącznika nr 2b do oferty „Parametry oceniane”, Wiersz...

 • KIO 1967/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... poszczególne 4 części zamówienia). Przy czym w pkt-ach II.2.11) dla poszczególnych 4 części gdzie prezentuje się informacje o opcjach zapisy są następujące: Część nr:1Opcje: tak; Opis opcji: Okres dzierżawy w dniach :gwarantowane :13 152 opcjonalnie:2 192...

 • KIO 1860/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ... wprost – to wśród opcji transportu branych pod uwagę przez Odwołującego był transport wyłącznie kolejowy (wyjaśnienia nr 2, opcja 5). W takich okolicznościach brak podstaw do stwierdzenia niezgodności oferty Odwołującego ze SIWZ, biorąc pod uwagę zarówno...

 • KIO 1776/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  ..., że koszt leasingu w jego przypadku to 428.770,00 zł, co wynika z faktu, że wynagrodzenie leasingodawcy (włącznie z opcją wykupu parkomatów) to 1.919.000 zł, która to kwota została pomniejszona o kwotę uzyskaną w przyszłości od leasingodawcy z...

 • KIO 1774/18

  Orzeczenia KIO, 17-09-2018

  ... a nie potencjalną możliwość spełnienia, w związku z dostawą tablicy z oprogramowaniem gdzie znajdowała się opcja wyników do gry w Hokeja na lodzie ale to opcja nie była przedmiotem realizacji, chociażby z uwagi na brak boiska lodowego w danym obiekcie...

 • KIO 1734/18

  Orzeczenia KIO, 11-09-2018

  ...i źródła światła wytrzymujące upadek z wysokości do 3m; A. Główka latarki musi posiadać możliwość obrotu o 180 stopni. Opcja taka umożliwi jej zastosowanie np. celem oświetlenia drogi, mapy, twarzy zatrzymanego, wnętrza pojazdu, itd. Główka latarki posiada...

 • KIO 1619/18, KIO 1631/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... SIWZ wskazanych w odpowiedzi na odwołanie z dnia 27.08.2018 r., powyższe zapisy przybrały brzmienie: Pkt 3 IDW - „Opcja nr 1 – 18 miesięcy od Daty Rozpoczęcia określonej w oświadczeniu Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, ponadto: - oświadczenie o...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... z numerem wersji i typem licencjonowania iv. Systemy bazodanowe z numerem wersji typem licencjonowania i wymaganymi opcjami 3. (…) 4. Specyfikacja infrastruktury powinna wykorzystywać sprzęt i oprogramowanie będące w posiadaniu Zamawiającego 37 wymienione...

 • KIO 1566/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...zamówienia opiewa na kwotę 45 286 310, 30 zł (w tym opcja: 268 363, 32 zł), Część II przedmiotu zamówienia na kwotę 63 110 158..., 49 zł (w tym opcja: 373 986, 12 zł). W dalszej części odwołania wywodził, że zgodnie ...

 • KIO 1518/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... spornej części zamawiający, w załączniku nr 5a do SIWZ – Wymagania eksploatacyjno-techniczne dla defibrylatora AED z opcją defibrylacji w trybie manualnym, opisał szczegółowe wymagania które winien spełniać dostarczony przez wykonawcę produkt. W tym...

 • KIO 1541/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...Po pierwsze, w tych miejscach wyjaśnień 2, gdzie mowa jest o istniejącym przejeździe, jest to wskazane jedynie jako opcja alternatywna. Po drugie, wyjaśnienia 2 jednoznacznie wskazują 8 na możliwość wywiązania się z zadeklarowanego terminu przy oparciu się...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... uwagę, że zastanawiające dla niego jest dlaczego w przetargu publicznym o wartości 73 602 000,00 złotych a łącznie z opcją przewidzianą w SIWZ - 258 241 500,00 złotych, Zamawiający mimo dwóch dni posiedzenia i rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ..., DDP, kontrolery pracujące w trybie active-active,  Pamięć cache 4GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, z opcją zapisu na dysk lub inna pamięć nieulotna lub podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii; możliwość...

 • KIO 1416/18

  Orzeczenia KIO, 01-08-2018

  ... do oferty oświadczeń producenta sprzętu lub autoryzowanego serwisanta, że oferowany przedmiot zamówienia będzie objęty gwarancją z opcją, że cyt. »w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej [producent lub...

 • KIO 1338/18

  Orzeczenia KIO, 24-07-2018

  ... ze sprawdzenia, czy występują zgłoszone problemy, - z weryfikacji testu opcją „ Control Unit Checkout ”, - z weryfikacji dostępu do napędów oraz...Service State" aktualizacja poziomu poprawek mikrokodowych”. Opcja "Proprietary Service State" oznacza, że dane...

 • KIO 1345/18

  Orzeczenia KIO, 24-07-2018

  ... złożenie przez wszystkich wykonawców cen istotnie (o ok. 30%) odbiegających od wartości zamówienia - oczywistym jest, że pierwsza opcja jest zdecydowanie bardziej prawdopodobna. 4 Odwołujący stwierdził, że w niniejszej sprawie: 1) nie powinno być mowy o...

 • KIO 1275/18

  Orzeczenia KIO, 11-07-2018

  ... panelu, pomimo wymogu, wskazanego w SOPZ, sekcja 12 „BIOS", gdzie Zamawiający wymagał: „Możliwość wyłączania portów USB, z wymaganą opcją wyłączania tylko portów na bocznym panelu lub tylko portów na tylnym panelu obudowy". Odwołujący podał, iż w dniu 14...

 • IV P 222/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 05-07-2018

  ... produkcji aby sprawdzić, czy dany materiał i surowiec zgodny jest z dokumentacją techniczną i wymogami jakościowymi. Ta ostatnia opcja byłaby - jak się zdaje – raczej niewykonalna fizycznie. Innym jeszcze zarzutem, jaki można by postawić powódce to braku...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ... podstawowe – ilość 6166 Mg, cena jedn. za 1 Mg – 80zł., zagospodarowanie zamówienie podstawowe – ilość 4111 Mg, cena jedn. – 220zł. opcja ilość 2055 Mg cena jedn. 220zł. 6. Odpady zielone - odbieranie zamówienie podstawowe – ilość 3737 Mg, cena jedn. za 1...

 • II AKa 73/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 15-06-2018

  ...do zrealizowania, zaś jej cena mogłaby wynosić 11.055.000 zł, gdyby przykładowo nieruchomość ta była sprzedawana z opcją pozwolenia na budowę. Z kolei sam wyceniający, rzeczoznawca A. N., przedstawił okoliczności, w jakich sporządzał zakwestionowany operat...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... jest decydujące przeniesienie własności określonej rzeczy. Świadczy o tym wskazanie w ww. definicji m.in. umowy leasingu z opcją lub bez opcji wykupu. Również okoliczność, iż dostarczenie urządzeń na rzecz MPK Łódź nastąpiło w ramach pilotażowego projektu...

 • KIO 922/18, KIO 928/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...opcji dane oprogramowanie bazodanowe zostanie zainstalowane w raz z SLE. Skoro zatem coś, w tym przypadku oprogramowanie MariaDB, jest opcją w systemie to oznacza, że aby móc uznać, że zostało zaoferowane w ramach danego pakietu/zestawu należało taką opcję...

 • KIO 1001/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ... „Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego” w odniesieniu do obu członków konsorcjum została zaznaczona opcja „NIE”. Nie zostały podane żadne szczegółowe informacje, które dotyczyłyby przedsięwziętych środków w celu samooczyszczenia...

 • KIO 925/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... i określania dalszych warunków dla tego parametru. Wskazana w wyjaśnieniach przystępującego z dnia 22 lutego 2018 r. opcja trybu szybkiego uruchamiania, jaką posiada to urządzenie, to czas maksymalnie 10 sekund. Dodatkowo zamawiający wyjaśnił, że w...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...nie oferuje dowolnej liczby warstw. Wcześniejsze wyjaśnienia Przystępującego z 18.04.2018 r. (pkt 1) odnosiły się do drugiej opcja – ale z owym ograniczeniem, także katalog załączony do oferty odnosił się do tylko owego ograniczenia. W tym kontekście, Izba...

 • KIO 898/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...określając tej wielkości dopuszcza do udziału wykonawców którzy nie posiadają myjki ulicznej a jedynie zamiatarkę uliczną z opcją polewania, która nie jest myjką. Zatem zupełnie niezrozumiałe jest formułowanie warunków przez zamawiającego. Tym samym wniósł...

 • KIO 820/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... 2016 r., poz. 1888 ze zm. – dalej jako „ustawa o pdop”) i finansowego dla celów rachunkowych (wg MSR 17) z opcją wykupu; b) usługa serwisu Pojazdów, zarządzanie i monitoring Pojazdów GPS (bez identyfikacji kierowcy). 2. Korzystający w ramach prawa opcji...

 • KIO 842/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ...97) odnośnie trzeciej bazy ECD. Jak wyjaśnił Przystępujący na rozprawie, baza normatywna ECD może być oferowana jako opcja, podobnie jak analiza zwojów podstawy (I-123) – w oprogramowaniu Interview XP (wyciąg z podręcznika użytkownika oprogramowania wraz z...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... na treść załącznika nr 1 do SIWZ, gdzie jest wykaz sprzętu posiadanego przez Zamawiającego i przewidzianego do wykorzystania z opcją od 20 do 200 mikrolitów. Okazuje Izbie ten sprzęt, który jest w dyspozycji Zamawiającego. Zbędnie Odwołujący uwzględnił w...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij