• KIO 2442/19

  Orzeczenia KIO, 12-12-2019

  ....jpg e) odbiór opisów badań za pośrednictwem komunikacji HL7 /opcja - w przypadku, gdy system PACS/RIS/HIS potrafi obsłużyć taką....jpg e) odbiór opisów badań za pośrednictwem komunikacji HL7 /opcja - w przypadku, gdy system PACS/RIS/HIS potrafi obsłużyć taką...

 • KIO 2334/19

  Orzeczenia KIO, 11-12-2019

  ...)". Powyższy wymóg w sposób jednoznaczny wskazuje, iż Zamawiający oczekuje rozwiązania, typu półki macierzowej z bezpośrednio dostępną opcją Fibrę Channel 32 Gbit/ s. Jest to podejście całkowicie zrozumiałe szczególnie przy budowie projektów w zakresie...

 • KIO 2389/19

  Orzeczenia KIO, 10-12-2019

  ... zamówienia w kolumnie nr 5 (ilość gwarantowana), natomiast zlecenie dostawy i montażu dodatkowej ilości mebli (opcja) zależy tylko od decyzji zamawiającego. Zamawiający stwierdził, że odwołujący sformułował zarzut braku dostatecznego określenia warunków...

 • KIO 2372/19

  Orzeczenia KIO, 06-12-2019

  ...modele czy ten sam model a literka „i” jest opcją bezprzewodowego przesyłu danych i wskazał, że „…. Chciałbym oświadczyć, iż...nazwą seca 336 występują 2 modele wag. Jeden z opcją bezprzewodowego przesyłania danych, drugi bez opcji bezprzewodowego przesyłania ...

 • KIO 2320/19

  Orzeczenia KIO, 02-12-2019

  ... angiograf oferowany przez Siemens posiada ww. funkcjonalności, lecz twierdził, że są one częścią systemu Care+Clear, a nie dodatkową opcją względem ww. systemu. Izba wskazuje, iż zgodzić należy się z Odwołującym, że analiza treści załącznika nr 5 do SIWZ...

 • KIO 2285/19

  Orzeczenia KIO, 27-11-2019

  ... nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży; dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację" Odwołujący wskazał, że zamawiający, Gmina...

 • KIO 2265/19

  Orzeczenia KIO, 22-11-2019

  ... ma” otrzymywał 0 pkt. Jeżeli wybrał „Jest”, otrzymywał 3,3333 pkt. Zgodnie z komentarzem oznaczało to, że Opcja jest dostępna w aktualnie istniejącej wersji oferowanego produktu i zostanie dostarczona przez Wykonawcę. W specyfikacji technicznej tomografu...

 • KIO 2247/19

  Orzeczenia KIO, 19-11-2019

  ... obudowy tj.: - na str. 1 w części pn. Najważniejsze funkcje wskazano, że Panel sterujący z możliwością wyjęcia z obudowy (opcja); - na str. 3 w części pn. Informacje i funkcje dodatkowe wskazano: Panel sterujący: Możliwość wyjęcia panelu sterującego z...

 • KIO 2212/19

  Orzeczenia KIO, 14-11-2019

  ... wykonawcy. Jak słusznie zauważył Odwołujący, przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdań finansowych 17 podmiotów przez 2 lata z opcją przedłużenia do 4 lat, co oznacza to, że badaniu podlegać może 68 sprawozdań finansowych. Stąd przyjęcie założenia...

 • KIO 2134/19

  Orzeczenia KIO, 06-11-2019

  ...zostać umieszczone logo i opis zgodny z decyzją Zamawiającego, / dostąp do wnętrza urządzenia zabezpieczony zamkiem patentowym z opcją Master Key (możliwość otwierania grupy kiosków jednym kluczem), / możliwe ma być wybranie wersji językowej interfejsu : j...

 • KIO 1833/19, KIO 1875/19

  Orzeczenia KIO, 31-10-2019

  ... z GPS, szyfrowaniem AIE, E2EE oraz bez tych opcji. d. „Sepura SC20 Series wersja SC2020” są oferowane w opcjach z DMO TMO/DMO Gateway. Zakup w takiej wersji wiąże się z odrębną, dodatkowo płatną licencją oprogramowania, co wynika dopiero z ...

 • KIO 2084/19

  Orzeczenia KIO, 30-10-2019

  ... klastra oznacza, że zamawiający wymaga dostawy urządzeń, które co do zasady powinny pracować niepołączone w klaster, a opcja pracy w ramach klastra ma charakter dodatkowy. W ocenie składu orzekającego powołane przez zamawiającego postanowienia OPZ oraz...

 • KIO 2054/19

  Orzeczenia KIO, 28-10-2019

  ... być dodane dodatkowe moduły, komponenty, które wzbogacają jego funkcjonalności. Dodatkowe funkcjonalności (doposażenie, często nazywane opcjami lub — z języka angielskiego – „options”), których w ramach przedmiotu zamówienia wymagał Zamawiający, zostały...

 • KIO 1951/19

  Orzeczenia KIO, 17-10-2019

  ... informatycznego, a także zapewnia niezbędne bezpieczeństwo informacji. Podsumowując analizę wariantową przedmiotowej inwestycji, konsultanci uznali, że opcja 2 jest znacząco korzystniejsza z uwagi na postawione przed inwestycją cele i rezultaty. Tym samym...

 • KIO 1837/19

  Orzeczenia KIO, 04-10-2019

  ... USD/kpl. Koszt zakupu przez Intelimedical komputerów Fujitsu w oferowanej konfiguracji wraz przedłużeniem gwarancji do 5 lat z opcją pozostawiania dysków u Zamawiającego to 5 000 zł netto/kpl. Cena zakupu monitorów llyama oraz UPS wraz z dodatkową...

 • KIO 1829/19

  Orzeczenia KIO, 02-10-2019

  ...- pralka ma panele ze stali szlachetnej, ta niedroga opcja została uwzględniona w cenie - suszarka ma możliwość instalacji ... obracany o 180 stopni razem z drzwiami) - jest to bezpłatna opcja, kod producenta „RD (Reverse Door), Opposite door opening" - to...

 • KIO 1809/19

  Orzeczenia KIO, 01-10-2019

  ...obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (tzw. 4D) - (opcja)”, która przedstawia opis funkcji dotyczących obrazowania 3D i 4D. ... zgodności oferty w ww. punktach z SIWZ. Jednakże termin opcja oznacza jedną z możliwości do wyboru. Zatem wystąpienie w dokumentacji...

 • KIO 1778/19

  Orzeczenia KIO, 27-09-2019

  ..., dotyczącej serii analizatorów modułowych cobas 8000 oraz notatek bezpieczeństwa dotyczących systemu cobas 8000 oraz modułów wraz z opcją ISE; - dowodu nr 2 w postaci wydruku formularzy cenowych złożonych przez odwołującego w innych postępowaniach u...

 • KIO 1779/19

  Orzeczenia KIO, 23-09-2019

  ... cyfr 4-4,5 mm, numerowanie dokumentów w sposób ciągły oraz z opcją powielania odbicia – co najmniej co: 1,2,3,4,6,12...cyfrowy, wysokość cyfr 4 – 4,5mm, numerowanie dokumentów w sposób ciągły z opcja powielania odbicia co: 1, 2, 3 , 6, 12 odbić, możliwość ...

 • KIO 1699/19

  Orzeczenia KIO, 19-09-2019

  ... Umownego maksymalnie o 30% w stosunku do jego wartości podstawowej. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia objętego opcją. Szczegóły dotyczące prawa opcji zostały opisane w Załączniku nr 2 do SIWZ -Projekt Umowy. 10. TERMIN WYKONANIA...

 • KIO 1637/19

  Orzeczenia KIO, 13-09-2019

  ... wymagał wyjaśnień w odniesieniu do kosztu kontynuacji utrzymania systemu przez okres 60 miesięcy po zakończeniu okresu podstawowego (Opcja 3), a jedynie elementów dotyczących kryterium ceny. Przypomnieć należy, że koszt ten nie jest elementem ceny oferty...

 • KIO 1652/19

  Orzeczenia KIO, 10-09-2019

  ... K3 na ściany szczelne, w tym: zaprojektowanie i wybudowanie Inwestycji, w szczególności Instalacji Oczyszczania Spalin, z opcją Instalacji odazotowania (SNCR) dla kotła K1, wybudowanie nowego komina, rozbiórka komina istniejącego oraz wykonanie wszelkich...

 • KIO 1553/19, KIO 1558/19

  Orzeczenia KIO, 26-08-2019

  ... opcje konfiguracyjne, w tym czy dla tego modelu występuje opcja konfiguracyjna spełniająca wymagania s.i.w.z. Rację należy ...opcji. d. „Sepura SC20 Series wersja SC2020” są oferowane w opcjach z DMO TMO/DMO Gateway. Zakup w takiej wersji wiąże się z odrębną...

 • KIO 1399/19, KIO 1400/19

  Orzeczenia KIO, 13-08-2019

  ... dostawę do magazynu a zatem instalacja urządzenia u użytkownika była niemożliwa. Ponadto, referencja obejmowała dostawę urządzeń (instalacja była opcją, która mogła być ale nie musiała zlecona do 6 m-cy po dostawie) w jedno miejsce (inne lokalizacje były...

 • KIO 1447/19

  Orzeczenia KIO, 13-08-2019

  ... na poziomie 20 pkt uprzednie dostawy do Zamawiającego na poziomie co najmniej 900 szt. (przedmiot zamówienia z opcjami liczy sobie 5666 szt. (z opcją 1000 szt.) a ilość ta miała się zunifikować - czy raczej preferowana była unifikacja, z bronią posiadaną...

 • KIO 1469/19

  Orzeczenia KIO, 12-08-2019

  ... 5 (cz. 4), zadanie 6 (cz. 5). Wyjaśnił, że w każdym z tych postępowań organizowanych jako postępowania z opcją ofert częściowych, oferta Wykonawcy była wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu ZP/PN/10/2019/DZZ na część Zadanie nr. 3 rejon Krzyki...

 • KIO 1425/19, KIO 1433/19

  Orzeczenia KIO, 07-08-2019

  ... możliwości dostarczoną macierz surowa pojemność rozbudowy do min 3000 dysków, realizowana za pomocą dysków Flash lub SSD (opcja rozbudowy) W ocenie odwołującego Infonet osiągnięcie takiej ilości dysków nie jest możliwe, co wykazano powyżej — wynika to...

 • KIO 1305/19

  Orzeczenia KIO, 23-07-2019

  ... przez KIO i EPUAP, nie wymaga certyfikowanego podpisu elektronicznego, wystarczy Podpis Zaufany. Niestety ta opcja również sprawiała trudności techniczne. W załączeniu przesyłamy zdjęcia błędów jako dowód. Równocześnie chcielibyśmy poinformować, że...

 • KIO 1306/19, KIO 1311/19

  Orzeczenia KIO, 22-07-2019

  ... podniósł, że latarka MFire 02 może być zasilana zarówno bateriami jak i akumulatorami. W ofercie polecana jest opcja latarki z akumulatorami oraz zewnętrzną ładowarką do akumulatorów z możliwością ładowania z sieci 230V oraz instalacji samochodowej. W...

 • KIO 1190/19

  Orzeczenia KIO, 11-07-2019

  ... z SIWZ pkt 3.1 wynosi 60 dni przed zakończeniem umowy, które jest przewidziane na 31.12.2020 z opcją wydłużenia o kolejne 9 miesięcy. Powyższe oznacza, że Wykonawca powinien uwzględnić co najmniej 18-misięczny termin utrzymania zespołu składającego się...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij