• KIO 2006/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... przez te firmy serwery są sprzedawane standardowo bez wymaganego w SIWZ oprogramowania systemowego Microsoft Windows, oprogramowanie jest opcją osobno płatną. W związku z tym wymienieni wyżej wykonawcy byli zobowiązani do zaoferowania, i co jest z...

 • KIO 1940/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... F.. sprzedaje to oprogramowanie przez licencjonowanie każdego produktu osobno (Storage Cruiser Standard i Storage Cruiser Optimization, taka opcja charakteryzuje się wyższą ceną) albo w zestawie o nazwie Featurepack AST (Storage Cruiser Standard + Storage...

 • C-567/15

  Orzeczenia ETS, 05-10-2017

  ..., inne niż zamówienia publiczne na roboty budowlane, których przedmiotem jest kupno, dzierżawa, najem lub leasing, z opcją lub bez opcji wykupu produktów. 5        Artykuł 1 ust. 9 tej dyrektywy stanowił: „»Instytucje zamawiające« oznaczają państwo...

 • KIO 1789/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ... klienta (obszar jest analizowany, lecz zakryty lub rozmazany w oknie podglądu; może być ujawniony przez osoby upoważnione). Ta opcja powinna również być dostępna jako maskowanie dynamiczne tylko poruszających się w kadrze obiektów. 68) Możliwe powinno być...

 • KIO 1807/17

  Orzeczenia KIO, 12-09-2017

  ..., opisane w instrukcji do odczynnika nie dotyczy pracy zamawiającego na tym analizatorze, a jest tylko dodatkową opcją oferowaną innym użytkownikom. Nadto przystępujący wskazał, iż zaoferowany produkt umożliwia przeprowadzenie hemolizatu w dwóch wariantach...

 • KIO 1632/17, KIO 1662/17

  Orzeczenia KIO, 01-09-2017

  ...", a nie „musi" czy „zobowiązany jest", co przesądza, iż nie mamy do czynienia z obowiązkiem. Montaż „osłony meteorologicznej" był „opcją" zależną od niego, na co wyraźnie wskazuje literalne brzmienie pkt 2.11 OPZ. Odwołujący zwrócił uwagę na fakt rzekomej...

 • KIO 1664/17

  Orzeczenia KIO, 30-08-2017

  ... w ofercie m.in. poprzez poprawienie na „Ogólnym schemacie ideowym instalacji wodnej systemu zraszania” zapisu: Sp - czujnik przepływu - opcja nie ujęta w ofercie, Sc - czujnik ciśnienia na Sp -- czujnik przepływu Sc - czujnik ciśnienia -...

 • KIO 1645/17

  Orzeczenia KIO, 25-08-2017

  ...więc to zdarzeniem przyszłym niepewnym jest odstąpienie od realizacji części umowy, a nie brak jej realizacji. Zresztą nawet gdyby opcja miała charakter dodatkowego zlecenia na żądanie Zamawiającego, to i tak sam charakter opcji każe wliczać jej wartość do...

 • KIO 1598/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ... w zakresie mniejszym niż maksymalna ilość asortymentu określona w załączniku nr 1 do SIWZ. 12) Zakres przedmiotowy zamówień objętych opcją, warunki skorzystania z prawa opcji oraz zasady realizacji opcji określone zostały w zał. nr 1 - Opis przedmiotu...

 • KIO 1587/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ... II.pkt.2.4. dot. zadania nr 1, że przedmiotem zamówienia jest po „ZAKUP i dostawa aparatu cyfrowego mammografu z opcją tomosyntezy oraz z przystawką do biopsji - 1 szt", a nie „ROZBUDOWA posiadanego przez Zamawiającego mammografu o hardware oraz software...

 • KIO 1471/17

  Orzeczenia KIO, 08-08-2017

  ...zawiera w sobie zarówno koszty zmienne, jak i koszty stałe. Jeśli Wykonawca miałby pewność wykonania całości zamówienia (poza opcją), to wie, jak należy rozdzielić koszty stałe na wszystkie elementy zamówienia. Przy braku takiej pewności - oszacowanie ceny...

 • KIO 1451/17, KIO 1455/17

  Orzeczenia KIO, 28-07-2017

  ...Załącznika Nr 2 do SIWZ - Wzór umowy Zamawiający może, ale nie musi wykorzystać roboczogodzin w ramach zamówienia objętego Opcją. „§ 9. Realizacja i odbiór Usług rozwoju Systemu. 1. Zamawiający może zlecać Wykonawcy Usługi rozwoju Systemu, o których mowa w...

 • KIO 1137/17, KIO 1147/17, KIO 1151/17, KIO 1157/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  ... – typ BELKA min. szerokość 1.600 mm, min. wysokość 130 mm oraz z tyłu jednostki sprzętowej belkę świetlną z opcją lamp stroboskopowych min. szerokość 96 2.000 mm, widoczne oznakowanie – logo lub nazwa firmy wykonawcy Przedmiotowy wymóg nie jest, zdaniem...

 • KIO 1429/17

  Orzeczenia KIO, 21-07-2017

  ...toku rozprawy (str. 3 protokołu „zaoferowane przez niego kotły i cena wskazana w formularzu obejmuje kotły z opcją co do systemu oczyszczania wymiennika”). Uwzględniając powyższe, brak było podstaw do odrzucenia oferty odwołującego z zastosowaniem przepisu...

 • KIO 1292/17

  Orzeczenia KIO, 18-07-2017

  ...do twierdzenia Zamawiającego, zgodnie z którym nie wzywał wykonawcy do potwierdzenia, że zostało zaoferowane urządzenia wraz z opcją oraz że podanie danych (tj. nazwy producenta – co doprecyzowano w trakcie rozprawy) dotyczących urządzeń lub oprogramowania...

 • KIO 1273/17

  Orzeczenia KIO, 10-07-2017

  ... przejrzystego opisu sposobu obliczania ceny oraz art. 34 ust. 4 Pzp przez brak zdefiniowania i wyjaśnienia w SIWZ pojęcia „opcja” są zarzutami spóźnionymi. Zarzuty te dotyczą postanowień SIWZ, które wykonawca mógł kwestionować zgodnie z art. 182 ust 2 pkt...

 • KIO 1222/17, KIO 1224/17

  Orzeczenia KIO, 07-07-2017

  ... Aerzen 41 na prośbę wykonawcy w związku z pismem z 12 maja 2017 r. dotyczące złożenia wyjaśnień. Tzw. „opcja” zaoferowana przez Odwołującego po terminie składania ofert jest wyłącznie zabiegiem Odwołującego i usiłowaniem przekonania co do zgodności oferty...

 • KIO 1294/17

  Orzeczenia KIO, 07-07-2017

  ... w sposób opisany w wymaganiu Zamawiającego. 3. Pkt 3.2.4.9: „Półautomatyczną rekonstrukcję obrazu z opcją multiplikowania, trakowania, zakładania masek pomocnych przy usuwaniu włosów lub innych defektów obrazu znajdujących się na sekwencji klatek...

 • KIO 1206/17, KIO 1208/17

  Orzeczenia KIO, 30-06-2017

  ... zwiększenie nie nastąpiło. Prawdopodobnie bardziej korzystne dla Zamawiającego byłoby też przyjęcie rozwiązań bardziej elastycznych. Jednak przyjęta opcja również nie jest niezgodna z przepisami prawa lub zasadami racjonalności. Istotne jest też to, że...

 • KIO 1199/17

  Orzeczenia KIO, 27-06-2017

  ... SPECT/CT z możliwością wykonywania pełnego spektrum badań, z wykorzystaniem izotopu technetu i znakowanych nim radiofarmaceutyków, z zaawansowaną opcją onkologiczną na stacjach opisowych wraz z rekonstrukcjami AC, S.C, OSEM-3D, i narzędziami do procesingu...

 • KIO 1098/17

  Orzeczenia KIO, 12-06-2017

  ... rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację. Definicja dostawodróżniająca tę kategorię czynności...

 • KIO 928/17, KIO 934/17, KIO 937/17

  Orzeczenia KIO, 23-05-2017

  ... GPS i moduł 4G LTE nie są urządzeniami samymi w sobie ani też, w tym przypadku, nie są również dodatkowymi opcjami, gdyż Zamawiający oczekiwał wbudowanych modułów. Należało więc przyjąć, że wskazywanie producenta i modelu nie dotyczy tych pozycji. 26 W...

 • KIO 542/17

  Orzeczenia KIO, 12-05-2017

  ... uwagę przeznaczenie omawianego załącznika (możliwość uzyskania przez wykonawcę wcześniejszej płatności od Zamawiającego za urządzenia objęte listą) „opcja” oznacza – za Słownikiem Języka Polskiego PWN online (www.sip.pwn) – «jedną z możliwości do wyboru...

 • KIO 753/17

  Orzeczenia KIO, 05-05-2017

  ... nabywanie rzeczy oraz innych dóbr ,w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację; Wadliwie został użyty, przy tym również...

 • KIO 699/17

  Orzeczenia KIO, 27-04-2017

  ... wyjaśnieniach, a następnie wyliczenie całkowitego kosztu realizacji zadania z uwzględnieniem kwoty 3.117 zł powiększonej o ww. narzuty (pierwsza opcja z ww.) lub – przy drugiej opcji – kwoty 3.117 zł (jako kwoty wskazanej przez Konsorcjum MB EKO jako...

 • KIO 579/17

  Orzeczenia KIO, 10-04-2017

  ... opakowań etanerceptu 50 mg do jednego pakietu z dawką 25 mg (której zapotrzebowanie określono na 80opakowań), z opcją swobodnej wymiany. Określenie zapotrzebowania na etanercept 25 mg na poziomie 80 opakowań oznacza, że zamawiający zapewnia sobie dostęp...

 • KIO 430/17

  Orzeczenia KIO, 30-03-2017

  .... R. jest udostępniona zwiedzającym dopiero po wykupieniu biletu w kasie. Dodatkowo, budynek n. S. R. jest również wykorzystywany jako możliwa opcja zakończenia zwiedzania K. S. w W. tzw. T. T. oraz T. M. Na uwagę zasługuje również, że K. S. w...

 • KIO 399/17, KIO 438/17, KIO 439/17

  Orzeczenia KIO, 20-03-2017

  ... zaoferowany przez odwołującego w postaci drugiego zasilacza UPS. Kaskadowe połączenia UPS jest metodą często stosowaną, stąd była to opcja - według odwołującego - możliwa do zastosowania. W żadnym 14 miejscu SIWZ, ani wyjaśnień do SIWZ zamawiający nie...

 • KIO 2141/16, KIO 2143/16

  Orzeczenia KIO, 20-03-2017

  ...kopii systemu operacyjnego w wersji polskiej z opcjami podpowiadanymi przez instalator systemu, dopuszcza się ...też czynne porty USB 3.0, które zostały przesłonięte. W efekcie opcją wyłączenia portów 2.0 nie można wyłączyć wszystkich portów USB znajdujących ...

 • X GC 1008/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 07-03-2017

  ... zdecydowała się przeprowadzić testy z folią, którą oferowała powódka. Gdyby okazało się, ze folia nie spełnia wymogów, pozostawała dla pozwanej opcja zakupu foli za granicą (dowód: zeznania świadka J. M. e-protokół z dnia 2 lutego 2017r. czas 01:44:38...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij