• KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... jest decydujące przeniesienie własności określonej rzeczy. Świadczy o tym wskazanie w ww. definicji m.in. umowy leasingu z opcją lub bez opcji wykupu. Również okoliczność, iż dostarczenie urządzeń na rzecz MPK Łódź nastąpiło w ramach pilotażowego projektu...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...nie oferuje dowolnej liczby warstw. Wcześniejsze wyjaśnienia Przystępującego z 18.04.2018 r. (pkt 1) odnosiły się do drugiej opcja – ale z owym ograniczeniem, także katalog załączony do oferty odnosił się do tylko owego ograniczenia. W tym kontekście, Izba...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... na treść załącznika nr 1 do SIWZ, gdzie jest wykaz sprzętu posiadanego przez Zamawiającego i przewidzianego do wykorzystania z opcją od 20 do 200 mikrolitów. Okazuje Izbie ten sprzęt, który jest w dyspozycji Zamawiającego. Zbędnie Odwołujący uwzględnił w...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... przez Zamawiającego jako przeznaczona na realizację zamówienia (podstawa + opcja) Różnica (cena PESA minus kwota podana przez Zamawiającego) ... 1 612 459 786,75 1 356 013 500 256 446 286,75 Opcja 1 113 315 109,58 967 044 081 146 271 02358 ŁĄCZNIE 2 725...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  .... 8. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne jak opisane w SIWZ („Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich...

 • KIO 675/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... więcej trybów w badaniu tomosyntezy niż jeden, jest urządzenie oferowane przez Odwołującego. Zaznaczyć należy, że dodatkowy tryb to opcja z której może skorzystać użytkownik. Nie jest to obligatoryjne. Funkcja ta jest niezależna i pozostaje bez wpływu na...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... odnoszące się do kosztów podróży służbowej): Kwota/m-c na osobę Opcja I Opcja Il Opcja III Dieta (m-c/os.) 600 zł 600 zł 600 zł...liczby godzin pracy 160/mc wygląda następująco: Kwota na h/na osobę Opcja I Opcja Il Opcja III Dieta na h/na osobę 3,75 zł 3,75 ...

 • KIO 644/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... one umieszczone w tekturowym pudełku, z którego pobierane są za pomocą kilkucentymetrowych owalnych otworów w dwóch opcjach według wyboru użytkownika – pojedynczego otworu środkowego lub dwóch otworów bocznych. Otwory te nie były dodatkowo zabezpieczone...

 • KIO 433/18, KIO 436/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ... taśm w bibliotece. Odwołujący 2 ponadto 14 argumentował, że skanowanie jedynie warstwy 0 i 1 nie stanowi inwentaryzacji. Taka opcja służy jedynie pobieżnemu sprawdzeniu kaset biblioteki, które są na wierzchu i są od razu dostępne, a pozostałe warstwy nie...

 • KIO 359/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ... z art. 34 ust. 5 Pzp wzięta pod uwagę przy szacowaniu wartości zamówienia, ale z uwagi na fakt, że opcja nie jest zobowiązaniem zamawiającego, nie jest uwzględniana w kwocie, którą zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie musi...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... rzeczy oraz innych dobór, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację. Wybudowanie statku zatem z pewnością mieści...

 • KIO 259/18

  Orzeczenia KIO, 23-02-2018

  ... wycieków Co rok Absorber Optymaln e działanie zgodnie ze specyfikacją Wymienić absorber Co 2 lub 3 lata Zestaw komfortowy (opcja) Środki zapobiegawcze mające na celu uniknięcie przegrzania Wymienić filtr powietrza Co 2 lata Wskazał, że Zamawiający w dniu...

 • KIO 232/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... po zakończonym cyklu. W związku z tym obecne brzemiennie pkt. 23 obliguje innych wykonawców do zaoferowania urządzeń z opcją suszenia strumieniem powietrza, jest to parametr wyższy jakościowo, ale wpływający znacząco na wzrost ceny urządzenia. Skutkuje to...

 • KIO 2496/17, KIO 2513/17, KIO 2526/17

  Orzeczenia KIO, 04-01-2018

  ... APN podał w ofercie wartość zamówienia objętego opcją, która nie stanowi 40% wartości zamówienia podstawowego... nawet części wartości oferty w postaci ceny zamówienia objętego opcją, w sposób niezgodny z narzuconą stawką procentową, skutkuje niezgodnością...

 • KIO 2590/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  .../ "Print (Drukuj)" stają się aktywne (....) 7. Można teraz przejrzeć R-EKG (...) 8. Prześlij EKG z następującymi opcjami: • Naciśnij "Send" (Wyślij), aby przesłać plik (....) • Naciśnij "Print" (Drukuj), aby wydrukować EKG na zewnętrznej drukarce Bluetooth...

 • KIO 2519/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ... Odwołującego, wskazuje, że „hight content”, co wynika z załączonych do oferty opisów kodów oznacza, iż jest to opcja pozwalająca na uzupełnienie rozwiązania licencjami data security center, co jednak nie oznacza przecież, że dany pakiet został przez to...

 • KIO 2472/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ...Przystępującego nie są prototypami, ich konfiguracja oparta jest na standardowym modelu Fujitsu Primergy RX2540 M2 z opcjami konfiguracyjnymi dostępnymi dla regionalnego biura w Polsce; certyfikat potwierdzający wykonanie badań dla serwera Fujitsu Primergy...

 • KIO 2479/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... te firmy serwery są sprzedawane standardowo bez wymaganego w SIWZ oprogramowania systemowego Microsoft Windows. Oprogramowanie to jest opcją osobno płatną. Z treści odpowiedzi na odwołanie w sprawie o sygnaturze KIO 2006/17 wynika, iż: „zaoferowany serwer...

 • KIO 2514/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... pozwala na automatyczne otwarcie zgłoszenia serwisowego w bazie serwisowej producenta macierzy zgodnie z wymaganym poziomem SLA. Opcja ta jest dostępna bezpłatne w trakcie całego okresu gwarancji producenta macierzy”. Mając na uwadze powyższe – Odwołujący...

 • KIO 2406/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ... w ramach realizacji zamówienia dostarczy urządzenie z dodatkowa opcją obejmującą osłonę stałą względem twarzy pacjentki w badaniu ... ramach realizacji zamówienia dostarczy urządzenie z dodatkowa opcją obejmującą osłonę stałą względem twarzy pacjentki w ...

 • KIO 2257/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ...tłoczni odbywać się będzie siłami własnymi wykonawcy, 4) roboty ziemne zostaną powierzone miejscowemu wykonawcy, „z opcją obniżenia kosztów poprzez skorzystanie z oferty firm wykonawczych realizujących pozostałe części postępowania przetargowego (sprzęt na...

 • KIO 2245/17

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ... stwierdził, że w zaistniałym stanie faktycznym, zgodnie z art. 22a ust. 4 i ust. 6 Ustawy, możliwa jest opcja, że ZAB-BUD zleca podwykonawcy wykonanie prac konserwatorskich, zgodnie z oświadczeniem zawartym w pkt 10 formularza ofertowego, zaś pozostały...

 • KIO 2252/17

  Orzeczenia KIO, 08-11-2017

  ... wraz z usługami rozwojowymi. pkt: II 7 - letni okres pogwarancyjnego utrzymania urządzeń GSM-R i urządzeń teletransmisyjnych - opcja Zgodnie z punktem 3.3.1. ppkt 5 OPZ wykonawcy zobowiązani byli wskazać w ofercie ilość OR (obiektów radiokomunikacyjnych...

 • KIO 2194/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ...graficznych i notebooków. Zamawiający wskazał, że wszystkie wymagania spełnione są przez system Windows 10 PL Professional (z opcją aktualizacji wstecznej do systemu Windows 7 PL Professional). Ponadto jest to system preferowany ze względu na dotychczasowe...

 • KIO 2209/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... złożył zamówienie na dostawę monitorów, a nie na usługę ich zapewnienia w formie podobnej do najmu długoterminowego z opcją zakupu nowych monitorów. Po trzecie, obecnie złożone zobowiązanie w ofercie uzależnia skorzystanie z gwarancji po upływie 36...

 • KIO 2159/17

  Orzeczenia KIO, 25-10-2017

  ... funkcję Arterial Analysis jednakże w dołączonej specyfikacji podana opcja widnieje tylko z nazwy, ale bez absolutnie żadnego... dotyczy to „Analizy naczyń krwionośnych”, jest tam też wskazana opcja E-Thyroid oraz technologia Stain. Podobnie jest co do A. ...

 • KIO 2094/17

  Orzeczenia KIO, 24-10-2017

  ... możliwość odczytania danych historycznych na temat incydentu otwarcia obudowy z programu diagnostycznego jest jedynie dodatkową opcją, natomiast sam wymóg możliwości odczytania, poprzez interfejs BIOS informacji o otwarciu obudowy jest realizowany poprzez...

 • KIO 2088/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... ze specyfikacją. Zamawiający nie kwestionował faktu, że pośrednicy sprzedaży biletów uzyskują prowizje od przewoźników, taka opcja jest ogólnie dostępna firmom z tej branży. Odwołujący nie wskazał jednak żadnych wyjątkowych okoliczności, które dotyczą...

 • KIO 2055/17, KIO 2063/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ... celem usunięcia nieścisłości, które wynikły w toku postępowania - nawet, jeśli unieważnienie postępowania wydaje się opcją najszybszą lub (pozornie) najprostszą. Takie wykorzystanie bowiem instytucji unieważnienia postępowania byłoby dalece sprzeczne z...

 • KIO 2084/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ... potwierdzenie w załączonej 13 do odwołania notatce ze spotkania z dnia 13 lipca 2017 r. ) — przez producenta autobusów opcją autobusów zakończeniu kontraktu (za cenę stanowiącą 35% ceny zakupu autobusów). Co dodatkowo potwierdza, że cena zaoferowana przez...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij