• KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...KIO z dnia 26 czerwca 2017 r., sygn. akt KIO 1078/17). Opcja to zatem w praktyce dodatkowa część zamówienia w stosunku do jego podstawowego...z uwagi na to, że będzie miał do czynienia z Opcją - może on w treści oferty wysokość Opłat Instalacyjnych i ...

 • KIO 2683/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... Pzp to „nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację” (art. 2 pkt 2 ustawy Pzp). Dostawa...

 • KIO 2655/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... Funkcyjny wynikająca z zawartej Umowie ramowej. 2. Brak możliwości wyceny zadań realizowanych w ramach Etapu 2 zamówienia (Opcja) Konstrukcja przedmiotowego postępowania - w ramach której wymaga się od Wykonawcy określenia ceny oraz przyjęcia na siebie...

 • KIO 2687/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ...oznaczenie, tj. C6578D oraz różnią się ceną sprzedaży. Dodatkowo, jak to wynika ze złożonego wydruku, dostępna jest tylko opcja tuszu o ww. symbolu w pojemności 38 ml. Rekapitulując powyższe ustalenia stwierdzić należało, że zamawiający w sposób prawidłowy...

 • KIO 2638/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  .... Izba stwierdziła, że 12 w zakresie zadania nr 1, w załączniku 1A do SIWZ, dotyczącym aparatu do elektrochirurgii z opcją koagulacji mono i bipolarnej zamawiający w pozycji 37 posłużył się sformułowaniem „końcówka typu Maryland”, które może być uznane za...

 • KIO 2633/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ... przyznawał dodatkowe punkty w przypadku zaoferowania możliwości dodania co najmniej 12 portów iSCSI. Odwołujący wskazywał, że taka opcja w urządzeniu nie jest spełniona. W ocenie Izby zarzut nie potwierdził się. Z dołączonej do oferty dokumentacji...

 • KIO 2607/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ... ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, podał łączną wartość zamówienia (zamówienie podstawowe wraz z opcją i zamówieniem uzupełniającym) w kwocie w wysokości 9 370 707,00 zł oraz wartość części 3 (pakiet 3) w kwocie...

 • KIO 2524/18

  Orzeczenia KIO, 18-12-2018

  ... w postępowaniu w postaci doświadczenia w realizacji dostawy co najmniej 4 300 radiotelefonów pracujących w standardzie TETRA z aktywną opcją TEA2, pomimo, iż warunek ten był prawidłowy i adekwatny do przedmiotu zamówienia w postępowaniu; 3. art. 29 ust. 1...

 • KIO 2450/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... poprzez zakup lub nieodpłatną aktualizację licencji oprogramowania bądź rozszerzenie o np. dodatkową kartę. Wskazał, że opcja ta nie została przewidziana w karcie produktu - specyfikacji technicznej urządzenia. Podkreślam jednocześnie, że dla wykluczenia...

 • KIO 2431/18

  Orzeczenia KIO, 07-12-2018

  ... przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu trzech nowych autobusów miejskich o długości od 10,4 do 11 metrów dla potrzeb Miejskiego Zakładu...

 • KIO 2397/18

  Orzeczenia KIO, 04-12-2018

  ... podstrona ma się składać co najmniej z: bloku tekstowego, galerii zdjęć w formie slidera, galerii zdjęć (z opcją faceboxa"), 3 zagnieżdżonych linków oraz 2 plików do pobrania. Tester prezentuje podgląd wprowadzonego materiału przed publikacją, a następnie...

 • KIO 2343/18

  Orzeczenia KIO, 30-11-2018

  ... ozdobna z szybą zostanie dostarczona zgodnie ze złożoną ofertą, w cenie oferty, niezależnie od tego, czy jest to opcja dodatkowa, czy wyposażenie standardowe. Taka oprawa istnieje, co potwierdza Odwołujący, a także karta katalogowa załączona do oferty i...

 • KIO 2337/18

  Orzeczenia KIO, 29-11-2018

  ... będzie brał pod uwagę cenę brutto całości zamówienia, tj. Etapu I — zakresu podstawowego, Etapu II- zakresu objętego Opcją Nr 1, Etapu III - zakresu objętego Opcją Nr 2 (pkt 14.9 SIWZ). Zgodnie z § 22 załącznika nr 3 do SIWZ (wzór umowy...

 • KIO 2332/18

  Orzeczenia KIO, 26-11-2018

  ... w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie spełnienia innego wymagania stwierdził, że parametr ten jest dodatkową opcją, wykonywaną na zamówienie. Nie jest zatem wykluczone, że ramiona myjące w oferowanym urządzeniu również wykonywane są, na specjalne...

 • KIO 2209/18

  Orzeczenia KIO, 22-11-2018

  ... etap 1 – 4 miesiące od udostępnienia wykonawcy wszystkich danych wejściowych niezbędnych do projektowania w zakresie zamówienia objętym opcją, tj. dla obszarów LCS Małkinia i LCS Białystok. Zakres: wykonanie kompletnej dokumentacji wstępnej zgodnie z pkt...

 • KIO 2175/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  .... W związku z powyższym, na potrzeby niniejszych wyliczeń przedstawić można 2 opcje, tj.: 1) przyjęcie odrębnego kabla dla każdej wkładki (opcja maksimum) 164 x kabel FC (tj. dla pkt, 1-4 z tabeli powyżej) w cenie 22 zł brutto/szt. (do poniższych wyliczeń...

 • KIO 2111/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ...oferty Aesculap, gdyż zaoferowana pompa strzykawkowa nie dysponuje opcją Wi-Fi. Dodaje, że moduł stacji posiadał własny ...skutek pytania do SIWZ Zamawiający w pkt 216 dodał „lub opcja WiFi dostępna na stacjach dokujących”. Okolicznością bezsporną jest, że...

 • KIO 2057/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ... nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację. Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... o pojemności NETTO CAŁKOWITA - 250 TiB: Huawei OceanStor 5600 V5 Opcja 1) Rozbudowa macierzy C.STO.FLS- o 144 TiB NETTO: Huawei...- o pojemności NETTO CAŁKOWITA - 250 TiB Huawei OceanStor 5600 V5 Opcja: 1) Rozbudowa macierzy C.STO.FLS- o 144 TiB NETTOHuawei ...

 • KIO 1996/18, KIO 1997/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... o topogram – 1 pkt.” Odpowiedź nr 55 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Modulacja w czasie rzeczywistym jest dodatkową opcją, która pozwala na ograniczenie dawki pochłoniętej. Pytanie nr 56 Dotyczy Załącznika nr 2b do oferty „Parametry oceniane”, Wiersz...

 • KIO 1967/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... poszczególne 4 części zamówienia). Przy czym w pkt-ach II.2.11) dla poszczególnych 4 części gdzie prezentuje się informacje o opcjach zapisy są następujące: Część nr:1Opcje: tak; Opis opcji: Okres dzierżawy w dniach :gwarantowane :13 152 opcjonalnie:2 192...

 • KIO 1860/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ... wprost – to wśród opcji transportu branych pod uwagę przez Odwołującego był transport wyłącznie kolejowy (wyjaśnienia nr 2, opcja 5). W takich okolicznościach brak podstaw do stwierdzenia niezgodności oferty Odwołującego ze SIWZ, biorąc pod uwagę zarówno...

 • KIO 1776/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  ..., że koszt leasingu w jego przypadku to 428.770,00 zł, co wynika z faktu, że wynagrodzenie leasingodawcy (włącznie z opcją wykupu parkomatów) to 1.919.000 zł, która to kwota została pomniejszona o kwotę uzyskaną w przyszłości od leasingodawcy z...

 • KIO 1774/18

  Orzeczenia KIO, 17-09-2018

  ... a nie potencjalną możliwość spełnienia, w związku z dostawą tablicy z oprogramowaniem gdzie znajdowała się opcja wyników do gry w Hokeja na lodzie ale to opcja nie była przedmiotem realizacji, chociażby z uwagi na brak boiska lodowego w danym obiekcie...

 • KIO 1734/18

  Orzeczenia KIO, 11-09-2018

  ...i źródła światła wytrzymujące upadek z wysokości do 3m; A. Główka latarki musi posiadać możliwość obrotu o 180 stopni. Opcja taka umożliwi jej zastosowanie np. celem oświetlenia drogi, mapy, twarzy zatrzymanego, wnętrza pojazdu, itd. Główka latarki posiada...

 • KIO 1619/18, KIO 1631/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... SIWZ wskazanych w odpowiedzi na odwołanie z dnia 27.08.2018 r., powyższe zapisy przybrały brzmienie: Pkt 3 IDW - „Opcja nr 1 – 18 miesięcy od Daty Rozpoczęcia określonej w oświadczeniu Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, ponadto: - oświadczenie o...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... z numerem wersji i typem licencjonowania iv. Systemy bazodanowe z numerem wersji typem licencjonowania i wymaganymi opcjami 3. (…) 4. Specyfikacja infrastruktury powinna wykorzystywać sprzęt i oprogramowanie będące w posiadaniu Zamawiającego 37 wymienione...

 • KIO 1566/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...zamówienia opiewa na kwotę 45 286 310, 30 zł (w tym opcja: 268 363, 32 zł), Część II przedmiotu zamówienia na kwotę 63 110 158..., 49 zł (w tym opcja: 373 986, 12 zł). W dalszej części odwołania wywodził, że zgodnie ...

 • KIO 1518/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... spornej części zamawiający, w załączniku nr 5a do SIWZ – Wymagania eksploatacyjno-techniczne dla defibrylatora AED z opcją defibrylacji w trybie manualnym, opisał szczegółowe wymagania które winien spełniać dostarczony przez wykonawcę produkt. W tym...

 • KIO 1541/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...Po pierwsze, w tych miejscach wyjaśnień 2, gdzie mowa jest o istniejącym przejeździe, jest to wskazane jedynie jako opcja alternatywna. Po drugie, wyjaśnienia 2 jednoznacznie wskazują 8 na możliwość wywiązania się z zadeklarowanego terminu przy oparciu się...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij