• KIO 2618/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ...ust. 2 pkt 1) - 3): wykonawca popełnił oczywistą omyłkę rachunkową (pkt 1), wykonawca popełnił oczywistą omyłkę pisarską (pkt 2), ..., że w stanie faktycznym sprawy mamy do czynienia z inną omyłką w rozumieniu art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp podlegającą...

 • KIO 2553/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  ... ww. wykonawcy zostały przez Zamawiającego zakwalifikowane jako oczywista omyłka pisarska oraz rachunkowa, a nie jak zarzucił w treści odwołania Odwołujący jako inna omyłka polegająca na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia...

 • KIO 2538/18

  Orzeczenia KIO, 27-12-2018

  ... przystąpienia i na rozprawie, że błędne wyliczenie kwoty podatku VAT, było błędem pracownika wypełniającego formularz ofertowy./ Omyłka rachunkowa ma charakter oczywisty nie tylko wtedy, gdy jest widoczna na pierwszy rzut oka, lecz także wtedy, gdy...

 • KIO 2472/18

  Orzeczenia KIO, 14-12-2018

  ... poprzez poprawienie w ofercie Konsorcjum Tractebel rzekomej oczywistej omyłki rachunkowej, mimo że błąd w ofercie Konsorcjum nie jest oczywistą omyłką rachunkową i nie może zostać konwalidowany przez Zamawiającego; 5. art. 82 ust. 3, art. 89 ust. 1 pkt 2...

 • KIO 1287/18, KIO 1290/18, KIO 1297/18, KIO 1301/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... (błąd w obliczeniach matematycznych), jest oczywista i możliwa do poprawienia w oparciu o dane zawarte w samej ofercie. Omyłką rachunkową jest nie tylko omyłka w cenie, ale również w innych wartościach wyrażonych w ofercie liczbowo (wyr. KIO z 30.5.2016 r...

 • KIO 2210/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ....03.2018 r., sygn. akt KIO 485/18, gdzie podano, że „Błędem w obliczeniu ceny jest 13 każdy inny niż omyłka rachunkowa błąd w obliczeniu ceny, polegający na przyjęciu niewłaściwych danych do jej obliczenia, wynikający np. z nieprawidłowego ustalenia stanu...

 • KIO 2159/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ... powyższych okoliczności, należy zaznaczyć, że bezwzględną przyczyną odrzucenia oferty jest każdy inny błąd w obliczeniu ceny niż oczywista omyłka rachunkowa podlegająca poprawieniu na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp. Błędem takim w szczególności będzie...

 • KIO 2066/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ... brak odrzucenia oferty wykonawcy MAXMED Zakład Usługowo - Handlowy M. M. i dokonanie bezpodstawnej poprawy cen uznając, że jest oczywista omyłka rachunkowa; 5. art. 7 ust. 1 w zw. z art. 91 ust. ustawy Pzp poprzez prowadzenie postępowania o udzielenie...

 • KIO 2024/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ....1 RCO, podniósł że popełnił oczywistą omyłkę pisarską, co do kwoty 1 530 000,00 i zakwestionował, że jest to omyłka rachunkowa, jak i umotywował w tym przedmiocie swoje stanowisko. Zauważył przy tym, że pismo to zostało doręczone Zamawiającemu w powyższej...

 • KIO 1873/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ...ad 7. „Koszt podjazdów grupy interwencyjnej” wkradła się pomyłka, ponieważ podczas przepisywania wklejono akapit z Wariantu lI. W... patrolowe i grupy interwencyjne) - Zamawiający stwierdza omyłkę rachunkową. Wykazali Państwo, że koszt wyposażenia wynosi 0,01...

 • KIO 1869/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ...do SIWZ. 4) Z ostrożności procesowej Odwołujący podniósł, iż nawet gdyby teoretycznie przyjąć, że przedmiotowa pomyłka jest omyłką rachunkową lub inną nieistotną omyłką w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3) Pzp, to Zamawiający powinien przed dokonaniem wyboru...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... zamówień publicznych – ani jako omyłkę pisarską, ani rachunkową, ani inną nieistotną omyłkę polegającą na niezgodności treści..., że nie było to celowe działanie wykonawcy, lecz błąd (omyłka) przy sporządzaniu oferty, a sama karta FC jest jedynie jednym...

 • KIO 1598/18

  Orzeczenia KIO, 30-08-2018

  ... Pzp, wynikające z zaniechania przez Zamawiającego dokonania poprawy w ofercie Odwołującego innej omyłki niż oczywista omyłka pisarska lub rachunkowa, polegającej na braku przedłożenia przez Odwołującego wraz ze złożoną ofertą w toku postępowania wykazu...

 • KIO 1487/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Sygn. akt KIO 1487/18 19 Błąd w obliczeniu ceny to inny niż omyłka rachunkowa błąd w obliczeniu, polegający na przyjęciu niewłaściwych danych wynikających np. z nieprawidłowego ustalenia stanu faktycznego (tak też KIO...

 • KIO 1349/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... i poprawił owe „omyłki rachunkowe” w jego ofercie. W takich okolicznościach nie można jednak uznać, że rzekoma omyłka rachunkowa przystępującego była oczywista. A tylko omyłkę o charakterze oczywistym zamawiający ma prawo poprawić w świetle przepisu art...

 • KIO 1185/18

  Orzeczenia KIO, 02-07-2018

  ... można przychylić się więc do stanowiska Odwołującego, ze niezgodność rachunkowa była możliwa do doprecyzowania bez istotnej zmiany treści oferty....2. RCO nie mogła być skorygowana – poprawiona jako inna omyłka na podstawie żadnej z przesłanek z ust.2, a tym...

 • KIO 1150/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... całkowicie odmiennego od projektu nie może być traktowane jako omyłka w tym sensie, który nadaje jej przepis art. ... wewnętrzną sprzeczność oferty, a także likwidowało oczywistą omyłkę rachunkową w formularzu ofertowym polegającą na tym, że odjęcie ...

 • KIO 1021/18

  Orzeczenia KIO, 08-06-2018

  ... pkt 3-4 Załącznika nr 2. W ocenie Izby nie ma zakazu dokonywania poprawy omyłek innych niż oczywista omyłka pisarska i rachunkowa, także dotyczących przedmiotu oferowanego zamówienia, o ile nie dochodzi w ten sposób do wytworzenia nowego oświadczenia woli...

 • KIO 1027/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... oferty Odwołującego bez przeprowadzenia obligatoryjnych czynności weryfikujących, czy w ofercie zaistniała oczywista omyłka pisarska, rachunkowa bądź inna omyłka, niepowodująca istotnej zmiany w treści oferty, 4 a także zaniechanie przeprowadzenia...

 • KIO 920/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... Pzp, spełnione muszą być kumulatywnie dwie przesłanki: musimy co do zasady w ogóle mieć do czynienia z „omyłką rachunkową" oraz gdy już stwierdzimy występowanie omyłki rachunkowej, ustalić musimy jej oczywisty charakter. Zdaniem odwołującego, w przypadku...

 • KIO 962/18

  Orzeczenia KIO, 29-05-2018

  ...przez wykonawcę. Chodzi tu między innymi o poprawienie wyniku błędnego pomnożenia określonych składników wskazanych w ofercie. Omyłka rachunkowa musi mieć charakter oczywisty i nie budzący wątpliwości, a możliwość jej ustalenia widoczna jest bez możliwości...

 • KIO 913/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...2 pkt 3 ustawy Pzp, tj. omyłki innej niż oczywista omyłka pisarska lub rachunkowa, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2... jednoznaczna, są omyłkami wykonawcy i jako takie winny być traktowane. Omyłką będzie więc każda niezgodność między ofertą a siwz, chyba, że...

 • KIO 887/18, KIO 896/18, KIO 916/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  .... 1 pkt 6 ustawy Pzp). W orzecznictwie przyjmuje się, że błędem w obliczeniu ceny jest każdy, inny niż omyłka rachunkowa, błąd w obliczeniu ceny, polegający na przyjęciu niewłaściwych lub niepełnych danych do jej obliczenia. W niniejszej stanie faktycznym...

 • KIO 880/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...87 ust. 2 pkt 3 Pzp jako tzw. inna omyłka. Odnośnie możliwości poprawienia nieprawidłowej stawki w uzasadnieniu pierwszej z...przez wykonawcę EKO PRIME nie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową, na co wskazuje powołana powyżej uchwała Sądu Najwyższego z ...

 • KIO 820/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... omyłkowej zamiany oferowanych modeli, zaniechał tych wyjaśnień tj., czy ww.' omyłka miała wpływ na ww. pozycje kosztowe; 4. art. 91 PZP... wyliczenia ceny zostanie uznany za oczywistą omyłkę rachunkową. Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen...

 • KIO 816/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... omyłkę. W analizowanej sprawie, nic nie uprawniało Zamawiającego do przyjęcia założenia, że ma do czynienia z oczywistą omyłką rachunkową, o czym zresztą poinformował go sam Odwołujący w piśmie z dnia 13 kwietnia 2018 r. Oceniając ofertę Zamawiający...

 • KIO 740/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  .... 87 ust. 2 ustawy Pzp, gdyż podanie błędnej stawki VAT jest niewątpliwie błędem w obliczeniu ceny, a nie jedynie omyłką rachunkową w obliczeniu ceny. 7 Jest to błąd wyjątkowo istotny, dotyczy on bowiem obliczenia ceny stanowiącej jedno z kryteriów oceny...

 • KIO 673/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... do kolumny „cena jednostkowa brutto” kwoty jednostkowej netto. Nie jest to oczywista omyłka pisarska, ani oczywista omyłka rachunkowa, jest to natomiast tzw. inna omyłka polegająca na niezgodności z siwz (do formularza cenowego zawartego w załączniku do...

 • KIO 687/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... być poprawiona przez Zamawiającego w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, jako inna niż oczywista omyłka pisarska i rachunkowa, niezgodność z treścią siwz, której poprawienie nie doprowadzi do istotnej zmiany treści oferty. O nieistotności zmiany miało...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...Odwołujący zastosował się do zapisów SIWZ. Mając na względzie, że omyłki w ofercie Odwołującego kwalifikują się jako oczywista omyłka rachunkowa Izba uznała za niezasadny zarzut podniesiony z ostrożności procesowej naruszenia art. 87 ust. 2 pkt 3 54 ustawy...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij