• KIO 2483/17, KIO 2484/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... należało uwzględnić w cenie poszczególnych pozycji. Odwołujący 2 wskazywał, że błąd w obliczeniu ceny to inny niż omyłka rachunkowa błąd w obliczeniu, polegający na przyjęciu niewłaściwych danych, wynikający np. z nieuwzględnienia wymagań opisanych przez...

 • KIO 2475/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  ... polegający na przyjęciu niewłaściwych danych do jej obliczenia. Pod pojęciem błędu w obliczeniu ceny należy rozumieć każdy inny niż oczywista omyłka rachunkowa, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, błąd w obliczeniu ceny. Błędem takim w...

 • KIO 2454/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ...czyli cyfrę 4 zamienił na 10, nastąpiłaby zmiana treści oferty, a tym samym oświadczenie woli wykonawcy. Nie jest to też omyłka rachunkowa, ponieważ nie ma żadnej operacji na liczbach. Jeśli chodzi o inną omyłkę tj. polegającą na niezgodności oferty z SWIZ...

 • KIO 2437/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... Pzp. W przekonaniu Zamawiającego oferty zawierały niejasne wyliczenie liczby dysków, które mogłoby być potraktowane jako oczywista omyłka rachunkowa, niezgodność treści z ofertą lub też prawidłowo złożona oferta. Zarówno ustawa jak i orzecznictwo Krajowej...

 • KIO 2167/17, KIO 2169/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... sposób, że niemożliwe jest ustalenie usuniętej treści na podstawie samej oferty sensu stricto, nie jest to omyłka nazwana jak omyłka rachunkowa czy pisarska, i ustawodawca nie wymaga aby była oczywista, a zatem zidentyfikowanie tego rodzaju omyłki może...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ... rachunkowej – do tego, jak wynika z doświadczenia Izby, taka sytuacja (błędnego podania kwoty podatku czy kwoty brutto) jest typową omyłką rachunkową pojawiającą się w ofertach. Błąd w obliczeniu ceny, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo...

 • KIO 1965/17, KIO 1966/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błąd w obliczeniu ceny. Błąd w obliczeniu ceny to inny niż omyłka rachunkowa błąd w obliczeniu, polegający na przyjęciu niewłaściwych danych, wynikający np. z nieprawidłowego ustalenia stanu faktycznego (tak...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... zauważalne („oczywisty" charakter) a w dodatku powinny być one związane z błędną operacją rachunkową na liczbach. Co więcej, to, że omyłka nastąpiła skutkiem błędnego działania arytmetycznego jest niewystarczające, gdyż popełniony błąd rachunkowy, aby był...

 • KIO 1858/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ... „możliwość poprawy drobnych błędów nie ma charakteru nieograniczonego. Omyłka musi być jasna, oczywista, nie budząca jakichkolwiek wątpliwości...pkt 3 ustawy Pzp, jako inną niż pisarska i rachunkowa omyłkę - niepowodującą istotnych zmian w treści oferty, aż ...

 • KIO 1808/17, KIO 1809/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ... konstrukcja przepisu. Zamawiający poprawił najłatwiejszą do zdefiniowania omyłkę rachunkową dokonując prostych obliczeń matematycznych, a tym samym wykonując obowiązek ustawowy. Z pewnością przedmiotowa omyłka nie była zamierzona przez 21 Odwołującego, a...

 • KIO 1590/17

  Orzeczenia KIO, 28-08-2017

  .... Zamawiający odrzucił ofertę I. M. sp. z o.o., która spełnia wymagania SIWZ, a zawarta w treści oferty omyłka rachunkowa podlega poprawie przez Zamawiającego, która to czynność została uzasadniona Zamawiającemu w złożonych wyjaśnieniach. W dniu 07.07.2017...

 • KIO 1600/17

  Orzeczenia KIO, 21-08-2017

  ... rządzących tym działaniem, możliwe jest stwierdzenie błędu w jego wykonaniu. W 8 ocenie Zamawiającego w niniejszej sprawie omyłka rachunkowa nie występuje, gdyż działania matematyczne dla obydwu pozycji w kosztorysie Odwołującego są poprawne: poz. 2.1.21...

 • KIO 1521/17

  Orzeczenia KIO, 03-08-2017

  ... dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie KIO 856/16 wyraźnie stwierdziła: „Błąd w obliczeniu ceny to inny niż omyłka rachunkowa błąd w obliczeniu, polegający na przyjęciu niewłaściwych danych, wynikający np. z nieprawidłowego ustalenia stanu faktycznego. Jednakże...

 • KIO 1448/17

  Orzeczenia KIO, 27-07-2017

  ... przez wykonawcę ceną jednostkową netto (kolumna 6) załączonego do oferty formularza cenowego. Powstała omyłka rachunkowa polega, jak stwierdził zamawiający, na uzyskaniu błędnego wyniku wskutek przeprowadzenia działania matematycznego wartość podanych...

 • KIO 1181/17

  Orzeczenia KIO, 26-06-2017

  ... do wartości 180km wskazał, iż deklarując czas przelotu dla dystansu 180 km również miała miejsce oczywista omyłka pisarska skutkująca oczywistą omyłką rachunkową polegającą na tym, iż wpisano wartość 45 min tymczasem powinno być 110 min.[…]”. W związku z...

 • KIO 1145/17

  Orzeczenia KIO, 22-06-2017

  ... stwierdzi omyłki, musi poddać się refleksji dotyczącej, co to za omyłka, jaki ma charakter, czy można ją poprawić bez udziału 7 wykonawcy... trudno uznać za oczywistą omyłkę pisarską, rachunkową czy też inną omyłką, którą zamawiający w sposób jednoznaczny i...

 • KIO 1134/17

  Orzeczenia KIO, 20-06-2017

  ... 11 postanowienia, które nie są zgodne z treścią siwz. Omyłka musi mieć przy tym charakter oczywisty oraz nie może powodować ...„16 miesięcy" miało charakter innej niż pisarska czy rachunkowa, ale jednak oczywistej omyłki przystępującego, albowiem trudno w ...

 • KIO 1077/17

  Orzeczenia KIO, 13-06-2017

  ... oferty, ani jej ceny jednostkowe. W ocenie Izby nie ma zakazu dokonywania poprawy omyłek innych niż oczywista omyłka pisarska i rachunkowa także dotyczących kryterium oceny ofert, o ile nie dochodzi w ten sposób do wytworzenia nowego oświadczenia woli...

 • KIO 988/17

  Orzeczenia KIO, 30-05-2017

  ... oferty podał Wykonawca czyli za jaką cenę Wykonawca zaproponował realizację zamówienia. 5 W rozpatrywanym przypadku wystąpią omyłka rachunkowa, gdyż przeprowadzenie działań arytmetycznych na podanych w ofercie liczbach daje inny wynik niż podana w ofercie...

 • KIO 931/17

  Orzeczenia KIO, 23-05-2017

  ... ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych są: a) zaistnienie omyłki niebędącej omyłką rachunkową ani pisarską, b) zaistnienie powodowanej tą omyłką niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz c) brak istotnej...

 • KIO 879/17

  Orzeczenia KIO, 16-05-2017

  ... badań w ciągu 36 miesięcy). To również jest niezgodne z SIWZ i nie może być poprawione przez Zamawiającego jako oczywista omyłka rachunkowa. 6. Zamawiający nie może też poprawić tych wartości podatku podanych w kolumnie 7 jako innej pomyłki polegającej na...

 • KIO 835/17

  Orzeczenia KIO, 11-05-2017

  ...faktycznego stwierdzić należy, że z tego rodzaju omyłką nie mamy do czynienia. Analiza spornego Formularza... błędnie, a uwzględniając rzeczoną, jak podał Odwołujący, oczywistą omyłkę rachunkową, aktualizują się okoliczności, o których mowa w art. 90 ust...

 • KIO 783/17

  Orzeczenia KIO, 04-05-2017

  ... w przypadku wystąpienia omyłki, która charakteryzuje się łącznie tym, że: (i) nie musi mieć charakteru oczywistego, tak jak omyłka pisarska, czy omyłka rachunkowa, o których mowa art. 87 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy, (ii) musi powodować stan niezgodności...

 • KIO 764/17

  Orzeczenia KIO, 28-04-2017

  ... Pzp;”. Powołany w tym przepisie art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp dotyczy omyłki innej niż omyłka pisarska czy omyłka rachunkowa, popełnionej przez wykonawcę w jego ofercie, której to okoliczności w stanie faktycznym sprawy nie ujawniono. Stan faktyczny...

 • KIO 722/17, KIO 724/17

  Orzeczenia KIO, 20-04-2017

  ... do wskazania oferty najkorzystniejszej doprowadziłoby np. zaniechanie poprawienia ceny w ofercie innego wykonawcy (obarczonej omyłką rachunkową), co przy jednocześnie prawidłowej weryfikacji oferty uznanej za najkorzystniejsza, miałoby ten skutek, że...

 • KIO 653/17

  Orzeczenia KIO, 18-04-2017

  ... cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia z 3 007 104,00 zł na 3 307 104,00 zł. Powyższa omyłka rachunkowa ma charakter oczywisty. Polega na poprawieniu wyniku działań arytmetycznych w wyżej wskazanych pozycjach tabeli z wyceną na podstawie w...

 • KIO 696/17

  Orzeczenia KIO, 12-04-2017

  ... do wskazania oferty najkorzystniejszej doprowadziłoby np. zaniechanie poprawienia ceny w ofercie innego wykonawcy (obarczonej omyłką rachunkową), co przy jednocześnie prawidłowej weryfikacji oferty uznanej za najkorzystniejsza, miałoby ten skutek, że...

 • KIO 642/17

  Orzeczenia KIO, 11-04-2017

  ... do wskazania oferty najkorzystniejszej doprowadziłoby np. zaniechanie poprawienia ceny w ofercie innego wykonawcy (obarczonej omyłką rachunkową), co przy jednocześnie prawidłowej weryfikacji oferty uznanej za najkorzystniejsza, miałoby ten skutek, że...

 • KIO 550/17

  Orzeczenia KIO, 05-04-2017

  ... o odrzuceniu oferty Odwołującego, nie dopatrzył się podstawy do uznania, iż miała miejsce inna niezgodność niż omyłka rachunkowa, na której poprawienie konieczna byłaby zgoda Wykonawcy. Zamawiający skorygował formularz ofertowy Odwołującego przyjmując, iż...

 • KIO 489/17

  Orzeczenia KIO, 23-03-2017

  ... w 6 wskazanych pozycjach na podstawie informacji zawartych już w ofercie. Przypomniał, że nastąpiła oczywista omyłka rachunkowa w obliczeniu kwoty podatku vat opisana w uzasadnieniu odwołania. Podtrzymał stwierdzenie okoliczności zastosowania procedury z...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij