• KIO 673/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... do kolumny „cena jednostkowa brutto” kwoty jednostkowej netto. Nie jest to oczywista omyłka pisarska, ani oczywista omyłka rachunkowa, jest to natomiast tzw. inna omyłka polegająca na niezgodności z siwz (do formularza cenowego zawartego w załączniku do...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...Odwołujący zastosował się do zapisów SIWZ. Mając na względzie, że omyłki w ofercie Odwołującego kwalifikują się jako oczywista omyłka rachunkowa Izba uznała za niezasadny zarzut podniesiony z ostrożności procesowej naruszenia art. 87 ust. 2 pkt 3 54 ustawy...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  ... w ofercie, nie miał najmniejszego problemu z ustaleniem, że omyłka polega na podaniu w pozycjach od VI do VIII kwoty ... ceny ofertowej. Zamawiający winien zakwalifikować tę omyłkę jako omyłkę rachunkową i dokonać jej poprawienia na podstawie art. 87 ust....

 • KIO 485/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  .... Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) jest każdy inny błąd w obliczeniu ceny niż oczywista omyłka rachunkowa podlegająca poprawieniu na podstawie art 87 ust 2 pkt 2 tej ustawy. Błędem takim w szczególności będzie zastosowanie niewłaściwych jednostek...

 • KIO 290/18

  Orzeczenia KIO, 05-03-2018

  ... zamawiającemu w piśmie z dnia 29 grudnia 2017 r. Nie są to jednak oczywiste omyłki rachunkowe. Omyłką rachunkową jest bowiem błąd popełniony przez wykonawcę przy obliczaniu ceny, a polegający na otrzymaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego...

 • KIO 196/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... dotyczą treści SIWZ. Wywodzi, że Zamawiający winien uznać, że ma do czynienia z błędem w obliczeniu ceny albo też oczywistą omyłką rachunkową. W efekcie winien ofertę DGT odrzucić albo poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, uwzględniając...

 • KIO 119/18

  Orzeczenia KIO, 13-02-2018

  ... w przypadkach wskazanych w art. 87 ust. 2 PZP, tj. gdy w treści oferty występuje oczywista omyłka pisarska, oczywista omyłka rachunkowa lub omyłka polegająca na niezgodności treści oferty z SIWZ, której poprawa nie spowoduje istotnej zmiany treści oferty...

 • KIO 129/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ... działaniu matematycznym, lecz nieprawidłowym podstawieniu liczb. Jest on jednak uznawany za omyłkę rachunkową. „Omyłka rachunkowa nie musi być bowiem omyłką polegającą jedynie na błędnym działaniu matematycznym. Jest to raczej rodzaj omyłki występującej w...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ...nie mamy w tym przypadku do czynienia z jakąkolwiek z podlegających poprawianiu omyłek. Nie jest to w ocenie Odwołującego oczywista omyłka rachunkowa, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, gdyż „oczywistość” omyłki rachunkowej utożsamiana jest z...

 • KIO 4/18, KIO 5/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ...3. Art. 87 ust. 2 pkt 3 – przez niepoprawienie w ofercie Odwołującego innej omyłki niebędącej oczywistą omyłką pisarską i rachunkową, polegającej na niezgodności jego oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a przy tym niepowodującej istotnych...

 • KIO 2673/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... się 358.152 zł, a nie 298,460 zł. Wskazany błąd w obliczeniu ceny nie może być traktowany jako oczywista omyłka rachunkowa (art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp), gdyż w sytuacji, gdy możliwe jest poprawienie błędu na kilka sposobów, co wpływa...

 • KIO 2483/17, KIO 2484/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... należało uwzględnić w cenie poszczególnych pozycji. Odwołujący 2 wskazywał, że błąd w obliczeniu ceny to inny niż omyłka rachunkowa błąd w obliczeniu, polegający na przyjęciu niewłaściwych danych, wynikający np. z nieuwzględnienia wymagań opisanych przez...

 • KIO 2475/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  ... polegający na przyjęciu niewłaściwych danych do jej obliczenia. Pod pojęciem błędu w obliczeniu ceny należy rozumieć każdy inny niż oczywista omyłka rachunkowa, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, błąd w obliczeniu ceny. Błędem takim w...

 • KIO 2454/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ...czyli cyfrę 4 zamienił na 10, nastąpiłaby zmiana treści oferty, a tym samym oświadczenie woli wykonawcy. Nie jest to też omyłka rachunkowa, ponieważ nie ma żadnej operacji na liczbach. Jeśli chodzi o inną omyłkę tj. polegającą na niezgodności oferty z SWIZ...

 • KIO 2437/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... Pzp. W przekonaniu Zamawiającego oferty zawierały niejasne wyliczenie liczby dysków, które mogłoby być potraktowane jako oczywista omyłka rachunkowa, niezgodność treści z ofertą lub też prawidłowo złożona oferta. Zarówno ustawa jak i orzecznictwo Krajowej...

 • KIO 2167/17, KIO 2169/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... sposób, że niemożliwe jest ustalenie usuniętej treści na podstawie samej oferty sensu stricto, nie jest to omyłka nazwana jak omyłka rachunkowa czy pisarska, i ustawodawca nie wymaga aby była oczywista, a zatem zidentyfikowanie tego rodzaju omyłki może...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ... rachunkowej – do tego, jak wynika z doświadczenia Izby, taka sytuacja (błędnego podania kwoty podatku czy kwoty brutto) jest typową omyłką rachunkową pojawiającą się w ofertach. Błąd w obliczeniu ceny, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo...

 • KIO 1965/17, KIO 1966/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błąd w obliczeniu ceny. Błąd w obliczeniu ceny to inny niż omyłka rachunkowa błąd w obliczeniu, polegający na przyjęciu niewłaściwych danych, wynikający np. z nieprawidłowego ustalenia stanu faktycznego (tak...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... zauważalne („oczywisty" charakter) a w dodatku powinny być one związane z błędną operacją rachunkową na liczbach. Co więcej, to, że omyłka nastąpiła skutkiem błędnego działania arytmetycznego jest niewystarczające, gdyż popełniony błąd rachunkowy, aby był...

 • KIO 1858/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ... „możliwość poprawy drobnych błędów nie ma charakteru nieograniczonego. Omyłka musi być jasna, oczywista, nie budząca jakichkolwiek wątpliwości...pkt 3 ustawy Pzp, jako inną niż pisarska i rachunkowa omyłkę - niepowodującą istotnych zmian w treści oferty, aż ...

 • KIO 1808/17, KIO 1809/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ... konstrukcja przepisu. Zamawiający poprawił najłatwiejszą do zdefiniowania omyłkę rachunkową dokonując prostych obliczeń matematycznych, a tym samym wykonując obowiązek ustawowy. Z pewnością przedmiotowa omyłka nie była zamierzona przez 21 Odwołującego, a...

 • KIO 1590/17

  Orzeczenia KIO, 28-08-2017

  .... Zamawiający odrzucił ofertę I. M. sp. z o.o., która spełnia wymagania SIWZ, a zawarta w treści oferty omyłka rachunkowa podlega poprawie przez Zamawiającego, która to czynność została uzasadniona Zamawiającemu w złożonych wyjaśnieniach. W dniu 07.07.2017...

 • KIO 1600/17

  Orzeczenia KIO, 21-08-2017

  ... rządzących tym działaniem, możliwe jest stwierdzenie błędu w jego wykonaniu. W 8 ocenie Zamawiającego w niniejszej sprawie omyłka rachunkowa nie występuje, gdyż działania matematyczne dla obydwu pozycji w kosztorysie Odwołującego są poprawne: poz. 2.1.21...

 • KIO 1521/17

  Orzeczenia KIO, 03-08-2017

  ... dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie KIO 856/16 wyraźnie stwierdziła: „Błąd w obliczeniu ceny to inny niż omyłka rachunkowa błąd w obliczeniu, polegający na przyjęciu niewłaściwych danych, wynikający np. z nieprawidłowego ustalenia stanu faktycznego. Jednakże...

 • KIO 1448/17

  Orzeczenia KIO, 27-07-2017

  ... przez wykonawcę ceną jednostkową netto (kolumna 6) załączonego do oferty formularza cenowego. Powstała omyłka rachunkowa polega, jak stwierdził zamawiający, na uzyskaniu błędnego wyniku wskutek przeprowadzenia działania matematycznego wartość podanych...

 • KIO 1181/17

  Orzeczenia KIO, 26-06-2017

  ... do wartości 180km wskazał, iż deklarując czas przelotu dla dystansu 180 km również miała miejsce oczywista omyłka pisarska skutkująca oczywistą omyłką rachunkową polegającą na tym, iż wpisano wartość 45 min tymczasem powinno być 110 min.[…]”. W związku z...

 • KIO 1145/17

  Orzeczenia KIO, 22-06-2017

  ... stwierdzi omyłki, musi poddać się refleksji dotyczącej, co to za omyłka, jaki ma charakter, czy można ją poprawić bez udziału 7 wykonawcy... trudno uznać za oczywistą omyłkę pisarską, rachunkową czy też inną omyłką, którą zamawiający w sposób jednoznaczny i...

 • KIO 1134/17

  Orzeczenia KIO, 20-06-2017

  ... 11 postanowienia, które nie są zgodne z treścią siwz. Omyłka musi mieć przy tym charakter oczywisty oraz nie może powodować ...„16 miesięcy" miało charakter innej niż pisarska czy rachunkowa, ale jednak oczywistej omyłki przystępującego, albowiem trudno w ...

 • KIO 1077/17

  Orzeczenia KIO, 13-06-2017

  ... oferty, ani jej ceny jednostkowe. W ocenie Izby nie ma zakazu dokonywania poprawy omyłek innych niż oczywista omyłka pisarska i rachunkowa także dotyczących kryterium oceny ofert, o ile nie dochodzi w ten sposób do wytworzenia nowego oświadczenia woli...

 • KIO 988/17

  Orzeczenia KIO, 30-05-2017

  ... oferty podał Wykonawca czyli za jaką cenę Wykonawca zaproponował realizację zamówienia. 5 W rozpatrywanym przypadku wystąpią omyłka rachunkowa, gdyż przeprowadzenie działań arytmetycznych na podanych w ofercie liczbach daje inny wynik niż podana w ofercie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij