• KIO 920/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... Pzp, spełnione muszą być kumulatywnie dwie przesłanki: musimy co do zasady w ogóle mieć do czynienia z „omyłką rachunkową" oraz gdy już stwierdzimy występowanie omyłki rachunkowej, ustalić musimy jej oczywisty charakter. Zdaniem odwołującego, w przypadku...

 • KIO 962/18

  Orzeczenia KIO, 29-05-2018

  ...przez wykonawcę. Chodzi tu między innymi o poprawienie wyniku błędnego pomnożenia określonych składników wskazanych w ofercie. Omyłka rachunkowa musi mieć charakter oczywisty i nie budzący wątpliwości, a możliwość jej ustalenia widoczna jest bez możliwości...

 • KIO 913/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...2 pkt 3 ustawy Pzp, tj. omyłki innej niż oczywista omyłka pisarska lub rachunkowa, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2... jednoznaczna, są omyłkami wykonawcy i jako takie winny być traktowane. Omyłką będzie więc każda niezgodność między ofertą a siwz, chyba, że...

 • KIO 887/18, KIO 896/18, KIO 916/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  .... 1 pkt 6 ustawy Pzp). W orzecznictwie przyjmuje się, że błędem w obliczeniu ceny jest każdy, inny niż omyłka rachunkowa, błąd w obliczeniu ceny, polegający na przyjęciu niewłaściwych lub niepełnych danych do jej obliczenia. W niniejszej stanie faktycznym...

 • KIO 880/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...87 ust. 2 pkt 3 Pzp jako tzw. inna omyłka. Odnośnie możliwości poprawienia nieprawidłowej stawki w uzasadnieniu pierwszej z...przez wykonawcę EKO PRIME nie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową, na co wskazuje powołana powyżej uchwała Sądu Najwyższego z ...

 • KIO 820/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... omyłkowej zamiany oferowanych modeli, zaniechał tych wyjaśnień tj., czy ww.' omyłka miała wpływ na ww. pozycje kosztowe; 4. art. 91 PZP... wyliczenia ceny zostanie uznany za oczywistą omyłkę rachunkową. Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen...

 • KIO 816/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... omyłkę. W analizowanej sprawie, nic nie uprawniało Zamawiającego do przyjęcia założenia, że ma do czynienia z oczywistą omyłką rachunkową, o czym zresztą poinformował go sam Odwołujący w piśmie z dnia 13 kwietnia 2018 r. Oceniając ofertę Zamawiający...

 • KIO 740/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  .... 87 ust. 2 ustawy Pzp, gdyż podanie błędnej stawki VAT jest niewątpliwie błędem w obliczeniu ceny, a nie jedynie omyłką rachunkową w obliczeniu ceny. 7 Jest to błąd wyjątkowo istotny, dotyczy on bowiem obliczenia ceny stanowiącej jedno z kryteriów oceny...

 • KIO 673/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... do kolumny „cena jednostkowa brutto” kwoty jednostkowej netto. Nie jest to oczywista omyłka pisarska, ani oczywista omyłka rachunkowa, jest to natomiast tzw. inna omyłka polegająca na niezgodności z siwz (do formularza cenowego zawartego w załączniku do...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...Odwołujący zastosował się do zapisów SIWZ. Mając na względzie, że omyłki w ofercie Odwołującego kwalifikują się jako oczywista omyłka rachunkowa Izba uznała za niezasadny zarzut podniesiony z ostrożności procesowej naruszenia art. 87 ust. 2 pkt 3 54 ustawy...

 • KIO 687/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... być poprawiona przez Zamawiającego w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, jako inna niż oczywista omyłka pisarska i rachunkowa, niezgodność z treścią siwz, której poprawienie nie doprowadzi do istotnej zmiany treści oferty. O nieistotności zmiany miało...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  ... w ofercie, nie miał najmniejszego problemu z ustaleniem, że omyłka polega na podaniu w pozycjach od VI do VIII kwoty ... ceny ofertowej. Zamawiający winien zakwalifikować tę omyłkę jako omyłkę rachunkową i dokonać jej poprawienia na podstawie art. 87 ust....

 • KIO 485/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  .... Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) jest każdy inny błąd w obliczeniu ceny niż oczywista omyłka rachunkowa podlegająca poprawieniu na podstawie art 87 ust 2 pkt 2 tej ustawy. Błędem takim w szczególności będzie zastosowanie niewłaściwych jednostek...

 • KIO 290/18

  Orzeczenia KIO, 05-03-2018

  ... zamawiającemu w piśmie z dnia 29 grudnia 2017 r. Nie są to jednak oczywiste omyłki rachunkowe. Omyłką rachunkową jest bowiem błąd popełniony przez wykonawcę przy obliczaniu ceny, a polegający na otrzymaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego...

 • KIO 196/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... dotyczą treści SIWZ. Wywodzi, że Zamawiający winien uznać, że ma do czynienia z błędem w obliczeniu ceny albo też oczywistą omyłką rachunkową. W efekcie winien ofertę DGT odrzucić albo poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, uwzględniając...

 • KIO 119/18

  Orzeczenia KIO, 13-02-2018

  ... w przypadkach wskazanych w art. 87 ust. 2 PZP, tj. gdy w treści oferty występuje oczywista omyłka pisarska, oczywista omyłka rachunkowa lub omyłka polegająca na niezgodności treści oferty z SIWZ, której poprawa nie spowoduje istotnej zmiany treści oferty...

 • KIO 129/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ... działaniu matematycznym, lecz nieprawidłowym podstawieniu liczb. Jest on jednak uznawany za omyłkę rachunkową. „Omyłka rachunkowa nie musi być bowiem omyłką polegającą jedynie na błędnym działaniu matematycznym. Jest to raczej rodzaj omyłki występującej w...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ...nie mamy w tym przypadku do czynienia z jakąkolwiek z podlegających poprawianiu omyłek. Nie jest to w ocenie Odwołującego oczywista omyłka rachunkowa, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, gdyż „oczywistość” omyłki rachunkowej utożsamiana jest z...

 • KIO 4/18, KIO 5/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ...3. Art. 87 ust. 2 pkt 3 – przez niepoprawienie w ofercie Odwołującego innej omyłki niebędącej oczywistą omyłką pisarską i rachunkową, polegającej na niezgodności jego oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a przy tym niepowodującej istotnych...

 • KIO 2673/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... się 358.152 zł, a nie 298,460 zł. Wskazany błąd w obliczeniu ceny nie może być traktowany jako oczywista omyłka rachunkowa (art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp), gdyż w sytuacji, gdy możliwe jest poprawienie błędu na kilka sposobów, co wpływa...

 • KIO 2483/17, KIO 2484/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... należało uwzględnić w cenie poszczególnych pozycji. Odwołujący 2 wskazywał, że błąd w obliczeniu ceny to inny niż omyłka rachunkowa błąd w obliczeniu, polegający na przyjęciu niewłaściwych danych, wynikający np. z nieuwzględnienia wymagań opisanych przez...

 • KIO 2475/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  ... polegający na przyjęciu niewłaściwych danych do jej obliczenia. Pod pojęciem błędu w obliczeniu ceny należy rozumieć każdy inny niż oczywista omyłka rachunkowa, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, błąd w obliczeniu ceny. Błędem takim w...

 • KIO 2454/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ...czyli cyfrę 4 zamienił na 10, nastąpiłaby zmiana treści oferty, a tym samym oświadczenie woli wykonawcy. Nie jest to też omyłka rachunkowa, ponieważ nie ma żadnej operacji na liczbach. Jeśli chodzi o inną omyłkę tj. polegającą na niezgodności oferty z SWIZ...

 • KIO 2437/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... Pzp. W przekonaniu Zamawiającego oferty zawierały niejasne wyliczenie liczby dysków, które mogłoby być potraktowane jako oczywista omyłka rachunkowa, niezgodność treści z ofertą lub też prawidłowo złożona oferta. Zarówno ustawa jak i orzecznictwo Krajowej...

 • KIO 2167/17, KIO 2169/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... sposób, że niemożliwe jest ustalenie usuniętej treści na podstawie samej oferty sensu stricto, nie jest to omyłka nazwana jak omyłka rachunkowa czy pisarska, i ustawodawca nie wymaga aby była oczywista, a zatem zidentyfikowanie tego rodzaju omyłki może...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ... rachunkowej – do tego, jak wynika z doświadczenia Izby, taka sytuacja (błędnego podania kwoty podatku czy kwoty brutto) jest typową omyłką rachunkową pojawiającą się w ofertach. Błąd w obliczeniu ceny, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo...

 • KIO 1965/17, KIO 1966/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błąd w obliczeniu ceny. Błąd w obliczeniu ceny to inny niż omyłka rachunkowa błąd w obliczeniu, polegający na przyjęciu niewłaściwych danych, wynikający np. z nieprawidłowego ustalenia stanu faktycznego (tak...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... zauważalne („oczywisty" charakter) a w dodatku powinny być one związane z błędną operacją rachunkową na liczbach. Co więcej, to, że omyłka nastąpiła skutkiem błędnego działania arytmetycznego jest niewystarczające, gdyż popełniony błąd rachunkowy, aby był...

 • KIO 1858/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ... „możliwość poprawy drobnych błędów nie ma charakteru nieograniczonego. Omyłka musi być jasna, oczywista, nie budząca jakichkolwiek wątpliwości...pkt 3 ustawy Pzp, jako inną niż pisarska i rachunkowa omyłkę - niepowodującą istotnych zmian w treści oferty, aż ...

 • KIO 1808/17, KIO 1809/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ... konstrukcja przepisu. Zamawiający poprawił najłatwiejszą do zdefiniowania omyłkę rachunkową dokonując prostych obliczeń matematycznych, a tym samym wykonując obowiązek ustawowy. Z pewnością przedmiotowa omyłka nie była zamierzona przez 21 Odwołującego, a...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij