• KIO 1869/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ... budowlaną polegającą na budowie ...omyłką wykonawcy Techbud, ponieważ z...niezgodności treści oferty w oparciu o art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, aby doprowadzić do jej zgodności z Rozdziałem XVI SIWZ, winien nie wyrazić zgody na taki sposób poprawienia oferty...

 • KIO 1739/18

  Orzeczenia KIO, 12-09-2018

  ...: 1. niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego polegającą na wyborze oferty KAMSOFT S.A. z siedzibą w Katowicach ...Odwołujący w zakresie zarzutu dotyczącego niezgodności oferty wykonawcy Kamsoft z treścią SIWZ wskazał, że SIWZ w pkt. XVII - ...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ...SIWZ jako SPEC 19 (fp)_2017. Dostępne narzędzie do testów pozwala na weryfikację operacji zmiennoprzecinkowych (fp) na... omyłkę polegającą na niezgodności treści oferty z treścią ... (omyłka) przy sporządzaniu oferty, a sama karta FC jest jedynie jednym z wielu...

 • KIO 1691/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty ...oferty z treścią SIWZ, którego poprawienie nie spowoduje istotnych zmian w ofercie. Jak wynika z porównania treści ww. przepisu oraz art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2 Pzp, omyłka...

 • KIO 1725/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... do SIWZ. Zamawiający pismem z 13.08.2018 r. adresowanym do wykonawcy A poinformował o dokonaniu zmiany w treści oferty w zakresie parametru technicznego oferowanej lampy RTG STRATON MX P 46 uznając to jako „inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze...

 • KIO 1650/18

  Orzeczenia KIO, 05-09-2018

  ... modyfikacja, polegająca na dodaniu dwóch...oferty z treścią SIWZ, a omyłka pisarska, która nie ma wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 51 W zakresie rzekomej niezgodności treści oferty przystępującego z rozdziałem IV pkt 7 SIWZ...

 • KIO 1598/18

  Orzeczenia KIO, 30-08-2018

  ... oferty wykonawcy na ww. podstawie prawnej jest możliwe, gdy sprzeczność oferty wykonawcy z treścią SIWZ jest niewątpliwa. 15 Z kolei zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty...

 • KIO 1625/18

  Orzeczenia KIO, 30-08-2018

  ... zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki, polegające na niezgodności z SIWZ, 13 niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Z omyłką mamy do czynienia w sytuacji, gdy...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... W przedmiotowym stanie faktycznym, omyłka nie miała charakteru oczywistego,...niezgodności oferty złożonej przez Konsorcjum Demarko z treścią SIWZ. Z żadnego dokumentu dołączonego do oferty...na gruncie prawa cywilnego dzieli się na umyślną, czyli polegającą na...

 • KIO 1477/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ...na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian 3 w treści oferty, 4. dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na zasadach określonych w SIWZ oraz Ustawie Pzp, z uwzględnieniem oferty... polegającą na niepełnym określeniu jednego z ...

 • KIO 1443/18

  Orzeczenia KIO, 02-08-2018

  ..., iż wskazanie przez Przystępującego cen brutto i kwoty podatku VAT z dokładnością do czterech miejsc po przecinku jest możliwą do usunięcia inną omyłką polegającą na niezgodności oferty z SIWZ, która jest dopuszczalna o ile nie powoduje istotnych zmian w...

 • KIO 1248/18

  Orzeczenia KIO, 11-07-2018

  ... całego postępowania zatem nie można mówić, uzasadniając niezgodność oferty z SIWZ, że ma ona swoje źródło w rzekomych modyfikacjach ... w niniejszej sprawie wystąpiła inna omyłka polegająca na niezgodności oferty wykonawcy Axel ze specyfikacją istotnych ...

 • KIO 1235/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ...z podzielenia przez 3 „cen trzyletnich” z kolumny 5. Odwołujący twierdził, że Zamawiający nie wyjaśnił przy tym, na czym miała polegać omyłka... omyłkę polegającą na niezgodności oferty z siwz, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp i pismem z 12 czerwca...

 • KIO 1185/18

  Orzeczenia KIO, 02-07-2018

  .... 87 ust. 2 pkt 1 -2 PZP omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych 5 zmian w treści oferty. Zdaniem wykonawcy, nie sposób zarzucać ofercie Odwołującego niezgodność z SIWZ, a dokładnie z pkt. 13.7 IDW. Prace projektowe ujęte w...

 • KIO 1204/18

  Orzeczenia KIO, 27-06-2018

  ... podstawa do odrzucenia oferty Odwołującego z uwagi na rzekome błędy w obliczeniu...SIWZ. Niezgodność taka uzasadniałaby obowiązek poprawienia oferty i to tylko wówczas, gdy omyłka polegająca na takiej niezgodności nie powoduje istotnych zmian w treści oferty...

 • KIO 1150/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ...SIWZ. Niezgodność taka uzasadniałby obowiązek poprawienia oferty i to tylko wówczas, gdy omyłka polegająca na takiej niezgodności nie powoduje istotnych zmian w treści oferty...wartość emisji CO2 [g/km], - o (Z) - wartości emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu...

 • KIO 1101/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ...OPZ zawiera liczbę 15 000 sztuk. W ocenie Izby powyższe oznacza, iż w ofercie tego wykonawcy występuje omyłka, polegająca na niezgodności oferty z SIWZ, która winna zostać poprawiona przez Zamawiającego stosownie do przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... z porównania treści ww. przepisu oraz art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2 Pzp, omyłka uregulowana w art. 87 ust 2 pkt 3 Pzp nie musi być oczywista - przyjmuje się, iż może ona być ustalana na podstawie treści samej oferty lub treści SIWZ...

 • KIO 1065/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ...), zatem nie miały tu miejsca żadne negocjacje co do treści oferty, zatem Zamawiający winien poprawić inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty, czyli zastosować art 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, czego...

 • KIO 920/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...czynienia zomyłką ...SIWZ zmawiający jednoznacznie podał, że kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na...oferty przystępującego z powodu niezgodności treści jego oferty z treścią rozdziału 2 pkt 9 SIWZ. Zgodnie z...

 • KIO 962/18

  Orzeczenia KIO, 29-05-2018

  ...polegającą na wykonywaniu prac z...2 do SIWZ) dla Pakietu na który ...z uwzględnieniem konsekwencji 9 rachunkowych dokonanych poprawek; (iii) możliwość poprawienia innych omyłek polegających na niezgodności oferty...czynienia właśnie z oczywistą omyłką rachunkową,...

 • KIO 913/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, wynika, iż Izba w swoich rozważaniach wyraża generalny pogląd o możliwości poprawy niezgodności oferty z SIWZ, jako...

 • KIO 880/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...SIWZ. Niezgodność taka uzasadniałaby obowiązek poprawienia oferty i to tylko wówczas, gdy omyłka polegająca na takiej niezgodności nie powoduje istotnych zmian w treści oferty...należy uznać że oferta zawiera niezgodność z SIWZ, która może podlegać poprawie w...

 • KIO 802/18, KIO 803/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ...na „Usługę polegającą na świadczeniu na rzecz Zamawiającego usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej wraz z... polegających na niezgodności oferty z siwz, jednak z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to istotnych zmian w treści oferty. Omyłki...

 • KIO 751/18

  Orzeczenia KIO, 07-05-2018

  ...7.2 (2) 2.2) SIWZ. Na potwierdzenie prezentowanej argumentacji Odwołujący przywołał również fragment wyroku KIO z dnia 1 września 2017 r. sygn. akt: KIO 1720/17 dotyczącego problematyki niezgodności oferty z treścią SIWZ. Odnosząc się do naruszenia art. 24...

 • KIO 753/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... z Pzp jako „inną omyłkę pisarską polegającą na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty”....w Warszawie w wyroku z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie V Ga 1514/02 wskazał, że oczywistą omyłką jest widoczna, niezamierzona...

 • KIO 685/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  ... w ofercie AZD poprawy innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty (dotyczącej opisu elementu rozliczeniowego), w zakresie RCO AZD, na co AZD wyraził zgodę w piśmie z dnia 2 lutego 2018 r. 9 W...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... inna omyłka polegająca na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ale niepowodująca istotnych zmian w treści oferty podlegała poprawieniu na wskazanej podstawie prawnej. Powyższe oznacza, że ponowna ocena oferty z uwzględnieniem...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... na niedokonaniu prezentacji cen cząstkowych z uwzględnieniem narzuconego przez Zamawiającego wskaźnika procentowego, określonego w kolumnie 2 formularza cenowego (załącznik nr 4 do SIWZ), ma charakter innej omyłki polegającej na niezgodności oferty...

 • KIO 673/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... tzw. inna omyłka polegająca na niezgodności z siwz (do formularza cenowego zawartego w załączniku do siwz wpisano inną kwotę niż KIO 673/18 17 wymagana), która podlega poprawieniu przez zamawiającego, o ile nie powoduje istotnych zmian w treści oferty. W...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij