• KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... dotyczą oczywistych omyłek rachunkowych. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający poprawia w ofercie jedynie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ...siwz konkretną stawkę podatku VAT, o ile omyłka polegająca na takiej niezgodności nie powoduje istotnych zmian treści oferty. Natomiast w sytuacji, gdy zamawiający nie określił w siwz... zastrzeżeń co do żadnego z formularzy przedstawionego przez wykonawców,...

 • KIO 2004/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... w tym, aby czynność Zamawiającego, polegająca na odrzuceniu oferty Odwołującego nie została uchylona w postępowaniu ... rachunkowe) omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnej zmiany w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. 29 15.7. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli ofertę. 15.8...

 • KIO 1858/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ... ilości została dokonana wycena. Zamawiający uznał powyższe wyjaśnienie, jako omyłki „inne” polegające na niezgodności oferty z SIWZ, a niepowodujące istotnych zmian w treści oferty zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. W konsekwencji zmianie uległa...

 • KIO 1808/17, KIO 1809/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ..., do niezgodności oferty z SIWZ doprowadził swoim działaniem sam Zamawiający, pomimo przysługującego mu uprawnienia do dokonywania określonych zmian w ofercie Odwołującego i towarzyszącemu obowiązkowi wynikającemu z art. 87 ust. 2 Pzp, na każdym etapie...

 • KIO 1785/17

  Orzeczenia KIO, 13-09-2017

  ...ujednoliceniem treści obu oświadczeń JEDZ w zakresie korzystania z udziału podwykonawców na etapie realizacji zamówienia. Wobec tego Izba nie stwierdziła niezgodności treści oferty wykonawcy T. z treścią siwz i uznała zarzuty zgłoszone przez Odwołującego -...

 • KIO 1573/17, KIO 1584/17

  Orzeczenia KIO, 04-09-2017

  ... 58% ceny oferty. Zamawiający nie mógł odrzucić oferty, gdy niezgodność z treścią siwz jest w istocie omyłką określoną w art. 87 ust. 2 lit. c ustawy Pzp polegającą na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Omyłka nie ma...

 • KIO 1692/17

  Orzeczenia KIO, 25-08-2017

  ...części przedmiotu zamówienia. Orzecznictwo i doktryna wskazują, że „inna omyłka" to: omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodująca istotnych zmian w treści tej oferty. Poprawienie tych omyłeknastępuje poprzez ingerencję w oświadczenie woli...

 • KIO 1644/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ...na czynność Zamawiającego z dnia 31 lipca 2017r. polegającą na odrzuceniu oferty Odwołującego z przedmiotowego postępowania na... polegających na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem...

 • KIO 1571/17, KIO 1615/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ... na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,...z Przystępującym Helikopter, że omyłka ta nie posiada znamion oczywistości. Jak zauważył Przystępujący Helikopter dystorsja jest wadą układów optycznych, polegająca na...

 • KIO 1600/17

  Orzeczenia KIO, 21-08-2017

  ... taka omyłka zachodziła. Tym samym, w ocenie Izby, uprawniona była czynność Zamawiającego, polegająca na odrzuceniu oferty Odwołującego w oparciu o stwierdzenie niezgodności treści tej oferty z treścią SIWZ. Treść oferty jest niezgodna z treścią SIWZ, gdyż...

 • KIO 1521/17

  Orzeczenia KIO, 03-08-2017

  ... treści oferty jest wystąpienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z siwz. W świetle powyższego, jak już wskazano, stwierdzić należy, iż w przedmiotowym przypadku mamy do czynienia z omyłką w ofercie polegającą na jej niezgodności z siwz. Następną...

 • KIO 1336/17

  Orzeczenia KIO, 25-07-2017

  ...SIWZ to trudno uznać by były zgodne z zapisami SIWZ. Skoro jak wielokrotnie wskazywała Izba w swych orzeczeniach „Odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp wymaga stwierdzenia niezgodności tej oferty z... na Część 1: - usługę polegającą na ...

 • KIO 1113/17, KIO 1122/17, KIO 1125/17, KIO 1129/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ... podejmuje decyzję w przedmiocie odrzucenia oferty na podstawie treści tej oferty. Izba natomiast, rozstrzygając o zarzutach dotyczących niezgodności oferty z treścią SIWZ, nie tyle dokonuje badania oferty wykonawcy (jest to zadanie Zamawiającego...

 • KIO 1181/17

  Orzeczenia KIO, 26-06-2017

  ...również miała miejsce oczywista omyłka pisarska skutkująca oczywistą omyłką rachunkową polegającą na tym, iż wpisano ...której poprawiona treść oferty nie może być uznana za inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty z SIWZ. Ponadto działania Zamawiającego...

 • KIO 1077/17

  Orzeczenia KIO, 13-06-2017

  ... przewidzianych w ustawie ustawy, a w konsekwencji poprawienie omyłki polegającej na niezgodności treści oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (siwz), powodującą istotną zmianę w treści oferty firmy D. Sp. z o.o. sp. k.; - art; 87 ust 2...

 • KIO 988/17

  Orzeczenia KIO, 30-05-2017

  ... do uznania wszelkich oczywistych omyłek rachunkowych jako zawierających się w niezgodności treści oferty z treścią SIWZ jest nieuprawnione, bo byłoby to sprzeczne z wyszczególnieniem, jakie w tym zakresie poczynił ustawodawca różnicując kwestie oczywistej...

 • KIO 983/17

  Orzeczenia KIO, 30-05-2017

  ... treści oferty z siwz niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Powyższe niezgodności nie mieszczą się w ramach „omyłek” bowiem nie są jednoznaczne dla każdego i nie każdy takie omyłki jednakowo poprawi. Zgodnie z orzecznictwem KIO x omyłka mamy...

 • KIO 2691/15

  Orzeczenia KIO, 25-05-2017

  ...usługa polegająca na ...omyłka ta wynikła z nieumyślnego błędu polegającego na załączeniu do oferty...z rozdzielczością nie pozwalającą na ich odczyt zgodnie ze SIWZ tj. 200 dpi.” Przedmiotowa opinia pozwoliła Zamawiającemu na stwierdzenie niezgodności oferty...

 • KIO 864/17, KIO 872/17

  Orzeczenia KIO, 17-05-2017

  ... poprawienia w ofercie odwołującego S. innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty odwołującego S.; 3) art. 8 ust. 1-3 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu...

 • KIO 783/17

  Orzeczenia KIO, 04-05-2017

  ...charakterze merytorycznym, powodującą niezgodności oferty z treścią siwz (odwołujący wskazał wyrok KIO z dnia 17 marca 2017r...zaznaczył, iż omyłka odwołującego powoduje jedynie formalną niezgodność oferty jego oferty z siwz, polegającą na wadliwym sposobie ...

 • KIO 674/17

  Orzeczenia KIO, 18-04-2017

  ... tym zakresie. Omyłka w ofercie Odwołującego może zostać zakwalifikowana zarówno jako omyłka o charakterze pisarskim... jako inną omyłkę, polegającą na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującą istotnej zmiany w treści oferty. Poprawy można dokonać przyjmując...

 • KIO 653/17

  Orzeczenia KIO, 18-04-2017

  ...na mocy art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp innej omyłki, polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnej zmiany treści oferty Wykonawcy, na...polegającą na odrzuceniu oferty Odwołującego na podstawie art. 33 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp w zw. z...

 • KIO 573/17

  Orzeczenia KIO, 13-04-2017

  ...SIWZ wskazuje, że Ch. DJ. całkowicie z premedytacją podało je, aby zwiększyć swoje szanse na wygraną i to w taki sposób, aby zamawiający nie wykrył niezgodności...to odwołujący – „branży bonów”, polegającą na dużej dynamice zmian liczby punktów realizujących ...

 • KIO 478/17, KIO 503/17

  Orzeczenia KIO, 10-04-2017

  ... zamówienia, tj. polegającą na dostawie fabrycznie nowych ładowarek...z uwagi na niezgodność z treścią SIWZ. III. Zarzut niezgodności oferty z treścią SIWZ. 1) Brak wskazania specyfikacji dla infrastruktury sprzętowej. Zgodnie z odpowiedziami na pytania z...

 • KIO 550/17

  Orzeczenia KIO, 05-04-2017

  ... faktycznej odrzucenia oferty Odwołującego, jako niezgodnej z siwz Izba uznała, iż wyjaśnienia Wykonawcy złożone w piśmie z 28.02.2017 r. uprawniały do przyjęcia, iż w ofercie występuje inna omyłka polegająca na niezgodności jej treści z siwz w części...

 • KIO 489/17

  Orzeczenia KIO, 23-03-2017

  ...uchybienie stanowi inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty z siwz., niepowodującą istotnych zmian w treści oferty, o której mowa w... ceny netto i stawki 23% jest omyłką czysto matematyczną, wskutek działania na liczbach. Oczywistym jest też, jak należy...

 • KIO 399/17, KIO 438/17, KIO 439/17

  Orzeczenia KIO, 20-03-2017

  ...doszło do omyłek spełniających przymiot innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, określonej w art. 87 ust. 2 ... polegający na pominięciu uzupełnienia rubryki ze wskazaniem nazwy oprogramowania biurowego oraz omyłka polegająca na opuszczeniu ...

 • KIO 2141/16, KIO 2143/16

  Orzeczenia KIO, 20-03-2017

  ... Intaris sp. z o.o. złożonej w Postępowaniu, jako oferty będącej ofertą niezgodną z SIWZ obowiązującą w Postępowaniu z powodu: 1. niezgodności zaoferowanego przez wykonawcę komputera z wymaganiami SIWZ polegającej na nieposiadaniu przez zaoferowany...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij