• KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... z porównania treści ww. przepisu oraz art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2 Pzp, omyłka uregulowana w art. 87 ust 2 pkt 3 Pzp nie musi być oczywista - przyjmuje się, iż może ona być ustalana na podstawie treści samej oferty lub treści SIWZ...

 • KIO 920/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...czynienia zomyłką ...SIWZ zmawiający jednoznacznie podał, że kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na...oferty przystępującego z powodu niezgodności treści jego oferty z treścią rozdziału 2 pkt 9 SIWZ. Zgodnie z...

 • KIO 962/18

  Orzeczenia KIO, 29-05-2018

  ...polegającą na wykonywaniu prac z...2 do SIWZ) dla Pakietu na który ...z uwzględnieniem konsekwencji 9 rachunkowych dokonanych poprawek; (iii) możliwość poprawienia innych omyłek polegających na niezgodności oferty...czynienia właśnie z oczywistą omyłką rachunkową,...

 • KIO 913/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, wynika, iż Izba w swoich rozważaniach wyraża generalny pogląd o możliwości poprawy niezgodności oferty z SIWZ, jako...

 • KIO 880/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...SIWZ. Niezgodność taka uzasadniałaby obowiązek poprawienia oferty i to tylko wówczas, gdy omyłka polegająca na takiej niezgodności nie powoduje istotnych zmian w treści oferty...należy uznać że oferta zawiera niezgodność z SIWZ, która może podlegać poprawie w...

 • KIO 802/18, KIO 803/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ...na „Usługę polegającą na świadczeniu na rzecz Zamawiającego usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej wraz z... polegających na niezgodności oferty z siwz, jednak z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to istotnych zmian w treści oferty. Omyłki...

 • KIO 751/18

  Orzeczenia KIO, 07-05-2018

  ...7.2 (2) 2.2) SIWZ. Na potwierdzenie prezentowanej argumentacji Odwołujący przywołał również fragment wyroku KIO z dnia 1 września 2017 r. sygn. akt: KIO 1720/17 dotyczącego problematyki niezgodności oferty z treścią SIWZ. Odnosząc się do naruszenia art. 24...

 • KIO 753/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... z Pzp jako „inną omyłkę pisarską polegającą na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty”....w Warszawie w wyroku z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie V Ga 1514/02 wskazał, że oczywistą omyłką jest widoczna, niezamierzona...

 • KIO 685/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  ... w ofercie AZD poprawy innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty (dotyczącej opisu elementu rozliczeniowego), w zakresie RCO AZD, na co AZD wyraził zgodę w piśmie z dnia 2 lutego 2018 r. 9 W...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... inna omyłka polegająca na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ale niepowodująca istotnych zmian w treści oferty podlegała poprawieniu na wskazanej podstawie prawnej. Powyższe oznacza, że ponowna ocena oferty z uwzględnieniem...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... na niedokonaniu prezentacji cen cząstkowych z uwzględnieniem narzuconego przez Zamawiającego wskaźnika procentowego, określonego w kolumnie 2 formularza cenowego (załącznik nr 4 do SIWZ), ma charakter innej omyłki polegającej na niezgodności oferty...

 • KIO 673/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... tzw. inna omyłka polegająca na niezgodności z siwz (do formularza cenowego zawartego w załączniku do siwz wpisano inną kwotę niż KIO 673/18 17 wymagana), która podlega poprawieniu przez zamawiającego, o ile nie powoduje istotnych zmian w treści oferty. W...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  ... konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz (iii) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w jej treści. Jak wynika z ugruntowanego już orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej treść oświadczenia woli...

 • KIO 615/18, KIO 626/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... w całości. Podnosił, że dokonana przez niego czynność polegająca na odrzuceniu oferty Odwołującego z uwagi na brak wskazania konkretnej wartości parametru technicznego pojazdów w załączniku nr 4b do SIWZ (poz. 4.2.1-długość wewnętrzna kontenera) oraz...

 • KIO 485/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ... z uwagi na niegodność treści tej oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej także jako „SIWZ”), mimo iż oferta pozostaje zgodna z treścią SIWZ lub ewentualnie, a ewentualną omyłkę dostrzeżoną przez Zamawiającego, a polegającą na...

 • KIO 250/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ...z „3" na „6" jako omyłki rachunkowej, gdyż co najwyżej wskazana omyłka mogła zostać poprawiona na podstawie art. 87 ust. 3 pkt 3 Pzp, jako inna omyłka polegająca na niezgodności oferty... kwalifikacji niezgodności treści badanej oferty z treścią siwz. Zarzut...

 • KIO 380/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... własnych podmiotu dodatkowo z możliwością 25 ograniczenia się do badania tylko oferty uznanej za najkorzystniejszą. Co istotne możliwość jej zastosowania została przewidziana przez Zamawiającego w pkt 9.6 na str. 15 SIWZ. Mając na uwadze powyższe, w...

 • KIO 301/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ... oferty. Czynność polegająca na złożeniu oferty nieodpowiadającej wymogom SIWZ jest niezgodna z ustawą Pzp, na ..., w których znajdują się omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ. Zamawiający może na podstawie tego przepisu poprawić w ofercie takie...

 • KIO 1745/17, KIO 1746/17

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ...zalecanych przez producentów."). Wobec powyższego zarzut niezgodności treści oferty z SIWZ jest bezzasadny. Nawet jeżeli hipotetyczne przyjąć, że do oferty Odwołującego wkradła się omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ, to należałoby uznać, że ma...

 • KIO 196/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ..., że jest to inna omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodująca istotnej zmiany w treści oferty. Sposób kalkulacji ceny został w precyzyjny sposób określony w SIWZ, zgodnie z pkt 11.1 Rozdziału I SIWZ, cena miała charakter ryczałtowy...

 • KIO 231/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ...oraz 235 d 2.2.4 - miała tu miejsce oczywista omyłka pisarska polegająca na pominięciu jednej litery „C”. Zamawiający wymagał przewodów NHXCH, w...do potencjalnej niezgodności oferty z SIWZ, aczkolwiek nie powodują istotnych zmian w treści oferty. Poprawa ...

 • KIO 119/18

  Orzeczenia KIO, 13-02-2018

  ..., tj. gdy w treści oferty występuje oczywista omyłka pisarska, oczywista omyłka rachunkowa lub omyłka polegająca na niezgodności treści oferty z SIWZ, której poprawa nie spowoduje istotnej zmiany treści oferty. Niezgodność polegająca na tym, że wykonawca w...

 • KIO 129/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ...za omyłkę rachunkową. „Omyłka rachunkowa nie musi być bowiem omyłką polegającą jedynie na błędnym działaniu matematycznym. ...rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze ...

 • KIO 95/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... dokonanie poprawki omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ cyt.: „omyłkę polegającą na niezgodności oferty z SIWZ - rozumie się omyłkę,..., który ma duży ciężar gatunkowy omyłka w rozumieniu słownikowym to pomyłka, zwykle drobna(vide: Słownik Języka...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... poprawienia innej omyłki polegająca na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, co należy uczynić przed decyzją o odrzuceniu oferty, na mocy art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p., co również...

 • KIO 2669/17, KIO 2670/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ...2017 r., jego oferta została odrzuca ze względu na nw. niezgodności oferty z załącznikiem nr 2 do SIWZ – OPZ: 1. W zakresie pozycji nr 1 - serwer – niezgodność polegająca na tym, że w ocenie Zamawiającego wykonawca nie potwierdził możliwości telefonicznego...

 • KIO 2651/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ... przepełnienia to cecha każdej drukarki polegająca na funkcji, że jak taca się...z czujnikiem przepełnienia umiejscowioną na górze drukarki na minimum 250 arkuszy A4 80 g/m2. Punktem wyjścia dla ustalenia i stwierdzenia niezgodności oferty z treścią SIWZ...

 • KIO 2483/17, KIO 2484/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...Wskazywał, że omyłka ta nie wpływała na zasadność postawionego zarzutu...polegającą na ochronie łączy przed atakami z...niezgodności oferty Netia S.A. z siedzibą w Warszawie z SIWZ należy stwierdzić, że oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny lub kosztu z uwagi na...

 • KIO 2454/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ...omyłka rachunkowa, ponieważ nie ma żadnej operacji na liczbach. Jeśli chodzi o inną omyłkę tj. polegającą na niezgodności oferty z SWIZ, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty...ani innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ. W ocenie Izby,...

 • KIO 2343/17, KIO 2344/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  ...do podnoszonego zarzutu niezgodności oferty z treścią SIWZ. Analogicznie Odwołujący nie przedstawił argumentacji, która wskazywałaby, iż działanie Przystępującego T. stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji, o czym szczegółowo poniżej. IV. Na koniec w ocenie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij