• KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... poprawienia innej omyłki polegająca na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, co należy uczynić przed decyzją o odrzuceniu oferty, na mocy art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p., co również...

 • KIO 2669/17, KIO 2670/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ...2017 r., jego oferta została odrzuca ze względu na nw. niezgodności oferty z załącznikiem nr 2 do SIWZ – OPZ: 1. W zakresie pozycji nr 1 - serwer – niezgodność polegająca na tym, że w ocenie Zamawiającego wykonawca nie potwierdził możliwości telefonicznego...

 • KIO 2651/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ... przepełnienia to cecha każdej drukarki polegająca na funkcji, że jak taca się...z czujnikiem przepełnienia umiejscowioną na górze drukarki na minimum 250 arkuszy A4 80 g/m2. Punktem wyjścia dla ustalenia i stwierdzenia niezgodności oferty z treścią SIWZ...

 • KIO 2483/17, KIO 2484/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...Wskazywał, że omyłka ta nie wpływała na zasadność postawionego zarzutu...polegającą na ochronie łączy przed atakami z...niezgodności oferty Netia S.A. z siedzibą w Warszawie z SIWZ należy stwierdzić, że oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny lub kosztu z uwagi na...

 • KIO 2454/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ...omyłka rachunkowa, ponieważ nie ma żadnej operacji na liczbach. Jeśli chodzi o inną omyłkę tj. polegającą na niezgodności oferty z SWIZ, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty...ani innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ. W ocenie Izby,...

 • KIO 2343/17, KIO 2344/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  ...do podnoszonego zarzutu niezgodności oferty z treścią SIWZ. Analogicznie Odwołujący nie przedstawił argumentacji, która wskazywałaby, iż działanie Przystępującego T. stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji, o czym szczegółowo poniżej. IV. Na koniec w ocenie...

 • KIO 2383/17

  Orzeczenia KIO, 27-11-2017

  ... stanowi podstawę do uznania niezgodności treści oferty z treścią SIWZ, a zarazem podstawę do...na podstawie cen jednostkowych. Działanie Zamawiającego polegające na poprawie omyłki było prawidłowe. Omyłkę tą, polegającą na niezgodności treści oferty z...

 • KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... dotyczą oczywistych omyłek rachunkowych. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający poprawia w ofercie jedynie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia...

 • KIO 2281/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... z omyłką, która sprowadza się w efekcie do niezgodności oferty z treścią SIWZ. Omyłka ta bowiem polega na ... złożonej oferty - stanowi omyłkę polegającą na niezgodności oferty z SIWZ, której poprawa nie spowoduje istotnej zmiany w treści oferty, zatem...

 • KIO 2245/17

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ...SIWZ został sformułowany w sposób jasny i jednoznaczny. Wynika z niego, że wykonawcy mieli wykazać się posiadaniem doświadczenia obejmującego robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 6.600.000,00 PLN brutto polegającą na... po złożeniu oferty. Idąc dalej...

 • KIO 2253/17

  Orzeczenia KIO, 06-11-2017

  ...mogło zostać zakwalifikowane przez Zamawiającego jako inna omyłka podlegająca poprawieniu na podstawie art. 87 ust. 2 pkt...polegającą na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający wskazał: w Załączniku nr 2 do SIWZ...

 • KIO 2167/17, KIO 2169/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... gimnazjalnego kwiecień 2018 r. należy podnieść, co następuje: Inna omyłka to omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, niepowodująca istotnych zmian w treści tej oferty. Przepis zakazuje zatem zmian istotnych. W ocenie zamawiającego uzupełnienie...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ...siwz konkretną stawkę podatku VAT, o ile omyłka polegająca na takiej niezgodności nie powoduje istotnych zmian treści oferty. Natomiast w sytuacji, gdy zamawiający nie określił w siwz... zastrzeżeń co do żadnego z formularzy przedstawionego przez wykonawców,...

 • KIO 2004/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... w tym, aby czynność Zamawiającego, polegająca na odrzuceniu oferty Odwołującego nie została uchylona w postępowaniu ... rachunkowe) omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnej zmiany w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. 29 15.7. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli ofertę. 15.8...

 • KIO 1858/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ... ilości została dokonana wycena. Zamawiający uznał powyższe wyjaśnienie, jako omyłki „inne” polegające na niezgodności oferty z SIWZ, a niepowodujące istotnych zmian w treści oferty zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. W konsekwencji zmianie uległa...

 • KIO 1808/17, KIO 1809/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ..., do niezgodności oferty z SIWZ doprowadził swoim działaniem sam Zamawiający, pomimo przysługującego mu uprawnienia do dokonywania określonych zmian w ofercie Odwołującego i towarzyszącemu obowiązkowi wynikającemu z art. 87 ust. 2 Pzp, na każdym etapie...

 • KIO 1785/17

  Orzeczenia KIO, 13-09-2017

  ...ujednoliceniem treści obu oświadczeń JEDZ w zakresie korzystania z udziału podwykonawców na etapie realizacji zamówienia. Wobec tego Izba nie stwierdziła niezgodności treści oferty wykonawcy T. z treścią siwz i uznała zarzuty zgłoszone przez Odwołującego -...

 • KIO 1573/17, KIO 1584/17

  Orzeczenia KIO, 04-09-2017

  ... 58% ceny oferty. Zamawiający nie mógł odrzucić oferty, gdy niezgodność z treścią siwz jest w istocie omyłką określoną w art. 87 ust. 2 lit. c ustawy Pzp polegającą na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Omyłka nie ma...

 • KIO 1692/17

  Orzeczenia KIO, 25-08-2017

  ...części przedmiotu zamówienia. Orzecznictwo i doktryna wskazują, że „inna omyłka" to: omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodująca istotnych zmian w treści tej oferty. Poprawienie tych omyłeknastępuje poprzez ingerencję w oświadczenie woli...

 • KIO 1644/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ...na czynność Zamawiającego z dnia 31 lipca 2017r. polegającą na odrzuceniu oferty Odwołującego z przedmiotowego postępowania na... polegających na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem...

 • KIO 1571/17, KIO 1615/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ... na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,...z Przystępującym Helikopter, że omyłka ta nie posiada znamion oczywistości. Jak zauważył Przystępujący Helikopter dystorsja jest wadą układów optycznych, polegająca na...

 • KIO 1600/17

  Orzeczenia KIO, 21-08-2017

  ... taka omyłka zachodziła. Tym samym, w ocenie Izby, uprawniona była czynność Zamawiającego, polegająca na odrzuceniu oferty Odwołującego w oparciu o stwierdzenie niezgodności treści tej oferty z treścią SIWZ. Treść oferty jest niezgodna z treścią SIWZ, gdyż...

 • KIO 1521/17

  Orzeczenia KIO, 03-08-2017

  ... treści oferty jest wystąpienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z siwz. W świetle powyższego, jak już wskazano, stwierdzić należy, iż w przedmiotowym przypadku mamy do czynienia z omyłką w ofercie polegającą na jej niezgodności z siwz. Następną...

 • KIO 1336/17

  Orzeczenia KIO, 25-07-2017

  ...SIWZ to trudno uznać by były zgodne z zapisami SIWZ. Skoro jak wielokrotnie wskazywała Izba w swych orzeczeniach „Odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp wymaga stwierdzenia niezgodności tej oferty z... na Część 1: - usługę polegającą na ...

 • KIO 1113/17, KIO 1122/17, KIO 1125/17, KIO 1129/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ... podejmuje decyzję w przedmiocie odrzucenia oferty na podstawie treści tej oferty. Izba natomiast, rozstrzygając o zarzutach dotyczących niezgodności oferty z treścią SIWZ, nie tyle dokonuje badania oferty wykonawcy (jest to zadanie Zamawiającego...

 • KIO 1181/17

  Orzeczenia KIO, 26-06-2017

  ...również miała miejsce oczywista omyłka pisarska skutkująca oczywistą omyłką rachunkową polegającą na tym, iż wpisano ...której poprawiona treść oferty nie może być uznana za inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty z SIWZ. Ponadto działania Zamawiającego...

 • KIO 1077/17

  Orzeczenia KIO, 13-06-2017

  ... przewidzianych w ustawie ustawy, a w konsekwencji poprawienie omyłki polegającej na niezgodności treści oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (siwz), powodującą istotną zmianę w treści oferty firmy D. Sp. z o.o. sp. k.; - art; 87 ust 2...

 • KIO 988/17

  Orzeczenia KIO, 30-05-2017

  ... do uznania wszelkich oczywistych omyłek rachunkowych jako zawierających się w niezgodności treści oferty z treścią SIWZ jest nieuprawnione, bo byłoby to sprzeczne z wyszczególnieniem, jakie w tym zakresie poczynił ustawodawca różnicując kwestie oczywistej...

 • KIO 983/17

  Orzeczenia KIO, 30-05-2017

  ... treści oferty z siwz niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Powyższe niezgodności nie mieszczą się w ramach „omyłek” bowiem nie są jednoznaczne dla każdego i nie każdy takie omyłki jednakowo poprawi. Zgodnie z orzecznictwem KIO x omyłka mamy...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij