• KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zarzut nie potwierdził się. Biorąc pod uwagę, że nie potwierdził się zarzut dotyczący niezgodności treści oferty przystępującego Decsoft z treścią siwz w zakresie...

 • KIO 2665/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... na niezgodności oferty z SIWZ, jednak z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to istotnych zmian w treści oferty....na etapie składania ofert należy uznać za niezgodność treści oferty z siwz polegającą na niewłaściwym, tzn. niezgodnym z wymaganiami siwz...

 • KIO 2591/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ...oferty, jako tzw. „innych omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP. 5. Zaniechanie odrzucenia oferty APATOR pomimo jej niezgodności z SIWZ... mamy tu do czynienia z omyłką, to nie jest to omyłka wykonawcy w treści oferty sensu stricte, do którego...

 • KIO 2618/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ... polegającą na niegodności oferty z SIWZ (pkt 3). Żadna z tych...z inną omyłką w rozumieniu art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp podlegającą poprawieniu. W myśl tego przepisu zamawiający jest uprawniony poprawić: „3) inne omyłki polegające na niezgodności 12 oferty...

 • KIO 2553/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  .... Z powyższego wynika zatem, iż omyłki w ofercie ww. wykonawcy zostały przez Zamawiającego zakwalifikowane jako oczywista omyłka pisarska oraz rachunkowa, a nie jak zarzucił w treści odwołania Odwołujący jako inna omyłka polegająca na niezgodności oferty...

 • KIO 2472/18

  Orzeczenia KIO, 14-12-2018

  ...akt KIO 2753/12 „Zamawiający nie może poprawiać wszelkich niezgodności oferty z treścią SIWZ, powołując się na fakt, że w formularzu ofertowym złożono oświadczenie o zapoznaniu się z treścią SIWZ i związaniu jej postanowieniami. (...) możliwość poprawienia...

 • KIO 1287/18, KIO 1290/18, KIO 1297/18, KIO 1301/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ..., a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty oraz niezwłocznie zawiadamia o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Z kolei w punkcie 13.13 SIWZ Zamawiający wskazał, iż może żądać...

 • KIO 2459/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ...niezgodności treści oferty z SIWZ za omyłką...oferty, które miałyby charakter istotny. Przenosząc powyższe na grunt rozpoznawanej sprawy stwierdzić należy, że nie ma wątpliwości, że w ofercie Przystępującego wystąpiła niezgodność z treścią SIWZ, polegająca na...

 • KIO 2439/18

  Orzeczenia KIO, 07-12-2018

  .... Zamiast odrzucenia zamawiający uznał zaoferowanie leku w poz. 448 za inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty i postanowił na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, poprawić tę omyłkę...

 • KIO 2337/18

  Orzeczenia KIO, 29-11-2018

  ... W ocenie Odwołującego mamy bowiem do czynienia z „klasyczną" omyłką, polegającą na dołączeniu do oferty, na skutek błędu samego Zamawiającego, który w zmianie SIWZ z 22 sierpnia 2018 r.; zamieścił na swojej stronie internetowej błędny kosztorys w formacie...

 • KIO 2269/18, KIO 2290/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  ... oferowanego przedmiotu, pomimo wymagania ujawnienia ich w ofercie, dochodzi do niezgodności treści oferty z SIWZ i oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (por. np. wyrok z dnia 11.09.2017 r., KIO 1815/17, 13.11.2013...

 • KIO 2165/18, KIO 2170/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ...opakowań danego produktu stanowi omyłkę polegającą na niezgodności oferty z SIWZ podlegającą poprawie przez zamawiającego w...omyłka polegająca na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty...

 • KIO 2159/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ... błąd stanowi inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty nastąpiło naruszenie art. 89 ust. 7 w zw. z art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Nawet bowiem w przypadku uznania, że omyłka nie powodowała istotnych...

 • KIO 1869/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ... budowlaną polegającą na budowie ...omyłką wykonawcy Techbud, ponieważ z...niezgodności treści oferty w oparciu o art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, aby doprowadzić do jej zgodności z Rozdziałem XVI SIWZ, winien nie wyrazić zgody na taki sposób poprawienia oferty...

 • KIO 1739/18

  Orzeczenia KIO, 12-09-2018

  ...: 1. niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego polegającą na wyborze oferty KAMSOFT S.A. z siedzibą w Katowicach ...Odwołujący w zakresie zarzutu dotyczącego niezgodności oferty wykonawcy Kamsoft z treścią SIWZ wskazał, że SIWZ w pkt. XVII - ...

 • KIO 1691/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty ...oferty z treścią SIWZ, którego poprawienie nie spowoduje istotnych zmian w ofercie. Jak wynika z porównania treści ww. przepisu oraz art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2 Pzp, omyłka...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ...SIWZ jako SPEC 19 (fp)_2017. Dostępne narzędzie do testów pozwala na weryfikację operacji zmiennoprzecinkowych (fp) na... omyłkę polegającą na niezgodności treści oferty z treścią ... (omyłka) przy sporządzaniu oferty, a sama karta FC jest jedynie jednym z wielu...

 • KIO 1725/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... do SIWZ. Zamawiający pismem z 13.08.2018 r. adresowanym do wykonawcy A poinformował o dokonaniu zmiany w treści oferty w zakresie parametru technicznego oferowanej lampy RTG STRATON MX P 46 uznając to jako „inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze...

 • KIO 1650/18

  Orzeczenia KIO, 05-09-2018

  ... modyfikacja, polegająca na dodaniu dwóch...oferty z treścią SIWZ, a omyłka pisarska, która nie ma wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 51 W zakresie rzekomej niezgodności treści oferty przystępującego z rozdziałem IV pkt 7 SIWZ...

 • KIO 1598/18

  Orzeczenia KIO, 30-08-2018

  ... oferty wykonawcy na ww. podstawie prawnej jest możliwe, gdy sprzeczność oferty wykonawcy z treścią SIWZ jest niewątpliwa. 15 Z kolei zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty...

 • KIO 1625/18

  Orzeczenia KIO, 30-08-2018

  ... zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki, polegające na niezgodności z SIWZ, 13 niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Z omyłką mamy do czynienia w sytuacji, gdy...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... W przedmiotowym stanie faktycznym, omyłka nie miała charakteru oczywistego,...niezgodności oferty złożonej przez Konsorcjum Demarko z treścią SIWZ. Z żadnego dokumentu dołączonego do oferty...na gruncie prawa cywilnego dzieli się na umyślną, czyli polegającą na...

 • KIO 1477/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ...na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian 3 w treści oferty, 4. dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na zasadach określonych w SIWZ oraz Ustawie Pzp, z uwzględnieniem oferty... polegającą na niepełnym określeniu jednego z ...

 • KIO 1443/18

  Orzeczenia KIO, 02-08-2018

  ..., iż wskazanie przez Przystępującego cen brutto i kwoty podatku VAT z dokładnością do czterech miejsc po przecinku jest możliwą do usunięcia inną omyłką polegającą na niezgodności oferty z SIWZ, która jest dopuszczalna o ile nie powoduje istotnych zmian w...

 • KIO 1248/18

  Orzeczenia KIO, 11-07-2018

  ... całego postępowania zatem nie można mówić, uzasadniając niezgodność oferty z SIWZ, że ma ona swoje źródło w rzekomych modyfikacjach ... w niniejszej sprawie wystąpiła inna omyłka polegająca na niezgodności oferty wykonawcy Axel ze specyfikacją istotnych ...

 • KIO 1235/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ...z podzielenia przez 3 „cen trzyletnich” z kolumny 5. Odwołujący twierdził, że Zamawiający nie wyjaśnił przy tym, na czym miała polegać omyłka... omyłkę polegającą na niezgodności oferty z siwz, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp i pismem z 12 czerwca...

 • KIO 1185/18

  Orzeczenia KIO, 02-07-2018

  .... 87 ust. 2 pkt 1 -2 PZP omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych 5 zmian w treści oferty. Zdaniem wykonawcy, nie sposób zarzucać ofercie Odwołującego niezgodność z SIWZ, a dokładnie z pkt. 13.7 IDW. Prace projektowe ujęte w...

 • KIO 1204/18

  Orzeczenia KIO, 27-06-2018

  ... podstawa do odrzucenia oferty Odwołującego z uwagi na rzekome błędy w obliczeniu...SIWZ. Niezgodność taka uzasadniałaby obowiązek poprawienia oferty i to tylko wówczas, gdy omyłka polegająca na takiej niezgodności nie powoduje istotnych zmian w treści oferty...

 • KIO 1150/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ...SIWZ. Niezgodność taka uzasadniałby obowiązek poprawienia oferty i to tylko wówczas, gdy omyłka polegająca na takiej niezgodności nie powoduje istotnych zmian w treści oferty...wartość emisji CO2 [g/km], - o (Z) - wartości emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu...

 • KIO 1101/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ...OPZ zawiera liczbę 15 000 sztuk. W ocenie Izby powyższe oznacza, iż w ofercie tego wykonawcy występuje omyłka, polegająca na niezgodności oferty z SIWZ, która winna zostać poprawiona przez Zamawiającego stosownie do przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij