• KIO 231/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ... w przedmiarze (NHXC), ani przewody o oznaczeniu NHXH, w związku z tym z całą stanowczością istniejąca rozbieżność to 6 oczywista omyłka pisarska, która winna być poprawiona przez Zamawiającego w trybie art. 87 ust. 2 pkt 1 lub art. 87 ust. 2 pkt...

 • KIO 119/18

  Orzeczenia KIO, 13-02-2018

  ... w przypadkach wskazanych w art. 87 ust. 2 PZP, tj. gdy w treści oferty występuje oczywista omyłka pisarska, oczywista omyłka rachunkowa lub omyłka polegająca na niezgodności treści oferty z SIWZ, której poprawa nie spowoduje istotnej zmiany treści oferty...

 • KIO 148/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ... przeoczenia lub innej wady procesu myślowo – redakcyjnego, a niespowodowany uchybieniem merytorycznym. Oczywistą omyłką pisarską jest nie tylko taka omyłka, która wynika z treści formularza ofertowego, ale również taka, którą można wyraźnie zidentyfikować...

 • KIO 129/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ... dokonywanych działań i intencjami wykonawcy." (KIO 1027/14 z dnia 04.06.2014r.) Zaistniała omyłka i jej konsekwencje, są jednocześnie omyłką pisarską i rachunkową. Przyczyną bowiem omyłki jest błąd pisarski polegający na nieprawidłowym przepisaniu cyfr w...

 • KIO 122/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ...żuraw samochodowy) Odwołujący przyznał, iż popełnił omyłkę pisarską przy opisie kabla. Pozostałe materiały przyjęte przez ...zatem niezgodności pomiędzy treścią oferty a siwz, a nie omyłka wynikająca z braku staranności, lub spowodowana niecelowym działaniem ...

 • KIO 75/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  .... Tym samym w rozważanym stanie sprawy opis ceny w ofercie Wykonawcy nie może zostać zakwalifikowany, jako oczywista omyłka pisarska, ponieważ nie posiada charakteru oczywistego. Brak także podstaw aby jak tego oczekuje Odwołujący w niniejszej sprawie jako...

 • KIO 2686/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... 2 pkt 3 ustawy Pzp. Usankcjonowanie tego błędu jako omyłka nieistotna oznaczałoby, że złożone deklaracje co do zawarcia umowy ... W odpowiedzi na powyższe Odwołujący wyjaśnił, że przez omyłkę pisarską podał błędną podstawę dysponowania panem G. P. i załączył...

 • KIO 4/18, KIO 5/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ...3. Art. 87 ust. 2 pkt 3 – przez niepoprawienie w ofercie Odwołującego innej omyłki niebędącej oczywistą omyłką pisarską i rachunkową, polegającej na niezgodności jego oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a przy tym niepowodującej istotnych...

 • KIO 2669/17, KIO 2670/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ... (pkt 3). Brak zaoferowania kompletnego przedmiotu zamówienia oraz wymaganej gwarancji nie podlega sprostowaniu jako oczywista omyłka pisarska, Zamawiający nie ma bowiem podstaw do przyjęcia, jakie brzmienie miał zamiar nadać ofercie Odwołujący. Treść...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...na pierwszy rzut oka widać, że zawiera on oczywistą omyłkę pisarską poprzez opuszczenie przy wskazaniu art. 25 ust. 1 ustawy ... o sygn., akt 54/11, Izba wskazała, iż: "omyłka poczyniona przez wystawcę gwarancji wadialnej (...) nie powoduje nieważności, czy...

 • KIO 2466/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ..., wynika, iż w wystawionych dokumentach gwarancji ubezpieczeniowych nr 998-A 723685 i nr 998-A 723686 zaistniała oczywista omyłka pisarska, zaś samo ubezpieczenie zapłaty wadium zostało prawidłowo zawarte, a ochrona ubezpieczeniowa, zarówno w jednym, jak i...

 • KIO 2454/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ... co rozumie przez omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp podając, iż: 1) Oczywistą omyłką pisarską, zdaniem Sądu Okręgowego w Gdańsku, jest niezamierzona niedokładność nasuwająca się każdemu, bez przeprowadzania dodatkowych ustaleń. Może to być...

 • KIO 2437/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... nie sprecyzował jaką omyłkę (rachunkową, pisarką lub inną) miał na myśli. O ile dostrzeżona przez Zamawiającego omyłka była omyłką rachunkową lub pisarską, to podnieść wypada, iż zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1) i 2) ustawy Pzp możliwości poprawienia...

 • KIO 2425/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... r. wykonawca wskazał, że uzupełniając tabelę popełnił omyłkę pisarską wstawiając szerokość obiektu 12,45, która powstała w wyniku...literalna wykładnia przywołanego przepisu prowadzi do wniosku, że omyłka nie musi mieć charakteru oczywistego. Jest ona bowiem...

 • KIO 2383/17

  Orzeczenia KIO, 27-11-2017

  ... oferta została poprawiona. Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie – oczywista omyłka pisarska o jakiej jest mowa w tym przepisie jest widoczna prima face, rzuca się w oczy każdemu, stanowi w szczególności...

 • KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... Pzp do złożenia w oryginale zobowiązania podmiotu trzeciego oraz JEDZ dot. tego podmiotu.” Jeśli w/w punkt jest omyłką pisarską i Wykonawca nie polega na zdolnościach podmiotów trzecich – Zamawiający wzywa do złożenia JEDZ wszystkie podmioty gospodarcze...

 • KIO 2313/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  .... Ad. 9) 4 pracowników wykona nakład 288 „roboczo dni” w 72 dni roboczych. Wskazał, że wystąpiła oczywista omyłka pisarska niewpływająca na zakres ani cenę oferty, wpisana wartość 5196 powinna być wartością 519 cyfra "6” została przypadkowo wpisana (powód...

 • KIO 2244/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ...04.2014 r. sygn. KIO 652/15. Na świadomość przyczyny wykluczenia w żaden sposób nie może wpływać oczywista omyłka pisarska związana z określeniem podmiotu tworzącego razem z Odwołującym rzeczoną grupę kapitałową. Nie sposób bowiem przyjąć, aby na podstawie...

 • KIO 2167/17, KIO 2169/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... ocenie Izby zarzut ten nie potwierdził się. Izba oceniła, że zaistniała w ofercie odwołującego W. Z. K omyłka nie była omyłką pisarską, ale inną omyłką w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy i zamawiający w konsekwencji prawidłowo nie zastosował art. 87...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... r. Przystępujący podkreślił, że żaden z zarzutów przedstawionych powyżej nie został przez Odwołującego udowodniony, a jedynie wykryta omyłka pisarska jest nieistotna i bez znaczenia dla oceny oferty A. w świetle kryterium oceny ofert. Wykonawca T.P. sp...

 • KIO 2178/17

  Orzeczenia KIO, 27-10-2017

  ... dostawy. Izba uznała, że wskazanie na termin dostawy stanowiło jedynie omyłkę pisarską, co wynika z punktowej oceny ofert opisanej w piśmie z dnia 2 października 2017 r. Ww. omyłka pozostała bez wpływu na ocenę ofert. Z uwagi na powyższe, na podstawie...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ...omyłkowo podał wartość: „2.229.977,00 PLN" zamiast wartości „2.299.977,00 PLN”, w konsekwencji omyłką pisarską i rachunkową obarczona została również kwota brutto składnika „Cena Kontraktowa za Projektowanie", która w formularzu ofertowym została określona...

 • KIO 1927/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ...nr 4 Odwołujący przyznał, że popełnił w nim oczywistą omyłkę pisarską, wskazując roboty mieszczące się pod poz. 2 wykazu („Kompleksowa ...-B. Z. W.z z siedzibą w R.), wobec czego omyłką Odwołującego było wpisanie w przypisie pod wykazem, że zamówienie to ...

 • KIO 1882/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... w odpowiedzi na odwołanie - Załącznik 3a Opis funkcjonalny systemu – został określony przez Zamawiającego - jako omyłka pisarska. Izba nie stwierdziła takiego załącznika w dokumentacji postępowania). Wskazując w pierwszej kolejności na treść pkt III...

 • KIO 1831/17, KIO 1845/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  .... W odpowiedzi S. wyjaśnił, iż w złożonym przez niego Zestawieniu parametrów technicznych oferowanych komputerów przenośnych nastąpiła oczywista omyłka pisarska, że w rzeczywistości zaoferowanym modelem karty graficznej jest Intel HD 620 a nie Intel HD 630...

 • KIO 1858/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ...że „możliwość poprawy drobnych błędów nie ma charakteru nieograniczonego. Omyłka musi być jasna, oczywista, nie budząca jakichkolwiek wątpliwości,...ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, jako inną niż pisarska i rachunkowa omyłkę - niepowodującą istotnych zmian w treści ...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ...per analogiam art. 87 ust. 2 ustawy jako oczywista omyłka pisarska, względnie możliwe jest wezwanie do poprawienia JEDZ w trybie...znajdowali się w zmowie przetargowej. Co więcej, ewentualna omyłka o charakterze technicznym w JEDZ innego wykonawcy tj. Comarch...

 • KIO 1807/17

  Orzeczenia KIO, 12-09-2017

  ... można zakwalifikować do oczywistej omyłki pisarskiej o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 1 PZP. Oczywistą omyłką pisarską, jest niezamierzona niedokładność nasuwająca się każdemu, bez przeprowadzania dodatkowych ustaleń. Przy czym może to być błąd literowy...

 • KIO 1677/17

  Orzeczenia KIO, 29-08-2017

  .... Izba po wysłuchaniu stanowisk zamawiającego i zgłaszającego przystąpienie uznała, że w zgłoszeniu przystąpienia wystąpiła omyłka pisarska, gdyż zarówno z treści przystąpienia jak i faktu, że oferta Przystępującego została wybrana jako najkorzystniejsza...

 • KIO 1611/17

  Orzeczenia KIO, 28-08-2017

  ... wskazanie w wezwaniu przepisu art. 87 ust. 1 Pzp zamiast art. 26 ust. 3 pzp było jedynie omyłką pisarską. Nadto dodał iż wzywając do uzupełnienia dokumentów/oświadczeń Zamawiający nie ma w ogóle obowiązku wskazywania podstawy prawnej swojego wezwania -...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij