• KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... Pzp do złożenia w oryginale zobowiązania podmiotu trzeciego oraz JEDZ dot. tego podmiotu.” Jeśli w/w punkt jest omyłką pisarską i Wykonawca nie polega na zdolnościach podmiotów trzecich – Zamawiający wzywa do złożenia JEDZ wszystkie podmioty gospodarcze...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... r. Przystępujący podkreślił, że żaden z zarzutów przedstawionych powyżej nie został przez Odwołującego udowodniony, a jedynie wykryta omyłka pisarska jest nieistotna i bez znaczenia dla oceny oferty A. w świetle kryterium oceny ofert. Wykonawca T.P. sp...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ...omyłkowo podał wartość: „2.229.977,00 PLN" zamiast wartości „2.299.977,00 PLN”, w konsekwencji omyłką pisarską i rachunkową obarczona została również kwota brutto składnika „Cena Kontraktowa za Projektowanie", która w formularzu ofertowym została określona...

 • KIO 1927/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ...nr 4 Odwołujący przyznał, że popełnił w nim oczywistą omyłkę pisarską, wskazując roboty mieszczące się pod poz. 2 wykazu („Kompleksowa ...-B. Z. W.z z siedzibą w R.), wobec czego omyłką Odwołującego było wpisanie w przypisie pod wykazem, że zamówienie to ...

 • KIO 1882/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... w odpowiedzi na odwołanie - Załącznik 3a Opis funkcjonalny systemu – został określony przez Zamawiającego - jako omyłka pisarska. Izba nie stwierdziła takiego załącznika w dokumentacji postępowania). Wskazując w pierwszej kolejności na treść pkt III...

 • KIO 1831/17, KIO 1845/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  .... W odpowiedzi S. wyjaśnił, iż w złożonym przez niego Zestawieniu parametrów technicznych oferowanych komputerów przenośnych nastąpiła oczywista omyłka pisarska, że w rzeczywistości zaoferowanym modelem karty graficznej jest Intel HD 620 a nie Intel HD 630...

 • KIO 1858/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ...że „możliwość poprawy drobnych błędów nie ma charakteru nieograniczonego. Omyłka musi być jasna, oczywista, nie budząca jakichkolwiek wątpliwości,...ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, jako inną niż pisarska i rachunkowa omyłkę - niepowodującą istotnych zmian w treści ...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ...per analogiam art. 87 ust. 2 ustawy jako oczywista omyłka pisarska, względnie możliwe jest wezwanie do poprawienia JEDZ w trybie...znajdowali się w zmowie przetargowej. Co więcej, ewentualna omyłka o charakterze technicznym w JEDZ innego wykonawcy tj. Comarch...

 • KIO 1807/17

  Orzeczenia KIO, 12-09-2017

  ... można zakwalifikować do oczywistej omyłki pisarskiej o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 1 PZP. Oczywistą omyłką pisarską, jest niezamierzona niedokładność nasuwająca się każdemu, bez przeprowadzania dodatkowych ustaleń. Przy czym może to być błąd literowy...

 • KIO 1677/17

  Orzeczenia KIO, 29-08-2017

  .... Izba po wysłuchaniu stanowisk zamawiającego i zgłaszającego przystąpienie uznała, że w zgłoszeniu przystąpienia wystąpiła omyłka pisarska, gdyż zarówno z treści przystąpienia jak i faktu, że oferta Przystępującego została wybrana jako najkorzystniejsza...

 • KIO 1611/17

  Orzeczenia KIO, 28-08-2017

  ... wskazanie w wezwaniu przepisu art. 87 ust. 1 Pzp zamiast art. 26 ust. 3 pzp było jedynie omyłką pisarską. Nadto dodał iż wzywając do uzupełnienia dokumentów/oświadczeń Zamawiający nie ma w ogóle obowiązku wskazywania podstawy prawnej swojego wezwania -...

 • KIO 1633/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ...3 Ustawy, co wymagało ustalenia, iż w ofercie wystąpiła omyłka, której poprawienie nie prowadziłoby do istotnej zmiany treści oferty...oferty wskazał na brak możliwości uznania tej niezgodności za omyłkę pisarską, do czego Odwołujący w ogóle się nie odnosił, ...

 • KIO 1571/17, KIO 1615/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ... dotyczy dla generacji III" nie podając wymaganych wartości. Wezwany do wyjaśnienia 10 powyższego zapisu stwierdził, że jest to omyłka pisarska i podał wymagane wartości (wartość dystorsji 1% lub mniej, dla dystorsji trapezoidalnej mniej niż 1%) tym samym...

 • KIO 1600/17

  Orzeczenia KIO, 21-08-2017

  ...dokonania tej poprawy. Zatem nawet gdyby uznać, tak jak chciałby tego Odwołujący, że „krotność 0,5” jest jedynie omyłką pisarską i tę omyłkę należy usunąć, to pozostaje rozstrzygnięcie co do dokonanej kalkulacji w każdej z dwóch spornych pozycji. Usunięcie...

 • KIO 1464/17, KIO 1469/17, KIO 1477/17, KIO 1487/17, KIO 1491/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ... się oczywiste, dlatego też zamawiający miał pełne podstawy do stwierdzenia, że w ofercie wykonawcy, popełniona została oczywista 20 omyłka pisarska, dająca się sanować w trybie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Samo podanie wartości netto za przedmiot, który...

 • KIO 1444/17

  Orzeczenia KIO, 01-08-2017

  ...ust.2 ustawy Pzp nie zgłoszono do postępowania odwoławczego przystąpienia w związku z wezwaniem zamawiającego z dnia 17.07.2013r. (omyłka pisarska winno być 17.07.2017 r. w związku z treścią tegoż pisma, które odnosi się do niniejszego postępowania). W tym...

 • KIO 1448/17

  Orzeczenia KIO, 27-07-2017

  ... omyłki pisarskiej. Wskazał, że pojęcie to było wielokrotnie definiowane w orzecznictwie sądów i Krajowej Izby Odwoławczej. Oczywistą omyłką pisarską, zdaniem choćby Sądu Okręgowego w Gdańsku (vide wyrok SO w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2008 r., sygn...

 • KIO 1337/17

  Orzeczenia KIO, 21-07-2017

  ... wykonawcy w oznaczeniu pojemności oferowanego silnika winna zostać poprawiona, jak już wyżej wskazano, jako oczywista omyłka pisarska. Jednakże zakładając, iż po stronie zamawiającego istniała wątpliwości, odnośnie oczywistości omyłki, która to kwestia...

 • KIO 1181/17

  Orzeczenia KIO, 26-06-2017

  ... do wartości 180km wskazał, iż deklarując czas przelotu dla dystansu 180 km również miała miejsce oczywista omyłka pisarska skutkująca oczywistą omyłką rachunkową polegającą na tym, iż wpisano wartość 45 min tymczasem powinno być 110 min.[…]”. W związku...

 • KIO 1145/17

  Orzeczenia KIO, 22-06-2017

  ..., tak aby mieściły się w narzuconych przez zamawiającego przedziałach procentowych, trudno uznać za oczywistą omyłkę pisarską, rachunkową czy też inną omyłką, którą zamawiający w sposób jednoznaczny i bez ingerencji odwołującego może poprawić. Wezwanie do...

 • KIO 1134/17

  Orzeczenia KIO, 20-06-2017

  ... postanowienia, które nie są zgodne z treścią siwz. Omyłka musi mieć przy tym charakter oczywisty oraz nie może powodować..., zamiast „16 miesięcy" miało charakter innej niż pisarska czy rachunkowa, ale jednak oczywistej omyłki przystępującego, albowiem...

 • KIO 1077/17

  Orzeczenia KIO, 13-06-2017

  ... globalna oferty, ani jej ceny jednostkowe. W ocenie Izby nie ma zakazu dokonywania poprawy omyłek innych niż oczywista omyłka pisarska i rachunkowa także dotyczących kryterium oceny ofert, o ile nie dochodzi w ten sposób do wytworzenia nowego oświadczenia...

 • KIO 983/17

  Orzeczenia KIO, 30-05-2017

  ...pozycja nr 37 została powtórzona w pozycji 36. Zdublowanie pozycji w kosztorysie powinno być potraktowane jako oczywista omyłka pisarska, która należy poprawić w drodze usunięcia treści powtórzonej. podatku (VAT) i cenę brutto zamówienia, z dokładnością do...

 • KIO 954/17

  Orzeczenia KIO, 24-05-2017

  ... o.o. załączyła do oferty, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wartość 8 bar jest w tym przypadku omyłką pisarską, którą popełniliśmy przy sporządzaniu karty katalogowej. Oświadczam, iż produkowane przez nas naczynia przeponowe do wody użytkowej spełniają...

 • KIO 931/17

  Orzeczenia KIO, 23-05-2017

  ... ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych są: a) zaistnienie omyłki niebędącej omyłką rachunkową ani pisarską, b) zaistnienie powodowanej tą omyłką niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz c) brak istotnej...

 • KIO 783/17

  Orzeczenia KIO, 04-05-2017

  ... zastosowanie w przypadku wystąpienia omyłki, która charakteryzuje się łącznie tym, że: (i) nie musi mieć charakteru oczywistego, tak jak omyłka pisarska, czy omyłka rachunkowa, o których mowa art. 87 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy, (ii) musi powodować stan...

 • KIO 764/17

  Orzeczenia KIO, 28-04-2017

  ... Pzp;”. Powołany w tym przepisie art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp dotyczy omyłki innej niż omyłka pisarska czy omyłka rachunkowa, popełnionej przez wykonawcę w jego ofercie, której to okoliczności w stanie faktycznym sprawy nie ujawniono. Stan faktyczny...

 • KIO 674/17

  Orzeczenia KIO, 18-04-2017

  ... wyceny w tym miejscu nie wynikał z żadnej próby manipulacji ceną ofertową, a był zwykłą omyłką (którą także można zakwalifikować jako omyłkę pisarską). Rzeczywiście, gdyby w ogóle w ofercie nie wyceniono uzupełnienia palików, to brakowałoby podstawy, aby...

 • KIO 554/17

  Orzeczenia KIO, 04-04-2017

  ...producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników". Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i powyższe wymaganie ma dotyczyć serwera, a nie macierzy dyskowej? Jeśli tak to zwracamy się...

 • KIO 425/17, KIO 426/17

  Orzeczenia KIO, 24-03-2017

  ... Izba dała wiarę wyjaśnieniom Konsorcjum i uznała, że w tym przypadku istnieje duże prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z omyłką pisarską w treści oferty w oznaczeniu przedmiotu leasingu, gdyż odwołuje się ona do bardzo wysokiej kwoty, tj. 29 550 000...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij