• KIO 2024/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...1 400 000,00 gdyż pierwszy z nich jest oczywistą omyłką pisarską na co Odwołujący wyrażał zgodę, składając w tym przedmiocie ...że zapisy zawarte w ofercie przetargowej w punkcie 7.1 są oczywistą omyłką pisarską, lecz co do kwoty 1 530 000,00 zł, nie ...

 • KIO 2018/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ..., pozwalając Zamawiającemu ustalić prawidłowość samego dokumentu JEDZ. Prawdopodobną bowiem przyczyną braku dostępu do dokumentu jest omyłka pisarska. W niniejszej sprawie bezpodstawne skierowanie wezwania z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp spowodowało w...

 • KIO 1816/94, KIO 18/94

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ...czynności odrzucenia oferty Odwołującego, faktycznie zawiera omyłkę pisarską – Zamawiający wskazał jako podstawę prawną przepis... 89 ust. 1 pkt 4 jako podstawę odrzucenia oferty. Wskazana omyłka nie miała i nie może mieć zatem jakiegokolwiek wpływu na wynik ...

 • KIO 1807/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ...), w korelacji z powszechnie obowiązującymi przepisami, zatem wszystkimi informacjami, które zamawiający posiadał. Stwierdzona oczywista omyłka pisarska nie prowadzi też do uchybienia merytorycznego oraz nie wykazano, aby to było zamierzone działanie...

 • KIO 1739/18

  Orzeczenia KIO, 12-09-2018

  ... zasygnalizowane przez Odwołującego Zamawiającemu, który pismem z dnia 21 sierpnia 2018 r. stwierdził wbrew logice, że omyłka pisarska jest zdaniem Zamawiającego w ofercie Odwołującego, który zgodnie z formularzem wpisał maksymalną ilość punktów, czyli 50...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ...podczas rozprawy. Pominięcie w oświadczeniu litery „G”, stanowi omyłkę pisarską, a nie wskazanie na inny produkt. Jako dowód przedstawił ...że nie było to celowe działanie wykonawcy, lecz błąd (omyłka) przy sporządzaniu oferty, a sama karta FC jest jedynie...

 • KIO 1650/18

  Orzeczenia KIO, 05-09-2018

  ... VAT. Tym niemniej nie jest to błąd, jak wywodził odwołujący, powodujący niezgodność oferty z treścią SIWZ, a omyłka pisarska, która nie ma wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 51 W zakresie rzekomej niezgodności treści oferty...

 • KIO 1598/18

  Orzeczenia KIO, 30-08-2018

  ... Pzp, wynikające z zaniechania przez Zamawiającego dokonania poprawy w ofercie Odwołującego innej omyłki niż oczywista omyłka pisarska lub rachunkowa, polegającej na braku przedłożenia przez Odwołującego wraz ze złożoną ofertą w toku postępowania wykazu...

 • KIO 1624/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ..., które muszą być znane Zamawiającemu, z łatwością można ustalić, że w pytaniu Odwołującego zaistniała oczywista omyłka pisarska. Z definicji, Tryb B przedstawia anatomię obrazu w dwóch wymiarach i charakteryzuje się jednostką obr/sek czy...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... 23.04.2018 r. W pierwszym wypadku stwierdzając tak jak jest przytoczone w odwołaniu, zaś w drugim określając zaistniały brak omyłką pisarska i podając brakujący numer wersji oprogramowania. W zakresie podanie w ofercie NMG SA dla Fazy II i Fazy IV ceny...

 • KIO 1561/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...Zamówienia (…) Wykonawca dwukrotnie w treści udzielonej odpowiedzi podaje, iż: 1. „... informuje niniejszym, iż omyłkowo (oczywista omyłka pisarska) zatytułował błędnie ofertę... " (1 strona wyjaśnień), 2. „Wykonawca również omyłkowo - wskutek innej omyłki...

 • KIO 1570/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... Realizacji nr 10 – dostawa pomp wody grzewczej OPS 5- 8, 27-03-2019r. Wykonawca wyjaśnia, że nastąpiła oczywista omyłka pisarska. Termin realizacji Etapu Realizacji nr 10 – dostawa pompy wody grzewczej OPS 5-8 powinien być równy 26-03-2019. Przesyłamy...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... ustawowej definicji tego pojęcia, dlatego stosując ten przepis należy mieć na uwadze jego potoczne rozumienie. Tak więc omyłka pisarska to m. in. widoczne - wbrew zamierzeniom wykonawcy, niewłaściwe użycie wyrazu, mylna pisownia, błąd gramatyczny, a nawet...

 • KIO 1437/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... treści oferty możliwe jest stwierdzenie, w jaki sposób omyłka powinna być poprawiona: Wyrok KIO z dnia 13 stycznia...wielkości ceny jednostkowej nie może być uznane za oczywistą omyłkę pisarską polegającą na poprawieniu: Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z ...

 • KIO 1447/18, KIO 1448/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ...obowiązek poprawić w ofercie Odwołującego oczywistą omyłkę pisarską w opisie zadania, którego prawidłowa nazwa ...Zamawiający mógł również samodzielnie stwierdzić, że nastąpiła oczywista omyłka na podstawie danych zawartych w formularzach „Kryteria pozacenowe...

 • KIO 1346/18

  Orzeczenia KIO, 24-07-2018

  ..., BGP204, BGP243 i brak informacji o cyrkulacji powietrza wewnątrz oprawy w karcie katalogowej jest oczywistą omyłką pisarską. Izba uznała za nieuzasadniony zarzut niespełnienia przez zaoferowane oprawy parametru braku dodatkowych osłon układu optycznego...

 • KIO 1248/18

  Orzeczenia KIO, 11-07-2018

  ... poprawienia omyłek, jedną z nich ustawa nazywa omyłką oczywistą pisarską, na taką wskazuje treść pisma samego wykonawcy....ust. 2 pkt 1 lub 3 ustawy Pzp. Izba wskazuje, iż z oczywistą omyłką pisarską, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 1 ustaw Pzp, ...

 • KIO 1275/18

  Orzeczenia KIO, 11-07-2018

  ... KIO z dnia 17 czerwca 2014r., sygn. akt KIO 1138 /14 wskazując, iż Izba wyraziła pogląd, oczywistą omyłką pisarską, jest taka omyłka, co do której nie zachodzą żadne wątpliwości, iż błędny zapis jest wynikiem przeoczenia lub niewłaściwego doboru słów. Za...

 • KIO 1178/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ...:17.05.2018 - kolumna nr 7: 03.04.2018. W kolumnie nr 6 „Czas realizacji początek m-c/rok” zaszła oczywista omyłka pisarska: zamiast 2018 powinno być 2017. W dniu 4 czerwca 2018 r., pismem datowanym na ten dzień, zamawiający poinformował odwołującego, że...

 • KIO 1204/18

  Orzeczenia KIO, 27-06-2018

  ...piśmie tabelę z polami „jest” i „powinno być". Omyłka nie miała wpływu na łączną wartość netto i brutto oferty... błąd w ofercie należało postrzegać wyłącznie jako oczywistą omyłkę pisarską lub inna omyłkę niepowodująca istotnych zmian w treści oferty,...

 • VIII Pa 40/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-06-2018

  ... mogła nastąpić poprzez wskazanie daty 30 czerwca 2016 roku przypisanej do innego numeru zamówienia. Ewentualna pomyłka pisarska również nie usprawiedliwia pracodawcy. W Kodeksie pracy nie przewidziano bowiem trybu prostowania oświadczenia o rozwiązaniu...

 • KIO 1101/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... kart mikroprocesorowych można określić poprzez wykonanie bardzo prostego działania, to omyłka może być zakwalifikowana jako oczywista, rzucająca się w oczy omyłka pisarska, wynikająca z błędnego wypełnienia Formularza ofertowego. Fakt, iż Zamawiający...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... poprawić. Jeżeli dochodzi do różnic w traktowaniu czegoś jako omyłki, to trudno mówić, że mamy do czynienia z oczywistą omyłką pisarską. Dodatkowo przepisy art. 87 ust. 2 Pzp, do którego odnosi się odwołujący stanowią o możliwości poprawienia omyłek w...

 • II K 216/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-06-2018

  ... przez jego firmę pozostały bez zmian, w jego ocenie była to ewidentna omyłka pisarska, która nie miała żadnego wpływu na wybór jego oferty. Wskazał, że omyłka musiała zostać poprawiona przez zamawiającego, jednakże z uwagi na przeciągające się procedury...

 • KIO 1021/18

  Orzeczenia KIO, 08-06-2018

  ... pkt 3-4 Załącznika nr 2. W ocenie Izby nie ma zakazu dokonywania poprawy omyłek innych niż oczywista omyłka pisarska i rachunkowa, także dotyczących przedmiotu oferowanego zamówienia, o ile nie dochodzi w ten sposób do wytworzenia nowego oświadczenia...

 • KIO 1027/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... oferty Odwołującego bez przeprowadzenia obligatoryjnych czynności weryfikujących, czy w ofercie zaistniała oczywista omyłka pisarska, rachunkowa bądź inna omyłka, niepowodująca istotnej zmiany w treści oferty, 4 a także zaniechanie przeprowadzenia...

 • KIO 913/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  .... 2 pkt 3 ustawy Pzp, tj. omyłki innej niż oczywista omyłka pisarska lub rachunkowa, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i... jednoznaczna, są omyłkami wykonawcy i jako takie winny być traktowane. Omyłką będzie więc każda niezgodność między ofertą a siwz, chyba, że...

 • KIO 802/18, KIO 803/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... odwołującego winna być poprawiona przez zamawiającego w trybie art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, jako łatwa do zauważenia omyłka pisarska (wyrok KIO z dnia 7 maja, sygn. akt KIO 842/12, KIO 849/12). (…) Nie można natomiast było, zdaniem Izby, w...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... dla Pakietu nr I z dnia 16.03.2018 roku wystąpiła omyłka pisarska i w ramach punktacji przyznanej Ofercie Nr 3 , w poz.4...badania nie są wykonywane z zastosowaniem odczynników” i tutaj chyba pomyłka, winno być IVD a jest VID. Zwracam uwagę również na...

 • KIO 753/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... ustawowej definicji tego pojęcia, dlatego stosując ten przepis należy mieć na uwadze jego potoczne rozumienie. Tak więc omyłka pisarska to m. in. widoczne - wbrew zamierzeniom wykonawcy, niewłaściwe użycie wyrazu, mylna pisownia, błąd gramatyczny, a nawet...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij