• KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... poprawić. Jeżeli dochodzi do różnic w traktowaniu czegoś jako omyłki, to trudno mówić, że mamy do czynienia z oczywistą omyłką pisarską. Dodatkowo przepisy art. 87 ust. 2 Pzp, do którego odnosi się odwołujący stanowią o możliwości poprawienia omyłek w...

 • KIO 913/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  .... 2 pkt 3 ustawy Pzp, tj. omyłki innej niż oczywista omyłka pisarska lub rachunkowa, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i... jednoznaczna, są omyłkami wykonawcy i jako takie winny być traktowane. Omyłką będzie więc każda niezgodność między ofertą a siwz, chyba, że...

 • KIO 802/18, KIO 803/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... odwołującego winna być poprawiona przez zamawiającego w trybie art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, jako łatwa do zauważenia omyłka pisarska (wyrok KIO z dnia 7 maja, sygn. akt KIO 842/12, KIO 849/12). (…) Nie można natomiast było, zdaniem Izby, w...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... dla Pakietu nr I z dnia 16.03.2018 roku wystąpiła omyłka pisarska i w ramach punktacji przyznanej Ofercie Nr 3 , w poz.4...badania nie są wykonywane z zastosowaniem odczynników” i tutaj chyba pomyłka, winno być IVD a jest VID. Zwracam uwagę również na...

 • KIO 753/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... ustawowej definicji tego pojęcia, dlatego stosując ten przepis należy mieć na uwadze jego potoczne rozumienie. Tak więc omyłka pisarska to m. in. widoczne - wbrew zamierzeniom wykonawcy, niewłaściwe użycie wyrazu, mylna pisownia, błąd gramatyczny, a nawet...

 • KIO 687/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... i powinna być poprawiona przez Zamawiającego w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, jako inna niż oczywista omyłka pisarska i rachunkowa, niezgodność z treścią siwz, której poprawienie nie doprowadzi do istotnej zmiany treści oferty. O nieistotności zmiany...

 • KIO 673/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... do kolumny „cena jednostkowa brutto” kwoty jednostkowej netto. Nie jest to oczywista omyłka pisarska, ani oczywista omyłka rachunkowa, jest to natomiast tzw. inna omyłka polegająca na niezgodności z siwz (do formularza cenowego zawartego w załączniku do...

 • KIO 615/18, KIO 626/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...treścią SIWZ (z poszczególnymi wymiarami wskazanymi w punkcie 19 OPZ). Przedmiotowa omyłka ma charakter oczywisty. Dodatkowo, dla punktu 4.3 załącznika nr 4b...pojazdu nie można uznać jako oczywistą omyłkę pisarską lub inną omyłkę, gdyż pominięte przez ...

 • KIO 547/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ...wpisanie lit. G w oznaczeniu oferowanego urządzenia jest omyłką. Potwierdza to oświadczenie producenta załączone do pisma procesowego...wątpliwości Izby. Wprawdzie popełnione uchybienie nie jest omyłką pisarską o oczywistym charakterze, gdyż nie jest widoczne...

 • KIO 494/18, KIO 501/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ... tych samych źródeł wiadomo, iż ten typ autobusu posiada maksymalną liczbę miejsc siedzących 25, a więc omyłka pisarska jest ewidentna”. Odwołujący wniósł o poprawienie zapisu. Na wezwanie Zamawiającego w zakresie dodatkowego potwierdzenia wskazanej liczby...

 • KIO 485/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ... fakt popełnienia omyłki, ale również sposób jej poprawienia. Jednak popełnienie przez przystępującego omyłki, nie będącej oczywistą omyłką pisarską nie prowadzi do uznania, że oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny podlega odrzuceniu na podstawie art. 89...

 • KIO 398/18

  Orzeczenia KIO, 16-03-2018

  ...gdzie w tle zawsze pojawia się fizyczne zjawisko ciśnienia. Zdaniem Odwołującego zapis o kapilarze bezciśnieniowej jest omyłką pisarską, gdyż wyklucza on zasadę działania, powszechnie stosowanego, wskaźnika temperatury zgodnego z normą PN-EN 50216-11:2009E...

 • KIO 231/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ... w przedmiarze (NHXC), ani przewody o oznaczeniu NHXH, w związku z tym z całą stanowczością istniejąca rozbieżność to 6 oczywista omyłka pisarska, która winna być poprawiona przez Zamawiającego w trybie art. 87 ust. 2 pkt 1 lub art. 87 ust. 2 pkt...

 • KIO 119/18

  Orzeczenia KIO, 13-02-2018

  ... w przypadkach wskazanych w art. 87 ust. 2 PZP, tj. gdy w treści oferty występuje oczywista omyłka pisarska, oczywista omyłka rachunkowa lub omyłka polegająca na niezgodności treści oferty z SIWZ, której poprawa nie spowoduje istotnej zmiany treści oferty...

 • KIO 148/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ... przeoczenia lub innej wady procesu myślowo – redakcyjnego, a niespowodowany uchybieniem merytorycznym. Oczywistą omyłką pisarską jest nie tylko taka omyłka, która wynika z treści formularza ofertowego, ale również taka, którą można wyraźnie zidentyfikować...

 • KIO 129/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ... dokonywanych działań i intencjami wykonawcy." (KIO 1027/14 z dnia 04.06.2014r.) Zaistniała omyłka i jej konsekwencje, są jednocześnie omyłką pisarską i rachunkową. Przyczyną bowiem omyłki jest błąd pisarski polegający na nieprawidłowym przepisaniu cyfr w...

 • KIO 122/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ...żuraw samochodowy) Odwołujący przyznał, iż popełnił omyłkę pisarską przy opisie kabla. Pozostałe materiały przyjęte przez ...zatem niezgodności pomiędzy treścią oferty a siwz, a nie omyłka wynikająca z braku staranności, lub spowodowana niecelowym działaniem ...

 • KIO 75/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  .... Tym samym w rozważanym stanie sprawy opis ceny w ofercie Wykonawcy nie może zostać zakwalifikowany, jako oczywista omyłka pisarska, ponieważ nie posiada charakteru oczywistego. Brak także podstaw aby jak tego oczekuje Odwołujący w niniejszej sprawie jako...

 • KIO 4/18, KIO 5/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ...3. Art. 87 ust. 2 pkt 3 – przez niepoprawienie w ofercie Odwołującego innej omyłki niebędącej oczywistą omyłką pisarską i rachunkową, polegającej na niezgodności jego oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a przy tym niepowodującej istotnych...

 • KIO 2686/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... 2 pkt 3 ustawy Pzp. Usankcjonowanie tego błędu jako omyłka nieistotna oznaczałoby, że złożone deklaracje co do zawarcia umowy ... W odpowiedzi na powyższe Odwołujący wyjaśnił, że przez omyłkę pisarską podał błędną podstawę dysponowania panem G. P. i załączył...

 • KIO 2669/17, KIO 2670/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ... (pkt 3). Brak zaoferowania kompletnego przedmiotu zamówienia oraz wymaganej gwarancji nie podlega sprostowaniu jako oczywista omyłka pisarska, Zamawiający nie ma bowiem podstaw do przyjęcia, jakie brzmienie miał zamiar nadać ofercie Odwołujący. Treść...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...na pierwszy rzut oka widać, że zawiera on oczywistą omyłkę pisarską poprzez opuszczenie przy wskazaniu art. 25 ust. 1 ustawy ... o sygn., akt 54/11, Izba wskazała, iż: "omyłka poczyniona przez wystawcę gwarancji wadialnej (...) nie powoduje nieważności, czy...

 • KIO 2466/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ..., wynika, iż w wystawionych dokumentach gwarancji ubezpieczeniowych nr 998-A 723685 i nr 998-A 723686 zaistniała oczywista omyłka pisarska, zaś samo ubezpieczenie zapłaty wadium zostało prawidłowo zawarte, a ochrona ubezpieczeniowa, zarówno w jednym, jak i...

 • KIO 2454/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ... co rozumie przez omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp podając, iż: 1) Oczywistą omyłką pisarską, zdaniem Sądu Okręgowego w Gdańsku, jest niezamierzona niedokładność nasuwająca się każdemu, bez przeprowadzania dodatkowych ustaleń. Może to być...

 • KIO 2437/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... nie sprecyzował jaką omyłkę (rachunkową, pisarką lub inną) miał na myśli. O ile dostrzeżona przez Zamawiającego omyłka była omyłką rachunkową lub pisarską, to podnieść wypada, iż zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1) i 2) ustawy Pzp możliwości poprawienia...

 • KIO 2425/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... r. wykonawca wskazał, że uzupełniając tabelę popełnił omyłkę pisarską wstawiając szerokość obiektu 12,45, która powstała w wyniku...literalna wykładnia przywołanego przepisu prowadzi do wniosku, że omyłka nie musi mieć charakteru oczywistego. Jest ona bowiem...

 • KIO 2383/17

  Orzeczenia KIO, 27-11-2017

  ... oferta została poprawiona. Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie – oczywista omyłka pisarska o jakiej jest mowa w tym przepisie jest widoczna prima face, rzuca się w oczy każdemu, stanowi w szczególności...

 • KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... Pzp do złożenia w oryginale zobowiązania podmiotu trzeciego oraz JEDZ dot. tego podmiotu.” Jeśli w/w punkt jest omyłką pisarską i Wykonawca nie polega na zdolnościach podmiotów trzecich – Zamawiający wzywa do złożenia JEDZ wszystkie podmioty gospodarcze...

 • KIO 2313/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  .... Ad. 9) 4 pracowników wykona nakład 288 „roboczo dni” w 72 dni roboczych. Wskazał, że wystąpiła oczywista omyłka pisarska niewpływająca na zakres ani cenę oferty, wpisana wartość 5196 powinna być wartością 519 cyfra "6” została przypadkowo wpisana (powód...

 • KIO 2244/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ...04.2014 r. sygn. KIO 652/15. Na świadomość przyczyny wykluczenia w żaden sposób nie może wpływać oczywista omyłka pisarska związana z określeniem podmiotu tworzącego razem z Odwołującym rzeczoną grupę kapitałową. Nie sposób bowiem przyjąć, aby na podstawie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij