• KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp nie wskazuje, że omyłka ma być oczywistą, w odróżnieniu od art. 87 ust. 2 pkt...jest przytoczone w odwołaniu, zaś w drugim określając zaistniały brak omyłką pisarska i podając brakujący numer wersji oprogramowania. W zakresie podanie...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...została uznana 9 przez Zamawiającego za zwycięską. Błąd lub omyłka w treści zawiadomienia nie rzutuje zatem na wynik dokonanej czynności...Podstawa dysponowania”. O ile w nazwie podanego sprzętu wystąpiła omyłka w pisowni (prawidłowa nazwa to City Ranger) to ...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...przepisu oraz art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2 Pzp, omyłka uregulowana w art. 87 ust 2 pkt 3 Pzp nie musi być ... nie zaś w treści wyjaśnień, a w przedmiotowym przypadku wskazana omyłka dotyczy złożonych przez odwołującego wyjaśnień. W związku z tym zarzut naruszenia...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... do kalkulacji ceny niewłaściwej klasy betonu. O złożeniu wyjaśnień nie wykazujących realności zaoferowanej przez CMC Ravenna ceny stanowi także omyłka we wskazaniu cen jednostkowych w pozycjach 45.d5 (część 1C) element 8t i 45.d5 (część 1C) element 5t...

 • KIO 920/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... Pzp, spełnione muszą być kumulatywnie dwie przesłanki: musimy co do zasady w ogóle mieć do czynienia z „omyłką rachunkową" oraz gdy już stwierdzimy występowanie omyłki rachunkowej, ustalić musimy jej oczywisty charakter. Zdaniem odwołującego, w przypadku...

 • KIO 962/18

  Orzeczenia KIO, 29-05-2018

  ...wykonanych przez wykonawcę. Chodzi tu między innymi o poprawienie wyniku błędnego pomnożenia określonych składników wskazanych w ofercie. Omyłka rachunkowa musi mieć charakter oczywisty i nie budzący wątpliwości, a możliwość jej ustalenia widoczna jest bez...

 • KIO 887/18, KIO 896/18, KIO 916/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  .... 1 pkt 6 ustawy Pzp). W orzecznictwie przyjmuje się, że błędem w obliczeniu ceny jest każdy, inny niż omyłka rachunkowa, błąd w obliczeniu ceny, polegający na przyjęciu niewłaściwych lub niepełnych danych do jej obliczenia. W niniejszej stanie faktycznym...

 • KIO 913/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...uzupełnienia braków oferty BCAST, mimo że braki te nie były żadnymi omyłkami i nie mogły być poprawione w trybie art. 87 ust. 2...wszystkie omyłki z art. 87 ust. 2 PZP, musi być omyłką, jakiej dopuścił się wykonawca w swej ofercie. W ocenie Odwołującego braki...

 • KIO 880/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... stawka podatku nadaje się do poprawienia na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp jako tzw. inna omyłka. Odnośnie możliwości poprawienia nieprawidłowej stawki w uzasadnieniu pierwszej z ww. uchwał wyjaśniono, że: „Jedynie wówczas jeśli zamawiający wskazał...

 • KIO 820/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... Odwołującego, jak też z uwagi na to, że ww. omyłka nie miała wpływu na dane wskazane w wersetach od 12 do...dokonał omyłkowej zamiany oferowanych modeli, zaniechał tych wyjaśnień tj., czy ww.' omyłka miała wpływ na ww. pozycje kosztowe; 4. art. 91 PZP w...

 • KIO 802/18, KIO 803/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... silnika, na inny rodzaj paliwa, o oznaczeniu DEUTZ została podana pojemność 7 147 cm3. W konsekwencji, w ocenie Izby, ujawniona omyłka w ofercie odwołującego winna być poprawiona przez zamawiającego w trybie art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, jako łatwa...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... dla Pakietu nr I z dnia 16.03.2018 roku wystąpiła omyłka pisarska i w ramach punktacji przyznanej Ofercie Nr 3 , w poz...badania nie są wykonywane z zastosowaniem odczynników” i tutaj chyba pomyłka, winno być IVD a jest VID. Zwracam uwagę również na...

 • KIO 775/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... Pzp negocjacje. Jakkolwiek można przyjąć, iż podanie numeru katalogowego odczynnika niezgodnego z SIWZ stanowiło omyłkę, to jednakże była to omyłka nie podlegająca poprawieniu w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp – jej poprawienie powodowałoby istotną...

 • KIO 816/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... D. Zamawiający w Formularzu Cenowym posłużył się (odmiennie niż w pozostałych dokumentach) jedną jednostką miary, tj. minutą. Oczywista omyłka Odwołującego polegała w niniejszej sprawie na tym, że w rubryce E Formularza Cenowego do Zadania I wskazał kwotę...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... warstwę mrozoochronną wyrażona w m3 daje nam liczbę 85.360 m3. Gdyby nawet założyć, że w udzielonych wyjaśnieniach Polaqua zaszła omyłka w jednostce (zamiast m3 podano m2), to Polaqua w swojej ofercie musiałaby założyć wykonanie 651.260 m2 (143.275 m3...

 • KIO 751/18

  Orzeczenia KIO, 07-05-2018

  ... oraz w Wykazie osób, podał tą samą osobę oraz taki sam okres doświadczenia, to oznacza, że nie mogła to być pomyłka. W ocenie Odwołującego powyższe oznaczało, że Pan P. P. nie posiada wymaganego doświadczenia. W związku z tym, AIUT Sp. z...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... D. J.. Nawet więc gdyby uznać, że Wykonawca nie podał nieprawdziwych informacji (tzn. nie było żadnego zawinienia tylko omyłka, ale obiektywnie informacje te nie potwierdzają spełniania warunku udziału w postępowaniu), to i tak w JEDZ figuruje D. J...

 • KIO 753/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie V Ga 1514/02 wskazał, że oczywistą omyłką jest widoczna, niezamierzona niedokładność, błąd pisarski albo rachunkowy lub inna podobna usterka w tekście. Sprostowanie oczywistej omyłki nie...

 • KIO 685/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  ... wynika, iż nie jest sporne zapatrywanie prawne dotyczące ww. regulacji, tj. kiedy mamy do czynienia z tzw. inną omyłką, a tym samym w jakich przypadkach zamawiający uprawniony jest do jej poprawienia w ofercie wykonawcy. W szczególności wskazuje się...

 • KIO 740/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  .... 87 ust. 2 ustawy Pzp, gdyż podanie błędnej stawki VAT jest niewątpliwie błędem w obliczeniu ceny, a nie jedynie omyłką rachunkową w obliczeniu ceny. 7 Jest to błąd wyjątkowo istotny, dotyczy on bowiem obliczenia ceny stanowiącej jedno z kryteriów oceny...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ..., Wyjaśnień Odwołującego oraz treści FCS SIWZ winien zostać potraktowany jako inna omyłka w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP i podlegać... faktycznym sprawy trudno nie uwzględniać, że sporna omyłka to omyłka w wypełnieniu Formularza, co do jednego z wielu...

 • KIO 673/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... wpisanych w kolumnie „cena jednostkowa brutto” dodać podatek VAT, co spowoduje, że kwoty w tej kolumnie zostaną poprawione, jako „inna omyłka” z 47.130,62 zł na 57.970,66 zł. W tym kontekście przede wszystkim należy podkreślić, że wyłącznie oświadczenie...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... kabel YDY nie spełniający wymagań zawartych w STWiORB – co wskazuje, że mamy w tym wypadku do czynienia z omyłką mającą swoje źródło w niejednoznacznych postanowieniach załącznika nr 2d do oferty, co zostanie wykazane w dalszej części niniejszego...

 • KIO 687/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... i powinna być poprawiona przez Zamawiającego w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, jako inna niż oczywista omyłka pisarska i rachunkowa, niezgodność z treścią siwz, której poprawienie nie doprowadzi do istotnej zmiany treści oferty. O nieistotności zmiany...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ..., że Odwołujący zastosował się do zapisów SIWZ. Mając na względzie, że omyłki w ofercie Odwołującego kwalifikują się jako oczywista omyłka rachunkowa Izba uznała za niezasadny zarzut podniesiony z ostrożności procesowej naruszenia art. 87 ust. 2 pkt 3 54...

 • KIO 681/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... przełącznika sieciowego i nie jest on zgodny z zapisami w OPZ. Zamawiający zakłada, że w pytaniu odwołującego wystąpiła pomyłka drukarska, ponieważ błędnie podane są przepustowości portów (10GB/s z 10Gb/s i 10GB z 10Gb). Dodatkowo odwołujący błędnie...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  ... na cenę oferty - cena ta pozostaje niezmienna. Omyłka nie ma również żadnego wpływu na zakres zobowiązania wykonawcy... zawartych w ofercie, nie miał najmniejszego problemu z ustaleniem, że omyłka polega na podaniu w pozycjach od VI do VIII kwoty niższej o...

 • KIO 615/18, KIO 626/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... wartości, z uwzględnieniem powyższej omyłki, są zgodne z treścią SIWZ (z poszczególnymi wymiarami wskazanymi w punkcie 19 OPZ). Przedmiotowa omyłka ma charakter oczywisty. Dodatkowo, dla punktu 4.3 załącznika nr 4b do SIWZ - drzwi kontenera w treści OPZ...

 • KIO 547/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ... dotyczącego pozycji nr 35 i uznała, że zbędne wpisanie lit. G w oznaczeniu oferowanego urządzenia jest omyłką. Potwierdza to oświadczenie producenta załączone do pisma procesowego przystępującego. O omyłce popełnionej przez przystępującego świadczy to...

 • KIO 529/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ... w opisie warunku zawartym w rozdziale V pkt 1.2.3.1) lit. a) SIWZ. W ocenie Izby zaistniała omyłka mogła zostać wyjaśniona przez Odwołującego w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego. Obecnie konieczność taka już nie występuje, albowiem jak wskazano powyżej...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij