• KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... i buduj z podziałem zamówienia na trzy etapy. Odwołujący w złożonym odwołaniu sformułował następująco zarzuty Zarzut: Omyłka w oznaczeniu specjalistów, których doświadczenie zawodowe będzie punktowane w ramach kryteriów oceny ofert, między ogłoszeniem o...

 • KIO 2012/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... wpisania przez Przystępującego w ofercie nieprawidłowej wartości w sposób zamierzony, co oznacza, że rzeczywiście taka omyłka wystąpiła. Podobne omyłki zresztą wstąpiły w formularzu ofertowym Odwołującego, co uprawdopodabnia taki stan rzeczy. Izba...

 • KIO 2018/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...wątpliwości, pozwalając Zamawiającemu ustalić prawidłowość samego dokumentu JEDZ. Prawdopodobną bowiem przyczyną braku dostępu do dokumentu jest omyłka pisarska. W niniejszej sprawie bezpodstawne skierowanie wezwania z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp spowodowało...

 • KIO 2024/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ....1 RCO, podniósł że popełnił oczywistą omyłkę pisarską, co do kwoty 1 530 000,00 i zakwestionował, że jest to omyłka rachunkowa, jak i umotywował w tym przedmiocie swoje stanowisko. Zauważył przy tym, że pismo to zostało doręczone Zamawiającemu w powyższej...

 • KIO 1983/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... asystenta inspektora ds. rozliczeń. Odwołujący, pismem z dnia 21.03.2018 r., wyjaśnił przedmiotową rozbieżność wskazując, iż była to omyłka, zaś pan Artur FurtakA. F. pełnił funkcję asystenta Inspektora ds. rozliczeń. Następnie, pismem z dnia 28.08.2018 r...

 • KIO 1910/18

  Orzeczenia KIO, 04-10-2018

  ...stronie producenta (podano stronę do pobrania plików oraz kart). W zakresie IZAR-2-112-4800-D/M wykonawca wyjaśnił, że wystąpiła omyłka w nazewnictwie oprawy, prawidłowa nazwa to IZAR-2-112-5200-D/M i załączył kartę, która jest tą samą kartą ale poprawioną...

 • KIO 1860/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ...liczbie dni. Rzeczywiście przy pracach peronowych pojawia się przywołana przez Zamawiającego liczba. Jest ona jednak oczywistą omyłką wynikającą z wadliwego sumowania się poszczególnych dni harmonogramu (przedstawionego na wykresie Gantta), o czym świadczy...

 • KIO 1873/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ... do kosztów wyposażenia grupy patrolowej i interwencyjnej, to w punkcie ad 7. „Koszt podjazdów grupy interwencyjnej” wkradła się pomyłka, ponieważ podczas przepisywania wklejono akapit z Wariantu lI. W Wariancie I powinno być 45 obiektów: - 45 obiektów x...

 • KIO 1869/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ...do SIWZ. 4) Z ostrożności procesowej Odwołujący podniósł, iż nawet gdyby teoretycznie przyjąć, że przedmiotowa pomyłka jest omyłką rachunkową lub inną nieistotną omyłką w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3) Pzp, to Zamawiający powinien przed dokonaniem wyboru...

 • KIO 1859/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ... oryginalne. Przeciwnie formularz cenowy zawiera jednoznaczne polecenie co do sposobu wypełnienia kolumny – należy wpisać TAK lub NIE. Omyłka techniczna (ukrycie kolumn w arkuszu Exel), do jakiej przyznał się Odwołujący na rozprawie nie zmienia faktu, iż...

 • KIO 1816/94, KIO 18/94

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ... faktycznego” w tym samym piśmie Zamawiający podał ponownie przepis art. 89 ust. 1 pkt 4 jako podstawę odrzucenia oferty. Wskazana omyłka nie miała i nie może mieć zatem jakiegokolwiek wpływu na wynik postępowania, w rozumieniu art. 192 ust. 2 Pzp. Izba...

 • KIO 1836/18

  Orzeczenia KIO, 27-09-2018

  ... kosztorys ofertowy jest niezgodna z SIWZ, w tym kosztorysem nakładczym, a ponadto ocenił, że niezgodność ta nie jest omyłką w rozumieniu art. 87 ust. 2 ustawy. Oznacza to, że zdaniem Zamawiającego niezgodność ma charakter zasadniczy i nieusuwalny...

 • KIO 1756/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... zarówno nazwiska Prezesa Zarządu Tomac sp. z o.o. (O./O.), jak i adresu spółki (Marszałkowska 58/Marszałkowska 68). Omyłka co do nazwiska dotyczy wyłącznie pisma komputerowego, natomiast nie dotyczy własnoręcznego podpisu ww. osoby. W przypadku każdego z...

 • KIO 1807/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ... i oceny oferty przystępującego, jako oferty najkorzystniejszej, gdyż nie zmienia treści oferty przystępującego – tak jak wskazano powyżej, omyłka ta nie odgrywa żadnej roli ani w świetle oceny faktów, ani też zastosowania prawa. Odwołujący nie wykazał...

 • KIO 1747/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ...Pan K. (…) pełnił przedmiotową funkcję na tym kontrakcie od dnia 19.01.2018r. (…) Podkreślić należy, że wskazana powyżej omyłka pozostaje bez jakiegokolwiek wpływu na tok postępowania czy decyzje Zamawiającego tj. w szczególności niezależnie od omyłki p. K...

 • KIO 1739/18

  Orzeczenia KIO, 12-09-2018

  ... w ww. zakresie choćby z tego powodu, że nawet jeśli interpretacja formularza dokonana przez Odwołującego jest poprawna, to omyłka oferty Kamsoft winna być poprawiona, a tym samym potencjalny błąd Zamawiającego nie mógł mieć wpływu na wynik postępowania, o...

 • KIO 1691/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... Odwołującego także w zakresie tej pozycji, bowiem mamy do czynienia z omyłką, która powinna zostać przez Zamawiającego sanowana w trybie art. 87 ust...ww. przepisu oraz art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2 Pzp, omyłka uregulowana w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp nie musi być ...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... Izby w tym przypadku taka sytuacja zachodzi – nie ma bowiem wątpliwości, że nie było to celowe działanie wykonawcy, lecz błąd (omyłka) przy sporządzaniu oferty, a sama karta FC jest jedynie jednym z wielu komponentów oferowanych w ramach zamówienia, nie...

 • KIO 1725/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... zamawiającego, gdyż oznacza to, że zamawiający dokonał zmiany wbrew oświadczeniu wykonawcy A i że nie była to oczywista omyłka wykonawcy A, ale w pełni świadome oświadczenie woli. Reasumując odwołujący podkreślił, że ze względu na fakt, że zaoferowane...

 • KIO 1650/18

  Orzeczenia KIO, 05-09-2018

  ...p., jako że nie mamy tutaj do czynienia z tzw. omyłką w ofercie, prowadzącą do jej niezgodności z SIWZ, której poprawienie... doszło do technicznej zamiany pozycji i jest to oczywista omyłka, co bezpośrednio wynika z zawartości obu pozycji, w korelacji...

 • KIO 1625/18

  Orzeczenia KIO, 30-08-2018

  ... o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Z omyłką mamy do czynienia w sytuacji, gdy zamawiający może dokonać...jest zatem, aby przy ocenie czy mamy do czynienia z omyłką, nie ulegało żadnej wątpliwości, że złożenie oświadczenia woli o ...

 • KIO 1598/18

  Orzeczenia KIO, 30-08-2018

  ...jest zgodna z treścią SIWZ, a obarczona jest wyłącznie nieistotnymi dla postępowania brakami, będącymi wynikiem omyłki. Co prawda omyłka ta (brak złożenia wykazu do formularza ofertowego) formalnie uznana mogła zostać za niezgodność oferty z SIWZ, jednakże...

 • KIO 1624/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ... ultrasonograficznej, które muszą być znane Zamawiającemu, z łatwością można ustalić, że w pytaniu Odwołującego zaistniała oczywista omyłka pisarska. Z definicji, Tryb B przedstawia anatomię obrazu w dwóch wymiarach i charakteryzuje się jednostką obr/sek...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp nie wskazuje, że omyłka ma być oczywistą, w odróżnieniu od art. 87 ust. 2 pkt...jest przytoczone w odwołaniu, zaś w drugim określając zaistniały brak omyłką pisarska i podając brakujący numer wersji oprogramowania. W zakresie podanie...

 • KIO 1568/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...Serweru Rack Typ 1 i Typ 3 oferuje Windows 2012. Nie było to działanie zamierzone, a jedynie nieumyślna omyłka techniczna, która wynikała z obszerności oferty oraz wielości pozycji do wypełnienia. W jego ocenie nieracjonalnym działaniem byłoby zaoferowanie...

 • KIO 1561/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...Zamówienia (…) Wykonawca dwukrotnie w treści udzielonej odpowiedzi podaje, iż: 1. „... informuje niniejszym, iż omyłkowo (oczywista omyłka pisarska) zatytułował błędnie ofertę... " (1 strona wyjaśnień), 2. „Wykonawca również omyłkowo - wskutek innej omyłki...

 • KIO 1570/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... datę Etapu Realizacji nr 10 – dostawa pomp wody grzewczej OPS 5- 8, 27-03-2019r. Wykonawca wyjaśnia, że nastąpiła oczywista omyłka pisarska. Termin realizacji Etapu Realizacji nr 10 – dostawa pompy wody grzewczej OPS 5-8 powinien być równy 26-03-2019...

 • KIO 1487/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Sygn. akt KIO 1487/18 19 Błąd w obliczeniu ceny to inny niż omyłka rachunkowa błąd w obliczeniu, polegający na przyjęciu niewłaściwych danych wynikających np. z nieprawidłowego ustalenia stanu faktycznego (tak też...

 • KIO 1541/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...Odwołujący wykazał, że wzmianka o ewentualnym i częściowym skorzystaniu z istniejącego przejazdu kolejowego użyta w Wyjaśnieniach 2 była omyłką, która w żaden sposób nie mogła rzutować na ocenę poprawności wyjaśnień. Po pierwsze, w tych miejscach wyjaśnień...

 • KIO 1486/18, KIO 1510/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... kotłów, a zatem swoim oświadczeniem woli obejmował obydwa modele kotłów wskazane w wyjaśnieniach. Nie jest zatem omyłką przedstawienie w ofercie urządzenia Viessmann Vitodens 111-W. Okoliczność, iż samodzielnie, wbrew zapisom SIWZ, przyjął, iż Zamawiający...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij