• KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...przepisu oraz art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2 Pzp, omyłka uregulowana w art. 87 ust 2 pkt 3 Pzp nie musi być ... nie zaś w treści wyjaśnień, a w przedmiotowym przypadku wskazana omyłka dotyczy złożonych przez odwołującego wyjaśnień. W związku z tym zarzut naruszenia...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... dla Pakietu nr I z dnia 16.03.2018 roku wystąpiła omyłka pisarska i w ramach punktacji przyznanej Ofercie Nr 3 , w poz...badania nie są wykonywane z zastosowaniem odczynników” i tutaj chyba pomyłka, winno być IVD a jest VID. Zwracam uwagę również na...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... warstwę mrozoochronną wyrażona w m3 daje nam liczbę 85.360 m3. Gdyby nawet założyć, że w udzielonych wyjaśnieniach Polaqua zaszła omyłka w jednostce (zamiast m3 podano m2), to Polaqua w swojej ofercie musiałaby założyć wykonanie 651.260 m2 (143.275 m3...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... D. J.. Nawet więc gdyby uznać, że Wykonawca nie podał nieprawdziwych informacji (tzn. nie było żadnego zawinienia tylko omyłka, ale obiektywnie informacje te nie potwierdzają spełniania warunku udziału w postępowaniu), to i tak w JEDZ figuruje D. J...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ..., Wyjaśnień Odwołującego oraz treści FCS SIWZ winien zostać potraktowany jako inna omyłka w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP i podlegać... faktycznym sprawy trudno nie uwzględniać, że sporna omyłka to omyłka w wypełnieniu Formularza, co do jednego z wielu...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ..., że Odwołujący zastosował się do zapisów SIWZ. Mając na względzie, że omyłki w ofercie Odwołującego kwalifikują się jako oczywista omyłka rachunkowa Izba uznała za niezasadny zarzut podniesiony z ostrożności procesowej naruszenia art. 87 ust. 2 pkt 3 54...

 • KIO 673/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... wpisanych w kolumnie „cena jednostkowa brutto” dodać podatek VAT, co spowoduje, że kwoty w tej kolumnie zostaną poprawione, jako „inna omyłka” z 47.130,62 zł na 57.970,66 zł. W tym kontekście przede wszystkim należy podkreślić, że wyłącznie oświadczenie...

 • KIO 681/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... przełącznika sieciowego i nie jest on zgodny z zapisami w OPZ. Zamawiający zakłada, że w pytaniu odwołującego wystąpiła pomyłka drukarska, ponieważ błędnie podane są przepustowości portów (10GB/s z 10Gb/s i 10GB z 10Gb). Dodatkowo odwołujący błędnie...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... kabel YDY nie spełniający wymagań zawartych w STWiORB – co wskazuje, że mamy w tym wypadku do czynienia z omyłką mającą swoje źródło w niejednoznacznych postanowieniach załącznika nr 2d do oferty, co zostanie wykazane w dalszej części niniejszego...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  ... na cenę oferty - cena ta pozostaje niezmienna. Omyłka nie ma również żadnego wpływu na zakres zobowiązania wykonawcy... zawartych w ofercie, nie miał najmniejszego problemu z ustaleniem, że omyłka polega na podaniu w pozycjach od VI do VIII kwoty niższej o...

 • KIO 615/18, KIO 626/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... wartości, z uwzględnieniem powyższej omyłki, są zgodne z treścią SIWZ (z poszczególnymi wymiarami wskazanymi w punkcie 19 OPZ). Przedmiotowa omyłka ma charakter oczywisty. Dodatkowo, dla punktu 4.3 załącznika nr 4b do SIWZ - drzwi kontenera w treści OPZ...

 • KIO 547/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ... dotyczącego pozycji nr 35 i uznała, że zbędne wpisanie lit. G w oznaczeniu oferowanego urządzenia jest omyłką. Potwierdza to oświadczenie producenta załączone do pisma procesowego przystępującego. O omyłce popełnionej przez przystępującego świadczy to...

 • KIO 494/18, KIO 501/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ... tych samych źródeł wiadomo, iż ten typ autobusu posiada maksymalną liczbę miejsc siedzących 25, a więc omyłka pisarska jest ewidentna”. Odwołujący wniósł o poprawienie zapisu. Na wezwanie Zamawiającego w zakresie dodatkowego potwierdzenia wskazanej liczby...

 • KIO 528/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ... stwierdziła, że wskazanie przez odwołującego symbolu systemu backup P/N: P- 12 ESSSTD-VS-P0000-00, czyli licencji typu GOVERNMENT, nie jest omyłką podlegającą poprawieniu przez zamawiającego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy P.z.p. Stosownie do art...

 • KIO 529/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ... w opisie warunku zawartym w rozdziale V pkt 1.2.3.1) lit. a) SIWZ. W ocenie Izby zaistniała omyłka mogła zostać wyjaśniona przez Odwołującego w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego. Obecnie konieczność taka już nie występuje, albowiem jak wskazano powyżej...

 • KIO 512/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ... w ofercie) kwotę wyższą dla Koordynatora niż wynikała z jego umowy, przy czym różnica ta była na korzyść Odwołującego i pomyłka ta nie ma wpływu na realność ceny ofertowej, gdyż faktycznie po zmianie tej kwoty Wykonawca powinien przyjąć mniejszy koszt...

 • KIO 485/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ...ze zm.) jest każdy inny błąd w obliczeniu ceny niż oczywista omyłka rachunkowa podlegająca poprawieniu na podstawie art 87 ust 2 pkt 2...Odwoławczej błędem w obliczeniu ceny jest każdy inny niż omyłka rachunkowa błąd w obliczeniu ceny, polegający na przyjęciu...

 • KIO 398/18

  Orzeczenia KIO, 16-03-2018

  ...gdzie w tle zawsze pojawia się fizyczne zjawisko ciśnienia. Zdaniem Odwołującego zapis o kapilarze bezciśnieniowej jest omyłką pisarską, gdyż wyklucza on zasadę działania, powszechnie stosowanego, wskaźnika temperatury zgodnego z normą PN-EN 50216-11:2009E...

 • KIO 403/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ... informacji powinien być rozstrzygnięty na mocy art. 87 ust 2 pkt 2 Pzp. Pozostałe braki jakie wskazał zamawiający są oczywistymi omyłkami pisarskimi i należy je rozpatrywać zgodnie z art. 87 ust 2 pkt 1 Pzp. W dniu 13 marca 2018 r...

 • KIO 250/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... w dniu 8 grudnia 2017 r. skierował pismo do wykonawcy Konsorcjum Kantar, w którym poinformował wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej. Omyłka dotyczyła błędnego przemnożenia pozycji 5 a) i b) oraz 7 b) w formularzu ofertowym, co w efekcie wpływało na...

 • KIO 380/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ..., że Odwołujący spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego a wskazana przez Zamawiającego omyłka może jedynie mieć wpływ na przyznawaną przez Zamawiającego punktację w Kryterium pozacenowym, Kryterium „Doświadczenie...

 • KIO 301/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ... razem rozpatrywać indywidualnie, a szczególnie biorąc pod uwagę treść całej oferty i również treść całej specyfikacji. W rozpoznawanym przypadku omyłka polega na załączeniu do oferty pierwotnego OPZ zamiast zmienionego pismem z 9.01.2018 r. Pismem tym z 9...

 • KIO 341/18

  Orzeczenia KIO, 08-03-2018

  ... zmiana oferowanego modelu urządzenia jest zmianą istotną i nie może zostać potraktowana, jako omyłka wykonawcy. Należy podkreślić, że pomyłka nie dotyczy jedynie błędnej numeracji, model oferowany…”. Na potwierdzenie tej informacji Zamawiającego (KGP...

 • KIO 268/18

  Orzeczenia KIO, 05-03-2018

  ... w zadaniu 1 wskazał projekt, który w rzeczywistości powinien zostać przedstawiony jako dwie odrębne dokumentacje. Omyłka polegająca na połączeniu dwóch dokumentacji w jedną nie jest wynikiem jakiegokolwiek zamierzonego działania Wykonawcy. Stwierdził, że...

 • KIO 290/18

  Orzeczenia KIO, 05-03-2018

  ... ofertowy. Zamawiający nie podzielił stanowiska, jakoby omyłka odwołującego miała charakter innej omyłki, wskazanej w... niż ta, dokonana przez zamawiającego. Powyższe powoduje, że omyłka miała charakter jednoznaczny, a tym samym mogła zostać poprawiona ...

 • KIO 1745/17, KIO 1746/17

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ... zarzut niezgodności treści oferty z SIWZ jest bezzasadny. Nawet jeżeli hipotetyczne przyjąć, że do oferty Odwołującego wkradła się omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ, to należałoby uznać, że ma ona nieistotny charakter (biorąc w szczególności...

 • KIO 196/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... dotyczą treści SIWZ. Wywodzi, że Zamawiający winien uznać, że ma do czynienia z błędem w obliczeniu ceny albo też oczywistą omyłką rachunkową. W efekcie winien ofertę DGT odrzucić albo poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, uwzględniając...

 • KIO 231/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ... w związku z tym z całą stanowczością istniejąca rozbieżność to 6 oczywista omyłka pisarska, która winna być poprawiona przez Zamawiającego w trybie art. 87...oraz art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, omyłka uregulowana w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp nie ...

 • KIO 119/18

  Orzeczenia KIO, 13-02-2018

  .... materiału całkowicie odmiennego od projektu nie może być traktowane jako omyłka w tym sensie, który nadaje jej przepis art. 87 Pzp...r., sygn. akt: XII GA 429/09). W świetle powyższego omyłka musi wynikać z błędu wykonawcy, co oznacza, że sformułowanie ...

 • KIO 165/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ....2, z tego fragmentu wynika, iż ów wydruk winien dotyczyć zakresu wymogów określonych dla procesora), zaś zaistniała niezgodność to omyłka o charakterze pisarskim. Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie. 15 W tym stanie rzeczy, Izba oddaliła...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij