• KIO 196/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... dotyczą treści SIWZ. Wywodzi, że Zamawiający winien uznać, że ma do czynienia z błędem w obliczeniu ceny albo też oczywistą omyłką rachunkową. W efekcie winien ofertę DGT odrzucić albo poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, uwzględniając...

 • KIO 119/18

  Orzeczenia KIO, 13-02-2018

  .... materiału całkowicie odmiennego od projektu nie może być traktowane jako omyłka w tym sensie, który nadaje jej przepis art. 87 Pzp...r., sygn. akt: XII GA 429/09). W świetle powyższego omyłka musi wynikać z błędu wykonawcy, co oznacza, że sformułowanie ...

 • KIO 165/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ....2, z tego fragmentu wynika, iż ów wydruk winien dotyczyć zakresu wymogów określonych dla procesora), zaś zaistniała niezgodność to omyłka o charakterze pisarskim. Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie. 15 W tym stanie rzeczy, Izba oddaliła...

 • KIO 148/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ..."omyłki". Z założenia zatem umyślne zastosowanie w ofercie materiału całkowicie odmiennego od projektu nie może być traktowane jako omyłka w tym sensie, który nadaje jej przepis art. 87 Pzp”, po drugie poprawienie niezgodności nie spowoduje istotnych zmian...

 • KIO 112/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ... spółki Niro i EC. Natomiast zupełnie nieprzekonująca i przecząca zdrowemu rozsądkowi jest argumentacja odwołania jakoby powyższa omyłka uniemożliwiała ustalenie jacy wykonawcy złożyli ofertę. Z treści odwołania wynika, że de facto również Odwołujący nie...

 • KIO 129/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ... w stosunku do treści oferty. W konsekwencji, powyższe okoliczności wskazują, iż błędu w ofercie odwołujacego nie można zakwalifikować jako „inna omyłka„ co skutkuje brakiem możliwości poprawienia jej w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. W ocenie Izby nie...

 • KIO 122/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... w opisie nakładów pozycji opisanych normami KNR. W sprawie wystąpiły zatem niezgodności pomiędzy treścią oferty a siwz, a nie omyłka wynikająca z braku staranności, lub spowodowana niecelowym działaniem wykonawcy, o jakiem mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3...

 • KIO 94/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp. W ocenie Odwołującego, uzasadnieniem dla powyższego pozostaje fakt, że ewentualna omyłka miała charakter oczywisty, co wprost potwierdzały złożone przez Odwołującego wyjaśnienia, a także informacje, które Zamawiający mógł uzyskać...

 • KIO 2746/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... – na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp – muszą zostać spełnione następujące przesłanki. Przede wszystkim omyłka nie może być wynikiem świadomego, zamierzonego działania wykonawcy, poprawienie takiej omyłki nie spowoduje istotnych zmian w treści...

 • KIO 95/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... postępowanie, które przyniosło niepożądane skutki. W przeciwieństwie do błędu, który ma duży ciężar gatunkowy omyłka w rozumieniu słownikowym to pomyłka, zwykle drobna(vide: Słownik Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN, tom III, wyd.2007). Wykładnię...

 • KIO 75/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ...LEX nr 2182666. W związku z powyższą argumentacją w złożonej przez wykonawcę — odwołującego ofercie mamy do czynienia z omyłką pisarską. Jako, że ustawa prawo zamówień publicznych posługuje się pojęciem omyłki pisarskiej, jednak nie wyjaśnia znaczenia tego...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ...nie mamy w tym przypadku do czynienia z jakąkolwiek z podlegających poprawianiu omyłek. Nie jest to w ocenie Odwołującego oczywista omyłka rachunkowa, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, gdyż „oczywistość” omyłki rachunkowej utożsamiana jest z...

 • KIO 29/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  .... 3 ostatni akapit Odwołania). Nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem, że oświadczenie to miałoby być kwalifikowane jako „omyłka", a obowiązkiem Zamawiającego miało być wezwanie Odwołującego do „uzupełnienia dokumentów' bądź złożenia wyjaśnień w trybie art...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... trzech miejsc po przecinku świadczy o tym, że nie była to omyłka tylko celowe działanie Sprint S.A., c) „wobec tego należy jednoznacznie...miejsc po przecinku co świadczy o tym, że nie była to omyłka tylko celowe działanie Sprint S.A., mając na względzie, że...

 • KIO 4/18, KIO 5/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  .... 3. Art. 87 ust. 2 pkt 3 – przez niepoprawienie w ofercie Odwołującego innej omyłki niebędącej oczywistą omyłką pisarską i rachunkową, polegającej na niezgodności jego oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a przy tym niepowodującej...

 • KIO 2686/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  .... 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp oraz art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp. Usankcjonowanie tego błędu jako omyłka nieistotna oznaczałoby, że złożone deklaracje co do zawarcia umowy o pracę w treści oferty są nieistotne i dopuszczalne będzie dokonywanie...

 • KIO 2669/17, KIO 2670/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ... oferty (pkt 3). Brak zaoferowania kompletnego przedmiotu zamówienia oraz wymaganej gwarancji nie podlega sprostowaniu jako oczywista omyłka pisarska, Zamawiający nie ma bowiem podstaw do przyjęcia, jakie brzmienie miał zamiar nadać ofercie Odwołujący...

 • KIO 2651/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ... czujnika odpowiadającego za wykrycie przepełnienia tacy odbiorczej. Jak wyjaśnił Zamawiający podczas rozprawy była to jego omyłka, niemniej przeprowadzony test wykazał, że drukarka po zapełnieniu tacy odbiorczej zatrzymała się i zasygnalizowała błąd...

 • KIO 2673/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... się 358.152 zł, a nie 298,460 zł. Wskazany błąd w obliczeniu ceny nie może być traktowany jako oczywista omyłka rachunkowa (art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp), gdyż w sytuacji, gdy możliwe jest poprawienie błędu na kilka sposobów, co...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... 150/12, KIO 1645/12, KIO 1413/13). Przykładowo w wyroku w sprawie o sygn., akt 54/11, Izba wskazała, iż: "omyłka poczyniona przez wystawcę gwarancji wadialnej (...) nie powoduje nieważności, czy też w ogóle braku zabezpieczenia oferty w wadium (...) Izba...

 • KIO 2574/17, KIO 2576/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... ma też powodu, by nie uznać działania wykonawców za omyłkę, a nie celowe przekroczenie ustalonego przez Zamawiającego limitu. Czy omyłka ta jest istotna, skoro nie wpływa na cenę globalną oferty ani termin płatności (Zamawiający sam stwierdził, że nie ma...

 • KIO 2590/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ... 37 instrukcji. Stwierdził też, że informacje zawarte w ofercie dotyczące pomiaru EtCO2 i wydruku obserwacji krzywej EtCO2 były omyłkami. 10 Na podstawie dokumentacji akt sprawy oraz biorąc pod uwagę stanowiska stron zaprezentowane w trakcie rozprawy, Izba...

 • KIO 2470/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... z innych pozycji. W pierwszej kolejności należy wskazać, że Odwołujący nie zgłaszał, że w jego ofercie występuje omyłka. Zarzut związany z wystąpieniem omyłki w ofercie Odwołującego nie został postawiony w odwołaniu. Swoje twierdzenie o omyłkowym podaniu...

 • KIO 2483/17, KIO 2484/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ..., jak również sumy łącz zapasowych oraz sumarycznej wartości przepustowości łączy dla łącz zapasowych w Mbps. Wskazywał, że omyłka przełożyła się na pozostałe przeliczenia, gdyż z uwagi na większą ilość łączy o większej przepustowości zwiększyła się także...

 • KIO 2523/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ...samej omyłki, a jedynie fakt przypisania mu Sygn. akt KIO 2523/17 14 przez Odwołującego celowości takiej sytuacji, gdyż omyłka, co do zasady, ma charakter incydentalnego zdarzenia, a nie zamierzonego działania. Powyższe udowadnia sam Odwołujący popełniając...

 • KIO 2491/17, KIO 2511/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ... podatku od towarów i usług, z tym zastrzeżeniem, że nawet w takim przypadku wspomniana wadliwość może również być kwalifikowana jako omyłka (zob. uchwały SN z 20 października 2011 r., sygn. akt III CZP 52/11 i III CZP 53/11, Legalis nr 381497...

 • KIO 2478/17, KIO 2480/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... w siwz wymogi dotyczące serwerów spełniają serwery tylko firmy Lenovo. Odwołujący wskazał przy tym, że w odwołaniu nastąpiła omyłka polegająca na wskazaniu firmy Dell, niemniej jednak podtrzymuje zarzut dotyczący tego, że parametry te wskazują tylko na...

 • KIO 2430/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... wiadomo o dacie publikacji obwieszczenia tekstu jednolitego Kodeksu pracy nie może być w naturalny sposób przyjęte za oczywistą omyłką lub błąd pisarski. Nie jest obiektywnie możliwe ustalenie numeru wydania organu promulgacyjnego na 2 miesiące przed jego...

 • KIO 2408/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  .... Zdaniem Odwołującego brak wyceny elementu robót - a w omawianym przypadku brak ujęcia szynoprzewodów - nie jest omyłką, lecz istotnym brakiem oświadczenia woli - a powyższe według Odwołującego przesądza o konieczności odrzucenia oferty wykonawcy na...

 • KIO 2475/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  ... polegający na przyjęciu niewłaściwych danych do jej obliczenia. Pod pojęciem błędu w obliczeniu ceny należy rozumieć każdy inny niż oczywista omyłka rachunkowa, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, błąd w obliczeniu ceny. Błędem takim w...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij