• KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... – 1.5 w pkt 2.2.1 zamawiający wskazał na wymóg kamienia 2,5 Mg/m3) zamawiający wyjaśnił, że jest to omyłka pisarska, która zostanie przez zamawiającego poprawiona, zaś Izba nie znalazła podstaw, aby nie dać wiary temu wytłumaczeniu, skoro w innych...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... piśmie procesowym wniósł o oddalenie odwołania wskazał, że w zakresie Szafy Rack typu-2 zaistniała po jego stronie oczywista omyłka pisarska, gdyż oferował szafę o szerokości 600mm, co potwierdziło jego oświadczenie zawarte w pkt. RACK-03. W zakresie...

 • KIO 31/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... odrzucenie oferty odwołujący 9.01.2019 r. wniósł odwołanie. Izba stwierdza, że zamawiający nie wziął pod uwagę, że zaistniała omyłka w zakresie wpisania w jednym miejscu oferty numeru 601 zamiast numeru 602 oraz dołączenia do oferty sensu largo (zwłaszcza...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... jest składanie przez konsorcjum wyjaśnień co do osób uprawnionych do reprezentacji spółki Vertical, a także, że omyłka ta nie wymaga w świetle innych dokumentów, którymi dysponował zamawiający poprawienia. Takie podejście przy ocenie składanych przez...

 • KIO 11/19

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... SIWZ wskazuje na objęcie zarzutem także Załącznika nr 1 do SIWZ. Ponadto, Odwołujący wyjaśnił, że w treści odwołania wkradła się omyłka polegająca na wskazaniu na Załącznik nr 4 zamiast Załącznika nr 1 do SIWZ. Wyjaśnienia te Izba uznała za wiarygodne z...

 • KIO 2613/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ..., w tym obowiązującego na terenie kompleksu systemu ochrony – nie sposób zgodzić się z Odwołującym, że incydenty te to „omyłka”. Ad. 2. Poświadczanie nieprawdziwych informacji zawartych w liście osób uczestniczących w realizacji zamówienia oraz odmowa nie...

 • KIO 2648/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ... być potraktowane jako działanie bądź pozorne, a przez to nieważne zgodnie z art. 83 KC bądź obarczone niedającą się usunąć pomyłką w ofercie, a z całą pełnością sprzeczne z dobrymi obyczajami. Odwołujący zarzuca równocześnie, że właśnie z uwagi na zapisy...

 • KIO 2687/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ...jeżeli uznać, że w ofercie wykonawcy Laser 1 s.c. wystąpiła omyłka, to nadawała się ona do konwalidowania w trybie art. 87 ... albowiem przyjąć należałoby, że w ofercie wystąpiła inna omyłka, której poprawienie nie powodowałoby istotnych zmian w treści oferty...

 • KIO 2635/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ...10,8 mln zł, która w tym wypadku mogła być po prostu omyłką. Gdyby te wartości był podważane, wnosi o przeprowadzenie dowodu z zeznań...tej wartości na kwotę 10,8 mln złotych uzasadniając korektę omyłką. Powyższe, w ocenie Izby, jednoznacznie świadczy o braku...

 • KIO 2665/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... wymaganiami SIWZ. W ocenie Izby nie można braku podania przez Odwołującego wymaganych danych, identyfikujących objęty zamówieniem monitor, uznać za inną omyłką, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp. Jakkolwiek jest to niezgodność z SIWZ to...

 • KIO 2591/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ... zakresie normy podanej w treści Certyfikatu MID, albowiem nawet jeżeliby przyjąć, iż faktycznie mamy tu do czynienia z omyłką, to nie jest to omyłka wykonawcy w treści oferty sensu stricte, do którego to pojęcia odnosi się ww. regulacja ustawy Pzp (a nie...

 • KIO 2618/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ..., że w stanie faktycznym sprawy mamy do czynienia z inną omyłką w rozumieniu art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp podlegającą...podkreślał na rozprawie Zamawiający oraz Przystępujący, powyższa omyłka była skutkiem wadliwego kopiowania modelu urządzenia, a...

 • KIO 2607/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ... na sfinansowanie zamówienia kwotę zbyt niską, ale z jakiejś przyczyny zakomunikował wykonawcom kwotę wyższą (np. omyłka pracownika przy odczytaniu kwoty, jak twierdził zamawiający w odpowiedzi na odwołanie), jednakże bierność zamawiającego w tym...

 • KIO 2597/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ... w Wysokiej [dalej „Strabag”] - podano także właściwy dla tej spółki numer KRS i NIP a zatem nie jest to pomyłka, c) przyjmując, iż zasoby udostępniły firmy WGB i SBL to jednak Mostmarpal nie będzie realnie korzystał z ich zasobów w...

 • KIO 2553/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  .... 2 pkt 3 ustawy Pzp poprzez poprawienie omyłki niepowodującej zmiany w treści oferty, podczas gdy zamiana kwot nie jest omyłką, a oczywistym zamierzonym błędem lub art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp poprzez poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej, podczas...

 • KIO 2538/18

  Orzeczenia KIO, 27-12-2018

  ... się ww. wzajemne relacje matematyczne między kwotami wskazanymi w formularzu ofertowym PRIDG. Powyższa analiza ma na celu wykazanie, że omyłka w treści oferty PRIDG zaistniała, ale nie jest oczywiste co ją wywołało i jak ją poprawić. Istnieją co najmniej...

 • KIO 2495/18

  Orzeczenia KIO, 14-12-2018

  ...ustawy Pzp. Z ostrożności procesowej, na wypadek uznania, że przedmiotowa omyłka nie spełnia wszystkich przesłanek uznania jej za oczywistą omyłkę pisarską, o...ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Stwierdzona omyłka nie powodowałaby żadnych zmian w treści oferty, ...

 • KIO 2472/18

  Orzeczenia KIO, 14-12-2018

  ... poprzez poprawienie w ofercie Konsorcjum Tractebel rzekomej oczywistej omyłki rachunkowej, mimo że błąd w ofercie Konsorcjum nie jest oczywistą omyłką rachunkową i nie może zostać konwalidowany przez Zamawiającego; 5. art. 82 ust. 3, art. 89 ust. 1 pkt 2...

 • KIO 2477/18

  Orzeczenia KIO, 13-12-2018

  ...a prawidłową wartości była wartość IK08. W związku z tym wykonawca zapytał, czy Zamawiający potwierdza, iż ten zapis to omyłka pisarska, a prawidłową wartością winna być IK08? Zamawiający wyjaśnił, że pkt 2.21 OPZ nie zawiera omyłki pisarskiej. Zamawiający...

 • KIO 1287/18, KIO 1290/18, KIO 1297/18, KIO 1301/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... wynosi 70 kg. Wyliczenie to jest następujące: 158 200 kg + (1502 osób x 70 kg ) = 263 340 kg. Wskazana omyłka jest omyłką rachunkową (błąd w obliczeniach matematycznych), jest oczywista i możliwa do poprawienia w oparciu o dane zawarte w samej ofercie...

 • KIO 2459/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ...Uznanie bowiem niezgodności treści oferty z SIWZ za omyłką stanowi wyjątek od ogólnej zasady, gdyż obowiązkiem ... Odwołującego, jakoby takie określenie stawki roboczogodziny nie było omyłką, ale zamierzonym działaniem Przystępującego, jest gołosłowne, nie ...

 • KIO 2456/18

  Orzeczenia KIO, 10-12-2018

  ... z instalacjami wewnętrznymi od 22 maja 2015 roku do 17 lutego 2015 roku. Odwołujący podejrzewa, że podane daty są oczywistą omyłką pisarską i funkcję kierownika pełnił on w istocie od 22 maja 2014 roku do 17 lutego 2016. Okres ten jest...

 • KIO 2439/18

  Orzeczenia KIO, 07-12-2018

  ... w ocenie odwołującego zaoferowanie w Pakiecie 1 w poz. 448 Syropu Prawoślazowego zamiast Syropu Sosnowego nie jest omyłką) zmieniło ofertę w istotnym zakresie. Oferta przed poprawieniem omyłek i po ich poprawieniu zmieniła zakres przedmiotowy świadczenia...

 • KIO 2447/18

  Orzeczenia KIO, 06-12-2018

  ..., brak uwzględnienia w ofercie ww. pozycji nie jest omyłką, którą można poprawić, lecz wadą oferty, powodującą niezgodność... zawarcia w kosztorysie ofertowym ww. pozycji nie jest omyłką, lecz istotnym brakiem oświadczenia woli niemożliwym do skorygowania ...

 • KIO 2394/18

  Orzeczenia KIO, 04-12-2018

  ... należało traktować taką gwarancję jako wadliwe wniesienie wadium. W ocenie zamawiającego nie może zostać potraktowany jako nieistotny albo jako omyłka, która nie ma wpływu na ocenę złożonej oferty. Jak wskazał Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 9...

 • KIO 2337/18

  Orzeczenia KIO, 29-11-2018

  ... przyjmuje się, że o tym, czy 17 poprawienie omyłki powoduje istotne zmiany w treści oferty decyduje nie fakt, czy omyłka dotyczy istotnych elementów zamówienia, ale to, czy w istotny sposób zmienia się oświadczenie woli wykonawcy zawarte w ofercie. Tym...

 • KIO 2327/18

  Orzeczenia KIO, 28-11-2018

  ... wywoławczej (zob. § 6 ust. 1 i 3 Regulaminu). Izba zgodziła się jednak z Zamawiającym, 13 że owa omyłka nie uniemożliwiła wzięcia udziału, bądź kontynuowania aukcji, czego dowodem była próba złożenia postąpienia przez przystępujące po stronie Odwołującego...

 • KIO 2269/18, KIO 2290/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  ... bowiem nie można stwierdzić, by wymóg określony w pkt 2c OPZ był niejednoznaczny czy mógł być interpretowany jako pomyłka Zamawiającego, nie stoi też w sprzeczności z innymi zapisami SIWZ. Nie jest racjonalnym przyjęcie, że wykonawca przygotowujący ofertę...

 • KIO 2225/18, KIO 2241/18

  Orzeczenia KIO, 16-11-2018

  ... i cel Izba uznała, że punkt 9 zawiera odwołanie do ustępu 5, wskazanie ustępu 8 w § 24 ust. 9 jest omyłką. Katalog przyczyn stanowiących podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego uregulowany jest w sposób zgodny z prawem. W żaden sposób...

 • KIO 2210/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ....03.2018 r., sygn. akt KIO 485/18, gdzie podano, że „Błędem w obliczeniu ceny jest 13 każdy inny niż omyłka rachunkowa błąd w obliczeniu ceny, polegający na przyjęciu niewłaściwych danych do jej obliczenia, wynikający np. z nieprawidłowego ustalenia stanu...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij