• KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... Pzp do złożenia w oryginale zobowiązania podmiotu trzeciego oraz JEDZ dot. tego podmiotu.” Jeśli w/w punkt jest omyłką pisarską i Wykonawca nie polega na zdolnościach podmiotów trzecich – Zamawiający wzywa do złożenia JEDZ wszystkie podmioty gospodarcze...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... w 2011 r. Przystępujący podkreślił, że żaden z zarzutów przedstawionych powyżej nie został przez Odwołującego udowodniony, a jedynie wykryta omyłka pisarska jest nieistotna i bez znaczenia dla oceny oferty A. w świetle kryterium oceny ofert. Wykonawca T.P...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ... omyłki rachunkowej – do tego, jak wynika z doświadczenia Izby, taka sytuacja (błędnego podania kwoty podatku czy kwoty brutto) jest typową omyłką rachunkową pojawiającą się w ofertach. Błąd w obliczeniu ceny, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy...

 • KIO 2016/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ..., a jednocześnie nie może zostać poprawione w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy P.z.p. jako inna omyłka wykonawcy. 4. Błąd w obliczeniu ceny w ofertach wykonawców A. P. i C. Odwołujący zaznaczył, że przyjmując, iż ceny podane...

 • KIO 2005/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...: ręczne zasypywanie wykopów, powinno być: zasypywanie wykopów spycharkami), niemniej jednak stwierdził, że jest to omyłka niepowodująca istotnych zmian w treści oferty, którą zamawiający będzie zobowiązany poprawić. W konsekwencji, powyższa niezgodność...

 • KIO 2003/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...m.in. z tej przyczyny, że osobą uprawnioną do reprezentacji obydwu podmiotów jest ta sama osoba (M. B.) i nastąpiła pomyłka co do wystawienia referencji na właściwy podmiot. Odwołujący przyznał również, że na podstawie pisma zamawiającego z dnia 25.08.2017...

 • KIO 2004/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...do poprawienia omyłki w ofercie, tj. zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP. W ofercie Odwołującego pojawiła się taka omyłka. W ofercie niefortunnie zostało ujęte, że podany przez niego termin 24 dni na uzyskanie certyfikatu jest liczony od podpisania umowy...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... sprawy ulicy G. gdzie długości 1,1, km a długość chodnika 550 metrów bieżących to stwierdzam, że jest to tylko pomyłka. Na pewno wykonawca ma obowiązek obsługi chodnika po obu stronach jezdni na całej długości. Oświadczam, że w ubiegłym roku przetarg...

 • KIO 1965/17, KIO 1966/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... z którym zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błąd w obliczeniu ceny. Błąd w obliczeniu ceny to inny niż omyłka rachunkowa błąd w obliczeniu, polegający na przyjęciu niewłaściwych danych, wynikający np. z nieprawidłowego ustalenia stanu faktycznego...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... samych zespołów. Okoliczność ta przesądza bowiem, że nie mamy do czynienia z wprowadzeniem Zamawiającego w błąd – a jedynie omyłką polegającą na powieleniu tej samej wartości – wbrew treści wyjaśnień i modyfikacji SIWZ ujętych w odpowiedziach na pytania o...

 • KIO 1935/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ... w ofercie niezgodność ze stanem rzeczywistym ma charakter kwalifikowany, bowiem jest błędem w obliczeniu ceny, a nie omyłką niepowodującą istotnych zmian w umowie. Nadto, wymaga wskazania, że zmiana ceny poprzez wprowadzenie innej niż zaoferowana stawka...

 • KIO 1927/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ... (W. Zamawiający prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P. R.-B. Z. W.z z siedzibą w R.), wobec czego omyłką Odwołującego było wpisanie w przypisie pod wykazem, że zamówienie to zrealizował Odwołujący. Z kolei w drugim przypadku Odwołujący odwołał...

 • KIO 1882/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...przywołany w odpowiedzi na odwołanie - Załącznik 3a Opis funkcjonalny systemu – został określony przez Zamawiającego - jako omyłka pisarska. Izba nie stwierdziła takiego załącznika w dokumentacji postępowania). Wskazując w pierwszej kolejności na treść pkt...

 • KIO 1901/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ... Konsorcjum I. z 24.08.2017r. dotyczące m.in. inwestycji Oczyszczenia ścieków na Podhalu oraz próba wykazania, że nastąpiła pomyłka w nazwie inwestycji Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. P(1) i próba wykazana kolejnej, nowej inwestycji” (str. 6 tiret...

 • KIO 1833/17

  Orzeczenia KIO, 20-09-2017

  ... było przywołanie pkt 6 i 10 z SIWZ, czyli napęd elektromechaniczny. Użycie formuły elektrohydrauliczny jest oczywistą omyłką. Intencją było przywołanie postanowień SIWZ. Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania. Odnosząc się do wywodów pełnomocnika...

 • KIO 1839/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... ust. 1 czy ust. 1a 6 Pzp. Jednocześnie zaoferowanie odmiennego od wymagań zamawiającego przedmiotu zamówienia nie można nazwać omyłką wymuszającą jego poprawę na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Zamawiającemu nie są znane ceny poszczególnych elementów...

 • KIO 1831/17, KIO 1845/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ....2 pkt 1) ustawy PZP poprawieniu podlegają jedynie OCZYWISTE omyłki pisarskie. Zgodnie z orzecznictwem KIO oczywistą omyłką pisarką jest taka omyłka względem której: 1/ jest oczywiste, iż wystąpiła, tzn. jest łatwa do dostrzeżenia oraz nie powinna budzić...

 • KIO 1858/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ... sygn. akt: KIO 841/14 z dnia 09.05.2014 r. że „możliwość poprawy drobnych błędów nie ma charakteru nieograniczonego. Omyłka musi być jasna, oczywista, nie budząca jakichkolwiek wątpliwości, a ponadto musi wynikać z danych zawartych w samej ofercie bez jej...

 • KIO 1808/17, KIO 1809/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ...dokonywane w toku badania i oceny ofert aż do momentu wyboru oferty najkorzystniejszej. Jak wynika z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, omyłka w rozumieniu art. 87 ust 2 pkt 3 Pzp może także dotyczyć wyliczenia ceny, o ile nie powoduje istotnych zmian...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... nie wskazują na to, aby Wykonawcy Konsorcjum Comarch i SkyToll znajdowali się w zmowie przetargowej. Co więcej, ewentualna omyłka o charakterze technicznym w JEDZ innego wykonawcy tj. Comarch Polska S.A. nie powinna powodować wykluczenia innego wykonawcy...

 • KIO 1785/17

  Orzeczenia KIO, 13-09-2017

  ... oraz nazwy podwykonawców. W związku z powyższym Izba dała wiarę wyjaśnieniom Przystępującego składanym w toku rozprawy, że była to jedynie omyłka wynikająca z tego, że T.P. Sp. z o.o. i T.A. GmbH po raz pierwszy składały oferty w...

 • KIO 1807/17

  Orzeczenia KIO, 12-09-2017

  ... można zakwalifikować do oczywistej omyłki pisarskiej o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 1 PZP. Oczywistą omyłką pisarską, jest niezamierzona niedokładność nasuwająca się każdemu, bez przeprowadzania dodatkowych ustaleń. Przy czym może to być błąd literowy...

 • KIO 1774/17

  Orzeczenia KIO, 11-09-2017

  ... tj. wpływający na ocenę zakresu zobowiązania wykonawcy, która to niezgodność nie nadaje się do poprawienia jako inna omyłka niewpływająca na treść oferty. W sytuacji, gdy treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta...

 • KIO 1573/17, KIO 1584/17

  Orzeczenia KIO, 04-09-2017

  ... Usługi Modyfikacji stanowi 58% ceny oferty. Zamawiający nie mógł odrzucić oferty, gdy niezgodność z treścią siwz jest w istocie omyłką określoną w art. 87 ust. 2 lit. c ustawy Pzp polegającą na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian...

 • KIO 1632/17, KIO 1662/17

  Orzeczenia KIO, 01-09-2017

  ... nie uwzględnia wszystkich kosztów realizacji przedmiotu zamówienia i tym samym treść oferty jest niezgodna z treścią z SIWZ. Omyłka polega na tym, że Zamawiający sam jest w stanie ustalić prawidłową treść oferty i tylko informuje wykonawcę o poprawieniu...

 • KIO 1708/17

  Orzeczenia KIO, 01-09-2017

  ...wskazała, że wskazanie członka konsorcjum jako podwykonawcy było omyłką, zaś brak uzupełnienia wartości w pkt. 2 ... stoi na stanowisku, iż nie mamy tu do czynienia z omyłką po stronie wykonawców. Wykonawcy w złożonych wyjaśnieniach potwierdzili, iż świadomie...

 • KIO 1664/17

  Orzeczenia KIO, 30-08-2017

  ...1 do SIWZ. 7 W odpowiedzi, w piśmie z dnia 18 kwietnia 2017 r. wykonawca oświadczył, że takie stwierdzenie było omyłką i w załączeniu przedłożył „skorygowany” schemat układu wodnego czyli de facto nowy rysunek układu wodnego zawierający inne informacje niż...

 • KIO 1727/17

  Orzeczenia KIO, 29-08-2017

  ... przerzucać na Zamawiającego. Konkludując, Odwołujący wyraził zdanie, że brak podstaw do uznania, że w sprawie mamy do czynienia z omyłką w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt. 3 PZP. W tym przypadku nie jest możliwe poprawienie kosztorysu ofertowego Konsorcjum...

 • KIO 1706/17

  Orzeczenia KIO, 29-08-2017

  ...2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych jako omyłki. Pomijając już bowiem sam spór, czy jest to w ogóle omyłka w rozumieniu tego przepisu, czynność ta musiałaby polegać na ustaleniu przez Zamawiającego wartości szkoleń, co ewidentnie wykracza poza zakres...

 • KIO 1677/17

  Orzeczenia KIO, 29-08-2017

  ... wzajemnie sprzeczne. Izba po wysłuchaniu stanowisk zamawiającego i zgłaszającego przystąpienie uznała, że w zgłoszeniu przystąpienia wystąpiła omyłka pisarska, gdyż zarówno z treści przystąpienia jak i faktu, że oferta Przystępującego została wybrana jako...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij