• KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... Izby w tym przypadku taka sytuacja zachodzi – nie ma bowiem wątpliwości, że nie było to celowe działanie wykonawcy, lecz błąd (omyłka) przy sporządzaniu oferty, a sama karta FC jest jedynie jednym z wielu komponentów oferowanych w ramach zamówienia, nie...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp nie wskazuje, że omyłka ma być oczywistą, w odróżnieniu od art. 87 ust. 2 pkt...jest przytoczone w odwołaniu, zaś w drugim określając zaistniały brak omyłką pisarska i podając brakujący numer wersji oprogramowania. W zakresie podanie...

 • KIO 1487/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Sygn. akt KIO 1487/18 19 Błąd w obliczeniu ceny to inny niż omyłka rachunkowa błąd w obliczeniu, polegający na przyjęciu niewłaściwych danych wynikających np. z nieprawidłowego ustalenia stanu faktycznego (tak też...

 • KIO 1541/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...Odwołujący wykazał, że wzmianka o ewentualnym i częściowym skorzystaniu z istniejącego przejazdu kolejowego użyta w Wyjaśnieniach 2 była omyłką, która w żaden sposób nie mogła rzutować na ocenę poprawności wyjaśnień. Po pierwsze, w tych miejscach wyjaśnień...

 • KIO 1486/18, KIO 1510/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... kotłów, a zatem swoim oświadczeniem woli obejmował obydwa modele kotłów wskazane w wyjaśnieniach. Nie jest zatem omyłką przedstawienie w ofercie urządzenia Viessmann Vitodens 111-W. Okoliczność, iż samodzielnie, wbrew zapisom SIWZ, przyjął, iż Zamawiający...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... 2480 mm podano 2840 mm. 2. Zamawiający poprawił ww. omyłkę na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 1 Pzp (oczywista omyłka). Zdaniem Konsorcjum działanie takie było prawidłowe choć jednocześnie istniały w tym przypadku przesłanki zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 3...

 • KIO 1476/18

  Orzeczenia KIO, 13-08-2018

  ... nie miał podstaw do zatrzymania wadium, gdyż nieprzedłożenie dokumentów w terminie wynikało z nieprecyzyjnych żądań Zamawiającego, zaś omyłka, jakiej dopuścił się Odwołujący w deklaracji ma charakter drobnej oczywistej omyłki, która nie może wpłynąć na...

 • KIO 1477/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ...26 ust. 3 Ustawy Pzp. Odwołujący podkreślił, iż omyłka, na którą powołuje się Zamawiający, nie dotyczy samego ...pkt 2 Ustawy Pzp (wobec odrzucenia oferty Odwołującego). Odwołujący podkreślił, iż omyłka w formularzu „Wykaz stawek i narzutów" w pkt 2.12 w ...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...została uznana 9 przez Zamawiającego za zwycięską. Błąd lub omyłka w treści zawiadomienia nie rzutuje zatem na wynik dokonanej czynności...Podstawa dysponowania”. O ile w nazwie podanego sprzętu wystąpiła omyłka w pisowni (prawidłowa nazwa to City Ranger) to ...

 • KIO 1423/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... w treści tego pisma wyłącznie lidera konsorcjum, które złożyło ofertę w Postępowaniu. Zaistniała w tym zakresie omyłka w ocenie Składu orzekającego Izby nie ma jednak istotnego znaczenia dla stwierdzonej podstawy odrzucenia odwołania. Niezależnie od...

 • KIO 1437/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... uprawniony jest do dokonania poprawienia popełnionych w ofercie omyłek, jeżeli na podstawie treści oferty możliwe jest stwierdzenie, w jaki sposób omyłka powinna być poprawiona: Wyrok KIO z dnia 13 stycznia Sygn. akt KIO 1437/18 7 2012 r. sygn. akt: KIO...

 • KIO 1447/18, KIO 1448/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... w wyjaśnieniach z dnia 3.04.2018 r. Zamawiający mógł również samodzielnie stwierdzić, że nastąpiła oczywista omyłka na podstawie danych zawartych w formularzach „Kryteria pozacenowe” i „wykaz osób”. Informacje prezentowane w dokumentach wskazywały...

 • KIO 1443/18

  Orzeczenia KIO, 02-08-2018

  ...przez Przystępującego cen brutto i kwoty podatku VAT z dokładnością do czterech miejsc po przecinku jest możliwą do usunięcia inną omyłką polegającą na niezgodności oferty z SIWZ, która jest dopuszczalna o ile nie powoduje istotnych zmian w treści oferty 6...

 • KIO 1338/18

  Orzeczenia KIO, 24-07-2018

  ...III SIWZ.” SIWZ zawiera Wzór umowy, choć nie jest on oznaczony jako Tom II. - Odwołujący przyjął, iż jest to omyłka nie mająca wpływu na faktyczne wymagania Zamawiającego - niezależnie od przyjętej systematyki i numeracji - wzór umowy istnieje i obowiązuje...

 • KIO 1346/18

  Orzeczenia KIO, 24-07-2018

  ..., BGP204, BGP243 i brak informacji o cyrkulacji powietrza wewnątrz oprawy w karcie katalogowej jest oczywistą omyłką pisarską. Izba uznała za nieuzasadniony zarzut niespełnienia przez zaoferowane oprawy parametru braku dodatkowych osłon układu optycznego...

 • KIO 1381/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ..., oświadczeniach, załączonych do oferty. Jak 7 dalej zauważa Izba w tym wyroku: W przypadku braku podpisania formularza oferty nie zachodzi omyłka o jakiej mowa w tym przepisie (art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp), bowiem oferta niepodpisana jest z mocy...

 • KIO 1349/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ...Pzp, gdyż nawet biorąc pod uwagę okoliczność, iż charakter wynagrodzenia dla przedmiotowego zamówienia ma charakter ryczałtowy, to omyłka dotycząca sumy cen za podane w formularzu pozycje, słusznie została uznana za oczywistą omyłkę rachunkową i poprawiona...

 • KIO 1353/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... 150/12, KIO 1645/12, KIO 1413/13). Przykładowo w wyroku w sprawie o sygn. akt 54/11, Izba wskazała, iż: „omyłka poczyniona przez wystawcę gwarancji wadialnej (...) nie powoduje nieważności, czy też w ogóle braku zabezpieczenia oferty w wadium (...) Izba...

 • KIO 1275/18

  Orzeczenia KIO, 11-07-2018

  ... KIO z dnia 17 czerwca 2014r., sygn. akt KIO 1138 /14 wskazując, iż Izba wyraziła pogląd, oczywistą omyłką pisarską, jest taka omyłka, co do której nie zachodzą żadne wątpliwości, iż błędny zapis jest wynikiem przeoczenia lub niewłaściwego doboru słów. Za...

 • KIO 1248/18

  Orzeczenia KIO, 11-07-2018

  ...ich produkt zaoferowany 5 przez wykonawcę Axel. Odwołujący wskazał, iż omyłka nie ma charakteru pisarskiego jak twierdzi wykonawca a już z ...2 pkt 1 lub 3 ustawy Pzp. Izba wskazuje, iż z oczywistą omyłką pisarską, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 1 ...

 • KIO 1232/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ... numeru telefonu lub faksu oraz adresu poczty elektronicznej odwołującego (§ 4 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia), jak i oczywista omyłka w nazwie przedmiotu zamówienia (§ 4 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia - określenie przedmiotu zamówienia) nie wywołuje obowiązku...

 • KIO 1235/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ... 3 „cen trzyletnich” z kolumny 5. Odwołujący twierdził, że Zamawiający nie wyjaśnił przy tym, na czym miała polegać omyłka Odwołującego w określeniu cen jednostkowych w kolumnach 7, 8 i 9 formularza cenowego oraz czego dotyczy niezgodność pomiędzy treścią...

 • KIO 1206/18

  Orzeczenia KIO, 04-07-2018

  ...Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej Pana J.J. w ramach części 2 zamówienia. Odwołujący miałby szansę wyjaśnić, że pomyłka w zakresie wskazania okresu realizowania prac przez Pana J.J. miała charakter incydentalny, natomiast Odwołujący podjął szereg...

 • KIO 1185/18

  Orzeczenia KIO, 02-07-2018

  ... wadliwa kalkulacja ceny w pozycji 1.1.1. i 1.1.2. RCO nie mogła być skorygowana – poprawiona jako inna omyłka na podstawie żadnej z przesłanek z ust.2, a tym bardziej ust.1 przepisu art. 87 Pzp, a to oznacza...

 • I AGa 102/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-07-2018

  ...i później także jako PZP). Wbrew twierdzeniom pozwanego omyłka w kalkulacji ceny, związana z ewidentnym i widocznym...zastrzeżenie nie mogło w sprawie znaleźć zastosowania, skoro rzeczona omyłka powodowała istotną zmianę w treści oferty – przede wszystkim ...

 • KIO 1152/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... przez Dr Födisch Umweltmesstechnik AG określona na miesiąc grudzień 2017r. została wpisana omyłkowo. Poprawna data to styczeń/luty 2018r. Omyłka wynikała z faktu, że umowa była podpisana w listopadzie 2017, wstępne prace zaczęły się w grudniu 2017 a...

 • KIO 1178/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ...:17.05.2018 - kolumna nr 7: 03.04.2018. W kolumnie nr 6 „Czas realizacji początek m-c/rok” zaszła oczywista omyłka pisarska: zamiast 2018 powinno być 2017. W dniu 4 czerwca 2018 r., pismem datowanym na ten dzień, zamawiający poinformował odwołującego...

 • KIO 1204/18

  Orzeczenia KIO, 27-06-2018

  ...zamieścił w piśmie tabelę z polami „jest” i „powinno być". Omyłka nie miała wpływu na łączną wartość netto i brutto oferty, a... ceny. W ocenie Odwołującego odrzucenie jego oferty było bezpodstawne. Omyłka w jego ofercie nie wpływała w żaden sposób na łączną ...

 • KIO 1151/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... treści siwz, mimo, że Zamawiający był w posiadaniu informacji i dokumentów uprawdopodabniających, że oferta Odwołującego obarczona jest omyłką, zaś po poprawieniu omyłki oferta będzie zgodna z siwz i będzie odpowiadać treści siwz; 2. naruszenie przepisu...

 • KIO 1150/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ..."omyłki”. Z założenia zatem umyślne zastosowanie w ofercie materiału całkowicie odmiennego od projektu nie może być traktowane jako omyłka w tym sensie, który nadaje jej przepis art. 87 Pzp". po drugie poprawienie niezgodności nie spowoduje istotnych zmian...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij