• KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986), zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 20 lipca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 2018/S 138-315509. W dniu...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... w celu zagwarantowania możliwości prawidłowego oszacowania oferty. 9.3. dotyczy pkt 11.2.4) 2.2.7 ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu pkt 11.2.4) 2.2.7: Usługa Utrzymania i Usługa (Rozwoju) Modyfikacji finansowane będą przez Zamawiającego w...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... kosztów postępowania odwoławczego według norm przewidzianych przepisami prawa, w tym kosztów wpisu od odwołania. 4. Ogłoszenie. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 5.10.2018r. (nr publikacji: 2018/S...

 • KIO 2198/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ...zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie – dostawa leku octan glatirameru – 3 miesiące. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16 października 2018 roku pod numerem 2018/S...

 • KIO 2247/18

  Orzeczenia KIO, 07-11-2018

  ... 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 4 września 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 612570-N -2018. Dnia 30 października 2018...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ... Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie”. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 23 maja 2017 r., pod numerem 2017/S...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ... pn. „Przebudowa stadionu miejskiego w Białej Podlaskiej – I etap” (znak postępowania: ZP.271.3.3.2018.MCH2). Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11 lipca 2018 r. pod numerem 587391-N-2018. W dniu 5...

 • KIO 2141/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ... zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą” lub „Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 10 września 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 614645-N-2018. Dnia 16 października 2018 roku...

 • KIO 2134/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ... zastrzegł sobie dopuszczenie do udziału w wizji lokalnej maksymalnie trzech przedstawicieli jednego wykonawcy w ramach jednej lokalizacji. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 1 września 2018 r. Odwołujący pismem z dnia 13 września 2018 r...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ...udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług ciągłości działania dla środowiska systemowego Mainframe”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16 marca 2018 r., nr 2018/S 053-117548. Pismem z...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...(LCS Stargard) w ramach projektu CEF „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie” Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 6 czerwca 2018 roku pod numerem 2018/S 106-242565. 5...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...ust. 8 ustawy Pzp. W dniu 02.05.2018 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dz. U. UE pod numerem ...art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 084-190434 zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii ...

 • KIO 2174/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... pomocniczych maszynowni bloku nr 10 Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dizenniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 198-449611 w dniu 13 października 2018...

 • KIO 1995/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986), zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 31 stycznia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 2018/S 021-043321. W dniu...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ... Pzp”. 3 W dniu 13 stycznia 2018 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dz. U. UE pod numerem 2018/S 009-015397. COBBY Sp... w tym w szczególności z treści ogłoszenia o zamówieniu, treści SIWZ, treści oferty odwołującego, korespondencji ...

 • KIO 2021/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ...wartości powyżej kwot określonych według art. 11 ust. 8 Pzp na: „Naprawę średnią i dokową OSZ 251". Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 071-158493 w dniu 12 kwietnia 2018 r. Wykonawca, Net...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  .... i ET.FE.081-5-ZIT/2017 z 9.02.2017 r. Ogłoszenie kolejnych postępowań na zakup autobusów elektrycznych jest uzależnione od rozstrzygnięcia ...w postępowaniu Nr sprawy DZ.381.UE-2/18 (Nr ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dz.U.U.E nr 2018/S 080-178496 ...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... - Część II macierze” prowadzi Zamawiający: Skarb Państwa - Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane pod numerem 2018/S 147- 336062 Odwołanie wniesiono wobec niezgodnych z przepisami ustawy Pzp...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...IV.2. Budowa systemu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej”. Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: 01143/WS/PW/PRO-JRP-T1/U/2017. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12 grudnia 2017 r...

 • KIO 2043/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... przedmiotem jest „Wybór Doradcy Technicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa bloku kogeneracyjnego o mocy ok. 75 MWt / 22 MWe” przy ul. Żelaznej 7 w Radomiu”. Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25 września...

 • KIO 2028/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2 sierpnia 2018 r. pod nr 2018/S 147-336091. 25 września...

 • KIO 2029/18, KIO 2075/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...w dniu 5 października 2018 r. przez wykonawcę Thales Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (KIO 2029/18), B. w dniu 8 października ...na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 1 ...

 • KIO 2025/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579), zwanej dalej: „ustawą Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 11 lipca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 2018/S 131-298404. W...

 • KIO 2030/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 26 września 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 185-418360. I. W dniu...

 • KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej.” Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 3 lipca 2018 r. pod numerem...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...powietrza, kalibracja i sprawdzenie systemów pomiarów emisji zanieczyszczeń oraz sprawdzenie pyłomierzy w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.” Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13 czerwca 2018 r., nr 2018/S...

 • KIO 1944/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...), które zostało podzielone na 12 części (rejonów). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu...zaniżona oferta w tej jednej pozycji. REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O. L.p. Czynność Cena brutto obsługę 458 427,50m2 ...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...aglomeracji Kraśnik.” Numer referencyjny: 2/ZP/2018. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii ...utrzymywać, że skutecznie odstąpił od umowy co za tym idzie, wiedział o tym, że to odstąpienie przez Gminę Wólka było skuteczne i w...

 • KIO 2027/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... przy udziale: A. wykonawcy Thales Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania KIO... Prawo zamówień publicznych zwanej dalej w skrócie Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 1 sierpnia 2018 r....

 • KIO 2012/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... na „Prace na linii kolejowej nr 108 mające na celu utrzymanie przejezdności wraz z przywróceniem parametrów eksploatacyjnych”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 25 maja 2018 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij