• KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ... powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W dniu 19.09.2018 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dz. U. UE pod numerem 2018/S 180-407318. W dniu 19.09.2018 r. w suplemencie...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... 72/18), Wartość zamówienia przekracza kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 8 września 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 173-392688...

 • KIO 1819/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ... zamówienia oraz żądanie próbek liczników, co do których zamawiający postawił nadmierne wymagania techniczne na etapie oceny ofert. Ogłoszenie o zamówieniu brzmiało następująco: Sekcja III punkt III. 1.1): Należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... i dróg krajowych nr 97, nr 9 i nr 94 z podziałem na dwa zadania. Numer referencyjny: O.RZ.D-3.2413.6.2018”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 16 lutego 2018 r. nr 2018/S 033-071951. 29 czerwca 2018 r...

 • KIO 1826/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA, znak sprawy: 162/BŁil/18/TG/PMP. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 1 września 2018 roku pod nr 2018/S...

 • KIO 1831/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ...ETSI TETRA”, znak sprawy: 162/BŁil/18/TG/PMP. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii ...1.15, 7.1.18, co umożliwi realizację zamówienie w oparciu o rozwiązania innych producentów niż Motorola: 4. Zmianę Rozdziału VI ust. ...

 • KIO 1821/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ... sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA”, znak sprawy: 162/BŁil/18/TG/PMP. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 1 września 2018 roku pod nr 2018/S...

 • V AGa 183/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ...kwotę 502.900 zł netto. Zawarcie umowy poprzedzało ogłoszenie przetargu publicznego. W trybie zapytań Gmina udzieliła ...większe o 60,25%. Pozwani mieliby zatem wykonywać umowę, świadcząc usługę w ponad 60% większym rozmiarze niż określony w zamówieniu. ...

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... ust. 1 – Dyrektywa 2014/25/UE – Artykuł 45 ust. 1 – Artykuł 66 ust. 1 – Ogłoszenie o zamówieniu W sprawie C‑518/17 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Verwaltungsgerichtshof...

 • C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... 157 430,59 EUR. Specyfikacja zamówienia została zatwierdzona przez zarząd Musikene w dniu 14 lipca 2016 r., a ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2016/S 142–257363) w dniu 26 lipca 2016 r. 15      Kryteria...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ... zamówienia jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 4 kwietnia 2018 r. pod numerem 2018/S 052-114847. W...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 4 kwietnia 20118 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 065-145551. Wartość zamówienia jest...

 • KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ...Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu.” Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii ... zgodnie z art. 192 ust. 1 zdanie drugie Ustawy Pzp. O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 187 ust. 8...

 • KIO 1444/18, KIO 1455/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... CBO (Centralnej Bazy Odczytowej), wraz z systemem klasy MDMS (Meter Data Management System)” nr referencyjny PZ – 2790. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24 lutego 2018 r., pod nr 2018/S 039-085975...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ...projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”, nr referencyjny ZP.1.2018 (dalej „Postępowanie”). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 9 marca 2018 r. pod numerem 2018/S 048-104933...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... zamówienia jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22 czerwca 2018 r. pod numerem 2018/S 118-268627. W...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...) dokumenty w zakresie przywołanego w odwołaniu zamówienia tzw. SG05 (wykaz dysponowanego sprzętu /Laguna Sp. z o.o./; umowa o podwykonawstwo z 03.04.2018 r., ogłoszenie o zamówieniu - Dz. Urz. O. P. W. E. za nr 2017/S 250 - 528743 z 30.12.2017 r...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... w trybie przetargu nieograniczonego na zakup tramwajów jednokierunkowych i dwukierunkowych, wieloczłonowych, całkowicie niskopodłogowych. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 8 lutego 2017 r. pod...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno". Zamawiający nadał sprawie numer: ZP 3510/1/04/18 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 6 marca 2018 roku pod poz...

 • KIO 1533/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  ... nr 22.BLT.SZP.2612.63.2018. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 30 lipca 2018r. w...kwoty uiszczonego wpisu. Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji. O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie przepisu art...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26 września 2017 r. pod numerem 2017/S 184-377796. W dniu 30 ...

 • KIO 1421/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... kolejowej sieci telekomunikacyjnej na odcinku Słonice-Szczecin Dąbie (LCS Stargard) (nr postępowania 9090/IRZR3/02577/03066/18/P). Ogłoszenie o tym zamówieniu 6 czerwca 2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S_106 pod...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie planu przeciwdziałania skutkom suszy”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE pod numerem 2018/S 083-187669. Zamawiający zamieścił specyfikację...

 • KIO 1547/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... infrastruktury torowo-sieciowej w ciągu ul. 3 Maja w Chorzowie - zadanie nr 4 (znak postępowania: UE/JRP/B/126/2018). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 1 marca 2018 r. pod numerem 2018/S 042...

 • KIO 1554/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... we Wrocławiu na wytypowanych liniach kolejowych. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej... jego spełnienia przez wykonawcę Raj - Inwest sp. z o.o. a rozstrzygnięcie tego sporu nie wymaga wiadomości specjalnych w ...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego w Bydgoszczy wraz z rozbudową układu drogowego”, numer sprawy: 034/2017. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dz.U. UE w dniu 9 sierpnia 2017 r., numer ogłoszenia 2017/S 151-311971 Postępowanie...

 • KIO 1545/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... mostu w ciągu drogi krajowej nr 26, w km 0+000 na odcinku Schwedt - Myślibórz w miejscowości Krajnik Dolny Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych 29 maja 2018 roku pod numerem 556856-N-2018. Odwołujący NIWA Szczecin sp. z...

 • KIO 1538/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10 kwietnia 2018 r. pod pozycją 2018/S 069-152473. W...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej... POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. z siedzibą w Warszawie, POLIMEX BUDOWNICTWO sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Siedlcach (dalej „Odwołujący”), w którym ...

 • KIO 1518/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... jednoczesnym dokonaniu odpowiednich zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu. 2 2. kosztami postępowania w wysokości 18...– dalej „ustawa Pzp”. W dniu 13 czerwca 2018 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dz. U. UE pod numerem 2018/S...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij