• C-9/17

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ... rozwoju obszarów wiejskich stałego lądu Finlandii na lata 2014–2020, na którego realizację Agencja zorganizowała, publikując ogłoszenie o zamówieniu w dniu 16 września 2014 r., postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia w drodze zawarcia umów na usługi...

 • C-523/16

  Orzeczenia ETS, 28-02-2018

  ... wartości 20 650 000,00 EUR, bez VAT, którą zamierzała powierzyć pięciu podmiotom. 27      Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące tej procedury przewidywało, na podstawie art. 38 ust. 2 bis kodeksu zamówień publicznych, że w wypadku braku, niekompletności...

 • KIO 59/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... 26/01/TUT/2017); dalej jako Postępowanie. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii... stwierdzając jednocześnie, że brak ten także nie może być uzupełniony o nowe pełnomocnictwo na podstawie ustawy Pzp. Izba nie zgodziła się ...

 • KIO 69/18, KIO 89/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ...zamówienia jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24 czerwca 2017 r. pod numerem 2017/S119-240023 w dniu...

 • KIO 68/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... serwerowego (serwerów, macierzy, przełączników FC, bibliotek taśmowych, wirtualizatora macierzy)” – część I, nr PN/6/17/VAD. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE nr 2017/S 214-44480 pod adresem http://ted.europa.eu/TED/notice/udl...

 • KIO 90/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 9 listopada...7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. z dnia ...

 • KIO 2746/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... udzielenie zamówienia na: „Modernizację studiów telewizyjnych S4 i S5 w Zakładzie Głównym TVP S. A. w Warszawie". Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23 września 2017 r. pod numerem 2017/S 183-375017...

 • KIO 86/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... pełnomocników stron i uczestników postępowania, przeprowadził dowody z dokumentacji akt sprawy, w oparciu o które ustalił co następuje: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16 listopada 2016r. pod...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...”. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 28 marca 2017 r. pod nr 2017/S 061-114251. 14 grudnia...

 • KIO 70/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... z infrastrukturą towarzyszącą”, znak: IRO.271.8.2017.DS. Zamówienie to zostało podzielone na dwie części. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 października 2017 r. pod numerem 605884-N-2017. Postępowanie...

 • KIO 74/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W dniu 08.12.2017 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 630436-N-2017. W dniu 09.01.2018 r. Odwołujący...

 • KIO 79/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 2 września 2017r. pod numerem 2017/S 168 - 345645. W dniu ...

 • KIO 63/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... zamówień publicznych [t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.], [zwanej dalej: „ustawą Pzp”]. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13 października 2017 roku pod numerem 2017/S 197-404555. Wartość...

 • KIO 45/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... km 0,000 do km 53,500 oraz zakres 2- część 3 od km 128,680 do km 195,170. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 23 grudnia 2017 r. pod numerem 2017/S 247-521101. Zamawiający opublikował...

 • KIO 76/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ... dostawy pn. Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej (nr postępowania ZP-2380-383-90/2017) Ogłoszenie o tym zamówieniu 25 października 2017 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2017/S_205 pod...

 • KIO 54/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ... zamówienia jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2017/S 106-211978 zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 3 czerwca 2017 r. oraz zostało...

 • KIO 82/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... 2 o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym i niezbędną infrastrukturą techniczną” (ogłoszenie w ...strony nie kwestionowały. Zgodnie z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonymi w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nr pozycji:...

 • KIO 64/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... i usługi wsparcia technicznego Systemu informatycznego Łódzkiej Karty Bibliotecznej (znak postępowania: DOA-ZP-VIII-271.54.2017). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16 sierpnia 2017 r. pod numerem...

 • KIO 67/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... - opracowanie projektu funkcjonalnego i technicznego systemu oraz jego implementacja”, numer zamówienia: AEZ/ S—123/ 2017. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 13 października 2017r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem Dz.U...

 • KIO 58/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ...29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 23 grudnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 2017/S 247-519532. W dniu...

 • KIO 2748/17, KIO 2018/17, KIO 24/17

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, którego przedmiotem jest „budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej – etap 2”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 11 października 2017 r. nr 2017/S 195-399696. 22 grudnia...

 • KIO 50/18, KIO 51/18, KIO 52/18, KIO 53/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ...247-520830;  LOT B - Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie (km 29,000) – Kalina (km 66,800); Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23 grudnia 2017 r. pod nr 2017/S 247-520830;  LOT C -...

 • KIO 13/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ...świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii... zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Softtutor Consulting Sp. z o.o. spółka komandytowa (dalej: Softtutor) pomimo, iż oferta ...

 • KIO 2674/17

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ... udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą Dostawa sprzętu medycznego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 2 grudnia 2017 roku pod numerem 2017/S 235-487525.w tym...

 • KIO 3/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... osiedle Jaroty i Pieczewo z fabryką Michelln oraz Centrum. Numer referencyjny: ZP.271.1.32.2017.d«. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 01.06.2017 r. pod nrem 2017/S 104-207807. Postępowanie jest prowadzone...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  .... „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26 września 2015 r. pod nr 2015/S 187-340003...

 • KIO 44/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ...: ZG.270.01.2017. Zamówienie to zostało podzielone na 7 części określonych przez zamawiającego jako pakiety. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19 października 2017 r. pod numerem 2017/S 201-413825...

 • KIO 56/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... zamówienia publicznego sektorowego na dostawy pn. Dostawa rozłączników napowietrznych SN o budowie zamkniętej z telesterowaniem (nr postępowania P/1/AZL/00057/17). Ogłoszenie o tym zamówieniu 29 września 2017 r. zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym...

 • KIO 9/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ... zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 22 lipca 2017 r. pod nr. 2017/S 139-286566. 21 grudnia...

 • KIO 55/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ...podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ...) w części dotyczącej roboty budowlanej oraz Sweco Consulting Sp. z o.o. w zakresie lit c) w części dotyczącej projektowania. Działanie takie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij