• C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... ust. 1 – Dyrektywa 2014/25/UE – Artykuł 45 ust. 1 – Artykuł 66 ust. 1 – Ogłoszenie o zamówieniu W sprawie C‑518/17 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Verwaltungsgerichtshof...

 • C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... 157 430,59 EUR. Specyfikacja zamówienia została zatwierdzona przez zarząd Musikene w dniu 14 lipca 2016 r., a ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2016/S 142–257363) w dniu 26 lipca 2016 r. 15      Kryteria...

 • KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ...Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu.” Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii ... zgodnie z art. 192 ust. 1 zdanie drugie Ustawy Pzp. O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 187 ust. 8...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... zamówienia jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22 czerwca 2018 r. pod numerem 2018/S 118-268627. W...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... w trybie przetargu nieograniczonego na zakup tramwajów jednokierunkowych i dwukierunkowych, wieloczłonowych, całkowicie niskopodłogowych. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 8 lutego 2017 r. pod...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej... POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. z siedzibą w Warszawie, POLIMEX BUDOWNICTWO sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Siedlcach (dalej „Odwołujący”), w którym ...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  .... Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17 lipca 2018 r. pod nr 2018/S 135-308482...

 • KIO 1331/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...: Część nr 3, ode. Węzeł Widoma (bez Węzła) - Kraków (z włączeniem do węzła igołomska), długość ok. 18,3 km. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dz. Urz. UE nr 2015/S 184-333396 w dniu dnia 23 września 2015 r. W dniu 26 czerwca...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...”. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 27 kwietnia 2018 roku pod nr 2018/S 082-184189. W dniu...

 • KIO 1456/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...21 + 200, długości ok. 16,13 km”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu ...Prawo zamówień publicznych oraz Izba orzekła, w tym zakresie o konieczności zwrotu 5 kwoty wpisu uiszczonego przez Odwołującego na...

 • C-300/17

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ...      W dniu 5 lutego 2005 r. instytucja zamawiająca ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z uprzednią publikacją ogłoszenia o zamówieniu na realizację robót budowlanych, których wartość przekraczała maksymalny pułap...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ...”. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 26 kwietnia 2018 r., pod nr 2018/S 081-180750. 16...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 28 października 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 208-430692. W dniu 5 lipca...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... 2 dotyczącego realizacji odcinka wschodnio- północnego. W dniu 23 listopada 2017 r. zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych dla trzeciego etapu...

 • KIO 1342/18

  Orzeczenia KIO, 18-07-2018

  ...29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 czerwca 2018 r. pod numerem 576854-N-2018. W dniu 9 lipca 2018...

 • C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ... według definicji w pkt 1 załącznika XXI powinny być przedstawione w dokumentacji zamówienia, takiej jak: ogłoszenie o zamówieniu, dokumenty zamówienia lub dodatkowe dokumenty. Tam gdzie jest to możliwe specyfikacje techniczne powinny być zdefiniowane...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ...roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.), (zwanej dalej: „ustawą Pzp”). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13 czerwca 2018 roku pod numerem 2018/S 111-252120. Wartość...

 • KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ...„Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20 grudnia 2017 r., nr 2017/S 244-508768...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ...dopuściła dowody z całości dokumentacji przedmiotowego postępowania, w tym w szczególności: protokół postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), ofertę Przystępującego Konsorcjum BANIMEX, wezwanie...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... również Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante, które.... Tym samym dowody przywołane przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu muszą być jawne od momentu wszczęcia postępowania. Przecież uzasadnienie...

 • KIO 931/18, KIO 935/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ...stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 23 maja 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2017/S 098-193065. KIO 931/18 W...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...”. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31 maja 2017 r. pod nr 2017/S 103-204880...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ...długości około 7,9 km. Zamawiający nadał postępowaniu wewnętrzny numer: O/RZ.D-3.2410.4.2015 Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 23 września 2015 r., pod numerem 2015/S 184-333303 Postępowanie...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...ustawą Pzp”, pn.: „Dostawa i kompleksowa obsługa serwisowo-eksploatacyjna mobilnych automatów biletowych”, oznaczenie sprawy DWZ/112/2017. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23 listopada 2017 r., poz...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 29 września 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 187-382078. W dniu 7...

 • KIO 922/18, KIO 928/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Budowa i wdrożenie Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP)”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29 listopada 2017 roku, pod...

 • KIO 966/18

  Orzeczenia KIO, 08-06-2018

  ..., dalej nimi obraca korzystając z wyników badań i dokumentów wydanych przez tych producentów na dany produkt. Ogłoszenie o zamówieniu ma charakter nieograniczony. A więc nie ogranicza się tylko do producentów. Każdy podmiot mający zdolności do wykonania...

 • KIO 855/18, KIO 858/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... nieograniczonego pn.: Budowa i wdrożenie - „Elektroniczna platforma usług Otwarty Otwock" nr ref. Z 2 - 2018 ". Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod Numer: 2018/S 076-168917 w dniu 19 kwietnia 2018 r...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...Inspekcji Pracy”. Wartość zamówienia przekracza kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 8 maja 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 088-197614...

 • KIO 965/18

  Orzeczenia KIO, 04-06-2018

  ...publicznego pod nazwą Usługa kompleksowej obsługi wydruku i urządzeń drukujących, nr referencyjny NLZ.2018.271.16. Ogłoszenie o zamówieniu zostało dokonane w Biuletynie Zamówień Publicznych, nr 538009-N-2018 z dnia 29 marca 2018 r. Odwołujący: Printnonstop...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij