• KIO 358/19

  Orzeczenia KIO, 18-03-2019

  ...modernizację indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez zakup komputerów" Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18 lutego 2019 roku...

 • I C 505/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-02-2019

  ... Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Archiwum Państwowego w Z.. Umowę zawarto w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu w dniu 12 kwietnia 2012 r. w siedzibie...

 • KIO 156/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ... stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 30 października 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 2018/S 209-476346. W...

 • KIO 169/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... sprzętem i oprogramowaniem niezbędnym dla programowania radiotelefonów, w tym dla wprowadzania wymaganych kluczy szyfrujących”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 21 listopada 2018r. pod nr 2018/...

 • KIO 185/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... zamówienia na dostawę tramwajów jednokierunkowych i dwukierunkowych, wieloczłonowych, całkowicie niskopodłogowych. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 14 września 2018r. pod poz. 2018/ S 177-402123...

 • KIO 119/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18 września 2018 r. pod numerem 2018/S 179-406843. W dniu 25...

 • KIO 116/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... Utrzymania i Rozwoju Aplikacji ZSZiK, lACSplus, GIS, SIZ, PZSiPplus, PA oraz eWniosekPIus na okres 47 miesięcy". Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 11 września 2018 r. pod numerem 2018/S 174-395011...

 • KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ...stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 14 listopada 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 219-501096 I. W dniu...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ... w Leśnictwach Ustronie, Grotów, Sosnówka, Odyniec, w ramach którego toczy się spór będący przedmiotem niniejszego odwołania. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 16 października 2018 roku pod numerem...

 • KIO 39/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ... w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W dniu 28.09.2018 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 500253649-N-2018. W dniu 07.01.2019 r. Zamawiający poinformował wykonawców...

 • KIO 2700/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie" (nr referencyjny 9090/IRZR2/15276/04656/18/P, zwane dalej „postępowaniem". Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 23 sierpnia 2018 r. pod numerem 2018/S...

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... udzielenie zamówienia sektorowego pn. „Dostawa liczników zdalnego odczytu” (nr ref. P/1/0061/2018). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 29 sierpnia 2018 r. pod numerem 2018/S 165-377499. Postępowanie...

 • KIO 50/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... - Ropa” w ramach Poddziałania 4.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE z 21 września 2018 r. pod numerem 2018/S 182-412361...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... przeznaczonych do Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2017/S 001-001453 w dniu 07.06.2018...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...stan faktyczny sprawy jest zgodny z dokumentacją postępowania. W szczególności Izba ustaliła, co następuje: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26 grudnia 2018 r. pod numerem 2018/S 248-574789, zaś...

 • KIO 52/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... Spraw Zagranicznych i placówkach podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych i System ITSM (nr postępowania BDG.741.023.2018). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 7 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S...

 • KIO 18/19

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... w Warszawie przy ul. Mołdawskiej 9, 4. Stekop-Ochrona Sp. z o. o. (Partner konsorcjum) z siedzibą w Kolonii Porosły 52 kwoty 13 500...Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO)”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii...

 • KIO 46/19

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ...", w podziale na części. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych... przy rozpoznawaniu odwołań, Dz. U. 2018 poz. 1092 ). O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku postępowania na podstawie art. 192...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... zamówienia jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 4 października 2018 r. pod numerem 2018/S 191-431962...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... Centrum Muzyki i Parku Miejskiego w Krakowie. Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane 7 sierpnia 2018 r. w... w sposób jasny, precyzyjny i jednoznaczny w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji warunków zamówienia, tak by, po...

 • KIO 31/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... nazwą »Dostawa testów immunochromatograficznych, barwników i odczynników do metod manualnych przez okres 24 miesięcy«. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 28.09.2018 r. pod nrem 623161-N-2018. Postępowanie jest...

 • KIO 20/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... nr 12 Skierniewice-Łuków (C-E 20)”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej...oraz art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia ...

 • KIO 2584/18, KIO 2586/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W dniu 04.08.2018 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dz. U. UE pod numerem 2018/S 149 - 343336. KIO 2584/18 W dniu 07.12...

 • KIO 48/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... Port w ramach projektu „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”, numer postępowania 9090/IRZR2/20780/06072/18/P. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 13.10.2018r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 2018/S...

 • V GC 340/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-01-2019

  ... trawy (k. 183 – 186). Sąd ustalił, co następuje: W dniu 19 lipca 2016 r. pozwana Gmina (...) zamieściła ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane pt. „Przebudowa boiska przy Zespole (...) wraz z obiektami i urządzeniami lekkoatletycznymi i...

 • KIO 43/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ...roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), (zwanej dalej: „ustawą Pzp”). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 3 stycznia 2019 roku pod numerem 2019/S 002-001662. Wartość...

 • KIO 42/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ... publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 16 października 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 199-451862. Wartość zamówienia...

 • KIO 36/19

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... krążenia poprzez doposażenie Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Zakładu Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej”. Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się 29 grudnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich pod numerem 2018/S...

 • KIO 2710/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 5 października 2018 r. pod numerem 2018/S 192-434108. W dniu 31...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...S 52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica - węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)", znak: O.KR.D- 3.2410.1.2018, Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 090-203328 w dniu 12 maja 2018 roku...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij