• C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ... według definicji w pkt 1 załącznika XXI powinny być przedstawione w dokumentacji zamówienia, takiej jak: ogłoszenie o zamówieniu, dokumenty zamówienia lub dodatkowe dokumenty. Tam gdzie jest to możliwe specyfikacje techniczne powinny być zdefiniowane...

 • KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ...„Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20 grudnia 2017 r., nr 2017/S 244-508768...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...”. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31 maja 2017 r. pod nr 2017/S 103-204880...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ...długości około 7,9 km. Zamawiający nadał postępowaniu wewnętrzny numer: O/RZ.D-3.2410.4.2015 Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 23 września 2015 r., pod numerem 2015/S 184-333303 Postępowanie...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...ustawą Pzp”, pn.: „Dostawa i kompleksowa obsługa serwisowo-eksploatacyjna mobilnych automatów biletowych”, oznaczenie sprawy DWZ/112/2017. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23 listopada 2017 r., poz...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 084-189797 w dniu 2 maja 2018 r. W dniu 14...

 • KIO 809/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... sterowania dla turbiny gazowej z generatorem oraz turbiny parowej w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów". Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2017/S 247-521094 w dniu 23 grudnia 2017 r...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. W przedmiotowym stanie faktycznym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.04.2018 roku, zatem termin na wniesienie...

 • KIO 823/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... SG”. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17 kwietnia 2018 r. pod numerem 2018/S 074-163748...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... przez zamawiającego sekwenatora Illumina Miseq (Pakiet Nr II). Zamawiający nadał wewnętrzny numer sprawie - Nr sprawy 1/2018. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dz. Urz. UE nr 2018/S 008-014766 z dnia 12 stycznia 2018 r. Odwołanie zostało...

 • KIO 781/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ...w celu zawarcia umowy ramowej z kilkoma wykonawcami. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu...zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia....

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W dniu 16.08.2017 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dz. U. UE pod numerem 2017/S 155 - 322062 W dniu 19.03.2018 r...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2021r.” Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2017/S 229-477284...wskazać, iż Zamawiający nie wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu wartości szacunkowej zamówienia, a to właśnie ...

 • KIO 677/18

  Orzeczenia KIO, 26-04-2018

  ... sieci WAN”. Wartość zamówienia przekracza kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 29 marca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 062-138345. W...

 • KIO 658/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zwanej dalej w skrócie Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 2 lutego 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 023-049477. Izba...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... referencyjny: znak DNZ/58/2016. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku ...SIWZ (Instrukcji dla Wykonawców), oraz pkt. II.2.7 ogłoszenia o zamówienia, Zamawiający przewidywał nadto udzielenie zamówień uzupełniających do kwoty 100.000...

 • KIO 641/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... i Gorzowie Wielkopolskim z podziałem na 8 zadań/części”, nr referencyjny 2017/WBOO/WP- 000479 - zadania 2, 4, 6. Ogłoszenie o Zamówieniu ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 2 grudnia 2017 r. r. pod numerem 2017/S 232-484393...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... nauki krążeniowo oddechowej” - sprawa nr WOFiTM/1/2018/PN.” Ogłoszenie o postępowanie zostało opublikowane w Dzienniku Oficjalnych Publikacji Wspólnot ... dokumentu wypełnionego w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Zgodnie z ppkt. 1 ...

 • KIO 662/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę Business Travel Club Sp. z o.o. z Warszawy (00-336) i: 2.1. zalicza w poczet ...n i e n i e W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 10 stycznia 2018 r. w ...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...”. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 6 grudnia 2017 r. pod nr 2017/S 234-486892. 21 marca...

 • KIO 675/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... art. 11 ust. 8 Pzp. W dniu 28 marca 2018 r. Zamawiający opublikował na swojej stronie internetowej ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. W dniu 9 kwietnia 2018 r. odwołanie wniósł wykonawca FujiFilm...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W dniu 09.02.2018 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 516358-N-2018. W dniu 29.03.2018 r. Zamawiający poinformował wykonawców...

 • KIO 672/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 15 grudnia 2017 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod 2017/S 241-501542. W dniu 9 kwietnia...

 • KIO 673/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... 43-150 Bieruń, prowadzi, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „System dynamicznej informacji pasażerskiej II”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu...

 • KIO 681/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy” wraz z przeszkoleniem”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S 061-134292 z dnia 28 marca...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum- Zamku w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII)”, nr zamówienia S-ZP-203/1/2018. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 18 stycznia 2018 r. pod numerem 2018/S 012-023211. W...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... zamówienia jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2015/S 184-333303 w dniu 23 września 2015 r. W...

 • KIO 653/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... budynku Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12 (znak postępowania: ZP/235/055/R/17). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 2 grudnia 2017 r. pod numerem...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  ...". Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2017/S 147-305205 w dniu 3 sierpnia 2017 r...

 • KIO 656/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...i części elektrycznej oraz usuwania awarii i stanów awaryjnych na terenie działania PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21 listopada 2017 roku pod...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij