• C-408/16

  Orzeczenia ETS, 06-12-2017

  ... Dariusz, C‑324/14, EU:C:2016:214, pkt 83). 40      Gdy zaś w postępowaniu o udzielenie zamówienia opublikowano ogłoszenie o zamówieniu, należy uznać, że dniem, w którym instytucja zamawiająca ostatecznie rozstrzygnęła, czy należy prowadzić postępowanie...

 • KIO 86/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ... należą dani pracownicy. Dodatkowo do powyższego pojęcia zamówienia zastrzeżone odesłał w pkt. 8 przypisu: zobacz ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5., oraz do powyższego pojęcia przedsiębiorstwo społeczne odesłał do pkt. 9 przypisu wskazując...

 • KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ...29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 24 czerwca 2017 r. Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2017/S 119-238796. W dniu 6...

 • KIO 2279/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ... Europejskiej z dnia 21 października 2017 r. pod numerem 2017/S 203-418642. Strona internetowa, na której Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ: http://www.uke.gov.pl. W odwołaniu zarzucono Zamawiającemu naruszenie przepisu art. 29 ust 2...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  .... 11 ust. 8 ustawy Pzp. W dniu 06.04.2017 r. Zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji UE; W dniu 08.04.2017 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dz. U. UE pod numerem 2017/S 070...

 • KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ...Łódź S.A., ul. Bratysławska 52, 94-112 Łódź, Gülermak Sp. z o.o., ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa na rzecz zamawiającego: : PKP Polskie ...art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ...pn. „Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii (...) odcinek K. - T. (z wyłączeniem węzła warszawskiego)". Ogłoszenie o zamówieniu nr (...) zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29 grudnia 2016 r. oraz zostało zamieszczone...

 • KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ... przekracza kwoty wskazane w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 18 listopada 2016r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2016/S 223-407212. Specyfikacja istotnych...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ...Centrum Kontraktu (GCK) w modelu SaaS”, sygnatura postępowania: BZP.271.9.2017.MSz (dalej jako „Postępowanie”). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 066-124487. W dniu 2 października 2017 r...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ...o partnerstwie publiczno-prywatnym („umowa PPP” ma zostać zawarta na okres 28 lat. Ogłoszenie o zamówieniu..., która będzie sprzedawana Gdańskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. („GPEC”), które faktycznie są niemożliwe do osiągnięcia; 6....

 • KIO 2040/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...dalej jako: „ustawa” lub „Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest rozbudowa o oddziały szkolno-przedszkolne Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych 31...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... ust. 8 ustawy Pzp. W dniu 20.04./2017 r. Zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji UE. W dniu 22.04.2017 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dz. U. UE pod numerem 2017/S 079 -...

 • KIO 2030/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...na „Wybór partnera technologicznego dla Stadionu Energa w Gdańsku do eksploatacji systemów teletechnicznych” (dalej jako „Postępowanie”). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 25 marca 2017 r. nr 2017/S...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...wartość zamówienia przewyższa kwoty wskazane w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S - 126-257669 w dniu 5 lipca 2017...

 • KIO 2043/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie potwierdził się. Skład orzekający Izby ustalił, co następuje. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22...

 • KIO 1998/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... zamówienia jest niższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 543211-N-2017 w dniu 3 marca 2017 r. W dnia 18...

 • KIO 2035/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 14 lutego 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 031-056023. Wartość zamówienia...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Sektora III Związku Celowego Gmin MG-6”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21 czerwca 2017 roku, pod numerem...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), dalej jako „p.z.p.” W dniu 7 lipca 2017 r. Zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej, które 12 lipca 2017 r. zostało opublikowane w suplemencie do Dziennika...

 • KIO 2003/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... przez Komendę Portu Wojennego G. znajdujących się na terenie m. G(1) i G. w podziale na części”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 1 czerwca 2017 r., nr 2017/S 104-207750. 15 września 2017 r. zamawiający...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W dniu 24.07.2017 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 555754-N-2017. Powyższe oznacza, iż do przedmiotowego postępowania mają zastosowanie przepisy...

 • KIO 2010/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... Publicznych pod numerem 500007053-N-2017 w dniu 1 sierpnia 2017 r. Zamawiający opublikował na swojej stronie internetowej ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: „SIWZ”) w dniu 13 lipca 2017 r. Przedmiotem...

 • KIO 2009/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... na odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Sektora II Związku. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w 21 czerwca 2017 r. pod numerem 2017/S...

 • KIO 2028/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 27 czerwca 2017 r. pod nr 2017/S 120-242849. 19 września...

 • KIO 2005/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości K., gmina N.”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 1 sierpnia 2017 r., nr 561277-N-2017. Zamawiający dopuścił...

 • KIO 2004/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...jest niższa niż kwoty wskazane w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 09 sierpnia 2017 r., numer 566436-N-2017. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( zwana...

 • KIO 2015/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  .... Nr 19, poz. 100) oraz ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1920). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 2 czerwca 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem...

 • KIO 2032/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... projektu POliŚ 5.1-13 pn.: „Prace na linii średnicowej w W. na odcinku W.(2) – W.(3).” Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 166457-2017. Odwołujący B. S.A., wniósł odwołanie i zarzucił Zamawiającemu...

 • KIO 2012/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... tlenowych ucieczkowych (pakiet 3 pozycje) z terminem realizacji od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2017r.”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE z dnia 19 lipca 2017 r., poz. 2017/S 136-279722 Zamawiający zamieścił...

 • KIO 1993/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... „K. System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł B. P.”, numer referencyjny: BZP.271.1.42.2017. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 064-119706. Zamawiający w dniu 12 września 2017r...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij