• XVI GC 799/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... sprzedaży, a składane zlecenia, odpowiednio, jako oferta kupna lub sprzedaży. W transakcjach pozasesyjnych ceny ... zagadnienie rozstrzygnięte prawomocnie w pierwszym procesie stanowi kwestię wstępną (prejudycjalną) w innym postępowaniu, w którym dochodzone...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... przewidział bowiem we wzorze umowy, iż wstępna koncepcja będzie opracowana i przedłożona przez wykonawcę...reguł, które są istotnym elementem kalkulacji ceny oferty, a zatem oferta ta jest nieporównywalna z ofertami innych wykonawców; ewentualnie art. 89 ...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... jak: przycinanie automatyczne. W konsekwencji, oferta wykonawcy Koncept oraz oferta Konsorcjum Suntar powinny zostać odrzucone na podstawie...prawidłowej pracy których nie jest konieczna jakakolwiek wstępna ingerencja użytkownika w ułożenie dokumentów, ze ...

 • KIO 1501/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... przedstawiono można by jedynie rozpatrywać go jako wstępną deklarację wymagającą potwierdzenia w sytuacji zaistnienia sytuacji, gdy jedyną ważną ofertą w postępowaniu będzie oferta przekraczające środki przeznaczone przez Zamawiającego. Należy zauważyć...

 • KIO 1437/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... uczciwej konkurencji. Z błędem wykonawcy, który nie może zostać naprawiony. Oferta Orange zawiera błąd w obliczeniu ceny, jak i jest niezgodna z ...następuje Podsumowując przedstawione powyżej odwołanie (część wstępna uzasadnienia) zarzuty, żądania oraz ich...

 • KIO 1206/18

  Orzeczenia KIO, 04-07-2018

  ... również podniesieniu konkurencyjności postępowań. Inna wstępna ocena stanu faktycznego przez wykonawcę i...ustawy pzp, wobec czego czynność wykluczenia winna zostać unieważniona, a oferta Odwołującego w zakresie części 2 nie powinna być uznana za odrzuconą....

 • KIO 1173/18

  Orzeczenia KIO, 27-06-2018

  ... przedstawiono można by jedynie rozpatrywać go jako wstępną deklarację wymagającą potwierdzenia 25 w sytuacji zaistnienia sytuacji, gdy jedyną ważną ofertą w postępowaniu będzie oferta przekraczające środki przeznaczone przez Zamawiającego. Należy zauważyć...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...Ravenna w piśmie z dnia 19 kwietnia 2018 r. stwierdziła, że oferta ta dotyczy materiałów oferowanych przez spółkę Shunli Steel Group i została jedynie...2 i 3 dot. pkt II.5 odwołania). Wstępna wycena dzierżawy gruntów przez Port Gdańsk wynikająca z ...

 • KIO 966/18

  Orzeczenia KIO, 08-06-2018

  ... maja 2018 roku, Odwołujący otrzymał zawiadomienie drogą elektroniczną, że jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy...z którego wynika, że przeprowadzona została wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli ...

 • KIO 882/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Arriva w sytuacji, gdy oferta ta zawiera cenę rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia; 6... wyjaśnień Arriva z dnia 9.04.2018 r. wstępna koncepcja organizacji zaplecza, nie mogła być traktowana jako ...

 • KIO 820/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ...pkt 2 i 6 PZP. 7 12. Mając na uwadze powyższe, oferta Odwołującego w zakresie dotyczącym wyliczenia kosztów, jest zgodna z Rozdziałem 15 SIWZ...sumę rat (opłat) leasingowych wraz z opłatą wstępną (jednorazową opłatą administracyjną doliczaną przy płatności do...

 • KIO 831/18

  Orzeczenia KIO, 15-05-2018

  ...wniesienia odwołania. Stwierdził, że nawet jeżeli oferta została odrzucona, ale Zamawiający nie ustalił ... „1,79 kg (zgodnie z katalogiem producenta)”. Zamawiający odrzucił ofertę wstępną wykonawcy KONCEPT w zakresie Części II zamówienia na podstawie art. 89...

 • KIO 715/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ...18 i 18a ustawy o podatku od towarów i usług. Oferta Przystępującego jest zatem zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, bowiem...w ramach outsourcingu przez podmioty zewnętrzne”, ale cała wstępna fraza brzmi: „czynności wykonywane w związku ze ...

 • KIO 733/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...przepisy art. 54 i nast. ustawy Pzp. W pkt 8.3 Zamawiający wskazał, że ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta wstępna” zamieszczony w rozdziale II SIWZ oraz następujące dokumenty: 1. opis metodyki postępowania przy realizacji zamówienia ze szczególnym...

 • KIO 710/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... czy Wykonawca będzie posiadał uruchomioną linię kredytową lub wstępną umowę kredytową? 20 Zamawiający zadał również piętnaście pytań...oferty wyjaśnienia nie mogły stanowić podstawy do uznania, że oferta zawiera rażąco niską cenę. Fakt, że podstawą wezwania ...

 • KIO 594/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ... żadnego z produktów. W ofercie NIZP pierwszym z produktów jest „Wstępna szczegółowa koncepcja SRK ZP” (strona 14 (45) oferty NIZP)... świadczenia wynika z § 10 pkt 10. 3) d) SIWZ). Oferta niezgodna jest z SIWZ bowiem nie wynika z harmonogramu, a powinno, ...

 • KIO 326/18, KIO 327/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  ... Konsorcjum M złożone, a w konsekwencji niemożliwym była wstępna weryfikacja złożonego oświadczenia w zakresie spełnienia warunków negatywnych; 7... 9 SIWZ). Konsorcjum M złożyło wraz z ofertą niekompletne dokumenty JEDZ dla każdego z członków konsorcjum...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... odwołania wniesionego w dniu 29 stycznia 2018 r. załączył wstępną umowę konsorcjum z dnia 23 października 2017 r. zawartą ... zapłatę sumy gwarancyjnej bez względu na to, czy oferta została złożona jedynie przez Zobowiązanego, czy też Zobowiązany złoży...

 • KIO 244/18

  Orzeczenia KIO, 28-02-2018

  ...SIWZ na podstawie samego JEDZ, który jest wyłącznie wstępną informacją od oferentów? Zamawiający w podsumowaniu swojej ...2 – umowa podmiotu PZDW z wykonawcą BA (także OPZ i oferta) na wykazanie, że usługa wykonana dla podmiotu PZDW obejmowała wykonanie ...

 • KIO 247/18

  Orzeczenia KIO, 26-02-2018

  ... {dalej również: „specyfikacja”, „SIWZ” lub „s.i.w.z”}. 2. Art. 58 ust. 1 – przez błędne przyjęcie, że oferta wstępna Odwołującego podlega odrzuceniu i niezaproszenie Odwołującego do negocjacji. 3. Art. 7 ust. 1 – przez prowadzenie oceny ofert wstępnych z...

 • KIO 228/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... tym ważne, kalkulacja oferta składa się w istocie na jedną cenę. Opłata wstępna i wysokość rat leasingowych...part numer/numer części - dla każdej pozycji)". Wobec powyższych okoliczności oferta KIO 228/18 9 złożona przez wykonawcę Galaxy jest niezgodna z...

 • KIO 148/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ... z możliwością zmniejszenia liczby uczestników o 10%. Zamawiający przekaże wstępną liczbę uczestników Wykonawcy do dnia 25 lutego 2018 r. ...stycznia 2017 r. sygn. akt: KIO 50/17). Z kolei termin oferta należy odczytywać na gruncie art. 66 § 1 ustawy z dnia...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... kwotę 4.800 zł, co oznacza, że w tym zakresie oferta jest sprzeczna z obowiązującym prawem i jako taka – zawiera rażąco niską...zawarte w innych podobnych 42 kontraktach i załączył ofertę wstępną na opracowanie broszury informacyjnej, a także omyłkowo nie ...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ...Zamawiający wskazał, że Konsorcjum NOKIA istotnie zawarło wstępną informację o planowanych lokalizacjach OR w Załączniku nr...pomimo tego jedna z tych ofert jest wprost porównywalna z ofertą Konsorcjum NOKIA. Konsorcjum NOKIA wskazało też, że poważne ...

 • KIO 9/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ...jako druga osoba w poz. 8 wykazu osób złożonym wraz z ofertą przez Odwołującego), wykazując jednocześnie 11 projektów 7 potwierdzających doświadczenie, o ...wiedzy w danej szczegółowej dziedzinie, wstępna priorytetyzacja problemów i dziedzin badawczych oraz...

 • KIO 2740/17

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...i ma na celu utwierdzić zamawiającego, że dokonana przez niego wstępna ocena oferty jest prawidłowa lub nie (tak SO w Olsztynie...poinformował wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej za która została uznana oferta Ergo Hestia S.A. uzyskując 60 pkt w 17...

 • KIO 2749/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ...i 3 Pzp; 2. zaniechanie odrzucenia oferty Mosty Katowice, pomimo że oferta zawiera rażąco niską cenę - naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4... 2017 r. mają walor tajemnicy przedsiębiorstwa. I tak, część wstępna ze strony 1 pisma z 23 września 2017 r. zawiera ...

 • KIO 2424/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ...art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp polegające na odrzuceniu oferty Odwołującego jako niezgodnej z treścią SIWZ, podczas gdy oferta wstępna Odwołującego odpowiada treści SIWZ; 2) naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób...

 • KIO 2278/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ...na celu utwierdzić zamawiającego, że dokonana przez niego wstępna ocena oferty jest prawidłowa lub nie. Jednakże, ... 1 1 Zbiornik retencyjny ścieków dowożonych dla poz. 7 – oferta /kalkulacja uproszczona/kalkulacja szczegółowa/ - program (...) 6.8.38.2 [...

 • KIO 2252/17

  Orzeczenia KIO, 08-11-2017

  ...października 2017 r. odmówił ich ujawnienia. Wstępna analiza odtajnionej przez zamawiającego części oferty ... 11 pkt 4 Uznk. Może również skutkować udzieleniem zamówienia wykonawcy, którego oferta powinna zostać odrzucona, z uwagi na fakt, że jej teść nie ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij