• KIO 1541/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... słowa „wariant”. Odwołujący stwierdził, że pojęcie to na stałe weszło do języka polskiego na długo zanim jeszcze „oferta wariantowa” została zdefiniowana w ustawie Pzp. Fakt więc posłużenia się w składanych przez Odwołującego wyjaśnieniach tym słowem nie...

 • KIO 1269/18, KIO 1288/18

  Orzeczenia KIO, 12-07-2018

  .... symbol lub model producenta lub importera/dystrybutora, brak jest kodów umożliwiających identyfikację produktów, co wskazuje że oferta może być wariantowa, a Zamawiający nie jest w stanie określić czy Wykonawca zaproponował towar zgodny z SIWZ. Złożone w...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...- firma Kawaska Sp. z o.o. przedstawiła ofertę wariantową nie precyzując, jaki z wymaganych rodzajów złącz oferuje -...ndpi, svs, mrxs, czi - bez potrzeby ich konwersji. Tym samym oferta firmy Kawaska w tym punkcie jest niezgodna z SIWZ i powinna podlegać ...

 • KIO 840/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... wyposażone w komponenty zwiększające ilość wejść/wyjść. Mając na uwadze powyższe, Odwołujący uznał, iż oferta wykonawcy 4Visions w tym zakresie stanowi tzw. ofertę wariantową, co w świetle postępowania prowadzonego przed KIO w sprawie o sygnaturze akt KIO...

 • KIO 783/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak również ze względu na to, że jest ofertą wariantową, która nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego oraz jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Odwołujący...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  ...Dynamics Luxembourg SA (zwanej dalej „decyzją o odrzuceniu oferty”) oferta, oraz innych powiązanych decyzji EUIPO, przyjętych w ramach tego... finansową innego oferenta, choć obejmowała ona ofertę wariantową i przedział cenowy. 11      W pierwszej kolejności ...

 • KIO 753/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... formie łączenia kartek (klej lub spirala), pasek z okienkiem lub bez, z różnymi datami obowiązywania. Oferta Wykonawcy jest wariantową, daje możliwość dopasowania kilka modeli kalendarza z oferty jednego producenta. Tymczasem zgodnie z wymaganiem SIWZ to...

 • KIO 423/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ... składając ofertę zawierającą w punkcie 13 Formularza oferty rozwiązania alternatywne, złożył w konsekwencji ofertę wariantową. Jak zostało wyżej wykazane oferta Przystępującego w punkcie 13 Formularza oferty była niezgodna z treścią SIWZ w związku z czym...

 • III C 817/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 15-02-2018

  ...możliwości nie dopuścił, a gdyby powód złożył ofertę wariantową, podlegałaby ona odrzuceniu. Powód odwołał się do ...uznano ofertę złożoną przez (...) Sp. z o.o. w L.. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami ocen (zawiadomienie z dnia 16 ...

 • KIO 2130/17

  Orzeczenia KIO, 29-11-2017

  ... do pracy a jednocześnie podaje w karcie katalogowej, że może wyposażyć prasy w instalację wody płuczącej. Oferta jest wariantowa, według opisu nie ma płukania automatycznego i użytkownik po skończonej pracy musi wyczyścić prasę ręcznie. 4. technologia...

 • KIO 2294/17

  Orzeczenia KIO, 16-11-2017

  ... – wymagany wydruk ze strony internetowej jest prawidłowy i zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ. 4. Oferta wariantowa w zakresie zaoferowanego procesora Przedstawiony przez E. w ofercie wydruk ze strony internetowej, której adres wprost...

 • KIO 2322/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ... zamiar zastosować inny materiał. Podobne stanowisko zajął także co do poglądu Zamawiającego, że złożona przez Odwołującego oferta jest ofertą wariantową. Podał, że takie założenie jest ze strony Zamawiającego nadużyciem i wynika jedynie z sugestii innego...

 • KIO 1839/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... 6) obciążenie zamawiającego kosztami postępowania, zgodnie z wykazem kosztów przedstawionych podczas rozprawy. Argumentacja odwołującego 1. Oferta wariantowa Zamawiający w SIWZ i w treści ogłoszenia nie dopuścił składania oferty wariantowej co w praktyce...

 • KIO 1543/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ...W. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wariantowa analiza sposobu udrożnienia budowli piętrzących na ciekach w obszarze...2017 r. Od tego dnia należy więc liczyć termin związania ofertą, który kończył się 30 czerwca 2017 r. Przed upływem ...

 • KIO 1259/17

  Orzeczenia KIO, 03-07-2017

  ...„Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wariantowa analiza sposobu udrożnienia budowli piętrzących na ciekach w obszarze ... w ww. kryterium, w związku z czym oferta Odwołującego powinna zostać uznana za najkorzystniejszą na podstawie ...

 • KIO 1228/17

  Orzeczenia KIO, 28-06-2017

  ... art. 87 ust. 1 ustawy, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy DES ART sp. z o.o. mimo, iż oferta ta jest ofertą wariantową w stosunku do wymagania Zamawiającego zaoferowania rozwiązania opartego o jeden solver. 3. naruszenie art. 91 ust. 1 ustawy...

 • KIO 244/17

  Orzeczenia KIO, 17-02-2017

  ... z dnia 17 września 2012 r., sygn. akt KIO 1866/12; KIO 1878/12, zgodnie z którym „Nie można zgodzić się, że oferta jest ofertą wariantową z tego względu, że wskazano w niej alternatywnie dwóch producentów. Zgodnie z art. 2 pkt 7 p.z.p...

 • KIO 191/17

  Orzeczenia KIO, 07-02-2017

  ... zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium; 10) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego; 11) jej przyjęcie naruszyłoby bezpieczeństwo publiczne lub...

 • KIO 88/17, KIO 95/17

  Orzeczenia KIO, 27-01-2017

  ...art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp i w ocenie odwołującego oferta tego wykonawcy powinna zostać odrzucona jako niezgodna z SIWZ. Należy bowiem...okoliczności, że pokłady sitowe są częścią wymienną, wariantową. Wreszcie w ofercie przystępujący wyraźnie wspomniał o sicie...

 • KIO 103/17

  Orzeczenia KIO, 25-01-2017

  ...z wymaganiami postawionymi przez zamawiającego (równoważny), czyniąc ofertę, de facto ofertą wariantową. Zarzut II. Naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 ...równoważny referencyjnemu, ale otrzymał ofertę de facto wariantową, czego zamawiający zabronił w sekcji II ...

 • KIO 17/17, KIO 24/17

  Orzeczenia KIO, 17-01-2017

  ...) była korzystniejsza od oferty Arrow dla 29 Sygnity o co najmniej 900 tysięcy złotych netto. Ponadto oferta dla firmy Bit była ofertą wariantową (s. 5 i 6 oferty). W tej sytuacji stanowisko odwołującego Sygnity jakoby obie oferty konkurencyjne musiały...

 • KIO 2225/16, KIO 2226/16, KIO 2229/16, KIO 2230/16

  Orzeczenia KIO, 22-12-2016

  ...iż nie jest prawdą, że konsorcjum Strabag złożyło ofertę wariantową. Po pierwsze nie jest prawdą, że konsorcjum Strabag ...będzie dysponowało zasobami Aarsleff sp. z o.o. nie powoduje, że jego oferta jest niezgodna z s.i.w.z. To, że konsorcjum Budimex nie ...

 • KIO 2076/16

  Orzeczenia KIO, 28-11-2016

  ...nastąpić ma jednak za pomocą licencji SPLA, stanowi ofertę wariantową (a taka jest niedopuszczalna). W ocenie Izby jest to... nie jest ceną rażąco niską oraz z 14 uwagi, że oferta tego wykonawcy zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia...

 • KIO 1934/16, KIO 1993/16

  Orzeczenia KIO, 02-11-2016

  ...można, że w niniejszej sprawie nie sposób w ogóle mówić o złożeniu oferty wariantowej. Oferta wariantowa to bowiem oferta przewidująca, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez zamawiającego...

 • KIO 1964/16

  Orzeczenia KIO, 02-11-2016

  ... z możliwością realizacji zamówienia bez wykonania ścianek szczelnych. Dostrzec bowiem trzeba, że oferta wariantowa, stosownie do art. 2 pkt 7 Pzp, to oferta przewidująca, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, odmienny niż określony przez zamawiającego...

 • KIO 1517/16

  Orzeczenia KIO, 26-08-2016

  ... dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; e)...prac, zgodnie z pkt 1.3 PFU i nie była ofertą wariantową. Zamawiający przewidział bowiem w siwz (pkt 1.1. i...

 • KIO 1392/16

  Orzeczenia KIO, 11-08-2016

  ... R. J. Akademia Sztuki Kulinarnej QLINARIO, pomimo że złożona oferta w części 2 i 3 nie odpowiadają wymaganiom SIWZ. Odwołujący wskazał... J. Akademia Sztuki Kulinarnej QLINARIO złożył ofertę wariantową niezgodną z wymaganiami SIWZ, tym samym podlegającą...

 • KIO 1277/16

  Orzeczenia KIO, 28-07-2016

  ... poprzez bezpodstawne uznanie, iż złożona przez Odwołującego oferta stanowiła czyn nieuczciwej konkurencji, co w konsekwencji spowodowało... miesięcznej. Z kolei Netia SA wskazała ofertę wariantową z uwzględnieniem zróżnicowania poziomu ochrony, przy czym...

 • KIO 1024/16, KIO 1030/16

  Orzeczenia KIO, 28-06-2016

  ... wielowariantowa. „Za złożenie większej liczby ofert uznawana jest także sytuacja, w której wykonawca złoży ofertą wielowariantową (nie mylić z ofertą wariantową, o której mowa w art. 83 ust. 1 ustawy Pzp), zawierającą dwie lub więcej ceny za wykonanie...

 • KIO 637/16

  Orzeczenia KIO, 11-05-2016

  ...to do rozbieżności w ofercie Wykonawcy. Oferta Wykonawcy jest wariantowa, co jest niedopuszczalne.”. Jak wskazał ...mógł podlegać rygorowi tego przepisu. Izba zważyła ponadto, że oferta odwołującego była oceniana przez komisję przetargową, co do której składu...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij