• KIO 2130/17

  Orzeczenia KIO, 29-11-2017

  ... do pracy a jednocześnie podaje w karcie katalogowej, że może wyposażyć prasy w instalację wody płuczącej. Oferta jest wariantowa, według opisu nie ma płukania automatycznego i użytkownik po skończonej pracy musi wyczyścić prasę ręcznie. 4. technologia...

 • KIO 2294/17

  Orzeczenia KIO, 16-11-2017

  ... – wymagany wydruk ze strony internetowej jest prawidłowy i zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ. 4. Oferta wariantowa w zakresie zaoferowanego procesora Przedstawiony przez E. w ofercie wydruk ze strony internetowej, której adres wprost...

 • KIO 2322/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ... zamiar zastosować inny materiał. Podobne stanowisko zajął także co do poglądu Zamawiającego, że złożona przez Odwołującego oferta jest ofertą wariantową. Podał, że takie założenie jest ze strony Zamawiającego nadużyciem i wynika jedynie z sugestii innego...

 • KIO 1839/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... 6) obciążenie zamawiającego kosztami postępowania, zgodnie z wykazem kosztów przedstawionych podczas rozprawy. Argumentacja odwołującego 1. Oferta wariantowa Zamawiający w SIWZ i w treści ogłoszenia nie dopuścił składania oferty wariantowej co w praktyce...

 • KIO 1543/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ...W. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wariantowa analiza sposobu udrożnienia budowli piętrzących na ciekach w obszarze...2017 r. Od tego dnia należy więc liczyć termin związania ofertą, który kończył się 30 czerwca 2017 r. Przed upływem ...

 • KIO 1259/17

  Orzeczenia KIO, 03-07-2017

  ...„Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wariantowa analiza sposobu udrożnienia budowli piętrzących na ciekach w obszarze ... w ww. kryterium, w związku z czym oferta Odwołującego powinna zostać uznana za najkorzystniejszą na podstawie ...

 • KIO 1228/17

  Orzeczenia KIO, 28-06-2017

  ... art. 87 ust. 1 ustawy, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy DES ART sp. z o.o. mimo, iż oferta ta jest ofertą wariantową w stosunku do wymagania Zamawiającego zaoferowania rozwiązania opartego o jeden solver. 3. naruszenie art. 91 ust. 1 ustawy...

 • KIO 244/17

  Orzeczenia KIO, 17-02-2017

  ... z dnia 17 września 2012 r., sygn. akt KIO 1866/12; KIO 1878/12, zgodnie z którym „Nie można zgodzić się, że oferta jest ofertą wariantową z tego względu, że wskazano w niej alternatywnie dwóch producentów. Zgodnie z art. 2 pkt 7 p.z.p...

 • KIO 191/17

  Orzeczenia KIO, 07-02-2017

  ... zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium; 10) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego; 11) jej przyjęcie naruszyłoby bezpieczeństwo publiczne lub...

 • KIO 88/17, KIO 95/17

  Orzeczenia KIO, 27-01-2017

  ...art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp i w ocenie odwołującego oferta tego wykonawcy powinna zostać odrzucona jako niezgodna z SIWZ. Należy bowiem...okoliczności, że pokłady sitowe są częścią wymienną, wariantową. Wreszcie w ofercie przystępujący wyraźnie wspomniał o sicie...

 • KIO 103/17

  Orzeczenia KIO, 25-01-2017

  ...z wymaganiami postawionymi przez zamawiającego (równoważny), czyniąc ofertę, de facto ofertą wariantową. Zarzut II. Naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 ...równoważny referencyjnemu, ale otrzymał ofertę de facto wariantową, czego zamawiający zabronił w sekcji II ...

 • KIO 17/17, KIO 24/17

  Orzeczenia KIO, 17-01-2017

  ...) była korzystniejsza od oferty Arrow dla 29 Sygnity o co najmniej 900 tysięcy złotych netto. Ponadto oferta dla firmy Bit była ofertą wariantową (s. 5 i 6 oferty). W tej sytuacji stanowisko odwołującego Sygnity jakoby obie oferty konkurencyjne musiały...

 • KIO 2225/16, KIO 2226/16, KIO 2229/16, KIO 2230/16

  Orzeczenia KIO, 22-12-2016

  ...iż nie jest prawdą, że konsorcjum Strabag złożyło ofertę wariantową. Po pierwsze nie jest prawdą, że konsorcjum Strabag ...będzie dysponowało zasobami Aarsleff sp. z o.o. nie powoduje, że jego oferta jest niezgodna z s.i.w.z. To, że konsorcjum Budimex nie ...

 • KIO 2076/16

  Orzeczenia KIO, 28-11-2016

  ...nastąpić ma jednak za pomocą licencji SPLA, stanowi ofertę wariantową (a taka jest niedopuszczalna). W ocenie Izby jest to... nie jest ceną rażąco niską oraz z 14 uwagi, że oferta tego wykonawcy zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia...

 • KIO 1964/16

  Orzeczenia KIO, 02-11-2016

  ... z możliwością realizacji zamówienia bez wykonania ścianek szczelnych. Dostrzec bowiem trzeba, że oferta wariantowa, stosownie do art. 2 pkt 7 Pzp, to oferta przewidująca, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, odmienny niż określony przez zamawiającego...

 • KIO 1934/16, KIO 1993/16

  Orzeczenia KIO, 02-11-2016

  ...można, że w niniejszej sprawie nie sposób w ogóle mówić o złożeniu oferty wariantowej. Oferta wariantowa to bowiem oferta przewidująca, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez zamawiającego...

 • KIO 1517/16

  Orzeczenia KIO, 26-08-2016

  ... dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; e)...prac, zgodnie z pkt 1.3 PFU i nie była ofertą wariantową. Zamawiający przewidział bowiem w siwz (pkt 1.1. i...

 • KIO 1392/16

  Orzeczenia KIO, 11-08-2016

  ... R. J. Akademia Sztuki Kulinarnej QLINARIO, pomimo że złożona oferta w części 2 i 3 nie odpowiadają wymaganiom SIWZ. Odwołujący wskazał... J. Akademia Sztuki Kulinarnej QLINARIO złożył ofertę wariantową niezgodną z wymaganiami SIWZ, tym samym podlegającą...

 • KIO 1277/16

  Orzeczenia KIO, 28-07-2016

  ... poprzez bezpodstawne uznanie, iż złożona przez Odwołującego oferta stanowiła czyn nieuczciwej konkurencji, co w konsekwencji spowodowało... miesięcznej. Z kolei Netia SA wskazała ofertę wariantową z uwzględnieniem zróżnicowania poziomu ochrony, przy czym...

 • KIO 1024/16, KIO 1030/16

  Orzeczenia KIO, 28-06-2016

  ... wielowariantowa. „Za złożenie większej liczby ofert uznawana jest także sytuacja, w której wykonawca złoży ofertą wielowariantową (nie mylić z ofertą wariantową, o której mowa w art. 83 ust. 1 ustawy Pzp), zawierającą dwie lub więcej ceny za wykonanie...

 • KIO 637/16

  Orzeczenia KIO, 11-05-2016

  ...to do rozbieżności w ofercie Wykonawcy. Oferta Wykonawcy jest wariantowa, co jest niedopuszczalne.”. Jak wskazał ...mógł podlegać rygorowi tego przepisu. Izba zważyła ponadto, że oferta odwołującego była oceniana przez komisję przetargową, co do której składu...

 • KIO 608/16

  Orzeczenia KIO, 06-05-2016

  ...przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PAG G. 4 K.-P. pomimo, iż oferta ta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a...innej krajalnicy A2- 812T, a więc złożył ofertę wariantową. Krajalnica A2-812T jest niezgodna z wymaganiami SIWZ. ...

 • T-556/11

  Orzeczenia ETS, 27-04-2016

  ...stwierdził, że nie wybrał jej oferty z uwagi na to, że oferta ta nie okazała się najbardziej korzystna ekonomicznie (zwanym dalej „decyzją o ... finansową IECI, w sytuacji gdy obejmowała ona ofertę wariantową i przedział cenowy. 37      Sąd uznał za właściwe ...

 • KIO 431/16

  Orzeczenia KIO, 08-04-2016

  ...w ofercie jako brutto – zawierająca podatek VAT) powoduje, że mamy do czynienia z ofertą wariantową w zakresie ceny. A to z kolei oznacza, że oferta jest obarczona błędem, który powoduje niemożliwość rozstrzygnięcia bez konsultacji z Wykonawcą Trasal sp. z...

 • KIO 443/16

  Orzeczenia KIO, 07-04-2016

  ... przed datą dostawy pierwszego autobusu (a nie wraz z ofertą). Ponadto wniósł o nakazanie Zamawiającemu przedłużenia terminu składania ofert ... art. 2 pkt 7) Pzp. przez ofertę wariantową należy rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami określonymi ...

 • KIO 416/16

  Orzeczenia KIO, 29-03-2016

  ... w związku z udzielonym wyjaśnieniem QNT złożyło ofertę wariantową, pomimo tego, iż złożenie takiej oferty nie ...wezwania QNT do uzupełnienia dokumentów pomimo tego, że oferta QNT podlegała odrzuceniu - co stanowi naruszenie odpowiednio art. 26...

 • KIO 2857/15, KIO 2865/15

  Orzeczenia KIO, 18-01-2016

  ...(strona 15 siwz) należy uznać te zmiany za dopuszczalne, gdyż są to „zmiany równoważne", a nie „wariantowe". Oferta wariantowa to oferta która przewiduje odmienny sposób wykonania zamówienia. W powyższym przypadku nie mamy do czynienia z odmiennym sposobem...

 • KIO 2858/15

  Orzeczenia KIO, 15-01-2016

  ...albo zgodne z siwz albo zamienne powoduje, iż oferta jest ofertą wariantową i tak naprawdę nie wiadomo co otrzyma zamawiający.... łącznym czasem wykonania robót wzmocnienia gruntu - 260 dni. Oferta uzyskała łącznie 100 punktów. Na drugim miejscy uplasował się...

 • KIO 2856/15

  Orzeczenia KIO, 14-01-2016

  ....2015 r. informującym o wynikach postępowania przetargowego i podtrzymuje swoje stanowisko w całej rozciągłości. Zamawiający wskazał, że oferta wariantowa została zdefiniowana w art. 2 pkt 7 ustawy i należy przez nią rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z...

 • KIO 2731/15

  Orzeczenia KIO, 29-12-2015

  ...). Na zakończenie należy odnieść się do zasadności stwierdzenia Zamawiającego, iż złożona oferta jest ofertą wariantową w rozumieniu art. 2 pkt 7 Ustawy, tj. ofertą przewidującą, zgodnie z warunkami określonymi w siwz, odmienny niż określony przez...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij