• KIO 2538/18

  Orzeczenia KIO, 27-12-2018

  .... Występowanie dwóch różnych kwot (każda opisana w ofercie jako brutto – zawierająca podatek VAT) powoduje, że mamy do czynienia z ofertą wariantową w zakresie ceny; - wyrok z 30.05.2017 r. KIO 988/17 – Zamawiający wziął pod uwagę wszystkie kwoty, które...

 • KIO 2577/18

  Orzeczenia KIO, 27-12-2018

  ...może budzić wątpliwości że cena najtańszej wśród złożonych w postępowaniu ofert (oferta odwołującego) opiewa na kwotę 28.216.028,60 zł brutto. ...15 odwołującego prowadziłaby do wniosku, że postanowienia o wariantowaniu zawarte w pkt 3.1. SIWZ pozbawione ...

 • KIO 2475/18

  Orzeczenia KIO, 12-12-2018

  ... inny sposób wykonania zamówienia, aniżeli ten określony w ofercie, co w tym konkretnym przypadku nie miało miejsca. Oferta wariantowa jest połączeniem kilku ofert tego samego wykonawcę w jedną, dużą ofertę. W niniejszym przypadku Wykonawca Miro Sp...

 • KIO 1287/18, KIO 1290/18, KIO 1297/18, KIO 1301/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... do P1 i nie przesądzało o niezgodności oferty z treścią SIWZ. Nie mamy tutaj do czynienia także z ofertą wariantową – Przystępujący Stadler określił jeden sposób wykonania zamówienia (zaoferował jeden maksymalny okres międzyprzeglądowy dla poziomu P1), a...

 • KIO 2343/18

  Orzeczenia KIO, 30-11-2018

  ... wariantowej, przy czym ofertę wariantową wykonawca składa łącznie z ofertą, o której mowa w art...pkt 2 poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Przystępującego pomimo tego, że oferta ta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2. art...

 • KIO 2415/18

  Orzeczenia KIO, 29-11-2018

  ... ze zmianą. Odwołujący nie zgodził się ze stanowiskiem Zamawiającego, który uznał, że złożył ofertę wariantową, gdyż z nazwy pliku wyraźnie wynikało że jest to oferta zmieniona, dostosowana do zmian jakie Zamawiający wprowadził w dniu 23.10.2018 r., w jej...

 • KIO 2268/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  ... 10 wzięto pod uwagę dwa rodzaje baterii tj. ER9V i 6LR61 (gdyby było to w ofercie byłaby to oferta wariantowa, natomiast w wyjaśnieniu informacja taka wskazuje na manipulację, co narusza zasady uczciwej konkurencji) dalej Odwołujący stwierdził, że wycenił...

 • KIO 1905/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... postanowienia oferty Przystępującego nie wynika, że złożył on więcej, niż jedną ofertę, czy zaoferował ofertę wariantową. Odwołujący podnosił ponadto, że oferta wykonawcy DEZEGA jest niezgodna z art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zd. drugie, gdyż...

 • KIO 1894/18

  Orzeczenia KIO, 05-10-2018

  .... Wykonawca zaoferował miernik elektroniczny jednego producenta a podał parametry miernika innego producenta. Oferta wykonawcy Abplanalp jest ofertą wariantową. W kilku pozycjach wykonawca w opisie oferowanych urządzeń zastosował określenia typu „sprzęt...

 • KIO 1860/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ... posługiwał się jedynie pojęciem „wariant”). Znajduje to potwierdzenie w orzecznictwie Izby: „Użycie wyrażenia "wariant'' nie czyni jeszcze oferty ofertą wariantową, który to rodzaj oferty został zdefiniowany w art. 2 pkt 7 p.z.p.” . W wezwaniu do złożenia...

 • KIO 1586/18, KIO 1602/18, KIO 1603/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ... nr 3 rozdział 6.1. znowu w tabeli podał typ BB-2590 podpisując tabelę „Parametry akumulatora BB-2590/U”. Oferta nie może być wariantowa, a w różnych miejscach wykonawca ten zamiennie podaję jako oferowaną baterie BB-2590 bądź BB-2590/U. Wykonawca ten...

 • KIO 1638/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ...art. 190 ust. 1 a pkt 1 Pzp - ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy, który ją złożył, jeżeli ...zdaniem Odwołującego, Przystępujący powinien złożyć ofertę wariantową, z założeniem ,,najbardziej niekorzystnego wariantu,...

 • KIO 1609/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...i orzecznictwie KIO „Za niedozwolone złożenie większej liczby ofert uznawana jest także sytuacja, w której wykonawca złoży ofertą wielowariantową (nie mylić z ofertą wariantową, o której mowa w art. 83 ust. 1), zawierającą dwie lub więcej ceny za wykonanie...

 • KIO 1561/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... niezgodnej z treścią SIWZ na podstawie postanowień Kalkulacji Indywidualnej, podczas gdy oferta Odwołującego jest w pełni zgodna z treścią SIWZ. 8. Art. 90...ono na uwzględnienie. Biorąc pod uwagę wariantową konstrukcję zarzutów odwołania Izba w pierwszym ...

 • KIO 1541/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... słowa „wariant”. Odwołujący stwierdził, że pojęcie to na stałe weszło do języka polskiego na długo zanim jeszcze „oferta wariantowa” została zdefiniowana w ustawie Pzp. Fakt więc posłużenia się w składanych przez Odwołującego wyjaśnieniach tym słowem nie...

 • KIO 1269/18, KIO 1288/18

  Orzeczenia KIO, 12-07-2018

  .... symbol lub model producenta lub importera/dystrybutora, brak jest kodów umożliwiających identyfikację produktów, co wskazuje że oferta może być wariantowa, a Zamawiający nie jest w stanie określić czy Wykonawca zaproponował towar zgodny z SIWZ. Złożone w...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...- firma Kawaska Sp. z o.o. przedstawiła ofertę wariantową nie precyzując, jaki z wymaganych rodzajów złącz oferuje -...ndpi, svs, mrxs, czi - bez potrzeby ich konwersji. Tym samym oferta firmy Kawaska w tym punkcie jest niezgodna z SIWZ i powinna podlegać ...

 • KIO 840/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... wyposażone w komponenty zwiększające ilość wejść/wyjść. Mając na uwadze powyższe, Odwołujący uznał, iż oferta wykonawcy 4Visions w tym zakresie stanowi tzw. ofertę wariantową, co w świetle postępowania prowadzonego przed KIO w sprawie o sygnaturze akt KIO...

 • KIO 783/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak również ze względu na to, że jest ofertą wariantową, która nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego oraz jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Odwołujący...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  ...Dynamics Luxembourg SA (zwanej dalej „decyzją o odrzuceniu oferty”) oferta, oraz innych powiązanych decyzji EUIPO, przyjętych w ramach tego... finansową innego oferenta, choć obejmowała ona ofertę wariantową i przedział cenowy. 11      W pierwszej kolejności ...

 • KIO 753/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... formie łączenia kartek (klej lub spirala), pasek z okienkiem lub bez, z różnymi datami obowiązywania. Oferta Wykonawcy jest wariantową, daje możliwość dopasowania kilka modeli kalendarza z oferty jednego producenta. Tymczasem zgodnie z wymaganiem SIWZ to...

 • KIO 423/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ... składając ofertę zawierającą w punkcie 13 Formularza oferty rozwiązania alternatywne, złożył w konsekwencji ofertę wariantową. Jak zostało wyżej wykazane oferta Przystępującego w punkcie 13 Formularza oferty była niezgodna z treścią SIWZ w związku z czym...

 • III C 817/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 15-02-2018

  ...możliwości nie dopuścił, a gdyby powód złożył ofertę wariantową, podlegałaby ona odrzuceniu. Powód odwołał się do ...uznano ofertę złożoną przez (...) Sp. z o.o. w L.. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami ocen (zawiadomienie z dnia 16 ...

 • KIO 2130/17

  Orzeczenia KIO, 29-11-2017

  ... do pracy a jednocześnie podaje w karcie katalogowej, że może wyposażyć prasy w instalację wody płuczącej. Oferta jest wariantowa, według opisu nie ma płukania automatycznego i użytkownik po skończonej pracy musi wyczyścić prasę ręcznie. 4. technologia...

 • KIO 2294/17

  Orzeczenia KIO, 16-11-2017

  ... – wymagany wydruk ze strony internetowej jest prawidłowy i zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ. 4. Oferta wariantowa w zakresie zaoferowanego procesora Przedstawiony przez E. w ofercie wydruk ze strony internetowej, której adres wprost...

 • KIO 2322/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ... zamiar zastosować inny materiał. Podobne stanowisko zajął także co do poglądu Zamawiającego, że złożona przez Odwołującego oferta jest ofertą wariantową. Podał, że takie założenie jest ze strony Zamawiającego nadużyciem i wynika jedynie z sugestii innego...

 • X GC 73/14

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-10-2017

  ...zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ofertą wykonawcy z dnia 5 kwietnia 2012r. sporządzoną na...25 września 2017r. czas 00:03:14- 01:14:51). Wykonanie wariantowania wykracza poza zakres SIWZ, w związku z tym nie podlegało ocenie....

 • KIO 1839/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... 6) obciążenie zamawiającego kosztami postępowania, zgodnie z wykazem kosztów przedstawionych podczas rozprawy. Argumentacja odwołującego 1. Oferta wariantowa Zamawiający w SIWZ i w treści ogłoszenia nie dopuścił składania oferty wariantowej co w praktyce...

 • KIO 1543/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ...W. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wariantowa analiza sposobu udrożnienia budowli piętrzących na ciekach w obszarze...2017 r. Od tego dnia należy więc liczyć termin związania ofertą, który kończył się 30 czerwca 2017 r. Przed upływem ...

 • KIO 1259/17

  Orzeczenia KIO, 03-07-2017

  ...„Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wariantowa analiza sposobu udrożnienia budowli piętrzących na ciekach w obszarze ... w ww. kryterium, w związku z czym oferta Odwołującego powinna zostać uznana za najkorzystniejszą na podstawie ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij