• KIO 1789/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ... możliwość oferowania produktów równoważnych pozorną i w praktyce niemożliwą do spełnienia. 3. Uznaje się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do...

 • KIO 1597/17

  Orzeczenia KIO, 17-08-2017

  ...uzupełnienia, to czynność ta nie będzie traktowana jako równoważna uzupełnieniu, o którym stanowi art. 26 ust....K.c. – zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum E., pomimo iż oferta ta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów Zarzuty nie potwierdziły ...

 • KIO 1464/17, KIO 1469/17, KIO 1477/17, KIO 1487/17, KIO 1491/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ...komputerem zgodne z technologią vPro lub równoważną posiadające możliwość zdalnego przejęcia pełnej konsoli .... Konsorcjum M. nie wypełniło ciążącego na nim ustawowego obowiązku. Tym samym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku...

 • KIO 1471/17

  Orzeczenia KIO, 08-08-2017

  ... nie może być uznana w żaden sposób za równoważną Strategii Wymiarowania (obligatoryjnej zgodnie z zasadami metody COSMIC...Opis sposobu przygotowania ofert w ppkt 1.3) wskazano, że oferta ma zawierać: „3} wykaz dysponowania Scrum Masterami, z których...

 • KIO 1228/17

  Orzeczenia KIO, 28-06-2017

  ... solverów, funkcjonalności oferowanego oprogramowania oraz sposobu prowadzenia badań w oparciu o zaoferowane oprogramowanie, a w konsekwencji nie jest ofertą równoważną; 2. naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. żart. 82 ust. 1 ustawy PZP, art. 84...

 • KIO 1184/17, KIO 1196/17

  Orzeczenia KIO, 23-06-2017

  ... E. J. T. i R. C. Sp. z o. o., wobec czego oferta Odwołującego – Q. S.A. jest niezgodna z wymaganiami opisanymi w punkcie 2. tabeli, poz... warunków zamówienia o charakterze tzw. merytorycznym, jest równoważną podstawą do odrzucenia oferty, bez jej waluacji. ...

 • KIO 1174/17

  Orzeczenia KIO, 23-06-2017

  ... normę dotyczącą systemu zarządzania jakością ISO 9001 lub równoważną. W rozdz. 12 SIWZ - ocena ofert ...postepowaniu w tej technologii. Przy czym, kwestia czy będzie to jedna oferta czy też będzie ich więcej jest elementem ważnym, ale nie przesadzającym. ...

 • KIO 1104/17

  Orzeczenia KIO, 23-06-2017

  ... najkorzystniejszej oferty wykonawcy Veganet Sp. z o.o. pomimo, że oferta Veganet Sp. z o.o. powinna być odrzucona z uwagi na...dostarczenia macierzy spełniającej normą środowiskową Energy Star lub równoważną: „26. Oferowana macierz musi posiadać certyfikat...

 • KIO 997/17

  Orzeczenia KIO, 08-06-2017

  ... prowadzi do prowadzi do wniosku, że również w tym zakresie oferta wykonawcy A. jest niezgodna z treścią SIWZ. Produkty zaoferowane przez...przez Zamawiającego.«. Dlatego wykonawca składając ofertę równoważną musiał dostosować się do precyzyjnych postanowień ...

 • KIO 1004/17

  Orzeczenia KIO, 07-06-2017

  ...nie jest już dostępna, gdyż została zastąpiona przez inną, równoważną, bazę danych online B-PS Info na licencji HaynesPro. Zatem... złożone dwie oferty - R. P. i odwołującego. Oferta odwołującego jest ważna. Gdyby zatem zamawiający nie naruszył opisanych ...

 • KIO 938/17

  Orzeczenia KIO, 22-05-2017

  ... tj. opis tego co będzie uważał za ofertę równoważną. 11 Tak jak odwołujący wskazał powyżej, granulat SBR...Izby to, że zamawiający oczekiwał koloru czerwonego nie powoduje, że oferta oferująca kolor czerwonobrązowy jest sprzeczna w swej treści z treścią siwz...

 • KIO 901/17

  Orzeczenia KIO, 19-05-2017

  ... normę PNEN 50341-1 lub normę europejską EN-50341-1 (lub równoważną) oraz słupy te zostały przebadane z wynikiem pozytywnym na...mieć wiedzę w oparciu, o jakie okoliczności i dokumenty oferta będzie oceniania i informacja ta musi pochodzić od zamawiającego, ...

 • KIO 664/17

  Orzeczenia KIO, 24-04-2017

  ... Zamawiający pisze „prasa tłokowa”, która jest nazwą rodzaju urządzenia to równoważna do niej jest prasa tłokowa producenta B lub C a nie ...takiej oferty im nie złoży albo oferta ta będzie mniej korzystna niż oferta złożona innym wykonawcom są jedynie niczym...

 • KIO 496/17, KIO 511/17

  Orzeczenia KIO, 03-04-2017

  ...przez Zamawiającego jednostka jasności ekranu „NIT” jest jednostką równoważną kandeli na metr kwadratowy (cd/m2), zatem nie ...1 i art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez wymaganie dostarczenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale XII pkt 3 ppkt 4) - 13) SIWZ...

 • KIO 399/17, KIO 438/17, KIO 439/17

  Orzeczenia KIO, 20-03-2017

  ...3 ustawy Pzp. Z uwagi na powyższe Zamawiający informuje, że oferta złożona przez konsorcjum firm, którego liderem jest firma Pentacomp Systemy ...ofertę odwołującego traktować i rozpatrywać jako równoważną, gdyż wówczas obowiązkiem wykonawcy byłoby ...

 • KIO 283/17, KIO 291/17, KIO 298/17

  Orzeczenia KIO, 06-03-2017

  ...gdyż nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, a ponadto oferta Konsorcjum Gispro w części 32 zamówienia podlega odrzucenia z uwagi ...lub równoważnej, przy czym przez metodykę równoważną rozumie się metodykę powszechnie stosowaną (stosowanie ...

 • T-454/13

  Orzeczenia ETS, 01-03-2017

  ...złożone cztery oferty, mianowicie oferta SNCM, oferta Corsica Ferries, oferta CMN oraz oferta tymczasowego konsorcjum składającego się ...zostanie zabezpieczona za pomocą gwarancji bankowej na równoważną kwotę. Rzeczona gwarancja bankowa zostanie wystawiona ...

 • KIO 198/17

  Orzeczenia KIO, 16-02-2017

  ...Dalej Odwołujący podniósł, że ustawa Pzp nie ustaliła definicji własnej pojęcia „oferta”, w związku z czym, na mocy art. 14 ustawy Pzp...ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 lub równoważną. Kolor biały. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z ...

 • II K 198/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-01-2017

  ...wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przetargowym, oferta musiała zawierać miedzy innymi wykaz robót budowlanych w...w wymiarze 100 stawek dziennych , gdzie wysokość jednej stawki równoważna jest kwocie 100 zł. Orzeczona grzywna w zamyśle sądu...

 • KIO 103/17

  Orzeczenia KIO, 25-01-2017

  ...z wymaganiami postawionymi przez zamawiającego (równoważny), czyniąc ofertę, de facto ofertą wariantową. Zarzut II. Naruszenie art. 89 ust. 1 pkt ...2016 r. sygn. KIO 637/16). Z kolei oferta równoważna, to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o ...

 • KIO 4/17

  Orzeczenia KIO, 20-01-2017

  ...2 pkt 5) PZP poprzez uznanie, że oferta Odwołującego nie jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w zakresie zadania...expressowa – 100 szt. w opakowaniu typu Lipton lub równoważna”. W kolumnie zatytułowanej „J.m.” wskazano „szt...

 • KIO 2458/16

  Orzeczenia KIO, 10-01-2017

  ...1973.500,00 zł (brutto: 2.131.380,00 zł), tj. równoważną kwocie euro 472.705,93 w oparciu o ceny jednostkowe netto opakowań (...ofert, tj. C- 60 pk, Cr – 20 pkt i Cu – 20 pkt. Druga oferta Odwołującego uzyskała łącznie 94,58 pkt, w tym za C – 54,58, Cr – 20...

 • KIO 172/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2017

  ... spełniająca wymogi Zamawiającego: Matador, Supra max lub równoważna. Maszyna może być samojezdna, − maszyną przeznaczoną do...że wykonawcy powinni byli złożyć Kosztorys ofertowy wraz z ofertą z uwagi na prowadzone postępowanie w procedurze na podstawie...

 • KIO 2260/16

  Orzeczenia KIO, 27-12-2016

  ...przez zamawiającego, zaoferował inną równoważną formę rozwiązania konstrukcyjnego do ... wskazując: „3. Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny są mało przekonywujące. Złożona oferta znacznie odbiega cenowo od oferty złożonej przez Physio-Control Poland Sales Sp. z...

 • KIO 2279/16

  Orzeczenia KIO, 21-12-2016

  ...". Wskazał, za wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 stycznia 2012 r. (sygn. akt KIO 2734/11), że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych...

 • KIO 2312/16

  Orzeczenia KIO, 20-12-2016

  ... w swych ofertach). Według Odwołującego Zamawiający w żaden sposób nie wykazał żeby oferta Odwołującego była niezgodna z SIWZ, przy czym oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich...

 • KIO 2098/16

  Orzeczenia KIO, 24-11-2016

  ... wymagania zamawiającego”) i błędnie odczytywało ofertę Odwołującego, jak równoważną. Nadto, jej treść stoi w przeciwności pod względem ... Nie jest to możliwe jeśli nie wie, że jego oferta została odrzucona z innych bliżej nie sprecyzowanych powodów. Zasada ...

 • KIO 2068/16

  Orzeczenia KIO, 16-11-2016

  ...) działającej podczas wysokich stanów rzeki Warty”, - (dowód nr 6) Oświadczenie/oferta PEK-MEL W.C., K.C. Spółka Jawna dla WUPRINŻ Spółka Akcyjna ...tj. opis tego co będzie uważał za ofertę równoważną. Tym samym pomimo, że w ustawie nie wyartykułowano...

 • KIO 1910/16

  Orzeczenia KIO, 18-10-2016

  ... powinna to być rura trójwarstwowa RC MULTIsafe3L, lub równoważna - wyceniono trójniki 125/90 z PE - podczas, ...charakteru rażąco niskiej, wobec czego według twierdzeń odwołującego - przedmiotowa oferta powinna zostać odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ...

 • KIO 1838/16

  Orzeczenia KIO, 11-10-2016

  ...Zamawiający wymagał procesora zapewniającego równoważną wydajność całego oferowanego .... Oświadczamy, że wielkie dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą dotyczą sprzętu, w konfiguracjach wskazanych w parametrach techniczno-użytkowych (Załączniki ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij