• KIO 2331/18

  Orzeczenia KIO, 26-11-2018

  ...o potwierdzenie, iż oferent, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego będzie zobowiązany dostarczyć wszystkie certyfikaty na zgodność z normami (posiadające akredytację PCA lub równoważną) wymienione w OPZ. Zamawiający udzielając...

 • KIO 2336/18

  Orzeczenia KIO, 23-11-2018

  ...objętych ubezpieczeniem, która nie jest i nie może być równoważna z sytuacją ekonomiczną i finansową ZRE Katowice S.A.... wskazał, iż przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie ...

 • KIO 2229/18

  Orzeczenia KIO, 22-11-2018

  ... określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Ofertą równoważną są produkty lub rozwiązania, które odpowiadają pod względem jakości i funkcjonalności produktom lub rozwiązaniom...

 • KIO 2214/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  ...Tronus Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – wykonawca, którego oferta została odrzucona; 2) STARPOL MEBLE A. K. w Puławach – odwołujący; ... posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub równoważną instytucję z jednego z Państw Unii ...

 • KIO 2268/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  ...wodoodporny, nieblaknący - spełnia normę ISO 12757-2 lub równoważną określającą wymagania dla długopisów i wkładów niezbędne do... wymaganiami Zamawiającego w związku z tak niską wyceną pozycji 23 - oferta winna być odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3...

 • KIO 2231/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...o łącznej wartości nie mniejszej niż (…) zł netto (lub równoważna kwota w Euro/USD) oraz załączy dowody, że zostały należycie ... zaoferował inne produkty niż oryginalne, uznać należy że jego oferta nie spełnia wymagań SIWZ postawionych w pkt III, gdyż nie...

 • KIO 2182/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ...przy ocenie ofert jest zobowiązany określić w sposób precyzyjny, aby wyeliminować wszelką dowolność, czy złożona oferta jest, czy też nie ofertą równoważną. W ocenie odwołującego, o ile zamawiający ma swobodę w kształtowaniu kryteriów równoważności, o tyle...

 • KIO 2066/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ... Zamawiający wskazał producenta/markę. Przez ofertę równoważną Zamawiający rozumie produkt o parametrach i...Pzp należy wskazać, że Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie uznał, że oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BMS Sp. j. Z. B. winna ...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... oferty z taką ceną powinny zostać przez Zamawiającego odrzucone. Oferta Wykonawcy APN Oferta Wykonawcy APN zawiera w pozycji 1.2. i w ..., który w wierszu nr 7 zaoferuje platformę bazodanową równoważną do MS SQL Server. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ...

 • KIO 1905/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...z art. 7 ust 1 Prawa zamówień publicznych. W ocenie Odwołującego, oferta wykonawcy DEZEGA jest niezgodna z art. 82 ust. 1 Prawa zamówień ... ochrony indywidualnej oraz normą PN – EN 13794 lub równoważną (dotyczy pozycji 1 pakietu).” (Zgodnie z pkt. 3...

 • KIO 1869/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ...ofertą wykonawca ten złożył kosztorys ofertowy w ramach którego w części dotyczącej technologii basenowej – etap Iw poz. 7 zatytułowanej „Pompa przetłaczająco/namywająca np. DWC300/1,5 lub równoważna... rankingu ofert, gdyż wówczas oferta Techbud Spółka z o.o...

 • KIO 1859/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ... oferty druku Formularza Cenowego), Wykonawca którego oferta zostanie w danym zadaniu oceniona, zobowiązany ... przez Zamawiającego w siwz, tj. Świadectwo odbiorcze oraz Część równoważna (należy wpisać Tak lub Nie). Pozostałe formularze cenowe dotyczące ...

 • KIO 1680/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... oferowanego urządzenia. Tak więc jedynie z tego powodu (wymagana różnica temperatur wody) oferta odwołującego (Sygn. akt KIO 634/17) nie została uznana za równoważną w stosunku do trójkomorowego podajnika rurowego SIEMAG Sygn. akt KIO 1680/18 39 TERCBEG...

 • KIO 1651/18, KIO 1662/18

  Orzeczenia KIO, 05-09-2018

  ... o art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp należy uznać że oferta podlega odrzuceniu.”. Na mocy zarządzenia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z 27.08... KRK, to informacją z odpowiedniego rejestru (równoważną polskiemu zaświadczeniu) jest informacja wystawiona przez będący...

 • KIO 1586/18, KIO 1602/18, KIO 1603/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ... dla pkt. 6.4.3 i 6.4.4 WZTT.” Oferta Konsorcjum Enamor natomiast nie zawiera wymaganej przez zamawiającego analizy łączy satelitarnych,... Equivalent Isotropical Radiated Power - efektywna, równoważna moc wypromieniowana izotropowo), czyli moc jaką musiałaby...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... PN-EN 61730:2007, PN-EN61215:2005, IEC62804 (lub równoważną) i zgodnie z planem zakończenie certyfikacji przewidziane jest na...rażąco niska lecz odwrotnie to oferent musi wykazać, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny (vide: wyrok Sądu Okręgowego w...

 • KIO 1573/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...1) § 2 k.c. forma elektroniczna oświadczenia woli jest równoważna z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Zatem elektroniczna forma ...do wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej z uwagi na to, że oferta wykonawcy Fast IT sp. z o.o. Sp. k. ...

 • KIO 1483/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu KIO 1483/18 Strona 21 z 29 związania ofertą zostało złożone w formie elektronicznej, która jest równoważna z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej należało uznać za bezprzedmiotowe. To nie...

 • KIO 1437/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... do BB tym bardziej, że na rozprawie oświadczył, że na wezwanie zamawiającego usługę BB lub równoważną może świadczyć. Tak więc oferta przystępującego jako nie oferującego pełnego zakresu usługi wymaganej przez zamawiającego powinna być odrzucona jako...

 • KIO 1450/18

  Orzeczenia KIO, 02-08-2018

  ....2.4) ogłoszenia o zamówieniu) złożenia wraz z ofertą wyłącznie aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu oferowanego produktu... luty maj 2017 r. 11 4. ZZP-23/17 Szczepionka równoważna przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), ...

 • KIO 1346/18

  Orzeczenia KIO, 24-07-2018

  ...wykonania – 15.10.2018 r., warunki płatności – 30 dni od otrzymania faktury (oferta odrzucona), 6. Odwołujący; cena – 3.361.056,80 zł, termin gwarancji ... ulicznego. Jeżeli wykonawcy składają ofertę równoważną, muszą wykazać, że zaoferowali przedmiot...

 • KIO 1269/18, KIO 1288/18

  Orzeczenia KIO, 12-07-2018

  ... jest produkt bez oznaczenia kodowego, na specjalne zamówienie, nie oznaczało także, że mamy do czynienia z ofertą równoważną. Zamawiający nie opisał bowiem przedmiotu zamówienia przez posłużenie się znakami towarowymi ale przez wskazanie określonych cech...

 • KIO 1248/18

  Orzeczenia KIO, 11-07-2018

  ...punkcie „wielkość". Zgodnie z Formularzem cenowym złożonym wraz z ofertą wykonawca Axel zaoferował następujące szafy o wskazanych poniżej parametrach: Linkbasic... oprogramowania MS Office dla Edukacji lub równoważna była wykonywana w dystrybucji, w której...

 • KIO 1193/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ...o.” albo „APIS”. Drugą pozycje w rankingu złożonych ofert zajęła oferta - M.K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: DR SPIL Polska...takie same, lecz te same. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu ...

 • KIO 1152/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... do SIWZ. Ponadto ustalono, że Przystępujący w wraz z ofertą złożył wykaz dostaw, w którym w odniesieniu do warunku 5...system był zgodny z: Normą PN-EN 14181 tub równoważną; Normą PN EN 15267 lub równoważną, Dostawy wykonane były w miesiącu grudniu 2017 roku...

 • KIO 1045/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ..., jakie zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych np. innym znakiem towarowym, patentem, normą lub pochodzeniem. Ofertą równoważną są produkty tub rozwiązania, które odpowiadają lub przewyższają pod względem jakości i funkcjonalności produkty lub...

 • KIO 966/18

  Orzeczenia KIO, 08-06-2018

  ...2018 roku, Odwołujący otrzymał zawiadomienie drogą elektroniczną, że jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt... 000 ton obowiązuje norma wg PN-EN 13242+A1:2010 lub równoważna. To znaczy, że organizator przetargu przewiduje i przyjmie inne...

 • KIO 1026/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ... zespołu napędu musi spełniać normę EUROMOT II1B lub równoważną lub wyższą. Oświadczył, że norma EUROMOT III ...2.3 lit a), na wezwanie zamawiającego, wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej złoży wykaz dostaw według wzoru stanowiącego Załącznik...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  .... Przesył w trybie rzeczywistym z prędkością równoważną do prędkości złącza optycznego musiałby się odbywać...ndpi, svs, mrxs, czi - bez potrzeby ich konwersji. Tym samym oferta firmy Kawaska w tym punkcie jest niezgodna z SIWZ i powinna podlegać odrzuceniu...

 • KIO 821/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... ramach opisywanej części nr 1 opisywanego zamówienia wpłynęła tylko 1 oferta. Z doświadczenia odwołującego wynika, że w przypadku zamówień na szkolenia... jakaś inna usługa rozwojowa jest dla niego „równoważna”. Zwraca uwagę, że Zamawiający nie wyjaśnia jak...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij