• KIO 966/18

  Orzeczenia KIO, 08-06-2018

  ...2018 roku, Odwołujący otrzymał zawiadomienie drogą elektroniczną, że jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt... 000 ton obowiązuje norma wg PN-EN 13242+A1:2010 lub równoważna. To znaczy, że organizator przetargu przewiduje i przyjmie inne...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  .... Przesył w trybie rzeczywistym z prędkością równoważną do prędkości złącza optycznego musiałby się odbywać...ndpi, svs, mrxs, czi - bez potrzeby ich konwersji. Tym samym oferta firmy Kawaska w tym punkcie jest niezgodna z SIWZ i powinna podlegać odrzuceniu...

 • KIO 821/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... ramach opisywanej części nr 1 opisywanego zamówienia wpłynęła tylko 1 oferta. Z doświadczenia odwołującego wynika, że w przypadku zamówień na szkolenia... jakaś inna usługa rozwojowa jest dla niego „równoważna”. Zwraca uwagę, że Zamawiający nie wyjaśnia jak...

 • KIO 566/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ...wyboru oferty SANITO sp. z o.o., pomimo iż oferta ta powinna zostać przez niego odrzucona na podstawie art. ... SOLAR KEYMARK lub certyfikatu zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub normą EN-PN 12975-2 oraz kartę techniczną kolektora i zasobnika ...

 • KIO 547/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ... pomocą pokrętła. Brak spełnienia wymagania zamawiającego oznacza, że oferta przystępującego jest niezgodna z treścią SIWZ. Nie można uznać oferty przystępującego za ofertę równoważną. Przede wszystkim zamawiający wymagał wyraźnego wskazania w ofercie, że...

 • KIO 524/18

  Orzeczenia KIO, 30-03-2018

  ... oczekiwanych parametrów jakościowych określonych w SIWZ. Również autor projektu oraz Inżynier Kontraktu kwestionują fakt, iż oferta WASKO mogłaby zostać uznana za równoważną. Nawet sam autor projektu w swojej wypowiedzi z dnia 17 stycznia 2018 r. - nie...

 • KIO 476/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ... oraz nie spełnia zarządzania siecią, panelu graficznego i przycisku włącz; 2. Oferta ADPLA Sp. z o.o., model: LifePak CR 2, LifePak 1000... szczelności IP 55 (zgodnie z PN-EN 60529) lub równoważną, wykonaną z materiału odpornego na korozję i uszkodzenia.”...

 • KIO 395/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ... złożyła firma UNISOFT Spółka z o.o. i której oferta, przy braku konkurencyjnych ofert, zostawała wybrana. Odwołujący powołał ... tym zakresie, to oferenci otrzymaliby możliwość zaoferowania ZSI z równoważną bazy danych, np. darmową bazą Firebird, dla której ...

 • KIO 346/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... równoważnym wymaganemu asortymentowi (por. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 18 lipca 2012 r. sygn. akt KIO 1388/12). Oferta równoważna, to taka - zgodnie z rozdziałem 2 SIWZ - która przedstawia asortyment równoważny do przedmiotu zamówienia „o takich...

 • KIO 247/18

  Orzeczenia KIO, 26-02-2018

  ....w.z”}. 2. Art. 58 ust. 1 – przez błędne przyjęcie, że oferta wstępna Odwołującego podlega odrzuceniu i niezaproszenie Odwołującego do negocjacji. 3. Art. 7 ust...z publikacją AQAP 2110 [lub publikacją równoważną, przy czym udowodnienie tej równoważności leży...

 • KIO 213/18, KIO 217/18, KIO 223/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ...Z ostrożności Odwołujący podniósł, że nawet gdyby uznać, że oferta nie potwierdza zgodności z SIWZ, to Zamawiający znając ww. ... aby dla notebooka NB2 zastosowano procesor, który zapewni równoważną wydajność całego oferowanego laptopa na poziomie min. 135 ...

 • KIO 146/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... Cena netto 1 opakowania wynosi 285,00 zł. O taką kwotę oferta Roche jest zaniżona w zakresie kontroli odczynnika do testu VDRL. Niedoszacowanie ..., czy Zamawiający dopuści technikę RFID jako równoważną dla techniki identyfikacji za pomocą kodów paskowych...

 • KIO 108/18

  Orzeczenia KIO, 01-02-2018

  ... równoważnych — Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie (według Załącznika nr 6 do SIW), że oferta jest równoważna z opisem przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien wskazać dokumenty potwierdzające równoważność rozwiązań. Normy opisane przez...

 • KIO 83/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ...było wprowadzenie odpowiedniego obowiązku dla wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, co zresztą Zamawiający uczynił. ... Zamawiający wyraźnie dopuścił możliwość wykazania się funkcją równoważną do Przedstawiciela Wykonawcy, tj. osobą zarządzającą ...

 • KIO 107/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... wykonanie zamówienia za 2 908 802,40 zł, a kolejną ofertą była oferta Fujitsu z ceną 3 259 236,78 zł. Odwołujący w ... podstaw, aby ofertę odwołującego traktować i rozpatrywać jako równoważną, gdyż wówczas obowiązkiem wykonawcy byłoby jednoznaczne podanie w ...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... pełnym kloszem). W konsekwencji powyższego odwołujący stwierdził, iż oferta złożona przez wykonawcę Sprint S.A., jako niezgodna z... wymagał: w ppkt 2) „Wykonawcy składający ofertę równoważną zobowiązani są przedstawić: 2) wyliczenia fotometryczne (wykonane ...

 • KIO 2729/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... europejskie normy zharmonizowane (norma PN-EN 1789 lub norma równoważna). Zamawiający w dniu 4 grudnia 2017 r. dokonał...pewnego poziomu, bez dania oferentom możliwości wykazania, że ich oferta jest rzetelna. Odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny ...

 • KIO 2669/17, KIO 2670/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ... zgodnie z pismem Zamawiającego z dnia 5.12.2017 r., jego oferta została odrzuca ze względu na nw. niezgodności oferty z załącznikiem nr...normą ISO 9001:2008 lub równoważą oraz ISO 14001 lub normą równoważną 3. W zakresie pozycji nr 9 - szafa serwerowa RACK ...

 • KIO 2647/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ... nie spełnia warunków uznania go za kopię dokumentu równoważną oryginałowi, gdyż kopia ta nie została uwierzytelniona. ...22a ust. 6 ustawy Pzp. Zarzut nr 5. Oferta Konsorcjum, która jest ofertą droższą od oferty Odwołującego, uzyskała łączną liczbę 94,98...

 • KIO 2609/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... zaoferował przedmiotu zamówienia zgodnie z OPZ, a sama oferta zawiera rażąco niską cenę. Odwołujący stwierdził, iż wykonawcy...pomocą technologii Web-service, SOAP lub REST, lub inną równoważną, dotyczącą następujących obszarów: 1. wniosek urlopowy Konieczna...

 • KIO 2508/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ...15 listopada 2017 roku Zamawiajacy dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, którą była oferta złożona przez Konsorcjum firm ATF Sp. z o.o. Sp...nie może być uznana za tożsamą czy równoważną do działań podjętych przez wykonawcę, zapobiegających wyeliminowaniu...

 • KIO 2436/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ...obrotowych tarczowych złóż biologicznych”. W postępowaniu zostały złożone dwie oferty: 1) oferta konsorcjum firm I.S. K.J. oraz E. Sp. z o... wykonawcy R.P. nie można uznać za równoważną w rozumieniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż ...

 • KIO 2387/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ...potwierdzający, że oferowane urządzenie spełnia normę Energy Star lub równoważną oraz potwierdzający typowe zużycie energii TEC (TEC - Typical... odwołania uzyskałby możliwość wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej. Oferta wykonawcy K. Sp. z o.o. została ...

 • KIO 2130/17

  Orzeczenia KIO, 29-11-2017

  ... oferty nie równoważnej i podlegającej odrzuceniu czyni ofertę równoważną i zdolną do bycia poddaną ocenie w kryteriach...ich podstawie ustalić spełniania parametrów równoważności. Bez tych wyjaśnień oferta nie wykazuje równoważności, a zatem w trybie art. 89...

 • KIO 2319/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ... z 24.10.2017 r.), ale nawet w trakcie rozprawy nie umiał wyjaśnić dlaczego uważa, że oferta odwołującego jest ofertą równoważną. Wobec powyższego czynność odrzucenia oferty odwołującego należało uznać z prawidłową, choć treść oferty tego wykonawcy okazała...

 • KIO 2189/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... 1,5 m3/d; 1,8 m3/d, Odwołujący potwierdził, 5 że jego oferta nie odpowiada treści SIWZ. Odwołujący przypuszcza, iż Zamawiający wyciągnął wniosek, że Odwołujący... dla danej miejscowości liczb RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców). Opisując przedmiot zamówienia...

 • KIO 2158/17

  Orzeczenia KIO, 30-10-2017

  ...uniemożliwia Odwołującemu przystąpienie do postępowania, tym samym oferta Odwołującego nie będzie mogła zostać uznana jako ...., sygn. akt III CA 88/09). Odwołujący wskazywał na równoważną funkcjonalność promowanego przez niego rozwiązania do, w jego ocenie,...

 • KIO 1789/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ... możliwość oferowania produktów równoważnych pozorną i w praktyce niemożliwą do spełnienia. 3. Uznaje się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do...

 • KIO 1597/17

  Orzeczenia KIO, 17-08-2017

  ...uzupełnienia, to czynność ta nie będzie traktowana jako równoważna uzupełnieniu, o którym stanowi art. 26 ust....K.c. – zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum E., pomimo iż oferta ta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów Zarzuty nie potwierdziły ...

 • KIO 1464/17, KIO 1469/17, KIO 1477/17, KIO 1487/17, KIO 1491/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ...komputerem zgodne z technologią vPro lub równoważną posiadające możliwość zdalnego przejęcia pełnej konsoli .... Konsorcjum M. nie wypełniło ciążącego na nim ustawowego obowiązku. Tym samym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij