• KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... oferty z taką ceną powinny zostać przez Zamawiającego odrzucone. Oferta Wykonawcy APN Oferta Wykonawcy APN zawiera w pozycji 1.2. i w ..., który w wierszu nr 7 zaoferuje platformę bazodanową równoważną do MS SQL Server. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ...

 • KIO 1905/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...z art. 7 ust 1 Prawa zamówień publicznych. W ocenie Odwołującego, oferta wykonawcy DEZEGA jest niezgodna z art. 82 ust. 1 Prawa zamówień ... ochrony indywidualnej oraz normą PN – EN 13794 lub równoważną (dotyczy pozycji 1 pakietu).” (Zgodnie z pkt. 3...

 • KIO 1869/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ...ofertą wykonawca ten złożył kosztorys ofertowy w ramach którego w części dotyczącej technologii basenowej – etap Iw poz. 7 zatytułowanej „Pompa przetłaczająco/namywająca np. DWC300/1,5 lub równoważna... rankingu ofert, gdyż wówczas oferta Techbud Spółka z o.o...

 • KIO 1859/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ... oferty druku Formularza Cenowego), Wykonawca którego oferta zostanie w danym zadaniu oceniona, zobowiązany ... przez Zamawiającego w siwz, tj. Świadectwo odbiorcze oraz Część równoważna (należy wpisać Tak lub Nie). Pozostałe formularze cenowe dotyczące ...

 • KIO 1680/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... oferowanego urządzenia. Tak więc jedynie z tego powodu (wymagana różnica temperatur wody) oferta odwołującego (Sygn. akt KIO 634/17) nie została uznana za równoważną w stosunku do trójkomorowego podajnika rurowego SIEMAG Sygn. akt KIO 1680/18 39 TERCBEG...

 • KIO 1651/18, KIO 1662/18

  Orzeczenia KIO, 05-09-2018

  ... o art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp należy uznać że oferta podlega odrzuceniu.”. Na mocy zarządzenia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z 27.08... KRK, to informacją z odpowiedniego rejestru (równoważną polskiemu zaświadczeniu) jest informacja wystawiona przez będący...

 • KIO 1586/18, KIO 1602/18, KIO 1603/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ... dla pkt. 6.4.3 i 6.4.4 WZTT.” Oferta Konsorcjum Enamor natomiast nie zawiera wymaganej przez zamawiającego analizy łączy satelitarnych,... Equivalent Isotropical Radiated Power - efektywna, równoważna moc wypromieniowana izotropowo), czyli moc jaką musiałaby...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... PN-EN 61730:2007, PN-EN61215:2005, IEC62804 (lub równoważną) i zgodnie z planem zakończenie certyfikacji przewidziane jest na...rażąco niska lecz odwrotnie to oferent musi wykazać, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny (vide: wyrok Sądu Okręgowego w...

 • KIO 1573/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...1) § 2 k.c. forma elektroniczna oświadczenia woli jest równoważna z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Zatem elektroniczna forma ...do wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej z uwagi na to, że oferta wykonawcy Fast IT sp. z o.o. Sp. k. ...

 • KIO 1483/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu KIO 1483/18 Strona 21 z 29 związania ofertą zostało złożone w formie elektronicznej, która jest równoważna z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej należało uznać za bezprzedmiotowe. To nie...

 • KIO 1437/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... do BB tym bardziej, że na rozprawie oświadczył, że na wezwanie zamawiającego usługę BB lub równoważną może świadczyć. Tak więc oferta przystępującego jako nie oferującego pełnego zakresu usługi wymaganej przez zamawiającego powinna być odrzucona jako...

 • KIO 1450/18

  Orzeczenia KIO, 02-08-2018

  ....2.4) ogłoszenia o zamówieniu) złożenia wraz z ofertą wyłącznie aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu oferowanego produktu... luty maj 2017 r. 11 4. ZZP-23/17 Szczepionka równoważna przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), ...

 • KIO 1346/18

  Orzeczenia KIO, 24-07-2018

  ...wykonania – 15.10.2018 r., warunki płatności – 30 dni od otrzymania faktury (oferta odrzucona), 6. Odwołujący; cena – 3.361.056,80 zł, termin gwarancji ... ulicznego. Jeżeli wykonawcy składają ofertę równoważną, muszą wykazać, że zaoferowali przedmiot...

 • KIO 1269/18, KIO 1288/18

  Orzeczenia KIO, 12-07-2018

  ... jest produkt bez oznaczenia kodowego, na specjalne zamówienie, nie oznaczało także, że mamy do czynienia z ofertą równoważną. Zamawiający nie opisał bowiem przedmiotu zamówienia przez posłużenie się znakami towarowymi ale przez wskazanie określonych cech...

 • KIO 1248/18

  Orzeczenia KIO, 11-07-2018

  ...punkcie „wielkość". Zgodnie z Formularzem cenowym złożonym wraz z ofertą wykonawca Axel zaoferował następujące szafy o wskazanych poniżej parametrach: Linkbasic... oprogramowania MS Office dla Edukacji lub równoważna była wykonywana w dystrybucji, w której...

 • KIO 1193/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ...o.” albo „APIS”. Drugą pozycje w rankingu złożonych ofert zajęła oferta - M.K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: DR SPIL Polska...takie same, lecz te same. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu ...

 • KIO 1152/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... do SIWZ. Ponadto ustalono, że Przystępujący w wraz z ofertą złożył wykaz dostaw, w którym w odniesieniu do warunku 5...system był zgodny z: Normą PN-EN 14181 tub równoważną; Normą PN EN 15267 lub równoważną, Dostawy wykonane były w miesiącu grudniu 2017 roku...

 • KIO 1045/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ..., jakie zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych np. innym znakiem towarowym, patentem, normą lub pochodzeniem. Ofertą równoważną są produkty tub rozwiązania, które odpowiadają lub przewyższają pod względem jakości i funkcjonalności produkty lub...

 • KIO 966/18

  Orzeczenia KIO, 08-06-2018

  ...2018 roku, Odwołujący otrzymał zawiadomienie drogą elektroniczną, że jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt... 000 ton obowiązuje norma wg PN-EN 13242+A1:2010 lub równoważna. To znaczy, że organizator przetargu przewiduje i przyjmie inne...

 • KIO 1026/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ... zespołu napędu musi spełniać normę EUROMOT II1B lub równoważną lub wyższą. Oświadczył, że norma EUROMOT III ...2.3 lit a), na wezwanie zamawiającego, wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej złoży wykaz dostaw według wzoru stanowiącego Załącznik...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  .... Przesył w trybie rzeczywistym z prędkością równoważną do prędkości złącza optycznego musiałby się odbywać...ndpi, svs, mrxs, czi - bez potrzeby ich konwersji. Tym samym oferta firmy Kawaska w tym punkcie jest niezgodna z SIWZ i powinna podlegać odrzuceniu...

 • KIO 821/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... ramach opisywanej części nr 1 opisywanego zamówienia wpłynęła tylko 1 oferta. Z doświadczenia odwołującego wynika, że w przypadku zamówień na szkolenia... jakaś inna usługa rozwojowa jest dla niego „równoważna”. Zwraca uwagę, że Zamawiający nie wyjaśnia jak...

 • KIO 566/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ...wyboru oferty SANITO sp. z o.o., pomimo iż oferta ta powinna zostać przez niego odrzucona na podstawie art. ... SOLAR KEYMARK lub certyfikatu zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub normą EN-PN 12975-2 oraz kartę techniczną kolektora i zasobnika ...

 • KIO 547/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ... pomocą pokrętła. Brak spełnienia wymagania zamawiającego oznacza, że oferta przystępującego jest niezgodna z treścią SIWZ. Nie można uznać oferty przystępującego za ofertę równoważną. Przede wszystkim zamawiający wymagał wyraźnego wskazania w ofercie, że...

 • KIO 524/18

  Orzeczenia KIO, 30-03-2018

  ... oczekiwanych parametrów jakościowych określonych w SIWZ. Również autor projektu oraz Inżynier Kontraktu kwestionują fakt, iż oferta WASKO mogłaby zostać uznana za równoważną. Nawet sam autor projektu w swojej wypowiedzi z dnia 17 stycznia 2018 r. - nie...

 • KIO 476/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ... oraz nie spełnia zarządzania siecią, panelu graficznego i przycisku włącz; 2. Oferta ADPLA Sp. z o.o., model: LifePak CR 2, LifePak 1000... szczelności IP 55 (zgodnie z PN-EN 60529) lub równoważną, wykonaną z materiału odpornego na korozję i uszkodzenia.”...

 • KIO 395/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ... złożyła firma UNISOFT Spółka z o.o. i której oferta, przy braku konkurencyjnych ofert, zostawała wybrana. Odwołujący powołał ... tym zakresie, to oferenci otrzymaliby możliwość zaoferowania ZSI z równoważną bazy danych, np. darmową bazą Firebird, dla której ...

 • KIO 346/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... równoważnym wymaganemu asortymentowi (por. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 18 lipca 2012 r. sygn. akt KIO 1388/12). Oferta równoważna, to taka - zgodnie z rozdziałem 2 SIWZ - która przedstawia asortyment równoważny do przedmiotu zamówienia „o takich...

 • KIO 247/18

  Orzeczenia KIO, 26-02-2018

  ....w.z”}. 2. Art. 58 ust. 1 – przez błędne przyjęcie, że oferta wstępna Odwołującego podlega odrzuceniu i niezaproszenie Odwołującego do negocjacji. 3. Art. 7 ust...z publikacją AQAP 2110 [lub publikacją równoważną, przy czym udowodnienie tej równoważności leży...

 • KIO 213/18, KIO 217/18, KIO 223/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ...Z ostrożności Odwołujący podniósł, że nawet gdyby uznać, że oferta nie potwierdza zgodności z SIWZ, to Zamawiający znając ww. ... aby dla notebooka NB2 zastosowano procesor, który zapewni równoważną wydajność całego oferowanego laptopa na poziomie min. 135 ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij