• KIO 2467/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ...złożonej przez AECOM jako najkorzystniejszej, pomimo że to oferta złożona przez Odwołującego jest najkorzystniejszą w rozumieniu przepisu ... oznaczonej - 4 Koncepcja Programowa (KP), wartość częściowa w kwestionowanej części wynosi 705 000 zł, stanowiąc...

 • KIO 2133/17

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ... oferty najkorzystniejszej w zakresie części I zamówienia, za którą została uznana oferta wykonawcy JM Data s.c. Ż.J., R.M.. W tym ...fakt, iż osobowe powiązania pomiędzy oboma podmiotami, częściowa „tożsamość” osobowa, jak również rodzinny charakter ...

 • KIO 2167/17, KIO 2169/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ...na "przedziurkowaniu" stron oferty, co w konsekwencji spowodowało częściową niewidoczność poz. nr 58, 130 i 205 załącznika nr... zastosowanie i odrzucenie oferty odwołującego S., pomimo że jego oferta nie zawierała żadnych braków w obliczeniu ceny i kosztów i...

 • KIO 2053/17, KIO 2054/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...zgodnie z art. 2 pkt. 6 ustawy Pzp jako oferta przewidująca, zgodnie z treścią SIWZ, wykonanie części zamówienia publicznego...), prawdopodobnie Zamawiający traktuje ofertę wykonawcy, jako „ofertę częściową”. Odwołujący 1 zwracając uwagę na dyspozycję art. 32...

 • KIO 1993/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... jazdą na podsypce oraz przebudowie podpór z częściową adaptacją istniejących. Tymczasem Zamawiający zamierzał przyznawać punkty...do przyznania punktów w tym zakresie. W związku z powyższym, oferta Konsorcjum B. nie powinna dostać punktów w tym kryterium. W ...

 • VI ACa 173/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 07-09-2017

  ... z wykonawców (samodzielnie lub w konsorcjum) może złożyć ofertę częściową zgodnie z udzielonym zamówieniem, z zastrzeżeniem, że na nie... lub w konsorcjum) złożył ofertę na więcej niż 2 części, oferta miała podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt...

 • KIO 1573/17, KIO 1584/17

  Orzeczenia KIO, 04-09-2017

  ...w trybie art. 87 ust. 1 ustawy po raz kolejny potwierdził, że oferta jest zgodna z siwz, jest bezzasadny; d) zaoferowaniu w poz. 1 wykazu... zważyła. Oba odwołania podlegają oddaleniu. Z uwagi na częściową zbieżność zarzutów, w zakresie dotyczącym oferty S. i...

 • IV C 657/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-08-2017

  ...do badań immunologicznych (Pakiet nr 1) zgodnie z ofertą cenową stanowiącą załącznik nr 1 do umowy; wykonawca zobowiązał...(...) SA w W. w następujących terminach: a)  za każdą dostawę częściową odczynników – w terminie do 90 dni od daty otrzymania dostawy i ...

 • KIO 1628/17

  Orzeczenia KIO, 21-08-2017

  ...do uznania, że oferta złożona przez Przystępującego jest ofertą częściową, nieobejmującą pełnego ...Biorąc powyższe pod uwagę Izba nie znalazła podstaw do stwierdzenia, że oferta Przystępującego podlega odrzuceniu z uwagi na rażąco niską cenę oraz jako ...

 • KIO 1494/17

  Orzeczenia KIO, 03-08-2017

  .... Załączniki: wskazane w uzasadnieniu oraz SIWZ jako załącznik Nr 10 i oferta na zakup kruszyw dla innej inwestycji z tego rejonu jako załącznik nr 11...oraz zawarcie umowy z urzędem pracy na częściową refundację wynagrodzeń. Stwierdził, że miał podstawę ...

 • KIO 1451/17, KIO 1455/17

  Orzeczenia KIO, 28-07-2017

  ... kluczowego Wykonawcy (waga 25%) - 25,50 pkt. Oferta C. uplasowała się na drugim miejscu z łączną liczbą punktów...pełnomocników Odwołującego). W ramach dowodu z okazania Przystępujący odczytał częściową treść informacji, w której p. Ł. potwierdził, że...

 • KIO 880/17, KIO 881/17

  Orzeczenia KIO, 30-05-2017

  ...takich jak Środowiska przedprodukcyjne, stanowiące częściową lub całościową kopię środowiska produkcyjnego....2 obejmujący postanowienia dot. zmiany umowy zawarte w Załączniku nr 1 do siwz Oferta pkt V Formularz Cenowy, Załącznik nr 2 do siwz Umowa art. 12 ...

 • KIO 695/17

  Orzeczenia KIO, 28-04-2017

  ... części i komu ma świadczyć dane świadczenie częściowe (częściową zapłatę-wg terminologii FIDIC, zapłatę z Przejściowego Świadectwo Płatności),...wykonawców, o których mowa w ust. 1. 4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, ...

 • KIO 745/17, KIO 760/17

  Orzeczenia KIO, 26-04-2017

  ...w tym na rzecz Zamawiającego) i posiadają pełną lub częściową infrastrukturę sieciową, jak i tym podmiotom, które dla ... składania ofert dzień 11.05.2017 r., zaś jako termin związania ofertą okres 90 dni. Nie można jednak wykluczyć, że termin ten ulegnie...

 • VIII GC 46/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-04-2017

  ... umowa nr (...) z 11.04.2013r. – k. 16-20; - oferta pozwanej do przetargu „Przebudowa targowiska miejskiego w D.” – k. 144-145;.... W dniu 28 czerwca 2013 roku powódka wystawiła fakturę częściową tytułem prac przy przebudowie targowiska miejskiego w D. na ...

 • X GC 1002/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 11-04-2017

  ...− umowa wraz z załącznikiem k. 19-20, 68-69, 111-112, 147-148, − oferta k. 70, 149, 154 − załącznik do oferty k. 75, − ... pozwu jest niedopuszczalne. Przyczyną cofnięcia pozwu była bowiem częściowa zapłata pozwanej. Zważywszy na cofnięcie pozwu w zakresie ...

 • KIO 501/17

  Orzeczenia KIO, 05-04-2017

  ...cenę w danej części. W przypadku wykonawcy MERAZET S.A. oferta opiewa na kwotę 404 902,08 złotych brutto. Wycena wartości ... stołu, w uzasadnieniu odwołania zasygnalizowano rażąco niską (częściową) cenę oferty. Zamawiający przedłożył na rozprawie dowody:...

 • KIO 447/17

  Orzeczenia KIO, 17-03-2017

  ...art. 11 ust. 8, zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym ... Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy przez ofertę częściową należy rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią SWIZ wykonanie...

 • KIO 354/17, KIO 379/17

  Orzeczenia KIO, 14-03-2017

  ... woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy«, ale oferta zgodna z treścią SIWZ, co jest pośrednio unormowane w art. 2 pkt 6 Pzp, który odnosi ofertę częściową do treści SIWZ. Przepis art. 2 pkt 6 Pzp brzmi »Ilekroć...

 • KIO 335/17

  Orzeczenia KIO, 08-03-2017

  ...odrzucenia oferty Konsorcjum B. ze względu na błąd w obliczeniu ceny. 1. Oferta Konsorcjum B. powinna zostać odrzucona przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust....Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także częściową dostawę wyposażenia medycznego na ...

 • KIO 269/17

  Orzeczenia KIO, 21-02-2017

  ...dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w dziale VI specyfikacji. 18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z ... że odwołujący przyznał również, że taka częściowa migracja danych wymusza utrzymanie i wykorzystanie dotychczas ...

 • KIO 244/17

  Orzeczenia KIO, 17-02-2017

  ...ppkt 1-9 SIWZ. Odwołujący oświadczył, że złożył ofertę częściową jedynie w zakresie realizacji pakietu nr 3, zgodnie... 1878/12, zgodnie z którym „Nie można zgodzić się, że oferta jest ofertą wariantową z tego względu, że wskazano w niej alternatywnie dwóch ...

 • II AKa 525/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 16-02-2017

  ... S.A.), z których wynika, że zamówienie zostało wykonane zgodnie z ofertą i zawartą umową a spółka (...) nie poniosła żadnych strat materialnych ani ...pozostałym zakresie utrzymując go w mocy. Częściowa zmiana zaskarżonego wyroku wynikała z przyczyn ...

 • VIII K 18/13

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-02-2017

  ...system zaprojektowany przez 3 różne podmioty może powodować częściową niekompatybilność tych części względem siebie. Oskarżony wskazał,...to tak, że jak wszystkie te osoby zaakceptowały to była oferta. Ten sam proces dotyczył negocjacji. Podniósł, że on mógł ...

 • XVIII C 1988/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-01-2017

  ...nr 2 do umowy, wiedzą techniczną i wymogami ustawy Prawo Budowlane, ofertą Wykonawcy z dnia 4 marca 2014 r. stanowiącą załącznik nr 1..., dokonano naprawy szczytu boków wieży z desek z częściową naprawą lub wymianą, wykonano dodatkowe obrobienie czoła okien i...

 • KIO 2389/16

  Orzeczenia KIO, 30-12-2016

  ...postępowania - waga 40% Zgodnie z pkt 17.2 SIWZ: „Oferta wykonawcy, który nie zatrudnia, lub zatrudnia osoby niepełnosprawne w liczbie ...wykonanie umowy (zamówienia) pokryłoby tylko częściową realizację określonego w dokumentacji zamówienia przedmiotu...

 • II C 1333/10

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-11-2016

  ... wyborze oferty, tj. złożonej przez (...) S.A. Była to jedyna oferta. Wykonawca zaproponował kwotę około 670.000 zł. za jeden rok usług. ...dokończenia modernizacji mimo upływu 7 lat, w dalszym ciągu częściową sterylizacją na oddziałach, a co za tym idzie nie...

 • KIO 2146/16

  Orzeczenia KIO, 29-11-2016

  ... art. 2 pkt 6 ustawy Pzp, zamawiający winien w wezwaniu wyraźnie oznaczyć względem jakiej części żąda wyjaśnień. Wyłącznie oznaczona oferta częściowa podlega odrzuceniu, jeżeli nie spełnia wymagań SIWZ, lub zawiera rażąco niską cenę (art. 89 ust. 1 pkt 4...

 • X Ga 457/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-11-2016

  ...złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Z...powietrza, zmiana kształtu placu zabaw, likwidacja częściowa chodników, likwidacja zadaszenia. Do projektu ...

 • I ACa 1242/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-10-2016

  ...pozwanego postanowienia pozostawały w sprzeczności z SIWZ oraz z ofertą złożoną w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ... a ust. 9 tego paragrafu określa warunki płatności za fakturę częściową. Ma to o tyle znaczenie, że strony, w tym ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij