• KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... przez Samindruk Sp. z o.o. wraz z oferta z 12.07.2018 r. Odnosząc się do poszczególnych... Odnośnie zarzutu drugiego, Izba uznała go za częściowo zasadny, z uwagi na częściową zasadność pierwszego zarzutu naruszenia przez Zamawiającego art. 8 ust. 1 i 3 ...

 • KIO 1380/18, KIO 1384/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... Nadzoru dokonuje weryfikacji i pisemnego zatwierdzenia wniosku o płatność częściową (..)” jedynie w przypadku „bezusterkowego odbioru częściowego” z... tego typu wymóg składana jest tylko 1 oferta. Zwracamy również uwagę, iż różnica pomiędzy szerokością...

 • KIO 1193/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ...o.” albo „APIS”. Drugą pozycje w rankingu złożonych ofert zajęła oferta - M.K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: DR SPIL Polska...zarzutu 2. Izba w tym wypadku, uznała częściową zasadność zarzutu, nakazując Zamawiającemu czynności zgodnie z ...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... podstawę jej naliczenia stanowiło uprzednio, podstawę, choćby częściową, do żądania zapłaty kary umownej w oparciu o...do tego, że na podstawie przyjętych kryteriów wybrana zostanie oferta podlegająca odrzuceniu, a zamówienia nie uzyska wykonawca, który ...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... wywiązał się z obowiązku wykazania, że jego oferta nie jest ofertą zawierającą rażąco niską cenę, do czego był zobowiązany... 2.328,38 zł za m2. 3. Renowacja i częściowa rekonstrukcja stolarki drewnianej skrzynkowej Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim w...

 • KIO 321/18

  Orzeczenia KIO, 09-03-2018

  ... i 23 oraz art. 89 pkt 5 ustawy Pzp, oferta złożona przez Odwołującego winna zostać wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza ...usługi, z których na każdą można było złożyć ofertę częściową. Dotyczy to następujących lokalizacji: 1) Urząd Dzielnicy ...

 • KIO 361/18

  Orzeczenia KIO, 08-03-2018

  ... z siedzibą w Gdańsku – 12 000 000,00 zł brutto, 3. oferta złożona przez odwołującego – 4 400 000,00 zł brutto. Wszystkie powyższe kwoty... przeciwnym wypadku może narazić się na przynajmniej częściową utratę dofinansowania ze środków UE. Wydatkowanie środków...

 • C-127/16 P

  Orzeczenia ETS, 07-03-2018

  ...nie stosuje się. Artykuł 4 Każda sprzedaż Sernam[u] częściowa lub w całości powinna zostać zrealizowana po cenie rynkowej ...bilansie rocznym z 2004 r., czyli 49,2 mln EUR. Natomiast oferta przedstawiona przez dyrekcję Sernamu w dniu 30 czerwca 2005 r., która...

 • VIII Ga 554/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-02-2018

  ...6 umowy strony umowy ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą na kwotę 2 330 871,21 zł. Wynagrodzenie to obejmuje ...schodów konstrukcji żelbetowej, wykonanie posadzek, częściowa wymiana tynków wewnętrznych, roboty malarskie i...

 • VII AGa 177/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-02-2018

  ...to jest w kwocie 2.377.831,99 zł. Częściowa zapłata wynikała z faktu naliczenia powodowi przez pozwanego kary ... dni, to jego oferta nie byłaby najkorzystniejsza. Po podstawieniu do wzoru wskazanego w SIWZ ofert złożonych w przetargu, oferta (...) Spółka z o...

 • KIO 177/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...postępowaniu o udzielenie zamówienia, a zatem powinien zostać wykluczony, a jego oferta odrzucona; 2. art. 7 w zw. z art. 91 ust. ... wybranych wnętrz, w tym konserwację techniczną i częściową rekonstrukcję wystroju sztukatorskiego kaplicy nr XV czy np...

 • KIO 83/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ...przerobieniu której wykonawca może ubiegać o płatność częściową, uwzględniając jednocześnie brak przewidzenia przez Zamawiającego... było wprowadzenie odpowiedniego obowiązku dla wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, co zresztą Zamawiający uczynił. Mógł...

 • KIO 2690/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ... uwzględnieniem projektów zamiennych wiążących się z częściową rozbiórką obiektu budowlanego,  Decyzję nr...ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Zarzut niezasadnego uznania, że oferta odwołującego podlega odrzuceniu z uwagi na wykluczenie go z postępowania na podstawie...

 • KIO 2467/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ...złożonej przez AECOM jako najkorzystniejszej, pomimo że to oferta złożona przez Odwołującego jest najkorzystniejszą w rozumieniu przepisu ... oznaczonej - 4 Koncepcja Programowa (KP), wartość częściowa w kwestionowanej części wynosi 705 000 zł, stanowiąc...

 • KIO 2133/17

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ... oferty najkorzystniejszej w zakresie części I zamówienia, za którą została uznana oferta wykonawcy JM Data s.c. Ż.J., R.M.. W tym ...fakt, iż osobowe powiązania pomiędzy oboma podmiotami, częściowa „tożsamość” osobowa, jak również rodzinny charakter ...

 • KIO 2167/17, KIO 2169/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ...na "przedziurkowaniu" stron oferty, co w konsekwencji spowodowało częściową niewidoczność poz. nr 58, 130 i 205 załącznika nr... zastosowanie i odrzucenie oferty odwołującego S., pomimo że jego oferta nie zawierała żadnych braków w obliczeniu ceny i kosztów i...

 • KIO 2053/17, KIO 2054/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...zgodnie z art. 2 pkt. 6 ustawy Pzp jako oferta przewidująca, zgodnie z treścią SIWZ, wykonanie części zamówienia publicznego...), prawdopodobnie Zamawiający traktuje ofertę wykonawcy, jako „ofertę częściową”. Odwołujący 1 zwracając uwagę na dyspozycję art. 32...

 • KIO 1993/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... jazdą na podsypce oraz przebudowie podpór z częściową adaptacją istniejących. Tymczasem Zamawiający zamierzał przyznawać punkty...do przyznania punktów w tym zakresie. W związku z powyższym, oferta Konsorcjum B. nie powinna dostać punktów w tym kryterium. W ...

 • VI ACa 173/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 07-09-2017

  ... z wykonawców (samodzielnie lub w konsorcjum) może złożyć ofertę częściową zgodnie z udzielonym zamówieniem, z zastrzeżeniem, że na nie... lub w konsorcjum) złożył ofertę na więcej niż 2 części, oferta miała podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt...

 • KIO 1573/17, KIO 1584/17

  Orzeczenia KIO, 04-09-2017

  ...w trybie art. 87 ust. 1 ustawy po raz kolejny potwierdził, że oferta jest zgodna z siwz, jest bezzasadny; d) zaoferowaniu w poz. 1 wykazu... zważyła. Oba odwołania podlegają oddaleniu. Z uwagi na częściową zbieżność zarzutów, w zakresie dotyczącym oferty S. i...

 • IV C 657/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-08-2017

  ...do badań immunologicznych (Pakiet nr 1) zgodnie z ofertą cenową stanowiącą załącznik nr 1 do umowy; wykonawca zobowiązał...(...) SA w W. w następujących terminach: a)  za każdą dostawę częściową odczynników – w terminie do 90 dni od daty otrzymania dostawy i ...

 • KIO 1628/17

  Orzeczenia KIO, 21-08-2017

  ...do uznania, że oferta złożona przez Przystępującego jest ofertą częściową, nieobejmującą pełnego ...Biorąc powyższe pod uwagę Izba nie znalazła podstaw do stwierdzenia, że oferta Przystępującego podlega odrzuceniu z uwagi na rażąco niską cenę oraz jako ...

 • KIO 1494/17

  Orzeczenia KIO, 03-08-2017

  .... Załączniki: wskazane w uzasadnieniu oraz SIWZ jako załącznik Nr 10 i oferta na zakup kruszyw dla innej inwestycji z tego rejonu jako załącznik nr 11...oraz zawarcie umowy z urzędem pracy na częściową refundację wynagrodzeń. Stwierdził, że miał podstawę ...

 • KIO 1451/17, KIO 1455/17

  Orzeczenia KIO, 28-07-2017

  ... kluczowego Wykonawcy (waga 25%) - 25,50 pkt. Oferta C. uplasowała się na drugim miejscu z łączną liczbą punktów...pełnomocników Odwołującego). W ramach dowodu z okazania Przystępujący odczytał częściową treść informacji, w której p. Ł. potwierdził, że...

 • KIO 880/17, KIO 881/17

  Orzeczenia KIO, 30-05-2017

  ...takich jak Środowiska przedprodukcyjne, stanowiące częściową lub całościową kopię środowiska produkcyjnego....2 obejmujący postanowienia dot. zmiany umowy zawarte w Załączniku nr 1 do siwz Oferta pkt V Formularz Cenowy, Załącznik nr 2 do siwz Umowa art. 12 ...

 • KIO 695/17

  Orzeczenia KIO, 28-04-2017

  ... części i komu ma świadczyć dane świadczenie częściowe (częściową zapłatę-wg terminologii FIDIC, zapłatę z Przejściowego Świadectwo Płatności),...wykonawców, o których mowa w ust. 1. 4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, ...

 • KIO 745/17, KIO 760/17

  Orzeczenia KIO, 26-04-2017

  ...w tym na rzecz Zamawiającego) i posiadają pełną lub częściową infrastrukturę sieciową, jak i tym podmiotom, które dla ... składania ofert dzień 11.05.2017 r., zaś jako termin związania ofertą okres 90 dni. Nie można jednak wykluczyć, że termin ten ulegnie...

 • VIII GC 46/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-04-2017

  ... umowa nr (...) z 11.04.2013r. – k. 16-20; - oferta pozwanej do przetargu „Przebudowa targowiska miejskiego w D.” – k. 144-145;.... W dniu 28 czerwca 2013 roku powódka wystawiła fakturę częściową tytułem prac przy przebudowie targowiska miejskiego w D. na ...

 • X GC 1002/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 11-04-2017

  ...− umowa wraz z załącznikiem k. 19-20, 68-69, 111-112, 147-148, − oferta k. 70, 149, 154 − załącznik do oferty k. 75, − ... pozwu jest niedopuszczalne. Przyczyną cofnięcia pozwu była bowiem częściowa zapłata pozwanej. Zważywszy na cofnięcie pozwu w zakresie ...

 • KIO 501/17

  Orzeczenia KIO, 05-04-2017

  ...cenę w danej części. W przypadku wykonawcy MERAZET S.A. oferta opiewa na kwotę 404 902,08 złotych brutto. Wycena wartości ... stołu, w uzasadnieniu odwołania zasygnalizowano rażąco niską (częściową) cenę oferty. Zamawiający przedłożył na rozprawie dowody:...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij