• KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ...r. zamawiający przekazał wykonawcom wspólnie ...odwołujący nie wykazał naruszenia przez zamawiającego przepisów prawa, zatem zarzut ten, jako bezpodstawny, nie zasługiwał na uwzględnienie. Konsekwencją uwzględnienia odwołania jest nakazanie zamawiającemu...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ...Zamawiający podnosił, iż odwołujący przekazał mu kopię odwołania poprzez pocztę elektroniczną, nie zaś za pośrednictwem ....p. Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołujący nie przesłał zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5 p...

 • KIO 50/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... ustawowy i obowiązek przekazania zamawiającemu kopii odwołania. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 1. art....przekazał te zlecenia na rzecz odwołującego. Zdaniem składu orzekającego taka suma umów nawet jeśli była wykonana przez odwołującego, nie...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... Odwołujący przekazał Zamawiającemu żądane dokumenty za pośrednictwem faksu oraz poczty elektronicznej w formie kopii ...2 pkt 7 Pzp,. Przystępujący podnosił, że Odwołujący nie przesłał Zamawiającemu kopii odwołania w wersji, która byłaby w pełni czytelna...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ...przekazał ogłoszenie o jego wynikach Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Odwołujący nie... 2; 7) odwołujący nie przesłał zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5. Uzasadniając swój wniosek o odrzucenie odwołania strona zamawiająca powołała ...

 • KIO 43/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ...odwołujący wnosił o nakazanie zamawiającemu dokonania zmiany treści SIWZ. Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje. W dniu 14 stycznia 2019 roku zamawiający przekazał wykonawcom informację o wniesieniu odwołania... kopii odwołania,... nie zostały...

 • KIO 2688/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej nie skutkuje uznaniem, że nie doszło do skutecznego przekazania Zamawiającemu kopii odwołania, o której mowa...nie zasługiwał również na uwzględnienie w kontekście zarzutu, że Odwołujący nie przekazał załączników do odwołania...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... do tego nie dojść) zweryfikowane przez zamawiającego na podstawie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia. Termin wniesienia odwołania i przekazanie kopii odwołania Zamawiającemu 8 Zawiadomienie...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...i p. A. J. KIO 2519/18 6 z 30 Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i: 1. unieważnienie czynności zamawiającego w postaci wyboru jako ... przekazał zamawiającemu jedynie część prac objętych przedmiotem zamówienia, tj. gminę Kotlin i Żerków, nie ...

 • KIO 2702/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... wpływ na sporządzenie oferty. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu, aby: a) zmienił postanowienia siwz w sposób wskazany w uzasadnieniu odwołania, b) dokonaną zmianę siwz przekazał niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym...

 • KIO 2641/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ...Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu...kopii Stronom postępowania (art. 185 ust. 2 pzp) – Izba nie stwierdziła nieskuteczności przystąpienia, co do którego nie zgłoszono również opozycji. Ponieważ odwołanie nie...tym przekazał i ...

 • KIO 2668/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ...nie zostały udostępnione Odwołującemu, mimo przekazania zamawiającemu wniosku o ich odtajnienie z szeroką argumentacją (w załączeniu do odwołania). Odwołujący nie... przez Zamawiającego do akt sprawy w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w...

 • KIO 2699/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ...Zadania nr 1. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ... od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę,...o tożsamej treści zamawiający przekazał Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej...stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu...

 • KIO 2635/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ...budowy – Pana P. C.. Jednocześnie przekazał Zamawiającemu dwa potwierdzenia z dnia 05.11.2018 ... obowiązek przekazania podmiotowi zamawiającemu kopii odwołania. Ponadto skuteczność środka..., której to okoliczności Odwołujący nie kwestionował, a zatem którą...

 • KIO 2664/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... W tym miejscu odwołujący podkreślił, że w wyniku złożenia JEDZ przekazał zamawiającemu wszelkie informacje, w...możliwości uzyskania zamówienia. Nie została wypełniona także żadna z przesłanek ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z art...

 • KIO 2548/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ...nie podlegających odrzuceniu, co stanowi naruszenie art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp. W oparciu o powyższe zarzuty odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie zamawiającemu...dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując ...

 • KIO 2607/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ... procesowej strony i nie mogące uchylić obiektywnej bezprawności odpowiednich, zakwestionowanych przez odwołującego czynności i zaniechań zamawiającego. Konsekwencją uwzględnienia zarzutów odwołania jest nakazanie zamawiającemu unieważnienia czynności...

 • KIO 2603/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  ...Odwołujący na str. 9 odwołania, nie został dostarczony Zamawiającemu wraz z ofertą wykonawcy LUG. W świetle powyższego, Zamawiający nie...ustaliła, iż Zamawiający przekazał wykonawcy LUG kopię odwołania w dniu 20...dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując ...

 • KIO 2569/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  ... zamówienia czterech podwykonawców (część II sekcja D kopii JEDZ), których Zamawiający nie przekazał Odwołującemu. Odwołujący wywiódł z powyższego, że oświadczenia JEDZ deklarowanych podwykonawców również nie zostały przez Wykonawcę C złożone. W normalnym...

 • KIO 2616/18

  Orzeczenia KIO, 02-01-2019

  ...odwołania został dochowany, -w dniu 19 grudnia 2018 r. Odwołujący przekazał kopię odwołania wraz z załącznikami Zamawiającemu ...Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nie ma wątpliwości, że Odwołujący nie wniósł odwołania do Prezesa Izby w terminie ...

 • KIO 2582/18

  Orzeczenia KIO, 02-01-2019

  ... zamawiającemu kopii odwołania wskazany w art. 180 ust. 5 Pzp. Odwołujący zarzucił zamawiającemu ...odwołania w całości. Do otwarcia posiedzenia nie zgłoszono przystąpienia do postępowania odwoławczego. 3 Pismem z 31 grudnia 2018 r. zamawiający przekazał...

 • KIO 2533/18

  Orzeczenia KIO, 27-12-2018

  ... Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu dokonania zmian treści ogłoszenia oraz postanowień SIWZ w sposób, który nie będzie utrudniać uczciwej konkurencji. Ponadto Odwołujący wniósł o: 2) przeprowadzenie dowodu z dokumentów dołączonych do odwołania...

 • KIO 2558/18

  Orzeczenia KIO, 20-12-2018

  ... odwołujący wskazał, że wykonawca w wyznaczonym terminie przekazał zamawiającemu ...kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w dniu 17 grudnia 2018 r.; 2) załączników nr 1-8 do odwołania...ppkt 1.1 2) SIWZ). Odwołujący nie udowodnił, że z treści złożonej ...

 • KIO 2366/18, KIO 2374/18, KIO 2378/18, KIO 2379/18

  Orzeczenia KIO, 18-12-2018

  ... Izbą Odwoławczą. Skoro Odwołujący nie może po wniesieniu odwołania rozszerzyć zarzutów ponad to co zostało przez niego przedstawione, sprzeczne z zasadą równouprawnienia stron byłoby umożliwienie Zamawiającemu rozszerzania podstaw faktycznych wskazanych...

 • KIO 2458/18

  Orzeczenia KIO, 14-12-2018

  ... Odwołujący zarzucił Zamawiającemu...Odwołujący podniósł, iż nie otrzymał kopii przystąpienia. Izba ustaliła, że zgłaszający przystąpienie w dniu 3 grudnia 2018 r. przekazał kopię przystąpienia na adres e-mail wskazany przez Odwołującego w preambule odwołania...

 • KIO 2426/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ...elektronicznej kopii tego dokumentu. W ocenie Izby bez znaczenia w okolicznościach przedmiotowej sprawy jest to, że Odwołujący otrzymał od wystawcy gwarancji tylko jej „wersję elektroniczną” i następnie bez ingerencji w jej treść przekazałZamawiającemu...

 • KIO 2485/18

  Orzeczenia KIO, 10-12-2018

  ... . Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:...przekazał on drugiemu wykonawcy biorącemu udział w postępowaniu informację o wniesieniu odwołania... otrzymania kopii odwołania, wskazując...do niniejszego postępowania odwoławczego nie zostało zgłoszone żadne ...

 • KIO 2443/18

  Orzeczenia KIO, 07-12-2018

  ...22. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:...przekazał wykonawcom kopię odwołania – za pośrednictwem poczty elektronicznej. W terminie określonym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp (tj. w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania) żaden wykonawca nie...

 • KIO 2439/18

  Orzeczenia KIO, 07-12-2018

  ...oraz przekazał ... Zamawiającemu ...odwołujący...nie została poprawiona to powinna zostać odrzucona. Zamawiający, w dniu 27 listopada 2018 r. poinformował wykonawców, zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Pzp, o wniesieniu odwołania poprzez przesłanie kopii odwołania...

 • KIO 2381/18

  Orzeczenia KIO, 03-12-2018

  ...przekazał Odwołującemu drugie zawiadomienie o wyniku postępowania. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę REKORD. Odwołujący nie...uwzględnieniu odwołania i nakazała Zamawiającemu ... Zamawiającego do akt sprawy w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij