• KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... r. Zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu... kopii...nie zasługuje na uwzględnienie. W pierwszej kolejności Izba wskazuje, iż podniesione w treści odwołania zarzuty w postaci art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wynika, iż Odwołujący...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ...przekazał swoje stanowisko w sprawie. Wnosząc o oddalenie odwołania... natomiast kopii opinii... nie został uwzględniony. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu ...odwołania zarzut ten nie został jednak w żaden sposób uzasadniony. W szczególności Odwołujący nie...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ....04./2017 r. Zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu do publikacji...wezwać Odwołującego do stosownych wyjaśnień, a nie przyznawać 0 pkt; 6. naruszenie art...Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu...sprawy w kopii potwierdzonej ...

 • KIO 2040/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... obowiązek przekazania zamawiającemu kopii odwołania. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 1...twierdzenie przeciwne odwołujący nie przedstawił. ...przekazał wyjaśnienia zgodne z uzyskanymi bezpośrednio od zamawiającego. Całkowicie błędnie odwołujący...

 • KIO 2034/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... do Izby dnia 6 października 2017 r. przystępujący wniósł o odrzucenie odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 7 ustawy pzp, bowiem odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy pzp. Z ostrożności procesowej...

 • KIO 2035/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, podczas gdy oferta odpowiada wszystkim wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiada. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu... kopii ...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności nie dostarczył wymaganych wzorów płyt, zamków, stopek, uchwytów oraz nie wykonał własnych pomiarów. Odwołujący pismem z dania 07.09.2017 r. przekazał Zamawiającemu zastrzeżenia w przedmiocie podjętej decyzji...

 • KIO 1985/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...odwołania został zachowany. Odwołujący uiścił wpis od niniejszego odwołania w wymaganej wysokości oraz przekazał kopię niniejszego odwołania wraz z załącznikami Zamawiającemu... akt sprawy w kopii potwierdzonej za zgodność... że Odwołujący nie przedstawił ...

 • KIO 1978/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... archiwum Wspólnoty Mieszkaniowej. Po odnalezieniu kopii tego listu okazało się, że ... Jednocześnie w uzasadnieniu odwołania Odwołujący nie wskazał, złożenia jakich...Pzp/. Uwzględniając to, iż Odwołujący przekazał Zamawiającemu informacje jedynie w oparciu o ...

 • KIO 1902/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... ma obowiązek przedłożenia wykazu osób oraz kopii zanonimizowanych umów o pracę najpóźniej w dniu rozpoczęcia usługi (1.01.2018 r.) — nie zaś najpóźniej w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia; 8. nakazanie Zamawiającemu wykreślenia pkt 14.3. 1 i...

 • KIO 1904/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...211958-2017. Odwołujący we wniesionym odwołaniu zarzuca zamawiającemu naruszenie ...odwołania został uiszczony a odwołanie nie zawiera braków formalnych. W szczególności: 1. Zamawiający przekazał...poniżej. Odwołujący załączył do odwołania nie potwierdzoną ...

 • KIO 1928/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ...nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu... odwołania przekazał pozostałym...kopii Stronom postępowania (a więc zgodnie z art. 185 ust. 2 pzp), Izba nie...

 • KIO 1893/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ... postępowania. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1....nie złożył odpowiedzi na odwołanie, którego zarzutów jednak nie uznał. W piśmie z 12 września 2017 r. Zamawiający poinformował Izbę, że kopię odwołania przekazał...

 • KIO 1896/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  .... przekazał pozostałym wykonawcom kopię wniesionego odwołania. W ustawowym terminie, wynikającym z art. 185 ust. 2 Pzp, tj. w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez wykonawców kopii odwołania, żaden wykonawca biorący udział w postępowaniu nie zgłosił...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ...przekazał zamawiającemu, w celu wykazania, że spełnia on warunki udziału w postępowaniu, dokumenty, których nie... Konsorcjom. Z uwagi na złożenie kopii pełnomocnictwa dla A. B. w dniu...odwołania Zarzut nie został skutecznie postawiony, gdyż odwołujący nie...

 • KIO 1782/17

  Orzeczenia KIO, 13-09-2017

  ...: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: 1) unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej...stopniu niepełnosprawności. Odwołujący nie zgodził się ...kopii odwołania. W niniejszej sprawie Zamawiający przekazał ww. wykonawcy kopię odwołania ...

 • KIO 1785/17

  Orzeczenia KIO, 13-09-2017

  ...nie wykazało spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji 8.2.2. IDW i 8.6.3 lit. a) IDW. 8 W związku z powyższym Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania w całości poprzez nakazanie Zamawiającemu...r. przekazał Odwołującemu... kopii umów...

 • KIO 1821/17

  Orzeczenia KIO, 12-09-2017

  ...przekazał kopię odwołania pozostałym wykonawcom. Izba ustaliła, że do Prezesa Izby nie.... W rozstrzyganej sprawie Odwołujący nie wykazał, że oświadczenie ... ma go rozpoznać), ani przekazanie Zamawiającemu kopii odwołania (nadal brak zachowania wymaganej formy ...

 • KIO 1860/17

  Orzeczenia KIO, 12-09-2017

  ...że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji. Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 1. Unieważnienia ... poinformował Izbę, że w tym dniu przekazał drogą elektroniczną kopię odwołania drugiemu wykonawcy uczestniczącemu w postępowaniu odnośnie tej...

 • KIO 1790/17

  Orzeczenia KIO, 06-09-2017

  ...odwołania został zachowany. Odwołujący wskazał ponadto, że uiścił wpis od odwołania w wymaganej wysokości i przekazał Zamawiającemu kopię odwołania...akt sprawy w kopii potwierdzonej za ...ust. 2 i 3 ustawy Pzp nie może nastąpić bez uwzględnienia formuły w...

 • KIO 1779/17

  Orzeczenia KIO, 05-09-2017

  ... jego kopii Zamawiającemu) od odrzucenia jego oferty. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu następujące naruszenia...przekazał drogą elektroniczną kopię odwołania pozostałym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu. Izba ustaliła, że do Prezesa Izby nie...

 • KIO 1737/17

  Orzeczenia KIO, 01-09-2017

  ...Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu...przekazał wykonawcy TMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uczestniczącemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego kopię wniesionego odwołania...otrzymania kopii odwołania nie ...

 • KIO 1733/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ... przekazał ...Odwołujący nie mając żadnych informacji od Zamawiającego, który niepotrzebnie przedłużał to postępowanie, dodatkowo w dniu 10.08.2017 r. złożył Zamawiającemu...Odwołujący nie miał także żadnych problemów ze sformułowaniem rzeczowego odwołania...

 • KIO 1719/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ... przepustowości łączy w lokalizacjach typu C w wymaganym przez Zamawiającego zakresie Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1. Unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej. 2. Odrzucenia oferty N. jako nieodpowiadającej...

 • KIO 1701/17

  Orzeczenia KIO, 28-08-2017

  ...Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu dokonania zmian specyfikacji w sposób opisany w uzasadnieniu odwołania...przekazał kopię odwołania pozostałym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu. Izba ustaliła, że do Prezesa Izby nie...

 • KIO 1682/17

  Orzeczenia KIO, 28-08-2017

  ...przekazał Odwołującemu mailem w dniu 2 sierpnia 2017 r. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu...09.2017 r. (załączone w kopii do odwołania). Złożony przez Odwołującego odpis z...przedwczesne, jednak konsekwencji tej czynności nie należy przenosić na wynik oceny ...

 • KIO 1634/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ...o.o., z siedzibą w Poznaniu tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawcy Biuro Projektów Komunikacyjnych... Zamawiającemu jedynie kopię aneksu do gwarancji wadialnej. Odwołujący nie zgadza...wykonawcę przedłużona. Przekazał zamawiającemu kopię aneksu ...

 • KIO 1642/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ... przekazania jego kopii Zamawiającemu) od powyższej czynności, zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 pzp oraz art. 93 ust. 1 pkt 1 pzp. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu uznania oferty Utyl-service...

 • KIO 1581/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ... zamówienia, a zatem nadal spełnia warunek IDW. W związku z powyższym Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1. Unieważnienia wykluczenia Odwołującego z postępowania. 2. Unieważnienia czynności unieważnienia wezwania...

 • KIO 1543/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ...r. Odwołujący wniósł w formie pisemnej odwołanie (zachowując wymóg przekazania jego kopii Zamawiającemu) od...że 26 lipca 2017 r. przekazał faksem kopię pozostałym wykonawcom uczestniczącym w...wyroku, Odwołujący nie miałby interesu we wniesieniu odwołania, gdyż...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij