• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...września 2018 r. zamawiający przekazał wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu .... zażądano:  oryginału lub kopii umowy 24/2013 z 04.11....odwołania) oraz nie mogło odnieść zamierzonego skutku, zaś odwołujący nie... nakazanie zamawiającemu dokonanie ponownego...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ...odwołania został przez Odwołującego zachowany. Odwołujący wskazał, że uiścił wpis od niniejszego odwołania w wymaganej wysokości oraz przekazał kopię niniejszego odwołania wraz z załącznikami Zamawiającemu...kopii... kontraktowej i nie obejmują okoliczności ...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... nie polega na prawdzie (z uwagi na wielość informacji nieprawdziwych - trzy niezależne podstawy faktyczne - ich szczegóły zostały podane w treści uzasadnienia). W związku z powyższym Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...kopii protokołu postępowania, ze wskazaniem, że w celu skorzystania ze środków ochrony prawnej wnosił o natychmiastowe jego przesłanie, tj. w dniu 30.04.2018r. Do wniesienia odwołania Odwołujący nie...A. zarzuciło Zamawiającemu naruszenie następujących ...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu...2018 r. Zamawiający przekazał Odwołującemu informację o nieodtajnieniu...powołuje się Samindruk, Zamawiający bada czy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa ... w kopii potwierdzonej ...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...przekazał wykonawcy B. R. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą BARTBUD R. B., ul. Husarska 60, 02 – 489 Warszawa, dalej zwanemu jako „odwołujący...odwołania, odwołujący zaznaczył, że w jego ocenie zamawiający nie... nie nakazuje zamawiającemu ...

 • KIO 1498/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ...r.: „Odwołujący w treści odwołania stawia zarzut, iż treść referencji nie potwierdza ...za chybiony. Przystępujący przekazał Zamawiającemu wymagane dokumenty w terminie...kopii pocztą lub kurierem, będzie stanowiło wypełnienie dyspozycji Zamawiającego. Izba nie...

 • KIO 1486/18, KIO 1510/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...2018 r. Zamawiający przekazał drogą elektroniczną oraz na...urządzeń, a nie do samego kotła. Odwołujący załączył do odwołania m.in...nie uczynił tego skutecznie, z uwagi na brak przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego Zamawiającemu...

 • KIO 1541/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... Odwołujący zarzucił Zamawiającemu ...kopii odwołania, zgłoszenie to doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Izba ustaliła, że Zamawiający przekazał wykonawcom kopię odwołania...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... Vehicle S.p.A. Odwołujący nie postawił jakiegokolwiek innego zarzutu a w szczególności nie zaprzeczył prawdziwości referencji, nie zaprzeczył wartości dostawy i jej przedmiotowi. 3. Konsorcjum 12 marca 2018r. zadało Zamawiającemu pytanie: Kto w opinii...

 • KIO 1502/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie...nie znalazła podstaw do odrzucenia przedmiotowego odwołania. Izba ustaliła na podstawie oświadczenia Zamawiającego, że w dniu 30.07.2018 r. przekazał On kopię odwołania... dnia otrzymania kopii odwołania. Tym samym...

 • KIO 1461/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...odwołania. W związku z postawionymi zarzutami odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie zamawiającemu...dz. 25/07/18) przekazał odpowiedź zamawiającemu. Mając na ...formę kopii poświadczonej ...22a ust. 6 Pzp nie wprowadza odrębnej od art...

 • KIO 1425/18

  Orzeczenia KIO, 06-08-2018

  ... 2 zamówienia) oraz przekazał informację wykonawcom. W ... odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu:..., że ww. zajmował omawiane stanowisko nie w pełnym, wymaganym przez zamawiającego okresie...akt sprawy w kopii potwierdzonej za ...

 • KIO 1454/18

  Orzeczenia KIO, 03-08-2018

  ...zamawiający przekazał wykonawcom... Odwołujący zarzucił zamawiającemu...kopii odwołania...odwołania. W niniejszej sprawie trudno mówić o ujawnieniu istotnych okoliczności, które uzasadniałyby otwarcie zamkniętej rozprawy na nowo. Izba zauważa, że sam odwołujący nie...

 • KIO 1445/18

  Orzeczenia KIO, 01-08-2018

  ...nie przewyższa kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu...że 23 lipca 2018 r. przekazał drogą elektroniczną kopię odwołania do pozostałym wykonawcom. 26 ...

 • KIO 1392/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... Zamawiający przekazał wykonawcom ...Odwołujący w żaden sposób nie wyjaśnił Zamawiającemu mechanizmów tej struktury. Trudno wymagać od Zamawiającego „domyślenia się" znikąd niewynikających informacji. Dopiero w treści odwołania Odwołujący...kopii odwołania...

 • KIO 1404/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... roku zamawiający przekazał wykonawcom biorącym ... uwzględnieniem oferty odwołującego. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: ...dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując ... odwołujący nie wycofał pozostałych zarzutów odwołania,...

 • KIO 1380/18, KIO 1384/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... zamawiającemu kopii ...Zamawiający nie przekazał wykonawcom...nie sposób uznać zasadności zarzutu podniesionego przez Odwołującego I bez przedłożenia Izbie kopii dokumentu, który został zakwestionowany przez wykonawcę. Odwołujący I zarówno w treści odwołania...

 • KIO 1374/18

  Orzeczenia KIO, 26-07-2018

  ... dane od podwykonawców i w szczególnych, wymaganych prawem sytuacjach, przekazuje je następnie Zamawiającemu. Odwołujący nie wykazał przeciwnych okoliczności. Powyższe wskazuje, że nie potwierdziły się zarzuty naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp i art...

 • KIO 1381/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ...nie oznacza, że odwołujący nie złożył ważnej oferty, czy też nie...odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 Pzp. 8 Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji przetargowej, nadesłanej przez zamawiającego do akt sprawy w kopii... przekazał ...

 • KIO 1303/18, KIO 1310/18, KIO 1322/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... jego kopii Zamawiającemu) od czynności i zaniechań Zamawiającego objętych zarzutami odwołania. Sygn. akt: KIO 1303/18 KIO 1310/18 KIO 1322/18 6 Odwołujący zarzucił Zamawiającemu następujące naruszenia przepisów ustawy pzp (jeżeli poniżej nie zaznaczono...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... wykonawców (w związku z naruszeniem ww. przepisów ustawy Pzp). Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości, nakazanie Zamawiającemu: unieważnienia czynności oceny ofert, unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, odtajnienia...

 • KIO 1304/18

  Orzeczenia KIO, 17-07-2018

  ... termin ustawowy i obowiązek przekazania zamawiającemu kopii odwołania. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 1. art. 89...nie stawili się. 5 Pismem z 16 lipca 2018 r. odwołujący wniósł o otwarcie na nowo rozprawy. Powołał się na fakt, że przekazał...

 • KIO 1308/18

  Orzeczenia KIO, 17-07-2018

  ... za potwierdzeniem otrzymania, gdyż jedynie do kopii odwołania w art. 180 ust. 5 ustawy ustawodawca dopuścił możliwość przesłania kopii w trybie art. 27 ust. 2 ustawy. Przepis ten natomiast nie został wskazany przez ustawodawcę jako dopuszczalna forma...

 • KIO 1299/18

  Orzeczenia KIO, 17-07-2018

  ...r. Zamawiający przekazał wykonawcom informację o... 2) nakazanie Zamawiającemu dokonanie ponownego badania...odwołania, Odwołujący podał, iż brak odrzucenia ofert wykonawców, którzy dokonali błędnej kalkulacji oferowanej ceny, skutkuje tym, iż nie...kopii odwołania...

 • KIO 1343/18

  Orzeczenia KIO, 17-07-2018

  ...numerem 568904-N-2018. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach... Odwołujący zarzucił zamawiającemu ...przekazał jedynemu uczestnikowi postępowania informację o wniesieniu odwołania...od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę,...

 • KIO 1286/18

  Orzeczenia KIO, 13-07-2018

  ...odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości poprzez nakazanie zamawiającemu... 1 ustawy Pzp - czego nie uczynił. Odwołujący samodzielnie - z własnej inicjatywy ...publicznego wykonawca przekazał instytucji ... akt sprawy w kopii potwierdzonej za zgodność...

 • KIO 1275/18

  Orzeczenia KIO, 11-07-2018

  ...nie przedstawia najkorzystniejszego bilansu ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. Mając na uwadze powyższe zarzuty, Odwołujący wniósł o: 1) uwzględnienie odwołania; 2) nakazanie Zamawiającemu... kopii odwołania,...

 • KIO 1209/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ...Postępowaniu. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie ... przez Zamawiającego – w ramach kopii dokumentacji Postępowania – Specyfikacji Istotnych ...odwołania została potwierdzona przez Zamawiającego). Odpowiadając na ww. wniosek Zamawiający nie przekazał...

 • KIO 1251/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  ... – nie zmienił swojego oświadczenia o uwzględnieniu odwołania w całości. Oświadczył również, że przekazał, w...przystępuje rozstrzygnięcia, a także − nie przekazania kopii przystąpienia zamawiającemu i odwołującemu, nie może być uznane za skuteczne ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij