• KIO 74/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...? W ocenie Odwołującego należy nadmienić, że gdy odwołujący zjawił się w siedzibie zamawiającego w dniu 4 stycznia 2018 roku wraz z umową o pracę Pana W. K. i jej kopię przekazał zamawiającemu, nie otrzymał już poprawionej wersji załącznika do umowy (z...

 • KIO 63/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... ustawy Pzp, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu z przyczyn leżących po jego stronie. 5 W oparciu o powyższe zarzuty Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania oraz o: 1) nakazanie Zamawiającemu...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ...W związku z powyższym, Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 1) art.... przekazał PnB odnosząc je do całego Odcinka Wdrożeniowego, a nie ...nie potwierdził się też zarzut wskazany w pkt 3 odwołania. Jedynie na marginesie wskazać należy, że Odwołujący nie...

 • KIO 56/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ...Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu...stycznia 2018 r. przekazał kopię odwołania pozostałym wykonawcom biorącym ...odwołania za niezasadny, nie dopatrując się wad pełnomocnictwa podnoszonych przez Przystępującego. – Odwołujący...

 • KIO 23/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... przekazał wykonawcom uczestniczącym...zamawiającemu, że zaoferowaną ceną objął cały przedmiot zamówienia określony przez zamawiającego w SIWZ. Izba stwierdziła, jak słusznie podnosił odwołujący, że w przedłożonych wyjaśnieniach nie wykazano, a nawet nie...od odwołania oraz ...

 • KIO 29/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...grudnia 2017 r. Zamawiający przekazał wykonawcom biorącym udział w ...Zamawiającemu, że podmiot ten zrealizuje usługi objęte zobowiązaniem. Obowiązkowi temu Odwołujący nie podołał i nie...od otrzymania kopii odwołania żaden Wykonawca nie zgłosił przystąpienia w...

 • KIO 2738/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie...Odwołujący nie przystąpił do ww. postępowania po stronie Zamawiającego, co pozwala na uznanie, że nie zamierzał on bronić swojej oferty i pogodził się z ewentualną decyzją Zamawiającego o uwzględnieniu odwołania...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ...W dniu 18 grudnia 2017 r. zamawiający przekazał wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty...odwołujący nie wykazał naruszenia prawa, które zarzucił zamawiającemu... – gdyż odwołujący nie odniósł się w treści odwołania do żadnej ...

 • KIO 2710/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania wskazując stronę, do której przystępuje...nie przekazał kopii zgłoszenia przystąpienia zamawiającemu ani odwołującemu. W trakcie posiedzenia Izby zamawiający i odwołujący oświadczyli, że nie otrzymali żadnej kopii...

 • KIO 4/18, KIO 5/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ...25 ofert, które nie są ofertami najkorzystniejszymi. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1. Unieważnienia...przekazania jego kopii Zamawiającemu) w zakresie zadania nr 2. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu następujące ...

 • KIO 2702/17

  Orzeczenia KIO, 09-01-2018

  ...nie jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w zakresie zadania nr 3. Odwołujący wniósł o uwzględnienie niniejszego odwołania... roku oraz została przekazana zamawiającemu w ustawowym terminie kopia odwołania. Izba ustaliła, że ...

 • KIO 2703/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ... powyższe odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie zamawiającemu: a...przez zamawiającego w kopii potwierdzonej za zgodność...nie przekracza znacznych kosztów dojazdu”. Następnie zamawiający pismami z dnia 12 grudnia 2017 roku przekazał...

 • KIO 2669/17, KIO 2670/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ... powyższych zarzutów Odwołujący Planeta wniósł o nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego i przywrócenia jej do wykonania pozostałych czynności badania i oceny ofert. Uzasadnienie odwołania 2670/17 Odwołujący wskazuje...

 • KIO 2649/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  ...2017 roku zamawiający przekazał wykonawcom biorącym udział ... wniósł odwołanie – w formie pisemnej - zarzucając zamawiającemu naruszenie: 1. art. 24 ust. 1 ... dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę...odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania...

 • KIO 2643/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  ...grudnia 2017 r. Zamawiający przekazał wykonawcom biorącym udział w...„Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru ...kopii odwołania (co Odwołujący podniósł a Zgłaszający przystąpienie potwierdził na posiedzeniu) zgłoszone przystąpienie nie...

 • KIO 2700/17, KIO 2713/17

  Orzeczenia KIO, 04-01-2018

  ...zgłoszenia przystąpienia zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie, zaś odwołujący II w trakcie posiedzenia niejawnego z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 4 stycznia 2018 roku oświadczył, iż nie otrzymał kopii zgłoszenia...

 • KIO 2647/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ... z siedzibą w Warszawie, dalej: „Odwołujący”. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy....3., składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Jak ...W tej dacie Odwołujący nie wniósł odwołania do Prezesa ...

 • KIO 2571/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...kopii odwołania Zamawiającemu następuje zatem w terminie przewidzianym przepisami ustawy Pzp. Interes Wykonawcy w uzyskaniu. Zamówienia oraz szkoda Odwołujący...kryteriami środowiskowymi Odwołujący nie ma ...2017 r. przekazał Zamawiającemu pismo producenta ...

 • KIO 2641/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ...najkorzystniejszej. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie ...przekazał wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego kopię wniesionego odwołania... kopii odwołania, żaden wykonawca biorący udział w postępowaniu nie ...

 • KIO 2565/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... pzp. 24 listopada 2017 r. Zamawiający przekazał Odwołującemu – wspólnie ubiegającym się o udzielenie ...Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu...kopii zgłoszenia Stronom postępowania (zgodnie z art. 185 ust. 2 pzp) – Izba nie...

 • KIO 2585/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ...którego dokonywano z kręgu ofert, które nie podlegały ocenie (zostały złożone przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu). W związku z powyższym odwołujący wniósł o (pisownia oryginalna): uwzględnienie odwołania w całości oraz unieważnienie czynności wyboru...

 • KIO 2547/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... w tych terminach mogą być zakwestionowane poprzez złożenie odwołania. Przy zaskarżeniu czynności polegającej na udzieleniu przez Zamawiającego 20 odpowiedzi na pytania wykonawców Odwołujący nie może skutecznie zarzucać wadliwości postanowień SIWZ — a tak...

 • KIO 2506/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ...zarzuty, Odwołujący wniósł o: 1) uwzględnienie odwołania w całości; 6 2) nakazanie Zamawiającemu dokonania ... lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii. Oprogramowanie, do którego prawa posiada Wykonawca nie będzie bez zgody 14 Wykonawcy używane,...

 • KIO 2519/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ...; II. zarzucił Zamawiającemu naruszenie: a. art... akt sprawy w kopii potwierdzonej za zgodność ...w ramach, której Zamawiający przekazał Odwołującemu jawną część oferty...odwołania zarzutów stwierdzić należy, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. Odwołujący...

 • KIO 2520/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ...nr 600862-N-2017. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w... najkorzystniejszej oferty zamawiający przekazał wykonawcom biorącym udział.... 4 Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 1...dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do...

 • KIO 2521/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ... 601533-N-2017. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w...najkorzystniejszej oferty zamawiający przekazał wykonawcom biorącym udział...urządzenia. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie...dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, ...

 • KIO 2394/17, KIO 2409/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ...przekazał ...Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 1) unieważnienia czynności unieważnienia postępowania, 2) dokonanie wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. Odwołujący wskazał, że posiada interes we wniesieniu odwołania...kopii...format nie ...

 • KIO 2437/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... wykonawca C. udzielił Zamawiającemu wyjaśnień, w których ... i przekazał go zarówno... Odwołujący nie załączył oryginału pełnomocnictwa do odwołania....odwołania kopii tego pełnomocnictwa potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Izba stwierdziła, że Odwołujący...

 • KIO 2431/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ...Przystępujący wykazał za pomocą zrzutów ekranu. A Odwołujący nie przedstawił w tym zakresie dowodów przeciwnych ani nawet nie zaprzeczył twierdzeniom Przystępującego. Przedstawione Zamawiającemu opisy, potwierdzające zgodność z wymaganiami opisu przedmiotu...

 • KIO 2442/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ... telefon w Standardzie I, tj. Xiaomi Mi 6 nie spełnia wymagań w zakresie parametru HSDPA/LTE. W oparciu o powyższe zarzuty odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: 1) unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 2...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij