• KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  .... 1 pkt 17 Pzp nie została spełniona. W świetle okoliczności niniejszego postępowania nie można odwołującemu postawić zarzutu choćby nieumyślnego wprowadzenia zamawiającego w błąd, odwołujący przekazał bowiem zamawiającemu informacje zgodne z przyjętą  i...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  .... Przesłane Zamawiającemu pismo nie różni się co do istotnej treści od odwołania wniesionego do Prezesa KIO. Oznacza to, iż Odwołujący uczynił zadość obowiązkowi wynikającemu z art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albowiem przekazał Zamawiającemu kopię odwołania...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...wskazuje na fakt, że Zamawiający przekazał pismo Odwołującego do KAWA.SKA Sp... dostępu nie posiadał Odwołujący w momencie wnoszenia odwołania -...w kopii potwierdzonej ...w terminie, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku ...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... nie zostałaby odrzucona. Mając na uwadze, że w świetle określonych kryteriów oceny ofert, oferta Odwołującego zostałaby uznana za najkorzystniejszą, uznać należy, że Odwołujący niewątpliwie posiada interes w złożeniu odwołania. UZASADNIENIE Odwołujący...

 • KIO 681/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... z uwzględnieniem w tej części zarzutu odwołania, odwołujący nie wnosił zastrzeżeń do modyfikacji zamawiającego, która...600 tys. zł. Jednakże dowodu na tę okoliczność odwołujący nie przekazał. Niemniej należy zgodzić się z zamawiającym, iż koszt licencji ...

 • KIO 652/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... poświadczenie o realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, z jakim EQOS nie wystąpił. Do odwołania Wykonawca załączył trzy protokoły, które zostały przekazane wcześniej w kopii Zamawiającemu bez podpisów, zawierające pełną informację o kwotach rozliczonych za...

 • KIO 654/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...polegającej na odrzuceniu ich oferty. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 1. art. ... o wpłynięciu odwołania w tej sprawie przekazał wykonawcom w...Odwołujący i Zamawiający potwierdzili otrzymanie kopii... 2018 r. nie załączono dokumentów potwierdzających...

 • KIO 565/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu ... informację o wpłynięciu odwołania w tej sprawie przekazał wykonawcom w dniu ...Odwołujący i Zamawiający potwierdzili 8 otrzymanie kopii... oznaczenia modelu. Odwołujący nie wskazał, że ...

 • KIO 554/18

  Orzeczenia KIO, 05-04-2018

  ...kopii Zamawiającemu...Odwołujący przedstawił okoliczności faktyczne i prawne, które jego zdaniem uzasadniają wniesienie odwołania. Pismem z 4 kwietnia 2018 r. Zamawiający poinformował Izbę, że 26 marca 2018 r. przekazał... jego stronie nie przystąpił żaden ...

 • KIO 491/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ... Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu ...odwołania w związku z tym, iż nie została wypełniona żadna z przesłanek negatywnych uniemożliwiających merytoryczne rozpoznanie odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 Ustawy Pzp. Izba uznała, iż Odwołujący...

 • KIO 507/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ...najkorzystniejszej oferty i przekazał ją wykonawcom, ...odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania, unieważnienie czynności zamawiającego odrzucenia jego oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty i nakazanie zamawiającemu... Zakaz ten nie odnosi się do żadnej...

 • KIO 459/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ...ustawy Pzp, 11 ponieważ Odwołujący nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, a oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w podstępowaniu podlega odrzuceniu. Dnia 12.03.2018r. Odwołujący przekazał Zamawiającemu kopię odwołania z dnia 10.03.2018r...

 • KIO 490/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ...nie obarczy postępowania jakąkolwiek wadą. Odwołujący wniósł o: 1. merytoryczne rozpatrzenie przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołania i jego uwzględnienie w całości, 2. nakazanie Zamawiającemu... Zamawiającego nie przekazał on kopii odwołania pozostałym ...

 • KIO 410/18, KIO 449/18, KIO 471/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ...odwołujący wniósł o: 1. uwzględnienie odwołania w całości, 2. nakazanie zamawiającemu...nie później niż na dzień 12 lipca 2017 r. Odwołujący, na powyższe wezwanie przesłał pismo, w którym przekazał...zostały złożone w formie kopii nie poświadczonej za zgodność z...

 • KIO 417/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... procedury samooczyszczenia. Zamawiający nie ustosunkował się do wniosków w zakresie, w jakim nie przekazał wnioskowanych dokumentów. P. Odwołujący pismami z dat: ...najkorzystniejszej. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1....

 • KIO 454/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... uznania jego oferty za odrzuconą. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 1. art. 24 ... w treści odwołania Odwołujący nie zawarł żadnych ... informację o wpłynięciu odwołania w tej sprawie przekazał wykonawcom w dniu ...otrzymanie kopii zgłoszenia...

 • KIO 456/18

  Orzeczenia KIO, 23-03-2018

  ...marca 2018 r. zamawiający przekazał wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu ...odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości oraz o nakazanie zamawiającemu...kopii...o wyborze najkorzystniejszej oferty. 41 Nie potwierdził się zarzut naruszenia przez...

 • KIO 408/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ...art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności ...sprawy w kopii potwierdzonej ... takiego zarzutu Odwołujący nie sformułował w treści odwołania. Izba mając...NBQ Spółka z o.o. przekazał to oświadczenie mailem w dniu...

 • KIO 435/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ... r. zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu...040 Warszawa, dalej zwany jako „odwołujący”. W odwołaniu postawiono zamawiającemu zarzuty dotyczące naruszenia (pisownia oryginalna):...kopii...odwołania. Izba stwierdziła, że odwołujący wykazał, a zamawiający nie...

 • KIO 475/18

  Orzeczenia KIO, 19-03-2018

  ... przepisami. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu unieważnienia wykluczenia.... przekazał kopię odwołania pozostałym wykonawcom uczestniczącym w prowadzonym postępowaniu. Izba ustaliła, że do Prezesa Izby nie wpłynęło...

 • KIO 412/18

  Orzeczenia KIO, 19-03-2018

  ...o wyborze najkorzystniejszej oferty i przekazał ją wykonawcom, którzy złożyli... z postawionymi zarzutami odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i uchylenie...Także zatem i ta usługa nie odpowiadałaby wymogowi realizacji jej przez... zamawiającemu w...

 • KIO 443/18

  Orzeczenia KIO, 19-03-2018

  ...odwołujący nie może się odnieść do zasadności utajnienia wyjaśnień rażąco niskiej ceny. 8 W dniu 8 marca 2018r. zamawiający przekazał wykonawcom kopię odwołania... 2017r. o treści identycznej jak złożona zamawiającemu. Na tej stronie znajdują się także ...

 • KIO 382/18, KIO 383/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ...nie związanych z wartością jego oferty. Odwołujący wnosi o: 1. Uwzględnienie odwołania. 2. Nakazanie Zamawiającemu..., jeżeli zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu...

 • KIO 403/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ... uwagę. Ponadto odwołujący nie tylko uchybił sformułowanemu wprost w treści SIWZ wymogowi przedłożenia kosztorysu ofertowego zawierającego również pozycje objęte przedmiarem uzupełniającym nr 2, lecz także należy uznać, że nie zaoferował zamawiającemu ich...

 • KIO 425/18, KIO 437/18

  Orzeczenia KIO, 14-03-2018

  ...Pzp oraz przekazał je wykonawcom...nie uwzględniając wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. W związku z powyższym Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu... na kompresję kopii zapasowej danych ...

 • KIO 377/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... odwołującego powstała pewna co najmniej niekonsekwencja lub nawet sprzeczność, która nie pozwala na uwzględnienie przedmiotowego odwołania. Otóż z jednej strony odwołujący nie podnosił bezpośrednio zarzutu rażąco niskiej ceny czy też niektórych jej...

 • KIO 363/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ...i bezskutecznych żądaniach ujawnienia informacji publicznej, a innych nigdy nie przekazał Zamawiającemu. ad 3)-5) Sygn. akt KIO 363/18 8 Zarzuty wspólne dla usług z poz. 3-5 wykazu. Odnośnie lit. a) Odwołujący wywiódł, że oprócz różnicy w pojęciu działki i...

 • KIO 301/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ..., że odwołujący nie tylko nie przesłał kopii odwołania zamawiającemu, ale nawet nie sformułował tego odwołania w odpowiednim zakresie i nie przekazał tego uzasadnienia Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej, a także nie przekazał kopii tego uzasadnienia...

 • KIO 343/18

  Orzeczenia KIO, 09-03-2018

  ...przekazał... zarzucił zamawiającemu naruszenie ...odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 Pzp. Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne, nadesłanej przez zamawiającego do akt sprawy w kopii...odwołujący nie...

 • KIO 362/18

  Orzeczenia KIO, 07-03-2018

  ...Odwołujący miał nie być poinformowany o czynności, którą Zamawiający podjął w postępowaniu, informację stanowiącą podstawę do wniesienia informacji powziął z kopii odwołania... z powodu braku przekazania zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij