• KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... Zachowany został termin ustawowy i obowiązek przekazania zamawiającemu kopii odwołania. Odwołujący zarzucili zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1, art. 29 ust... System Informatyczny nie posiada wad i czy poprzedni wykonawca przekazał Wykonawcy wszelkie ...

 • KIO 2134/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ... przekazał wykonawcy...kopii odwołania...nie byłoby problemu z pozyskaniem tych zaświadczeń w terminie 3 i ½ dnia roboczego, jak również przekazania ich Zamawiającemu na podany adres w Warszawie. Okoliczność, iż Odwołujący, jak należy sądzić z treści odwołania...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...Odwołujący wniósł o uwzględnienie niniejszego odwołania w całości poprzez nakazanie Zamawiającemu.... Dowód w postaci kopii oferty Intercor Spółka z...nie zakłóci konkurencji, w szczególności przekazuje pozostałym wykonawcom informacje, które uzyskał i przekazał...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ...odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu...dokumentów. Zamawiający bowiem przekazał odwołującemu swoje wezwanie w dniu...formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność ... ust. 2b ustawy Pzp. Nie ulega również wątpliwości, iż w...

 • KIO 2015/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...przekazał wykonawcy „ALMA” S. A. z siedzibą przy ul. Wichrowej 1a w Poznaniu (dalej jako „odwołujący...kopii... dotyczył przedstawienia zamawiającemu wszystkich komponentów systemu...W ocenie Izby odwołujący nie wykazał, aby zarzut nr 2 odwołania – podniesiony jako...

 • KIO 2034/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  .... akt KIO 2034/18). Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów Ustawy Pzp:...nie przekazał mu kopii zgłoszenia przystąpienia, co oznacza, iż nie zostały dopełnione czynności formalne wymagane art. 185 ust. 2 Ustawy. Badanie formalne odwołania nie...

 • KIO 2009/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... we wniesieniu odwołania, Odwołujący wskazał, iż...Odwołujący nie uzupełnił brakującego rachunku zysków i strat za rok 2015. Dnia 10 września 2018 roku o godz. 14:04 (czyli po upływie terminu na uzupełnienie dokumentów) Odwołujący przesłał Zamawiającemu...

 • KIO 1961/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... do Zamawiającego nie dotarły. Odwołujący przekazał je Zamawiającemu (bez oryginału dokumentu dot. J. Q. wystawionego w języku angielskim lub jego kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) dopiero w dniu 1.10.2018 r. tj. już po złożeniu odwołania przez...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...września 2018 r. zamawiający przekazał wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu .... zażądano:  oryginału lub kopii umowy 24/2013 z 04.11....odwołania) oraz nie mogło odnieść zamierzonego skutku, zaś odwołujący nie... nakazanie zamawiającemu dokonanie ponownego...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ...odwołania został przez Odwołującego zachowany. Odwołujący wskazał, że uiścił wpis od niniejszego odwołania w wymaganej wysokości oraz przekazał kopię niniejszego odwołania wraz z załącznikami Zamawiającemu...kopii... kontraktowej i nie obejmują okoliczności ...

 • KIO 1914/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ...września 2018 r. zamawiający przekazał wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu informację... nr 1 w petitum odwołania - dotyczącego naruszenia art....kopii...zamawiającemu do testów. Dowodu tego odwołujący nie zakwestionował, a Izba nie znalazła podstaw, aby nie...

 • KIO 1890/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...Odwołujący uiścił wpis od odwołania w wymaganej wysokości oraz przekazał kopię niniejszego odwołania wraz załącznikami Zamawiającemu. UZASADNIENIE W ramach uzasadnienia Odwołujący...w kopii ...Jak wyżej wskazano Odwołujący zaś nie udowodnił i nie wykazał, że dla...

 • KIO 1865/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...zamawiający przekazał wykonawcom ...odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie przepisu art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 w zw. z przepisem art. 7 p.z.p., nie wskazując którą z zasad zamawiający naruszył. Jednocześnie odwołujący nie...kopii...petitum odwołania, ...

 • KIO 1912/18

  Orzeczenia KIO, 04-10-2018

  ...Odwołujący w oparciu o wyżej wskazane zarzuty wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie zamawiającemu... do akt sprawy w kopii potwierdzonej za zgodność z... nie kwestionował tej czynności zamawiającego np. w postaci wniesienia odwołania i przekazał ...

 • KIO 1853/18

  Orzeczenia KIO, 03-10-2018

  ...kopii Zamawiającemu) od powyższych czynności. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu...Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu...przekazał w tym dniu Zamawiającemu..., że w jego ocenie oświadczenie nie zostało prawidłowo wypełnione, gdyż w ...

 • KIO 1793/18, KIO 1820/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ... zamawiający wybrał ofertę wykonawcy, która nie powinna zostać wybrana jako najkorzystniejsza w rozumieniu tego przepisu. W oparciu o powyższe odwołujący I wnosił o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie zamawiającemu: 1. unieważnienie czynności oceny i...

 • KIO 1839/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu ...Warszawie oraz Newco Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie przekazali kopii zgłoszenia przystąpienia Odwołującemu, co stoi w sprzeczności z art. 185 ust. 2...

 • KIO 1840/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... odwołania. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu unieważnienia...oraz Newco Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie przekazali kopii zgłoszenia przystąpienia Odwołującemu co stoi w sprzeczności z art. 185 ust....

 • KIO 1807/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ...W dniu 4 września 2018 r. zamawiający przekazał wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu informację o wyborze ...odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania poprzez nakazanie zamawiającemu...kopii..., Izba stwierdziła, że odwołujący nie sprostał ciążącemu na nim ...

 • KIO 1805/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  ...zamawiającemu i odwołującemu kopia tegoż zgłoszenia ma być jedynie przesłana. Tym samym ustawodawca nie wymaga od wykonawcy zgłaszającego przystąpienie, aby w terminie 3 dni od doręczenia mu kopii odwołania...rozporządzenia. Odwołujący przekazał odpowiedź ...

 • KIO 1781/18

  Orzeczenia KIO, 20-09-2018

  ... nie zachodziły podstawy do uznania, iż Odwołujący nie spełnia warunków podmiotowych udziału w postępowaniu, co w dalszej kolejności umożliwiałoby Zamawiającemu...dni od dnia otrzymania od zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje...

 • KIO 1779/18

  Orzeczenia KIO, 19-09-2018

  ...nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu...Jednocześnie Zamawiający przekazał informację, że w treści dokumentów nie znajduje się...

 • KIO 1799/18

  Orzeczenia KIO, 17-09-2018

  ...odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania oraz o: 3 1) nakazanie zamawiającemu...przekazał (drogą elektroniczną) kopię odwołania...od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę...do niniejszego postępowania odwoławczego nie zostały zgłoszone przystąpienia....

 • KIO 1764/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ...przekazał...Odwołujący nie powinien mieć żadnych trudności z ich udowodnieniem poprzez złożenie właściwych dokumentów tj. kopii...Zamawiającemu w zakresie, w jakim wskazał on w uzasadnieniu odrzucenia oferty Odwołującego, iż Odwołujący nie... od odwołania oraz ...

 • KIO 1763/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ...pisemnej). Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie ...otrzymania kopii odwołania) żaden wykonawca nie zgłosił...odwołania i zasądzenie od odwołującego na rzecz zamawiającego kosztów postępowania (uprzednio w dniu 13 września 2018 roku zamawiający przekazał...

 • KIO 1665/18, KIO 1675/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ...kopii odwołania Zamawiającemu. W pierwszym odwołaniu (sygn. akt KIO 1665/18) Odwołujący zarzucił Zamawiającemu... złożonych ofert. Natomiast Odwołujący nie wykazał, że podstawą .... 1 pzp), w tym przekazał i udostępnił specyfikację istotnych warunków zamówienia...

 • KIO 1709/18, KIO 1719/18

  Orzeczenia KIO, 11-09-2018

  ...odwołania Odwołujący nie ...Zamawiającemu brak określenia, co rozumie przez oświadczenie złożone przed notariuszem, podczas gdy sam nie wykazał, aby złożone przez niego dokumenty miały taką właśnie formę. Podkreślenia wymaga, że notarialne poświadczenie kopii...

 • KIO 1738/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ...3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do ...jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie....odwołania wskazując, iż termin związania ofertą odwołującego upłynął w dniu 26 sierpnia 2018 roku i odwołujący nie...

 • KIO 1650/18

  Orzeczenia KIO, 05-09-2018

  ... zamawiający przekazał wykonawcom ...kopii...zamawiającemu przedmiotów odwołujący i inni wykonawcy dokonywali niemal 5 miesięcy wcześniej. Odwołujący przy tym nie zawarł w odwołaniu twierdzeń, które by tłumaczyły dlaczego akurat dzień wniesienia odwołania...

 • KIO 1651/18, KIO 1662/18

  Orzeczenia KIO, 05-09-2018

  ...w sytuacji, kiedy Odwołujący nie podlegali wykluczeniu; 3....odwołania w całości. Kopia zgłoszenia została przekazana Zamawiającemu oraz Odwołującemu. W dniu 30.08.2018 r. (wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) Odwołujący...przekazał... sprawy w kopii potwierdzonej za ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij