• KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...kopii protokołu postępowania, ze wskazaniem, że w celu skorzystania ze środków ochrony prawnej wnosił o natychmiastowe jego przesłanie, tj. w dniu 30.04.2018r. Do wniesienia odwołania Odwołujący nie...A. zarzuciło Zamawiającemu naruszenie następujących ...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... wykonawców (w związku z naruszeniem ww. przepisów ustawy Pzp). Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości, nakazanie Zamawiającemu: unieważnienia czynności oceny ofert, unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, odtajnienia...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  .... 1 pkt 17 Pzp nie została spełniona. W świetle okoliczności niniejszego postępowania nie można odwołującemu postawić zarzutu choćby nieumyślnego wprowadzenia zamawiającego w błąd, odwołujący przekazał bowiem zamawiającemu informacje zgodne z przyjętą  i...

 • KIO 965/18

  Orzeczenia KIO, 04-06-2018

  ... 27-200 Starachowice tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od ...nie wdrożenia systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących) na rzecz THI Sp. z o.o. SP kom. w Łodzi. 7 Wyjaśnił, że w związku z informacjami, jakie przekazał Zamawiającemu Odwołujący...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  .... Przesłane Zamawiającemu pismo nie różni się co do istotnej treści od odwołania wniesionego do Prezesa KIO. Oznacza to, iż Odwołujący uczynił zadość obowiązkowi wynikającemu z art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albowiem przekazał Zamawiającemu kopię odwołania...

 • KIO 953/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu...nie może to prowadzić do wniosku, że umowa została wykonana nienależycie. Zarzut Odwołującego, iż Zamawiający zbyt późno przekazał... kopii dokumentów przetargowych, o które Odwołujący ...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...wskazuje na fakt, że Zamawiający przekazał pismo Odwołującego do KAWA.SKA Sp... dostępu nie posiadał Odwołujący w momencie wnoszenia odwołania -...w kopii potwierdzonej ...w terminie, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku ...

 • KIO 850/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ...Odwołujący przekazał informację Zamawiającemu, że zgodnie ze stanem wiedzy Odwołującego, zaoferowane przez Konica Minolta systemu do obsługi urządzeń wielofunkcyjnych, tj. SmartPrint, nie... wydruków (kopii, skanów,...Odwołujący nie zawarł w treści odwołania...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ...nie wykazał zasadności dokonanego zastrzeżenia. Odwołujący w oparciu o wyżej wskazane zarzuty wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu... lub kopii poświadczonej za... dnia 23 kwietnia 2018 r. przekazał uzupełniony wykaz usług wraz z dowodami...

 • KIO 860/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... odwołujący nie wykazał, że sporne dokumenty nie odzwierciedlają stanu aktualnego w sytuacji danego podmiotu na dzień ich złożenia, zaś twierdzenia o wymogu aktualności dokumentów na dzień otwarcia ofert, a nie na dzień ich złożenia zamawiającemu, nie mają...

 • KIO 880/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ..., że Odwołujący wykazał posiadanie legitymacji uprawniającej do wniesienia odwołania, stosownie do art. 179 ust. 1 Pzp. Wykonawca EKO PRIME nie przystąpił skutecznie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. Wykonawca nie przekazał kopii...

 • KIO 845/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania; 2) zasądza od zamawiającego Akademii ...akt sprawy w kopii 13 potwierdzonej za...nie potwierdzają spełnienia przez niego opisywanych warunków. Pismem z dnia 4 kwietnia 2018 r. odwołujący przekazał zamawiającemu...

 • KIO 851/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... przekazał ...nie przedstawił w pierwotnej wersji dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu. W oparciu o powyższe zarzuty Odwołujący wnosił o: 1. uwzględnienie odwołania w całości, 6 2. nakazanie Zamawiającemu...kopii odwołania...

 • KIO 835/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ...wniosek Odwołującego udostępnił Odwołującemu jego kserokopię, którą przekazał pismem z dnia 27 kwietnia 2018 r... założeniu, że Przystępujący zaoferował Zamawiającemu ekran LED firmy Yes Tech... z treści odwołania wnioskować należy, że Odwołujący nie zgadza się ...

 • KIO 831/18

  Orzeczenia KIO, 15-05-2018

  ...przekazał... Zamawiającemu naruszenie...odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania, Izba rozpoznaje odwołanie. Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne, przekazanej przez Zamawiającego w kopii...

 • KIO 814/18

  Orzeczenia KIO, 15-05-2018

  ...kwietnia 2018 roku Zamawiający przekazał wykonawcom biorącym udział w...części II zamówienia. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 1. ... od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę,... po stronie zamawiającego nie przystąpił, wypełniając wymogi...

 • KIO 784/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ...22 ust. 1b ustawy Pzp przez przyjęcie, że Odwołujący nie posiada zdolności technicznych, sprzętowych i ludzkich do faktycznego..., Odwołujący podnosił, że przekazał Zamawiającemu wszystkie... 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której ...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... nie zostałaby odrzucona. Mając na uwadze, że w świetle określonych kryteriów oceny ofert, oferta Odwołującego zostałaby uznana za najkorzystniejszą, uznać należy, że Odwołujący niewątpliwie posiada interes w złożeniu odwołania. UZASADNIENIE Odwołujący...

 • KIO 747/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  .... 6. Art. 91 ust. 1 – przez zaniechanie wyboru oferty najkorzystniejszej W związku z powyższym Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1. Unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty. 2. Powtórzenia badania i oceny ofert. 3...

 • KIO 710/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... działki lub terenu należy sporządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej. Z kolei wedle...odwołania. Izba merytorycznie rozpoznała złożone odwołanie, uznając, że nie... 22 stycznia 2018 roku Odwołujący przekazał Zamawiającemu wyjaśnienia wraz z załącznikami....

 • KIO 725/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...Zamawiający przekazał wykonawcy...Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez bezpodstawne odrzucenie jego oferty. W oparciu o powyższy zarzut Odwołujący wnosił o:  uwzględnienie odwołania...kopii odwołania...Odwołujący nie...

 • KIO 690/18

  Orzeczenia KIO, 26-04-2018

  ... przekazał wykonawcom...zamawiającemu...w kopii ...Odwołujący nie kwestionował faktu, iż mógł zapoznać się z całością dokumentacji postępowania, złożył również odwołanie w terminie określonym przepisami. W postępowaniach poniżej progu termin na złożenie odwołania...

 • KIO 681/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... z uwzględnieniem w tej części zarzutu odwołania, odwołujący nie wnosił zastrzeżeń do modyfikacji zamawiającego, która...600 tys. zł. Jednakże dowodu na tę okoliczność odwołujący nie przekazał. Niemniej należy zgodzić się z zamawiającym, iż koszt licencji ...

 • KIO 652/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... poświadczenie o realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, z jakim EQOS nie wystąpił. Do odwołania Wykonawca załączył trzy protokoły, które zostały przekazane wcześniej w kopii Zamawiającemu bez podpisów, zawierające pełną informację o kwotach rozliczonych za...

 • KIO 654/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...polegającej na odrzuceniu ich oferty. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 1. art. ... o wpłynięciu odwołania w tej sprawie przekazał wykonawcom w...Odwołujący i Zamawiający potwierdzili otrzymanie kopii... 2018 r. nie załączono dokumentów potwierdzających...

 • KIO 565/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu ... informację o wpłynięciu odwołania w tej sprawie przekazał wykonawcom w dniu ...Odwołujący i Zamawiający potwierdzili 8 otrzymanie kopii... oznaczenia modelu. Odwołujący nie wskazał, że ...

 • KIO 554/18

  Orzeczenia KIO, 05-04-2018

  ...kopii Zamawiającemu...Odwołujący przedstawił okoliczności faktyczne i prawne, które jego zdaniem uzasadniają wniesienie odwołania. Pismem z 4 kwietnia 2018 r. Zamawiający poinformował Izbę, że 26 marca 2018 r. przekazał... jego stronie nie przystąpił żaden ...

 • KIO 491/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ... Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu ...odwołania w związku z tym, iż nie została wypełniona żadna z przesłanek negatywnych uniemożliwiających merytoryczne rozpoznanie odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 Ustawy Pzp. Izba uznała, iż Odwołujący...

 • KIO 507/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ...najkorzystniejszej oferty i przekazał ją wykonawcom, ...odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania, unieważnienie czynności zamawiającego odrzucenia jego oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty i nakazanie zamawiającemu... Zakaz ten nie odnosi się do żadnej...

 • KIO 459/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ...ustawy Pzp, 11 ponieważ Odwołujący nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, a oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w podstępowaniu podlega odrzuceniu. Dnia 12.03.2018r. Odwołujący przekazał Zamawiającemu kopię odwołania z dnia 10.03.2018r...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij