• KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... 2018 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione odwołanie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: (1)... na to iż są one wystawiane przez podmiot trzeci. Przywołać można tu przykładowo wyrok...przez wykonawcę. Nieuprawnionym...

 • KIO 2015/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...p.z.p. i że odwołanie, które ją zainicjowało zostało wniesione przez podmiot uprawniony i dotyczy materii określonej...oferty doprowadziłoby do próby obejścia prawa i dokonania nieuprawnionych negocjacji dotyczących złożonej oferty, które są zakazane na kanwie ...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...przedmiotowym ustawy p.z.p. i że odwołanie, które ją zainicjowało zostało wniesione przez podmiot uprawniony oraz dotyczy materii określonej w art...po złożeniu ofert, są działaniami spóźnionymi i nieuprawnionymi w świetle jasnej treści warunku udziału w ...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ...Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28.09.2018 r. w formie pisemnej przez...przez Zamawiającego swojej pozycji w strukturze zamówień publicznych, narzucają w sposób nieuprawniony...tego ryzyka przez podmiot zamawiający niejako...

 • KIO 1888/18

  Orzeczenia KIO, 04-10-2018

  ... nie zaistniały przesłanki skutkujące odrzuceniem odwołania. Nie można się zgodzić ze stanowiskiem, że odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony, którym według Zamawiającego i Przystępującego jest Odwołujący, z uwagi na utratę statusu...

 • KIO 1869/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ... Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17.09.2018 r. przez ... art. 22a ust, 4 Pzp udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci nie może polegać na samym nadzorze nad ... wykonawcy złożenia nieuprawnionych w tym przypadku...

 • KIO 1807/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ... w trybie art. 26 ust 3 Pzp, w sposób nieuprawniony narusza zasadę równego traktowania wykonawców. Tak określone, na podstawie art...ustawy p.z.p. i że odwołanie, które ją zainicjowało zostało wniesione przez podmiot uprawniony i dotyczy materii określonej w...

 • KIO 1761/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  ... samym nieuprawnionym ograniczeniu ...ustawy Prawo zamówień publicznych. W odpowiedzi na odwołanie wniesione przez Odwołującego na pierwotną decyzję z 23 kwietnia ...są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi...

 • KIO 1782/18

  Orzeczenia KIO, 20-09-2018

  ...o. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Odwołujący”) wnieśli odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 1. art. 89 ust. 1 ...jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli...zostało udzielone przez podmiot nieuprawniony. Izba...

 • KIO 1650/18

  Orzeczenia KIO, 05-09-2018

  ... przedmiotowym ustawy p.z.p. i że odwołanie, które ją zainicjowało zostało wniesione przez podmiot uprawniony oraz dotyczy materii określonej w art. ... W dalszej kolejności Izba uznała, że nieuprawnionym jest twierdzenie odwołującego, że wykonawca winien ...

 • KIO 1628/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ...Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13.08.2018 r. w formie pisemnej przez... świadczy o nieuprawnionym obciążaniu innych ...przez podmiot zamawiający. Zdaniem Izby okoliczności tej nie zmienia również przywołanie przez...

 • KIO 1687/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ...Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie wniesione przez wykonawcę ATM S.A., ul..., Zamawiający, jako podmiot nie należący do żadnej...przez Odwołującego zagrożenia, takie jak możliwość uzyskania w nieuprawniony sposób przewagi konkurencyjnej przez...

 • KIO 1586/18, KIO 1602/18, KIO 1603/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ... ust. 2 pkt 2 Pzp. Zgodnie z tym przepisem Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że zostało ono wniesione przez podmiot nieuprawniony. Problematyka dotycząca wniesienia odwołania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia była...

 • KIO 1629/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... bez rozpoznania lub odrzucone na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 2 jako wniesione przez podmiot nieuprawniony. Powyższe wynika z faktu, iż odwołanie nie zostało podpisane. Jak wynika z konsekwentnego stanowiska doktryny oraz z utrwalonej linii orzeczniczej...

 • KIO 1498/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... Odwoławczej zostało wniesione odwołanie przez wykonawcę – ...przez podmiot trzeci. Przywołać można tu przykładowo wyrok o sygnaturze KIO 2145/16 z 28 listopada 2016r., na który powołał się Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie...przez wykonawcę. Nieuprawnionym...

 • KIO 1478/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... 2018 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione odwołanie przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "NAFTEX" Sp. j. J...są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub ...sposób nieuprawniony, ...

 • KIO 1423/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... z art. 189 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, w myśl, którego Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony (postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 sierpnia 2013 r. KIO 1899/13). Status wykonawcy...

 • XII Ga 178/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-08-2018

  ...mocą którego odwołanie wniesione przez wykonawcę Przedsiębiorstwo... przez podmiot trzeci...nieuprawniony zarzut dotyczący naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 7b w zw. z art. 46 ust. 4a Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty (...) S.A. mimo tego, że wniesione przez...

 • KIO 1401/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... jest sytuacja, w której odwołanie składane jest na etapie poprzedzającym termin składania ofert. Po drugie, za całkowicie niezasadne należy uznać odwoływanie się przez Konsorcjum Kamena do rzekomego posiadania przez ten podmiot interesu w przystąpieniu do...

 • KIO 1368/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ...zasad proporcjonalności i przejrzystości. Odwołanie zostało wniesione w formie elektronicznej opatrzone ...i zawarcia przez strony odrębnej umowy o korzystanie przez podmiot publiczny (zamawiającego) z hali myjni szczotkowej, podmiot publiczny „może...

 • KIO 1282/18, KIO 1318/18, KIO 1321/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ... akt KIO 1282/18) oraz przez wykonawcę FBSerwis S.A. (KIO 1321/18) 2. uwzględnia odwołanie wniesione przez AVR S.A. (KIO... będzie mógł realnie korzystać z nośników udostępnionych przez podmiot trzeci, tj. przez B. R. prowadzącą działalność gospodarczą pod ...

 • KIO 1303/18, KIO 1310/18, KIO 1322/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ...KIO 1303/18 KIO 1310/18 KIO 1322/18 2 orzeka: 1. Oddala odwołanie w sprawie KIO 1303/18. 2. Uwzględnia odwołania w sprawach KIO.... 2 pkt 2 pzp jako wniesione przez podmiot nieuprawniony z uwagi na podpisanie przez pełnomocnika, który był umocowany jedynie do...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ...że odwołanie, które ją zainicjowało zostało wniesione przez podmiot ...przez odwołującego interpretacja pod pozorem stosowania wykładni funkcjonalnej i celowościowej, jest wprost sprzeczna z brzmieniem art. 67 ust. 1 pkt 4 p.z.p., gdyż w sposób nieuprawniony...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ...ustawy pzp. Odwołujący zaznaczył, że odwołanie zostało wniesione w terminie, bowiem informację o ... w sposób całkowicie nieuprawniony próbuje powiązać przesłankę ...., a jako podstawę dysponowania - udostępnienie przez podmiot trzeci: Firmę Projektową W. Sp. ...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ...powierzonych jej przez podmiot, który ...Odwołanie zawierające żądanie odtajnienia przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej reorganizacji Wykonawcy M i Prognozy zostało wniesione w terminie zakreślonym przez... jest całkowicie nieuprawniony. Po pierwsze...

 • KIO 1060/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... S.A. wnieśli o odrzucenie odwołania wskazując, iż zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony. Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła co następuje: Odwołanie, jako wniesione przez podmiot nieuprawniony, podlega odrzuceniu. 4 Stosownie do art. 2 pkt...

 • KIO 1019/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ... IV Ca 521/08. W uzasadnieniu tego postanowienia Sąd Okręgowy stwierdził, że odwołanie wniesione przez taki podmiot podlega odrzuceniu, jako wniesione przez podmiot nieuprawniony. Analogicznie wywodzi Izba w postanowieniach z dnia 5 kwietnia 2011 r., (sygn...

 • KIO 855/18, KIO 858/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...858/18, orzeka: 1. Oddala odwołanie o sygn. akt: KIO 855/18 oraz odwołanie o sygn. akt: KIO ... przez podmiot ...nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami, przez...załączniku nr IC”. Odwołania zostały wniesione w zakresie Zadania 1. Stosownie...

 • KIO 903/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... 21 maja 2018 roku, podnosząc, że odwołanie winno zostać odrzucone, ponieważ zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony. Na posiedzeniu odwołujący oświadczył, że cofa odwołanie. Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...także wolę drugiego podmiotu. Jeśli drugi podmiot nie wyrazi takiej woli uzgodnienia w terminie...„ustawa Pzp” lub „Pzp", składa odpowiedź na odwołanie wniesione przez Skanska S. A. z siedzibą w Warszawie,...sztucznym ale również nieuprawnionym. Bowiem ustalenie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij