• KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ...przedmiotowym ustawy p.z.p. i że odwołanie, które ją zainicjowało zostało wniesione przez podmiot uprawniony i dotyczy materii określonej w art...Nie wykazano, aby warunek w sposób nieuprawniony ograniczył wykonawcom zdolnym wykonać zamówienie złożenie oferty...

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... treść gwarancji może np. zawierać wyłącznie odwołanie się do tych przepisów, bez powtarzania ...wniesione przez Odwołującego jest wniesione...zostało ono dokonane przez zewnętrzny podmiot (tłumacza przysięgłego..., byłoby działaniem nieuprawnionym, ponieważ taka ...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...wniesione w postępowaniu 14 prowadzonym przez...nieuprawniony ...przez Odwołującego zarzuty, w tym zarzuty dotyczące rzekomego naruszenia przez Zamawiającego art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Zamawiający podniósł, iż odwołanie...iż Zamawiający jako podmiot, który jest...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ..., jeżeli stwierdzi, że: 1) w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy; 2) odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony; 3) odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie; 4) odwołujący powołuje się wyłącznie na te same...

 • KIO 2672/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... odpowiedź na odwołanie. Działając na podstawie art. 186 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie wniesione w dniu ...przez podmiot nieuprawniony to jest w oparciu art.189 ust.2 pkt 2)PZP, uznając pełnomocnictwo osoby składającej odwołanie...

 • KIO 2655/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... sprzętowej i systemowej. Zupełnie nieuprawnionym byłoby ponadto stwierdzenie, iż ... odwołanie jest wniesione być może w interesie preferowanych przez ...przez podmiot trzeci byłoby nieracjonalne, a efektem mogłaby być niemożliwość złożenia ofert przez...

 • KIO 2607/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ... stanowić zabezpieczenie wykonawców przed nieuprawnionym unieważnieniem postępowania przez zamawiającego z powodu braku ... ustawy p.z.p. i że odwołanie, które ją zainicjowało zostało wniesione przez podmiot uprawniony i dotyczy materii określonej w art...

 • KIO 2592/18

  Orzeczenia KIO, 02-01-2019

  ... odwołania, w związku z czym w opinii Zamawiającego odwołanie powinno zostać o odrzucone na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 179 ust. 1 Pzp, jako wniesione przez podmiot nieuprawniony, który nie posiada interesu w uzyskaniu zamówienia i...

 • KIO 2436/18, KIO 2442/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... dniu 16.11.2018 r. Odwołania zostały wniesione przez wykonawców: (1) DXC Technology Polska sp...lub zlecenia wykonania przez podmiot trzeci tych prac...SIWZ, przez co Zamawiający w sposób nieuprawniony skrócił ... w odpowiedzi na odwołanie KIO 2436/18 (dotyczy...

 • KIO 2491/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ..., jeżeli stwierdzi, że: 1. w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy, 2. odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony, 3. odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie, 4. odwołujący powołuje się wyłącznie na te same...

 • KIO 2281/18, KIO 2286/18, KIO 2291/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ...Odwoławczej wpłynęły odwołania wniesione przez: A. wykonawców... nieuprawnionym i niezgodnym z przyjętymi przez Zamawiającego...przez podmiot trzeci, niezależny od Zamawiającego. Podmiot...Pzp. ODWOŁANIE 2286/18 Odwołanie to zostało uwzględnione przez zamawiającego...

 • KIO 1287/18, KIO 1290/18, KIO 1297/18, KIO 1301/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... KIO 1290/18. Zgodnie z art. 189 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony. Krąg podmiotów uprawnionych do wniesienia odwołania określa art. 179 ust. 1 ustawy Pzp - środki...

 • KIO 2250/18

  Orzeczenia KIO, 28-11-2018

  ...Sygn. akt KIO 2250/18 Uzasadnienie Odwołanie zostało wniesione w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...jego wniesienia przez podmiot nieuprawniony w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, (2) w przypadku, uznania przez Izbę, że odwołanie podlega rozpoznaniu...

 • KIO 2327/18

  Orzeczenia KIO, 28-11-2018

  ...pewnością nieuprawnionym jest... w Warszawie (podmiot prowadzący platformę, ...przez Strony postępowania odwoławczego adekwatnie do treści ww. dokumentów, w związku z czym nie wymaga uzupełnienia. W powyższych okolicznościach Izba uznała wniesione odwołanie...

 • KIO 2090/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ..., by ten sam podmiot był zarazem wykonawcą (...przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołanie zostało wniesione...

 • KIO 2175/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ..., uznając w części i pierwsze, i drugie odwołanie wniesione przez Odwołującego w przedmiotowym Postępowaniu. Nadto w cytowanym już...o odrzucenie odwołania wniesione z uwagi na to, że zostało ono wniesione przez podmiot nieuprawniony. Odwołujący złożył ...

 • KIO 2184/18

  Orzeczenia KIO, 07-11-2018

  ... odrzucenia odwołania, tj. że zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony, tym, że dotyczy tylko jednej ...certyfikatu. Według Zamawiającego oznacza to, że odwołanie zostało wniesione przez podmiot skutecznie wykluczony z postępowania. W wyniku rozpoznania...

 • KIO 2144/18

  Orzeczenia KIO, 05-11-2018

  ... na podstawie art. 189 ust. 2 pkt. 2 ustawy oparty o twierdzenie zamawiającego, że odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony, gdyż nie wykazał interesu w uzyskaniu zamówienia i możliwości poniesienia szkody. Izba oddalając wniosek wskazuje...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... 2018 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione odwołanie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: (1)... na to iż są one wystawiane przez podmiot trzeci. Przywołać można tu przykładowo wyrok...przez wykonawcę. Nieuprawnionym...

 • KIO 2015/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...p.z.p. i że odwołanie, które ją zainicjowało zostało wniesione przez podmiot uprawniony i dotyczy materii określonej...oferty doprowadziłoby do próby obejścia prawa i dokonania nieuprawnionych negocjacji dotyczących złożonej oferty, które są zakazane na kanwie ...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...przedmiotowym ustawy p.z.p. i że odwołanie, które ją zainicjowało zostało wniesione przez podmiot uprawniony oraz dotyczy materii określonej w art...po złożeniu ofert, są działaniami spóźnionymi i nieuprawnionymi w świetle jasnej treści warunku udziału w ...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ...Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28.09.2018 r. w formie pisemnej przez...przez Zamawiającego swojej pozycji w strukturze zamówień publicznych, narzucają w sposób nieuprawniony...tego ryzyka przez podmiot zamawiający niejako...

 • KIO 1888/18

  Orzeczenia KIO, 04-10-2018

  ... nie zaistniały przesłanki skutkujące odrzuceniem odwołania. Nie można się zgodzić ze stanowiskiem, że odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony, którym według Zamawiającego i Przystępującego jest Odwołujący, z uwagi na utratę statusu...

 • KIO 1869/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ... Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17.09.2018 r. przez ... art. 22a ust, 4 Pzp udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci nie może polegać na samym nadzorze nad ... wykonawcy złożenia nieuprawnionych w tym przypadku...

 • KIO 1807/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ... w trybie art. 26 ust 3 Pzp, w sposób nieuprawniony narusza zasadę równego traktowania wykonawców. Tak określone, na podstawie art...ustawy p.z.p. i że odwołanie, które ją zainicjowało zostało wniesione przez podmiot uprawniony i dotyczy materii określonej w...

 • KIO 1761/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  ... samym nieuprawnionym ograniczeniu ...ustawy Prawo zamówień publicznych. W odpowiedzi na odwołanie wniesione przez Odwołującego na pierwotną decyzję z 23 kwietnia ...są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi...

 • KIO 1782/18

  Orzeczenia KIO, 20-09-2018

  ...o. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Odwołujący”) wnieśli odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 1. art. 89 ust. 1 ...jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli...zostało udzielone przez podmiot nieuprawniony. Izba...

 • KIO 1650/18

  Orzeczenia KIO, 05-09-2018

  ... przedmiotowym ustawy p.z.p. i że odwołanie, które ją zainicjowało zostało wniesione przez podmiot uprawniony oraz dotyczy materii określonej w art. ... W dalszej kolejności Izba uznała, że nieuprawnionym jest twierdzenie odwołującego, że wykonawca winien ...

 • KIO 1628/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ...Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13.08.2018 r. w formie pisemnej przez... świadczy o nieuprawnionym obciążaniu innych ...przez podmiot zamawiający. Zdaniem Izby okoliczności tej nie zmienia również przywołanie przez...

 • KIO 1687/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ...Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie wniesione przez wykonawcę ATM S.A., ul..., Zamawiający, jako podmiot nie należący do żadnej...przez Odwołującego zagrożenia, takie jak możliwość uzyskania w nieuprawniony sposób przewagi konkurencyjnej przez...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij