• KIO 59/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ...odwołania i wskazując, że zostało ono wniesione przez podmiot nieuprawniony Zamawiający powołał się na pełnomocnictwo z dnia 31 stycznia 2017 r. udzielone przez Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. podpisującej odwołanie pani K. L. . Jednocześnie wskazał na...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...Odwoławczej (dalej „Izba”) wniesione zostało odwołanie wykonawców wspólnie ubiegających się o... 90 ust. 3 Pzp przez nieprawidłową ocenę złożonych przez Konsorcjum I oraz Wykonawcę L...w sposób nieuprawniony kilkakrotnie ...bardzo doświadczony podmiot, świadczący...

 • KIO 74/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...ustawy Pzp. W związku z powyższym podstawą odrzucenia jest również art. 189 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp, gdyż odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony. Odwołujący, powołując się na art, 180 ust.l oraz art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp, zaskarżył...

 • KIO 18/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ... samym wykonawca nie potwierdził spełniania wymogów zamawiającego. W odpowiedzi na odwołanie z dn. 05.01.2018 r. doręczonej prezesowi Krajowej Izby...odwołania z uwagi na to, że zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony oraz z uwagi na jego wniesienie po...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... które to wyjaśnienia zostały w sposób nieuprawniony zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa. Odwołujący prosi... ustawy p.z.p. i że odwołanie, które ją zainicjowało zostało wniesione przez podmiot uprawniony i dotyczy materii określonej w art...

 • KIO 2686/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... Rzeszowie, dalej: „Odwołujący”, wnieśli odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 1. art.... mimo że wadium zostało wniesione prawidłowo i należycie zabezpiecza interesy... przez podmiot ...iż Zamawiający w sposób nieuprawniony odrzucił ofertę Odwołującego na...

 • KIO 2643/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  ...przez wykonawcę J. Ł. DERAL - DEZ w zakresie stawki roboczogodziny za usługę likwidacji szkodników nietypowych. Wykonawca ten w sposób nieuprawniony...wniesione przez Odwołującego odwołanie...Zamawiającego. Zamawiający jako podmiot publiczny ma obowiązek działać...

 • KIO 2701/17

  Orzeczenia KIO, 29-12-2017

  ... podstawie art. 189 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp, w świetle którego Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony. Zgodnie z art. 179 Ustawy Pzp, środki ochrony prawnej określone w ustawie Prawo zamówień publicznych...

 • KIO 2491/17, KIO 2511/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ...na str. 6, że jako podmiot należący do grupy kapitałowej globalnego ... 1 pkt 1 Pzp. Ergo odwołania wniesione 27 listopada 2017 r., a zatem po... postępowaniu – czyni nieuprawnionym wnioskowanie z porównania ...odwołanie nie zawiera podniesionych na rozprawie przez...

 • KIO 2479/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... faksu przesłał informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Odwołanie zostało wniesione w dniu 24 listopada 2017 r., a zatem... ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp jako wniesionego przez podmiot nieuprawniony, który nie posiada interesu w uzyskaniu zamówienia i ...

 • KIO 2394/17, KIO 2409/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ... przedmiotowego postępowania. Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13.11.2017 r. przez wykonawcę ECM Group...jest możliwość samodzielnej poprawy takiej omyłki przez podmiot zamawiający. W tym wypadku niewątpliwie...

 • KIO 2422/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  .... 189 ust. 2 pkt 2 Pzp, Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony. 2.2. Odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony, albowiem Odwołujący nie posiada już statusu wykonawcy w niniejszym...

 • KIO 2130/17

  Orzeczenia KIO, 29-11-2017

  ...wymagało 4 wyjaśnień treści oferty, zaś błędna ocena nieuprawnionych wyjaśnień doprowadziła do niedopuszczalnej zmiany oferty. 4. naruszeniu... wskazał, że jako podmiot, który jest w stanie...pod uwagę powyższe, odwołanie wniesione przez odwołującego w ocenie ...

 • KIO 2334/17

  Orzeczenia KIO, 20-11-2017

  ... z 2017 r. poz. 1579), jako wniesione przez podmiot nieuprawniony. Zgodnie z art. 189 ust. 2 pkt 2 Pzp Izba ma obowiązek odrzucić odwołanie wówczas, gdy odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony, a zatem m.in. przez podmiot, który nie posiada...

 • KIO 2196/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... referencje i zobowiązanie do użyczenia wymaganego potencjału przez podmiot trzeci, jakim jest C. W. P... zarzutu Odwołującego o nieuprawnionym kilkukrotnym wzywaniu Wykonawcy przez Zamawiającego wyjaśnił, iż... że takie odwołanie niezostanie wniesione. W ocenie...

 • KIO 2268/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... jeżeli stwierdzi, że: 1) w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy; 2) odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony; 3) odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie; 4) odwołujący powołuje się wyłącznie na te same...

 • KIO 2193/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ...pakietu nr 27. Jednak z przyczyn formalnych takie odwołanie należało uznać za podlegające odrzuceniu w zakresie dotyczącym P.G.F. SA na zasadzie art. 189 ust. 2 pkt 2 jako wniesionego przez podmiot nieuprawniony. Tym samym Izba uznaje przystąpienie do tego...

 • KIO 2198/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ...dniu 20.10.2017 r. zostało wniesione odwołanie przez wykonawcę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie... pełni świadomy, iż podmiot na rzecz którego usługi...że wykonawca CGI Polska w sposób nieuprawniony zastrzegł realizację usługi, która swoim ...

 • KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ...2017 r., w sposób nieuprawniony i przyznający konsorcjum Energopol...do czasu jej wyboru jako oferty najkorzystniejszej. Odwołanie wniesione w terminie, którego początkowy bieg wyznaczony byłby... umowa zamówienia zrealizowanego przez podmiot trzeci oraz jego ...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ...nieuprawniony przyznał A. punkty z tego tytułu. W zakresie odnoszącym się do wskazanego przez...Ofertowej stanowiące załącznik do oferty T., - odwołanie wniesione przez T. od czynności wyboru oferty B....T. jako złożonej przez podmiot podlegający wykluczeniu. ...

 • KIO 2158/17

  Orzeczenia KIO, 30-10-2017

  ... przedmiotowym ustawy p.z.p. i że odwołanie, które ją zainicjowało zostało wniesione przez podmiot uprawniony i dotyczy materii określonej w art. ... - o wadze 60 punktów. Wobec powyższego nieuprawnionym jest twierdzenie, że kryterium jakościowe prowadzi do...

 • KIO 2145/17

  Orzeczenia KIO, 24-10-2017

  ...: 13 W ocenie Izby, w ustalonym stanie faktycznym, odwołanie podlega odrzuceniu na podstawie przepisu art. 189 ust. 2 pkt 2 Pzp, w świetle którego Izba odrzuca odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony. Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp środki ochrony...

 • KIO 2045/17

  Orzeczenia KIO, 18-10-2017

  ...p. i że odwołanie, które ją zainicjowało zostało wniesione przez podmiot uprawniony i dotyczy ...przez Zamawiającego w załączniku 1C do formularza ofertowego, w związku z czym przyznanie Odwołującemu 0 punktów, w kryterium PK 1, jest działaniem nieuprawnionym...

 • KIO 2053/17, KIO 2054/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...których odwołanie nie zostało wniesione. Wynika...stanowisko o nie składaniu przez żaden podmiot z jego grupy kapitałowej...nieuprawniony sposób dokonał dowolnej interpretacji i rozszerzenia definicji wykonawcy, co w konsekwencji oznaczało błędne przyjęcie przez...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... r. W związku z powyższym niniejsze odwołanie zostało wniesione w terminie wynikającym z art. 182 ... ujawnieniu osobom nieuprawnionym. W pierwszej..., czy doszło, na skutek respektowania tego zastrzeżenia przez podmiot zamawiający, do naruszenia art. 8 ust. 1...

 • KIO 1902/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... przedmiotowym ustawy p.z.p. i że odwołanie które ją zainicjowało zostało wniesione przez uprawniony podmiot i dotyczy materii określonej w art. 179 ...z innych postępowań jest działaniem co najmniej nieuprawnionym i nie zasługującym na aprobatę. Mając...

 • KIO 1898/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... Uzasadnienie Odwołanie zostało wniesione w postępowaniu.... z Madrytu [Konsorcjum RAA lub Odwołujący] reprezentowanego przez pełnomocnika – J.L.M.M. w tym ...informacyjną o zakazie wstępu osobom nieuprawnionym’ 13) wykonanie nowych stref... odrębny podmiot oraz ...

 • KIO 1863/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ...o treść art.189 ust.1 pkt 2 pzp zgodnie z którym Izba odrzuca odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony. Izba nie uwzględniła wniosku zamawiającego popieranego przez przystępującego po jego stronie wykonawcy C. P. Bowiem w ocenie Izby odwołujący I.-B...

 • KIO 1857/17

  Orzeczenia KIO, 21-09-2017

  ...postępowaniu doszło do nieuprawnionych działań zamawiającego, ....P. i J.R. zostało przez to konsorcjum wniesione odwołanie w dniu 6 września 2017 roku do... warunku doświadczenia zawodowego przez podmiot trzeci, powoływanie się przez odwołującego na naruszenie ...

 • KIO 1789/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ...11, - Przełącznik typu B – 3. 2. Oddala odwołanie. 3. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę S. spółka akcyjna z ...przez Zamawiającego technologii ww. producentów przez podmiot... wniesione ... że Odwołujący w sposób nieuprawniony stara się przerzucić na ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij