• KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ...2017 r., w sposób nieuprawniony i przyznający konsorcjum Energopol...do czasu jej wyboru jako oferty najkorzystniejszej. Odwołanie wniesione w terminie, którego początkowy bieg wyznaczony byłby... umowa zamówienia zrealizowanego przez podmiot trzeci oraz jego ...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ...nieuprawniony przyznał A. punkty z tego tytułu. W zakresie odnoszącym się do wskazanego przez...Ofertowej stanowiące załącznik do oferty T., - odwołanie wniesione przez T. od czynności wyboru oferty B....T. jako złożonej przez podmiot podlegający wykluczeniu. ...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... r. W związku z powyższym niniejsze odwołanie zostało wniesione w terminie wynikającym z art. 182 ... ujawnieniu osobom nieuprawnionym. W pierwszej..., czy doszło, na skutek respektowania tego zastrzeżenia przez podmiot zamawiający, do naruszenia art. 8 ust. 1...

 • KIO 1902/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... przedmiotowym ustawy p.z.p. i że odwołanie które ją zainicjowało zostało wniesione przez uprawniony podmiot i dotyczy materii określonej w art. 179 ...z innych postępowań jest działaniem co najmniej nieuprawnionym i nie zasługującym na aprobatę. Mając...

 • KIO 1898/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... Uzasadnienie Odwołanie zostało wniesione w postępowaniu.... z Madrytu [Konsorcjum RAA lub Odwołujący] reprezentowanego przez pełnomocnika – J.L.M.M. w tym ...informacyjną o zakazie wstępu osobom nieuprawnionym’ 13) wykonanie nowych stref... odrębny podmiot oraz ...

 • KIO 1863/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ...o treść art.189 ust.1 pkt 2 pzp zgodnie z którym Izba odrzuca odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony. Izba nie uwzględniła wniosku zamawiającego popieranego przez przystępującego po jego stronie wykonawcy C. P. Bowiem w ocenie Izby odwołujący I.-B...

 • KIO 1857/17

  Orzeczenia KIO, 21-09-2017

  ...postępowaniu doszło do nieuprawnionych działań zamawiającego, ....P. i J.R. zostało przez to konsorcjum wniesione odwołanie w dniu 6 września 2017 roku do... warunku doświadczenia zawodowego przez podmiot trzeci, powoływanie się przez odwołującego na naruszenie ...

 • KIO 1789/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ...11, - Przełącznik typu B – 3. 2. Oddala odwołanie. 3. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę S. spółka akcyjna z ...przez Zamawiającego technologii ww. producentów przez podmiot... wniesione ... że Odwołujący w sposób nieuprawniony stara się przerzucić na ...

 • KIO 1820/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ... przyznał te okoliczności w treści odwołania (str. 5). Izba zważyła – odwołanie podlega odrzuceniu na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 2 Pzp, jako wniesione przez podmiot nieuprawniony. W literaturze przedmiotu (tak np. I. Skubiszak-Kalinowska: Komentarz do...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ...referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi...odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie; 4) odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez...

 • KIO 1835/17

  Orzeczenia KIO, 11-09-2017

  ... 411/15, KIO 480/17 dotyczących odwołań wnoszonych przez część podmiotów składających ofertę wspólną. W takich przypadkach odwołanie jest odrzucane na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 2 Pzp, jako wniesione przez podmiot nieuprawniony. 5 Izba nie jest władna...

 • KIO 1726/17

  Orzeczenia KIO, 05-09-2017

  ... ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał... 844/11), w których KIO za nieuprawniony uznała podmiot, któremu nie służy przymiot wykonawcy... odwołanie – uniemożliwił – jej ocenę przez...

 • KIO 1794/17

  Orzeczenia KIO, 04-09-2017

  ... rażąco niską. a także o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych, w tym kosztów W ocenie Izby odwołanie to, jako wniesione przez podmiot nieuprawniony, podlegało odrzuceniu na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp. Zgodnie z art. 179...

 • KIO 1654/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ...4 Odwołanie podlega odrzuceniu na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 2 ustawy P.z.p., tj. z powodu jego wniesienia przez podmiot nieuprawniony.... na posiedzeniu, iż o fakcie, że odwołanie zostało wniesione przez konsorcjum przesądza fakt, iż w aktach postępowania...

 • KIO 1352/17, KIO 1439/17

  Orzeczenia KIO, 07-08-2017

  ...nr 2017/S 068-128062. Odwołania zostały wniesione przez wykonawcę: CHR Żagiel Auto sp... „zamawiający to podmiot profesjonalny, posługujący... KIO 1439/17 Odwołanie zostało wniesione na czynności ...zaniechania ich zastosowania jest nieuprawniony. Izba zauważa przy...

 • KIO 1389/17

  Orzeczenia KIO, 27-07-2017

  ...: KIO 1389/17 Uzasadnienie Odwołanie zostały wniesione przez wykonawców wspólnie ubiegających się...publicznej, dlatego też nieuprawnionym jest doprecyzowywanie warunków udziału...referencie bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy ...

 • KIO 1336/17

  Orzeczenia KIO, 25-07-2017

  ...Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30.06.2017 r. przez wykonawcę A. sp. z o.o. (...). Odwołujący wniósł odwołanie...inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ... bowiem w sposób nieuprawniony wiąże ten element oferty...

 • KIO 1386/17

  Orzeczenia KIO, 21-07-2017

  ..., jeżeli stwierdzi, że: 1) w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy; 2) odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony; 3) odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie; 45 4) odwołujący powołuje się wyłącznie na te...

 • KIO 1339/17

  Orzeczenia KIO, 17-07-2017

  ...2017 r. wniesione zostało odwołanie w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Stołeczne Warszawa...opłat publicznoprawnych na prywatny i zewnętrzny podmiot jest sprzeczne z uprd, czego...W ocenie Izby zarzut jest nieuprawniony.Jak sam odwołujący podnosi regulacja ...

 • KIO 1297/17, KIO 1301/17

  Orzeczenia KIO, 11-07-2017

  ...KIO 1297/17); B. Oddala odwołanie wniesione przez Wykonawcę E. Spółka z ...odwołanie. Przystępujący na posiedzeniu wskazywał, iż w odniesieniu do odwołania E. sp. z o.o. zachodzi podstawa do jego odrzucenia, jako wniesionego przez podmiot nieuprawniony...

 • KIO 1278/17, KIO 1279/17

  Orzeczenia KIO, 10-07-2017

  ... na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 2 pzp, zgodnie z którym Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony. Ponieważ S. nie jest wykonawcą działającym samodzielnie, gdyż ofertę w postępowaniu prowadzonym...

 • KIO 1181/17

  Orzeczenia KIO, 26-06-2017

  ...). 7 Ad 1 Zgodnie z art. 189 ust. 2 pkt 2 Pzp Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony. W ocenie Przystępującego, Odwołujący nie posiada statusu wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, z uwagi...

 • KIO 951/17

  Orzeczenia KIO, 24-05-2017

  ... 89 ust. 1 pkt 7b ustawy pzp – wniesienie wadium przez podmiot nieuprawniony, gdyż Novum sp. z o.o. sp. k....odwołanie podlega oddaleniu. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione...

 • KIO 903/17

  Orzeczenia KIO, 19-05-2017

  ... ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Zdaniem Zamawiającego odwołanie podlega odrzuceniu, ponieważ wniesione zostało przez Spółkę W. P. O. A.S.A. ... świadczy o tym, że Odwołującego można uznać za podmiot nieuprawniony. Na etapie przed złożeniem ofert, po ogłoszeniu SIWZ...

 • KIO 859/17, KIO 867/17, KIO 894/17

  Orzeczenia KIO, 19-05-2017

  ...przez Zamawiającego, a przeciwne ustalenie poczynione przez Zamawiającego świadczy nie o czym innym, jak o nieuprawnionym formalizmie przy ocenie sposobu wypełnienia przez... Odwołanie nie zawierało braków formalnych, wniesione zostało przez podmiot ...

 • KIO 811/17

  Orzeczenia KIO, 11-05-2017

  ..., jeżeli stwierdzi, że: 1) w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy; 2) odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony; 3) odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie; 4) odwołujący powołuje się wyłącznie na te same...

 • KIO 685/17

  Orzeczenia KIO, 28-04-2017

  ....179 ust. 1 PZP. Odwołanie zostało wniesione w terminie 10 dni od otrzymania...mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były ..., a Wykonawca w sposób nieuprawniony złoży ofertę korzystniejszą, choć ...

 • KIO 745/17, KIO 760/17

  Orzeczenia KIO, 26-04-2017

  ...przez pełnomocnika, 2 1.5. oddala zarzuty odwołania w pozostałym zakresie, nie uwzględnionym przez zamawiającego. 2. Uwzględnia odwołanie... zostały wniesione pisemne odwołania: 1. w dniu 14.04.2017 r. przez wykonawcę ...nieuprawniony ...za znaczący podmiot na ...

 • KIO 604/17

  Orzeczenia KIO, 19-04-2017

  ...oferty najkorzystniejszej. Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27.03.2017 r. przez wykonawcę Orange ...treści oferty chroniąc tym samym podmiot zamawiający przed nieuprawnionym modyfikowaniem tego oświadczenia. Jednym z...

 • KIO 595/17

  Orzeczenia KIO, 12-04-2017

  ...Logistyka sp. z o.o. nie wynika z żadnego z dokumentów dołączonych do odwołania lub oferty odwołującego, to odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony, a zatem Krajowa Izba Odwoławcza winna je odrzucić na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 2 ustawy...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij