• KIO 2573/17, KIO 2575/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ...sygn. akt KIO 2575/17 po stronie Zamawiającego 2 orzeka: 1 A. Oddala odwołanie wniesione przez Wykonawcę Asseco Poland Spółka.... poz. 1579 z późn.zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa...

 • KIO 2629/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ... dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy, niniejsze odwołanie zostało wniesione w przewidzianym w Ustawie Pzp terminie. Interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia 5 Zgodnie z informacją wynikającą...

 • KIO 2678/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ...aktualnym na dzień 3 listopada 2017 r., a więc już po przesłaniu ogłoszenia do publikacji, jako wartość przedmiotowego zamówienia wskazano kwotę ... zamówienia. Niemniej odwołanie może zostać wniesione w określonym w ustawie terminie, którego bieg rozpoczyna...

 • KIO 2627/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ...Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Edyta Paziewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 grudnia...ze 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje ...IT. Uzasadnienie Odwołanie zostało wniesione od treści ...

 • KIO 2616/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...nie sposób bowiem ustalić treści tego oświadczenia bez jego zmiany już po terminie składania ofert. Odwołujący zdaje sobie sprawę, że art. 87 ...(IV.1-2 SIWZ). Rozpoznawane przez Izbę odwołanie zostało wniesione na wybór oferty najkorzystniejszej w części 2...

 • KIO 2610/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. ……………………………………….. 2 Sygn. akt KIO 2610/17 Uzasadnienie Odwołanie zostało wniesione...podniesionym po terminie ...

 • KIO 2591/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... i 5 ustawy, co oznacza, że wadium zostało wniesione w sposób prawidłowy. Zgodnie z treścią art. 94 ...z oświadczenia Banku złożonego już po terminie składania ofert, lecz także ... na odwołanie, w której zamawiający oświadczył, że uwzględnia odwołanie w całości...

 • KIO 2600/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ....) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia...2 ustawy Pzp. Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej ... 7 Do postępowania odwoławczego zgłosił przystąpienie po stronie Zamawiającego wykonawca Grifols Polska Sp. ...

 • KIO 2567/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - ... o sygnaturze KIO 96/17, Izba oddaliła odwołanie wniesione przez Trans-Formers Karpatia spółka z o.o...do prowadzenia wspólnej inwestycji, a nie po jej zakończeniu przez jednego z nich...

 • KIO 2623/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. orzeka: 1. oddala odwołanie; 2....poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga... Dodatkowo w ocenie Izby wniesione przez odwołującego na rozprawie żądanie...

 • KIO 2571/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej. Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 04...na 24 października 2017 r. tj. 18 dni po terminie składania ofert (s. 11 „Protokołu z przeprowadzonych testów...

 • KIO 2602/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... 2017 poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga ...w dniu 8.12.2017 r. zostało wniesione odwołanie przez wykonawcę P. W., ul. ...działalności w dniu 24.10.2017, po tym jak wykonawca otrzymał prośbę o 9...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... 14 września 2017 r. (czyli po terminie składania ofert) przesłał skorygowany dokument pn...wadium nie może być uznane za prawidłowo wniesione. Zgodnie z art. 46 ust. 4... odwołaniu, w związku z czym Izba odwołanie oddaliła. O kosztach postępowania orzeczono na ...

 • KIO 2618/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -...w gminach”. Powyższe zapisy SIWZ po raz kolejny należy zestawić z ...„ustawa”), skutkujących odrzuceniem odwołania. Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej ...

 • KIO 2603/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... odwoławczym żaden wykonawca nie przystąpił w terminie po stronie Zamawiającego, Izba umorzyła postępowanie odwoławcze...należytej staranności w obronie własnych interesów. Izba stwierdziła, że odwołanie wniesione przez wykonawcę P. H. E.P.T. Master Sp...

 • KIO 2549/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ...1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje ...pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie wniesione w dniu 1 ... 1 roku (rozumianych jako 12 miesięcy następujących po sobie). Odwołujący wskazał, iż usługa na rzecz...

 • KIO 2585/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  .... i że odwołanie, które ją zainicjowało zostało wniesione przez podmiot uprawniony...Po wtóre nie wykazano w sposób skuteczny, że przystępujący nie posiadał wymaganego przez zamawiającego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w szczególności w terminie...

 • KIO 2584/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ... po ...odwołanie – godziną decydującą w sprawie 103/17 była 1130 w dniu 22 listopada 2017 roku, wobec czego zaksięgowanie kwoty wadium w tym dniu o godz. 950 (w wyniku zlecenia z dnia poprzedniego) oznaczało, iż wadium należało ocenić za wniesione w terminie...

 • KIO 2592/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ...: Emil Kawa Protokolant: Edyta Paziewska po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w...ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje... odwołującego, że wycofuje wniesione odwołanie, wraz z wnioskiem ...

 • KIO 2569/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ...odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. Odwołanie zostało wniesione od czynności wykluczenia Odwołującego z Postępowania.... III. W terminie przewidzianym przepisami ustawy Pzp przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił ...

 • KIO 2620/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... pkt 3 ustawy P.z.p., Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie. Stosownie do art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p., odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o...

 • KIO 2547/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... modyfikacji opis przedmiotu zamówienia. Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...terminie do dnia 15 kwietnia 2017 r. Tym samym, należy uznać, iż zarzuty podniesione przez Odwołującego są spóźnione, zostały bowiem wniesione po...

 • KIO 2518/17, KIO 2531/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...1, 3 2. w pozostałym zakresie odwołanie oddala, 3. kosztami postępowania w wysokości...że odwołania które je zainicjowały zostały wniesione przez uprawnione podmioty, zaś przedmiot... r., tj. wpłynęły one po terminie wyznaczonym na złożenie wyjaśnień w związku...

 • KIO 2535/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  .... 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - ...2017 r. zostało wniesione odwołanie przez wykonawców wspólnie ... Zamówień Publicznych pt. „Badanie rażąco niskiej ceny po nowelizacji”. Podnosi, że wykonawca Memfis zaoferował wykonanie...

 • KIO 2553/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... Pzp, który stanowi, że Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie. Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o...

 • KIO 2612/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... wadium, tj. wniesienia go po terminie, podczas gdy zostało ono wniesione w terminie określonym w siwz i na ...3 ustawy – Pzp Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie. Przedmiotem...

 • KIO 2507/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  .... zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje...po dokonaniu szczegółowej analizy dostarczonych dokumentów stwierdził, że oferta zawiera rażąco niską cenę i podlega odrzuceniu. Od ww. czynności zostało wniesione odwołanie...

 • KIO 2495/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ...że […] odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie«. Izba stwierdza, że odwołanie dotyczyło zmiany SIWZ zamieszczonej przez zamawiającego na właściwej stronie internetowej 15.11.2017 r. i zostało wniesione w odpowiednim terminie 27...

 • KIO 2570/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ...terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. ……………………………………….. 2 Sygn. akt KIO 2570/17 Uzasadnienie Odwołanie zostało wniesione... dopiero po wniesieniu ...

 • KIO 2523/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... tj. terminie dwóch dni. Sprawa odwołania z dnia 30 października zawisła pod numerem KIO 2285/17. 6. W dniu 2 listopada 2017 roku zamawiający udzielił odpowiedzi na odwołanie, gdzie zażądał oddalenie odwołania w całości z uwagi na jego bezpodstawność (po...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij