• KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ...Gałczewska-Romek Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w ...ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - ...do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie wniesione przez wykonawcę Strabag. Odwołujący zarzucił...

 • KIO 809/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... publicznych, jako wniesione po upływie terminu określonego w ustawie. Zgodnie z art. 182 ust. 3 pkt 1 Pzp,, odwołanie od czynności innych... treści przepisu art. 182 ust. 3 Pzp, odwołanie powinno być wniesione w terminie 10 dni od tego dnia, tj. najpóźniej w...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...: Renata Tubisz Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w ... Pzp” lub „Pzp", składa odpowiedź na odwołanie wniesione przez Skanska S. A. z siedzibą w... w związku ze skreśleniem słów „w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.” O...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ...ze zm. ) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga...ust. 2 pkt 1) Pzp. Odwołanie zostało wniesione w dniu 09.04.2018roku. ...opisane w pkt (ii) Odwołania). Różnica ta po rozłożeniu na kwoty jednostkowe wynosi: Dla wody: ...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  .... Odwołanie od tej czynności wniesione przez konsorcjum Trakcja zostało uwzględnione przez zamawiającego, który po unieważnieniu...z ofertą na warunkach określonych w siwz, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego (pkt 1, 2 i 11 formularza ...

 • KIO 781/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -... Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie wniesione przez konsorcjum OPA-Labor dotyczące ...o. w ramach tzw. „samouzupełnienia”,  po drugie, w zakresie potencjału kadrowego opisanego w...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  ... mu w tym samym terminie wniosków dotyczących proponowanych kwot....4.10 specyfikacji warunków zamówienia. 51      Po pierwsze zaś, Sąd nie rozróżniał wcale... zakresie odwołanie zostaje oddalone. 3)      Żądanie odszkodowania wniesione przez European...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ..., jako najkorzystniejszej. Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby...270+000 4. odc. Piątek - Stryków w terminie: 02.2012 — 03.2014r. rodzaj zadania (... 1 rok i 8 miesięcy po rozpoczęciu robót. Po drugie sam Odwołujący przyznał, że...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  .... zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - ...73, 00-834 Warszawa powstały w 2011 r. po przekształceniu nazwy z Inwestycje Turystyczne Sp. z...ramach przedmiotowego postępowania, zostało wniesione odwołanie przez Wykonawcę, FBSerwis S...

 • KIO 539/18, KIO 540/18, KIO 541/18, KIO 542/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...po stronie odwołującego orzeka: 1. oddala odwołanie wniesione w sprawie o sygn. akt: KIO 539/18, 2. oddala odwołanie wniesione w sprawie o sygn. akt: KIO 540/18, 3. oddala odwołanie wniesione...) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...2 pkt 3 ustawy Pzp Izba odrzuca odwołanie, które: „zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie”. Zdaniem... Pzp. Bazował przy tym na wyjaśnieniach Hyundai i złożonym po terminie składania ofert nowym zmienionym FCS, w których wykonawca ten ...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... 1579 ze zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga.... a contrario wynika, że oferta jest niezmienna po upływie terminu składania ofert. W art. 87 ...odwołanie wniesione w dniu 05 kwietnia 2018 roku zostało wniesione...

 • KIO 673/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia...do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie wniesione przez wykonawcę Dysten, w którym odwołujący... kwotą jednostkową brutto, zwłaszcza, że po odjęciu od niej VAT-u (23%) ...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...Paweł Trojan Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23.... zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - ... Tym samym Izba stwierdziła z urzędu, że wniesione odwołanie nie spełnia przesłanek z art. 189 ust. ...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ...po terminie 29 wynikającym z art. 182 ust. 3 pkt 1 Pzp. W związku z powyższym, w ocenie Konsorcjum Mostostal w odniesieniu do tego zarzutu odwołanie... w dniu 5 kwietnia 2018 r., natomiast odwołanie zostało wniesione w dniu 3 kwietnia 2018 r. Za nietrafne...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej ...odrzucenie odwołania, jeżeli stwierdzi, że odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie ...

 • KIO 660/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...Bartosz Stankiewicz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem ...ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - ...oświadczył, że cofa odwołanie z dnia 6 kwietnia 2018 r. wniesione w postępowaniu. ...

 • KIO 639/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...Kozłowski Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie 18 kwietnia...1579) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – ...odwołanie w tym zakresie na zasadzie art. 189 ust. 2 pkt 3 pzp podlega odrzuceniu, gdyż zostało wniesione...

 • KIO 617/18, KIO 621/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...KIO 621/18 po stronie zamawiającego 2 orzeka: 1. uwzględnia odwołanie wniesione przez wykonawców ...otrzymać 0 pkt. 9 W zakresie zarzutu dotyczącego braku wykazania w terminie braku podstaw wykluczenia, odwołujący ZDI wskazali, że wykonawca Konsorcjum Promost...

 • KIO 599/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... tym samym, wnosząc odwołanie do dnia 29 marca 2018 roku można uznać że zostało wniesione z zachowaniem terminu określonego...że dokument nie był badany, oceniany jako dokument złożony po terminie wykluczenia z postępowania, które nastąpiło w dniu 19 ...

 • KIO 630/18, KIO 635/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...ze zm. ) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje... r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęły odwołania wniesione przez: 1. wykonawcę Strabag Sp. z o....częściowo uwzględniła odwołanie. Kosztami postępowania po połowie ...

 • KIO 632/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...Emil Kawa Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu...ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - ...wpłynęła odpowiedź zamawiającego na wniesione odwołanie w którym zamawiający częściowo...

 • KIO 659/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...roku, poz. 1579), na niniejsze postanowienie, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, ... 3 ustawy P.z.p., Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie. Stosownie do ...

 • KIO 565/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  .... Izba wskazuje, iż odwołanie podlegające rozpoznaniu w przedmiotowej sprawie zostało wniesione wobec nowej czynności Zamawiającego ..., producent nadał dodatkowe oznaczenia, które powstały po terminie złożenia oferty (UO8X561, UO8X571,UO8X581, UO8X591...

 • KIO 615/18, KIO 626/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...o sygn. akt KIO 626/18 po stronie zamawiającego 2 orzeka: 1...późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – ...odwołanie zostało wniesione przez osobę (podmiot) do tych czynności upoważnioną (uprawnioną). Odwołanie zostało wniesione...

 • KIO 627/18, KIO 628/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...zmiany lub uzupełnienia oferty po terminie składania ofert. Brak przesłania... samo łatwo egzekwowalne jak wadium wniesione w gotówce. Aby tak się...1 pkt 4 ustawy Pzp, w związku z czym odwołanie podlegało oddaleniu. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji....

 • KIO 433/18, KIO 436/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  .... 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga... w dniu 8 i 9 marca 2018 r. po stronie Zamawiającego. Ponadto Izba dopuściła do udziału w ...przedmiotem rozpoznania było odwołanie wniesione na czynności ...

 • KIO 646/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ...Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu ...terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kielcach. ……………………………………….. 2 Sygn. akt: KIO 646/18 Uzasadnienie Odwołanie zostało wniesione...

 • KIO 603/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ...1579) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia... Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie wniesione przez wykonawcę Nextbike Polska ..., zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. Pismem z dnia ...

 • KIO 614/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ... Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym...1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia ...wniesione odwołanie. W dniu 12 kwietnia 2018 r., przed otwarciem rozprawy, Odwołujący cofnął odwołanie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij