• KIO 1456/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...Protokolant: Zuzanna Idźkowska po rozpoznaniu na posiedzeniu .... zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - ... Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione odwołanie przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Usług Technicznych ...

 • C-300/17

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ..., działających w charakterze pełnomocników, po zapoznaniu się z opinią rzecznika ...dalej „komisją arbitrażową”) oddaliła odwołanie wniesione przez konsorcjum na tę ... w sytuacji, w której nie mogła podnieść w terminie zarzutu opartego w istocie na tym, że nie...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ...10 o.o. z siedzibą w Poznaniu, jednakże wniesione po terminie określonym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp...215+ 850” - stanowisko ds. roszczeń. Jak wynika z odpowiedzi na odwołanie zadania, o których mowa powyżej były realizowane na rzecz Oddziału GDDKiA w ...

 • KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ...Gałczewska-Romek Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w ...ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - ...do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie wniesione przez wykonawcę Strabag. Odwołujący zarzucił...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ...1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje...akceptowaną, w orzecznictwie polskich sądów po 1989 r, jest zasada,...p.z.p. i że odwołanie, które ją zainicjowało zostało wniesione przez podmiot uprawniony i dotyczy ...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ...4 ustawy pzp. Odwołujący zaznaczył, że odwołanie zostało wniesione w terminie, bowiem informację o wyborze najkorzystniejszej oferty ... zadań, Zamawiający zastrzegł w IDW (lit. f wyjaśnienie zawartych po punkcie 9.2.11 IDW), że jeżeli w ramach różnych ...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ...po terminie określonym w Pzp, 2. w przypadku nie podzielenia tego wniosku przez Izbę – o oddalenie odwołania jako bezzasadnego. Ad 1 Wykonawca M wskazał, że odwołanie...2018 r., odwołanie wniesione w dniu 7 maja 2018 r. zostało wniesione z uchybieniem ...

 • KIO 855/18, KIO 858/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawach...orzeka: 1. Oddala odwołanie o sygn. akt: KIO 855/18 oraz odwołanie o sygn. akt:... na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia ... rozpoznania na rozprawę - zostały wniesione w dniu 30 kwietnia 2018 r...

 • KIO 852/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga...po dniu 30 marca 2018 r., a zatem termin związania ofertą ww. wykonawcy upłynąłby w dniu 30 kwietnia 2018 r., gdyby nie wniesione w niniejszej sprawie odwołanie...

 • KIO 905/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym... późn. zmianami) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje ...dostawę śmigłowców transportowych. Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... dokumentach jako tajemnicy przedsiębiorstwa. W związku z powyższym, odwołanie wniesione w dniu 7 maja 2018 r. należy uznać za... przedmiotowy zarzut został podniesiony przez Odwołującego po terminie. Zarzut obejmuje jedynie „zaniechanie ujawnienia całości...

 • KIO 844/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ...zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, A. ....) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia... wpływu: 21/05/2018] oświadczył, że cofa wniesione odwołanie. Izba, mając na uwadze stan faktyczny...

 • KIO 809/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... publicznych, jako wniesione po upływie terminu określonego w ustawie. Zgodnie z art. 182 ust. 3 pkt 1 Pzp,, odwołanie od czynności innych... treści przepisu art. 182 ust. 3 Pzp, odwołanie powinno być wniesione w terminie 10 dni od tego dnia, tj. najpóźniej w...

 • KIO 903/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... po rozpoznaniu....) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego...odwołanie winno zostać odrzucone, ponieważ zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony. Na posiedzeniu odwołujący oświadczył, że cofa odwołanie. Ze względu na fakt, że odwołanie...

 • KIO 864/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje ...art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 02.... (W PIĄTEK) O GODZ. 15.44 PO POŁUDNIU, CO - Z UWAGI NA DŁUGI MAJOWY...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...: Renata Tubisz Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w ... Pzp” lub „Pzp", składa odpowiedź na odwołanie wniesione przez Skanska S. A. z siedzibą w... w związku ze skreśleniem słów „w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.” O...

 • KIO 838/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... Kozłowski Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z...poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 Sygn. akt KIO 838/18 2 dni od dnia ...i skutecznie wycofał uprzednio wniesione odwołanie, co nastąpiło przed otwarciem...

 • KIO 860/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... przedmiotowym ustawy p.z.p. i że odwołanie, które ją zainicjowało zostało wniesione przez podmiot uprawniony oraz dotyczy materii określonej w... terminu na składanie ofert, zaś wystawione już po tym terminie są wadliwe, jak chciałby tego odwołujący. Zasady...

 • KIO 865/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... Katarzyna Brzeska Renata Tubisz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez...poz.1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje...2018r. odwołujący oświadczył, że cofa wniesione odwołanie. Izba zważyła, co następuje: ...

 • KIO 857/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  .... 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga ...w którym wniesione zostało odwołanie, przygotowane... Izby Odwoławczej tego samego dnia, ale już po zamknięciu rozprawy w przedmiotowej sprawie. Na podstawie ...

 • KIO 853/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... kwietnia 2018 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione odwołanie przez wykonawcę TMS Sp. z o.o. z ...postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie ...

 • KIO 820/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  .... Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej. Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27....poprzedzona wyjaśnieniami. Otóż wykonawcy nie mogą po terminie składania ofert dokonywać modyfikacji, czy ...

 • KIO 821/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ...poz.1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - ...że w tym stanie rzeczy wniesione odwołanie jest konieczne i uzasadnione. ... kształcenia, a certyfikacja prowadzona jest po przeprowadzeniu walidacji. W ocenie Izby zatem wymóg...

 • KIO 829/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ...U. z 2017 r., poz.1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ... KIO wycofało wniesione odwołanie pozostając w postępowaniu jako przystępujący do postępowania po stronie Zamawiającego....

 • KIO 884/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ...ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje...po stronie zamawiającego zgłosił Apator S.A. z siedzibą w Toruniu. Dnia 16 maja 2018 r. odwołujący złożył pisemne oświadczenie, że cofa w całości odwołanie wniesione...

 • KIO 879/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ...Antoniego 7, 50-073 Wrocław; zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, - Inmitis Sp. z o.o.,...) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -... iż wycofuje wniesione odwołanie. Izba wskazuje...

 • KIO 840/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ...r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa... Pzp tj. że odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie. Rozpatrując odwołanie, Izba w pierwszej ...

 • KIO 786/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ...1579 ze zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga... Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie wniesione przez Asseco Poland Spółka ...piątku w godzinach 8:00 do 17:00) po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie.” (§ 3...

 • KIO 869/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ...wyborem oferty zwraca wniesione w formie gwarancji wadium. 5 Odwołanie podlega oddaleniu z uwagi na brak wykazania po stronie Odwołującego ...

 • KIO 835/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ...należy odczytać jako podniesienie nowego zarzutu po terminie na wniesienie odwołania co jest niedopuszczalne,...tj. ostatniego dnia terminu na wniesienie odwołania, po jego wniesieniu (odwołanie zostało wniesione ok. godz. 10.00 natomiast powyższa informacja ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij