• KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... Paweł Trojan Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25...zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia... o wyborze oferty najkorzystniejszej. Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... 2164 ze zm.) na wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje...stanowiące załącznik do oferty T., - odwołanie wniesione przez T. od czynności wyboru oferty... 761 517 593,39 zł netto, a po uwzględnieniu kosztów projektowania: 801 104 283,51 zł...

 • C-198/16 P

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  ...198/16 P mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 8 kwietnia ..., że może on dostarczyć, w rozsądnym terminie, ale już po przedstawieniu uwag, dodatkowe wyjaśnienia. 43      Wreszcie...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  .... Odwołujący wniósł skargę na wyrok KIO w ustawowym terminie. Ad. 1 – zarzut naruszenia art. 89 ... unijnej, jeżeli dojdzie do niej z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Ad. 4 – zarzut naruszenia 4...Przedmiotowe odwołanie nie zostało bowiem wniesione przez...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...(…) oraz M. Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. (…). Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22.09.2017 r. w...gdyż prowadziłaby do zmiany kryteriów oceny ofert po terminie składania ofert. Takie działanie sprzeciwiałoby się ...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...zwanej dalej „ustawą" przedstawia w niniejszym piśmie swoją odpowiedź na odwołanie wniesione w dniu 12 września 2017 r. przez Wykonawcę TRONUS POLSKA Sp... zabezpieczenia zwrócona zostanie Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie terminu roszczeń z tytułu ...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia... oraz braku zgłoszenia opozycji stron, dopuszczono - po stronie Zamawiającego - wykonawców wspólnie ubiegających się o ... i że odwołanie, które ją zainicjowało zostało wniesione przez podmiot ...

 • KIO 1999/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ...: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez... poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje ... Jawna z siedzibą w Gdańsku cofnął odwołanie wniesione do Prezesa KIO w dniu 25...

 • KIO 1985/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... SIWZ na stronie internetowej www.bip.pultusk.pl Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 września...14 dni licząc od daty wpływu, czyli de facto po terminie wyznaczonym na składanie ofert w Postępowaniu. Ponadto Odwołujący ...

 • KIO 1990/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... poz. 1579) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - ... Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie wniesione przez wykonawcę ANMED, w którym... max. 1100 mm szerokość sterylizatora. Po drugie, należy zauważyć, że w odpowiedziach...

 • KIO 1989/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... Emil Kawa Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron...ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - ...odwołującego oświadczył, że cofa wniesione odwołanie. Uwzględniając powyższe, Krajowa ...

 • KIO 1886/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ...Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron w dniu 4 ... ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ. Odwołanie wniesione zostało zatem w terminie przewidzianym w ustawie Pzp, ponieważ ostatni...

 • KIO 1952/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...Daniel Konicz Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu ....t.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje... Krajowej Izby Odwoławczej (dalej „Izba”) wniesione zostało odwołanie wykonawcy CENREX sp. z o.o....

 • KIO 1948/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje...Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie wniesione przez wykonawcę Orange, w ...dnia 6 września 2017 r. wykonawca po raz pierwszy użył dla przełączników 24- ...

 • KIO 1959/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... po rozpoznaniu...terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Przewodniczący: ……………………………….. 2 Sygn. akt: KIO 1959/17 Uzasadnienie Odwołanie zostało wniesione...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... 2017 r. W związku z powyższym niniejsze odwołanie zostało wniesione w terminie wynikającym z art. 182 ust. 1 pkt...potrzeby własne będzie wynosiło 0,8 MW (z dokładnością jednego miejsca po przecinku). Izba ustaliła również, że w ofercie Konsorcjum P. S...

 • KIO 2000/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego...Izby Odwoławczej (dalej „Izba”) wniesione zostało odwołanie wykonawców wspólnie ubiegających się o ... 2 Pzp. Do postępowania odwoławczego, po stronie Zamawiającego, przystąpienie zgłosił wykonawca Z...

 • KIO 1951/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... Koleśnikow Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z...r. poz. 933) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za...Warszawy«. Odwołanie w imieniu odwołującego zostało wniesione przez ...

 • KIO 1955/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ...: Jan Kuzawiński Protokolant: Edyta Paziewska po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron ...r., poz. 1579) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za..., iż wycofuje wniesione odwołanie. Izba wskazuje,...

 • KIO 1973/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ...postępowania odwoławczego – po stronie zamawiającego, postanawia...poz. 1579) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje... rozprawy, złożył oświadczenie, iż wycofuje wniesione odwołanie. Z uwagi na powyższe, działając ...

 • KIO 1875/17, KIO 1877/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -... odwoławczego w sprawie KIO 1877/16 po stronie Zamawiającego. Zgłoszone przystąpienia spełniają....037,01 zł. KIO 1875/17 – odwołanie wniesione przez Konsorcjum PORR S.A., Przedsiębiorstwo ...

 • KIO 1983/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... odwołującego jako najkorzystniejszej w pakiecie nr 2. Odwołanie zostało wniesione w formie pisemnej, podpisane przez dwóch prokurentów,...po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie...

 • KIO 1902/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...p.z.p. i że odwołanie które ją zainicjowało zostało wniesione przez uprawniony podmiot i dotyczy ... uzyskanych z opłat i należności w niezasadnie krótkim terminie 1 dnia roboczego (w następnym dniu roboczym po wpływie środków)), 24 (nałożenie we wzorze umowy...

 • KIO 1991/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ... Klauziński Marek Koleśnikow po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym....t.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia –...do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej „Izba”) wniesione zostało odwołanie wykonawcy Skamex sp. z o.o. sp.k...

 • KIO 1915/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ...poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje... do postępowania do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego wykonawca Alfa System ...2017r., podczas gdy odwołanie w tej sprawie zostało wniesione w dniu 13 ...

 • KIO 1971/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  ...: Przewodniczący: Daniel Konicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez... j.t.) na niniejsze postanowienie-w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia...Izby Odwoławczej (dalej „Izba”) wniesione zostało odwołanie wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” ...

 • KIO 1931/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  ... r. wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie zostało wniesione wobec czynności wyboru... przystąpienia do postępowania odwoławczego, do którego w terminie przystąpił po stronie Zamawiającego wykonawca Abbott Laboratories Poland Sp. ...

 • KIO 1975/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  ...w składzie: Przewodniczący: Jan Kuzawiński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału... poz. 1579) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje ...oświadczenie, iż wycofuje wniesione odwołanie. Izba wskazuje,...

 • KIO 1909/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  ...postępowania odwoławczego o sygn. akt: 1909 po stronie zamawiającego postanawia: 1) umarza ... poz. 933) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za... Odwołanie w imieniu odwołującego zostało wniesione ...

 • KIO 1888/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  ...Andrzej Niwicki Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie dnia 25 września...poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje...O.(2)", gdzie wniesione zostało odwołanie dotyczące identycznego postanowienia ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij