• T-108/16

  Orzeczenia ETS, 15-03-2018

  ... 2014 r. dyrekcja urzędu morskiego oddaliła wniesione przez spółkę Fred Olsen odwołanie od decyzji o ogłoszeniu o przetargu. ...po rozbudowie infrastruktury portowej w Puerto de Las Nieves w 2014 r., urząd morski spełnił ten obowiązek w rozsądnym terminie...

 • C-127/16 P

  Orzeczenia ETS, 07-03-2018

  ...odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione... Francuska] poinformuje Komisję, w terminie dwóch miesięcy od dnia opublikowania ... wymóg ceny rynkowej”. 132    Po czwarte, wnosząca odwołanie uważa, że dodatnia lub ...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ...na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego...odpowiedź na odwołanie, w której uwzględnił odwołanie w części...wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,...ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń...

 • KIO 213/18, KIO 217/18, KIO 223/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ... Handlowo Usługowe "PIOMAR" Sp. z o.o. wniósł odwołanie wobec zaniechania odrzucenia oferty Konsorcjum: Intaris Sp. z o.... w terminie 7 dni roboczych po otrzymaniu... jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli ...

 • KIO 198/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu. 2 ……………………………………….. Sygn. akt: KIO 198/18 Uzasadnienie Odwołanie zostało wniesione...00 zł wynosząca po 2% wskazuje, ...

 • KIO 187/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  .... 1579) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -... do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie wniesione przez wykonawcę Instytut Wspierania Przedsiębiorczości Sp...kwestii połączeń budowanych odcinków. Po czwarte, w tym samym...

 • KIO 145/18, KIO 173/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  ...sygn. akt: KIO 173/18 po stronie odwołującego 2 orzeka: 1. oddala odwołanie wniesione przez Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa...z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem ...

 • KIO 210/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ...ponadto, iż w ustawowym terminie (tj. dnia 08.02.2017 r.) przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił wykonawca... oferty najkorzystniejszej z dnia 14.02.2018 r. cofa odwołanie wniesione w dniu 05.02.2018 r. w sprawie KIO ...

 • KIO 119/18

  Orzeczenia KIO, 13-02-2018

  ...terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Słupsku. ……………………………………….. 3 Sygn. akt: KIO 119/18 Uzasadnienie Odwołanie zostało wniesione... Roche po poprawkach Zmawiającego...

 • KIO 214/18

  Orzeczenia KIO, 13-02-2018

  ... Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na ...wniesione w postaci pisemnej odwołanie przez wykonawcę: Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „odwołujący", „Nextbike"). W kopii odwołanie przekazano zamawiającemu w tym samym terminie. Odwołanie...

 • KIO 149/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ... Irmina Pawlik Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu... poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga... w postępowaniu. Odwołanie zostało wniesione w ramach części...

 • KIO 191/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ...j.t. ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za ...jako wniesione po upływie przewidzianego w Pzp terminu. Zgodnie z art. 182 ust. 3 pkt 1 Pzp, znajdującym zastosowanie w tej sprawie, odwołanie ...

 • KIO 190/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ...po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie...mimo wyrażenia przez odwołującego w zakreślonym przez zamawiającego terminie zgody, o której mowa w art. 85 ..., że przedmiotowe oświadczenie nie zostało wniesione do zamawiającego przez odwołującego. W ...

 • KIO 153/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ...z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga ...się, iż jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, przedłużenie jego ...udziałem w postępowaniu: po pierwsze składając odwołanie zakończone wydaniem wyroku KIO...

 • KIO 182/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ...terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gliwicach. Przewodniczący: ……………………………… Sygn. akt: KIO 182/18 Uzasadnienie Odwołanie zostało wniesione... po stronie...

 • KIO 222/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ...Beata Konik Marek Koleśnikow Daniel Konicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w ...poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - ... 12 lutego 2018 r. cofnął odwołanie wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

 • KIO 152/18

  Orzeczenia KIO, 08-02-2018

  ... Poprawa Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu... z późn. zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga...Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione odwołanie przez Wykonawcę RJB-Instalacje ...

 • KIO 194/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ..., zwanej dalej „ustawa Pzp”. Zamawiający w odpowiedzi na wniesione odwołanie przez wykonawcę Konsorcjum firm: Conbelts S.A. pismem z...po stronie wykonawcy, pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie...

 • KIO 117/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału ...ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - ...Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie, wniesione przez wykonawcę - EVERSOFT...

 • KIO 59/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... r. poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa... z tym wnioskiem, albowiem odwołanie wniesione zostało w imieniu i na rzecz wskazanego Konsorcjum, po tym jak wykonawca PESA -...

 • KIO 141/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ...ze zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje ...r., a nie jazda sama w sobie po trasie w porze nocnej (o godz. 23...że tylko w odniesieniu do ww. zarzutu wniesione odwołanie spełnia wymogi konstrukcyjne wynikające z art. 180...

 • KIO 103/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ... przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża...wniesione w sposób nieprawidłowy i skutkuje koniecznością odrzucenia nieprawidłowo zabezpieczonej oferty w terminie...

 • KIO 151/18

  Orzeczenia KIO, 01-02-2018

  ... Mikołajczyk po rozpoznaniu na...terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu. ……………………………………….. 2 Sygn. akt KIO 151/18 Uzasadnienie Odwołanie zostało wniesione...

 • KIO 124/18

  Orzeczenia KIO, 01-02-2018

  ...z ograniczoną odpowiedzialnością w Morawicy (dalej: Odwołujący), zostało wniesione odwołanie. Odwołujący zarzucał Zamawiającemu: I. naruszenie art. 89 ust...po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po...

 • KIO 98/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... Paziewska po rozpoznaniu na...terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. ……………………………………….. 3 Sygn. akt: KIO 98/18 Uzasadnienie Odwołanie zostało wniesione...

 • KIO 107/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -... stycznia 2018 r. zostało wniesione w postaci pisemnej odwołanie w zakresie części 1 zamówienia...E1CR12H i otrzymał informację, iż po konsultacjach dystrybutora z producentem sprzętu ...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej „Izba”) wniesione zostało odwołanie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – ... jest datowana na 6 października 2017 r., a więc po terminie składania ofert. Nie wynika z niej również, że koszt...

 • KIO 85/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... Jan Kuzawiński Protokolant: Edyta Paziewska po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron ...r., poz. 1579) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od 2 dnia jego doręczenia – przysługuje ...oświadczenie, iż wycofuje wniesione odwołanie. Izba wskazuje, ...

 • KIO 72/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...etapie postępowania zarzut nr 2 odrzucić jako wniesiony po terminie określonym w ustawie. Jedynie na marginesie można dodać,...jest, że odwołanie wniesione 15.01.2018 r., w tym zakresie, zostało wniesione w ustawowym terminie i podlegało ...

 • KIO 74/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...poz. 2164 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem ... Odwołanie zasługuje na odrzucenie również na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, ponieważ zostało wniesione po upływie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij