• KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... wystawienie faktury za Usługi ciągłe w terminie wymaganym ustawą z dnia 11 marca 2004...z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, ...2.1. wzoru umowy oraz 6.3. Odwołanie wniesione przez Comarch Polska S. A. (sygn....

 • KIO 1935/18, KIO 1948/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...akt: KIO 1948/18 po stronie Odwołującego Comarch Polska S.A. 2 orzeka: 1 A. Oddala odwołanie wniesione przez Wykonawcę Asseco.... z 2018 r. poz. 1986) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ...

 • KIO 2198/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ...Irmina Pawlik Katarzyna Poprawa po rozpoznaniu w dniu 9 ... zamówień publicznych na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -... 2018 roku wniósł odwołanie wobec czynności Zamawiającego niezgodnych...skutecznie wniesione zgłoszenie ...

 • KIO 2247/18

  Orzeczenia KIO, 07-11-2018

  ...: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez...poz. 1986) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje... Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione odwołanie przez wykonawcę Farmator Sp....

 • KIO 2141/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ...: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym ... późn. zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga ... Izby Odwoławczej zostało wniesione odwołanie przez wykonawcę Symbiona...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ... ze zm.) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -...do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie wniesione przez wykonawców wspólnie ubiegających się o... - nie mogą być konwalidowane po upływie terminu do wniesienia odwołania ...

 • KIO 2091/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...KIO 2091/18 po stronie zamawiającego... poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje...października 2018 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie wniesione przez wykonawcę Greg Print Sp. z o.o...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  .... zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - ... oferty najkorzystniejszej. 2. Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej... JEDZ, że żadna z osób zaangażowanych po stronie Konsorcjum INTOP nie brała udziału w...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...dla tej pozycji odpowiedniej rubryki. Dokonywanie po terminie otwarcia ofert rozszerzającej interpretacji zapisów SIWZ ...postępowanie odwoławcze. Jeśli zatem wykonawca jest uprawniony cofnąć wniesione odwołanie, to tym bardziej może wycofać część zarzutów. W...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  .... 1986) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -...odwołujący wniósł odwołanie. Odwołanie zostało wniesione przez ... że łącza pantografowe produkują także ABB i Siemens. Po stronie producentów autobusów prowadzono dialog z Solarisem, MAN...

 • KIO 2042/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... postanowienie - w terminie 7 dni od dnia...po stronie zamawiającego. Na posiedzeniu z udziałem stron oraz uczestnika postępowania odwoławczego, które odbyło się 22 października 2018 r. pełnomocnik odwołującego oświadczył, że wycofuje wniesione odwołanie...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego: 1) Decsoft...odwołanie jest wniesione z zachowaniem przepisanego terminu. Kopia odwołania została przekazana Zamawiającemu zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. Odwołujący w terminie...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie ...t.j.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, ...2018 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione odwołanie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: ...

 • KIO 1944/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...po stronie zamawiającego. Przesłanki przystąpienia uregulowane zostały w art. 185 ust. 2 Pzp, który stanowi, że wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie...Skoro wykonawca może cofnąć wniesione odwołanie, to tym bardziej ...

 • KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... października 2018 r. złożył pisemną odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o oddalenie odwołania w ...uwadze, iż pismo Odwołującego zostało wniesione już po zamknięciu rozprawy, jego treść nie...na zapytania wykonawców złożone po terminie na zadawanie pytań, ...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje...Izby Odwoławczej wpłynęło KIO 2020/18 3 odwołanie wniesione przez wykonawcę Energopomiar, w którym ...2.013.000,00 zł netto, co po dodaniu wartości podatku VAT stanowi kwotę: 2...

 • KIO 2015/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...zakresie przedmiotowym ustawy p.z.p. i że odwołanie, które ją zainicjowało zostało wniesione przez podmiot uprawniony i dotyczy materii określonej w...obok niej, zupełnie nowego oświadczenia woli, po terminie składania ofert, co wprost prowadziłoby do ...

 • KIO 2018/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga ...czym świadczy m.in. wniesione odwołanie. Odwołujący podkreślił, że ...ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów ...

 • KIO 2024/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...poz. 1579 wraz ze zm.), na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za ... pkt. 3 ustawy Pzp Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie. W ...

 • KIO 1996/18, KIO 1997/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...r., poz.1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga ...zwany odwołującym, wniósł odwołanie. Odwołanie zostało wniesione przez dwóch członków ... niż 120 cm ( 3 pola widzenia po 40 cm) z uwagi na długość trwania ...

 • KIO 2013/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... odwoławczego po stronie zamawiającego...Odwołanie w ocenie Izby dotyczyło postanowień SIWZ w związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 118 opublikowaną w dniu 24 września 2018 r., zatem w tym zakresie Izba uznała, że zostało wniesione w terminie...

 • KIO 2034/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - ...po stronie Odwołującego. Izba ustaliła, iż przystąpienie wniesione...01.03.2019 r. W świetle powyższego odwołanie podlegało oddaleniu. O kosztach postępowania orzeczono stosownie...

 • KIO 1994/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...Anna Wojciechowska Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu .... 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga...Skoro wykonawca może cofnąć wniesione odwołanie, to tym bardziej ...

 • KIO 2009/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione odwołanie przez wykonawcę KatrGis Sp....został złożony w zakreślonym przez Zamawiającego terminie. Tym samym KartGlS wypełnił warunki ... 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub ...

 • KIO 1939/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...poz. 1579 j.t. ze zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ... Odwołanie zostało wniesione w dniu 25 września 2018 r. Z powyższego wynika zatem, że odwołanie zostało wniesione po upływie...

 • KIO 2035/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ... odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie lub odwołanie ...

 • KIO 1976/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron ... poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje ... oświadczył, że cofa wniesione odwołanie oraz wnosi o zwrot uiszczonego wpisu...

 • KIO 1972/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za ...na 24 września 2018r. 8 (a zatem już po złożeniu wyjaśnień z dnia 23 sierpnia 2018 r.) ww...oferty Przystępującego. Zatem odwołanie wniesione w dniu 1 ...

 • KIO 1967/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... odwołania w trybie art. 189 ust. 2 pkt 3 jako wniesione po terminie, oraz w trybie art. 189 ust. 2 pkt 7 jako...jak i dnia 11 października 2018 roku a powodem tych zmian było odwołanie, które złożył odwołujący w dniu 1 października 2018 roku ale jak...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...BIO – SYSTEM z 16.08.2018 r. - zawarta po terminie składania ofert. Natomiast umowy z EKO - REGION, Przedsiębiorstwem... ustawy p.z.p. i że odwołanie, które ją zainicjowało zostało wniesione przez podmiot uprawniony oraz dotyczy materii określonej...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij