• KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...Postępowaniem”. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 28 marca 2017 r. pod nr 2017/S 061-114251...

 • KIO 2568/17, KIO 2597/17, KIO 2605/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... z art. 91 ust. 3a Pzp, jako ofertę zawierającą błąd w obliczeniu ceny. Zamawiający stwierdził, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku towarów i usług (Dz. U. 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.), ze względu na wartość tabletów...

 • KIO 2579/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... na opisaniu kryteriów oceny ofert. Zarzuty dotyczące opisu kryteriów oceny ofert zdecydowanie nie mieszczą się w katalogu art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. Biorąc pod uwagę wyżej poczynione spostrzeżenia, a także wartość szacunkową przedmiotowego zamówienia...

 • KIO 2479/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... treści oferty z SIWZ ma mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny (ze względu na zastrzeżenie obowiązku poprawienia oferty wynikające z art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp); dotyczyć powinna sfery niezgodności zobowiązania zamawianego w SIWZ oraz zobowiązania...

 • KIO 2420/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Art. 26 [Składanie dokumentów określonych w art. 25 ust. 1] 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może wezwać wykonawcę...

 • KIO 2313/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ...postępowaniu poniżej progów unijnych za dopuszczalne w rozumieniu art. 189 ust 2 pkt 6 związku z art. 180 ust 2 pkt 6. Izba ustaliła, że odwołujący wykazał, że posiada interes w uzyskaniu zamówienia i może ponieść szkodę w przypadku stwierdzenia naruszenia...

 • III CZP 56/17

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 17-11-2017

  ...administrowanym przez nią terenie. W ogłoszeniu o zamówieniu zaznaczyła, że - ze względu na wartość szacunkową zamówienia - postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U...

 • III CZP 58/17

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 17-11-2017

  ...art. 180 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 7 ust. 3 p.z.p. przez błędną wykładnię i przyjęcie, że ustawodawca w postępowaniach o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust... zróżnicowane ze względu na bezpośredni ...

 • KIO 2235/17, KIO 2237/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ... publicznych [Dz. U. z 2017 r. poz. 2164 ze zm.] [ustawa Pzp]. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dz. Urz. UE - nr 2017/5104-208231. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. KIO...

 • KIO 2193/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ..., że względu na przedmiot zamówienia i szczególny interes zamawiającego umowa taka może być zawarta na okres dłuższy. Zgodnie z ust. 4 Zamawiający nie może wykorzystywać umowy ramowej do ograniczania konkurencji. Definicję umowy ramowej zawiera art. 2 pkt...

 • KIO 2157/17

  Orzeczenia KIO, 30-10-2017

  ... art 25a skład orzekający Izby wskazuje, że zarzut ten jest przedwczesny. Zgodnie z przepisem art. 180 ust. 1 ustawy Pzp „Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub...

 • KIO 2108/17

  Orzeczenia KIO, 27-10-2017

  ...”. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 28 marca 2017 r. pod nr 2017/S 061-114251. 29 września...

 • KIO 2162/17

  Orzeczenia KIO, 24-10-2017

  ...2017 r. nie jest możliwe ze względu na... wartość...art. 185 ust. 2 ustawy. Izba ustaliła, że nie zachodzą przesłanki, które skutkowałyby odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy. Izba uznała, że odwołujący wykazał interes w uzyskaniu zamówienia...

 • KIO 2045/17

  Orzeczenia KIO, 18-10-2017

  ... oraz art. 180 ust. 1 p.z.p., a więc podlega kognicji Krajowej Izby Odwoławczej. Izba ustaliła również, że odwołanie podlega rozpoznaniu na podstawie art. 187 ust. 1 p.z.p. i że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2 p...

 • KIO 1858/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ... przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty - nie mieści w katalogu czynności, na które dopuszczalne jest złożenie odwołania w oparciu o wskazania normy art. 180 ust. 2 ustawy...

 • IX Ca 807/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-08-2017

  ..., wyjątki w tym przedmiocie przewiduje natomiast art. 180 ust. 2 ustawy P.z.p. - jednakże przepis ten ogranicza prawo do korzystania z środków ochrony prawnej tylko ze względu na wartość zamówienia - a nie charakter postępowania. Niewątpliwie...

 • KIO 2155/16

  Orzeczenia KIO, 21-08-2017

  ...S.A. ze względu na brak wniesienia wadium na przedłużony okres związania ofertą. Podstawą wykluczenia obu tych wykonawców był art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz uznanie w kontekście art. 24 ust. 4 ich ofert za odrzucone. Skutkowało...

 • KIO 1576/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ... określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Ust. 2 art. 182 ustawy...

 • KIO 1386/17

  Orzeczenia KIO, 21-07-2017

  ... zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2; 7) odwołujący nie przesłał zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5. art...

 • KIO 1251/17

  Orzeczenia KIO, 17-07-2017

  ...art. 180 ust 5 Ustawy Pzp - w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp. Wykonawca otrzymał informację o wynikach konkursu w dniu 12 czerwca 2017... ze względu na ...

 • KIO 1373/17

  Orzeczenia KIO, 14-07-2017

  ... ze względu na ...że w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie dotyczy innych czynności, niż określone w art. 180 ust. 2. Zgodnie zaś z art. 180 ust. 2 Pzp, jeżeli wartość zamówienia...

 • KIO 1175/17

  Orzeczenia KIO, 05-07-2017

  ... roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, na podstawie art. 179 ust. 1 w zw. z art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, odwołanie złożył...

 • KIO 1113/17, KIO 1122/17, KIO 1125/17, KIO 1129/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ... sygn. akt KIO 1113/17 W dniu 2 czerwca 2017 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, na podstawie art. 180 ust. 1 w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dalej jako „Pzp...

 • KIO 1221/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ... dialogu konkurencyjnego o wartość zamówienia niższej od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Tym samym odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności enumeratywnie wskazanych w art. 180 ust. 2 pkt 1-6 Pzp...

 • KIO 1173/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ...ust. 2d ustawy i art. 30b ustawy oraz 14.1. SIWZ przez zaniechanie oceny oferty Fire Max Sp. z o.o. (dla części 1, 2 i 3 zamówienia) na podstawie 5 sprawdzonych informacji przedstawionych przez wykonawcę Fire Max Sp. z o.o.. Odwołujący wskazała, że wartość...

 • KIO 1200/17

  Orzeczenia KIO, 23-06-2017

  ...ORION NEXT Sp. z o.o. Zgodnie z postanowieniami art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1. wyboru...

 • KIO 1055/17

  Orzeczenia KIO, 07-06-2017

  ...art. 180 ust. 2«. Izba stwierdziła, że szacunkowa wartość rozpoznawanego zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust... korzystania z odwołania ze względu na kwalifikację wykonawcy na dalszej pozycji w ...

 • KIO 1032/17

  Orzeczenia KIO, 07-06-2017

  ... w związku z wyeliminowaniem instytucji protestu i wprowadziła przepis art. 180 ust. 2 Pzp, że jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1...

 • KIO 1012/17

  Orzeczenia KIO, 05-06-2017

  ... kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. Wskazany art. 180 ust. 2 ustawy Pzp stanowi, że jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone...

 • KIO 1006/17

  Orzeczenia KIO, 30-05-2017

  ...podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Tymczasem w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp była i jest mowa wyłącznie o tym, że odwołanie w postępowaniach podprogowych służy...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij