• KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...że naruszenie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp mogło mieć istotny wpływ na wynik prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wobec czego - działając na podstawie przepisów art. 192 ust. 2 i ust...Sp. o.o.; ze względu na podanie informacji wprowadzających ...

 • KIO 1/19, KIO 2/19

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  .... Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 611067-N-2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r...

 • KIO 2665/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... oferty niemożliwy do poprawienia na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Tym samym wystąpiła przesłanka odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy ze względu na błąd w treści oferty niemożliwy...

 • KIO 2603/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  ...2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej „ustawa Pzp”). Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W dniu 19 grudnia 2018... ze względu na ...na wstępie, iż zgodnie z treścią art. 180 ust...

 • KIO 2366/18, KIO 2374/18, KIO 2378/18, KIO 2379/18

  Orzeczenia KIO, 18-12-2018

  ...na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawa Pzp”. Wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust...lub osobom, które ze względu na swój zawód są ...

 • KIO 2281/18, KIO 2286/18, KIO 2291/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... na realizację zamówienia. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. Należy zauważyć, że art. 22d ust. 2...

 • KIO 2396/18

  Orzeczenia KIO, 07-12-2018

  ... specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. W orzecznictwie utrwalono pogląd, że niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, poza charakterem zasadniczym i nieusuwalnym (ze względu na zastrzeżenie art. 87 ust. 2 pkt 3...

 • KIO 2090/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ...w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo...

 • KIO 2095/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ...w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo...

 • KIO 2175/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13 lutego 2018 roku pod numerem 2018/S 030-064605. 22 października 2018 roku Odwołujący, działając na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy...

 • KIO 2128/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ... że wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp zamieścił ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, które ukazało się pod numerem S 134- 304915 w dniu 14 lipca 2018...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... z dnia 26 maja 2018 r. za numerem 2018/S 099- 226264. Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są usługi, jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -...

 • KIO 1872/18, KIO 1895/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ... art. 11 ust. 8 (art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp). Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia była wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp, zatem mając na względzie treść art. 180 ust. 2...

 • KIO 1865/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... treści oferty z SIWZ musi posiadać charakter zasadniczy i nieusuwalny, ze względu na zastrzeżenie obowiązku zamawiającego polegającego na poprawieniu oferty, zgodnie z brzmieniem art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. Rzeczona niezgodność oferty dotyczyć powinna...

 • KIO 1793/18, KIO 1820/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ... wykonana przez zamawiającego wadliwie, ponieważ oferty sklasyfikowane na miejscu 1 oraz 2 powinny zostać odrzucone a wykonawcy wykluczeni z postępowania. Dalej, odwołujący I wskazywał, że art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp należy interpretować zgodnie z...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... art. 192 ust. 2 ustawy Pzp, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględnia odwołanie w sytuacji, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Z ww. przepisu wynika, że...

 • KIO 1716/18

  Orzeczenia KIO, 11-09-2018

  ... na wniesienie odwołania (art.182 ust.1 pkt 1) oraz potwierdza wypełnienie obowiązku Odwołującego wskazanego przepisem art.180 ust.5 PZP. Wnosząc odwołanie Odwołujący stawia Zamawiającemu zarzut naruszenia zwłaszcza poniższych przepisów prawa: 1) art. 24...

 • KIO 1652/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... wnioski. Na zakończenie Odwołujący wskazał, że wartość przedmiotowego zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, tzw. kwoty europejskie. Konsekwencją tego, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy...

 • KIO 1586/18, KIO 1602/18, KIO 1603/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ...wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. W dniu 31 lipca 2018...na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp odrzucił ofertę Konsorcjum Enamor ze względu na nieusuwalną (w trybie art. 87 ust. 2...

 • KIO 1629/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp” zaskarżając czynności i zaniechania zamawiającego w wyżej opisanym postępowaniu o udzielenie zamówienia...

 • KIO 1613/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. Izba nie uwzględniła wniosku zamawiającego zawartego w odpowiedzi na odwołanie, obejmującego odrzucenie odwołania ze względu na przekazanie kopii odwołania przed...

 • KIO 1614/18

  Orzeczenia KIO, 30-08-2018

  ... Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej (art. 182 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 9 publicznych). W przypadku czynności zamawiającego, na które w świetle art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...oferty Odwołującego; 6. art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp poprzez zaniechanie poprawienia innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty; 7. art. 87 ust. 1 Pzp poprzez...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ..., i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki...

 • KIO 1075/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Izba dokonawszy oceny podniesionych w odwołaniu zarzutów biorąc pod uwagę stanowiska Stron przedstawione na rozprawie odwołanie oddaliła. Izba wskazuje, że na podstawie art. 191 ust. 2 ustawy wydając wyrok, Izba...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...2410.85.2017), zwane dalej: „postępowaniem”. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.... odbiornikami. Na uwzględnienie nie zasługuje również argument zamawiającego, że ze względu na zapisy PFU...

 • KIO 1059/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ... dnia 4 października 2017 r. za numerem 2017/S 190-389346. Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są usługi, jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo...

 • KIO 1049/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ...szczegółowe, liczące nieraz po kilkadziesiąt tomów, często podlegają odrzuceniu ze względu na drobne błędy w ich treści. Proponowany przepis art. 87 ust 2 pkt 3 w szczególności ma na celu umożliwienie poprawiania tego rodzaju błędów, które mogą pojawić się...

 • XVII AmA 55/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-05-2018

  ... art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że...

 • XVII AmA 53/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-05-2018

  ... art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij