• KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... z dnia 26 maja 2018 r. za numerem 2018/S 099- 226264. Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są usługi, jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -...

 • KIO 1872/18, KIO 1895/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ... art. 11 ust. 8 (art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp). Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia była wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp, zatem mając na względzie treść art. 180 ust. 2...

 • KIO 1865/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... treści oferty z SIWZ musi posiadać charakter zasadniczy i nieusuwalny, ze względu na zastrzeżenie obowiązku zamawiającego polegającego na poprawieniu oferty, zgodnie z brzmieniem art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. Rzeczona niezgodność oferty dotyczyć powinna...

 • KIO 1793/18, KIO 1820/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ... wykonana przez zamawiającego wadliwie, ponieważ oferty sklasyfikowane na miejscu 1 oraz 2 powinny zostać odrzucone a wykonawcy wykluczeni z postępowania. Dalej, odwołujący I wskazywał, że art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp należy interpretować zgodnie z...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... art. 192 ust. 2 ustawy Pzp, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględnia odwołanie w sytuacji, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Z ww. przepisu wynika, że...

 • KIO 1716/18

  Orzeczenia KIO, 11-09-2018

  ... na wniesienie odwołania (art.182 ust.1 pkt 1) oraz potwierdza wypełnienie obowiązku Odwołującego wskazanego przepisem art.180 ust.5 PZP. Wnosząc odwołanie Odwołujący stawia Zamawiającemu zarzut naruszenia zwłaszcza poniższych przepisów prawa: 1) art. 24...

 • KIO 1652/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... wnioski. Na zakończenie Odwołujący wskazał, że wartość przedmiotowego zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, tzw. kwoty europejskie. Konsekwencją tego, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy...

 • KIO 1586/18, KIO 1602/18, KIO 1603/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ...wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. W dniu 31 lipca 2018...na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp odrzucił ofertę Konsorcjum Enamor ze względu na nieusuwalną (w trybie art. 87 ust. 2...

 • KIO 1629/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp” zaskarżając czynności i zaniechania zamawiającego w wyżej opisanym postępowaniu o udzielenie zamówienia...

 • KIO 1613/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. Izba nie uwzględniła wniosku zamawiającego zawartego w odpowiedzi na odwołanie, obejmującego odrzucenie odwołania ze względu na przekazanie kopii odwołania przed...

 • KIO 1614/18

  Orzeczenia KIO, 30-08-2018

  ... Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej (art. 182 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 9 publicznych). W przypadku czynności zamawiającego, na które w świetle art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...oferty Odwołującego; 6. art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp poprzez zaniechanie poprawienia innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty; 7. art. 87 ust. 1 Pzp poprzez...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ..., i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki...

 • KIO 1075/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Izba dokonawszy oceny podniesionych w odwołaniu zarzutów biorąc pod uwagę stanowiska Stron przedstawione na rozprawie odwołanie oddaliła. Izba wskazuje, że na podstawie art. 191 ust. 2 ustawy wydając wyrok, Izba...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...2410.85.2017), zwane dalej: „postępowaniem”. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.... odbiornikami. Na uwzględnienie nie zasługuje również argument zamawiającego, że ze względu na zapisy PFU...

 • KIO 1059/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ... dnia 4 października 2017 r. za numerem 2017/S 190-389346. Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są usługi, jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo...

 • KIO 1049/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ...szczegółowe, liczące nieraz po kilkadziesiąt tomów, często podlegają odrzuceniu ze względu na drobne błędy w ich treści. Proponowany przepis art. 87 ust 2 pkt 3 w szczególności ma na celu umożliwienie poprawiania tego rodzaju błędów, które mogą pojawić się...

 • XVII AmA 55/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-05-2018

  ... art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że...

 • XVII AmA 53/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-05-2018

  ... art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że...

 • XVII AmA 54/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-05-2018

  ... art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że...

 • KIO 435/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ...niskiej ceny, każdy przypadek, ze względu na przedmiot zamówienia, sposób jego realizacji, wartość zamówienia oraz uwarunkowania danego rynku należy rozpatrywać indywidualnie (por. postanowienie Sądu Okręgowego z Poznania z dnia 17.01.2006 r., sygn. akt II...

 • KIO 408/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ... o wyjaśnienie treści siwz. Tym bardziej, że ze względu na wartość zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, wykonawca miał wystraczająco dużo czasu na dokładne i staranne zapoznanie się z treścią...

 • KIO 399/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ...postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28 listopada 2017 roku pod numerem 2017/S 228-475231. 1 marca 2018 roku Odwołujący, działając na podstawie art. 180 ust. 1 i 2 ustawy Prawo...

 • KIO 353/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ...Wartość ww. zamówienia jest niższa od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze...umorzeniu postępowania ze względu na uwzględnienie przez...

 • KIO 298/18

  Orzeczenia KIO, 06-03-2018

  ... wynik postepowania (art. 192 ust. 2 ustawy Pzp – „Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia”). Wynika to z faktu, że nakazanie przez...

 • KIO 1745/17, KIO 1746/17

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ... wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy brak jest możliwości skorzystania przez wykonawcę z instytucji samooczyszczenia. 19 Wydanego w innym państwie zakazu ubiegania się zamówienia publiczne nie można dezawuować ze względu na istniejące różnice...

 • KIO 213/18, KIO 217/18, KIO 223/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ... Konsorcjum Maxto na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 7 ustawy Pzp, który stanowi, że Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołujący nie przesłał zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5. Zamawiający podniósł, że termin na wniesienie...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...Postępowaniem”. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 28 marca 2017 r. pod nr 2017/S 061-114251...

 • KIO 2568/17, KIO 2597/17, KIO 2605/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... z art. 91 ust. 3a Pzp, jako ofertę zawierającą błąd w obliczeniu ceny. Zamawiający stwierdził, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku towarów i usług (Dz. U. 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.), ze względu na wartość tabletów...

 • KIO 2579/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... na opisaniu kryteriów oceny ofert. Zarzuty dotyczące opisu kryteriów oceny ofert zdecydowanie nie mieszczą się w katalogu art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. Biorąc pod uwagę wyżej poczynione spostrzeżenia, a także wartość szacunkową przedmiotowego zamówienia...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij