• KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... 3 Pzp wynika, że zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Izba uznała, że zamawiający przedstawił uzasadnienie faktyczne...

 • KIO 809/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... 3 Pzp) wprost zobowiązują zamawiającego - do niezwłocznego poinformowania wszystkich wykonawców o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. Gdyby zatem którakolwiek z dwóch ofert została odrzucona, to taką informację Zamawiający 8 musiałby przekazać...

 • KIO 823/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... w ten sposób przedmiot zamówienia otrzyma ofertę lub oferty na konkretny sprzęt, gdyż konkurencyjne oferty innych producentów zostaną odrzucone lub nie zostaną złożone z uwagi na niespełnienie tak opisanych wymogów SIWZ. Zgodnie z zapisami SIWZ podmiot...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  ..., EU:C:2012:617, pkt 21 i przytoczone tam orzecznictwo). 58      Podobnie instytucja zamawiająca nie ma obowiązku przedstawiania odrzuconemu oferentowi, na jego pisemny wniosek, pełnej kopii sprawozdania z oceny (wyrok z dnia 4 października 2012 r...

 • KIO 669/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  .... 1 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający 9 informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty. Przywołany przepis, stanowiący realizację zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... 1 Pzp. W związku z powyższym, w ocenie Konsorcjum Mostostal w odniesieniu do tego zarzutu odwołanie powinno zostać odrzucone na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 3 Pzp. Argumentacja w przedmiocie braku substratu zaskarżenia w zakresie zaniechania odtajnienia...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... kolejne oferty, które były podejrzewane o rażąco niską cenę, ale finalnie nie zostały odrzucone, odbiegały od średniej odpowiednio o 14,75% i 14,36% (Polaqua sp..., o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. ...

 • KIO 617/18, KIO 621/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... ww. specjalistów w cenie oferty, a następnie brak wskazania ich w wyjaśnieniach powoduje, że oferty Promost i ZDI powinny zostać odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. 29 W odpowiedzi na odwołanie z dnia 12...

 • KIO 678/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... oferty oraz informację o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania oraz których oferty zostały 9 odrzucone. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum Promost. Oferta odwołującego została odrzucona na podstawie art. 89...

 • KIO 551/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  .... 92 ust. 1 pkt 3 Pzp, który brzmi »Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o […] 13 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przy- padkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub...

 • KIO 612/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ..., dokonał wyboru oferty TECHNITEL, pomijając fakt, iż oferta TECHNITEL była niższa o 23.180,58 zł brutto od odrzuconej oferty Odwołującego z powodu rażąco niskiej ceny, a tylko Odwołujący miał możliwości do uzyskania szczególnych oszczędności w realizacji...

 • KIO 627/18, KIO 628/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... dotyczącego naruszenia art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, który nakazuje niezwłoczne poinformowanie wykonawców, których oferty zostały odrzucone, o powodach tego odrzucenia. Następnie Odwołujący podniósł, że pismem z 28 lutego 2018 r. był wezwany wyłącznie...

 • KIO 588/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... pod nazwą ELEKTRO- TECH A.N., 5. ponownego dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej bez uwzględniania oferty odrzuconej, 4 6. zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania odwoławczego. W uzasadnieniu odwołania Odwołujący...

 • KIO 535/18

  Orzeczenia KIO, 05-04-2018

  ...tylko wniosek - o zmowie przetargowej, zaś inne wnioski, inne możliwości uzasadnienia zaistniałych faktów muszą zostać odrzucone, jako sprzeczne z zasadami logiki i doświadczenia życiowego.” Twierdzenie o zawarciu zmowy przetargowej przez przystępującego z...

 • KIO 528/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ...Wykonawcę eWlNit Services Sp. z o. o. Wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z... dla organów administracji publicznej (Public Sector)." Wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy ...

 • KIO 494/18, KIO 501/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ... ust. 1 pkt 3 Pzp wymaga m.in. podania przez Zamawiającego informacji o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty. Podane przez Zamawiającego w piśmie z dnia 6.03.2018r. uzasadnienie wykluczenia Odwołującego jest szczegółowe...

 • KIO 500/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... ustalenie spełniania 23 przez odwołującego warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Odwołanie powinno zatem zostać odrzucone na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 5 pzp. Jednocześnie należy podkreślić, że ustawa pzp w żadnym miejscu...

 • KIO 454/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ..., informację Zamawiającego z dnia 28 lutego 2018 r. o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone (część 1,3,4,6). Skład orzekający Izby wziął pod uwagę także stanowiska i oświadczenia Stron i Uczestnika...

 • KIO 326/18, KIO 327/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  ... tokiem rozumowania Odwołującego, należałoby przyjąć, że wszystkie złożone oferty, w tym oferta odwołującego, powinny być odrzucone. Dla stwierdzenia niezgodności oferty z SIWZ, konieczne byłoby natomiast stwierdzenie, że którakolwiek z cen jednostkowych...

 • KIO 446/18

  Orzeczenia KIO, 21-03-2018

  ..., Odwołujący zostałby pozbawiony możliwości podważenia decyzji Zamawiającego w zakresie oceny pozostałych ofert, które powinny być odrzucone z postępowania. Zamawiający w ramach ponownej oceny ofert winien odrzucić ofertę Konsorcjum. W przeciwnym wypadku...

 • KIO 408/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ... ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności...

 • KIO 435/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ... o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z informacją o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz wykonawcach, których oferty zostały odrzucone w postępowaniu pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej Sól Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) z podziałem na...

 • KIO 382/18, KIO 383/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  .... Pozostałe zarzuty, wymienione w punktach a), b), d), e) i f), zostały przez Odwołującego się w całości odrzucone, jako niezgodne ze stanem faktycznym. Odwołujący się uznał wypowiedzenie za bezpodstawne i tym samym za nieskuteczne. Zaproponował negocjacje...

 • KIO 399/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ... doświadczenie. Zamawiający za pismami z dnia 21 lutego 2018 roku, poinformował o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z postępowania podając uzasadnienie swojej decyzji. W zakresie części 2: Wykonawca nie przestawił szczegółowej kalkulacji i...

 • KIO 359/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ...40% stanowi 78.076.600,00 zł. Oferta odwołującego jest jedyną ofertą w postępowaniu, gdyż pozostałe oferty zostały przez zamawiającego odrzucone. Jej cena wynosi 72.185.050, 59 zł. 15 lutego 2018 r. zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty...

 • KIO 353/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ... znaczenia jest także fakt, iż Odwołujący znalazł się na trzecim miejscu dlatego, że inne tańsze oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych. Bez wątpienia w przypadku uwzględniania wszystkich zarzutów odwołania, oferta Odwołującego mogłaby się znaleźć...

 • KIO 322/18

  Orzeczenia KIO, 08-03-2018

  ... zawierające opłaty proporcjonalne przekraczające tę wartość nie będę poddane ocenie, porównywane z innymi ofertami i zostaną odrzucone. W pkt 12 OWK Zamawiający wskazał warunki uznania oferty za niespełniającą wymagań Zamawiającego, skutkujące odrzuceniem...

 • KIO 354/18

  Orzeczenia KIO, 07-03-2018

  ...kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp. Skoro odwołanie zostało odrzucone kosztami postępowania należało obciążyć 20 odwołującego. Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca...

 • KIO 362/18

  Orzeczenia KIO, 07-03-2018

  ...5 do odwołania – „Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone” Odwołujący powziął wiedzę o czynności odrzucenia jego oferty na podstawie art... o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, zawierająca między innymi uzasadnienie prawne ...

 • KIO 325/18, KIO 331/18

  Orzeczenia KIO, 07-03-2018

  ... wspólnie z innym podmiotem, odwołanie nie mogło być uznane za skuteczne, jako wniesione przez podmiot nieuprawniony i powinno być odrzucone. Oddalając wniosek Izba uwzględniła treść pełnomocnictwa złożonego w ofercie z dnia 13.12.2017 r., w którego treści...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij