• XVII AmA 25/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-10-2018

  ... doświadczenia. Taki dokument przedstawił (...), który wykazał zdobycie doświadczenia w ramach konsorcjum z (...). Oferty zostały odrzucone przez zamawiającego jako czyny nieuczciwej konkurencji. Umowę podpisano z innym wykonawcą. W przetargu dotyczącym...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... świadczonych usług. W ocenie Odwołującego ceny te są cenami rażąco niskimi i oferty z taką ceną powinny zostać przez Zamawiającego odrzucone. Oferta Wykonawcy APN Oferta Wykonawcy APN zawiera w pozycji 1.2. i w pozycji 2.2. Formularza ofertowego 17 kwotę...

 • KIO 2045/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: […] wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...: podrozdział Viewing Capacity Trends. Z uwagi na powyższe oferty złożone przez Wykonawców Symmetry i Infonet powinny zostać odrzucone z postępowania z powodu niezgodności treści tych ofert z treścią SIWZ. Zarzuty techniczne dotyczące oferty DECSOFT...

 • KIO 1944/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...rażąco niską. W skali jednorazowego przejazdu zaniżenie wartości w stosunku do odrzuconej stawki wynosi 606 824 m 2 x 0,28 zł / ...niską. 9 W skali jednorazowego przejazdu zaniżenie wartości w stosunku do odrzuconej stawki wynosi 458 427,50 m2 x 0,29 zł / 100...

 • KIO 2015/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... oferty odwołującego, w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p., było prawidłowe. Natomiast poprawienie odrzuconej oferty doprowadziłoby do próby obejścia prawa i dokonania nieuprawnionych negocjacji dotyczących złożonej oferty, które są zakazane na kanwie...

 • KIO 2035/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...pierwotnego wyboru oferty najkorzystniejszej miał możliwość podnoszenia zarzutu w ww. zakresie. Dlatego odwołanie w ww. zakresie winno zostać odrzucone na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 18 gdyż formułowanie na tym etapie...

 • KIO 1939/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... popełnienia przez Zamawiającego naruszeń omówionych powyżej było doprowadzenie do sytuacji, w której cena jedynej nieodrzuconej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, i której nie mógł zwiększyć...

 • KIO 1911/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ... postępowaniu i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z..., i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu...

 • KIO 1872/18, KIO 1895/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ..., w ocenie Zamawiającego, jako przedwczesne i pozbawione podstawy prawnej, a tym samym odwołanie winno zostać odrzucone, jako niedopuszczalne. Dopiero wykluczenie Odwołującego z przetargu uprawniać będzie Odwołującego do złożenia odwołania. Z ostrożności...

 • KIO 1982/18, KIO 2001/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ... uzasadnienia wynika, że postępowanie zostało unieważnione z tej przyczyny, że w postępowaniu wpłynęły dwie oferty, które zostały odrzucone, a w związku z tym nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Z argumentacją Zamawiającego nie sposób się...

 • KIO 1920/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... 4 ustawy Pzp, wskazując, że zaoferował on cenę rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia. Dostrzec należało, cena oferty odrzuconej okazała się bardzo zbliżona do kwestionowanej ceny oferty wykonawcy Sorted sp. z o.o., a pomimo to zamawiający nawet...

 • KIO 1865/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ..., jak też i oferta przystępującego Koncept, winny być w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. odrzucone z postępowania, gdyż zarzuty odwołującego nie znalazły potwierdzenia w materiale dowodowym – uniwersalną, i przez to a priori eliminującą możliwość...

 • KIO 1890/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... rozwiązanie niż powieszenie na ścianie mają Państwo na myśli ???. Czy urządzenie które nie ma możliwości powieszenia zostanie odrzucone??? Odpowiedź13 Z uwagi na fakt; że urządzenia do oczyszczania powietrza montowane będą w żłobkach, przedszkolach oraz...

 • KIO 1929/18

  Orzeczenia KIO, 03-10-2018

  ...) art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp poprzez jego niezasadne zastosowanie i wykluczenie Odwołującego i uznaniu jej oferty jako odrzuconej oraz przepisów art. 6 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 ustawy Pzp poprzez brak wykazania zaistnienia podstaw do...

 • KIO 1873/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ... podlegać odwołaniu. Tymczasem fakt, że kandydat lub oferent dowiaduje się, że jego kandydatura lub oferta zostały odrzucone nie pozwala mu na skuteczne wniesienie odwołania. Takie informacje nie są wystarczające, aby umożliwić kandydatom lub oferentom...

 • KIO 1793/18, KIO 1820/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ...ponieważ oferty sklasyfikowane na miejscu 1 oraz 2 powinny zostać odrzucone a wykonawcy wykluczeni z postępowania. Dalej, odwołujący I wskazywał... o. o. S.K. i WASKO S.A. powinny zostać odrzucone. Sygn. akt: KIO 1820/18 W dniu 10 września 2018 roku wykonawca...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... oraz możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Oferty obu odwołujących zostały odrzucone a złożone przez nich wyjaśnienia odtajnione. Zamawiający wybrał także jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ...zakłóciło konkurencję w postępowaniu PN 7/2018 (podstawa prawna: 24 ust. 1 pkt 20 ustawy Pzp). Konsekwentnie obie oferty zostają odrzucone na podstawie 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu...

 • KIO 1716/18

  Orzeczenia KIO, 11-09-2018

  ....2410.1.2018.23BK/10231), stanowiące „Informację o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz których oferty zostały odrzucone” w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zarządzanie Kontraktem...

 • KIO 1652/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... jest przesłanką materialnoprawną co oznacza, iż odwołanie (w przypadku braku takiego interesu) nie zostaje przez Izbę odrzucone, postępowanie odwoławcze jest prowadzone, jednakże w przypadku braku istnienia interesu w uzyskaniu danego zamówienia (braku...

 • KIO 1707/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 16 3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub...

 • KIO 1651/18, KIO 1662/18

  Orzeczenia KIO, 05-09-2018

  ... z 07.08.2018 r. Zamawiający wskazał, że w prowadzonym postępowaniu złożono 6 ofert. Oferty złożone przez 5 wykonawców zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp z uwagi na ich niezgodność z SIWZ. Jeden wykonawca został wykluczony...

 • KIO 1586/18, KIO 1602/18, KIO 1603/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ...92 ust. 1 pkt 2 Pzp zamawiający zobowiązany jest do poinformowania wykonawców, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający nie dopełnił obowiązku polegającego na przedstawieniu podstawy faktycznej odrzucenia oferty...

 • KIO 1629/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... zawiera następującą argumentację formalną i prawną. 1, W ocenie Zamawiającego, odwołanie powinno zostać pozostawione bez rozpoznania lub odrzucone na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 2 jako wniesione przez podmiot nieuprawniony. Powyższe wynika z faktu...

 • KIO 1613/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... argumentacji zamawiającego w tym zakresie, o jego oddalenie jako bezzasadnego. W zakresie w jakim twierdził, że niniejsze odwołanie winno być odrzucone w oparciu o przesłankę opisaną w art. 189 ust. 2 pkt 7 ustawy Pzp podnosił, że w dniu 10 sierpnia...

 • KIO 1625/18

  Orzeczenia KIO, 30-08-2018

  ... zamawiającego tj. 7 200 obr/ min., co wynika z treści pisma zamawiającego – informacji o wykonawcach których oferty zostały odrzucone. Z powyższych względów Izba uznała, że zamawiający, w sposób nieprawidłowy, zastosował przepis art. 89 ust. 1 pkt 2...

 • KIO 1614/18

  Orzeczenia KIO, 30-08-2018

  ... r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać 6 zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia powinno zostać odrzucone, gdyż zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych, bowiem termin ten upłynął 4...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... o sygn. akt: KIO 911/18”. Jednocześnie, NMG SA zostało także odrzucone dodatkowo na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 Pzp. W ... do złożenia odwołań. Oferty obu Odwołujących zostały odrzucone przez Zamawiającego przed wyborem oferty najkorzystniejszej i nie...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje wszystkich wykonawców o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, podając przy tym uzasadnienie prawne. Wskazuje się, że ww. informacja powinna mieć charakter...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij