• KIO 213/18, KIO 217/18, KIO 223/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ..., a odwołanie ukierunkowane jest na dodatkowe zakwestionowanie ofert pozostałych wykonawców, które to oferty już zostały odrzucone, w związku z czym wykonawca nie jest w stanie wykazać chociażby potencjalnej szkody. Rozstrzygając tę kwestię...

 • KIO 205/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ...należy wskazać, że Zamawiający nie wskazał żadnej podstawy prawnej, w oparciu o którą odwołanie powinno zostać odrzucone. Ponadto Odwołujący wyraźnie w treści odwołania wskazał, że odwołanie dotyczy czynności przeprowadzonych przez Zamawiającego testów, (w...

 • KIO 219/18, KIO 229/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... wykluczeni, a pkt 3 tegoż przepisu zobowiązuje Zamawiającego do poinformowania o wykonawcach których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne dokonanej czynności. Norma ta stanowi wyraz realizacji...

 • KIO 155/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... Zamawiający wskazał, iż nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Zgodnie z punktem 8.1. SIWZ do oferty, w celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu...

 • KIO 190/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ... r., czyli do dnia następnego po wymaganym. Również zamawiający powinien wykazać, że w badanym dniu nie zostały odrzucone żadne maile przez serwer zamawiającego i skierowane automatycznie np. do tzw. spamów. Ponadto Izba stwierdza, że obecnie obowiązujące...

 • KIO 175/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ...uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, przez nieuprawnione niekorzystne traktowanie Wykonawców, których oferty powinny zostać odrzucone, a w konsekwencji wybór oferty najkorzystniejszej w sposób sprzeczny z przepisami Pzp. Odwołujący wniósł...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...I, Wykonawcy L oraz wykonawcy ECM Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Wykonawca E”) powinny zostać odrzucone. W piśmie wskazano szczegółowo okoliczności wskazujące na zaistnienie podstaw odrzucenia. 14 grudnia 2017 r. Zamawiający przesłał informację...

 • KIO 72/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...tym zakresie, zostało wniesione w ustawowym terminie i podlegało merytorycznej ocenie Izby. Przystępując do rozpoznania odwołania, w części nieodrzuconej, Izba zobowiązana była do oceny wypełnienia materialnoprawnych przesłanek z art. 179 ust. 1 p.z.p., co...

 • KIO 70/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...poprzez jego niezasadne zastosowanie i wykluczenie wykonawcy LubCom sp. z o.o. i uznaniu jej oferty jako odrzuconej. Podnosząc powyższe odwołujący wniósł o: a) unieważnienie zaskarżonej czynności zamawiającego polegającej na wykluczeniu spółki LubCom sp. z...

 • KIO 93/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ....01.2018 r. (art. 186 ust. 1 Pzp). Zamawiający wniósł o odrzucenie odwołania, a jeżeli odwołanie nie zostanie odrzucone to zamawiający wniósł o oddalenie odwołania. Ponadto zamawiający wniósł o ewentualna oddalenie odwołania. Po przeprowadzeniu rozprawy z...

 • KIO 96/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ...udziału w aukcji elektronicznej wykonawców, którzy w jego ocenie powinni podlegać wykluczeniu i/lub ich oferty powinny być odrzucone. Z uwagi na konsekwencje wynikające z prowadzenia aukcji, która ma doprowadzić do wskazania oferty najkorzystniejszej, jaką...

 • KIO 60/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ... - unieważnienie aukcji elektronicznej i ponowne przyprowadzenie aukcji elektronicznej z udziałem wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone, w tym z udziałem Odwołującego. W dniu 15 stycznia 2018 r. Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty...

 • KIO 3/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ...na uwzględnienie. Izba stwierdza, że ze względu na konieczność wykluczenia obecnego odwołującego i potraktowania oferty tego wykonawcy jako odrzuconej (o czym wyżej) nie może zostać ta oferta wybrana jako najkorzystniejsza. Ponadto ze względu na brak ofert...

 • KIO 25/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... i równego traktowania wykonawców, poprzez nieuprawnione niekorzystne traktowanie Wykonawców, których oferty powinny zostać odrzucone, a w konsekwencji wybór oferty najkorzystniejszej sprzecznie z przepisami ustawy PZP; Wobec powyższego Odwołujący...

 • KIO 2731/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Informację o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, oraz których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia ofert, zamawiający przekazał wykonawcom biorącym udział w postępowaniu w dniu 22 grudnia 2017 roku drogą...

 • KIO 2710/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... ofert złożonych przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania i spośród ofert, które nie zostały odrzucone przez Zamawiającego oferta nr 9 spełnia te warunki oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów w powyższych kryteriach...

 • KIO 2703/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ...pkt 3 ustawy Pzp zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania wszystkich wykonawców o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, a także o powodach odrzucenia oferty. Odwołujący treść swojego zarzutu w zakresie ww. przepisu buduje wokół...

 • KIO 2690/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ... „Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 1) (…), 2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku...

 • KIO 2669/17, KIO 2670/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ... zostanie oferta Virtual, nie znajduje oparcia w stanie faktycznym sprawy. Oferty Odwołujących Virtual i Planeta zostały odrzucone z różnych przyczyn i różne są zarzuty odwołań wniesionych przez tych wykonawców. Odwołania połączone do wspólnego rozpoznania...

 • KIO 2683/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ..., czy wszystkie oferty będą podlegać ocenie, jako że niektóre mogą podlegać odrzuceniu lub zostać uznane za odrzucone. Skład orzekający zauważa, że w żadnym miejscu odwołania odwołujący nie wskazał na niejednoznaczność czy niezrozumiały charakter...

 • KIO 2649/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  ... ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, postanowienia SIWZ oraz treść ofert wykonawców Galaxy i EIP - ich oferty powinny zostać odrzucone. Zauważył, iż treść ofert wykonawców Galaxy i EIP była identyczna, w związku z czym podniósł, że argumentacja dotyczyć będzie w...

 • KIO 2678/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... Zamawiającego o wyniku postępowania, o wyborze oferty najkorzystniejszej, ewentualnie o wykonawcach wykluczonych i tym, które oferty zostały odrzucone, będzie znana ocena Zamawiającego oferty Wykonawcy Polska Ekologia sp. z o.o., w tym także w oparciu...

 • KIO 2653/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności...

 • KIO 2609/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej 22 (pkt 1); wykonawcach, którzy zostali wykluczeni (pkt 2); wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności...

 • C-677/15 P

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  ...2 akapit pierwszy rozporządzenia finansowego zamawiający powiadamia wszystkich kandydatów lub oferentów, których wnioski lub oferty zostały odrzucone, o podstawach podjęcia decyzji, a także wszystkich oferentów, których oferty zostały dopuszczone i którzy...

 • KIO 2568/17, KIO 2597/17, KIO 2605/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności...

 • KIO 2559/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ... 29 listopada 2017 roku Zamawiający ogłosił wyniki postępowania, wskazując, że oferty Odwołującego oraz Pestokil B. K. zostały odrzucone na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp jako zawierające rażąco niską cenę. W przypadku oferty Odwołującego Zamawiający...

 • KIO 2470/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... są niezgodne z ust. 3 Rozdziału XIV SIWZ i zawierają błąd w obliczeniu ceny. W konsekwencji, oferty te powinny zostać odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 PZP. Czyn nieuczciwej konkurencji Zdaniem Odwołującego, opisane powyżej działania można...

 • KIO 2612/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy, Zamawiający niezwłocznie informuje wszystkich wykonawców o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty (...). Na gruncie tego przepisu przyjmuje się, że 5 Zamawiający zobowiązany jest przedstawić...

 • KIO 2579/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... odległość dowozu posiłków w km od miejsca ich przygotowywania do siedziby Zamawiającego powyżej 50 km zostaną odrzucone. Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje: Odwołanie podlega odrzuceniu na podstawie art. 189 ust...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij