• T-182/15

  Orzeczenia ETS, 09-04-2019

  ... z tego względu nie spełniały już wymogów technicznych przewidzianych w specyfikacji i w związku z tym musiały zostać odrzucone. 72      Tak więc każda z dwóch podstaw przywołanych przez Parlament w zaskarżonych decyzjach uzasadnia sama w sobie odrzucenie...

 • KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ...jak odwołujący 12 w ramach niniejszego postępowania (tj. skan dokumentu opatrzony podpisem elektronicznym). Oferty te nie zostały odrzucone przez zamawiającego w trakcie ich badania. Z uwagi na powyższe, zdaniem odwołującego, brak było podstaw do przyjęcia...

 • KIO 203/19

  Orzeczenia KIO, 19-02-2019

  ... Pzp, zgodnie z którym Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku...

 • KIO 119/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ..., w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wobec powyższego ww. oferty powinny zostać odrzucone jako niezgodne z ustawą Pzp, gdyż zostały sporządzone bez zachowanie wymaganej pod rygorem nieważności formy. Oferta...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... badania i oceny ofert sześciu z siedmiu wykonawców zostało przez zamawiającego wykluczonych z postępowania a ich oferty zostały odrzucone. W konsekwencji powyższych czynności zamawiającego pozostałą ważną ofertę, której cena wynosi 16 443 084,03 złotych...

 • KIO 2658/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... u Odwołującego). Odwołujący nie dysponuje wiedzą w jaki sposób uczestnicy postępowania, których oferty nie zostały odrzucone podpisali formularz ofertowy. Prawdopodobnie wydrukowali oni formularz ofertowy, podpisali go zgodnie z zasadami reprezentacji...

 • KIO 1/19, KIO 2/19

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... powyższe na uwadze, zarówno oferta wybrana jako najkorzystniejsza, jak też oferta Techbud Sp. z o.o. powinny zostać odrzucone na podstawie art, 24 ust. 2 Pzp, gdyż pomimo wezwania przez Zamawiającego, nie potwierdziły te firmy spełnienia wymagań opisanych...

 • KIO 2606/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... zbożowo-ryżowych 5%, to w konsekwencji oferty, w których cena obliczona została z zastosowaniem innych stawek winny być przez zamawiającego odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Skład orzekający Izby podkreśla, odwołując się do uchwały...

 • KIO 2665/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp stanowi, iż zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub...

 • KIO 2591/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ... art. 92 ust. 1 pkt 2 PZP Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania wykonawców, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne. W ocenie Odwołującego, Zamawiający, co było wielokrotnie podnoszone we wcześniejszych fragmentach...

 • KIO 2619/18

  Orzeczenia KIO, 07-01-2019

  ...art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako niezgodnej z treścią SIWZ i nieuwzględnianie oferty Budimex jako odrzuconej w ocenie ofert ostatecznych, względnie: nakazanie ponownej weryfikacji punktacji przyznanej za ofertę Budimex oraz ofertę Odwołującego w ramach...

 • KIO 2603/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  ... art. 7 ust. 1 tej ustawy. Niewątpliwie sytuacja, w której zamawiający na równi traktuje oferty, które winny zostać odrzucone, jak i oferty sporządzone w sposób prawidłowy, stanowi naruszenie zasady równego traktowania wykonawców określoną w art. 7 ust. 1...

 • KIO 2592/18

  Orzeczenia KIO, 02-01-2019

  ...2018 r. zamawiający poinformował wykonawców o odrzuceniu ofert WhyNotTravel oraz Top Podróże. Zamawiający wskazał w szczególności: „Oferty w/w Wykonawców zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) i 4) w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, ponieważ...

 • KIO 2533/18

  Orzeczenia KIO, 27-12-2018

  ....in. że Odwołujący nie wykazał interesu prawnego będącego podstawą do wniesienia odwołania, tym samym odwołanie powinno zostać odrzucone. Nadto Przystępujący zauważył, że Odwołujący argumentując interes prawny we wniesieniu Odwołania odniósł się do zdarzeń...

 • KIO 2516/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... wpływ również na cenę końcową oferty czyniąc ją nierealną. Z uwagi na powyższe, oferty wykonawców NETIA oraz INFOMEX winny zostać odrzucone z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp z uwagi na to, że zawierają rażąco niski...

 • KIO 2547/18

  Orzeczenia KIO, 20-12-2018

  ... ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności...

 • KIO 2366/18, KIO 2374/18, KIO 2378/18, KIO 2379/18

  Orzeczenia KIO, 18-12-2018

  ... informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których ...zł oraz 1,23 zł, które to oferty zostały odrzucone). 3.11. W pierwszej kolejności należy odnieść się do...

 • KIO 2520/18

  Orzeczenia KIO, 17-12-2018

  ...dniu 3.12.2018 r. rozstrzygnął. W przetargu wpłynęły 4 oferty gdzie w wyniku ich oceny dwie oferty zostały odrzucone, natomiast oferta odwołującego została sklasyfikowana na 2 miejscu. Zamawiający zaniechał odrzucenia ofert Al Due sklasyfikowanej na poz. 1...

 • KIO 2489/18

  Orzeczenia KIO, 13-12-2018

  ... czynność wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietu nr 1; 2) ponownie ocenić oferty w zakresie Pakietu nr 1, z wyłączeniem odrzuconej oferty Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.; 3) odrzucić ofertę wykonawcy IMC Impomed Centrum S.A. na podstawie...

 • KIO 2281/18, KIO 2286/18, KIO 2291/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ..., jak również manipulować tymże wynikiem, dopuścili się czynu nieuczciwej konkurencji i złożone przez nich oferty powinny zostać odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp. Działanie podmiotu trzeciego udostępniającego swoje zasoby trzem...

 • KIO 1287/18, KIO 1290/18, KIO 1297/18, KIO 1301/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... czasów i przebiegów pomiędzy poziomami utrzymania, co oznacza, że oferty tych wykonawców, jako niezgodne z SIWZ powinny zostać odrzucone. Odwołujący 1 ponadto zauważył, że operator taki jak Zamawiający, co do zasady, dąży do jak najbardziej efektywnego...

 • KIO 2450/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... Pomiarowej MERATRONIK SA z postępowania w zakresie cz. III i cz. IV i uznanie złożonych przez niego ofert za odrzucone; 3) wezwania Odwołującego w trybie art. 26 ust. 1 Pzp jako kolejnego wykonawcy do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających...

 • KIO 2396/18

  Orzeczenia KIO, 07-12-2018

  .... Oferty, które zostały przez Zamawiającego ocenione jako najkorzystniejsze w częściach 1, 2 i 3 powinny zostać odrzucone, a wykonawca, który je złożył, powinien zostać wykluczony z postępowania. Uwzględnienie odwołania spowoduje, że oferta Odwołującego...

 • KIO 2438/18

  Orzeczenia KIO, 07-12-2018

  ...objęta jest czynność odrzucenia oferty Odwołującego, zmierza faktycznie do wzruszenia wyniku postępowania ustalonego z pominięciem oferty odrzuconej. Tym samy Izba uznała, iż okoliczności podniesione w podstawie zarzutów wskazują, iż uzasadnionym stało się...

 • KIO 2416/18

  Orzeczenia KIO, 04-12-2018

  ... będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najwyżej ocenioną spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczeń. Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania...

 • KIO 2386/18

  Orzeczenia KIO, 03-12-2018

  ... ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty. Przywołany przepis, stanowiący realizację zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...

 • KIO 2343/18

  Orzeczenia KIO, 30-11-2018

  ...EURO-LIGHT Sp. z o.o., na drugim miejscu uplasowała się oferta Odwołującego, zaś pozostałe cztery złożone oferty zostały odrzucone. Odwołujący nie zgodził się z decyzją Zamawiającego skutkującą dokonaniem wyboru oferty EURO-LIGHT Sp. z o.o., która, zdaniem...

 • KIO 2320/18

  Orzeczenia KIO, 28-11-2018

  ... Odwołującego oferty wykonawców, którzy dokonali kalkulacji ceny zamówienia w oparciu o 23% stawkę VAT, winny zostać przez Zamawiającego odrzucone na podstawie art 89 ust. 2 pkt 6 pzp jako zawierające błędy w obliczeniu ceny. Zamawiający przesłał odpowiedź...

 • KIO 2211/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... do części 3, 14 i 20, 3. unieważnienie czynności uznania ofert Odwołującego, co do części 3, 14 i 20 za odrzucone, 4. powtórzenia czynności badania ofert w ramach części 3, 14 i 20, 5. wybór ofert PRO.PL A.H. jako...

 • KIO 2357/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij