• KIO 1940/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...oferty przystępujących K. i F. nie wynika fakt zaoferowania powyższych produktów, a w konsekwencji oferty tych wykonawców powinny zostać odrzucone w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Względnie, wykonawcy powinni zostać wezwani do złożenia wyjaśnień w...

 • KIO 1981/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... do jego odrzucenia. Izba nie przyjęła wniosku i argumentacji Zamawiającego przedstawionej dopiero na rozprawie, że odwołanie powinno zostać odrzucone, bowiem w sprawie nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy na podstawie przepisu art.189 ust.2 pkt...

 • KIO 1875/17, KIO 1877/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ..., że w badanych pozycjach rozliczeniowych występowały ceny jednostkowe, które w przypadku oferty Skanska były niższe od cen z oferty odrzuconej. Fakt, że w ofercie Skanska występują ceny jednostkowe, które są niższe niż w innych ofertach, w tym w ofercie...

 • KIO 1882/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... podlegać odwołaniu. Tymczasem fakt, że kandydat lub oferent dowiaduje się, że jego kandydatura lub oferta zostały odrzucone nie pozwala mu na skuteczne wniesienie odwołania. Takie informacje nie są wystarczające, aby umożliwić kandydatom lub oferentom...

 • KIO 1893/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ... w załączonych do SIWZ wzorach. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone. W „Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularz oferty – Formularz cenowy” dla zadania 1. Sygn. akt KIO 1893/17 5 w ust...

 • KIO 1858/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ... uwzględnić treść przepisu art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp nakazującego powiadomienie o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Czynność odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art. 89...

 • KIO 1805/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ...sierpnia 2017 r. o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wskazując uzasadnienie prawne i faktyczne. Oferta złożona przez ....A. oraz A. P. Sp. z o.o. zostały odrzucone na podanej powyżej podstawie to Zamawiający nie badał już ofert złożonych przez...

 • KIO 1782/17

  Orzeczenia KIO, 13-09-2017

  ... dobę. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp, Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub...

 • KIO 1613/17

  Orzeczenia KIO, 12-09-2017

  ... Atos, Decsoft i Engave to wykonawcy ci nie przedłużyli terminu związania ofertą, ich oferty straciły ważność, więc nie mogły zostać odrzucone na podst. art. 89 ust 1. pkt 2 9 (niezgodność treści oferty z zapisami SIWZ). Natomiast co do ofert dwóch...

 • KIO 1726/17

  Orzeczenia KIO, 05-09-2017

  ... w wyniku 18 domniemanego naruszenia. Oferty zarówno wykonawcy N. I.. jak i R. P. zostały odrzucone z postępowania z powodu nieprzedłużenia ważności (niezłożenia nowych) dokumentów wadialnych, co spowodowało unieważnienie postępowania. Przystępujący nie...

 • KIO 1794/17

  Orzeczenia KIO, 04-09-2017

  ... niezaliczające się do tego grona, uznane muszą zostać za nieuprawnione do wniesienia odwołania, a wniesione przez nie odwołanie musi zostać odrzucone na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp. Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy Pzp przez wykonawcę...

 • KIO 1756/17

  Orzeczenia KIO, 04-09-2017

  ...sprawa. W obu sprawach wykonawcy również nie wskazali firm podwykonawców, a ich oferty z tego powodu zostały niesłusznie odrzucone. W obu sprawach KIO przychyliła sie do argumentacji wykonawców, która to argumentacja została powołana w niniejszym odwołaniu...

 • KIO 1632/17, KIO 1662/17

  Orzeczenia KIO, 01-09-2017

  ...złożonego przez A. Sp. z o.o. wraz z załącznikami do niego oraz uzasadnienia informacji o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone - w całości. Zgodnie z treścią art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, protokół wraz z załącznikami jest jawny...

 • KIO 1720/17

  Orzeczenia KIO, 01-09-2017

  ... odwołania, stosownie do art. 179 ust. 1 Pzp. Izba wzięła pod uwagę, że pozostali wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, nie wnieśli odwołań, wobec czego oferta Odwołującego, pomimo, że pod względem kryteriów oceny ofert, jest na czwartej pozycji...

 • KIO 1697/17

  Orzeczenia KIO, 28-08-2017

  ... ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności...

 • IX Ca 807/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-08-2017

  ... wniesionego przez wykonawcę (...) sp. z o.o. z siedzibą w Ł., podczas, gdy odwołanie to winno zostać przez Izbę odrzucone, a to z tego względu, że przepis art. 138o ustawy p.z.p., na podstawie którego zamawiający prowadził przedmiotowe postępowanie...

 • KIO 1647/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ... o okolicznościach wskazanych w pkt 1-7, a zatem o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, lub o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, jednakże z przepisu tego nie wynika, że taka ocena ma być dokonana w tym samym czasie w stosunku do każdej...

 • KIO 1668/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ..., nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne...

 • KIO 1627/17

  Orzeczenia KIO, 23-08-2017

  ...z art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty. Skoro więc w pierwszym miesiącu po otwarciu ofert odwołujący nie otrzymał informacji, iż oferta...

 • KIO 1644/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ... w formularzu ofertowym nie 6 stanowiła podstawy do rozliczenia połowy wartości inwestycji pozostali dwaj Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone z uwagi na podanie w ostatnim etapie w tabeli w formularzu ofertowym wartości mniejszej niż 10%, podanej...

 • KIO 1658/17

  Orzeczenia KIO, 21-08-2017

  ... złożone przez firmę ZETO -ŚWIDNICA Sp. z o.o, jak i KONCEPT Sp. z o.o. zostały prawidłowo odrzucone przez Zamawiającego podczas badania ofert. Załącznik: Wydruk z dokumentacji technicznej producenta biblioteki taśmowej. Izba postanowiła dopuścić wykonawcę...

 • KIO 2155/16

  Orzeczenia KIO, 21-08-2017

  ...., Ferroser Infraestructuras S.A. z uwagi na upływ terminu związania ich ofertami, a tym samym brak uznania ich ofert za odrzucone na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, względnie naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo...

 • KIO 1687/17

  Orzeczenia KIO, 17-08-2017

  ... ofertom w każdym kryterium oceny ofert łączną punktację, 2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 8 3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności...

 • KIO 1617/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ... przypadku dochodzi do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, polegające na pozbawieniu wykonawcy odrzuconego możliwości skutecznego wnoszenia odwołania. W przesłanej 14 sierpnia 2017 r. odpowiedzi na odwołanie Zamawiający...

 • KIO 1576/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ... w swej istocie odnoszą się do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i z tych względów odwołanie powinno zostać odrzucone jako spóźnione. Zgodnie z art. 182 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu...

 • KIO 1512/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  .... Izba ustaliła, że 1 czerwca 2017 r. Odwołującemu zostało doręczone pismo pn. „Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz powodach odrzucenia ofert” (nr VI/6881/17), w którym Zamawiający – działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3...

 • KIO 1543/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ... specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy czym oczywiste jest, że wybór ten może zostać dokonany jedynie spośród ofert, które nie zostały odrzucone na podstawie jednej z przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp. Ponadto z art. 7 ust. 1...

 • KIO 1553/17, KIO 1555/17

  Orzeczenia KIO, 10-08-2017

  ... samym urządzeniu, a także z ustalenia, że we wcześniejszym postępowaniu członkowie dwóch konsorcjów, których oferty zostały odrzucone złożyli wspólną ofertę. Według Zamawiającego taki kształt konsorcjów mógł mieć na celu manipulowanie ceną, by nie doszło...

 • KIO 1567/17

  Orzeczenia KIO, 07-08-2017

  ... ofertom w każdym kryterium oceny ofert łączną punktację, 2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności...

 • KIO 1405/17

  Orzeczenia KIO, 01-08-2017

  ... odwołującego została odrzucona jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozostałe oferty zostały odrzucone z uwagi na nieprzedłużenie przez wykonawców terminu związania ofertą. Na posiedzeniu zamawiający złożył oświadczenie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij