• KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje wszystkich wykonawców o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, podając przy tym uzasadnienie prawne. Wskazuje się, że ww. informacja powinna mieć charakter...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ..., co do realności ceny dokonać jej badania. Podniósł, że oferty odwołującego w częściach III i IV zostały odrzucone z tych samych powodów, a odwołujący tej czynności nie kwestionował. Odnośnie tabel zaprezentowanych przez odwołującego w odwołaniu...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... 3 Pzp wynika, że zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Izba uznała, że zamawiający przedstawił uzasadnienie faktyczne...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ... również preferuje rozwiązania DELL oraz pozornie dopuszcza rozwiązania FUJITSU, które zgodnie z wyrokiem Izby zostały odrzucone przez Zamawiającego. Wywodzi, że w konsekwencji każdy wykonawca, który zaoferuje rozwiązania w/w koncernów, w szczególności...

 • KIO 809/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... 3 Pzp) wprost zobowiązują zamawiającego - do niezwłocznego poinformowania wszystkich wykonawców o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. Gdyby zatem którakolwiek z dwóch ofert została odrzucona, to taką informację Zamawiający 8 musiałby przekazać...

 • KIO 864/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... pzp, a jedynie że cena Oferenta odbiega od średniej arytmetycznej obliczonej nota bene z uwzględnieniem wartości oferty odrzuconej z uwagi na błędy w obliczeniu ceny. Zakwestionowano natomiast jedynie część cen jednostkowych, które - jakkolwiek obliczone...

 • KIO 903/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... posiedzeniu przystępujący złożył Pismo przystępującego z dnia 21 maja 2018 roku, podnosząc, że odwołanie winno zostać odrzucone, ponieważ zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony. Na posiedzeniu odwołujący oświadczył, że cofa odwołanie. Ze względu na...

 • KIO 876/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...z uwagi na to, że zostały złożone tylko dwie oferty ze znacznie odbiegającymi od siebie cenami, a cena oferty odrzuconej przez Zamawiającego przekraczała kwotę, którą zamierzał on przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, biorąc dodatkowo pod uwagę, że...

 • KIO 823/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... w ten sposób przedmiot zamówienia otrzyma ofertę lub oferty na konkretny sprzęt, gdyż konkurencyjne oferty innych producentów zostaną odrzucone lub nie zostaną złożone z uwagi na niespełnienie tak opisanych wymogów SIWZ. Zgodnie z zapisami SIWZ podmiot...

 • KIO 802/18, KIO 803/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ..., że został poinformowany przez Zamawiającego o wyborze oferty najkorzystniejszej i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. Jako powód odrzucenia oferty Odwołującego Zamawiający wskazał niezgodność oferty Odwołującego z siwz. Wbrew twierdzeniom...

 • KIO 840/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ..., a złożono tylko dwie oferty oraz w kwestii, czy warunkiem koniecznym do wniesienia odwołania przez wykonawcę odrzuconego jest wniesie środka odwoławczego do sądu powszechnego podważającego decyzję o uznaniu oferty za odrzuconą, Izba stwierdziła, że...

 • KIO 859/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... ustawy Pzp, a ich oferty, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, winny być traktowane jak oferty odrzucone. Uzupełnił, że zgodnie z brzmieniem przepisu art. 91a ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przeprowadza aukcję elektroniczną, jeśli złożono co...

 • KIO 883/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ...art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp, zgodnie z którym Zamawiający ma obowiązek poinformować wykonawców, których oferty zostały odrzucone o powodach odrzucenia oferty: Odwołujący podsumował, że szczegółowo wykazane powyżej naruszenie przez Zamawiającego art. 89 ust. 1...

 • KIO 827/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... Wykazy Płatności w sposób niezgodny z SIWZ i zawierający błędy w obliczeniu ceny, stąd ich oferty winny zostać odrzucone. Sąd Okręgowy w Szczecinie, rozpoznając skargi konsorcjum Astaldi oraz konsorcjum ToTo, doszedł do przekonania, że „w sytuacji, gdy...

 • KIO 831/18

  Orzeczenia KIO, 15-05-2018

  ... zaś do art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub...

 • KIO 813/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności...

 • KIO 796/18

  Orzeczenia KIO, 09-05-2018

  .... Liczba punktów przyznanych ofertom wszystkich wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania lub których oferty nie zostały odrzucone przez Zamawiającego, w kryterium gwarancja wynosi 24, zaś w kryterium jakość – 16. Oznacza to, iż ocena ofert...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  ..., EU:C:2012:617, pkt 21 i przytoczone tam orzecznictwo). 58      Podobnie instytucja zamawiająca nie ma obowiązku przedstawiania odrzuconemu oferentowi, na jego pisemny wniosek, pełnej kopii sprawozdania z oceny (wyrok z dnia 4 października 2012 r...

 • KIO 753/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ..., ale oferty znajdujące się na pozycjach nr 1-3 powinny zostać odrzucone. Przesłanka materialnoprawna z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp ... na to, że ich treść jest niezgodna z treścią SIWZ powinny zostać odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W ...

 • KIO 669/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  .... 1 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający 9 informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty. Przywołany przepis, stanowiący realizację zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... 1 Pzp. W związku z powyższym, w ocenie Konsorcjum Mostostal w odniesieniu do tego zarzutu odwołanie powinno zostać odrzucone na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 3 Pzp. Argumentacja w przedmiocie braku substratu zaskarżenia w zakresie zaniechania odtajnienia...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... kolejne oferty, które były podejrzewane o rażąco niską cenę, ale finalnie nie zostały odrzucone, odbiegały od średniej odpowiednio o 14,75% i 14,36% (Polaqua sp..., o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. ...

 • KIO 617/18, KIO 621/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... ww. specjalistów w cenie oferty, a następnie brak wskazania ich w wyjaśnieniach powoduje, że oferty Promost i ZDI powinny zostać odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. 29 W odpowiedzi na odwołanie z dnia 12...

 • KIO 678/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... oferty oraz informację o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania oraz których oferty zostały 9 odrzucone. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum Promost. Oferta odwołującego została odrzucona na podstawie art. 89...

 • KIO 551/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  .... 92 ust. 1 pkt 3 Pzp, który brzmi »Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o […] 13 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przy- padkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub...

 • KIO 627/18, KIO 628/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... dotyczącego naruszenia art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, który nakazuje niezwłoczne poinformowanie wykonawców, których oferty zostały odrzucone, o powodach tego odrzucenia. Następnie Odwołujący podniósł, że pismem z 28 lutego 2018 r. był wezwany wyłącznie...

 • KIO 612/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ..., dokonał wyboru oferty TECHNITEL, pomijając fakt, iż oferta TECHNITEL była niższa o 23.180,58 zł brutto od odrzuconej oferty Odwołującego z powodu rażąco niskiej ceny, a tylko Odwołujący miał możliwości do uzyskania szczególnych oszczędności w realizacji...

 • KIO 588/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... pod nazwą ELEKTRO- TECH A.N., 5. ponownego dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej bez uwzględniania oferty odrzuconej, 4 6. zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania odwoławczego. W uzasadnieniu odwołania Odwołujący...

 • KIO 535/18

  Orzeczenia KIO, 05-04-2018

  ...tylko wniosek - o zmowie przetargowej, zaś inne wnioski, inne możliwości uzasadnienia zaistniałych faktów muszą zostać odrzucone, jako sprzeczne z zasadami logiki i doświadczenia życiowego.” Twierdzenie o zawarciu zmowy przetargowej przez przystępującego z...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij