• KIO 2678/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... Zamawiającego o wyniku postępowania, o wyborze oferty najkorzystniejszej, ewentualnie o wykonawcach wykluczonych i tym, które oferty zostały odrzucone, będzie znana ocena Zamawiającego oferty Wykonawcy Polska Ekologia sp. z o.o., w tym także w oparciu...

 • KIO 2609/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej 22 (pkt 1); wykonawcach, którzy zostali wykluczeni (pkt 2); wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności...

 • C-677/15 P

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  ...2 akapit pierwszy rozporządzenia finansowego zamawiający powiadamia wszystkich kandydatów lub oferentów, których wnioski lub oferty zostały odrzucone, o podstawach podjęcia decyzji, a także wszystkich oferentów, których oferty zostały dopuszczone i którzy...

 • KIO 2568/17, KIO 2597/17, KIO 2605/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności...

 • KIO 2559/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ... 29 listopada 2017 roku Zamawiający ogłosił wyniki postępowania, wskazując, że oferty Odwołującego oraz Pestokil B. K. zostały odrzucone na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp jako zawierające rażąco niską cenę. W przypadku oferty Odwołującego Zamawiający...

 • KIO 2470/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... są niezgodne z ust. 3 Rozdziału XIV SIWZ i zawierają błąd w obliczeniu ceny. W konsekwencji, oferty te powinny zostać odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 PZP. Czyn nieuczciwej konkurencji Zdaniem Odwołującego, opisane powyżej działania można...

 • KIO 2612/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy, Zamawiający niezwłocznie informuje wszystkich wykonawców o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty (...). Na gruncie tego przepisu przyjmuje się, że 5 Zamawiający zobowiązany jest przedstawić...

 • KIO 2579/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... odległość dowozu posiłków w km od miejsca ich przygotowywania do siedziby Zamawiającego powyżej 50 km zostaną odrzucone. Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje: Odwołanie podlega odrzuceniu na podstawie art. 189 ust...

 • KIO 2522/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... poprzez jego niezasadne zastosowanie i wykluczenie Wykonawcy LubCom sp. z o.o. oraz uznaniu oferty jako odrzuconej, W konsekwencji postawionych zarzutów Odwołujący wniósł o: 1. unieważnienie zaskarżonej czynności Zamawiającego polegającej na wykluczeniu...

 • KIO 2479/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ...zaniechał dokonania odrzucenia ofert wykonawców Perfect Displays oraz RGBS. W ocenie Odwołującego oferty złożone przez tych wykonawców winny być odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Oferty tych wykonawców nie spełniają wymagań w zakresie...

 • KIO 2408/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  ...ust. 1 ustawy Pzp w pozostałych punktach zawiera nakaz przekazania wykonawcom informacji również m.in. o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub...

 • KIO 2394/17, KIO 2409/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ..., które: 1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; 2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie kryteriów: 1. Cena ofertowa 50% 2. Organizacja...

 • KIO 2425/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... zostali wezwani do doprecyzowania treści oferty/ złożenia dodatkowych wyjaśnień, a ich oferty nie zostały odrzucone, czym Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców biorących udział w postępowaniu. Odwołujący...

 • KIO 2401/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... (…) 21 7. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z powodami odrzucenia oferty, (…): Działając na...1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty: oferta nr 3 Konsorcjum Firm: H. Sp. z...

 • KIO 2420/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności...

 • KIO 2422/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ....5. Skoro już od dnia 03.10.2017 r. Odwołujący miał wiedzę, jacy wykonawcy zostali wykluczeni i jakie oferty zostały odrzucone (a nie było wśród nich Przystępującego), to z 6 pewnością najpóźniej od tego dnia należało liczyć termin na wniesienie odwołania...

 • KIO 2343/17, KIO 2344/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  ... w postaci wiadomości specjalnych, nie może być zastąpiony inną czynnością dowodową. Charakter zamówienia będącego przedmiotem odrzuconej oferty Odwołującego wywodzi się z dziedziny projektowania, co wskazuje na konieczność zasięgnięcia opinii podmiotu...

 • KIO 2326/17, KIO 2329/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ... w zakresie zaoferowanej ceny była pod względem ceny trzecią w kolejności spośród złożonych w postępowaniu ofert (uwzględniając dwie odrzucone, w tym ofertę Odwołującego Fonbud S.A. Sp. k.). Przystępujący podniósł, a Izba uwzględniła argumentację, że w...

 • KIO 2375/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ...jednak nie wykazał też tego w żaden sposób. Przeczy temu choćby fakt, iż nadal w postępowaniu są ważne i nie odrzucone oferty. Z drugiej też strony sam zamawiający przyznał na rozprawie, iż istnieje produkt, który spełniałby wymagania w zakresie pojemności...

 • KIO 2335/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... na defibrylator oraz na baterię do defibrylatora, a w konsekwencji przez zaniechanie uznania oferty wykonawcy Max Harter s.c. jako odrzuconej; 3. art. 89 ust. 1 pkt 2 przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Paramedica Polska sp. z o.o. Sp.k...

 • KIO 2313/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności...

 • KIO 2295/17

  Orzeczenia KIO, 20-11-2017

  ... 3; (3) dokonanie czynności ponownej oceny ofert w czyści 3 zamówienia z pominięciem ofert, które zostały 4 odrzucone; oraz (4) dokonanie czynności wyboru oferty Odwołującego, jako najkorzystniejszej. Wniósł także o przeprowadzenie dowodu z dokumentów...

 • KIO 2213/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... konkurencji. Art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy - Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub...

 • KIO 2288/72, KIO 17/72

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ...Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi oraz wykonawcy Mercator Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Obie oferty zostały odrzucone z uwagi na brak przedłożenia aktualnego certyfikatu w zakresie przydatności rękawic do kontaktu z żywnością. W dniu 30...

 • KIO 2214/17

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ...iż zarzut naruszenia art. 8 ust. 3 P.z.p. jest zarzutem spóźnionym a odwołanie w powyższym zakresie odrzucone. Z ostrożności procesowej zamawiający wskazał, iż w przypadku niepodzielenia przez Izbę stanowiska zamawiającego w ww. zakresie, odwołanie powinno...

 • KIO 2252/17

  Orzeczenia KIO, 08-11-2017

  ... dnia 4 listopada 2017 r., a oferta odwołującego jest drugą złożoną w tej części zamówienia (nie licząc oferty odrzuconej - konsorcjum: Beijing National Railway Reserch (Chiny), przy czym odwołujący ograniczył się do wskazania jedynie liczby lokalizacji OR...

 • KIO 2235/17, KIO 2237/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ... w 2016 roku (por. wyrok KIO 2167/16), 23 Wobec powyższego, oferty wykonawców Stadler i Pesa powinny zostać odrzucone, czego zaniechał Zamawiający. Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie wskazując w szczególności następujące...

 • KIO 2193/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ... się wyłącznie Odwołujący, co powinno skutkować wyborem wyłącznie jego oferty. Zatem oferty Wykonawców winny zostać odrzucone jako niespełniające wymogów SIWZ. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie...

 • KIO 2215/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ..., który nie miał żadnego wpływu na wynik postępowania, a wynik ten jest związany z faktem, iż oferty dwóch wykonawców zostały odrzucone (co i tak miałoby miejsce niezależnie od tego kto byłby wezwany do złożenia dokumentów formalnych - tj. czy byłoby to...

 • KIO 2156/17, KIO 2176/17

  Orzeczenia KIO, 03-11-2017

  ... wpływ na wynik postępowania a także braku potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Nadto, obie oferty powinny być odrzucone z powodu ich niezgodności z treścią SIWZ, jak również [niezależnie] z powodu rażąco niskiej ceny. Tym samym, w...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij