• KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... oraz możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Oferty obu odwołujących zostały odrzucone a złożone przez nich wyjaśnienia odtajnione. Zamawiający wybrał także jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ...zakłóciło konkurencję w postępowaniu PN 7/2018 (podstawa prawna: 24 ust. 1 pkt 20 ustawy Pzp). Konsekwentnie obie oferty zostają odrzucone na podstawie 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje wszystkich wykonawców o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, podając przy tym uzasadnienie prawne. Wskazuje się, że ww. informacja powinna mieć charakter...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... o sygn. akt: KIO 911/18”. Jednocześnie, NMG SA zostało także odrzucone dodatkowo na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 Pzp. W ... do złożenia odwołań. Oferty obu Odwołujących zostały odrzucone przez Zamawiającego przed wyborem oferty najkorzystniejszej i nie...

 • KIO 1530/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... 3). Zgodnie z powołanym przepisem, zamawiający obowiązany jest do poinformowania wykonawców o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wskazując powody odrzucenia. W niniejszej sprawie Zamawiający dokonał rzeczonej czynności pismem z dnia 23.07.2018...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... poprawy jakości skanów takie jak: przycinanie automatyczne. W konsekwencji, oferta wykonawcy Koncept oraz oferta Konsorcjum Suntar powinny zostać odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu sprzeczności ich treści ze...

 • KIO 1541/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  .... Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub...

 • KIO 1370/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... na brak podstaw do zastosowania przez zamawiającego trybu z wolnej ręki. W dniu 28 maja 2018 r. odwołanie to zostało odrzucone przez KIO jako przedwczesne (sygn. akt: KIO 905/18). W dniu 30 maja 2017 r. pomiędzy zamawiającym a przystępującym została...

 • KIO 1478/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności...

 • KIO 1447/18, KIO 1448/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... i w konsekwencji uznania ofert za odrzucone, dokonania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej...art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, a jego oferty zostały uznane za odrzucone na podstawie art. 24 ust. 4 Pzp. Czynności te były wynikiem powtórnego badania...

 • KIO 1392/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... zawiadomienie wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze oferty najkorzystniejszej, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zaniechał czynności...

 • KIO 1346/18

  Orzeczenia KIO, 24-07-2018

  .... doprowadziłoby do sytuacji, w której oferty wykonawców: Electronic Control System S.A., przystępującego oraz SPIE Elbud Gdańsk S.A. zostałyby odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy P.z.p., oferta odwołujących zaś - jako zgodna z treścią s.i...

 • KIO 1299/18

  Orzeczenia KIO, 17-07-2018

  ... wykonawcy czy też jedynie efektem błędu w dokonaniu interpretacji przepisów podatkowych. Oferty z nieprawidłową stawką VAT powinny zostać odrzucone, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek do dokonania poprawy omyłki w ofercie na podstawie art. 87 ust. 2...

 • KIO 1269/18, KIO 1288/18

  Orzeczenia KIO, 12-07-2018

  ... 753/18, natomiast oferty 3 i 5 ( Kampania Biurowa Sp. z o.o. ; Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o.) zostały odrzucone w wyniku nowych okoliczności w czasie ponownej oceny ofert w następstwie wyroku KIO 753/18. Krajowa Izba Odwoławcza w tym orzeczeniu...

 • KIO 1248/18

  Orzeczenia KIO, 11-07-2018

  ...m.in. o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, 2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Przed formalnym wyborem oferty najkorzystniejszej, o którym mowa w art. 92...

 • KIO 1209/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ...wyliczenia średniej ceny złożonych ofert uwzględniono oferty Odwołującego w poszczególnych częściach, które nie zostały przez Zamawiającego odrzucone (są zgodne ze SIWZ). Uzasadnienie zarzutu nr 4: Odwołujący wskazał, iż koszty pracy przyjęte do obliczenia...

 • KIO 1225/18

  Orzeczenia KIO, 04-07-2018

  ... którym wyrażono stanowisko, iż fakt, że kandydat lub oferent dowiaduje się, że jego kandydatura lub oferta zostały odrzucone, nie pozwala mu na skuteczne wniesienie odwołania. Takie informacje nie są wystarczające, aby umożliwić kandydatowi lub oferentowi...

 • KIO 1243/18

  Orzeczenia KIO, 04-07-2018

  ... tych ofert nie stanowiło przedmiotu rozstrzygnięcia Wyrokiem KIO, a w konsekwencji oferty te, jako skutecznie odrzucone nie powinny stanowić przedmiotu ponownego badania i oceny przez Zamawiającego. Odwołujący wniósł o uchylenie czynności polegającej...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy...

 • KIO 1075/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... dotyczący potencjalnej możliwości złożenia skutecznych wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny przez Wykonawców, których oferty zostały odrzucone w niniejszym postępowaniu w sytuacji zatrudnienia byłych pracowników Zamawiającego zwraca uwagę, iż teza ta...

 • KIO 1166/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ... Media sp. z o.o. (oferowana prowizja: 0,5%) zostały odrzucone na mocy art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Zestawiając zaproponowaną...z prowizjami Wykonawców, których oferty zostały 9 odrzucone, niewątpliwie należałoby uznać, że zaproponowana prowizja...

 • KIO 931/18, KIO 935/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ... w ramach wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Odwołanie złożone wobec zaniechania ujawnienia utajnionej części wyjaśnień zostało przez Izbę odrzucone, a postanowienie Izby stało się prawomocne. Tym samym zastrzeżenie ww. informacji – w ramach toczącego się...

 • KIO 1100/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... ochrony prawnej przez wykonawcę, którego oferta została wybrana i podnoszenia zarzutów przeciwko wykonawcom, których oferty zostały odrzucone lub są mniej korzystne, stałoby w sprzeczności z ratio legis przywołanego wyżej przepisu. W związku z powyższym...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ..., co do realności ceny dokonać jej badania. Podniósł, że oferty odwołującego w częściach III i IV zostały odrzucone z tych samych powodów, a odwołujący tej czynności nie kwestionował. Odnośnie tabel zaprezentowanych przez odwołującego w odwołaniu...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... 3 Pzp wynika, że zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Izba uznała, że zamawiający przedstawił uzasadnienie faktyczne...

 • KIO 1065/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ... niedostępne na rynku, w konsekwencji czego nie udowodnił, iż wykonawcy ci wprowadzili w błąd Zamawiającego a ich oferty powinny zostać odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp oraz, że wykonawcy ci powinni zostać wykluczeni z postępowania na...

 • KIO 1059/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ... tychże zarzutów pozostawało możliwe w treści odwołania w sprawie KIO 171/18, a obecne zarzuty odwołania w tym zakresie winny zostać odrzucone na podstawie dyspozycji art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp w związku z art. 182 ust. 1 pkt 1...

 • KIO 1072/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...istotnie od budżetu Zamawiającego. Podkreśla, że cena zaproponowana przez SWECO była zaledwie o ok. 4% wyższa od ceny oferty odrzuconej z powodu rażąco niskiej ceny. Dodatkowo cena zaoferowana przez SWECO była ponad dwa razy niższa niż cena oferowana przez...

 • KIO 1045/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... Odwołującego decyzja Zamawiającego akceptująca rozwiązanie zaoferowane przez Ronomed. Zamawiający dopuszczając na etapie badania ofert rozwiązania odrzucone na etapie przed terminem składania ofert narusza nie tylko swoje własne wymogi wyrażone w opisie...

 • KIO 1019/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ... poinformowania o tym, którzy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania oraz o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone (w tym przypadku ponownie o odrzuceniu oferty odwołującego). Nadmienić należy, iż zamawiający w uzasadnieniu podkreślał...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij