• KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... z uiszczeniem przez Odwołującego wpisu, podlega rozpoznaniu. Ze względu na brak przesłanek uzasadniających odrzucenie odwołania Izba przeprowadziła rozprawę merytorycznie je rozpoznając. Izba stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... poprzez ich błędne zastosowanie i wykluczenie odwołującego oraz odrzucenie oferty z powodu podania informacji wprowadzających w błąd... w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ... najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert oraz odrzucenie oferty Konsorcjum Mostostal. Odwołujący w następujący sposób uzasadnił jego prawo do wniesienia odwołania. Oferta odwołującego została skalsyfikowana na drugiej pozycji tzw...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... powodującym niemożliwość świadczenia – konieczne jest odrzucenie oferty BUA PROFIL jako sprzecznej z...15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t....

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...o., ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg tytułem wpisu od odwołania, 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 ...publicznych Komentarz, komentarz do art, 89, LEX 2015). Odrzucenie oferty - a w ocenie Sądu także wykluczenie wykonawcy skutkujące...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  .... Izba nie uwzględniła wniosku Zamawiającego zgłoszonego na posiedzeniu o odrzucenie odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 7 ustawy Pzp z powodu nieprzekazania kopii odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do jego złożenia w taki sposób...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... oferty firmy: KAWA.SKA Sp. z o.o., z uwagi na potwierdzenie się zarzutów odwołania we wskazanym wyżej zakresie, jak również odrzucenie oferty firmy: SYSMEX Polska Sp. z o.o., z uwagi na uwzględnienie przez Zamawiającego zarzutu niezastosowania przez...

 • KIO 809/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  .... Zamawiający, pismem z dnia 18 maja 2018 r. złożył odpowiedź na odwołanie, w której zawarł wniosek o odrzucenie odwołania, jako wniesionego po upływie terminu określonego w ustawie Pzp. Zamawiający wyjaśnił, że na etapie wskazanym przez Odwołującego -...

 • KIO 899/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... ocenę oferty odwołującego, 3] bezpodstawne wykluczenie odwołującego i odrzucenie jego oferty. Powyższym czynnościom odwołujący zarzucił naruszenie: 1)... dniu 21 maja 2018 roku wniósł o oddalenie odwołania w całości. Wskazał, że uwzględnił w specyfikacji ...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ...siwz, a w razie niezgodności w tym zakresie sankcją jest odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ... r. w sprawie wysokości 31 i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... oferty najkorzystniejszej, 3. nakazanie wykluczenia i odrzucenie oferty Lafrentz, 4. dokonanie wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. Odwołujący wskazał, że posiada interes we wniesieniu odwołania. W wyniku naruszenia przez Zamawiającego ww...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...1. dla części nr 3 zamówienia (sektor Widzew). Pozostałe zarzuty odwołania uznaje za nieuzasadnione. B) Oddala odwołanie wykonawcy FBSerwis Spółka Akcyjna z...zasadzie art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy Pzp oraz odrzucenie jego oferty zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 3 ...

 • KIO 670/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... w związku z art. 82 ust. 3 Pzp poprzez odrzucenie oferty złożonej przez Odwołującego na podstawie art. 89 ust. ...2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania ...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... oraz (2) wykonawca Skoda Transportstion a.sz siedzibą w Pilźnie, (wykonawca SKODA), którzy także w pierwszej kolejności wnieśli o odrzucenie odwołania na podstawie art. 189 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp. Sygn. akt: KIO 574/18 Odwołujący - Hyundai Rotem Company z...

 • KIO 669/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... z powyższym zasadność zarzutów odwołania kwestionujących czynność odrzucenia oferty może być oceniana wyłącznie w zakresie tych okoliczności, które zostały przez zamawiającego przedstawione jako uzasadniające odrzucenie oferty. Ocena dokonywana przez...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. Izba nie uwzględniła wniosku Przystępującego o odrzucenie odwołania jako wniesionego wobec czynności znajdujących się poza katalogiem określonym w treści art. 180...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...) oraz wykazu osób, a nadto, ewentualnie, odrzucenie oferty Konsorcjum N i wybór oferty Odwołującego jako... r., sygn. akt III CZP 111/15 wynika, że rozstrzygnięcie o zarzutach odwołania winno znaleźć się w sentencji wyroku, nie zaś w jego uzasadnieniu, wobec...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... oferty konkurencji. Odnośnie poszczególnych zarzutów odwołania Odwołujący wskazał, co następuje: I. Uzasadnienie zarzutów w zakresie czynności odrzucenia oferty Odwołującego. Uzasadniając odrzucenie oferty Odwołującego, Zamawiający jako podstawę prawną...

 • KIO 662/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...z o.o. Sp. k. z Tyczyna (36-020) tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawcy Business Travel Club Sp. z o.o.... 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp ze względu na zaniechanie odrzucenie oferty przystępującego pomimo, iż zawiera błąd w obliczeniu ceny oraz art...

 • KIO 673/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...o., ul. Grunwaldzka 91, 41-800 Zabrze, tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od przystępującego: Asseco Data System S.A... ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp poprzez bezzasadne i bezprawne odrzucenie oferty odwołującego pomimo, że nie zawiera ona błędów w obliczeniu ...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...postępowania, dokonanie ponownego badania i oceny ofert w pakiecie nr V, odrzucenie – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw...2018 r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie i wniósł o oddalenie odwołania w oparciu o art. 192 ust. 1 ustawy pzp. Zamawiający...

 • KIO 641/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...sp. z o.o., ul. Łąkowa 33, 47- 400 Racibórz tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Odwołującego: Rafako Engineering sp. z o.o., ul...2,4 i 6 i: a. dokonanie ponownej oceny ofert i odrzucenie oferty R. D., 4 b. zasądzenie od Zamawiającego na rzecz ...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... procedury w oparciu o przepis art. 90 ust. 1 ustawy Pzp nie można odczytać jako wykraczającego ponad zarzuty odwołania, bowiem odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp może mieć miejsce dopiero po prawidłowym przeprowadzeniu procedury...

 • KIO 653/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... o.o. z siedzibą w Skarszewach tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Zamawiającego – Politechniki Gdańskiej w...ustawy Pzp poprzez bezpodstawne wykluczenie Odwołującego z postępowania i odrzucenie złożonej przez niego oferty na skutek błędnego uznania, ...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... przedsiębiorstwa z uwagi na braku substratu zaskarżenia. Izba nie podziela stanowiska Przystępującego, który wnosił o odrzucenie odwołania, w zakresie zarzutu zaniechania odtajnienia dokumentów, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa z uwagi na to, że...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  ... z uwzględnieniem zarzutów postawionych w odwołaniu i w konsekwencji odrzucenie oferty Konsorcjum IDS- BUD, 5. udostępnienia odwołującemu całej oferty Konsorcjum IDS-BUD Uzasadniając zarzuty odwołania oraz swoje żądania odwołujący wskazał, co następuje: W...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... podlega odrzuceniu, zgodnie z art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, który nakazuje Izbie odrzucenie odwołania, jeżeli stwierdzi, że odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie – analogicznie przepis ten stosuje...

 • KIO 650/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... nie miała podstaw do uznania, że odrzucenie oferty Odwołującego z powodu niezgodności treści jego...marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz...

 • KIO 644/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... o: 1. uwzględnienie odwołania, 2. unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu w zakresie zadania nr 2, 3. powtórzenie czynności badania i oceny ofert w zakresie zadania nr 2, 4. odrzucenie ofert wykonawców: Mercator Medical...

 • KIO 652/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...spośród dwóch złożonych w postępowaniu, a jej odrzucenie doprowadziło do wyboru oferty mniej korzystnej cenowo... 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij