• KIO 277/19

  Orzeczenia KIO, 04-03-2019

  ... ust. 1 pkt Pzp przez jego niewłaściwe zastosowanie i odrzucenie oferty odwołującego, mimo iż oferta odwołującego jest zgodna z ...r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich ...

 • KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  .... 89 ust. 1 pkt 1 p.z.p., poprzez odrzucenie oferty odwołującego jako niezgodnej z ustawą oraz naruszenie art. 93 ...2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 203/19

  Orzeczenia KIO, 19-02-2019

  ...Av. Sabino Arana/20 3, 48013 Bilbao, Hiszpania tytułem wpisu od odwołania. 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29...ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i odrzucenie oferty Odwołującego, z uwagi na to, iż nie została ona ...

 • KIO 156/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ...sześćset złotych zero groszy) poniesioną tytułem wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a ...z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez niezasadne odrzucenie oferty Odwołującego w związku z bezpodstawnym przyjęciem, że oferta ...

 • KIO 169/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ...podmiotu trzeciego udostępniającego potencjał Hytera Mobilfunk GmbH oraz odrzucenie oferty wykonawcy RadioPartners Sp. z o.o. ...(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną tytułem wpisu od odwołania. 2.3. zasądza od RadioPartners sp. z o.o., ...

 • KIO 137/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ...piętnaście tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od wykonawcy KTU-Zieleń Sp. z o.o. ...gdyż wykluczenie Wykonawcy a tym samym ostatecznie odrzucenie złożonej przez niego oferty, spowoduje wybór ...

 • KIO 119/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...78 Kodeksu cywilnego poprzez zaniechanie ich zastosowania i nieodrzucenie oferty wybranego wykonawcy, pomimo że oferta wybranego ...r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich ...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... wykazano aby odwołujący naruszył art. 189 ust. 2 pkt 7 p.z.p., zatem wniosek o odrzucenie odwołania jest niezasadny. Przystępując do rozpoznania odwołania, Izba zobowiązana była do oceny wypełnienia przesłanek wskazanych w art. 179 p.z.p., które warunkują...

 • KIO 39/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ...(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącą uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 ... najkorzystniejszej dokonanej w dniu 07.01.2019r. 2. odrzucenie oferty Wykonawcy EGERTON Sp. z o.o. z ...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  .... 89 ust. 1 pkt 5 Pzp przez odrzucenie oferty wykonawcy bezpodstawnie wykluczonego, 5. w konsekwencji ... marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz....

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... 46 ust 4a ustawy Pzp, a w konsekwencji odrzucenie oferty złożonej przez Odwołującego, pomimo że oferta ta ... 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...utrzymanie tej pozycji pozwoli Decsoft otrzymać przedmiotowe zamówienie, a odrzucenie oferty zgodnie z żądaniem odwołania pozbawi Decsoft tej możliwości i zakładanego zysku. Wniósł o oddalenie odwołania, gdyż jego oferta jest prawidłowa i spełnia wszystkie...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  .... akt KIO 5/19 Izba nie uwzględniła wniosku zgłoszonego przez Przystępującego Aesculap Chifa Sp. z o.o. o odrzucenie odwołania z uwagi na nieprzesłanie Zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5 Pzp, tj. na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 7 Pzp...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... poprawnie skierowanym wobec podmiotu odpowiedzialnego za przebieg konkursu, a więc Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wniósł o odrzucenie odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako że w sprawie nie...

 • KIO 31/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... ust. 1-4 Pzp). Zamawiający przesłał w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom 10.01.2019 r. (art. 185 ust....pierwszy naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przez odrzucenie oferty odwołującego, pomimo że oferta odwołującego odpowiadała treści SIWZ oraz...

 • KIO 2584/18, KIO 2586/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ..., realizowana przez SUFO, na rzecz jednostek wojskowych”. orzeka: 1. uwzględnia oba odwołania w zakresie naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 w związku z art... kontekście tego przepisu wniosek Odwołującego o odrzucenie oferty Przystępującego jest przedwczesny z tego...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... w tajności treści wyjaśnień konsorcjum. Odrzucenie oferty konsorcjum z powodu zaoferowania ceny...15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j....

 • KIO 2688/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31.12.2018 r. Mając na uwadze powyższe Izba nie uwzględniła wniosku Zamawiającego o odrzucenie odwołania w oparciu o treść art. 189 ust. 2 pkt 7 ustawy Pzp uznając, że odwołanie spełnia warunki formalne – a więc...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... zarzuty postawione Odwołujący uważa za zasadne, dlatego wnosi o uwzględnienie odwołania w całości. Stanowisko w sprawie zajął zamawiający przedkładając pismo z ... tj. na jego wykluczenie z postępowania, odrzucenie jego oferty bądź na jego szanse w uzyskaniu...

 • KIO 2678/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... pkt 4 ustawy Pzp poprzez niezgodne z przepisami odrzucenie oferty Odwołującego,  art. 91 ustawy Pzp ...marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 15 kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (...

 • KIO 2672/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... to jest wykonawcę wybranego do złożenia wyjaśnień w trybie art.90 ust.1 PZP. Izba również nie uwzględniła wniosku o odrzucenie odwołania jako złożonego przez podmiot nieuprawniony to jest w oparciu art.189 ust.2 pkt 2)PZP, uznając pełnomocnictwo osoby...

 • KIO 2702/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... zamawiający zastrzegł prawo do złożenia wypowiedzi ustnej na rozprawie. Na posiedzeniu przystępujący Boxmet Medical cofnął wnioski o odrzucenie odwołania. Zamawiający oświadczył, że uwzględnia zarzut naruszenia przepisu art. 7 ust. 1 w związku z art. 29...

 • KIO 2711/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... składaniem ofert. Po rozważeniu argumentów przemawiających za powyższymi stanowiskami Izba uznała, że ponieważ odrzucenie odwołania pozbawia de facto wykonawcę możliwości skutecznego skorzystania ze środków ochrony prawnej, okoliczności uzasadniających...

 • KIO 2658/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... uznanie, iż na podstawie tego przepisu jest możliwe odrzucenie oferty w sytuacji gdy to z winy Zamawiającego brak...2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 16/19

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... w pkt 2 i 3 powyżej) i nieuzasadnione odrzucenie oferty odwołującego w Postępowaniu; 5. art. 93 ust...15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j...

 • KIO 2706/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt...r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 2673/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt...r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 1/19, KIO 2/19

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... Sp. z o.o., jako najkorzystniejszej jest niedopuszczalny. Jednocześnie z uwagi na treść zarzutów zawartych w części wstępnej odwołania, zasadne jest odrzucenie ofert zarówno tego Wykonawcy, jak i spółki Techbud Sp. z o.o. Pismem z dnia 11 stycznia 2019...

 • KIO 7/19

  Orzeczenia KIO, 16-01-2019

  ... ponowne badanie i ocenę ofert, w tym odrzucenie oferty Przystępującego z uwagi na niezgodność jej treści ... 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz...

 • KIO 2682/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ...niska i nie postawił takiego zarzutu. W dalszej części odwołania Odwołujący uzasadniał, że cena złożonej przez niego oferty ...miejscu zwrócić uwagę należy, że Zamawiający nie zdecydował się na odrzucenie oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij