• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...) stanowiącą koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. 3 Stosownie do art. 198a... tego faktu w sposób niebudzący wątpliwości. Zatem odrzucenie oferty 58 przystępującego winno być poprzedzone właściwym postępowaniem...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... skutkujących odrzuceniem odwołań na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp. Izba oddaliła wniosek zamawiającego o odrzucenie odwołania wniesionego w sprawie o sygn. akt KIO 1387/18. Zamawiający treść wniosku ostatecznie sformułował w 32 trakcie posiedzenia...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ...Elblągu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, odrzucenie oferty wykonawcy Metal Technics Polska s....stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. Sygn. akt KIO 1751/18 ...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... zaplecza technicznego) i gołosłowne. Odrzucenie oferty na tej podstawie jest przy tym sprzeczne ze stanowiskiem Zamawiającego prezentowanym w postępowaniu odwoławczym KIO 882/18, w którym Zamawiający nie uwzględnił zarzutów odwołania złożonego przez M. w...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... podtrzymał swoje stanowisko dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej oraz wniósł o oddalenie odwołania. Wskazał, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem odrzucenie oferty jest działaniem, które powinno być podejmowane w ostateczności, w szczególności...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ...w dniu 16 i 27 sierpnia 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 sierpnia 2018 ...najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym odrzucenie oferty wykonawcy HYMON ENERGY Sp. z o.o. z...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ...U. IMPULS R. D. z siedzibą w Lublinie tytułem wpisu od odwołania. 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 ...Zaoferowanie terminu realizacji zamówienia dłuższego niż w ust. 4 powyżej spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ... jest związana niniejszym wyrokiem, jak i podziela przedstawione tam stanowisko. W zakresie wniosku Zamawiającego popartego przez Przystępującego o odrzucenie odwołania na postawie - art. 189 ust. 2 pkt 3 Pzp, Izba uznała niniejszy wniosek za niezasadny i...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...wniosło odwołanie na czynność z 27.04.2018 r. Kopie odwołania Zamawiający otrzymał w tym samym dniu (e-mailem). Odwołujący zarzucił ...4. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez odrzucenie oferty Odwołującego, pomimo, iż treść oferty Odwołującego nie jest sprzeczna...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...ENGINEERING S.A. ul. Dulęby 5; 40-833 Katowice tytułem wpisu od odwołania, 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 ...a niewykazanie przez Wykonawcę, że cena nie jest rażąco niska, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy ...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...Tractebel w zakresie wyżej wskazanym; c. odrzucenie oferty złożonej przez Konsorcjum Tractebel, d... 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U....

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... z postępowania konsorcjum Parasnake lub odrzucenie jego oferty, - odrzucenie oferty konsorcjum GB Aircraft, - odrzucenie oferty konsorcjum JB Investment, - odrzucenie oferty wykonawcy Bromma. Uzasadnienie faktyczne i prawne odwołania. Zarzut 1.1. -...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...wykonawcę Comarch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawcy Comarch Polska S.A. z siedzibą.... Z powyższego względu, oferta Wykonawcy Comp podlega odrzucenie ze względu na niezgodność jej treści z postanowieniami...

 • KIO 1530/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ....o. Sp. k., Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn, tytułem wpisu od odwołania; 2.2 zasądza od Odwołującego - WhyNotTravel Sp. z o.o. ...by Odwołujący nie mógł z łatwością ustalić, którego zapisu SIWZ dotyczy odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy...

 • KIO 1532/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... – unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzucenie oferty wykonawcy TMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie i dokonanie ponownej oceny ofert; 2. w pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala; 3. kosztami postępowania...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ..., wobec okoliczności, że Izba uwzględniła dalej idący zarzut i żądanie odwołania – mianowicie nakazała na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych odrzucenie oferty wykonawcy Koncept jako niezgodnej z treścią SIWZ, w stanie faktycznym...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... przesłanki określone w art. 189 ust. 2 ustawy pzp, które skutkowałyby odrzuceniem odwołania. Odnosząc się do wniosku Przystępującego o odrzucenie odwołania wskazać należy, że zgodnie z bieżącym orzecznictwem sądów okręgowych oraz Krajowej Izby Odwoławczej...

 • KIO 1487/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ...sprawie. II. Izba za zasadny natomiast uznała zarzut nr 2 odwołania w części dotyczącej naruszenia przez Zamawiającego przepisu art. 90 ust...uwagi na treść art. 90 ust. 1 ustawy Pzp dopuszczalne jest odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ww. ...

 • KIO 1493/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ...podniesionymi zarzutami Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:  unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;  powtórzenie badania i oceny ofert oraz odrzucenie oferty Wykonawcy Global School;  wybranie oferty...

 • KIO 1500/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... z udziałem stron w dniu 16 sierpnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 lipca 2018 r... Wykonawcom, powtórzenia czynności badania i oceny ofert, odrzucenie oferty Wykonawcy Agencja reklamowa dsk sp. z o...

 • KIO 1520/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... Odwołującemu udział w postępowaniu poprzez nieuprawnione odrzucenie oferty złożonej przez Odwołującego - takie działanie Zamawiającego narusza więc wprost interes Odwołującego. W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wyjaśnił, że zgodnie z ostatecznie...

 • KIO 1542/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... konsekwencji błędnych czynności opisanych w wyżej i nieuzasadnione odrzucenie oferty odwołującego; - art. 7 ust. 1...postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp. Potwierdzenie zarzutów odwołania w zakresie naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 i 17 Pzp...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... pkt 12), 16) i 17) ustawy Pzp, 4. odrzucenie oferty złożonej przez Konsorcjum Demarko jako niezgodnej z treścią SIWZ, ...w pkt VII odwołania wnosi o wykluczenie Konsorcjum na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, 16 i 17 PZP oraz o odrzucenie oferty Konsorcjum ...

 • KIO 1491/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... 1. art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty złożonej przez Odwołującego, pomimo iż nie zawiera ona rażąco niskiej... wyjaśnień z dnia 26 marca 2018 r, części załączników do odwołania z dnia 16 kwietnia 2018 r., wyjaśnień z dnia 11 ...

 • KIO 1489/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...Zamawiającemu: 1.1. unieważnienie wyboru oferty Przystępującego; 1.2. odrzucenie oferty Przystępującego z uwagi na rażąco niską cenę w stosunku do...przepisem art. 179 ust. 1 Pzp, do wniesienia odwołania. Izba dopuściła i przeprowadziła dowody z treści SIWZ, ...

 • KIO 1483/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...związku z art. 61 Kodeksu cywilnego, poprzez bezpodstawne odrzucenie oferty odwołującego się w części 1 i 2 pomimo,... r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 1485/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...Pzp, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przez odrzucenie oferty odwołującego, podczas gdy oferta ta jest zgodna z wymaganiami ...r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich ...

 • KIO 1486/18, KIO 1510/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...3 marca 2011 r. (KIO 330/11), w którym Izba stwierdziła: „odrzucenie oferty na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy ...zestawu urządzeń, a nie do samego kotła. Odwołujący załączył do odwołania m.in. Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, Załącznik nr 7 do...

 • KIO 1479/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... z tym odwołujący stwierdził, że ma interes we wniesieniu odwołania. Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: 1. unieważnienia czynności dokonania wyboru oferty przystępującego w pakiecie nr 5; 2. odrzucenie oferty przystępującego w pakiecie nr 5 3...

 • KIO 1541/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...z powyższym zasadność zarzutów odwołania kwestionujących czynność odrzucenia oferty może być oceniana wyłącznie w odniesieniu do tych okoliczności, które zostały przez zamawiającego przedstawione jako uzasadniające odrzucenie oferty. Ocena dokonywana przez...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij