• T-108/16

  Orzeczenia ETS, 15-03-2018

  ...infrastruktury portowej w Puerto de Las Nieves. Brak odwołania do tej zasady w zaskarżonej decyzji tłumaczy się faktem...do osiągnięcia przez niego maksymalnej zdolności przeładunkowej. Odrzucenie złożonych przez inne podmioty gospodarcze wniosków o ...

 • KIO 391/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... z art. 189 ust. 2 ustawy Pzp. Izba oddaliła wniosek Zamawiającego o odrzucenie odwołania. Zamawiający argumentował, że przesłanka wniesienia odwołania w przypadku postępowania, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych...

 • KIO 213/18, KIO 217/18, KIO 223/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ... przez wykonawcę Piomar może skutkować poniesieniem przez tego wykonawcę szkody. Izba nie uwzględniła również wniosku Zamawiającego o odrzucenie odwołania Konsorcjum Maxto na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 7 ustawy Pzp, który stanowi, że Izba odrzuca...

 • KIO 205/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ..., w świetle art. 180 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do wniesienia odwołania. Izba oddaliła wniosek Zamawiającego o odrzucenie odwołania. W pierwszej kolejności należy wskazać, że Zamawiający nie wskazał żadnej podstawy prawnej, w oparciu...

 • KIO 219/18, KIO 229/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... oczywistej omyłki pisarskiej. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1) unieważnienie następujących czynności Zamawiającego:  wykluczenia Odwołującego i odrzucenie oferty Odwołującego;  wyboru najkorzystniejszej oferty...

 • KIO 166/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... czynność została zakwestionowana przez Odwołującego poprzez wniesienia odwołania. Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2017 r. (sygn. KIO 2411/17) Izba uwzględniła odwołanie oraz nakazała Zamawiającemu odrzucenie oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Remontów Ulic...

 • KIO 218/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty odwołującego ze względu na okoliczność, że jej treść ... 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania ...

 • KIO 204/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... jest zgodna z ustawą Pzp i treścią SIWZ i nieodrzucenie oferty wykonawców (a to na wypadek nieuwzględnienia ww. zarzutów). Wobec ww. zarzutów Odwołujący wnieśli o: 1. uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: a) unieważnienia czynności odrzucenia...

 • KIO 198/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ..., zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 2) zasądza od odwołującego na rzecz zamawiającego kwotę ...SIWUR) oraz z przepisami ustawy Pzp. Powyższe uzasadniało zatem odrzucenie oferty tego wykonawcy na podstawie art. 89 ust.1 pkt...

 • KIO 202/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 ...udziału w zakresie zasobów finansowych i ekonomicznych oraz odrzucenie jego oferty z udziału w postępowaniu o zamówienie...

 • KIO 167/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... oferty najkorzystniejszej w zakresie części 1 zamówienia, odrzucenie oferty Orange Polska S.A. na podstawie ... 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (...

 • KIO 203/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... Sp. z o.o. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 2, nakazanie ponownego badania i oceny ofert pakietu nr 2 i odrzucenie oferty firmy CHM Sp. z o.o. jako...

 • KIO 155/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...niesie za sobą tak dotkliwą sankcję jaką jest odrzucenie oferty. W tym stanie rzeczy Izba uznała za...15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. ...

 • KIO 208/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ...00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia...wezwanie wykonawcy DTS do złożenia wyjaśnień, odrzucenie oferty DTS oraz ponowienie wyboru oferty ...

 • KIO 180/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... Przystępującego ITOS z Postępowania; 4) odrzucenie oferty Przystępującego ITOS; 5) ponowne dokonanie... marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz....

 • KIO 183/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść Zamawiającego. Oferta Przystępującego została wybrana, jako najkorzystniejsza. Uwzględnienie odwołania może spowodować odrzucenie jego oferty, a tym samym może uniemożliwić uzyskanie przez tego wykonawcę zamówienia...

 • KIO 210/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... na rozprawie w zakresie okoliczności wskazanych w niniejszym odwołaniu i zarzutów w nim stawianych. Wobec braku wniosku o odrzucenie odwołania i na skutek ustaleń poczynionych w oparciu o akta sprawy Izba uznała, że odwołanie spełnia warunki formalne...

 • KIO 146/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ...nr 1, b) powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym odrzucenie oferty złożonej przez wykonawcę Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. ...z art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp. Odwołujący załączył do odwołania dowody, w tym: - załącznik nr IB do SIWZ; - załącznik ...

 • KIO 119/18

  Orzeczenia KIO, 13-02-2018

  ... w Słupsku sp. z o.o. Wskazał na zmiany wprowadzone w Krajowym Rejestrze Sądowym. Izba, nie uwzględniając wniosku Zamawiającego o odrzucenie odwołania na wskazywanej przez niego podstawie prawnej [art. 189 ust.1 pkt 1 w zw. z art. 180 ust.1 ustawy...

 • KIO 185/18

  Orzeczenia KIO, 13-02-2018

  ... z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-203) tytułem wpisu od odwołania. KIO 185/18 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia... jak wybór oferty najkorzystniejszej, wykluczenie wykonawcy, czy odrzucenie oferty. W ocenie składu orzekającego Izby brzmienie art...

 • KIO 190/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ... Pzp, wniósł 02.02.2018 r. do Prezesa KIO odwołanie na odrzucenie oferty nr 3 złożonej przez wykonawcę Solar Projekt B. & M. sp...jest w tym stanie rzeczy uzasadniony. Odwołujący przesłał w terminie kopię odwołania zamawiającemu 2.02.2018 r. (art. 180 ust. 5 ...

 • KIO 153/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ...2017 r. Z uwagi jednak na wniesienie przez tego wykonawcę odwołania, zgodnie z art. 182 ust 6 PZP, bieg terminu ... 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Prawo zamówień publicznych zezwala na odrzucenie oferty wyłącznie w sytuacji, gdy wykonawca nie wyraził zgody, o której...

 • KIO 191/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ...stronie Zamawiającego, przystąpienie zgłosił wykonawca Bilfinger Industrial Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wnosząc o odrzucenie odwołania, względnie, o jego oddalenie. Izba, wobec spełniania przez ww. wykonawcę przesłanek z art. 185 ust. 2 Pzp...

 • KIO 156/18, KIO 157/18, KIO 158/18, KIO 159/18, KIO 160/18, KIO 161/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ...zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty Odwołującego z powodu uznania, że podlega on wykluczeniu, gdyż nie...z możliwości realizacji zamówień. 24 W ocenie Izby wszystkie odwołania podlegają oddaleniu. Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 ...

 • KIO 165/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ... SUNTAR Sp. z o.o. konieczne i uzasadnione jest odrzucenie złożonej oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt ... 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz...

 • KIO 128/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ..., jak również, która może narazić wykonawcę na odrzucenie jego oferty w sytuacji, w której dokona wyboru...marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz...

 • KIO 142/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ...ustawy Pzp i art. 90 ust. 3 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty Odwołującego ze względu na fakt, iż zawiera ona rażąco...r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 144/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ... wyborze oferty najkorzystniejszej. Zamawiający w dniu 6.02.2018 r. złożył odpowiedź na odwołanie. Zawarł w niej wniosek o odrzucenie odwołania jako wniesionego po terminie na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Zamawiający wywodzi, że spóźniony...

 • KIO 148/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ...odwołania, stwierdzić należy, iż zdaniem Izby zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp potwierdził się w zakresie pierwszej okoliczności faktycznej uzasadniającej odrzucenie...oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w ...

 • KIO 123/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ...MOTA Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach tytułem wpisu od odwołania, 2) zasądza kwotę 4 141 zł 00 gr (słownie: cztery tysiące ... Zadania nr 1, w sytuacji w której już pierwsza odpowiedź na wezwanie uzasadniała odrzucenie oferty; (B) art. 90 ust. 1, 90 ust. 2 w...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij