• KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ...przepisów ustawy Pzp co winno skutkować uwzględnieniem odwołania. Uwzględniając powyższą argumentację, Odwołujący wniósł o unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, dokonania ponownej oceny ofert, odrzucenie ofert T. i G. jako niezgodnych z...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... KIO 1962/17 po stronie zamawiającego, orzeka: 1. oddala oba odwołania (KIO 1930/17 i KIO 1962/17), 2. kosztami postępowania obciąża ... brakiem wyjaśnień w ogóle, to znaczy powoduje odrzucenie oferty wykonawcy wezwanego do złożenia wyjaśnień (por.:...

 • KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ...: 1) art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez odrzucenie oferty Odwołującego, pomimo, iż jej treść jest zgodna z treścią ... r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • C-198/16 P

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  ... jej na to zezwolenia. 41      W części drugiej trzeciego zarzutu odwołania wnosząca je podnosi, że Sąd w pkt 73–76 zaskarżonego wyroku... powód wystarczająco uzasadniający pod względem prawnym jej odrzucenie. Z całokształtu powyższych względów wynika zaś, że...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ...przez ITPOK Gdańsk Sp. z o.o. Sp.k. tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od ITPOK Gdańsk Sp. z o.o. Sp...ustawy Prawo zamówień publicznych i zasługuje na odrzucenie. II Stanowisko Zamawiającego Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania. Ad. zarzutu nr 1 i ...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...na rozprawie w dniu 10 października 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 22.09.2017 ... oraz art. 15 ust. 1 pkt 1) uznk, przez nieodrzucenie oferty złożonej przez Konsorcjum I. pomimo, że cena zaoferowana za ...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... przepisu art. 91 uznaje za zasadny, przy czym odrzucenie oferty, uznanej za najkorzystniejszą, na dzień dzisiejszy, winno...rażąco niskiej ceny. Tym samym nie potwierdziły się zarzuty odwołania w tym zakresie, tj. zarzut naruszenia przez Zamawiającego ...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...z udziału w postępowaniu konsorcjum A. i odrzucenie jego oferty, 3. obciążenie zamawiającego kosztami ...marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (...

 • KIO 1998/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...S. Sp. z o. o. z siedzibą we W. tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako Konsorcjum ... należy mieć na względzie, że - po drugie - odrzucenie oferty na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt...

 • KIO 1990/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, poprzez niezasadne odrzucenie oferty odwołującego w pakiecie 1,  art. 91 ust. ...w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 1969/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... nie spełniały one wymogów SIWZ, a nie odrzucenie i wybór jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy K., która również nie spełniała wymogów SIWZ. Odwołujący wniósł o: 1) uwzględnienie odwołania w całości, unieważnienie czynności zamawiającego polegającej na...

 • KIO 1988/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...oferty, powtórzenie czynności badania i oceny ofert oraz odrzucenie oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia B... ograniczoną odpowiedzialnością w W. tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...KIO) Konsorcjum A. wniosła odwołanie na w/w czynności. Kopie odwołania Zamawiający otrzymał w dniu 15.09.2017 r. (e-mailem). Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: • art. 90 ust. 3 Pzp poprzez odrzucenie oferty Konsorcjum A., pomimo że oferta ta nie...

 • KIO 1940/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... wyboru oferty najkorzystniejszej, 2) powtórzenia czynności oceny ofert przystępującego K., F., I. P. i ich odrzucenie. 4 W uzasadnieniu odwołania odwołujący podniósł, że w części III SIWZ zamawiający wymagał dostawy macierzy dyskowych MSA 2040 firmy H...

 • KIO 1986/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... w zakresie Pakietu nr 1 czynności badania i oceny ofert, odrzucenie oferty firmy Z.B.P. Sp. z o.o. ...marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz...

 • KIO 1982/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... art. 90 ust. 3 ustawy Pzp było nie odrzucenie oferty Maszty.net J. z uwagi na nie przedłożenie... 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz....

 • KIO 1987/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... z uiszczeniem przez Odwołującego wpisu, podlega rozpoznaniu. Ze względu na brak przesłanek uzasadniających odrzucenie odwołania Izba przeprowadziła rozprawę merytorycznie je rozpoznając. Izba stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do...

 • KIO 1926/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... 1 pkt 2 Pzp przez bezpodstawne odrzucenie oferty odwołującego pomimo niezaistnienia przesłanek przewidzianych ... 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (...

 • KIO 1948/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzucenie oferty wykonawcy Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne ... tysięcy złotych, zero groszy) tytułem zwrotu kosztu uiszczonego wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 ...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... na drugim miejscu w rankingu ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert ustalonymi w Postępowaniu przez Zamawiającego. W przypadku zarzutów odwołania mających na celu odrzucenie oferty Konsorcjum P. (zarzuty wskazane w punktach II.1-3 petitum niniejszego...

 • KIO 1952/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...24 ust. 1 pkt 12 Pzp, nie zaś odrzucenie złożonej przez niego oferty. W konsekwencji przedstawionych zapatrywań... r. w sprawie 11 wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (...

 • KIO 1935/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ... K. sp. z o.o., ul. (...), W. tytułem wpisu od odwołania Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r....: 1. art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, poprzez odrzucenie oferty Odwołującego pomimo, że nie zawiera ona błędu w obliczeniu ceny; 2...

 • KIO 1933/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ...odwołania i nakazanie Zamawiającemu unieważnienie czynności z dnia 05.09.2017 r. w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności oceny ofert, odrzucenie... i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu ...

 • KIO 1875/17, KIO 1877/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...stanowić „istotne części składowe ceny". W związku z powyższym, odrzucenie oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt...r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich ...

 • KIO 1936/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...wskazał w swoim odwołaniu na stronie drugiej (wybór oferty najkorzystniejszej oraz odrzucenie oferty odwołującego), nie przysługiwało mu natomiast prawo wniesienia odwołania wobec zaniechania przyznania mu punktów w szczególności w podkryterium KIO 1936/17...

 • KIO 1927/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ... po rozpoznaniu na rozprawie 27 września 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 15 września 2017 r. ... warunków. Tym samym wykluczenie Odwołującego, odrzucenie jego oferty i unieważnienie Postępowania zostały dokonane...

 • KIO 1915/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ... z urządzeniem będącym przedmiotem późniejszej dostawy - nie spełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty” (str. 8 SIWZ) - podkreślenia autora odwołania. Zamawiający wymagał także, że „Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, kompletny od...

 • KIO 1912/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ...7a ustawy PZP, w związku z art. 85 ust. 2 ustawy PZP, poprzez wadliwe odrzucenie jego oferty. 4 Odwołujący ma interes prawny w złożeniu odwołania, ponieważ jego oferta jest najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu dla części VI zamówienia. Odwołujący...

 • KIO 1932/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  ...art. 89 ust. 1 pkt 2 z uwagi na odrzucenie oferty Odwołującego w sytuacji, gdy było brak ku temu ...Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U...

 • KIO 1870/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...Bielanach Wrocławskich. Wniósł o odrzucenie, względnie o oddalenie odwołania. W trakcie rozprawy ...odwołujący wywiódł, że wartość tej pozycji jest zaniżona. Jednakże w innej części odwołania, poświęconej zarzutowi naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp i art...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij