• KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ...odpowiedzialnością w dniu 26 października 2018 r. oraz odrzucenie oferty złożonej przez B. Spółka z ograniczoną ...sześćdziesiąt siedem złotych zero groszy) poniesioną tytułem wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i...

 • KIO 2198/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... sposób pozwalający Zamawiającemu na dowolne odrzucenie oferty któregokolwiek z wykonawców jako ... 2018 roku przesłanego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zamieścił kopię odwołania na stronie internetowej szpitala w dniu 26 października 2018 roku (punkt...

 • KIO 2247/18

  Orzeczenia KIO, 07-11-2018

  ...(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia ...ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty Odwołującego pomimo braku podstaw faktycznych i ...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ... nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. Izba oddaliła wniosek wykonawcy T.S o odrzucenie odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy...

 • KIO 2041/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  .... 1 pkt 6 Pzp w zw. z art. 7 Pzp poprzez nieodrzucenie oferty Wykonawcy T-Mobile pomimo, iż zawiera ona błąd w obliczeniu ceny. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności polegających na wezwaniu...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...wskazane zarzuty wniósł o uwzględnienie odwołania i o nakazanie Zamawiającemu: 1) unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 2) dokonania powtórnej czynności oceny oferty Wykonawcy Pentacomp i jej odrzucenie; 3) dokonania powtórnej czynności...

 • KIO 2045/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ...gdyż jak można odczytać w uzasadnieniu powyższego wyroku odrzucenie oferty firmy BEST - ART. w tych pozycjach... 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz...

 • KIO 2021/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  .... z o.o., ul. Kotwiczna 13, 70-673 Szczecin tytułem wpisu od odwołania, 2) zasądza kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące .... 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp, poprzez odrzucenie oferty Odwołującego, jako nieważnej z uwagi na odrębne przepisy w sytuacji,...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... ofert przed ofertą Odwołującego. Odrzucenie tych ofert spowoduje, że pierwsze miejsce w rankingu ofert będzie zajmowała oferta Odwołującego. 5 Wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia odwołania, Odwołujący powziął z informacji...

 • KIO 2028/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...piętnaście tysięcy złotych 00/100) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia ...(dalej „Odwołujący”), w którym zaskarżono: 1. odrzucenie oferty Odwołującego; 2. zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...Badań i Ekspertyz, ul. Zamenhofa 40, 41- 408 Mysłowice, odrzucenie oferty tego wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt...r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich ...

 • KIO 2015/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...Konkludując powyższe stanowisko, które skład orzekający podziela, można przyjąć, że odrzucenie oferty w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2.... W ocenie Izby odwołujący nie wykazał, aby zarzut nr 2 odwołania – podniesiony jako naruszenie art. 7 ust. 1 w zw....

 • KIO 1944/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...1 lub 1a Pzp, których zastosowanie poprzedza odrzucenie ofert wykonawców zawierających rażąco niskie ceny lub ... rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich ...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, a także nakazanie Zamawiającemu: 1. Powtórzenie czynności badania i oceny ofert; 2. Wykluczenia WODBUD z postępowania; 3. Odrzucenie oferty WODBUD; 4...

 • KIO 2022/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...piętnaście tysięcy złotych zero groszy) poniesionej z tytułu wpisu od odwołania na rzecz Metalzbyt- Hurt Sp. z o.o. w Bielsku-Białej...5. Art. 89 ust. 1 pkt 2) Ustawy poprzez odrzucenie oferty Odwołującego jako rzekomo niezgodnej z treścią SIWZ w sytuacji gdy...

 • KIO 2013/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...wykonawcę innego niż odwołujący i przystępujący. Na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania zamawiający wniósł o odrzucenie odwołania na podstawie art.189 ust. 2 pkt 3 Pzp, jako wniesionego po upływie terminu określonego w ustawie...

 • KIO 2024/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... tej samej daty wykonawca EFT Polska sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich wnosili zgodnie miedzy innymi o odrzucenie odwołania na podstawie art.189 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp. Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje. Na podstawie...

 • KIO 1996/18, KIO 1997/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...„Tak - 1 pkt, Nie - 0 pkt" c) uwzględnia żądanie odwołania w zakresie załącznika nr 2b do oferty w wierszu 11 i nakazuje zamawiającemu... odcinające – niespełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty. 48. Maksymalny prąd anody lampy rtg ...

 • KIO 2010/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... wniosku Zamawiającego zgłoszonego w piśmie procesowym z dnia 15 października 2018 roku oraz podtrzymanego na posiedzeniu z udziałem Stron o odrzucenie odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 6 ustawy, bowiem – co znalazło wyraz z 9 orzeczeniu z dnia 13...

 • KIO 2011/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... w dniu 18 października 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu ...powtórzenie czynności oceny ofert, nakazanie poprawienia błędów rachunkowych lub odrzucenie oferty firmy Komputronik Biznes sp. z o.o. 3/...

 • KIO 2035/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...czynności, którą Zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby w sprawie KIO 1303/18, KIO 1310/18, KIO 1322/18, 2. odrzucenie odwołania w zakresie wniosku o unieważnienie postępowania na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych...

 • KIO 2009/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... r. do 31.12.2016 r.” Jako uzasadnienie interesu we wniesieniu odwołania, Odwołujący wskazał, iż w dniu 10 sierpnia 2018 r. Zamawiający wezwał... w dochodzonym rozstrzygnięciu. Jednocześnie ewentualne odrzucenie oferty KartGIS i brak możliwości realizacji...

 • KIO 1939/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... rozpatrzenie zarzutu w zakresie unieważnienia Postępowania jest elementem wyboru ofert i może być przedmiotem odwołania. Zamawiający w pisemnej odpowiedzi na odwołanie wniósł o odrzucenie odwołania na podstawie art. 179 ust. 1 w zw. z art. 189 ust. 2 pkt...

 • KIO 1994/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... z uiszczeniem przez Odwołującego wpisu, podlega rozpoznaniu. Ze względu na brak przesłanek uzasadniających odrzucenie odwołania Izba przeprowadziła rozprawę merytorycznie je rozpoznając. Izba stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do...

 • KIO 1972/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...na odwołanie, w której wniósł o: 1) odrzucenie odwołania w zakresie podniesionego naruszenia przepisu art. 89 ...podnoszonych przez Odwołującego przepisów ustawy, w wyniku czego Izba nakazała odrzucenie oferty Przystępującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt...

 • KIO 1967/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...zamawiającego po terminie to jest w dniu 1 października 2018 r. Na pytanie Izby czy występują przesłanki do odrzucenia odwołania, Zamawiający wnosi o odrzucenie odwołania w trybie art. 189 ust. 2 pkt 3 jako wniesione po terminie, oraz w trybie art. 189 ust...

 • KIO 1953/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez nieodrzucenie oferty Fine Dine jako niezgodnej z treścią SIWZ, która to... 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...) stanowiącą koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. 3 Stosownie do art. 198a... tego faktu w sposób niebudzący wątpliwości. Zatem odrzucenie oferty 58 przystępującego winno być poprzedzone właściwym postępowaniem...

 • KIO 1872/18, KIO 1895/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ... ocenie Odwołującego bezzasadne. W dniu 28 września 2018 r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie i wniósł o odrzucenie odwołania, a z ostrożności o jego oddalenie. W odpowiedzi jak również w trakcie rozprawy przedstawił uzasadnienie faktyczne i prawne...

 • KIO 1922/18, KIO 1928/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ... z art. 58 § 1 i 3. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1. unieważnienia czynności wyboru oferty Asseco Poland S.A. jako oferty najkorzystniejszej, 2. odrzucenie oferty Asseco Poland S.A. i wybór oferty Odwołującego jako...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij