• KIO 2573/17, KIO 2575/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... S.A. Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, wykluczenie Atos Polska S.A. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Ustawy, odrzucenie oferty tego Wykonawcy na podstawie art...

 • KIO 2629/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ... w dniu 22 i 27 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 grudnia 2017.... 89 ust. 1 pkt 4) Ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty złożonej przez Odwołującego jako podlegającej odrzuceniu pomimo tego,...

 • KIO 2678/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... ustalenia, że jedna z ofert zawiera rażąco niską cenę, odrzucenie oferty firmy Polska Ekologia sp. z o.o. z ...2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania ...

 • KIO 2630/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...Sygnity z postępowania, powodującego w konsekwencji odrzucenie złożonej przez Sygnity oferty. 21 Zarzut...marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz....

 • KIO 2616/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... 24 ust. 1 pkt 17 Ustawy Pzp, a także odrzucenie oferty złożonej przez tego Wykonawcę na podstawie art. 89 ust... 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (...

 • KIO 2606/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  .... na posiedzeniu złożył pismo z dnia 27.12.2017 r., w którym poparł stanowisko Zamawiającego, a także zawarł wniosek o odrzucenie odwołania, wobec wniesienia go po terminie, wywodząc, że termin ów w niniejszej sprawie winien być liczony zgodnie z art. 182...

 • KIO 2600/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... wnosił o: 1) uwzględnienie odwołania w całości; 2) nakazanie Zamawiającemu unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej; 3) nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności badania i oceny ofert, w tym: a) odrzucenie oferty złożonej przez Grifols Polska...

 • KIO 2609/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. Izba postanowiła oddalić wniosek Zamawiającego o częściowe odrzucenie odwołania, na podstawie przepisu art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp w związku z art...

 • KIO 2613/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... badania i oceny złożonych w postępowaniu ofert, 3) odrzucenie oferty wykonawcy Konsorcjum firm: Jantar 2 Sp. z ... r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 2591/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... wynagrodzenia pełnomocnika. Interes we wniesieniu odwołania Odwołujący wskazał, że posiada interes we wniesieniu odwołania, ponieważ złożył w postępowaniu najkorzystniejszą ofertę. Przez bezpodstawne odrzucenie oferty odwołującego na skutek naruszenia...

 • KIO 2581/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... na rozprawie w dniu 20 grudnia 2017 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 grudnia ... ofert w zakresie oferty złożonej przez ECO-ABC Sp. z o.o. i odrzucenie tej oferty jako sprzecznej z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 8...

 • KIO 2602/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... czynności odrzucenia oferty wykonawcy W&W P. W., - odrzucenie oferty wykonawcy Sodexo, - dokonanie wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Odwołującego. Uzasadnienie odwołania Odwołujący wskazuje, że zgodnie z treścią SIWZ kryteriami oceny ofert...

 • KIO 2618/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... po stronie odwołującego szkody majątkowej w postaci utraconego zarobku. W uzasadnieniu odwołania, odwołujący podnosi, iż treść pisma informującego o odrzuceniu oferty wskazuje, iż odrzucenie oferty oparte zostało o przepis art.89 ust. 1 pkt 2 ustawy...

 • KIO 2571/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...09.2017 r. Mając na uwadze powyższe Izba nakazała odrzucenie oferty wykonawcy Immitis Spółka z o.o. na podstawie ...2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania ...

 • KIO 2621/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ...postępowania odwoławczego w dniu 21 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 grudnia...oceny ofert w sposób zgodny z zasadami ustawy Pzp, • odrzucenie oferty firmy Siemens Healthcare Sp. z o.o. jako ...

 • KIO 2509/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ...2 powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym odrzucenie oferty Przystępującego na podstawie art. 89 ust. 1...2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 2555/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... roku – w formie pisemnej - Zamawiający przesłał Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej odpowiedź na odwołanie, w której wnosił o odrzucenie odwołania ewentualnie o jego oddalenie w całości. Także w dniu 21 grudnia 2017 roku Odwołujący – za pośrednictwem faxu...

 • KIO 2574/17, KIO 2576/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ...1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez bezzasadne odrzucenie oferty Odwołującego jako niezgodnej z treścią ...2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania ...

 • KIO 2603/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ...2017 r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie wnosząc o jego odrzucenie na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 5 ustawy ... r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 2549/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... wykonawcy z postępowania jest zawsze jednoczesne odrzucenie oferty złożonej przez wykonawcę wykluczonego z postępowania... spełnienie powyższych przesłanek, co nie było sporne. W zakresie zarzutów odwołania: 1. zarzut naruszenia art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy...

 • KIO 2585/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ...tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez powyższych tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29.... 45 ust. 7 p.z.p., nie jest możliwe odrzucenie oferty z uwagi na nie wniesienie lub nieprawidłowe wniesienie wadium w...

 • KIO 2568/17, KIO 2597/17, KIO 2605/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ...1 i 3 Pzp, poprzez bezpodstawne odrzucenie oferty Philips jako niezgodnej z SIWZ,...odwołaniach. KIO 2568/17 – odwołanie Philips Polska Sp. z o.o. Nie potwierdził się zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp, poprzez odrzucenie...

 • KIO 2559/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ...art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty Odwołującego, pomimo iż oferta Odwołującego nie zawiera błędów ...r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich ...

 • KIO 2564/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ...Pzp poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i błędne odrzucenie oferty Odwołującego jako oferty nieodpowiadającej treści Specyfikacji...r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich ...

 • KIO 2584/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ... gospodarczą pod nazwą „A.” M. S., P., ul. (…) tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawcy: M. S., prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą „A.... 179 ust. 1 ustawy Pzp. Bezpodstawne odrzucenie oferty odwołującego oznacza, że stwierdzenie w tym ...

 • KIO 2586/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ... dokumentów, dotyczący wybranego wykonawcy oraz część dokumentów, dotyczących wykonawcy drugiego w kolejności. (…)”. Izba oddalił wniosek Zamawiającego o odrzucenie odwołania na postawie art. 189 ust. 2 pkt 6 Pzp. W tym zakresie, Izba jako sąd I instancji...

 • KIO 2590/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ... nakazuje dokonanie ponownego badania i oceny oferty i odrzucenie oferty Schiller Poland Sp. z o.o. jako...z o.o., sp.k., ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa tytułem wpisu od odwołania. 2 2.2. zasądza od Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ul. Księżycowa 5, 01-934 ...

 • KIO 2470/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...2, 3 i 6 PZP poprzez jego niezastosowanie i nieodrzucenie oferty 5 Konsorcjum, podczas gdy oferta ta zawiera błąd ...2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 25 odwoławczym i sposobu ich ...

 • KIO 2518/17, KIO 2531/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...i prawnym, a tym samym rozpoznawane odwołania nie zasługują na uwzględnienie. I. Odwołanie sygn. akt: KIO 2518/17 Spór w zakresie sprawy sygn. akt: KIO 2518/17 zawiązał się na kanwie czynności zamawiającego jaką było odrzucenie oferty wykonawcy MGGP S.A. w...

 • KIO 2483/17, KIO 2484/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...i oceny oferty Netia S.A. z siedzibą w Warszawie; 3. odrzucenie oferty złożonej przez Netia S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie...w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. W uzasadnieniu odwołania Odwołujący 2 wskazał, że wykonawca Netia S.A. z siedzibą w...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij