• KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...jako oferty najkorzystniejszej dla zadania nr 3. W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał m.in.: 1. Zarzut naruszenia art.... Skutkiem wykluczenia wykonawcy z postępowaniu jest zawsze jednoczesne odrzucenie złożonej przez niego oferty - nie powinna ona ...

 • KIO 1456/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu tytułem wpisu od odwołania. 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z... złożonych przez wykonawcę, ewentualnie, tj. na wypadek przyjęcia, że odrzucenie oferty Stecol na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ...Anmaro sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie; 1.2. odrzucenie oferty wykonawcy Anmaro sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie z... koszty postępowania odwoławczego poniesione przez Odwołującego z tytułu wpisu od odwołania. 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... winno ono być uwzględnione w całości. W odpowiedzi na odwołanie z dnia 16 lipca 2018 roku zamawiający wniósł o: 1) odrzucenie odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 1 ustawy P.z.p., gdyż Krajowa Izba Odwoławcza nie jest władna wypowiadać...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... w Woli Duckiej;  po stronie Odwołującego. Stanowisko Wykonawcy M – pismo z 11 maja 2018 r. Wykonawca M wniósł o: 1. odrzucenie odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 3 Pzp jako wniesionego po terminie określonym w Pzp, 2. w przypadku nie...

 • KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... z uiszczeniem przez Odwołującego wpisu, podlega rozpoznaniu. Ze względu na brak przesłanek uzasadniających odrzucenie odwołania Izba przeprowadziła rozprawę merytorycznie je rozpoznając. Izba stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ...swojego pisma z dnia 21.05.2018 r. (odrzucenie oferty odwołującego), przywołuje w podstawach prawnych zrzut naruszenia ...r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... poprzez ich błędne zastosowanie i wykluczenie odwołującego oraz odrzucenie oferty z powodu podania informacji wprowadzających w błąd... w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ... najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert oraz odrzucenie oferty Konsorcjum Mostostal. Odwołujący w następujący sposób uzasadnił jego prawo do wniesienia odwołania. Oferta odwołującego została skalsyfikowana na drugiej pozycji tzw...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  .... 1 pkt 12, 16 i 17 ustawy Pzp oraz odrzucenie oferty złożonej przez wykonawcę Cooperativa Muratori & Cementisti-C.M.C.... USD/EUR), zamiast 505 EUR/t. II. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA ZARZUTÓW ODWOŁANIA II.1. NIESPEŁNIENIE PRZEZ CMC RAVENNA WARUNKU ODNOSZĄCEGO SIĘ DO...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...zero groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 ...zweryfikowana, co z kolei uniemożliwi Zamawiającemu odrzucenie oferty wykonawcy, który zaoferował urządzenia ...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... powodującym niemożliwość świadczenia – konieczne jest odrzucenie oferty BUA PROFIL jako sprzecznej z...15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t....

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...o., ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg tytułem wpisu od odwołania, 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 ...publicznych Komentarz, komentarz do art, 89, LEX 2015). Odrzucenie oferty - a w ocenie Sądu także wykluczenie wykonawcy skutkujące...

 • KIO 852/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  .... z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp poprzez nieuzasadnione odrzucenie oferty Odwołującego jako zawierającej rażąco niską cenę, pomimo że Odwołujący... sprawie KIO 393/18. W związku z wniesieniem do Izby odwołania w dniu 28 lutego 2018 r. oraz ogłoszeniem orzeczenia...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  .... Izba nie uwzględniła wniosku Zamawiającego zgłoszonego na posiedzeniu o odrzucenie odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 7 ustawy Pzp z powodu nieprzekazania kopii odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do jego złożenia w taki sposób...

 • KIO 856/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... z uiszczeniem przez Odwołującego wpisu, podlega rozpoznaniu. Ze względu na brak przesłanek uzasadniających odrzucenie odwołania Izba przeprowadziła rozprawę merytorycznie je rozpoznając. Izba stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... oferty firmy: KAWA.SKA Sp. z o.o., z uwagi na potwierdzenie się zarzutów odwołania we wskazanym wyżej zakresie, jak również odrzucenie oferty firmy: SYSMEX Polska Sp. z o.o., z uwagi na uwzględnienie przez Zamawiającego zarzutu niezastosowania przez...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... w art. 189 ust. 2 ustawy pzp, które skutkowałyby odrzuceniem odwołania. Odnosząc się do zgłoszonego przez Przystępującego wniosku o odrzucenie odwołania w części dotyczącej zarzutu zaniechania ujawnienia całości oferty złożonej przez Przystępującego...

 • KIO 905/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  .... Swój wniosek w sposób szczegółowy umotywował w piśmie procesowym z dnia 28.05.2018 r. (wniosek o odrzucenie odwołania – pismo nr 1). Dodatkowo Zamawiający wskazał na brak wykazania jaki jest sposób reprezentacji Odwołującego. Dodatkowo Zamawiający na...

 • KIO 850/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ...na rozprawie w dniu 25 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 kwietnia 2018...Pzp; (iv) odrzucenie oferty Konica Minolta na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; (v) odrzucenie oferty Konica Minolta ...

 • KIO 907/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... na rozprawie w dniu 28 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 maja 2018... wynikało, że mebel ten jest niezgodny z SIWZ, co powinno powodować odrzucenie oferty tego wykonawcy; 5) art. 89 ust. 1 pkt 4 ...

 • KIO 809/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  .... Zamawiający, pismem z dnia 18 maja 2018 r. złożył odpowiedź na odwołanie, w której zawarł wniosek o odrzucenie odwołania, jako wniesionego po upływie terminu określonego w ustawie Pzp. Zamawiający wyjaśnił, że na etapie wskazanym przez Odwołującego -...

 • KIO 871/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ...z dnia 18 maja 2018 r., złożył odpowiedź na odwołanie. Wniósł o odrzucenie odwołania w części dotyczącej zarzutów zaniechania odrzucenia oferty ABB jako niezgodnej z SIWZ albo o oddalenie odwołania w całości oraz o dopuszczenie dowodów w postaci: pisma PGE...

 • KIO 889/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 maja 2018 r. ... Zamawiającego, a co za tym idzie, odrzucenie oferty takiego wykonawcy byłoby bezpodstawne. Skutkiem powyższego...

 • KIO 913/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...oferty BCAST, 2) powtórzenie czynności badania i oceny ofert, 3) odrzucenie oferty BCAST na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP...to robić także w większym zakresie, np. w 90%. Do odwołania zostały m.in. dołączone: email Zamawiającego do Odwołującego z dnia 27...

 • KIO 901/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...i ocenę oferty odwołującego, 2] bezpodstawne wykluczenie odwołującego i odrzucenie jego oferty. Powyższym czynnościom odwołujący zarzucił naruszenie: 1) art...dniu 21 maja 2018 roku wniósł o oddalenie odwołania w całości. Wskazał, że uwzględnił w specyfikacji...

 • KIO 899/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... ocenę oferty odwołującego, 3] bezpodstawne wykluczenie odwołującego i odrzucenie jego oferty. Powyższym czynnościom odwołujący zarzucił naruszenie: 1)... dniu 21 maja 2018 roku wniósł o oddalenie odwołania w całości. Wskazał, że uwzględnił w specyfikacji ...

 • KIO 887/18, KIO 896/18, KIO 916/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...TPF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania, b. zasądza od wykonawcy TPF Sp. z o.o. z ... zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp poprzez bezzasadne odrzucenie jego oferty jako zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia...

 • KIO 900/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...S.A., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Odwołującego: ECM Group Polska S.A.,... oferty Odwołującego, 3) bezpodstawne wykluczenie Odwołującego i odrzucenie jego oferty. Powyższym czynnościom zarzucił naruszenie: 1)...

 • KIO 875/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...tego Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz odrzucenie jego oferty wobec wskazanej okoliczności i z tej przyczyny odrzucenia jego oferty; W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał, że w dniu 16 marca 2018 r. miało...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij