• C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... ofertami, jakie instytucja zamawiająca może wyeliminować z oceny opartej na cenie, są te oferty, które nie spełniają minimalnych wymagań związanych z oceną techniczną, a zatem które nie odpowiadają potrzebom instytucji zamawiającej. Taki mechanizm nie ma...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ..., jak i dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie. Subiektywna ocena Odwołującego, czy wezwanie z dnia 8 czerwca 2018 r...deklarowany sposób realizacji zamówienia, a więc w treść oferty sensu largo. Kuriozalne jest przy tym czynienie Zamawiającemu ...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ...v. Królestwo Hiszpanii (C-414/97), Trybunał wskazał, że ocena czy podjęte środki są zgodne z Traktatem, wymaga ...w odwołaniu wskazuje, ze ma on swoje znaczenie przy przygotowaniu oferty w przedmiotowym postepowaniu. Ponadto Izba stwierdziła, że odwołujący w ...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...7 ust. 1 Pzp zasadą równego traktowania wykonawców. Ponadto Zamawiający ocenia oferty oraz zdolność wykonawców do realizacji zamówienia w obrębie konkretnego postępowania, zatem ocena dokonana w jednym postępowaniu nie może rzutować na drugie. W przeciwnym...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... ograniczył się do gołosłownych zapewnień i odesłania do pkt 3.6 oferty. Odwołujący zgodził się z twierdzeniami Atende, że Zamawiający nie wymagał ... na pytania Zamawiającego powinno skutkować oceną oferty pod kątem jej zgodności z treścią SIWZ wyłącznie na...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...jednak bezrefleksyjnie znaku równości. Zaznaczył przy tym, że ocena kompletności dokumentów i spełniania warunków udziału w postępowaniu może ...a ustalenie zarzucanych przez zamawiającego uchybień złożonej oferty nie może być uzależnione od aktywności ...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ...związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum BAC, pomimo iż oferta ta zawiera rażąco niską cenę w ... której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp, ocena czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... samodzielnie wziąć udział w przetargu i złożyć samodzielne oferty, a samo zamówienie nie zawierało „wyśrubowanych" warunków...„Mory”. Zamawiający podniósł, że odwołujący zapomina ponadto, iż ocena porozumienia wykonawców przebiega w ramach art. 24 ust. 1 ...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ...strony w granicach swobody umów. Ocena nieprzewidywalności wystąpienia danego zdarzenia musi być... wycenić i uwzględnić wszystkie, nawet niemożliwe do zidentyfikowania ryzyka w cenie oferty. Skoro okoliczności objęte dyspozycją przepisów art. 3571 k.c., art....

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ...odnosi się do dokumentów i uzasadnienia ich utajnienia dołączonych do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W omawianym..., w lit. d). f) w pkt 14 – ocena sytuacji na rynku zagospodarowania odpadów i informacje o planach inwestycyjnych ...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... 17 Pzp określone czynności (m. in. związane z oceną kryteriów) i umieścić je w odrębnym przepisie (art. ...2. dokonanie niezgodnej z przepisami Pzp czynności odrzucenia oferty odwołującego jako oferty zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu ...

 • KIO 1080/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ... oraz wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez konkurenta. Rozpoznając odwołanie w granicach podniesionych zarzutów Izba uznała, że nie podlega ono uwzględnieniu. Przedmiotem rozpoznania jest ocena zarzutu odwołania, w którym odwołujący podnosi...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...dalej również: „GMV”), Odwołujący wskazał, iż z załączonego do oferty GMV dokumentu JEDZ wynika, że na potwierdzenie spełnienia warunku określonego...pozostałym zakresie nie są przydatne dla rozstrzygnięcia sprawy. Taka ocena wynika m.in. z tego, iż tak jak Odwołujący...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przez jego niezastosowanie i nieodrzucenie oferty CMC Ravenna mimo to, że wykonawca ten złożył ofertę niezgodną z ... informacji w zakresie sytuacji podmiotowej wykonawcy, których ocena decyduje o udziale wykonawcy w postępowaniu. Dla ...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ... stanowi jedynie o przyznaniu mu 0 pkt. tj. bez sankcji odrzucenia oferty? Poza tym jak się ma wymóg minimalny 9000 stron do liczby mnogiej...informacji podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym”. Ocena kryterium przebiegać miała w oparciu o wzór zgodnie...

 • KIO 855/18, KIO 858/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz utrudniający uczciwą konkurencję; 3) art. 25 ust.... s. 1-05585, Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że ocena, czy podjęte środki są zgodne z Traktatem ...

 • KIO 852/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... sprawie Odwołujący skalkulował marżę na kwotę ok. 65 tysięcy złotych brutto, co stanowiło ok. 33% ceny oferty. Tym samym ocena oferty odwołującego się wykonawcy nie mogła zostać dokonana w oderwaniu od tak ważnego i znaczącego pod kątem wartości elementu...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... nieuwzględniający złożoności zamówienia oraz czasu potrzebnego na sporządzenie oferty; b. Skrócenie terminu składania ofert w sytuacji w... instalacji lub użytkowania, w którym była dokonana ocena zgodności albo legalizacja. Zatem obowiązek wskazany w OPZ...

 • C-54/17

  Orzeczenia ETS, 31-05-2018

  ...mu przedsiębiorca. W każdym przypadku, zamówienia lub złożenia oferty, przedmiot informacji odpowiada temu, na co obie strony...nie ma potrzeby udzielania na nie odpowiedzi. 2.      Ocena a)      Ograniczający charakter zasady braku stosowania ustanowionej w ...

 • XXIII Ga 2057/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-05-2018

  ... złożył wyjaśnień spełniających wymagania określone w art. 90 ust. 1 -3 jest przedwczesny. Wobec powyższych ustaleń KIO, ocena oferty wykonawcy (...), powinna następować zarówno, co do jej zgodności z wymaganiami specyfikacji, jak i co do oferowanej ceny...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... czynności badania i oceny ofert, w ramach której nakazuje Zamawiającemu odrzucenie oferty firmy: KAWA.SKA Sp. z o.o., z uwagi na ...z zastosowaniem przepisu art. 24 aa Pzp - "odwrócona ocena". Nadto, Zamawiający stwierdził, że: „X. Wykaz oświadczeń ...

 • KIO 898/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... z procedurą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, weryfikacja przez zamawiającego elementów wskazanych w treści oferty, jak również ocena zgodności oświadczeń złożonych przez wykonawcę należy do czynności dokonywanych na etapie badania ofert i...

 • KIO 907/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ...złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp i następnie odrzucenia tej oferty z postępowania w razie niezłożenia wyjaśnień lub w sytuacji, gdy ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami nie doprowadzi do udowodnienia przez tego wykonawcę, że jego...

 • KIO 809/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... 2018 r. wniósł odwołanie wobec zaniechania przez Zamawiającego odrzucenia oferty Emerson Process Management Sp. z o.o. (dalej ... kwietnia 2018 r. Zamawiający zajmował się wyłącznie oceną oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców w trybie art...

 • KIO 913/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... ust. 1a i 2,dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Powyższe wskazuje, iż w przypadku niezgodności oferty z SIWZ o odrzuceniu oferty decyduje ocena, czy podlega ona poprawie na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. W przypadku pozytywnej...

 • KIO 875/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... iż nie sprostał ciężarowi dowodu w zakresie wykazania, iż cena jego oferty nie jest rażąco niska; - co godzi w podstawowe zasady udzielania ...trzeci w czasie realizacji zamówienia. Wobec powyższego ocena dokonana przez Zamawiającego w tym zakresie była ...

 • KIO 910/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  .... 91 ust. 1 ustawy Pzp, przez dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy, który winien zostać wykluczony z postępowania;  art. 24 ... KIO 228/16). Niezależnie od tego zauważyć należy, że ocena usługi nr 3 nie ma znaczenia dla oceny spełniania ...

 • KIO 876/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  .... 3 ustawy pzp. Przy czym nie może się to sprowadzać do samego twierdzenia, że cena oferty (nie) jest rażąco niska, czy też twierdzenia, że ocena wyjaśnień (nie) powinna prowadzić do takiej oceny, gdyż należy skonkretyzować okoliczności faktyczne, które w...

 • KIO 882/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... przesłanek wskazanych w art. 90 ust. 1a Ustawy. Porównanie stawki brutto z oferty (7,97 zł) zarówno ze stawką bazową jak i obliczoną, jako średnia... procedury prowadzonej poza oceną ofert zmierzającą do wyboru oferty najkorzystniejszej. Ponadto nie...

 • KIO 860/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...sam sposób sformułowania zarzutów implikuje stwierdzenie, że ocena taka również nie może zostać w sposób ... 28 marca 2017 r. sygn. akt KIO 466/17). Zatem odrzucenie oferty winno być poprzedzone właściwym postępowaniem wyjaśniającym, w trybie art. 90 ust...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij