• KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... pozwala na ustalenie, w jaki sposób i o ile cena oferty mogła być w oparciu o te czynniki obniżona, albowiem w ...ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... wszystkich potencjalnych wykonawców biorących udział w Postępowaniu i powinno zostać przez nich wkalkulowane w cenę oferty. Prezentowana ocena oraz brak podstaw do twierdzenia przeciwnego prowadzi do przekonania, że zamawiający nie może zagwarantować...

 • KIO 1935/18, KIO 1948/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...ich obsługi. Przy obecnej definicji Awarii wykonawca na etapie sporządzania oferty nie może dokonać jej rzetelnej wyceny, gdyż nie da się ... jego dalszego rozwoju i obsługi przez inne podmioty. Ocena, czy w dana informacja stanowić będzie informację prawnie ...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ... września 2018 r. Tym samym dokonana przez Odwołującego ocena wyjaśnień rażąco niskiej ceny wykonawcy T.S. była ... wykonawcę T.S mających potwierdzać okoliczność braku podstaw do odrzucenia oferty ww. wykonawcy z uwagi na rażąco niską cenę, za wyrokiem...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ... art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający miałby bowiem dokonywać oceny oferty IBM Polska na podstawie umów, podczas gdy względem wszystkich pozostałych wykonawców, w tym Odwołującego, ocena ta miałaby być przeprowadzona według innych reguł, tj. wyłącznie na...

 • KIO 2041/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  .... 24aa Ustawy, oznaczało, iż etap związany z oceną ofert prowadził do ustalenia rankingu ofert niepodlegających odrzuceniu. Ostrożny wykonawca mógł przyjąć, iż informacja o poprawieniu treści oferty Wykonawcy T-Mobile oznacza, iż nie podlega ona odrzuceniu...

 • XVII AmA 25/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-10-2018

  ... adm.). W postępowaniu przetargowym dotyczącym inwestycji w P. oferty obu przedsiębiorców złożono w tym samym dniu 25 października...uokik nie zasługiwały więc na uwzględnienie. Powyższa ocena jest zgodna ze stanowiskiem doktryny dotyczącym występujących ...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... Pismem z dnia 25 września 2018 r. Zamawiający poinformował o wyborze oferty najkorzystniejszej, za którą uznał tę złożona przez AŻD. W zakresie zarzutu...TSUE w sprawie C-387/14, że TSUE stanęło przed oceną, czy wykonawca, który bierze samodzielnie udział w ...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ...dokonania przez zamawiającego pozytywnej oceny tych dokumentów oraz dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez odwołującego 4) art. 26 ust.... oceną, zamawiający w dniu 14 sierpnia 2018 r. poinformował uczestników postępowania o wyborze oferty ...

 • KIO 2028/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... do 3.800 UL). 14 W konsekwencji opisanej powyżej niezgodności oferty Odwołującego z SIWZ bezzasadny jest podniesiony w odwołaniu zarzut naruszenia przez... pkt 49 SIWZ, w świetle którego ocena zgodności oferowanych przez wykonawców dostaw z wymaganiami...

 • KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...1 Ustawy Pzp poprzez przyjęcie, że w postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, a w konsekwencji uznanie, że zachodzą przesłanki ... jego działanie musi być poprzedzone rzetelną oceną w czym na gruncie okoliczności faktycznych ...

 • KIO 2015/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  .... 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. Zaznaczyć przy tym należy, że ocena, czy poprawienie innej omyłki przez zamawiającego powoduje (lub nie) istotną zmianę w treści oferty musi być dokonywana na tle konkretnego stanu faktycznego. To co w ramach danego zamówienia...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ..., że Zamawiający oceniając złożone wyjaśnienia dostrzegł ich braki, a dokonana przez niego ocena była trafna i powinna była prowadzić do odrzucenia oferty Przystępującego z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, a nie do kontynuacji procedury...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ..., który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że ...art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez wybór oferty podlegającej odrzuceniu. Nie potwierdził się natomiast zarzut naruszenia przez zamawiającego art...

 • KIO 2040/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...oaz wykaz usług świadczonych w okresie 3 lat poprzedzających termin złożenia oferty. Podniósł, że złożone dokumenty podmiotowe winny być aktualne na dzień... rozdziale XIII pkt 9 zamawiający podał: „Ocena złożonych ofert w kryterium „Jakość” zostanie dokonana...

 • KIO 1996/18, KIO 1997/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... – 0 pkt. Pytanie nr 50 36 Dotyczy Załącznika nr 2b do oferty „Parametry oceniane”, Wiersz 3, Możliwość ustawienia detektorów pod kątem ostrym <80...dla żadnego z siedmiu Ośrodków a zatem ich ocena jest bezzasadna. Dlatego wnioskujemy o całkowite wykreślenie ...

 • KIO 2023/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... i zachowanie uczciwej konkurencji co w konsekwencji doprowadziło do wyboru oferty wykonawcy Balcer Sp. z o.o. z siedzibą Gliwicach;... uczynienia zadość żądaniom odwołania, pozostają poza oceną Izby w ramach ustalenia zaistnienia przesłanki umorzenia...

 • KIO 2013/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...r. usunięcia z SIWZ innych wymogów, które blokowały mu możliwość złożenia oferty - kreuje, mocą wyjaśnień z dnia 24 września 2018 r., ...SIWZ istotnym jest precyzyjne sformułowanie żądań, gdyż ocena zarzutu podniesionego w ramach odwołania dokonywana jest...

 • KIO 2035/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... zamówienia, nie mógł w sposób odmienny przyznać punktów 21 w omawianym kryterium. Wbrew więc zarzutom Odwołującego ponowiona ocena oferty Przystępującego jest zgodna z wyrokiem Izby wydanym w niniejszej sprawie, co z kolei winno prowadzić do wniosku...

 • KIO 2009/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...zestawieniem ofert otwartych w dniu 25 czerwca 2018 r., oferty złożyli odwołujący KartGlS i konsorcjum złożone z firm Aquard ...o.o. i Suez Smart Solutions (dalej: konsorcjum). Ocena ofert uzależniona była od ceny i okresu udzielonej gwarancji. Korzystniejszą...

 • KIO 1939/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...Izba” lub „KIO”) wpłynęło odwołanie ww. wykonawców (dalej „Odwołujący”) od odrzucenia ich oferty wbrew art. 90 ust. 3, art. 89 ust. 1 pkt 4 i art...gwarancją jej należytego wykonania. Rzetelna i obiektywna ocena tych wyjaśnień pozostaje nie tylko prawem, ale ...

 • KIO 1983/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...wymienionym zadaniu. Nie ulega również wątpliwości, że ocena w zakresie kryteriów oceny ofert, dokonywana przez ... doszło do wprowadzenia zamawiającego w błąd, gdyż z załączonego do oferty „Wykazu osób” wynika jednoznacznie, jaki był okres pełnienia funkcji...

 • KIO 2017/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...ust. 1 pkt 3) SIWZ wskazał, że przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się m.in. kryterium „Koncepcja programowo ... opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wskazał ponadto, że ocena za to kryterium będzie dokonywana przez członków Komisji ...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... – strony postępowania różniły się jedynie prawną oceną tego faktu. Skład rozpoznający sprawę podzielił w...to taka sytuacja nie występuje co do usług dodatkowych z pozycji C oferty. Ponadto, jak już wcześniej Izba stwierdziła, należy mieć również na uwadze...

 • KIO 1967/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... s. 1- 05585. Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że ocena, czy podjęte środki są zgodne z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę... w opcji, przywołuję załącznik nr 2, również przywołuję formularz oferty, który wskazywał co do istoty opcji, że stwierdzam, że...

 • KIO 1953/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez nieodrzucenie oferty Fine Dine jako niezgodnej z treścią SIWZ, która to niezgodność... przełożył dokumenty wskazane w punkcie 3.1.3 SIWZ. Ocena tych dokumentów wskazała, że przedłożony katalog nie zawiera danych ...

 • KIO 1972/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty NOMET Sz. N., w sytuacji w której NOMET Sz. N. podlega... wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ... na uwzględnieniu postawy drugiej strony umowy. Negatywna ocena umowy ze względu na kryteria moralne uzasadniona jest...wartości przedmiotu zamówienia lub ogólnie w możliwości złożenia porównywalnej oferty. Przesłanki te były przez Izbę badane w kontekście...

 • KIO 1960/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ...25 zł (6.781.149,80 zł netto), natomiast cena oferty kolejnej, tj. oferty odwołującego wynosi 11.066.310,00 zł (8.997.000... odrzucona jeżeli nie udzieli on wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera...

 • KIO 1872/18, KIO 1895/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ...na dokonaniu z naruszeniem przepisów pzp - wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy Planeta Sp. z o.o., co skutkuje ...doświadczenia Wykonawcy". Odwołujący podkreślił, iż przedmiotowa ocena Zamawiającego, nie mogła zostać zweryfikowana przez niego...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij