• T-108/16

  Orzeczenia ETS, 15-03-2018

  ...skarżącej, gdyż wyłącznie te dwie spółki złożyły oferty. 17      Spółka Fred Olsen zakwestionowała wynik ...należy stwierdzić, że dokonana przez Komisję w zaskarżonej decyzji ocena skutków postanowienia o zawieszeniu postępowania z dnia 27 lutego 2015...

 • KIO 391/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... lub koszt jest stała (przy czym przesłanka unieważnienia może sie ziścić dopiero po wyborze oferty najkorzystniejszej, która to czynność winna bvć poprzedzona badaniem i ocena ofert) albo b) ofertę z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny...

 • C-127/16 P

  Orzeczenia ETS, 07-03-2018

  ...5 ostatecznie poinformował ustnie SNCF, że nie będzie w stanie złożyć oferty przejęcia, nawet warunkowej, przed dniem 30 czerwca 2005 r. 9... prawa. Po pierwsze, według niej dokonana przez Sąd ocena zawarta w pkt 153 zaskarżonego wyroku, zgodnie z którą...

 • C-9/17

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ...Falk Pharma (C‑410/14, EU:C:2016:399) wynika, że wybór oferty, a więc i wykonawcy, stanowi nieodzowny element pojęcia „zamówienia publicznego” ... wyłonienia najkorzystniejszej ekonomicznie oferty, a są tylko zasadniczo związane z oceną zdolności oferentów do...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ...wymaganych zapisem pkt 9.3.2. SIWZ elementów stanowi podstawę do odrzucenia oferty odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp, 4... powoduje, że na kanwie zaistniałego stanu faktycznego ocena czy złożone przez niego wadium jest prawidłowe powinna...

 • KIO 216/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ...SIWZ, który pozwalałby na zweryfikowanie czy oświadczenia złożone w treści oferty odpowiadają innym dokumentom. Jak określa sam zamawiający ocena punktowa dokonywana będzie po porównaniu treści formularza oferty z Załącznikiem nr 8 o do SIWZ - Wykazem osób...

 • KIO 226/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ...zakres prac wskazanych przez Przystępującego w wykazie stanowiącym Załącznik nr 4 do oferty oraz wskazanych przez Bati – Invest sp. z o.o. w...i staranny. W przedmiotowej sprawie taka pozytywna ocena pracy Przystępującego wynika z treści referencji. ...

 • KIO 196/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ...że kryteria oceny ofert dotyczyły ceny oraz gwarancji, wobec czego, dla ustalenia rankingu ofert i wskazania oferty 15 z najwyższą oceną nie było koniecznie porównanie dołączonych do ofert urządzeń. Wskazuje, że takie działanie prowadziłoby do przedłużenia...

 • KIO 213/18, KIO 217/18, KIO 223/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ... wymaganie. Ponadto, przyjmując że intencją Zamawiającego było odróżnienie pojemności nominalnej dysku od pojemności wykazywanej w testach i ocena oferty pod kątem spełniania parametru w drugim ze wskazanych znaczeń (co jednak nie wynika z SIWZ), to taki...

 • KIO 211/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ...zm.) rozumiany przez skład orzekający jako jeden z wyjątków od zasady niezmienności oferty (sensu largo) może być zdaniem Izby stosowane jedynie ściśle zgodnie z jego... M. W. TRANSPORT USŁUGOWY, natomiast ocena kryterium w postaci „doświadczenia wykonawcy" w...

 • KIO 198/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... usługi nie jest ceną rażąco niską (Zarzut pkt 2. a) petitum). Prawidłowa ocena ceny zaoferowanej na przedmiotowe usługi (stanowiące tylko część oferty) oraz znajomość realiów rynku mediów nie powinna jednak prowadzić do wniosku przeciwnego. Uzasadniając...

 • KIO 207/18, KIO 221/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ..., którzy zaoferują autobusy hybrydowe, które są już eksploatowane w Warszawie, będą musieli liczyć się z gorszą oceną oferty. Poprzez uprzywilejowanie autobusów gazowych i wiążące się z tym utrudnienie przygotowania ofert zamawiający naruszył konkurencję w...

 • KIO 197/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...bieżąca” czynność Spółki. Może zdarzyć się, że po wyborze oferty zostanie ogłoszona upadłość Spółki Societa Italiana Per Condotte D'acqua SpA...w wyjaśnieniach, jako tajemnicy przedsiębiorstwa, a ocena tego zastrzeżenia dokonana przez Zamawiającego została ...

 • KIO 167/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... wpływu na rozstrzygnięcie Izby, którego przedmiotem była ocena zaniechania Zamawiającego w świetle informacji, jakimi dysponował oceniając ofertę. Podkreślenia wymaga również, że prawidłowości ceny oferty nie można wykazywać poprzez wskazanie, że różnice...

 • KIO 200/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...000,00 zł. W wyznaczonym terminie (18 grudnia 2017 r.) złożono dwie oferty:  wykonawcy Control Process S.A. z siedzibą w Krakowie na kwotę... sposób zamawiający ocenił ich oferty. Ocena taka, przy znajomości treści oferty umożliwia następnie skorzystanie ze ...

 • KIO 187/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  .... Uwzględnienie w opracowywanych ofertach nowych informacji i ocena ich wpływu na zakres prac i na ich...czasu rzędu 11 tygodni. Rzetelne KIO 187/18 4 opracowanie oferty z uwzględnieniem nowych informacji w terminie przewidzianym przez Zamawiającego tj...

 • KIO 180/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od czynności związanych z badaniem i oceną ofert oraz wyborem oferty najkorzystniejszej, dokonanych przez Zamawiającego w Postępowaniu. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów...

 • KIO 185/18

  Orzeczenia KIO, 13-02-2018

  ... dodatkowo, za przystępującym, podkreślić, że „Oceniamy (… ) oferty na podstawie ich treści istniejącej w momencie złożenia oferty, a nie po dokonaniu pewnych czynności przez Zamawiającego. Ocena czy informacje „miały” wpływ przy uwzględnieniu całokształtu...

 • KIO 154/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ... w zakresie zadania — „Pakiet - meble biurowe”, od - czynności wyboru oferty Tronus Polska sp. z o.o, w sytuacji, gdy wykonawca ten powinien...(tak m.in. KIO w wyroku KIO 1646/16) Wadliwa ocena skuteczności utajnienia przez wykonawcę Tronus Polska sp. z o.o....

 • KIO 156/18, KIO 157/18, KIO 158/18, KIO 159/18, KIO 160/18, KIO 161/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ...nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 r. Ocena bazy w tym aspekcie jest wszakże elementem wpisu...pełnej wersji ww. umowy najmu złożonej przez Odwołującego wraz wyjaśnieniami dotyczącymi treści oferty z dnia 7 grudnia 2017 r. Izba ustaliła, że pierwotny okres...

 • KIO 165/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ... informacji wprowadzających w błąd Zamawiającego co do zgodności ich oferty z treścią SIWZ w zakresie wymagań dotyczących Energy Star;... (Szczegółowy Opis Oferowanego Przedmiotu Zamówienia) ocena spełnienia przez oferowany sprzęt wymagań dotyczących ...

 • KIO 142/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ... 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty firmy CI ZETO S.A., mimo iż w świetle kryteriów oceny ofert ...uzasadnienia odrzucenia oferty Odwołującego, jednym z możliwych powodów tej czynności mogła być ocena Zamawiającego, ...

 • KIO 152/18

  Orzeczenia KIO, 08-02-2018

  ... z art. 90 ust. 3 ustawy poprzez zaniechanie odrzucenia przez Zamawiającego oferty Konsorcjum firm: Instalatorstwo Elektryczne J. Ż. oraz M. P. podczas, gdy dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę...

 • C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  ... jednoznacznych dowodów zostało stwierdzone, że złożone odpowiednio przez każdego z nich oferty można przypisać jednemu ośrodkowi decyzyjnemu. Ocena i ewentualne wykluczenie są dokonywane po otwarciu kopert zawierających ofertę ekonomiczną”.  Postępowanie...

 • KIO 131/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ...który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza,... temu nie sprostał. Podkreślenia wymaga, że wykonawca broniący swojej oferty, winien w szczególności wykazać istnienie okoliczności, o których mowa w...

 • KIO 148/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  .... 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, należy odnosić do całości treści oferty i konsekwencję tych zmian należy oceniać biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia i całość oferty. Ocena, czy poprawienie innej omyłki przez Zamawiającego powoduje, czy nie powoduje istotną...

 • KIO 123/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ... jako czynu nieuczciwej konkurencji skład orzekający zauważa, że dotyczy on przewidywanych skutków złożenia oferty z niską ceną; zatem ocena dotycząca ceny jako nie będącej rażąco niską prowadzi do wniosku o braku zamiaru eliminacji konkurentów z powodu...

 • KIO 178/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ...zamówienia w sposób nieprecyzyjny, niejednoznaczny, uniemożliwiający sporządzenie oferty i utrudniający konkurencję, co stanowi naruszenie przepisu art... weryfikacji systemu HIS, wskazanie czy pozytywna ocena systemu HIS warunkuje demonstrację w zakresie ERP...

 • KIO 59/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ...z uwagi na treść art. 90 ust. 1 Pzp dopuszczalne jest odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp w wyniku ...tym przypadku dotyczy to najprostszych czynności związanych z oceną stanu najbardziej podstawowych zespołów, podzespołów i układów ...

 • KIO 120/18, KIO 133/18, KIO 135/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ...: 9 580 430,75 zł (brutto). Zamawiający wyjaśnił, że cena oferty wykonawcy ZBM była niższa odpowiednio o 22% i 11,43% od ... to 20,2 km.” W pierwszej kolejności należy zauważyć, że ocena ofert następuje odrębnie dla każdej z części postępowania. Jest to tym...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij