• KIO 2279/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ...jednocześnie interes w jego uzyskaniu, a szkodą jest niemożliwość złożenia oferty i podpisania ważnej umowy (za wyrokiem KIO z dnia 04....spodziewać należałoby się znacznych różnic cenowych. Także sama ocena zastosowanej koncepcji, przy założeniu że jest to ...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... i tym samym stanowił podstawowy dokument będący nośnikiem przedmiotowej części tego oświadczenia. To zatem jego ocena pozwala na przyjęcie zgodności treści oferty z treścią SIWZ w kontekście podniesionego jako zarzut odwołania art. 89 ust. 1 pkt 2...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... faktycznym Zamawiający dokonał w sposób zgodny z przyjętymi w SIWZ kryteriami oceny ofert oceny oferty B.. Ponadto, dokonana przez Zamawiającego ocena oferty B. nie jest niezgodna z zasadami przejrzystości i równego traktowania wykonawców. W ocenie Izby...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wybór w Postępowaniu jako oferty najkorzystniejszej oferty wykonawcy Pirios S.A., który podlega wykluczeniu z udziału w Postępowaniu... zamówienia publicznego. Taka ocena nie jest tożsama z oceną prowadzoną na potrzeby przyszłego...

 • C-198/16 P

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  ... niską. 75      Tak więc nie ma potrzeby dokonywania oceny tego, czy druga z podstaw odrzucenia złożonej przez Agriconsulting oferty, czyli ocena przyznana jej w odniesieniu do kryterium udzielenia zamówienia nr 3, jest zasadna. 76      Ponadto Sąd w pkt...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ...przewiduje, że kwota wskazana w załączniku nr 4 do oferty ogranicza odpowiedzialność partnera prywatnego za utratę całości lub części dotacji... jednolitej stawki podatkowej przy usługach kompleksowych jest ocena tej usługi, gdyż w tych samych stanach...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...60% = 60 pkt Jakość – 22% = 22 pkt Doświadczenie personelu Wykonawcy – 18% = 18 pkt W zakresie zarzutu związanego z oceną oferty Odwołującego w ramach podkryteriów Izba ustaliła, co następuje. Ppkt 19.1.2.2. Opis podkryteriów i sposobu przyznawania punktów...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...038). Według Odwołującego oferta Konsorcjum zawiera rażąco niską cenę całkowitą oferty, jak też cenę za jeden wozokilometr, a jej złożenie ..., iż oferta Konsorcjum zawiera rażąco niską cenę. Taka ocena wynika m.in. z tego, iż Odwołujący uwzględnił wyłącznie...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... konsorcjum A. z przedmiotowego postępowania, a w konsekwencji zaniechanie uznania jego oferty za odrzuconą w sytuacji, gdy jeden z członków konsorcjum A. - ... w ust. 3 zamawiający podał, że ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana ...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa, i nakazuje zamawiającemu odtajnienie całości treści oferty konsorcjum: P. R. – B. „T.” Sp. z...orzeczenia, co do zakresu żądań podniesionych w odwołaniu, legła ocena - w zakresie zarzutu naruszenia art. 8 ust. 3...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ...kar umownych jest w istocie bardziej związana z oceną finansowych możliwości wykonawcy (jak duże ryzyko kontraktowe jest... doby oznaczanej na koniec tej doby, co uniemożliwia prawidłową wycenę oferty; Odwołujący podtrzymuje zarzut w całości. c) w pkt 20....

 • KIO 1965/17, KIO 1966/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... stanie rzeczy, całkowicie pozbawioną uzasadnienia jest ocena, że przewidziane w formularzu cenowym ceny jednostkowe...wykonawcy należytego wykonania zamówienia i co się z tym wiąże złożenia ważnej oferty. Po wyroku Sądu Najwyższego z dnia z 5 czerwca 2014 r....

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ..., z uwagi na fakt, że w ocenie Zamawiającego „dokonana ocena wyjaśnień ceny rażąco niskiej potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską ... 3) art. 91 ust. 1 Pzp poprzez dokonanie wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty M.-E. C. E. S.A., pomimo faktu, że ...

 • KIO 1986/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...oferowany przez przystępującego w 9 rozmiarach, czyli tak jak wymagał tego zamawiający. W zakresie zarzutów związanych z oceną oferty przystępującego, co do wiersza nr 5, to Izba ustaliła, że wymaganie zamawiającego dotyczące tego wiersza brzmiało „wkładka...

 • KIO 1987/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ...Krajowej Izby Odwoławczej) złożył odwołanie na czynność wyboru najkorzystniejszej ofertyoferty wykonawcy Technitel Polska S. A. z siedzibą w ...na rozstrzygnięcie Izby, którego przedmiotem była ocena zaniechania wezwania o wyjaśnienia przez Zamawiającego...

 • KIO 1957/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...8 września 2017 r. Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze jako najkorzystniejszej ofertyoferty złożonej przez wykonawcę M. M. A. & E. Sp...5 do 10 pkt. Należy podkreślić, że najwyższa ocena nie została w powyższym zakresie przyznana. W świetle ...

 • KIO 1926/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...budowlanej może dojść do zmian, nie do przewidzenia w momencie składania oferty, które wpływać będą na sposób realizacji przedmiotu zamówienia. Na to... ze sobą postanowienia, powodujące, że ocena ofert przez zamawiającego nastręcza obecnie trudności”...

 • KIO 1933/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ... 092-181459, wobec czynności badania i oceny złożonych ofert, w tym oferty wybranej Enigma Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o., a ...że dopiero przeprowadzenie wszystkich czynności związanych z oceną spełnienia warunku udziału w postępowaniu pozwalałoby na ...

 • KIO 1936/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... odwołania wobec zaniechania przyznania mu punktów w szczególności w podkryterium KIO 1936/17 18 Okres gwarancji i rękojmi. Ocena oferty odwołującego z zastosowaniem określonych w SIWZ kryteriów winna nastąpić (o ile nie istnieją podstawy do odrzucenia...

 • KIO 1875/17, KIO 1877/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... niskiej cenie tych elementów przedmiotu zamówienia lub rażąco niskiej cenie całej oferty, a jedynie stanowią uzasadnienie do żądania wyjaśnień w tym zakresie. Ostateczna ocena ceny oferty w zakresie zarzutu rażącego jej zaniżenia musi być dokonywana z...

 • KIO 1983/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... oraz zachowania uczciwej konkurencji 4 oraz poprzez zaniechanie wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej zgodnie z art. 91 ust. 1... podniesionych w odwołaniu, a przede wszystkim ich ocena pod kątem zastosowania się do żądań odwołującego, stanowić...

 • KIO 1915/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ... przyjętego stanowiska wobec kwalifikacji próbki - jako części oferty czy dokumentu przedmiotowego na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podejmowane będą kolejno czynności związane z oceną próbki w trakcie badania i oceny ofert oraz...

 • KIO 1878/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...nr 2, 3, 5 8, 11 i 13, złożono oferty, z których wszystkie przekraczają kwoty, jakie Zamawiający wskazał jako przeznaczone ...jakie chce pozyskać, przy czym podkreślić należy również, że ocena możliwości musi być dokonywana z uwzględnieniem faktu, że są takie...

 • KIO 1898/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...1 ustawy Pzp z uwagi na dokonanie wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Konsorcjum ITT. Odwołujący wskazał, że szacunkowa wartość ...każdego wykonawcy. Wskazuje to na fakt, iż ocena stanu technicznego obiektów inżynieryjnych jest obarczona dużym ...

 • KIO 1904/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... wyroku z dnia 3 sierpnia 2009 r. sprawie o sygn. akt KIO/UZP 907/09; KIO/UZP 915/09: „Zamawiający na każdym etapie badania oferty - bez względu, czy jest to ocena składanych w postępowaniu oświadczeń i dokumentów (w zakresie przedmiotu zamówienia -...

 • KIO 1882/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...zakwalifikowanie się do grupy 10 wykonawców zaproszonych do złożenia oferty wstępnej. Izba oddaliła wniosek o odrzucenie odwołania na ...). Nawet, w załączniku do protokołu z postępowania /„Ocena wniosków o dopuszczenie 18 do udziału w postepowaniu Nr ...

 • KIO 1870/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  .... Podkreślić, że nawet ocena wyjaśnień dokonana przez zamawiającego w trybie art. 87 ust. 1 Pzp jest oceną błędną, gdyż zamawiający nie... rzędu 600.000 zł. Zestawiając tę wartość z ceną całej oferty przystępującego, to jest kwotą 41.876.518,39 zł, należało...

 • KIO 1908/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... materiału dowodowego oferta przystępującego Unisoft jest zgodna z treścią siwz, a zatem ważna. Inne zarzuty związane z badaniem i oceną tej oferty odwołujący cofnął, a zatem Izba nie mogła w świetle art. 192 ust. 7 ustawy 15 zbadać ich zasadności. Tym...

 • KIO 1880/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... i zaniechanie podjęcia czynności w stosunku do Konsorcjów N. i I., których oferty podlegają odrzuceniu, b) art. 8 ust. 1, 2 i 3 ustawy... oferty wykonawców na zasadzie art. 89 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp, które mogłoby nastąpić jedynie, gdyby dokonana ocena ...

 • KIO 1895/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ... były świadczone na rzecz GDDKiA Oddział w W. , czemu zamawiający nie zaprzeczył. Tym samym rzetelna i obiektywna ocena oferty odwołującego, 9 której to czynności w tym postępowaniu zamawiający nie dokonał, musiała doprowadzić do zupełnie odmiennego wyniku...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij