• C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  ... jednoznacznych dowodów zostało stwierdzone, że złożone odpowiednio przez każdego z nich oferty można przypisać jednemu ośrodkowi decyzyjnemu. Ocena i ewentualne wykluczenie są dokonywane po otwarciu kopert zawierających ofertę ekonomiczną”.  Postępowanie...

 • KIO 2573/17, KIO 2575/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... iż Sąd uznał, że KIO nie podała z jakich konkretnie przyczyn cena oferty najkorzystniejszej jest rażąco niska, skupiając się na brakach w wyjaśnieniach. Sąd wskazał dalej, iż ocena wysokości ceny, jej rażącego zaniżenia nie może być dokonywana w oderwaniu...

 • KIO 2629/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ...4 oraz art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Łączna ocena stanowiska Odwołującego prezentowanego w ramach wyjaśnień (pisma z dnia ... ust. 1 ustawy Pzp, gdyż czynność wyboru jako najkorzystniejszej oferty CA Consulting S.A. znalazła potwierdzenie w ustalonym przez Izbę...

 • KIO 2627/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ...„USKOM" sp. z o.o. w Kożuchowie. Przetarg 2"; ocena ofert w przedmiotowym postępowaniu i informacja z sesji otwarcia ofert; 6)... i Kanalizacji sp. z o.o. w Ełku - na okoliczność jakie oferty wcześniej składała SoftHard S.A. oraz Unisoft S.A. , 4. Pisma...

 • KIO 2678/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... oparciu o ocenę złożonych wyjaśnień. Ocenie Izby mogą podlegać jedynie zarzuty dotyczące czynności Zamawiającego. Taka czynność – ocena wyjaśnień i ocena oferty Wykonawcy Polska Ekologia sp. z o.o., jeszcze nie nastąpiła. Stąd odwołanie w zakresie zarzutu...

 • KIO 2606/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... 87 ust. 1 ustawy Pzp oraz wobec czynności wyboru jako oferty 4 najkorzystniejszej oferty wykonawcy POLAQUA Sp. z o.o. odwołanie w dniu 8....09.2017 r.). Okoliczność ta świadczy, że ocena zastrzeżenia dokonana przez Zamawiającego nie była automatyczna i ...

 • KIO 2616/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... podstaw do poddania w wątpliwość zgodności tego produktu z SIWZ. Jak wskazano już powyżej ocena oferty powinna być dokonywana w oparciu o wszystkie dokumenty załączone do oferty i składające się na jej treść, a zatem w tym przypadku Zamawiający powinien...

 • KIO 2630/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... w Koszalinie. Przy czym z załącznika nr III. 1 do oferty Sygnity złożonej w postępowaniu wynika, iż usługa ta realizowana jest od..., ocena zachowania Sygnity polegającego na wskazaniu w punkcie 2 uzupełnionego załącznika nr III.1 do złożonej oferty jako...

 • KIO 2623/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mających wpływ na sporządzenie oferty, 5 KIO 2623/17 ti. przez wskazanie w § 5...celów publicznych. To w wyłącznej gestii zamawiającego leży zatem ocena, co do tego, jaki zakres zamówienia realizuje jego ...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  .... Z treści powyższej gwarancji przetargowej tj. Zmiany nr 1 załączonej do oferty Ansaldo Energia S.p.A. wynika, że: „Gwarancja Przetargowa jest...2011 jako końcowego roku obowiązywania gwarancji. Odmienna ocena nie znajduje uzasadnienia ani w treści gwarancji...

 • KIO 2618/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...g. i rozporządzenia Ministra Środowiska. Z drugiej zaś strony, uzasadnienie odrzucenia oferty odwołującego w myśl przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy... do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiać oceną zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia...

 • KIO 2509/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... z tego opracowania wynosi 4.249.574,19 zł, natomiast wartość netto oferty Przystępującego to 4.216.000,00 zł. Izba ustaliła, że ww. ...w sposób dostateczny wykazał, że dokonana przez niego ocena tej realizacji jest prawidłowa. Zamawiający wskazał, że ...

 • C-677/15 P

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  ..., Sąd uznał w pkt 86, 89 i 95 zaskarżonego wyroku, że szereg innych komentarzy EUIPO związanych z oceną oferty European Dynamics Luxembourg z punktu widzenia pierwszego kryterium udzielenia zamówienia jest dotkniętych błędem braku uzasadnienia w rozumieniu...

 • KIO 2568/17, KIO 2597/17, KIO 2605/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... w celach diagnostycznych, m.in.: serce (ocena obecności płynu w osierdziu, ocena kurczliwości, ocena wielkości jam serca)” 5 Zdaniem Odwołującego, uzasadnienie wskazane przez Zamawiającego do odrzucenia oferty Philips nie może być przyjęte ze względu na...

 • KIO 2559/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ...1 Pzp, winien - w granicach wynikających z uzasadnienia odrzucenia oferty - wykazać przed Izbą, że z treści wyjaśnień wynika zaoferowanie ...jeśli wykonawca nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że ...

 • KIO 2586/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ...r. poz. 1579) zwanej dalej: „Pzp” poprzez:  zaniechanie odrzucenia oferty LIFTEC, co do której LIFTEC nie wykazał w sposób odpowiedni w drodze wyjaśnień ...zaoferowanej ceny, to tym samym nie jest możliwa ocena, czy stanowi ona cenę realną. Podkreślenia przy...

 • KIO 2535/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... dnia 23.11.2017 r. poinformował wykonawców o wyborze jako oferty najkorzystniejszej oferty wykonawcy „EL-MAR" Sp. z o.o., PI. Wolności ...wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że ...

 • KIO 2483/17, KIO 2484/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  .... z siedzibą w Warszawie do złożenia wyjaśnień złożonej oferty w zakresie rażąco niskich elementów ceny za realizację usługi... wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta ...

 • KIO 2547/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... nie będą mogły zostać obiektywnie porównane. Posługując się wcześniej przywołanym argumentem, oferty muszą opierać się na tym samym stanie faktycznym, różna może być co najwyżej jego ocena. W związku z utrzymaniem dróg prosimy o wyjaśnienie, dlaczego w...

 • KIO 2518/17, KIO 2531/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... z pkt XIX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania (dalej jako „SIWZ”) ocena ofert wykonawców miała następować w oparciu o dwa kryteria: kryterium cena całkowita brutto oferty o wadze 95% oraz kryterium jakość (próbka projektowa), któremu...

 • KIO 2532/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ...wyjaśnieniami, na obecnym etapie postępowania niedopuszczalna jest ocena treści odpowiedzi i analiza jej zgodności ze ...Eneris Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. Cena drugiej w kolejności oferty przystępującego to 12.851.396,70, cena pkt 5 to 259,26 ...

 • KIO 2507/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... i nie miała żadnego związku z czynnościami Zamawiającego podejmowanymi podczas postępowania przetargowego i dokonaną przez niego oceną oferty Odwołującego. Izba zwraca jednak uwagę Zamawiającemu, że w przyszłości, zawierając umowy z ekspertami, powinien...

 • KIO 2540/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ... tego Izba uznała, iż dokonana przez Zamawiającego ocena tych wyjaśnień była prawidłowa. W pierwszej kolejności ...został przez ww. wykonawcę zaniżony w stopniu prowadzącym do uznania ceny oferty za rażąco niską. Jak bowiem wynika z treści pisma z ...

 • KIO 2491/17, KIO 2511/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ... przez Zamawiającego oceny. Należy jednak wskazać, że obowiązkiem Zamawiającego była prawidłowa ocena złożonych wyjaśnień, tj. z uwzględnieniem zgodności oferty z przedmiotem zamówienia oraz konieczności wykazania przez Wykonawcę KM okoliczności, które są...

 • KIO 2500/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ... 5, 6 i 7 SIWZ – wymagane jest złożenie w formularzu oferty oświadczenia przez Wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponował najpóźniej od dnia ...określonych szkoleń. Fakt, że na etapie ofert ocena będzie dokonywana jedynie w oparciu o oświadczenia ...

 • T-136/15

  Orzeczenia ETS, 14-12-2017

  ... wszystkich dokumentów”, umieszczonym w części zatytułowanej „Ponowna ocena Państwa wniosku zgodnie z art. 8 rozporządzenia […] ...się tą samą cechą, ponieważ mają na celu uzyskanie oferty od dostawców wybranych w odniesieniu do każdej z poszczególnych części...

 • KIO 2421/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... takiego zarzutu za uzasadniony. W tym sensie, subiektywna ocena co do tego, że określone informacje nie zasługują na... eksploatacyjnego. Ja twierdzę, że na str. od 89 do 176 oferty dla PKP Intercity znajduje się dokument o nazwie system i zakres utrzymania...

 • KIO 2490/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie przez Zamawiającego odrzucenia oferty złożonej przez wybranego wykonawcę, mimo że ta stanowi...zamówienia pracowników o takiej samej średniej wieku tj. 50 lat. Ocena ofert w tym kryterium była dla obu wykonawców jednakowa i ...

 • KIO 2558/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... min. 5 autobusami o liczbie miejsc siedzących co najmniej 30 każdy. Ocena potwierdzenia spełniania warunku miała zostać dokonana przez Zamawiającego na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy. W rozdz. VI pkt 6 SIWZ Zamawiający podał, że...

 • KIO 2508/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ...r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Przyjmując... przepisu art. 22d ust. 2 p.z.p. wynika, iż ocena, czy w danym przypadku zachodzą przesłanki w nim wskazane, należy do ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij