• KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... 17 Pzp określone czynności (m. in. związane z oceną kryteriów) i umieścić je w odrębnym przepisie (art. ...2. dokonanie niezgodnej z przepisami Pzp czynności odrzucenia oferty odwołującego jako oferty zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu ...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...dalej również: „GMV”), Odwołujący wskazał, iż z załączonego do oferty GMV dokumentu JEDZ wynika, że na potwierdzenie spełnienia warunku określonego...pozostałym zakresie nie są przydatne dla rozstrzygnięcia sprawy. Taka ocena wynika m.in. z tego, iż tak jak Odwołujący...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... nieuwzględniający złożoności zamówienia oraz czasu potrzebnego na sporządzenie oferty; b. Skrócenie terminu składania ofert w sytuacji w... instalacji lub użytkowania, w którym była dokonana ocena zgodności albo legalizacja. Zatem obowiązek wskazany w OPZ...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... czynności badania i oceny ofert, w ramach której nakazuje Zamawiającemu odrzucenie oferty firmy: KAWA.SKA Sp. z o.o., z uwagi na ...z zastosowaniem przepisu art. 24 aa Pzp - "odwrócona ocena". Nadto, Zamawiający stwierdził, że: „X. Wykaz oświadczeń ...

 • KIO 809/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... 2018 r. wniósł odwołanie wobec zaniechania przez Zamawiającego odrzucenia oferty Emerson Process Management Sp. z o.o. (dalej ... kwietnia 2018 r. Zamawiający zajmował się wyłącznie oceną oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców w trybie art...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... treści nie są objęte wymogiem niezmienności, takim jak dotyczy samej oferty (art. 87 ust. 1 ustawy pzp), nie stanowią również oświadczenia woli o charakterze zobowiązaniowym. Ocena ta jest oczywista i naturalna w kontekście przedmiotu zamówienia – formule...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  ... w ramach tej drugiej części zarzutu pierwszego.  Ocena Trybunału 24      W części pierwszej zarzutu pierwszego EUIPO ... ważny rozstrzygnąć na podstawie tych wywodów, że decyzja o odrzuceniu oferty była niezgodna z prawem. 79      Po drugie, Sąd orzekł w...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ...wykluczeniu a jego oferta podlega odrzuceniu, a tym samym zaniechanie wyboru oferty, która jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert; 2..... Zamawiający błędnie ocenia zaistniałą sytuację. Ocena powinna prowadzić jedynie do wniosku, że...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...2021 r. Jednocześnie Zamawiający ograniczył możliwość składania przez Wykonawcę oferty do maksymalnie 2 części (sektory) zamówienia. Ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przeprowadzona odrębnie dla każdej części zamówienia. Przedmiotem...

 • KIO 670/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... r., sygn. akt: X Ga 652/13. Jednocześnie podkreślić należy, że przyjęcie przeciwnego poglądu oznaczałoby de facto, że ocena oferty Odwołującego dokonana zostałaby, po raz pierwszy dopiero przez Izbę. W przedmiotowym stanie faktycznym Odwołujący złożył na...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... istotnych warunków zamówienia, ale niepowodująca istotnych zmian w treści oferty podlegała poprawieniu na wskazanej podstawie prawnej. Powyższe oznacza, że ponowna ocena oferty z uwzględnieniem dotychczasowych wyjaśnień może pozwolić Zamawiającemu na jej...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...pkt 3 Pzp znajduje natomiast zastosowanie wyłącznie do samej oferty i jej złożenia, a nie innych dokumentów składanych ... i art. 7 ust. 1 Pzp przez nieprawidłową oceną zasadności objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa złożonego przez Przystępującego wykazu osób ...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... w stanie prawnym, w świetle którego dokonywana jest ocena niniejszej sprawy, stwierdzenie rażąco niskiej ceny może dotyczyć ...art. 91 ust. 1 ustawy pzp, poprzez zaniechanie wyboru oferty Odwołującego, mimo faktu iż była ofertą najkorzystniejszą. W związku ...

 • KIO 669/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... oceniana wyłącznie w zakresie tych okoliczności, które zostały przez zamawiającego przedstawione jako uzasadniające odrzucenie oferty. Ocena dokonywana przez Izbę w tym zakresie nie może więc wykraczać poza uzasadnienie przedstawione przez zamawiającego...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... decyzje podejmowane przez zamawiającego. Odwołujący podkreślił, że ocena, czy zachowanie miało cechy lekkomyślności lub niedbalstwa musi... 54 ustawy pzp, gdyż ma on zastosowanie gdy treść oferty wykonawcy jest niezgodna z SIWZ ale możliwe jest poprawienie w...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... jako oferent, zwrócili się do instytucji zamawiającej o wprowadzenie poprawki do ich oferty, w oparciu o art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp., w... października 2008 roku sygn. akt XXIII Ga 446/08). Ocena spełnienia wymagań winna zostać dokonana w oparciu o literalne ...

 • KIO 673/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ..., których nie można zakwalifikować jako oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, które polegają na niezgodności oferty z siwz i nie powodują istotnych zmian w treści oferty. Ocena, co jest „inną” omyłką, w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp...

 • KIO 641/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...ogólnikowość) stanowi podstawę do uznania, że spełniona została przesłanka do odrzucenia oferty na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp jak i ...odrzucenia oferty wykonawcy na zasadzie art. 89 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp, w warunkach, gdy dokonana ocena wyjaśnień...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ..., że Zamawiający nie zwrócił się z pytaniem do Przystępującego w tym zakresie. Nie jest tym samym dopuszczalna ocena oferty i w konsekwencji jej odrzucenie na podstawie informacji uzyskanych w innym postępowaniu. Przystępujący wskazywał, że w odwołaniu...

 • KIO 642/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ...SIWZ podniósł, że obecny zapis uniemożliwia MU złożenie ważnej oferty na jakikolwiek tomograf do planowania radioterapii, firmy Siemens. ...iż w przypadku odwołania dotyczącego postanowień SIWZ, ocena zarzutu podniesionego w ramach środka ochrony prawnej ...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  ...VI, VIl i VIII nie odpowiada cenie całkowitej oferty. Skoro cena całkowita oferty jest prawidłowa - wynika bowiem zarówno ze złożonych ..., o którym mowa powyżej a zatem, że ocena dokonywana przez zamawiającego odnosiła się do przedstawionych przez ...

 • KIO 652/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...r., pod numerem 527924-N-2018, wobec czynności wykluczenia z postępowania oraz odrzucenia oferty Wykonawca EQOS Energie Polska Sp. z o.o. z siedzibą .... Zasadniczą w sprawie nie była ocena samego doświadczenia zdobytego przy realizacji wieloletniej...

 • KIO 650/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...zarzutu i zobowiązał się do dokonania ponownego badania i oceny oferty Przystępującego w zakresie podnoszonych zarzutów. 18 Podkreślenia wymaga fakt, że badania i ocena oferty Wykonawcy dokonywana jest przez Zamawiającego. Izba nie może dokonywać czynności...

 • KIO 661/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... nieuczciwej konkurencji (dalej: „u.z.n.k.”) poprzez nieodrzucenie oferty Rekord Hale, podczas gdy Wykonawca ten podjął się realizacji zamówienia, ... i ocena ofert przez zamawiającego będzie dokonywana o wymogi nieokreślone w SIWZ. Ocena spełniania wymagań...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... szereg pytań. Odwołujący udzielił wyjaśnień. Zamawiający miał prawo dokonać negatywnej oceny tych wyjaśnień, jak również całej oferty, jeśli uznał, że ocena taka jest uzasadniona. Skoro jednak dokonywał takiej oceny i uznał, że cena jest ceną rażąco niską...

 • KIO 644/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... i oceny ofert dla zadania 2., w tym odrzucenie oferty wykonawcy Mercator Medical Spółka Akcyjna na podstawie art. 89 ust...art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). 9 Ocena ofert złożonych w postępowaniu przetargowym, w tym oferta Odwołującego, ...

 • KIO 617/18, KIO 621/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ..., zaś przepis art. 90 ust. 3 wskazuje, że zamawiający ma obowiązek odrzucenia oferty, jeśli wykonawca złożył wyjaśnienia, których ocena przez zamawiającego (ocena ma obejmować też złożone dowody) nie obala domniemania, że oferta zawiera rażąco niską...

 • KIO 599/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... złożonych ofert) . Przedmiotem sporu jest ocena dokumentu informacja banku, którym odwołujący potwierdza ...jego wykluczeniu z postępowania i jednocześnie o wyborze najkorzystniejszej oferty to jest oferty przystępującego, z przywołaniem art.92 ust.1 w ...

 • KIO 551/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... aktywności fiolki 1 GBq/ml na godzinę 9:00. Ocena ta jest całkowicie fałszywa. Tymczasem podkreślić należy, że odwołujący... Pzp w związku art. 82 ust. 3 Pzp – przez odrzucenie oferty odwołującego, pomimo tego, że jej treść w pełnym zakresie odpowiada SIWZ...

 • KIO 640/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, a jedynie kwestia odrzucenia oferty odwołującego wskutek niezgodności jego oferty z siwz. Art. 192 ust. 7 ...kolei prowadzi do wniosku, że tylko racjonalna ocena oparta o stosowne okoliczności, wykazane przez wykonawcę...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij