• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... – strony postępowania różniły się jedynie prawną oceną tego faktu. Skład rozpoznający sprawę podzielił w...to taka sytuacja nie występuje co do usług dodatkowych z pozycji C oferty. Ponadto, jak już wcześniej Izba stwierdziła, należy mieć również na uwadze...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ... na uwzględnieniu postawy drugiej strony umowy. Negatywna ocena umowy ze względu na kryteria moralne uzasadniona jest...wartości przedmiotu zamówienia lub ogólnie w możliwości złożenia porównywalnej oferty. Przesłanki te były przez Izbę badane w kontekście...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...idzie oszacowania kosztów z tym związanych i uwzględnienia ich w cenie oferty. Pojemniki z klapą są droższe niż pojemniki bez klapy, ... 10 (Jeżeli SŚ i < 10 pkt to PŚ = 0 pkt). (…) Ocena zostanie dokonana według wzoru: PŚ = SŚi/SŚmax x 20 gdzie: SŚi – jest ...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... S.A. z dnia 4.06.2018r. Zamawiający wskazuje, że analiza oraz ocena przedmiotowych wyjaśnień wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji została zawarta w uzasadnieniu informacji o odrzuceniu oferty AVR S.A. z dnia 29.06.2018 r. Innymi słowy tak skonstruowana...

 • V AGa 183/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ...wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Ostatecznie Sąd Okręgowy przyjął, że brak jest ...składanych przez pozwaną pism w trakcie wykonywania umowy do Urzędu Gminy; ocena dowodów w sposób wybiórczy, m.in. brak odniesienia się do ...

 • C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... ofertami, jakie instytucja zamawiająca może wyeliminować z oceny opartej na cenie, są te oferty, które nie spełniają minimalnych wymagań związanych z oceną techniczną, a zatem które nie odpowiadają potrzebom instytucji zamawiającej. Taki mechanizm nie ma...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ...wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta ...z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy MT, a naruszenie to miało wpływ na wynik postępowania....

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... zamówienia, tym samym nie może on traktować przedmiotowych dwóch postępowań w oderwany od siebie sposób. Ponowna ocena oferty Odwołującego została dokonana zdaniem Zamawiającego w sposób rzetelny i prawidłowy, zgodnie z zasadami oceny ofert zawartymi w...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... nie zostały wypełnione przesłanki z art. 90 ust. 1a Pzp. Obowiązek odrzucenia oferty materializuje się gdy wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ...w Lublinie (dalej: „Odwołujący”) informację o dokonaniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej w postępowaniu za którą, w obu częściach, została uznana ... nie dłuższego jednak niż 25 dni. Ocena punktowa w ramach kryterium „Termin realizacji ...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...., poz. 459 ze zm., 6 dalej: „KC”) poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum, która obarczona jest nieważnością z uwagi na: a) jej sprzeczność z... tego rodzaju wiedzę, powinien przed ponowną oceną ofert zażądać od Konsorcjum dodatkowych dokumentów lub...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...Pzp znaczenie ma nie tyle oczywistość omyłki ale ocena czy poprawienie owych niezgodności nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty oraz to czy stwierdzona przez Zamawiającego niezgodność treści oferty z SIWZ jest wynikiem omyłki wykonawcy. Niezgodność...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... zarówno materialne jak i niematerialne. Reasumując zarzut odwołania co do rażąco niskiej ceny oferty SITWM nie został wykazany przez odwołującego a ocena zamawiającego na podstawie złożonych wyjaśnień SITWM, Izba uznaje za prawidłową. Tym samym Izba...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... w Krakowie wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dotyczącą zaplanowanych ...poprzez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum Tractebel z postępowania i odrzucenia jego oferty, pomimo, że konsorcjum Tractebel nie wykazało spełnienia warunku udziału...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... przez firmę Forrester. Izba ustaliła, że zgodnie z III ust. 4 Rozdziału XV SIWZ: 22 „4. Ocena oferty w podkryterium „GOTOWOŚĆ FUNKCJONALNOŚCI" zostanie przeprowadzona w następujący sposób: Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia Formularza ofertowego...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...jako konsorcjum GB Aircraft”), - zaniechania odrzucenia oferty złożonej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie...ocena dopiero wówczas może zostać dokonana. Mając na uwadze powyższe, należy uznać, iż żeby było możliwym stwierdzenie, że oferty...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... ust. 1 pkt 12), 16) i 17) ustawy Pzp oraz uznanie jego oferty za odrzuconą, ponadto 4. z daleko idącej ostrożności – wezwanie Konsorcjum G. do... się są za daleko idące. Nawet negatywna ocena treści umowy Konsorcjum, którego oferta została już wybrana...

 • KIO 1547/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...w Rozdziale XIV pkt 5.3.1 SIWZ oraz w pkt 3 formularza oferty, co Odwołujący uczynił. Odwołujący przywołał również wyrok KIO z dnia 3 ... także dotyczących zasad oceny ofert, a następnie ich ocena zgodnie z przyjętą treścią danego kryterium. Kierowanie się...

 • KIO 1532/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... terminie lub dokonana przez Zamawiającego ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami ...ust. 1 ustawy P.z.p., poprzez brak odrzucenia oferty przystępującego jako oferty, której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji odwołanie jest bezzasadne. ...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  .... 2 p.z.p., lecz nie oznacza to, że ocena ta może być dowolna, arbitralna i oderwana od rzeczywistych okoliczności związanych...2 pkt 7a p.z.p., a więc jako akt wyboru oferty tego wykonawcy, z którym zamawiający zawrze umowę (vide postanowienie Sądu ...

 • KIO 1527/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...8, 9, 10 tabeli Diagnostyka zakażeń). Powyższe uniemożliwia złożenie oferty Odwołującemu. Zamawiający wpisał wykonywaną liczbę ww. badań w ilości... za potwierdzony. Przedmiotem zarzutu nie jest ocena Odwołującego czy oznaczenie danych parametrów jest zasadne...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ..., jak i dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie. Subiektywna ocena Odwołującego, czy wezwanie z dnia 8 czerwca 2018 r...deklarowany sposób realizacji zamówienia, a więc w treść oferty sensu largo. Kuriozalne jest przy tym czynienie Zamawiającemu ...

 • KIO 1501/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ...w kryterium (przyznanie punktów) tak jakby był realny i mógłby skutkować prawidłową oceną punktową. Takie działanie Zamawiającego względem oferty wybranego wykonawcy narusza uczciwą konkurencję w stosunku do innych wykonawców uczestniczących w postępowaniu...

 • KIO 1520/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... o braku spójności konceptu kreatywnego dla działań edukacyjnych i promocyjnych jest całkowicie niezasadny. Powyższe skutkowało błędną oceną oferty Odwołującego, a w konsekwencji błędnym uznaniem, że oferta ta winna podlegać odrzuceniu, podczas gdy spełnia...

 • KIO 1493/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... dostępu do rynku. W istocie powyższe działanie Wykonawcy wymusza na Zamawiającym wybór oferty, która tylko formalnie jest najkorzystniejsza. Zauważyć bowiem należy iż łączna ocena za kryteria związane z ceną jest wyższa dla Wykonawcy, którego globalne...

 • KIO 1487/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ...do przedmiotu zamówienia." - w wyniku negatywnej oceny przez zamawiającego otrzymanych wyjaśnień dotyczących ceny oferty (vide wyrok z 31 maja 2017 r. sygn. akt KIO 1001/17), tym niemniej ocena ta zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp wymaga...

 • KIO 1541/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...również po ich złożeniu. Ponadto, skoro Zamawiający nie postawił dolnego limitu w zakresie czasu trwania Etapów, to ewentualna ocena zasadności odrzucenia oferty nie powinna odbywać się przez pryzmat art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Odwołujący podniósł, że...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Konsorcjum Demarko pomimo, że zaoferowało ono jako rok produkcji...o błędzie w dacie (nie ten etap postępowania ocena dokumentów złożonych Zamawiającemu a nie w toku postępowania...

 • KIO 1542/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...Bremie (Niemcy), Lafrentz Polska Sp. z o.o. w Poznaniu oraz uznania oferty złożonej przez tych wykonawców za odrzuconą, zarzut naruszenia art. 92 ust. 1-3 Pzp...po dacie rozpoczęcia robót budowlanych. Ocena prezentowanej argumentacji skłania do przyznania ...

 • KIO 1483/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... naruszeniem przepisów ustawy Pzp. Wskazał, że z korespondencji między zamawiającym a wykonawcą wynika, że ocena oferty i wyjaśnień dotyczących oferty, zwłaszcza w kontekście rażąco niskiej ceny, dokonana przez zamawiającego jest wadliwa i narusza przepisy...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij