• KIO 331/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  ...stycznia 2019 r. otrzymał od Zamawiającego informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, po czym wniósł odwołanie, w wyniku którego KIO w ...rzetelnie ocenić zadeklarowanego doświadczenia, a przecież ocena dokonana przez wykonawcę i Zamawiającego może ...

 • KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ...w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów p.z.p. Stan faktyczny sprawy nie był pomiędzy stronami sporny, sporna była ocena prawna w przedmiocie odrzucenia oferty odwołującego przez zamawiającego, na kanwie art. 89 ust. 1 pkt 1 p.z.p. Główne zarzuty...

 • KIO 137/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  .... W. E. v. K. H., ETS wskazał, że ocena, czy podjęte środki są zgodne z TWE, wymaga tzw. testu ... innego podmiotu tj. Usługi Dźwigowe T.R. (…). Jednakże do oferty nie załączono dla tego podmiotu ani wymaganego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia ...

 • KIO 116/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...Wykonawcy jest niejasny i nie jest możliwe określenie zakresu prac, a tym samym wycenę oferty. Powyższe stanowi naruszenie: art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy PZP... danego Wykonawcy" nie powoduje, że ocena tej pracochłonności podlegać może arbitralnym założeniom ...

 • KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień i dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny w dniach 23.10.2018 r...uzyskania marży. Wobec okoliczności, że zgodnie z oceną Izby Przystępujący wykazał realność oferowanej ceny, omawiany ...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ...funkcji zarządzania i administrowania kontraktem budowlanym. Ocena doświadczenia powinna zatem odbywać się w ... iż wprowadzona do wzoru umowy klauzula ma wpływ na sposób przygotowania oferty, w szczególności na skalkulowanie ceny, a w obecnym stanie jest to niemożliwe...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ... do pierwszej przesłanki - pierwszy formularz JEDZ dołączony do oferty był zgodny ze stanem rzeczywistym, w dniu złożenia dokumentu... informacji w zakresie sytuacji podmiotowej wykonawcy, których ocena decyduje o udziale wykonawcy w postępowaniu. Z...

 • KIO 10/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ...kc - także przepisy o charakterze imperatywnym. Ocena skuteczności postanowienia umownego kreującego obowiązek zapłaty kary...dla Wykonawcy. Jeżeli bowiem Wykonawca jest zainteresowany złożeniem oferty w takim postępowaniu, jak przedmiotowe, to winien wycenić...

 • KIO 2700/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ...takim przypadku aukcja zostanie przedłużona od momentu złożenia tej oferty o sekundy brakujące do pełnej minuty, w której... postępowaniach, w których znajduje zastosowanie aukcja elektroniczna, ocena ofert nie kończy się po ocenie dokonanej przez ...

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ...że dla oceny przedłożonej gwarancji zasadniczą kwestią pozostaje ocena, czy Gwarant mógłby uchylić się ze szkodą...ust. 7b ustawy Pzp, co zgodnie z ustawą zobowiązuje do odrzucenia oferty z takim wadium. W tym kontekście Zamawiający przywołał orzeczenie KIO z...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... to termin, który nie może być uznany za „niezbędny do przygotowania i złożenia oferty”, w rozumieniu art. 43 ust. 1 ustawy Pzp, a w przede wszystkim ...w tamtym postępowaniu, bowiem ocenie Izby podlegała ocena zgodności z ustawą postanowień SIWZ wyłącznie w ...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...- poz. 122 (parametr oceniany) Nie jest możliwa ocena parametru pkt. 122 z powodu jego braku w ofercie.... z siedzibą w Warszawie wniósł odwołanie wobec czynności odrzucenia oferty Odwołującego złożonej w Części nr 1 zamówienia. Odwołujący zarzucił naruszenie...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... Odwołujący uznawał należy, że czynność wezwania wykonawcy do przedstawienia dowodów na samooczyszczenie oraz towarzysząca jej ocena tych dowodów, i w efekcie wybór oferty wykonawcy zostały dokonane z naruszeniem art. 24 ust. 8 i 9 Pzp. 6. Uzasadnienie...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... na pozycji nr 2 i 3, z uwagi na to, że oferty te nie zostały ostatecznie (i może w ogóle do tego nie dojść...w ogóle są między sobą równorzędne. Tym samym można uznać, że ocena sądu była globalna i nie ma tu porównania walorów czy wartości prac ...

 • KIO 2584/18, KIO 2586/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ....12.2018 r. Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej. Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby ...dowodu z opinii biegłego. W tym też znaczeniu ocena tego materiału przez Biegłego nabiera dodatkowego, obiektywnego ...

 • KIO 48/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ...plasuje się między pozostałymi ofertami i w stosunku do oferty najkorzystniejszej, co umożliwia im podjęcie decyzji co do obniżenia...że nie ma również spornych kwestii związanych z oceną posiadanego podpisu kwalifikowanego przez osobę składającą postąpienia....

 • KIO 31/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ...1 i 2 Pzp stanowi integralną część SIWZ i ocena ofert wykonawców powinna dokonywać się z uwzględnieniem wyjaśnień i...naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przez odrzucenie oferty odwołującego, pomimo że oferta odwołującego odpowiadała treści SIWZ oraz zarzut ...

 • V GC 340/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-01-2019

  ...uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3 pzp nie zalicza się : wadium, oferty, formularza cenowego (vide : wyrok ZA z 25.10.2007 r., UZP /ZO/0-1253/07...konieczna jest jego ścisła interpretacja oraz ocena zaistnienia przesłanek zatrzymania wadium, przy ...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...otrzyma 3 pkt. W odpowiedzi MGGP S.A. na stronie 45 oferty wskazał doświadczenie Pani M. M.-M. dotyczące realizacji 2 zadań....odwołującego MGGP w dniu 14 grudnia 2018 roku kierował się oceną Izby wynikającą zarówno z uzasadnienia wyroku w sprawie oznaczonej ...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... dokumentami zamówienia (JEDZ) W odniesieniu do zaniechania odrzucenia oferty konsorcjum z uwagi na fakt, że zawiera rażąco niską... 14 ust. 1 ustawy Pzp nie potwierdził się. Ocena, czy konsorcjum zaoferowało cenę rażąco niską winna zostać dokonana ...

 • KIO 2711/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... dokonać wykonawca Comarch. Odwołujący stwierdził, że ocena możliwości wykonania konwersji oraz dostawy licencji samodzielnie,... ofertę w której zaoferował następujące warunki realizacji zamówienia: cena oferty brutto 44.035.307,49 zł, czas reakcji dla ...

 • KIO 2706/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... chodzi o zarzuty związane z oceną rażąco niskiej ceny co do oferty przystępującego, zamawiający wskazał, że... zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o...

 • KIO 1/19, KIO 2/19

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... Zamawiającego został zatem osiągnięty. Zważywszy na podobieństwo zarzutu nr 5, dotyczącego oferty Techbud, ocena Izby jest analogiczna. Również w odniesieniu do oferty tego Wykonawcy zarzut nie potwierdził się. Podobieństwo wykazują również zarzuty nr 3...

 • KIO 2683/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ....1.1 SIWZ, co w dalszej kolejności przełożyło się na uznanie oferty Rafko za najkorzystniejszą i przyznanie zamówienia Rafko, pomimo braku ku temu ... wskazanego obowiązku niezbędnym jest, aby ocena zdolności podmiotowych wykonawcy odbyła się ściśle...

 • KIO 2673/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...zamówienia przenosząc te koszty do innych części, 3. zaniechaniu odtajnienia części oferty złożonej przez Erbud, tj. naruszenie: a) art. 8 ust...., który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że 19...

 • KIO 2696/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... w jej istotnym elemencie (mającym takie samo znaczenie jak cena oferty), którego ocena decyduje o ustaleniu oferty najkorzystniejszej. Do postępowania odwoławczego nikt nie zgłosił przystąpienia. II. Nie stwierdzono zaistnienia przesłanek, o których mowa...

 • KIO 2668/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ...z powodu niespełnienia warunku udziału w postępowaniu a w konsekwencji odrzucenia oferty przystępującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp,...oceny ofert – pkt ust. 11.4: „11.4. Ocena punktowa kryterium „Aspekty społeczne” - waga 20 % Zamawiający przyzna ...

 • KIO 2655/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... realizacji Modyfikacji z uwagi na nieznajomość Systemu, - negatywną oceną wykonawców będących stroną umowy ramowej koncepcji i zakupionego w jego ramach sprzętu, a w konsekwencji brak złożenia oferty na modyfikację KSI ZUS co skutkować będzie niezasadnym...

 • KIO 2692/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... naruszenie art. 91 ust. 1 Ustawy poprzez wybranie jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy lnfomex sp. z o.o.; art. 89 ust. 1... w związku z art. 90 ust. 3 Ustawy poprzez nieprawidłową oceną złożonych przez Wykonawcę lnfomex sp. z o.o. wyjaśnień RNC,...

 • KIO 2689/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ..., która ze swoich twierdzeń wywodzi skutek prawny w postaci uznania czynności wyboru oferty złożonej przez Nordkalk Sp. z o.o. za wadliwą (art. 190... stronami. Przedmiotem sporu była bowiem wyłącznie ocena tych okoliczności. Izba nie uwzględniła również ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij