• KIO 69/18, KIO 89/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t.) - zwanej dalej "ustawą" lub ...nich manualnej zmiany, co potwierdza niezgodność taryf z klasami rezerwacji co oznacza niezgodność oferty wykonawcy z siwz, której nie można poprawić ...

 • KIO 68/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ...niezgodność oferty Comtegra z SIWZ] 1. Odwołujący zarzuca Zamawiającemu, że pomimo niezgodności oferty Comtegra z SIWZ...w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. W świetle art. 90 ust...wykonawców, jednocześnie ustawa o ochronie ...

 • KIO 2746/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...z uwagi na niezgodność treści oferty ze specyfikacją z... z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) (zwanej dalej również „ustawą ...- technologia VA z krawędziowym podświetleniem LED lub podświetleniem typu „backlight.... niezgodności treści oferty z SIWZ - jest zawsze zarzutem...

 • KIO 70/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą...przetargowej (podpunkty 4.1.1 SIWZ oraz III.2.2) ogłoszenia...Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem działa ...polegała niezgodność z ...

 • KIO 74/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej zwanej „ustawa Pzp", prawa do polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub...z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z uwagi na niezgodność przedłożonych aktualnie 22 dokumentów z... z SIWZ...

 • KIO 40/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... s.i.w.z. Aby taką niezgodność wykazać, zamawiający winien był, czego bezpodstawnie zaniechał, zbadać przedstawione mu w ramach wyjaśnień dokumenty i wykazać, iż zaoferowane urządzenia nie spełniają wymogów technicznych lub funkcjonalnych wskazanych w SOPZ...

 • KIO 75/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ...ust. 2 ewentualnie nakazanie Zamawiającemu zastosowania art. 87 ust 1 lub przyjęcia złożonej w trybie pkt IX specyfikacji istotnych warunków zamówienia ... które opisał w SIWZ). Niezgodność oferty z ustawą, to niezgodność z zasadami udzielania zamówień,...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ...łącznie 1174 Obiektów Radiokomunikacyjnych lub Radiokomunikacyjno-Regeneratowych (OR lub ORR, przy czym ...jako niezgodność treści oferty Konsorcjum NOKIA z SIWZ....ustawy Pzp w brzmieniu sprzed nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie...

 • KIO 9/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ... żadnego z powyższych kryteriów SIWZ. Przy czym o ile do dyskusji jest kwestia, czy dokument ten stanowi opinię lub analizę lub ekspertyzę lub interpretację to już żadnej wątpliwości nie może stanowić fakt, że przedmiotem tego dokumentu nie jest ani ustawa...

 • KIO 17/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...weryfikację zgodności treści danej oferty z SIWZ, spełniania warunków udziału w ...Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zmianami; dalej: „Pzp” lubustawa”), skutkujących odrzuceniem...lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z...

 • KIO 33/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą...gruntu z ukopu lub dokopu,...z o.o. z Jaworzna. Wartość wykonanych prac jest poniżej wymagań z przedmiotowej SIWZ. Brak określenia rodzaju wykonanych prac. Niezgodność prac wynikająca z poświadczenia a wymagana w SIWZ...

 • KIO 29/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...lub zawodowej” dotyczące dysponowania przez Wykonawcę osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje - uprawnienia do sprzedaży 8 biletów, określone bliżej w SIWZ. Zgodnie z... dokumentów (np. niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych ...

 • KIO 47/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...” charakter zależny od kupującego lub innych osób (J. Jezioro...niezgodność umowy z właściwościami stosunku prawnego, ustawą oraz zasadami współżycia społecznego) nie uchybia zasadzie swobody umów, również z tego powodu, że wobec wymagań określonych w SIWZ...

 • KIO 2738/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...niezgodność z rzeczywistymi intencjami Zamawiającego nie mogą wywoływać negatywnych konsekwencji dla wykonawców. Z... określa ustawa Pzp”....z pkt V SIWZ - Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ...montażu 8.000 m., zaś przystępujący wskazał inną wartość nie 66 wskazuje bezpośrednio na niezgodność z wymaganiami SIWZ co do równoważnego przedmiotu zamówienia. Następnie z SIWZ wynika: „Obliczenia oraz prezentacja wyników obliczeń musi być w pełni zgodna...

 • KIO 2715/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ...formularza „nie dotyczy” lub podobne sformułowanie. Punkt niewypełniony, zgodnie z siwz powoduje uznanie, iż ... dowodziło faktycznego korzystania z wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego, co ocenił jako niezgodność przedstawionego dokumentu z art. 22a ust...

 • KIO 2716/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ...z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej w skrócie Pzp lub ustawą... wadium oraz nie nosi znamion ofert niezgodnej z SIWZ. Prowadziłoby to do konieczności wyboru oferty odwołującego...

 • KIO 2749/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... że oferta ta została przygotowana i złożona zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, stanowi ona ofertę najkorzystniejszą, brak jest podstaw do odrzucenia oferty z uwagi na jej niezgodność z SIWZ i/Iub rażąco niską cenę i/lub czyn nieuczciwej konkurencji...

 • KIO 2739/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... nie uważa się sytuacji, w których to aspekty formalne oferty nie odpowiadają zapisom SIWZ. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ zamówienia ma miejsce w sytuacji, gdy zaoferowany przedmiot dostawy bądź też usługi, nie odpowiada opisanemu w specyfikacji...

 • KIO 2631/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ...z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm. zwanej dalej „ustawą...z SIWZ, a następnie przytoczenie znacznej części postanowień Specyfikacji, bez żadnego skonkretyzowania, na czym dokładnie polega zarzucana niezgodność treści oferty z...2 punkty - IP67 lub wyższa – 4 ...

 • KIO 2669/17, KIO 2670/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ...oferty najkorzystniejszej niezgodnie z ustawą Pzp. W oparciu... systemów Windows Server 2008 R2 x64 lub równoważnych systemów. - Warunki gwarancji -...Zamawiający zasadnie przyjął, że niezgodność oferty Odwołującego Virtual z SIWZ nie podlega poprawieniu bądź ...

 • KIO 2649/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  ....j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.], [zwanej dalej: „ustawą Pzp”]. Ogłoszenie o zamówieniu...niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. c) Niezgodność dotycząca... § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b lub § 5 ust. 3 pkt 2, koszty uczestnika ...

 • KIO 2698/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  ...: „specyfikacja”, „SIWZlub „s.i.w.z.”}. 2. Art. 7 ust. 1 – przez prowadzenie postępowania z naruszeniem zasad uczciwej ...i.w.z. – jest z nią zgodna. Aby zapewnić możliwość sprawdzenia zgodności treści oferty z treścią s.i.w.z., ustawa pzp z jednej strony...

 • KIO 2629/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ...treści SIWZ. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ ...z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą Pzp", Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Pytanie Zgodnie z...świadczenia usługi Serwisowej w części lub w całości, a w ...

 • KIO 2651/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ...z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579; dalej „Ustawa...przypisać mu cechy czynności zamierzonej lub co najmniej rażące niedbalstwo,...także powoduje niezgodność z SIWZ. Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron...

 • KIO 2654/17

  Orzeczenia KIO, 29-12-2017

  ... ma gwarancji jakości zarządzania procesu produkcji. W jego ocenie niezgodność treści oferty z treścią SIWZ - która to stanowi obligatoryjną przesłankę odrzucenia oferty z postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem art 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp...

 • KIO 2600/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp). Ogłoszenie... z SIWZ i obowiązany jest niezgodność tę udowodnić. Zgodnie z regułą płynącą z... naruszenie przepisów ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania...

 • KIO 2616/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579; dalej „Ustawa... woli, a nie wtedy gdy przykładowo wprost wskazuje na niezgodność z treścią SIWZ lub wprowadzenie Zamawiającego w błąd w rozumieniu art. 24 ust....

 • KIO 2653/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... ustawy Pzp, poprzez bezzasadne i niezgodne z ustawą zaniechanie odrzucenia oferty przystępującego VAN-TEC, pomimo że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ oraz zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, Izba nie podziela stanowiska odwołującego. Zgodnie...

 • KIO 2609/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych i z tego względu należy uznać je za nieważne. Z treści art. 6 ustawy z... kodu lub tłumaczenie...wskazać, iż niezgodność z SIWZ w rozumieniu art...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij