• KIO 203/19

  Orzeczenia KIO, 19-02-2019

  ... przez Zamawiającego niezgodność, z treścią SIWZ dotyczy nie ...z ustawą. Stosownie do treści tego przepisu Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą. Samo powołanie podstawy prawnej z... lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub ...

 • KIO 156/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ...z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej: „ustawa...z algorytmem skrótu SHA-1, podlegała odrzuceniu z uwagi na inne okoliczności (niezgodność z SIWZ). Z...„Podpis elektroniczny lub pieczęć elektroniczna...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... Rozdziale V ust. 1 pkt 1.3.2 lit. a SIWZ, w następujący sposób: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że ...niezgodność z prawem, w postaci nieproporcjonalności, z...umowy są sprzeczne z ustawą lub właściwością stosunku lub zasadami współżycia społecznego...

 • KIO 50/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej jako: „ustawalub...do zamawiającego o sprecyzowanie na czym polega niezgodność złożonych dokumentów z SIWZ. Polemizował również, ze stanowiskiem, że ...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... na ocenę stawianych zarzutów, jako że niezgodność postanowień SWZ z ustawą Pzp powinna mieć charakter obiektywny, niezależny ...SIWZ lub ogłoszenia, to żądania bowiem wyznaczają zakres dokonywanej ewentualnie modyfikacji postanowień SIWZ lub ogłoszenia. Z...

 • KIO 31/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... Pzp) – cyt. »oferta wykonawcy nie jest zgodna z SIWZ w zakresie: (1) poz. 8 – test kasetkowy i dodatkowa kontrola dodatnia; (2) poz. 30 – test kasetkowy«. Dodatkowo zamawiający stwierdził, że wskazana cyt. »niezgodność nie nosi znamion omyłki, którą można...

 • KIO 2584/18, KIO 2586/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... jest więc podpisem tuszowy odcisk palca, z którym ustawa - przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w...Solid, która z uwagi na jej rażącą niezgodność z przepisami Pzp i SIWZ winna zostać na... (np. art. 92110 § 2 k.c. lub art. 339 § 2 k.h.).” Mając na...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...z art. 180 ust. 3 Pzp odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z... w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w SIWZ TOM I pkt. 19.1.3... zawodzie w tym wypadku ustawa o radcach prawnych. Sam...

 • KIO 15/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... 24 ust. 1 pkt. 16 lub 17 w zw. z art. 22a uPzp, przez jego niezastosowanie...nie, mając przy tym świadomość iż niezgodność oferty z ustawą stanowi podstawę jej odrzucenia. W postępowaniu...Aithea Polska sp. z o.o. złożył ofertę niezgodną z SIWZ i wobec czego ...

 • KIO 2711/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Po pierwsze stwierdzić należy, że niezgodność oferty Comarch z ustawą...

 • KIO 1/19, KIO 2/19

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm. - dalej: „ustawa Pzp” lub...ustawy Pzp, z uwagi na jej niezgodność z postanowieniami SIWZ. Zdaniem Odwołującego bowiem, Energopol Trade Opole Sp. z o.o....

 • KIO 2668/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ...niezgodność z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia - złożony bowiem przez wykonawcę wykaz pojazdów (zał. nr 7 do SIWZ...w brzmieniu - po zmianie ustawą z dnia 20 lipca 2018 r... (…) c) zdolności technicznej lub zawodowej. - Wykonawca spełni warunek...

 • KIO 2641/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm) {dalej również: „ustawa pzp” lub „pzp”) w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie...temu podstawy. (...) Izba podkreśla, że niezgodność treści oferty z treścią siwz. zachodzi wyłącznie wówczas gdy treść oferty ...

 • KIO 2671/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ... niezgodność z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp, należy zauważyć, że zgodnie z tym KIO 2671/18 10 przepisem odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania...

 • KIO 2606/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ...SIWZ – tj. pozycji 154 (masa makowa), pozycji 200 – pieprz cytrynowy oraz 267 (wafle zbożowo-ryżowe). Co prawda w części „Wskazanie czynności lub zaniechania zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z...stawkę podatku VAT, gdyż ustawa o podatku Vat w ...

 • KIO 2665/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ...z wymaganiami szczegółowego opisu SIWZ, ale przede wszystkim uniemożliwiał identyfikację zaoferowanych produktów, lub też oznacza ich nie zaoferowanie, co stanowi jednoznaczny i nieusuwalny w żadnym trybie dopuszczonym ustawą...jest to niezgodność z SIWZ to ...

 • KIO 2642/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) – zwanej dalej "ustawą" lub "Pzp..., jak też orzecznictwie sądów okręgowych oraz Izby. Wskazywana niezgodność oferty z SIWZ w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy...

 • KIO 2627/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... 6) SIWZ zakresie wymagania aby ładowarki sieciowe lub stacje dokujące...zostanie stwierdzona niezgodność ich parametrów z zadeklarowanymi. ...stanowią inaczej. Zgodnie natomiast z art. 58 § 1 KC, czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście...

 • KIO 2581/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ...z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej w skrócie Pzp lub ustawą..., argumentując, że odwołujący wykazał niezgodność oferty z postanowieniami wymagań SIWZ – w załączniku do oferty ...

 • KIO 2604/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ... ustawa p.z.p. w art. 8 ust. 3 obliguje zamawiającego do zaniechania ujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub...

 • KIO 2633/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ...U. z 2018 r., nr 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawąlub „Pzp” odwołanie złożył wykonawca Innergo Systems Sp. z o.o. z siedzibą ... tej macierzy. Zaniechanie odrzucenia oferty MATIC - niezgodność oferty z SIWZ. Jak słusznie podkreśla się w orzecznictwie oraz ...

 • KIO 2591/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ... z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.), dalej jako „PZP” lubustawa ...odwołaniu twierdzenia, które miałyby potwierdzać niezgodność oferty Przystępującego z SIWZ w zakresie wymagania określonego w ...

 • KIO 2618/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ... I. Niezgodność treści wybranej oferty S. z treścią SIWZ. Zamawiający Komenda...dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było...informacji, niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa ustawa Pzp nie zobowiązuje zamawiającego ...

 • KIO 2650/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ...z ustawą Pzp odrzucenie oferty odwołującego z uwagi na niezgodność oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ...zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w...

 • KIO 2597/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ... budowie lub przebudowie ...z treścią SIWZ czy też sprzeczna z ustawą Pzp. W odniesieniu do powyższego Izba podkreśla, że Odwołujący w treści odwołania nie wskazał jednoznacznie postanowienia SIWZ, z którego wywodził niezgodność oferty Przystępującego z...

 • KIO 2619/18

  Orzeczenia KIO, 07-01-2019

  ... sposób niezgodny z ustawą oraz z naruszeniem zasad ... ofercie nienadająca się do sanowania niezgodność z treścią SIWZ, która winna skutkować odrzuceniem oferty... sposób rozliczania robót dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych, gdzie podstawą do dokonania...

 • KIO 2565/18

  Orzeczenia KIO, 07-01-2019

  ...publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.; dalej: „ustawa Pzp”), postępowanie w ...lub „CFT”), jako niezgodnej z pkt 3.2 ppkt 1.4 i ppkt 2.3 Załącznika nr 1 do SIWZ...niezgodność ta ma charakter istotny. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniając dokumentację z...

 • KIO 2611/18

  Orzeczenia KIO, 04-01-2019

  ...również, że zamawiający w rozdziale IX SIWZ (wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy) ... za zgodność z oryginałem. Sporządzenie oferty w formie sprzecznej z ustawą Pzp należało uznać za niezgodność oferty z ustawą, o której...

 • KIO 2603/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  ...ustawy Pzp polegające na zaniechaniu odrzucenia niezgodnej z ustawą i z SIWZ oferty, należy uznać, iż doszło również... co najwyżej dowód tego, że osoba lub osoby, które ją podpisały wyraziły zawarty w... z ww. twierdzeń niezgodność oferty wykonawcy LUG z SIWZ...

 • KIO 2552/18

  Orzeczenia KIO, 28-12-2018

  ...w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Zamawiający formułując warunki udziału...Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zmianami; dalej: „Pzp” lubustawa”), skutkujących odrzuceniem ...w przedmiotowym przypadku, z uwagi na niezgodność z dopuszczonymi przesłankami Izba nie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij