• KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) [dalej „ustawa Pzp] w związku z...z treścią SIWZ, co jednak wcale nie oznacza, że taka niezgodność...wniosków, że udział wykonawcy lub osób pracujących na rzecz ...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... jazdy kategorii C zgodnie 8 z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz ... nastąpić tylko wówczas gdy niezgodność z treścią SIWZ będzie niewątpliwa. Zasadą bowiem...3 lat od dnia wykreślenia z rejestru z powodów, o których mowa w art. 9j ust. 1 lub ust. 2 pkt 4...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...2 usunięcie pkt 12.2.1.2 SIWZ i wprowadzenie wymogu, aby zagospodarowanie odpadów odbyło...niezgodność numeru dokumentu, który widnieje na treści odwołania otrzymanego przez Zamawiającego z... z właściwością stosunku zobowiązaniowego, ustawą lub zasadami...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... z o.o. jako najkorzystniejszej. Niezgodność oferty z SIWZ jest nieusuwalna i nie umożliwia skorzystania z ...z treścią ww. przepisu oferta podlegać winna odrzuceniu, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Należy zaznaczyć jednocześnie, że ustawa...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... stworzony procentowy udział zgodnie z wymogami siwz (77,33% do 6...z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) - dalej „ustawa Pzp” lub...niezgodność sumy pozycji z przedmiaru kosztorysowego z sumą pozycji z...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... wyceny szkoleń dodatkowych może być niezgodny z SIWZ. Okazało się jednak, że powstała niezgodność sposobu wyceny szkoleń dodatkowych z oczekiwaniami Zamawiającego (niejasnymi i niesprecyzowanymi). Niezgodność ta nakazywała (i wciąż nakazuje) Zamawiającemu...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... istnienie podstaw odrzucenia oferty z uwagi na niezgodność jej treści z SIWZ - ma obowiązek wszechstronnego ...publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.; dalej: „Pzp” lubustawa”), skutkujących odrzuceniem odwołania. Odwołanie zostało złożone...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...IDS-BUD na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 16 lub 17 ustawy pzp, to powinien on wykluczyć go na podstawie...podmiot za prawidłowe i zgodne z ustawą pzp. Działanie Konsorcjum IDS-BUD... powinna zostać odrzucona za niezgodność z SIWZ z uwagi na wskazane powyżej ...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ...ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) – zwanej dalej "ustawą" lub "... art. 87 Pzp. Zamawiający twierdził, że stwierdził niezgodność treści oferty z siwz na podstawie pytań dot. Zadania B (analogicznych do...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  ... 87 ust. 2 pkt 1, 2 lub 3 ustawy Pzp i w wyniku ich poprawienia...11,57%. Niezgodność z treścią SIWZ polega jego zdaniem na tym, że stawki z Formularza ofertowego ... informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji –...

 • KIO 661/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... ww. przesłanki odrzucenia oferty. O zgodności treści oferty z treścią SIWZ przesądza ich porównanie. Niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy oceniać z uwzględnieniem pojęcia oferty zdefiniowanego w art. 66 KC...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...niezgodność ofert z wymaganiami SIWZ. Trudno bowiem podjąć wykonawcom jakąkolwiek rzetelną polemikę z...subiektywności. Ustawa w tym... sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art....

 • KIO 650/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... w wyniku bezzasadnego i niezgodnego z Ustawą wykluczenia Odwołującego z uwagi na brak wykazania przez ...u.) lub wymiennik płytowy, stąd nie kontaktuje się z wodą użytkową. W związku z tym ... jej nieodrzucenia z uwagi na niezgodność z treścią SIWZ, a także...

 • KIO 599/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...zarzuca niezgodność z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „UPZP” lub „...wymogi postawione przez Zamawiającego w SIWZ. Zgodnie z art. 7 ust. 3. Prawa Bankowego „Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej ...

 • KIO 617/18, KIO 621/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...ustawy P.z.p. W zakresie zarzutu niezgodność oferty z treścią s.i.w.z., odwołujący ZDI wskazali, że zgodnie z pkt. 7.2 pdpkt. 3 lit. b s.i.w.z., wykonawca... obrazuje niezgodności oferty w/w wykonawców z SIWZ. Odwołujący TPF stwierdził, że kolejnym...

 • KIO 639/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...: „specyfikacja”, „SIWZlub „s.i.w.z.”} kryterium oceny ofert...z dobrymi obyczajami lub prawem, które zagrażają lub naruszają interes przedsiębiorcy, przy czym ustawa... oferty za niezgodność jej treści z treścią s.i.w.z. {rozstrzygnięcie zarzutów z pkt 8-9 ...

 • KIO 622/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... wskazującego na niezgodność z prawdą oświadczeń ...lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Z zapisów SIWZ...

 • KIO 627/18, KIO 628/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... powodujący niezgodność treści oferty z SIWZ. Odrzucenie oferty m.in. z tego powodu...które to jednoznacznie ustalone wymogi SIWZ lub PFU (w tym programu ...to jednak ustawa nadal nie przewiduje możliwości odrzucenia oferty z powodu uznania...

 • KIO 594/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ... oferty Przystępującego z SIWZ (w tym dotyczące sposobu oceny oferty Przystępującego w ramach ustalonych kryteriów oceny ofert). W ocenie składu orzekającego Izby zarzuty te nie potwierdziły się z następujących powodów: 26 a) Niezgodność liczby wskazanych...

 • KIO 607/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ...z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.; dalej: „Pzp” lubustawa...że Zamawiający - odrzucając bezzasadnie ofertę Odwołującego z uwagi na jej niezgodność z treścią SIWZ - dopuścił się naruszenia art. 89 ust...

 • KIO 646/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ...3. Port HDMI lub DisplayPort, 4. Port RJ45 Wskazał, że Zamawiający dokonał odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp z uwagi na stwierdzoną przez Zamawiającego niezgodność treści oferty Odwołującego z treścią SIWZ. W informacji o...

 • KIO 588/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... łączną („lub”), nie ma wątpliwości, że dopuszczalny był każdy z tych trzech rodzajów dokumentów. Zamawiający wymóg ten zakończył określeniem, że dotyczy to okresu konserwacji i ma być zgodne z obowiązującą ustawą o ochronie środowiska oraz ustawą o...

 • KIO 592/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ...do zapisów pkt XV.6-8 SIWZ, z podaniem podstawy prawnej. Zamawiający...zapłaty podatku VAT. Podstawa prawna to ustawa o podatku od towarów i usług ...w pozycjach 1-37 kolumnie 6 „VAT lub odwrotne obciążenie” gdzie widniała stawka 8... Komins niezgodność ma ...

 • KIO 595/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.; dalej: „Pzp” lubustawa”), skutkujących odrzuceniem odwołania. Odwołanie zostało..., to w tym należy upatrywać niezgodność treści oferty z treścią SIWZ. Odwołujący oświadczył w trakcie rozprawy,...

 • KIO 568/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... obowiązującej zgodnie z ustawą od 2018 r...niezgodność treści oferty ZABERD S.A. z treścią SIWZ ma charakter zasadniczy i nieusuwalny, a także dotyczy sfery niezgodności zobowiązania zawartego w ofercie z treścią SIWZ lub też polega na sporządzeniu lub...

 • KIO 531/18

  Orzeczenia KIO, 09-04-2018

  ...4. Doświadczenie przy realizacji zadania obejmującego budowę, przebudowę lub remont lub nadzór nad budową, przebudową lub remontem Obiektu Budowlanego (zgodnie z definicją wskazaną w pkt 7.2.3) b) ppkt 1) IDW – Tom I SIWZ) o wartości robót: - dla Części nr...

 • KIO 547/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ... Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dalej jako: „ustawalub „Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia, ... potraktowane zostaną jako niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, skutkującą odrzuceniem oferty. Z tego względu Izba ...

 • KIO 528/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ...z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą P.z...wskazane w SIWZ i ....z.p. Niezgodność treści oferty z treścią s.i.w.z....z dojazdem na wyznaczoną rozprawę lub rozprawy (posiedzenie lub...

 • KIO 513/18

  Orzeczenia KIO, 03-04-2018

  ...z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 1579) (zwanej dalej również „ustawą...odrzucenie oferty Odwołującego za niezgodność z treścią SIWZ, t.j. ... ustawy Pzp do złożenia uzupełnionego lub poprawionego załącznika nr 10 –...

 • KIO 524/18

  Orzeczenia KIO, 30-03-2018

  ... nie miało jednak miejsca. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, stanowiąca przesłankę odrzucenia oferty... o wskazanych parametrach lub lepszych.” W wyniku...z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ustawa...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij