• KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... Zamawiającego niezgodność treści oferty z SIWZ jest wynikiem omyłki wykonawcy. Niezgodność ta ...z treścią art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp oferta podlegać winna odrzuceniu, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Należy zaznaczyć jednocześnie, że ustawa...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ...z prawem (Prawo ochrony środowiska w zw. z ustaw o odpadach, ustawą...SIWZ czy też składają oferty z ceną przekraczającą budżet zamawiającego ze względu na wynikające z SIWZ...niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z ...

 • KIO 931/18, KIO 935/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ...z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.), dalej jako „ustawa...z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp – niezgodność oferty SEPC z SIWZ (PFU). Jednym z...najwyżej dowód tego, że osoba lub osoby, które ją podpisały wyraziły...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej: „ustawa... kwalifikacji zawodowych lub, że osoba...z wytycznymi w tym zakresie określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. II.6. NIEZGODNOŚĆ OFERTY Z SIWZ - ZARZUT Z...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ... - dokonania modyfikacji postanowień SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu sformułowanych w sposób niezgodny z ustawą Pzp, a przywołanych w...tonera lub tonerów dodatkowych o wydajności poniżej 9 000 stron potraktowane będzie jako niezgodność oferty z SIWZ. ...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) [dalej „ustawa Pzp] w związku z...z treścią SIWZ, co jednak wcale nie oznacza, że taka niezgodność...wniosków, że udział wykonawcy lub osób pracujących na rzecz ...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... jazdy kategorii C zgodnie 8 z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz ... nastąpić tylko wówczas gdy niezgodność z treścią SIWZ będzie niewątpliwa. Zasadą bowiem...3 lat od dnia wykreślenia z rejestru z powodów, o których mowa w art. 9j ust. 1 lub ust. 2 pkt 4...

 • KIO 953/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...z ustawą, jej treść nie odpowiada SIWZ, a przy tym zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zgodnie z .... W tym przypadku chodzi natomiast o niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, co stanowi podstawę odrzucenia oferty w ...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...2 usunięcie pkt 12.2.1.2 SIWZ i wprowadzenie wymogu, aby zagospodarowanie odpadów odbyło...niezgodność numeru dokumentu, który widnieje na treści odwołania otrzymanego przez Zamawiającego z... z właściwością stosunku zobowiązaniowego, ustawą lub zasadami...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... z o.o. jako najkorzystniejszej. Niezgodność oferty z SIWZ jest nieusuwalna i nie umożliwia skorzystania z ...z treścią ww. przepisu oferta podlegać winna odrzuceniu, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Należy zaznaczyć jednocześnie, że ustawa...

 • KIO 923/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ...Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) {dalej również: „ustawa pzp” lub „pzp”} ... {dalej w uzasadnieniu: „specyfikacja”, „SIWZlub „s.i.w.z.”} odnośnie zaoferowanego w części I przedmiotu ...w zarzucanym zakresie niezgodność treści oferty Sam z treścią opisu ...

 • KIO 907/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ...z tworzyw sztucznych, a nie z metalu. W przekonaniu Odwołującego - niezgodność oferowanego mebla z SIWZ w powyższym zakresie jest z... złożenia wyjaśnień w tym trybie jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie...

 • KIO 850/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ...i efektywnością. Ustawa Pzp nie zakazuje tu korzystania z informacji pozyskanych z innych źródeł...na stanowisku, że niezgodność oferty z postanowieniami SIWZ nie ma miejsca ...pkt 2 ustawy Pzp, art. 24 ust.1 pkt 16 lub 17 ustawy Pzp oraz art. 90 ust. 1 ustawy ...

 • KIO 871/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ...względu na niezgodność treści oferty ABB z treścią SIWZ. Ad...z art. 182 ustęp 1) i na czynności pozostałe, co do których takiego obowiązku ustawa...1); 2) nie dotyczą treści ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 182 ustęp ...

 • KIO 913/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” lub ...ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp z uwagi na jej niezgodność z SIWZ. Niezgodność oferty z SIWZ, jak słusznie zauważył Odwołujący, została...

 • KIO 887/18, KIO 896/18, KIO 916/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dalej: „ustawa Pzp” lub ... całości treści SIWZ, a w szczególności Odwołujący nie dokonał jakiegokolwiek mającego stanowić niezgodność z SIWZ tzw. „...

 • KIO 860/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...– zaistnienie okoliczności powodujących, że cena lub jej istotna część składowa wydaje się ...co do skalkulowania ich w wymaganej ustawą kwocie, a tym samym wątpliwa...z art. 89 ust.1 pkt 2 p.z.p. wskazać należy, iż rzeczona niezgodność treści oferty z SIWZ...

 • KIO 880/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jednolity z dnia 26 maja 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm., dalej „ustawa...uznać że oferta zawiera niezgodność z SIWZ, która może podlegać ... projektowe oraz usługi budowlane lub instalacyjne mają charakter samoistny ...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... stworzony procentowy udział zgodnie z wymogami siwz (77,33% do 6...z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) - dalej „ustawa Pzp” lub...niezgodność sumy pozycji z przedmiaru kosztorysowego z sumą pozycji z...

 • KIO 864/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...z o o pismem z dnia 27 kwietnia 2018 r. została odrzucona z uwagi na niezgodność z treścią SIWZ... publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ), zwanej dalej: ustawą Pzp”, w celu ustalenia...faktu, iż przy kosztach osobowych praca lub usługa jest warta tle na ile ...

 • KIO 802/18, KIO 803/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ...przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) - zwanej dalej "ustawą" lub "Pzp...powody powołania się przez Zamawiającego na niezgodność oferty z siwz w zakresie liczby obsługiwanych linii ...

 • KIO 872/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ...lub rażącego niedbalstwa, co do zgodności treści oferty Wykonawcy Komputronik z SIWZ... co jest niezgodne z ustawą; 4 5. ...siwz wymaganiom (np. wyrok KIO1327/09). W orzecznictwie i piśmiennictwie przyjmuje się, że niezgodność oferty, aby była prawnie doniosła z...

 • KIO 820/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ...w tym zastosowanie tego przepisu w sytuacji gdy niezgodność oferty , z SIWZ wynika ze świadomego działania wykonawcy. Skoro zatem ..., równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez 17 finansującego. (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r...

 • KIO 840/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ...wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu...4Visions z SIWZ Odwołujący...niezgodność treści oferty polegała na braku podania (skonkretyzowania) oferowanego wyrobu, aby pozostawał on spójny z przestawionymi parametrami. Z... przewidzianej ustawą. Zamawiający...

 • KIO 870/18, KIO 924/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) dalej jako „ustawalub ... niż dopuszczalna ilość części zamówienia stanowi niezgodność treści oferty z treścią SIWZ; 5. art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 Pzp ...

 • KIO 786/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ...publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.; dalej: „Pzp” lubustawa”), skutkujących odrzuceniem odwołania. Odwołanie zostało ... przeciwnika za niezgodną z SIWZ i obowiązany jest niezgodność tę udowodnić. Zgodnie z regułą płynącą z art. 190 ust...

 • KIO 835/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... przepisie niezgodność oferty z ustawą odnosi się zarówno do Prawa zamówień publicznych (zob. wyrok KIO z 3....oferty wybranego wykonawcy z SIWZ. W związku z powyższym zarzut naruszenia...lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z...

 • KIO 831/18

  Orzeczenia KIO, 15-05-2018

  .... Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.], [zwanej dalej: „ustawą Pzp”]. Ogłoszenie o ... ustawy Pzp wyłącznie z uwagi na niezgodność z wymaganiami określonymi w SIWZ w zakresie parametrów ... § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b lub § 5 ust. 3 pkt 2, koszty uczestnika ...

 • KIO 813/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ...lub dokumentów. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej niezgodność oferty z...czy treść złożonej oferty odpowiada treści SIWZ – jest z nią zgodna.” (wyrok KIO ... z uprawnienia tego by skorzystał, należałoby uznać za niezgodną z ustawą ...

 • KIO 715/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, której art. 3 stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij