• KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... Biorąc powyższe pod uwagę, Odwołujący wskazuje na istnienie niezgodności z ustawą o podatku od towarów i usług, zatem treść Umowy nie...Modyfikacji lub Zlecenia Operacyjnego i przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego. 9. Niezgodność ogłoszenia z SIWZ -...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ...odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, którym zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać ... co zostało wykazane w sposób zgodny z pkt 7.3.4. siwz i z ustawą Pzp. Zgodnie ze stanowiskiem odwołującego przedstawionym...

 • KIO 2041/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ...poprawienie treści oferty. Niezgodność oświadczenia była wynikiem ...stanowiła niezgodności oferty z siwz, z której zapisów nie...z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), w brzmieniu po nowelizacji dokonanej ustawą z... towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie ...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...z ww. orzeczeń wynika, że Zamawiający przy ocenie spełnienia przez wykonawcę warunków określonych w SIWZ...U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zmianami; dalej: „Pzp” lubustawa”), skutkujących...lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018 zwanej dalej „ustawą...dostarczając licencje w ramach Select Plus lub MPSA zakup licencji następuje bezpośrednio u... występuje niezgodność z treścią SIWZ w ...

 • KIO 1995/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...obowiązków, decyduje nie tylko niezgodność jego postępowania z modelem, lecz także ... siwz) przy realizacji: a) dwóch robót polegających na budowie lub przebudowie drogi o parametrach klasy minimum G wraz z mostem drogowym w ramach co najmniej jednej z tych...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ...z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) – dalej „ustawa...art. 26 ust. 1 lub ust. 2, ewentualnie dokumenty...niezgodność parametrów zaoferowanej kuchenki BRS-8 z wymaganiami postawionymi przez zamawiającego w SIWZ...

 • KIO 2045/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ...jest tekturą drzewną makulaturową szarą, a więc zgodną z wymaganiami Zamawiającego Odwołujący podniósł ponadto, że odrzucenie oferty Odwołującego z uwagi na rzekomą niezgodność z SIWZ jest sprzeczne z prawem. W pierwszej kolejności wskazał, że uzasadnienie...

 • KIO 2021/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ..., że Zamawiający uznał, iż niezgodność treści oferty z treścią SIWZ spowodowana jest wskazaniem przez Odwołującego ... lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679 z późn. zm.). Na podstawie art. 58 §1 k.c. nieważna jest czynność prawna sprzeczna z ustawą albo...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp) odwołanie złożył wykonawca Wasco S A. z...NETTO: HPE 3PAR 2000 Niezgodność z SIWZ nr 1: Odwołujący na ...jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne ...

 • KIO 2012/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  .... z o.o. z siedzibą w Krakowie - uwidacznia się istotna niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, gdyż...- „czy wskazana L lp. Zadanie lub ETAP Termin zakończenie zadania lub ETAPU Okres czasu na realizację zadania lub ETAPU [liczba dni od terminu podpisania ...

 • KIO 2010/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... ofertowym wbrew wymogom SIWZ nie został przez... (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zmianami; dalej: „Pzp” lubustawa”), skutkujących odrzuceniem odwołania....nie były zgodne z rzeczywistością, a po drugie na czym polegała ta niezgodność informacji. Stanowisko ...

 • KIO 1939/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... do takiego żądania uprawniony, gdyż ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o...niezgodność oferty z treścią SIWZ – dokonać poprawy innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty (art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp) lub...

 • KIO 1983/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...dnia 30 sierpnia 2018 r. Jednocześnie podkreślał, że z treści SIWZ w niniejszym postępowaniu nie wynikało, że można było wskazać jedynie osoby, które zostały zgłoszone do zamawiającego. Niezgodność z treścią tego oświadczenia w zakresie, w jakim odwołujący...

 • KIO 1953/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... naruszył art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez nieodrzucenie oferty oferenta Fine Dine jako niezgodnej z treścią SIWZ, która to niezgodność polegała złożeniu w formularzu ofertowym (pkt 8) oświadczenia, że wybór oferty ww. wykonawcy będzie prowadził do...

 • KIO 1972/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, bez zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wobec wskazanej czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z.... z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.; dalej: „Pzp” lubustawa”), ...

 • KIO 1967/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ..., której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej także: PZP lub ustawa). Sformułowanie, a następnie opublikowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej także: SIWZ) z naruszeniem wskazanych poniżej...

 • KIO 1958/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ..., potwierdzonych następnie pismem z 12 września 2018 r. Ustawa w art. 182 ...znajduje zastosowanie w odniesieniu do treści SIWZ lub postanowień ogłoszenia o zamówieniu. Natomiast...lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z ...

 • KIO 1872/18, KIO 1895/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ...w sytuacjach, gdy niezgodność oświadczeń wykonawcy z rzeczywistym stanem rzeczy ...lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), 4. art. 7 ust. 1 ustawy pzp, poprzez prowadzenie postępowania z...względem oceny jej zgodności z ustawą pzp. Dlatego też,...

 • KIO 1922/18, KIO 1928/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ...89 ust. 1 pkt 4 PZP w związku z art. 90 ust. 1, 2 lub 3 PZP oraz art. 7 ust, 1...byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy. Ustawa przewiduje też... stanowi o niezgodności treści oferty z treścią siwz a niezgodność ta ma charakter nieusuwalny, bowiem...

 • KIO 1937/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ... np. ciało obce lub źle umyta, widoczne zanieczyszczenia, np. ziemia lub inne 8. podanie potrawy nieświeżej lub przygotowanej z nieświeżych surowców 9. brak zgodności posiłku z zamówioną dietą lub niezgodność potraw z planowanym jadłospisem, nie uzgodnione...

 • KIO 1898/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ...Konsorcjum Ochrona24 z uwagi na jej niezgodność z treścią SIWZ, odrzucenie oferty Konsorcjum Ochrona24 oraz Konsorcjum MAXUS z uwagi na... z 2018 r. poz. 511 z późn. zm. – dalej „ustawa o rehabilitacji zawodowej”) osobie zaliczonej do znacznego lub ...

 • KIO 1968/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ...spełniającą wymagania siwz bez żadnych wyjaśnień, weryfikacji i sprawdzenia, mimo, że wskazana niezgodność jest ...którą uważa za niejasną lub niezgodną z treścią siwz. 4 Po drugie, zgodnie z treścią załącznika nr 6 do siwz - opisu przedmiotu zamówienia...

 • KIO 1914/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... czynności po terminie nie wywołuje skutków jakie ustawa wiąże z jej dokonaniem – tak więc czynność po... p.z.p. wskazać należy, iż rzeczona niezgodność treści oferty z SIWZ musi... sporządzone w języku obcym, strona lub uczestnik postępowania, który się na ...

 • KIO 1906/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ...z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2018r. poz. 1986), dalej „ustawa...z uwagi na niezgodność jej treści z SIWZ, jak również z uwagi na fakt, iż wykonawca winien zostać wykluczony z... taki model notebooka lub jego wyższą wersję ...

 • KIO 1865/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...2 p.z.p. wskazać należy, iż rzeczona niezgodność treści oferty z SIWZ musi posiadać...była uprawniony do ich sformułowania. Przy czym ustawa p.z.p., a także jej akty wykonawcze, nie...nabiera mylnego wyobrażenia o stanie faktycznym lub też skutkuje to po jego ...

 • KIO 1893/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... nr 2 do SIWZ, określającym orientacyjne wolumeny, Zamawiający jednoznacznie wskazał: Powyższe ilości ładunków wynikają z potrzeb eksploatacyjnych Oddziału. W przypadku wystąpienia awarii lub braku produkcji energii elektrycznej z bloków zamawiający...

 • KIO 1894/18

  Orzeczenia KIO, 05-10-2018

  ...ani nawet nie twierdził, iż niezgodność między opisem przedmiotu zamówienia a wzorem załącznika nr 1a do SIWZ miała lub może mieć wpływ na wynik ... zamawiającego takiej czynności lub zaniechania niezgodnego z ustawą, które miało lub mogło mieć wpływ na...

 • KIO 1910/18

  Orzeczenia KIO, 04-10-2018

  ...Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.; dalej: „Pzp” lubustawa”) Odwołujący wniósł odwołanie od czynności Zamawiającego... z wymaganiami Zamawiającego – jedynym w ofercie – nie może być ocenione inaczej jak niezgodność z SIWZ ...

 • KIO 1857/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ...podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) [ustawa Pzp], którego...pokrywkę jednostronną. Niezgodność z SIWZ dotyczyła również pozycji 91 arkusza kalkulacyjnego załączonego do SIWZ Zamawiający w ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij