• KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ...lub nawet - jak stwierdza na stronie 11 - „nie doczytał", „nie zrozumiał warunków" i w konsekwencji stwierdza niezgodność treści oferty z SIWZ... poziomie ogółu, by uznać jego działania za zgodne z ustawą pzp. Można zauważyć, iż zamawiający podaje około 8-9...

 • V AGa 183/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... lub ...niezgodność ustaleń faktycznych Sądu z materiałem dowodowym zebranym w sprawie, w szczególności ustalenia pozostają w sprzeczności z treścią dokumentów złożonych przez powódkę m.in. SIWZ...na odpady segregowane). Jednak ustawa z dnia 25 stycznia 2013...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... 6 u.o.k.k., nb 190.Skoczny, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, komentarz do art. ...ze znacznym opóźnieniem, ujawniły niezgodność z dowodami przedstawionymi w KIO... lub odrzucenia oferty Wykonawcy Arriva, jako niezgodnych z treścią siwz, z ...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... czym owa niezgodność winna dotyczyć świadczenia, a więc jego przedmiotu lub zakresu. 1...stanowiłoby bezsprzecznie niedozwolone ustawą negocjacje z wykonawcą, dokonane... (czyli floating point) określonych w SIWZ jako SPEC 19 (fp)_2017. Dostępne...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... Zamawiającego niezgodność treści oferty z SIWZ jest wynikiem omyłki wykonawcy. Niezgodność ta ...z treścią art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp oferta podlegać winna odrzuceniu, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Należy zaznaczyć jednocześnie, że ustawa...

 • KIO 1548/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  ... zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.; dalej: „Pzp” lubustawa”) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ... zawarte tam stanowisko wskazać należy, iż niezgodność treści oferty z SIWZ ma mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny,...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...z braku ustawowych ograniczeń – konieczności wezwania wykonawcy w przewidzianym ustawą Pzp trybie, braku złożenia dokumentów lub informacji z...powoływanie nowych okoliczności, z których Odwołujący wywodzi niezgodność z SIWZ ofert złożonych przez ...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... danych osobowych lub finansowych. Tym samym zaoferowane oprogramowanie nie spełnia podstawowych wymagań SIWZ. Z powyższego względu, oferta Wykonawcy Comp podlega odrzucenie ze względu na niezgodność jej treści z postanowieniami SIWZ. II. Naruszenie...

 • KIO 1530/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...o niezgodności treści oferty z SIWZ lub o rażąco niskiej ...z wydanym na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. – ustawa o rachunkowości (Dz.U. z... W niniejszej sprawie Zamawiający niezgodność z SIWZ stwierdził jedynie w odniesieniu do...

 • KIO 1520/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ...z zasadnością wniosku o nakazanie Zamawiającemu wykonania czynności zgodnej z ustawą p.z...niezgodność projektu materiału edukacyjnego - broszury z założeniami konceptu kreatywnego. W SIWZ...treści oferty. Każde uzupełnienie lub wyjaśnienia w omawianym zakresie ...

 • KIO 1486/18, KIO 1510/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” pn.: „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku... normy wynikającej z ww. przepisu wskazać należy, iż rzeczona niezgodność treści oferty z SIWZ ma mieć ...

 • KIO 1485/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, którego...załącznika nr 1 do SIWZ. Zdaniem odwołującego niezgodność z powyższymi wymaganiami uzasadnia ...mieć pełnomocnictwo, w przypadku gdy oferta lub inne dokumenty składane są przez pełnomocnika...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ....j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) — dalej: „ustawalub „Pzp” zgłosili przystąpienie...SIWZ. Dodatkowe orzecznictwo: Wyrok KIO z dnia 24 kwietnia 2018 r., sygn. akt KIO 687/18 Oddalając odwołanie Izba uznała, iż niezgodność oferty Odwołującego z siwz...

 • KIO 1489/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...Ustawą”. Dodatkowo Zamawiający zaniechał odrzucenia oferty Wykonawcy SK, mimo że z treści wyjaśnień z dnia 25 czerwca 2018 r. wynikało, że – z...SIWZ następujący warunek udziału w Postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub... pkt 1 (niezgodność z Pzp) i pkt ...

 • KIO 1541/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...z SIWZ. Jako pierwszą z przyczyn wskazał brak wykazania, że realizacja prac z... miałaby rzekoma niezgodność ze specyfikacją....błąd oznaczeniem towarów lub usług. Po pierwsze...z punktu widzenia możliwości kwestionowania oferty konkurenta. Skoro jednak sama ustawa...

 • KIO 1477/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... sprzeczny z Ustawą Pzp. Wskazał, iż Zamawiający w rozdziale IV SIWZ zobowiązał oferentów do złożenia wraz z ofertą ... Ten błąd uznany został przez Zamawiającego za niezgodność z treścią SIWZ niepodlegającą uzupełnieniu lub poprawieniu w trybie art. 26 ust. ...

 • KIO 1458/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... P.z.p. przez prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach sprzecznych z ustawą P.z.p... 5 zamówienia łub w ogłoszeniu o zamówieniu” (tak: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19...tej oferty z uwagi na jej niezgodność z SIWZ, bez ...

 • KIO 1497/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej „Ustawa....3.1. a) SIWZ) oraz w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadziło Zamawiającego ...Konsorcjum z uwagi na jej niezgodność z SIWZ;...

 • KIO 1468/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...Ustawa Prawo budowlane. W powyższym stanie faktycznym, mielibyśmy do czynienia z... Zgodnie z punktem XIII SIWZ, kryteriami...z o.o. z przedmiotowego postępowania, jako podmiotu, który w wyniku lekkomyślności lub... niezgodność oświadczeń wykonawcy z rzeczywistym...

 • KIO 1478/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.; dalej: „Pzp” lubustawa”), skutkujących odrzuceniem odwołania. Odwołanie zostało ... niezgodność oferty Odwołującego z treścią SIWZ oraz które zapisy z oferty miałyby stanowić naruszenie treści SIWZ....

 • KIO 1446/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ...z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej: „ustawa...nadaje poszczególnym produktom lub ich rozszerzeniom. ... przedmiotowym postępowaniu ofert z uwagi na ich niezgodność z SIWZ oraz błędy w obliczeniu...

 • KIO 1416/18

  Orzeczenia KIO, 01-08-2018

  ...lub ustawą bez bliższego określenia. Zamawiający poinformował 13.07.2018 r. o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy AppNet Sp. z o.o. z... nie wykazał na czym polega niezgodność konkretnej oferty z treścią SIWZ; 8) odwołujący dołączając do ...

 • KIO 1404/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ...j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) - zwanej dalej: „ustawą Pzp”. Ogłoszenie o ... zostać odrzucona ze względu na jej niezgodność z treścią SIWZ, tj. na podstawie art. 89... w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b lub § 5 ust. 3 pkt 2, koszty uczestnika postępowania ...

 • KIO 1392/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „Pzp” lubustawą Pzp” na: Usługi kompleksowe w zakresie ...stawek, wskazuje na formalny aspekt wypełnienia tabeli, a nie niezgodność oferty z SIWZ. Stosownie natomiast do art. 89 ust. 1 pkt ...

 • KIO 1346/18

  Orzeczenia KIO, 24-07-2018

  ...z s.i.w.z. Dokonanie przez zamawiającego czynności zgodnie z ustawą P.z...z uwagi na niezgodność tych opraw z wymaganiami s.i.w.z... lub inne...SIWZ były jednoznacznie i nie budziły wątpliwości w toku prowadzonej procedury" Z kolei Sąd Okręgowy w Gdańsku w wyroku z...

 • KIO 1237/18

  Orzeczenia KIO, 24-07-2018

  ... jako bariera mechaniczna, do ucisku lub do absorpcji wysięków. Wymagania z pozycji 5 pkt 1 WTT wyraźnie... potwierdzałaby niezgodność oferowanego markera z wymaganiami WTT... nr 4 do SIWZ, że oferowane wybory medyczne są zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010...

 • KIO 1339/18

  Orzeczenia KIO, 24-07-2018

  ...z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.), dalej jako „ustawa... Zamawiający zauważył powyższą niezgodność. Pismem z dnia 30 maja ...oferty pod względem zgodności z SIWZ. Po trzecie, ... przedsiębiorstwa lub inny ...

 • KIO 1381/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ...niewymagane ustawą Pzp...SIWZ wskazał, że każda zapisana strona oferty powinna być podpisana lub zaparafowana przez osobę lub osoby upoważnione do podpisywania oferty, ponieważ podstawą odrzucenia oferty w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp jest niezgodność z...

 • KIO 1317/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... nie odrzucenie oferty niezgodnej z ustawą i treścią SIWZ; 3) art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 ...na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach ... rzeczona niezgodność treści oferty z SIWZ ma charakter...

 • KIO 1328/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ...oferty Hymon Energy Sp. z o.o., podczas gdy oferta ta podlega odrzuceniu jako niezgodna z ustawą. W treści odwołania ...faktów, z których wywodzona jest niezgodność oferty z SIWZ, spoczywał na Odwołującym, zgodnie z rozkładem ciężaru dowodu wynikającym z art...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij