• KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ...512 i więcej warstw – 5 pkt. 20 Zgodnie z Rozdziałem V. SIWZ zatytułowany WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA...tylko i wyłącznie niezgodność treści ofert dwóch wykonawców z treścią SIWZ. Mając na ...

 • KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ...lub perony wraz z infrastrukturą umożliwiającą pasażerom dotarcie do peronów, pieszo lub pojazdem, z drogi publicznej lub dworca kolejowego”. Odwołujący z powyższego wywodzi, iż ww. ustawa...ze względu na jej niezgodność z SIWZ. 27 Odwołujący zarzucił ...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ...niezgodność oferty ze Specyfikacją jest dopuszczenie przez oferenta do sytuacji, w której te same dane będą 18 prezentowane w rozbieżny lub...jako niezgodna z SIWZ. W...z ustawą; pkt 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z...

 • KIO 2038/17, KIO 2048/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... oferty sprzecznej z ustawą i specyfikacją ...SIWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, remoncie lub...

 • KIO 1998/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...ofertowy wadliwie. Zaistniała merytoryczna niezgodność z siwz co zobowiązywało Zamawiającego na ...z treścią siwz w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, co obliguje konieczność jej odrzucenia lub podjęcia wszystkich odpowiednich, przewidzianych ustawą...

 • KIO 2016/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... do zmiany w treści oferty, w zakresie wykraczającym poza art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. 3. Niezgodność ofert z siwz. 3.a) Niezgodność oferty A. P. z uwagi na brak wskazania, czy wykonawca ten oferuje marżę czy opust Odwołujący stwierdził, że ze względów, o...

 • KIO 2019/17

  Orzeczenia KIO, 11-10-2017

  ...Wykazu nie jest doświadczeniem zdobytym przy budowie lub przebudowie drogi, oraz doświadczenie p. ...wyrok z dnia 10 maja 2013 r., sygn. akt: V Ca 243/13). Ustawa z dnia ... podwykonawstwa dla Telkom stanowi niezgodność oferty z SIWZ. Podkreślić należy także, iż...

 • KIO 2004/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...z dnia 29 styczeń 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm), zwanej dalej „ustawąlubustawą... złożenia oferty zgodnej z SIWZ. Konsekwencją braku takiej zgodności jest odrzucenie oferty, o ile taka niezgodność nie jest wynikiem ...

 • KIO 2006/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...(t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164) – zwanej dalej „ustawąlub „Pzp" na „Dostawę urządzeń...niezasadne odrzucenie oferty Odwołującego ze względu na jej rzekomą niezgodność z wymaganiami SIWZ w zakresie dotyczącym liczby licencji zaoferowanych przez Odwołującego;...

 • KIO 2005/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, poprzez niewłaściwą ocenę i wadliwy...lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. W opisanej zatem sytuacji, gdy stwierdzona niezgodność oferty z siwz...

 • KIO 2033/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... zużycie może być mniejsze lub większe od zadeklarowanego w ...z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), w brzmieniu po nowelizacji dokonanej ustawą z... treści oferty wybranej z siwz, tj. wymaganej mocy...Odwołujący faktycznie stwierdzając niezgodność oferty prowadził wywód...

 • KIO 1988/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dalej jako: „ustawalub ... złożonej oferty, podczas gdy oferta podlegała odrzuceniu z uwagi na niezgodność jej treści z treścią SIWZ; 4. art. 24 ust. 1 pkt...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...miało charakter niedozwolonych ustawą negocjacji z art. 87... oceniona w kategorii prawdy lub fałszu, a mimo to...z SIWZ”. Otóż niezgodność oferty Przystępującego Konsorcjum z liderem P. S.A. wynikała bowiem, jak wyżej wskazano, z pominięcia wyjaśnień SIWZ...

 • KIO 1948/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą... Networks lub że ...niezgodność tej oferty z wymaganiami siwz przewidzianymi m.in. dla przełączników, jak i nie zachodziłaby niezgodność tej oferty z pkt 1.3. ppkt 7 siwz. W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z...

 • KIO 1926/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...z 2015 r. poz. 2164, z 2016 poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 933) zwanej dalej w skrócie Pzp lub ustawą...muszą być „oczywiste”, a powodują niezgodność oferty z SIWZ. Jedynym ograniczeniem w dokonywaniu poprawek pozostaje...

 • KIO 1935/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ...z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą...wskazana wyżej niezgodność oferty z treścią SIWZ, będąca...ofertę, jeżeli zawiera błąd w obliczeniu ceny lub kosztu. Odnosząc się do drugiego zarzutu ...

 • KIO 1933/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ...w obliczeniu ceny, niezgodność z ustawą oraz niezgodność z siwz. W związku z obowiązującą od lipca 2015 r. ustawą z dnia 09.04.... oznaczenie „ex”, co oznacza że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, zakres wyrobów lub usług znajdujących się w tych pozycjach jest ...

 • KIO 1936/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) [dalej „ustawa Pzp”]:... wymienionych lub wynikających z uzasadnienia niniejszego... z ww. przepisu wskazać należy, iż rzeczona niezgodność treści oferty z SIWZ ma...

 • KIO 1915/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ... z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą ... ustawy Pzp zamawiający, stwierdzając brak próbki lub jej niezgodność z wymogami postanowionymi w SIWZ, zobligowany jest do zastosowania art. 26...

 • KIO 1904/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...z 2017r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawąlub „Pzp” odwołanie wniosła spółka G.S.I. sp. z o.o. z siedzibą w Z.zwana dalej „odwołującym” lub... treści SIWZ. W orzecznictwie, wskazuje się, iż „Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ zamówienia ma...

 • KIO 1898/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... Infrakol lub Przystępujący] podnosząc, że Konsorcjum w ofercie zaoferowało rażąco niską cenę oraz, że oferta tego Konsorcjum jest niezgodna z treścią specyfikacja istotnych warunków zamówienia [SIWZ]. Także wskazał na niezasadne – niezgodne z ustawą Pzp...

 • KIO 1870/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą...wskazują na niezgodność oferty tego wykonawcy z SIWZ. Odwołujący ... 1 ustawy Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. ...

 • KIO 1900/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ... oferty TDC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z uwagi na niezgodność oferty z treścią SIWZ – tj. na podstawie ...z 2014 r. poz. 964), odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z...

 • KIO 1833/17

  Orzeczenia KIO, 20-09-2017

  ...niezgodność dotyczy niezgodności oświadczenia woli wykonawcy z...pilota wyposażonego w ekran dotykowy lub korzystając z konsoli awaryjnej umieszczonej na ...zgodności parametrów urządzenia z SIWZ, tylko zgodność z normami europejskimi. Oświadcza, z tego co jest...

 • KIO 1881/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... „Konsorcjum”) z uwagi na jej niezgodność z SIWZ, 2. zaniechania przez zamawiającego czynności wezwania Konsorcjum w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) [dalej „ustawa Pzp...

 • KIO 1831/17, KIO 1845/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ...1 pkt 2) w zbiegu z pkt 8) ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty S. z uwagi na niezgodność treści oferty z treścią SIWZ oraz nieważność oferty; 6)...w tej samej lub podobnej sytuacji, nie zaś na jednakowej ocenie wykonawców. Ustawa wskazuje na ...

 • KIO 1825/17, KIO 1834/17, KIO 1838/17, KIO 1842/17, KIO 1876/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ...lub wykluczenia wykonawców, którzy zastosowali się do jednego z możliwych sposobów rozumienia określonego terminu. Ponadto, odrzucenie oferty z uwagi na zarzucaną niezgodność z siwz.... U. z 2015 r., poz. 2164), tj. po zmianie dokonanej ustawą z dnia 29 ...

 • KIO 1858/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ...z SIWZ i ustawą Pzp. Podnosił, że ważności omawianej oferty oraz jej zgodności z SIWZ... przez zamawiającego niezgodność jego oferty z SIWZ nie ma ...oferty stanowiącego Załącznik nr 1A do SIWZ lub ich odpowiednika było działaniem zamierzonym Uczestnika...

 • KIO 1792/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ... w wyniku bezzasadnego i niezgodnego z ustawą zaniechania odrzucenia oferty Wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k.,...niezgodność przedstawionego stanu rzeczy w ofercie Flexi Power Group z...+ lub równoważnej. 11 Analizując powyższe uregulowania SIWZ, Izba...

 • KIO 1808/17, KIO 1809/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ... oraz wybór oferty najkorzystniejszej niezgodnie z ustawą Pzp, 3. art. 91... do zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 2 lub 3 Pzp, a zatem zarzut zaniechania zastosowania ww....1 Roboty), stanowi niezgodność z wymaganiami SIWZ. Zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 29 maja ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij