• KIO 68/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... do dnia 18 stycznia 2018 r. UZASADNIENIE [ZARZUT#1 - niezgodność oferty Comtegra z SIWZ] 1. Odwołujący zarzuca Zamawiającemu, że pomimo niezgodności oferty Comtegra z SIWZ, oferta ta nie została przez niego odrzucona. Zaniechanie to skutkuje naruszeniem...

 • KIO 69/18, KIO 89/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ...GDS, bowiem dokonano w nich manualnej zmiany, co potwierdza niezgodność taryf z klasami rezerwacji co oznacza niezgodność oferty wykonawcy z siwz, której nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Ponadto Odwołujący twierdził, że Zamawiający...

 • KIO 74/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z uwagi na niezgodność przedłożonych aktualnie 22 dokumentów z ... pzp) 24 oraz że uchyla się od zawarcia umowy na warunkach zgodnych z SIWZ i Ofertą fart. 24aa ust. 2 pzp). W tych okolicznościach bezprzedmiotowe...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...ofert przystępujących, a to niezgodności treści oferty z SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp) podkreślenia wymaga, że w orzecznictwie Izby mianem tym określa się nie tylko niezgodność zobowiązania opisanego w SIWZ ze zobowiązaniem oferowanym przez wykonawcę (tj...

 • KIO 70/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... KIO 70/18 Zamawiający w dokumentacji przetargowej (podpunkty 4.1.1 SIWZ oraz III.2.2) ogłoszenia o zamówieniu) przewidział możliwość wykluczenia... zamawiający nie podał na czym polegała niezgodność z umową prac odwołującego. Jednym wyjaśnieniem najbardziej...

 • KIO 2746/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... pkt 2 ustawy Pzp z uwagi na niezgodność treści oferty ze specyfikacją z uwzględnieniem okoliczności wskazanych w uzasadnieniu... 1 pkt 2 ustawy Pzp – t.j. niezgodności treści oferty z SIWZ - jest zawsze zarzutem dalej idącym, wobec zarzutu naruszenia art. 87...

 • KIO 40/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ...na jej niezgodność z s.i.w.z. Powołał się na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej: z 21 lipca 2017 roku, sygn. akt KIO 1337/17, z 30 stycznia...- HE WI TERM Spółka z o.o. Spółka komandytowa z Bielska — Białej nie odpowiada treści SIWZ.” Izba zważyła, co następuje...

 • KIO 75/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... zakresem zobowiązania, którego przyjęcia oczekuje zamawiający i które opisał w SIWZ). Niezgodność oferty z ustawą, to niezgodność z zasadami udzielania zamówień, czy poszczególnymi przepisami. Wskazuje się na: nieustanowienie pełnomocnika przez wykonawców...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... urządzeń, wymienionych w tych dokumentach. Brak ten kwalifikować należy, zdaniem Odwołującego, jako niezgodność treści oferty Konsorcjum NOKIA z SIWZ. W tym aspekcie, zdaniem Odwołującego oferta Konsorcjum NOKIA nie została skonkretyzowana w zakresie...

 • KIO 9/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ...sieci telekomunikacyjnych winna być uznana za spełniającą wymogi z SIWZ. Oczywiście podany przykład jest skrajnie przejaskrawiony, ... Zamawiającego jako niezgodnej z prawem i obowiązany jest niezgodność tę udowodnić. Zgodnie z regułą płynącą z art. 190 ust...

 • KIO 33/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... wystawione przez MPWiK sp. z o.o. z Jaworzna. Wartość wykonanych prac jest poniżej wymagań z przedmiotowej SIWZ. Brak określenia rodzaju wykonanych prac. Niezgodność prac wynikająca z poświadczenia a wymagana w SIWZ. Odwołujący podniósł, że szczegółowa...

 • KIO 17/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...niż Zamawiający wiedzę, weryfikację zgodności treści danej oferty z SIWZ, spełniania warunków udziału w postępowaniu czy też ocenę... czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów...

 • KIO 47/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  .... 3531 k. c. (niezgodność umowy z właściwościami stosunku prawnego, ustawą oraz zasadami współżycia społecznego) nie uchybia zasadzie swobody umów, również z tego powodu, że wobec wymagań określonych w SIWZ, wykonawca może nie złożyć oferty na ustalonych...

 • KIO 2738/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... ich niezgodność z rzeczywistymi intencjami Zamawiającego nie mogą wywoływać negatywnych konsekwencji dla wykonawców. Z powyższego ...usługi mogła nastąpić od dnia 6.01.2018 r., zgodnie z SIWZ, co miało zapewnić ciągłość ochrony obiektów wojskowych. Podnosi, ...

 • KIO 29/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...na prawidłowość złożonych przez wykonawcę dokumentów (np. niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, błąd w ... osób w sposób zgodny z SIWZ, a mianowicie podania imion i nazwisk osób z wykazu oraz załączenia dokumentów...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ...montażu 8.000 m., zaś przystępujący wskazał inną wartość nie 66 wskazuje bezpośrednio na niezgodność z wymaganiami SIWZ co do równoważnego przedmiotu zamówienia. Następnie z SIWZ wynika: „Obliczenia oraz prezentacja wyników obliczeń musi być w pełni zgodna...

 • KIO 2715/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... publicznego. Wymaga podniesienia, że zgodnie z SIWZ warunkiem udziału w postępowaniu była zdolność techniczna...dowodziło faktycznego korzystania z wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego, co ocenił jako niezgodność przedstawionego dokumentu z art. 22a ...

 • KIO 2716/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ...z tym brak wypełnienia wynagrodzenia za części zamówienia nie będzie wpływać na prawidłową realizację zamówienia (spełnienie świadczenia), a dostrzeżona przez zamawiającego niezgodność... nosi znamion ofert niezgodnej z SIWZ. Prowadziłoby to do konieczności...

 • KIO 2739/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... nie uważa się sytuacji, w których to aspekty formalne oferty nie odpowiadają zapisom SIWZ. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ zamówienia ma miejsce w sytuacji, gdy zaoferowany przedmiot dostawy bądź też usługi, nie odpowiada opisanemu w specyfikacji...

 • KIO 2749/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... że oferta ta została przygotowana i złożona zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, stanowi ona ofertę najkorzystniejszą, brak jest podstaw do odrzucenia oferty z uwagi na jej niezgodność z SIWZ i/Iub rażąco niską cenę i/lub czyn nieuczciwej konkurencji...

 • KIO 2709/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... treści oferty. W świetle przywołanych przepisów obowiązek odrzucenia oferty aktualizuje się tylko w sytuacji, gdy jej niezgodność z SIWZ nie może być poprawiona. W ocenie Izby nieuprawnione jest twierdzenie Odwołującego, że Przystępujący dokonał w ofercie...

 • KIO 2726/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... przy przedstawieniu informacji o samodzielnym wykonaniu przedmiotowego zamówienia oraz niezgodność oferty z treścią SIWZ w zakresie wykonania kluczowych części samodzielnie. Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dla przedmiotowego...

 • KIO 2706/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  .... Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Koncept sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie i: 2.1. zalicza w poczet kosztów ...to, iż niezgodność treści oferty ma dotyczyć wymagań merytorycznych, które zostały określone w SIWZ. W przedmiotowej ...

 • KIO 2722/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... nie będzie w stanie wykonać przedmiotu zamówienia zgodnie z umową. W związku z powyższym, Zamawiający powinien odrzucić ofertę Konsorcjum Samindruk ze względu na niezgodność treść oferty z SIWZ. Odwołujący ustalił, iż członkowie Konsorcjum Samindruk nawet...

 • KIO 2684/17, KIO 2685/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... usługi wymagane w § 7 umowy to nie zachodzi w tym zakresie jakakolwiek niezgodność z treścią SIWZ. 12 Przywołał wyrok KIO 236/17 wskazujący, że niezgodność treści oferty z treścią SIWZ ma miejsce w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi...

 • KIO 2631/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ...wskazanie, iż oferta jest niezgodna z SIWZ, a następnie przytoczenie znacznej części postanowień Specyfikacji, bez żadnego skonkretyzowania, na czym dokładnie polega zarzucana niezgodność treści oferty z wymaganiami Zamawiającego. Wobec tak skonstruowanego...

 • KIO 2712/17

  Orzeczenia KIO, 09-01-2018

  ... masy odpadów w, zależności od danego roku kalendarzowego. W drugim podniesionym zarzucie Odwołujący podniósł niezgodność oferty wykonawcy ENERIS z SIWZ. Podał, że zgodnie z przepisem art. 20 ust.2 ustawy o odpadach zebrane odpady, które nie mogą być...

 • KIO 2669/17, KIO 2670/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ....2017 r. Przedmiotowe zarzuty nie zasługują na uwzględnienie. W ocenie Izby Zamawiający zasadnie przyjął, że niezgodność oferty Odwołującego Virtual z SIWZ nie podlega poprawieniu bądź wyjaśnieniom, mając na uwadze niezgodności wskazane w punktach 1.c, 2.b...

 • KIO 2649/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  ... nie zostało spełnione, a oferta wykonawcy Galaxy powinna zostać odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. c) Niezgodność dotycząca wymogu wyposażenia obudowy w określone „switche fibre- channel (FC)". W dalszej...

 • KIO 2698/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  ... Dufour CH 22 z balonem o pojemności 70 ml, bez zatyczki z portem luer. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Odpowiedź: NIE Pytanie... odrzucenia oferty z art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp konieczne jest również uchwycenie, na czym konkretnie niezgodność pomiędzy ofertą...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij