• KIO 203/19

  Orzeczenia KIO, 19-02-2019

  ... odnoszących się do formy, w jakiej oferta miała być złożona, co świadczy, iż powoływana przez Zamawiającego niezgodność, z treścią SIWZ dotyczy nie treści, a formy złożonej oferty. Pomimo powyższego, nawet jeżeli uznać, iż art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy ...

 • KIO 156/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ...ww. sprawy oferta wykonawcy, który posłużył się kwalifikowanym podpisem elektronicznym z algorytmem skrótu SHA-1, podlegała odrzuceniu z uwagi na inne okoliczności (niezgodność z SIWZ). Z uwagi na powyższe, Izba nie dokonała pogłębionej analizy przepisów w...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... warunkowi odwołujący zarzucił niezgodność z prawem, w postaci nieproporcjonalności, z powodu ustanowienia 6 letniego... składania ofert z 11.12.2018 r., zmiany treści SIWZ z 16.03.2018 r. Urzędu Morskiego w Szczecinie i wyciągu z SIWZ sprawy ZP350/II/01/13 ...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...2 Pzp, poprzez błędne przyjęcie, że treść oferty Odwołującego nie odpowiada treści SIWZ, podczas gdy zgodnie ze wskazanym przepisem, niezgodność treści oferty z treścią SIWZ może dotyczyć tylko wymagań merytorycznych, nie zaś formy dokumentów składanych na...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...Decsoft S.A., to dokonałby jej odrzucenia, z uwagi na niezgodność treści oferty ze specyfikacją istotnych warunków 4 ... wprowadziła go w błąd co do oceny oferty pod kątem zgodności z siwz, co miało istotny wpływ na decyzje zamawiającego w postępowaniu w toku...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... ocenę stawianych zarzutów, jako że niezgodność postanowień SWZ z ustawą Pzp powinna mieć charakter obiektywny...które w ocenie Izby nie prowadzą do wyeliminowania ewentualnych niezgodności postanowień z SIWZ z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, lecz do uzyskania ...

 • KIO 50/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... 2018 r. odwołujący wystąpił do zamawiającego o sprecyzowanie na czym polega niezgodność złożonych dokumentów z SIWZ. Polemizował również, ze stanowiskiem, że oświadczenia i dokumenty żądane na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp złożył po wyznaczonym terminie...

 • KIO 31/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... Pzp) – cyt. »oferta wykonawcy nie jest zgodna z SIWZ w zakresie: (1) poz. 8 – test kasetkowy i dodatkowa kontrola dodatnia; (2) poz. 30 – test kasetkowy«. Dodatkowo zamawiający stwierdził, że wskazana cyt. »niezgodność nie nosi znamion omyłki, którą można...

 • KIO 2584/18, KIO 2586/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  .... Tymczasem pomimo tego uchybienia, Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum Solid, która z uwagi na jej rażącą niezgodność z przepisami Pzp i SIWZ winna zostać na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8) Pzp odrzucona. 16...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie ...roszczeń (Podkryterium 2.4). posiada doświadczenie w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w SIWZ TOM I pkt. 19.1.3.2 ppkt. 4 (Podkryterium 2....

 • KIO 15/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... godzi się na nie, mając przy tym świadomość iż niezgodność oferty z ustawą stanowi podstawę jej odrzucenia. W postępowaniu odwoławczym Izba bada...trzeba, że Wykonawca Aithea Polska sp. z o.o. złożył ofertę niezgodną z SIWZ i wobec czego winna być ona ...

 • KIO 2711/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ...której mowa w Roz. XVII ust. 2 pkt 4) lit. b) siwz. Podane przez wykonawcę Comarch doświadczenie jest niewystarczające do potwierdzenia spełniania tego warunku. ...czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe ...

 • KIO 1/19, KIO 2/19

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ..., powinna ona zostać odrzucona w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, z uwagi na jej niezgodność z postanowieniami SIWZ. Zdaniem Odwołującego bowiem, Energopol Trade Opole Sp. z o.o. 13 nie tyle w sposób niezamierzony, czy też w drodze „omyłki” złożył...

 • KIO 7/19

  Orzeczenia KIO, 16-01-2019

  ...; 1.2. ponowne badanie i ocenę ofert, w tym odrzucenie oferty Przystępującego z uwagi na niezgodność jej treści z treścią SIWZ w zakresie chłonności oferowanych przez Przystępującego wyrobów medycznych. 2. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego...

 • KIO 2641/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... oferty wymaga wykazania ponad wszelką wątpliwość, że zaistniały ku temu podstawy. (...) Izba podkreśla, że niezgodność treści oferty z treścią siwz. zachodzi wyłącznie wówczas gdy treść oferty test w sposób oczywisty i niebudzący wątpliwości sprzeczna...

 • KIO 2668/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... niezgodność z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia - złożony bowiem przez wykonawcę wykaz pojazdów (zał. nr 7 do SIWZ...istnieje wskazywany przez Zamawiającego na rozprawie, a wynikający z SIWZ, system wagowy i czipowy, który zabezpiecza odbiór...

 • KIO 2671/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ...”. Został wysłany mail na adres mailowy wskazany w SIWZ Zespół Wsparcia Marketplanet – servicedesk_zamówienia@rmarketplanet.pl. Następnego ...z uwagi na jego niezgodność z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp, wniosku o odrzucenie odwołania z uwagi na jego wniesienie z...

 • KIO 2637/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... nie zostały wyjaśnione w taki sposób, aby uchwycić ich ekonomiczny aspekt przy wykonywaniu umowy. Niezgodność oferty Comtegra S.A. z SIWZ Zdaniem Odwołującego, ze złożonych wyjaśnień wynika dodatkowo, że oferta Comtegra podlega odrzuceniu na podstawie...

 • KIO 2665/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... monitor, uznać za inną omyłką, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp. Jakkolwiek jest to niezgodność z SIWZ to jednak nie można tego braku uznać za omyłkę i to taką która nie powoduje istotnych zmian w treści oferty...

 • KIO 2606/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... Załącznika nr 1A do SIWZ – tj. pozycji 154 (masa makowa), pozycji 200 – pieprz cytrynowy oraz 267 (wafle zbożowo-ryżowe). Co prawda w części „Wskazanie czynności lub zaniechania zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy” odwołujący...

 • KIO 2627/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ...co najmniej 2 zostanie stwierdzona niezgodność ich parametrów z zadeklarowanymi. W przypadku wykonawcy ..., przenosząc weryfikację spełnienia przez przedmiot zamówienia wymogów wynikających z SIWZ dopiero na etap realizacji zamówienia. Co zaś się ...

 • KIO 2642/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ...postępowaniu o udzielenie zamówienia, znajduje szerokie omówienie w doktrynie, jak też orzecznictwie sądów okręgowych oraz Izby. Wskazywana niezgodność oferty z SIWZ w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy polega albo na niezgodności zobowiązania, które w...

 • KIO 2633/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ... jest macierz IBM V7000 G2+ przedstawiona argumentacja i zarzuty dotyczą tej macierzy. Zaniechanie odrzucenia oferty MATIC - niezgodność oferty z SIWZ. Jak słusznie podkreśla się w orzecznictwie oraz doktrynie, sformułowania przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2...

 • KIO 2581/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ...na podstawie prawnej art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, argumentując, że odwołujący wykazał niezgodność oferty z postanowieniami wymagań SIWZ – w załączniku do oferty w pozycji 21 odwołujący nie wskazał poręczy zabezpieczającej pasażera: » 21 Poręcz zabezpieczająca...

 • KIO 2604/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ... koszty zagospodarowania. Odwołujący wskazał, że w załączniku nr 18 do SIWZ § 17 ust. 5 pkt b zamawiający określił, że: „... ofertę wykonawcy w postępowaniu ze względu na jej niezgodność z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia - złożone bowiem ...

 • KIO 2591/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ... wbrew wymaganiom OPZ. Przede wszystkim należy wskazać, iż zawarte w odwołaniu twierdzenia, które miałyby potwierdzać niezgodność oferty Przystępującego z SIWZ w zakresie wymagania określonego w punkcie 2.7 OPZ nie zostały przez Odwołującego w żaden sposób...

 • KIO 2618/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ... się w uniemożliwieniu mu uzyskania zamówienia. W uzasadnieniu zarzutów podał co następuje: I. Niezgodność treści wybranej oferty S. z treścią SIWZ. Zamawiający Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach prowadzi postępowanie o udzielnie...

 • KIO 2654/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ..., na czym polega niezgodność z SIWZ – dotyczy ona przekroczenia przez Odwołującego wymaganego progu wartości za prace projektowe, określonego w załączniku nr 1a do SIWZ. Dalej Odwołujący wskazywał, że niezgodność treści oferty z SIWZ musi mieć charakter...

 • KIO 2597/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ... do powyższego Izba podkreśla, że Odwołujący w treści odwołania nie wskazał jednoznacznie postanowienia SIWZ, z którego wywodził niezgodność oferty Przystępującego z treścią specyfikacji. W ocenie Izby analiza treści oferty wykonawcy Mostmarpal prowadzi do...

 • KIO 2650/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ...1 pkt 2 Pzp poprzez bezpodstawne, bezzasadne i niezgodne z ustawą Pzp odrzucenie oferty odwołującego z uwagi na niezgodność oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - ponieważ jak wskazuje zamawiający w nieprecyzyjnym, ogólnikowym...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij