• KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... udzielenie zamówienia publicznego w kontekście podniesionych zarzutów, które obejmowały tylko i wyłącznie niezgodność treści ofert dwóch wykonawców z treścią SIWZ. Mając na uwadze wypracowaną w orzecznictwie zasadę, iż wszelkie wątpliwości interpretacyjne...

 • KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ...część składową oferty), a ponadto stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, ewentualnie w zakresie oferty konsorcjum Energopol ze względu na jej niezgodność z SIWZ. 27 Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 1) art. 22a ust. 1, 3 i 4 ustawy Pzp w zw...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, której treść jest sprzeczna z SIWZ; 6. wykluczenia T. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17...podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp z uwagi na niezgodność treści oferty T. z treścią postanowienia sekcji 23 IDW nie potwierdził się. Zarzut...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ... zgodne z odpowiednimi danymi podanymi przez Konsorcjum w formularzu ofertowym. Zatem błędem powodującym niezgodność oferty ... PLN jego oferta będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ. W przypadku zadeklarowania w ofercie odpowiedzialności za utratę...

 • KIO 2021/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... sklasyfikowana przez Zamawiającego na drugiej pozycji, zaś w związku z wyborem oferty Przystępującego, niezgodnie z przepisami p.z.p. a podlegającej odrzuceniu ze względu na jej niezgodność z SIWZ, został naruszony jego interes i poniósł on uszczerbek...

 • KIO 2038/17, KIO 2048/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... nie tylko niezgodność oświadczeń samej firmy przystępującej, ale także niezgodność pomiędzy zakresem wskazanym...pkt 5 ust 1 i 2 stoją w sprzeczności do zapisów SIWZ, z których wynika, iż wypłata powinna nastąpić bez koniczności dołączania jakichkolwiek ...

 • KIO 1998/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... ofertowego zestawienie materiałów i sprzętu bez jego cen jednostkowych, zatem sporządził kosztorys ofertowy wadliwie. Zaistniała merytoryczna niezgodność z siwz co zobowiązywało Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp do odrzucenia oferty...

 • KIO 2035/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... smycze są w kolorze niebieskim z białymi napisami oraz że urządzenie jest dwukolorowe a nie jednokolorowe, jest nieprawidłowe, bowiem są to elementy nieistotne dla wykonania zamówienia. O niezgodność oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia...

 • KIO 2016/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... do zmiany w treści oferty, w zakresie wykraczającym poza art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. 3. Niezgodność ofert z siwz. 3.a) Niezgodność oferty A. P. z uwagi na brak wskazania, czy wykonawca ten oferuje marżę czy opust Odwołujący stwierdził, że ze względów, o...

 • KIO 2019/17

  Orzeczenia KIO, 11-10-2017

  ... idzie nie obejmuje go oferta, która pozostaje tym samym niezgodna z SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP) oraz rażąco... ofercie części zamówienia do podwykonawstwa dla Telkom stanowi niezgodność oferty z SIWZ. Podkreślić należy także, iż Zamawiający nie wyjaśnił ...

 • KIO 2006/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... Odwołującego; 2. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, poprzez niezasadne odrzucenie oferty Odwołującego ze względu na jej rzekomą niezgodność z wymaganiami SIWZ w zakresie dotyczącym liczby licencji zaoferowanych przez Odwołującego; 3. art. 92 ust. 1 Pzp w związku...

 • KIO 2004/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...zauważyć, iż Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne jest zobowiązany do złożenia oferty zgodnej z SIWZ. Konsekwencją braku takiej zgodności jest odrzucenie oferty, o ile taka niezgodność nie jest wynikiem omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt...

 • KIO 2033/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... sprowadzał się do wykazania niezgodności treści oferty wybranej z siwz, tj. wymaganej mocy generatora w zakresie co najmniej... mocy w zakresie 750-1500W. Odwołujący faktycznie stwierdzając niezgodność oferty prowadził wywód w kierunku wykazania, że ...

 • KIO 2005/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... cen jednostkowych, wartość obu pozycji łącznie zmniejszy się o ponad 10.000,00 zł, co oznacza, że ww. niezgodność oferty z siwz, nie ma wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty. Tym samym, w świetle wyżej opisanych okoliczności, zamiana pozycji 1.1...

 • KIO 1988/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... ustawy przez nieuprawnione wezwanie Konsorcjum do złożenia wyjaśnień złożonej oferty, podczas gdy oferta podlegała odrzuceniu z uwagi na niezgodność jej treści z treścią SIWZ; 4. art. 24 ust. 1 pkt 17 oraz 24 ust. 4 ustawy przez zaniechanie wykluczenia...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... pozycji w Wykazie płatności, dodatkowo wywodząc, że inne przyporządkowanie stanowi niezgodność z SIWZ. W SIWZ nie wskazano co należy rozumieć pod pojęciem koszty ogóle. Tym samym z innego rozumienia tego pojęcia przez Wykonawców nie można wywodzić dla...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... Konsorcjum P. parametr w ogóle nie stanowił niezgodności z SIWZ”. Otóż niezgodność oferty Przystępującego Konsorcjum z liderem P. S.A. wynikała bowiem, jak wyżej wskazano, z pominięcia wyjaśnień SIWZ zawartych w treści odpowiedzi na pytania o numerach 174...

 • KIO 1926/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... wykonawcy. Treść art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp dotyczy omyłek, które nie muszą być „oczywiste”, a powodują niezgodność oferty z SIWZ. Jedynym ograniczeniem w dokonywaniu poprawek pozostaje zakaz wprowadzania w ten sposób istotnych zmian w treści oferty. Co do...

 • KIO 1948/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... powodowałoby, że nie zachodziłaby 12 niezgodność tej oferty z wymaganiami siwz przewidzianymi m.in. dla przełączników, jak i nie zachodziłaby niezgodność tej oferty z pkt 1.3. ppkt 7 siwz. W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy...

 • KIO 1935/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ... bowiem wyłącznie okoliczności zaistnienia mechanizmu odwróconego obciążenia podatkowego. Odwołujący stwierdził, że wskazana wyżej niezgodność oferty z treścią SIWZ, będąca konsekwencją omyłki Odwołującego, podlegała poprawieniu na podstawie art. 87 ust. 2...

 • KIO 1933/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ... doświadczenie. Złożenie oświadczenia wprowadzającego w błąd Zamawiającego, błąd w obliczeniu ceny, niezgodność z ustawą oraz niezgodność z siwz. W związku z obowiązującą od lipca 2015 r. ustawą z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów...

 • KIO 1936/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...też orzecznictwie sądów okręgowych i Izby. Reasumując opisywane tam interpretacje normy wynikającej z ww. przepisu wskazać należy, iż rzeczona niezgodność treści oferty z SIWZ ma mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny (ze względu na zastrzeżenie obowiązku...

 • KIO 1991/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ... Konsorcjum B w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, podczas gdy niezgodność oferty z SIWZ nie stanowiła innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty i wymagała złożenia przez Konsorcjum B na żądanie...

 • KIO 1915/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ..., o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający, stwierdzając brak próbki lub jej niezgodność z wymogami postanowionymi w SIWZ, zobligowany jest do zastosowania art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w celu wezwania wykonawcy do uzupełnienia próbki lub na...

 • KIO 1908/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...jednoznaczna i nieusuwalna. Powyższą niezgodność potwierdzają ogólnodostępne oficjalne dokumenty Lexmark...te czynności być wykonywane. Tym samym brak jest wzorca wynikającego z siwz nakazującego odnoszenie słowa „kolorowa” do innych wymagań szczegółowych niż...

 • KIO 1904/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... 89 ust. 1 pkt 2 Pzp zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ. W orzecznictwie, wskazuje się, iż „Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ zamówienia ma miejsce w sytuacji, gdy zaoferowany przedmiot dostawy bądź też usługi, nie...

 • KIO 1898/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ..., że brak wyceny ww. pozycji odnoszących się do 10 Dokumentacji i Certyfikacji skutkować powinien odrzuceniem oferty Konsorcjum ITT za niezgodność z SIWZ również z uwagi na fakt, że Konsorcjum ITT w ogóle tych świadczeń nie zaoferował, co jest niezgodne...

 • KIO 1870/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... 30 cm”). Zdaniem odwołującego wyjaśnienia udzielone przez przystępującego 16 sierpnia 2017 r. wskazują na niezgodność oferty tego wykonawcy z SIWZ. Odwołujący podniósł, że wycena pozycji 62 i 63 powinna być dokonana zgodnie ze specyfikacją przekazaną...

 • KIO 1900/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ... w zastrzeżonej części oferty znajdowały się informacje mogące stanowić podstawę do odrzucenia oferty TDC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z uwagi na niezgodność oferty z treścią SIWZ – tj. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp i wyłącznie to...

 • KIO 1833/17

  Orzeczenia KIO, 20-09-2017

  ... Zatem niezgodność dotyczy niezgodności oświadczenia woli wykonawcy z oczekiwaniami ... to one nie mają potwierdzać zgodności parametrów urządzenia z SIWZ, tylko zgodność z normami europejskimi. Oświadcza, z tego co jest mi wiadome, że parametry oferowanego...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij