• KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ... o tym, że treść oferty Konsorcjum Mostostal nie odpowiada treści SIWZ. Przywołując niezgodność treści oferty z treścią SIWZ odwołujący wskazał na następujące okoliczności. Zamawiający pismem z dnia 8 stycznia 2018r. wezwał Konsorcjum Mostostal m. in. do...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... także wykluczenie wykonawcy skutkujące uznaniem takiej oferty za odrzuconą - może zatem nastąpić tylko wówczas gdy niezgodność z treścią SIWZ będzie niewątpliwa. Zasadą bowiem powinno być takie interpretowanie i ocenianie ofert wykonawców, aby w ramach...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... ryzyko, że zamawiający, błędnie rozumiejąc treść oferty uzna ją za niezgodną z treścią SIWZ, co jednak wcale nie oznacza, że taka niezgodność rzeczywiście występuje. W przedmiotowym stanie faktycznym wykonawca odpowiedział wprawdzie na pismo zamawiającego...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... min. 40 dni; Ad 2 usunięcie pkt 12.2.1.2 SIWZ i wprowadzenie wymogu, aby zagospodarowanie odpadów odbyło się w instalacji wpisanej do...Wskazywał na niezgodność numeru dokumentu, który widnieje na treści odwołania otrzymanego przez Zamawiającego z numerem ...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... zaprezentowanego stanu faktycznego, Zamawiający nie mógł wybrać oferty KAWA.SKA Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej. Niezgodność oferty z SIWZ jest nieusuwalna i nie umożliwia skorzystania z dyspozycji art. 87 ust. 2 pkt 3) Pzp, który dopuszcza poprawienie...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...danych robót, w naszym przypadku wykopów na sztucznie stworzony procentowy udział zgodnie z wymogami siwz (77,33% do 6,92%) zmienia się Sygn. akt KIO... będzie powodowała niezgodność sumy pozycji z przedmiaru kosztorysowego z sumą pozycji z formularza oferty ...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... do wymiany wyniesie ok 1870 m3, co daje wartość procentową 0,04%. Odwołujący podkreśla w omawianym zakresie niezgodność z siwz zwłaszcza co do bezwzględnego wymogu wymiany gruntu na głębokość 2 m. Odnośnie warstwy mrozoochronnej odwołujący przypomniał...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... wyceny szkoleń dodatkowych może być niezgodny z SIWZ. Okazało się jednak, że powstała niezgodność sposobu wyceny szkoleń dodatkowych z oczekiwaniami Zamawiającego (niejasnymi i niesprecyzowanymi). Niezgodność ta nakazywała (i wciąż nakazuje) Zamawiającemu...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... przedmiotu zamówienia. Podkreślenia wymaga również, że zamawiający - ustalając istnienie podstaw odrzucenia oferty z uwagi na niezgodność jej treści z SIWZ - ma obowiązek wszechstronnego rozważenia treści oferty i nie może opierać się wyłącznie na...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... wyboru oferty ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako najkorzystniejszej. Niezgodność oferty ELEKTROTIM S.A. polega na zaoferowaniu przewodu nie spełniającego wymagań SIWZ w zakresie przewodu YDY. Zgodnie z pkt 2.1 STWiOR, zatytułowanym „Rodzaje...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... Konsorcjum Hochtief argumentacji, że oferta Odwołującego Budimex i tak w ponownej ocenie ofert powinna zostać odrzucona za niezgodność z SIWZ z uwagi na wskazane powyżej błędy formularza cenowego Izba wskazuje, że Odwołujący zastosował się do zapisów...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...udziału w Postępowaniu określony w pkt 1.2.4 rozdziału V SIWZ oraz że jest uprawnione do tego, aby chronić informacje wskazane ...zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ...przede wszystkim na podstawie analogicznych wyjaśnień złożonych w trybie art. 87 Pzp. Zamawiający twierdził, że stwierdził niezgodność treści oferty z siwz na podstawie pytań dot. Zadania B (analogicznych do Zadania C, czyli przedmiotowego odwołania): A. 1...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  ... ofertowym 45,82%, a średnia arytmetyczna zysku wynosi 13,81%, a nie 11,57%. Niezgodność z treścią SIWZ polega jego zdaniem na tym, że stawki z Formularza ofertowego nie są tymi, które zostały użyte przez wykonawcę do sporządzenia kosztorysów ofertowych, a...

 • KIO 650/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... oferty Przystępującego – co do braku wyjaśnienia jej treści i w konsekwencji bezzasadnego jej nieodrzucenia z uwagi na niezgodność z treścią SIWZ, a także w zakresie zaniechania udostępnienia Odwołującemu dokumentów w zakresie wskazanym w dwóch pismach...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... dokumentów i okoliczności faktycznych, jakie Zamawiający wziął pod uwagę uznając niezgodność ofert z wymaganiami SIWZ. Trudno bowiem podjąć wykonawcom jakąkolwiek rzetelną polemikę z Zamawiającym skoro < > nie jest w żaden sposób obiektywnie weryfikowalna...

 • KIO 661/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... ww. przesłanki odrzucenia oferty. O zgodności treści oferty z treścią SIWZ przesądza ich porównanie. Niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy oceniać z uwzględnieniem pojęcia oferty zdefiniowanego w art. 66 KC...

 • KIO 599/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...następujące czynności oraz zaniechania zamawiającego, którym zarzuca niezgodność z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień...do wzywania w tym zakresie, skoro nie wynikało to z SIWZ. Zwracamy uwagę, ze ten przepis wskazuje także na ...

 • KIO 639/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...warunków zamówienia {dalej również: „specyfikacja”, „SIWZ” lub „s.i.w.z.”} kryterium oceny ofert nr 3, co... 2 pzp przesłanki odrzucenia oferty za niezgodność jej treści z treścią s.i.w.z. {rozstrzygnięcie zarzutów z pkt 8-9 listy zarzutów odwołania} Ponieważ...

 • KIO 617/18, KIO 621/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...ustawy P.z.p. W zakresie zarzutu niezgodność oferty z treścią s.i.w.z., odwołujący ZDI wskazali, że zgodnie z pkt. 7.2 pdpkt. 3 lit. b s.i.w.z., wykonawca... obrazuje niezgodności oferty w/w wykonawców z SIWZ. Odwołujący TPF stwierdził, że kolejnym...

 • KIO 627/18, KIO 628/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... robót, a wyjaśnienia dotyczące braku takiego obowiązku zakwalifikował jako brak złożenia wyjaśnień, powodujący niezgodność treści oferty z SIWZ. Odrzucenie oferty m.in. z tego powodu, że wykonawca nie przedstawia swoich wyjaśnień (czy to co do treści...

 • KIO 551/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... faktycznych i prawnych powodów odrzucenia oferty odwołującego; 2) czynności odrzucenia oferty odwołującego z uwagi na jej „niezgodność z SIWZ w zakresie zaproponowanego asortymentu” względnie 3) zaniechanie czynności wezwania odwołującego do złożenia...

 • KIO 606/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... wniósł o oddalenie odwołania i odnosząc się do podniesionych zarzutów w odwołaniu wobec jego oferty podał, że niezgodność treści oferty z treścią SIWZ zachodzi wyłącznie wówczas, gdy treść oferty jest w sposób oczywisty i nie budzący wątpliwości sprzeczna...

 • KIO 622/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... Zamawiającemu. W uzasadnieniu wskazano, że zgodnie z SIWZ Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu wskazując...że Zamawiający mimo bezzwłocznej reakcji Odwołującego wskazującego na niezgodność z prawdą oświadczeń złożonych przez Fundację TPR, nie ...

 • KIO 433/18, KIO 436/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ...zarzutu niezgodności treści ofert wykonawców Cloudware Polska Sp. z o.o. oraz Comparex Poland Sp. z o.o. z treścią SIWZ – pkt 2 w zw. z pkt 9 tabeli (niezgodność modułu biblioteki) wskazał, że z dokumentacji technicznej producenta IBM wynika, że: 1) moduły...

 • KIO 594/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ... oferty Przystępującego z SIWZ (w tym dotyczące sposobu oceny oferty Przystępującego w ramach ustalonych kryteriów oceny ofert). W ocenie składu orzekającego Izby zarzuty te nie potwierdziły się z następujących powodów: 26 a) Niezgodność liczby wskazanych...

 • KIO 607/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ... względów uznać należy, że Zamawiający - odrzucając bezzasadnie ofertę Odwołującego z uwagi na jej niezgodność z treścią SIWZ - dopuścił się naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 6. naruszenie art. 87 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie ...

 • KIO 646/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... dokonał odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp z uwagi na stwierdzoną przez Zamawiającego niezgodność treści oferty Odwołującego z treścią SIWZ. W informacji o odrzuceniu oferty Zamawiający wskazał: a) W poz. 2.1 Formularza...

 • KIO 588/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ...do oferty zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi niezgodność oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. ...formy prezentacji. Każdy wymóg postawiony przez zamawiającego w SIWZ co do formy składanych ofert może być traktowany wyłącznie...

 • KIO 592/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... nr 8, w odniesieniu do zapisów pkt XV.6-8 SIWZ, z podaniem podstawy prawnej. Zamawiający nakazał wyjaśnienie na jakiej podstawie w...nadmiarowe. Zaistniała w kosztorysie ofertowym wykonawcy Komins niezgodność ma charakter formalny, nie merytoryczny, można...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij