• KIO 10/20, KIO 16/20

  Orzeczenia KIO, 31-01-2020

  ... odpowiada ukształtowanym przez Zamawiającego i zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymaganiom. Niezgodność treści oferty z SIWZ musi mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny, ze względu na zastrzeżenie obowiązku zamawiającego polegającego...

 • KIO 89/20

  Orzeczenia KIO, 29-01-2020

  ... ceny ofertowej dla potrzeb postępowania przetargowego. Oznacza to, że naruszenie przedmiotowych wymogów ofertowych przez Mostostal stanowiło niezgodność jego z treścią SIWZ w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp niedającą się poprawić w ustawowym trybie. 3...

 • KIO 73/20

  Orzeczenia KIO, 28-01-2020

  ... według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór oferty. Natomiast zgodnie z punktem 3 tego samego paragrafu wykonawcy mieli dołączyć... czynności zamawiającego, której wykonawca zarzuca niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie...

 • KIO 2680/19

  Orzeczenia KIO, 20-01-2020

  ...pkt 2 ustawy Pzp przesłanka odrzucenia oferty wykonawcy z uwagi na jej niezgodność z treścią SIWZ. Przystępujący po stronie Zamawiającego, wykonawca Trakcja PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pismem z dnia 15 stycznia 2020 r., złożył oświadczenie...

 • KIO 2469/19, KIO 2473/19

  Orzeczenia KIO, 20-01-2020

  ... do tej usługi jakichkolwiek innych dokumentów. Niezgodność projektów wskazanych w poz. 1, 2, 3 i 4 w wykazie usług z wymaganiami określonymi w ppkt 3.1 pkt I rozdziału IV, części I SIWZ Zarzut braku doświadczenia polegającego na budowie systemów...

 • KIO 17/20

  Orzeczenia KIO, 17-01-2020

  ... 21 2) powtórzenia czynności badania i oceny - w pakiecie 21, w toku których rozpatrzy niezgodność oferty Wykonawcy Bialmed Sp. z o.o. z siwz oraz zweryfikuje czynność wyboru ofert podczas badania i oceny ofert, na podstawie poczynionych ustaleń. Według...

 • KIO 2524/19

  Orzeczenia KIO, 13-01-2020

  ...taki właśnie wymóg postawił Zamawiający w SIWZ. Poza tym, z żadnej dokumentacji dostępnej Zamawiającemu (oferta,... na tej podstawie, Zamawiający ma wykazać niezgodność treści oferty ze specyfikacją. Ta niezgodność nie została wykazana, a Zamawiający nawet ...

 • KIO 2499/19

  Orzeczenia KIO, 13-01-2020

  ...oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Organizatora postępowania w SIWZ, Wykonawca złoży: 12.5.3.1. Warunki ...być w stanie wykazać niezgodność tej oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Natomiast z faktu, że Odwołujący ...

 • KIO 2559/19

  Orzeczenia KIO, 10-01-2020

  ...SIWZ obejmującym wymagania odnośnie elementów konkursowych, jakie mają zostać załączone do oferty w zakresie scenariusza i storyboard filmu A3_PROJ, przy czym niezgodność...i nie spełnia wymagań Zamawiającego wynikających z SIWZ. W ocenie Izby powyższy zarzut...

 • KIO 2401/19, KIO 2402/19

  Orzeczenia KIO, 09-01-2020

  ... opłatą w wysokości prowizji (zakaz obciążania użytkowników dodatkowymi kosztami wynika z pkt 3 OPZ). 2.4.2 Zgodnie ze stanowiskiem doktryny niezgodność treści oferty z treścią SIWZ ma miejsce wtedy, kiedy treść oferty (jej zawartość merytoryczna) nie...

 • KIO 2592/19

  Orzeczenia KIO, 08-01-2020

  ... złożone zostały trzy oferty przez wykonawców. W przypadku oferty nr 2 i 3, powodem odrzucenia była niezgodność treści oferty z SIWZ. Odrzucając ww. oferty Zamawiający podał, że rozumie „zasadę bliskości" jako obowiązek dostarczenia odpadów na składowisko...

 • KIO 2535/19

  Orzeczenia KIO, 08-01-2020

  ...tabeli zawartej w §9 ust. 1 wzoru umowy (Część II SIWZ). Zgodnie z §9 ust. 2 ceny jednostkowe, o których mowa w ... zezwolenie. Jednak Odwołujący zakwestionował niezgodność zbierania odpadów na tej nieruchomości z wydanym zezwoleniem. Odwołujący nie wskazał...

 • KIO 2582/19

  Orzeczenia KIO, 03-01-2020

  ...wymaganiami zamawiającego, co do oczekiwanej usługi. Niezgodności mające charakter formalny, choćby stanowiły także niezgodność z SIWZ, nie stanowią podstawy odrzucenia. Przechodząc do stanu przedmiotowej sprawy oraz mając na uwadze powyższe należy wskazać...

 • KIO 2549/19

  Orzeczenia KIO, 02-01-2020

  ... nie model telefonu, ale stacji bazowej, co powoduje, że nie zastosowali się do wymogów siwz i powoduje niezgodność treści tych ofert z treścią siwz. W dniu 29 listopada 2019r. odwołujący złożył wniosek o ujawnienie informacji zastrzeżonych jako tajemnica...

 • KIO 2470/19

  Orzeczenia KIO, 02-01-2020

  ... zamówienia w stopniu zaspokajającym oczekiwania i interesy zamawiającego. Ukształtowana linia orzecznicza stanowi, że niezgodność treści oferty z SIWZ musi mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny - ze względu na zastrzeżenie obowiązku poprawienia oferty...

 • KIO 2552/19

  Orzeczenia KIO, 31-12-2019

  ... możliwe jest w sytuacji; gdy zostanie stwierdzona jej niezgodność z ustawą P.z.p., to tym bardziej w przypadku uchylenia specyficznej ... lub przebudowie urządzeń budowlanych. Zgodnie z SIWZ doświadczenie mogło pochodzić z ostatnich 10 lat, zatem mogło ...

 • KIO 2517/19

  Orzeczenia KIO, 31-12-2019

  ... „Odwołujący”] wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu niezgodność z ustawą Pzp czynności oraz zaniechań Zamawiającego,...Wskazał na postanowienia punktu 2.2, 4.2.3 oraz 12.1 SIWZ. W zakresie zarzutu dotyczącego zaniechania wykluczenia wykonawcy M. S. na ...

 • KIO 2505/19

  Orzeczenia KIO, 23-12-2019

  ...Odwołującego. Wymienionej czynności Zamawiającego, Odwołujący zarzucił niezgodność z przepisami prawa stanowiącą naruszenie przepisów ustawy Pzp... podstawy wykluczenia w Rozdziale X ust. 1 SIWZ, zgodnie z którym w postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, ...

 • KIO 2526/19

  Orzeczenia KIO, 20-12-2019

  ...wymagań wynikających z SIWZ posłużył się przerobionym dokumentem (certyfikatem producenta MP Solar Group). To z kolei prowadziło... Odwołujący nie powoływał się na jakąkolwiek niezgodność działań Zamawiającego z ww. orzeczeniem. Oparcie odwołania na ...

 • KIO 2467/19, KIO 2474/19

  Orzeczenia KIO, 20-12-2019

  ...tyle nie wiadomo, na jakiej podstawie — nie znając ilości oferowanych modułów ani 20 mocy instalacji - przyjął, iż jakakolwiek niezgodność z treścią SIWZ tu występuje. Pozycja 17a dotyczy instalacji o mocy minimum 1 ,96 kW, a pozycje 25 i 66 — instalacji o...

 • KIO 2476/19

  Orzeczenia KIO, 19-12-2019

  ...- kamery, ponieważ nie znał jeszcze oznaczenia, które producent zamierzał nadać temu produktowi. Odwołujący zarzucił, że niezgodność oferty MAXTO Sp. z o.o. S.K.A. z SIWZ polega na niezaoferowaniu w ofercie urządzeń firewall. Wskazał, że w ofercie MAXTO Sp...

 • KIO 2460/19

  Orzeczenia KIO, 19-12-2019

  ...180 ust. 3 Pzp tej czynności, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, a jedynie wskazał zaniechanie wyboru oferty Odwołującego... 2.2., jak wyjaśniono powyżej, nie dawał, zgodnie z SIWZ, podstaw do przyznania punktów w ramach tego kryterium oceny ...

 • KIO 2514/19

  Orzeczenia KIO, 19-12-2019

  ... 27.09.2019 w kolejnych zapytaniach do Odwołującego kwestię tę pomija. Dodatkowo Zamawiający błędnie argumentuje ową niezgodność oferty Odwołującego z SIWZ w zakresie odprowadzenia podatku VAT miast 8% a 23% skoro brak jest możliwości zarzucenia Wykonawcy...

 • KIO 2510/19

  Orzeczenia KIO, 19-12-2019

  ...(w Zestawieniu Robocizny zamiast Zestawieniu materiału) nie może stanowić o odrzuceniu oferty ze względu na jej KIO 2510/19 6 niezgodność z treścią SIWZ, można mówić jedynie o pewnej niezgodności co do formy, a nie treści oferty, której dotyczy przepis art...

 • KIO 2435/19

  Orzeczenia KIO, 17-12-2019

  ...kosztów w danej pozycji jest niedopuszczalne i stanowi sprzeczność z SIWZ oraz że jest to niezgodność, której nie można usunąć na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Odwołujący z ostrożności wskazał, gdyby SAFEGE podnosił, że koszty zatrudnienia w/w...

 • KIO 2492/19

  Orzeczenia KIO, 17-12-2019

  ...2.2.A przedmiaru robót oferta Przedsiębiorstwa byłaby droższa. Odwołujący podniósł także, że niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, polegająca na braku wyceny wszystkich pozycji przedmiaru robót przez Przedsiębiorstwo uniemożliwia porównanie oferty tego...

 • KIO 2428/19, KIO 2429/19

  Orzeczenia KIO, 17-12-2019

  ...Dodatkowo Odwołujący wskazał, że niezgodność treści oferty z treścią siwz należy oceniać z uwzględnieniem pojęcia oferty, zdefiniowanego...w postępowaniu, a w konsekwencji - złożenia oferty zgodnej z SIWZ. Tym samym kluczową sprawą jest, czy w konkretnym ...

 • KIO 2436/19

  Orzeczenia KIO, 17-12-2019

  ...załączone karty katalogowe sporządzone jedynie w języku angielskim, bez ich tłumaczenia na język polski, co stanowiło niezgodność z zapisami SIWZ. Wskazać należy, że w sytuacji w której Zamawiający nie dopuścił możliwości złożenia dokumentów w języku innym...

 • KIO 2452/19

  Orzeczenia KIO, 16-12-2019

  .... W ocenie Odwołującego dokument ten został sporządzony w formie papierowej, co powoduje jego niezgodność z warunkiem określonym w rozdziale XII ust. 5 SIWZ. O formie papierowej tego dokumentu świadczyć miał odrębny znak graficzny na dokumencie. Zatem...

 • KIO 2422/19

  Orzeczenia KIO, 13-12-2019

  ...oferty doszło ewentualnie po stronie Odwołującego do omyłek powodujących, że jego oferta była w pewnym zakresie niezgodna z SIWZ. Niezgodność ta jednak winna być w świetle przytoczonych wyżej okoliczności poprawiona przez Zamawiającego w trybie art. 87.ust...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij