• KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty oraz to czy stwierdzona przez Zamawiającego niezgodność treści oferty z SIWZ jest wynikiem omyłki wykonawcy. Niezgodność ta nie może bowiem wynikać ze świadomego działania wykonawcy - w takim bowiem...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ...z o.o. z siedzibą w Rzeszowie; 1.2. odrzucenie oferty wykonawcy Anmaro sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie z uwagi na niezgodność jej treści z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia z... zgodności oferty Wykonawcy A z SIWZ , a następnie zdecydował ...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ...postanowień SIWZ czy też składają oferty z ceną przekraczającą budżet zamawiającego ze względu na wynikające z SIWZ ryzyka...ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne ...

 • KIO 931/18, KIO 935/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ... następuje: Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp – niezgodność oferty SEPC z SIWZ (PFU). Jednym z celów Zamawiającego jest nie tylko termiczne przetwarzanie odpadów (węzeł spalania), ale również wykorzystanie...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ...27 listopada 2017 r. (sygn. akt KIO 2383/17) „O zgodności treści oferty z treścią SIWZ przesądza ich porównanie (...) Niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (...) zachodzi, gdy zawartość merytoryczna złożonej w danym...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ... o tym, że treść oferty Konsorcjum Mostostal nie odpowiada treści SIWZ. Przywołując niezgodność treści oferty z treścią SIWZ odwołujący wskazał na następujące okoliczności. Zamawiający pismem z dnia 8 stycznia 2018r. wezwał Konsorcjum Mostostal m. in. do...

 • KIO 922/18, KIO 928/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... wykonanie Dokumentacji Projektowej, o której mowa w Załączniku nr 1 do SIWZ nie może stanowić więcej niż 3% łącznej ceny Oferty”. Element ceny... zauważył, że zamawiający zarzucił niezgodność treści oferty z treścią s.i.w.z. Jednakże zamawiający nie wykazał ...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... pogłębia ww. stratę, a ponadto przesądza o sporządzeniu kalkulacji ceny niezgodnie z wytycznymi w tym zakresie określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. II.6. NIEZGODNOŚĆ OFERTY Z SIWZ - ZARZUT Z PKT. (Vl) 1. Zamawiający naruszył art. 89 ust. 1 pkt 2...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ... potwierdził, że zaoferowanie tonera lub tonerów dodatkowych o wydajności poniżej 9 000 stron potraktowane będzie jako niezgodność oferty z SIWZ. Odwołujący podnosił również, iż wymóg wydajności 9 000 stron jest nieproporcjonalnym i nadzwyczajnym – w tym...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... także wykluczenie wykonawcy skutkujące uznaniem takiej oferty za odrzuconą - może zatem nastąpić tylko wówczas gdy niezgodność z treścią SIWZ będzie niewątpliwa. Zasadą bowiem powinno być takie interpretowanie i ocenianie ofert wykonawców, aby w ramach...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... ryzyko, że zamawiający, błędnie rozumiejąc treść oferty uzna ją za niezgodną z treścią SIWZ, co jednak wcale nie oznacza, że taka niezgodność rzeczywiście występuje. W przedmiotowym stanie faktycznym wykonawca odpowiedział wprawdzie na pismo zamawiającego...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... min. 40 dni; Ad 2 usunięcie pkt 12.2.1.2 SIWZ i wprowadzenie wymogu, aby zagospodarowanie odpadów odbyło się w instalacji wpisanej do...Wskazywał na niezgodność numeru dokumentu, który widnieje na treści odwołania otrzymanego przez Zamawiającego z numerem ...

 • KIO 953/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... sytuacji niespełnienia przez wykonawcę warunków tzw. podmiotowych udziału w postępowaniu. W tym przypadku chodzi natomiast o niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, co stanowi podstawę odrzucenia oferty w oparciu o przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... zaprezentowanego stanu faktycznego, Zamawiający nie mógł wybrać oferty KAWA.SKA Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej. Niezgodność oferty z SIWZ jest nieusuwalna i nie umożliwia skorzystania z dyspozycji art. 87 ust. 2 pkt 3) Pzp, który dopuszcza poprawienie...

 • KIO 925/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... 3525i w czasie max. 30 sekund jest możliwe w każdej sytuacji wskazanej przez zamawiającego w wezwaniu do udzielenia wyjaśnień. [Niezgodność z SIWZ w zakresie wykupu licencji za 1 zł za 1 licencję – zarzuty d), e) i f)] Odwołujący wskazał, że zamawiający...

 • KIO 957/18

  Orzeczenia KIO, 29-05-2018

  ...niezgodność z przepisami ustawy dotyczącą postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ... oświadczenie, że cofa w całości odwołanie wniesione w sprawie. W związku z powyższym Izba na posiedzeniu bez udziału stron – działając na podstawie art....

 • KIO 850/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ...wyciąganiem wobec niego negatywnych skutków w postaci odrzucenia oferty. Izba stoi na stanowisku, że niezgodność oferty z postanowieniami SIWZ nie ma miejsca w omawianym stanie faktycznym, gdyż przedmiot świadczenia wykonawcy nie musiał być zidentyfikowany...

 • KIO 907/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... wykonane w oparciu o jeden łącznik, wykonany z tworzyw sztucznych, a nie z metalu. W przekonaniu Odwołującego - niezgodność oferowanego mebla z SIWZ w powyższym zakresie jest z łatwością dostrzegalna na fotografiach próbki, które Zamawiający przekazał...

 • KIO 923/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: Sanito sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ... niż określił to zamawiający w SIWZ. Odwołujący stwierdził, że powyższa niezgodność nie może być poprawiona w ...

 • KIO 889/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... co w konsekwencji powinno prowadzić do odrzucenia oferty wykonawcy jako niezgodnej z SIWZ. Zaskoczenie Odwołującego budziła postawa Zamawiającego, który widząc niezgodność oferty z SIWZ, wezwał wykonawcę do wykazania, że oferowany sprzęt Xerox Versalink...

 • KIO 919/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ...: KIO 919/18 12 niezgodność kart katalogowych przedstawionych przez Tranzax Łożyska z opisanymi wymaganiami dotyczącymi łożysk... Odwołujący nie podniósł dalej idących twierdzeń i wniosków, a z SIWZ nie wynika, aby Zamawiający uzależniał swoją ocenę i wybór ...

 • KIO 871/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... Ponadto Odwołujący podniósł, że oferta ABB powinna podlegać ewentualnemu odrzuceniu ze względu na niezgodność treści oferty ABB z treścią SIWZ. Ad. 1 Niewykazanie przez ABB warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia w wykonaniu usługi wymiany...

 • KIO 887/18, KIO 896/18, KIO 916/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... jej odrzucenia, w sytuacji gdy treść oferty Odwołującego odpowiadała w całości treści SIWZ, a w szczególności Odwołujący nie dokonał jakiegokolwiek mającego stanowić niezgodność z SIWZ tzw. „przerzucenia” kosztów, a zatem jego oferta w żadnym razie nie...

 • KIO 913/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... odrzucenia oferty Przystępującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp z uwagi na jej niezgodność z SIWZ. Niezgodność oferty z SIWZ, jak słusznie zauważył Odwołujący, została bowiem usunięta na skutek dokonanej przez Zamawiającego poprawy...

 • KIO 880/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... należy zastosować do przedmiotu zamówienia, a wykonawca nie zastosował tej stawki w ofercie, to należy uznać że oferta zawiera niezgodność z SIWZ, która może podlegać poprawie w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Jeśli natomiast zamawiający nie określił w...

 • KIO 860/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... i Krajowej Izby Odwoławczej. Podsumowując zawarte tam interpretacje normy wynikającej z art. 89 ust.1 pkt 2 p.z.p. wskazać należy, iż rzeczona niezgodność treści oferty z SIWZ musi posiadać charakter zasadniczy i nieusuwalny, ze względu na zastrzeżenie...

 • KIO 864/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... zamierza przeznaczyć 706 096,05 zł brutto. Oferta firmy HIGHWAY Sp. z o o pismem z dnia 27 kwietnia 2018 r. została odrzucona z uwagi na niezgodność z treścią SIWZ W treści informacji o odrzuceniu Oferty Zamawiający wskazał, iż została ona sporządzona...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...danych robót, w naszym przypadku wykopów na sztucznie stworzony procentowy udział zgodnie z wymogami siwz (77,33% do 6,92%) zmienia się Sygn. akt KIO... będzie powodowała niezgodność sumy pozycji z przedmiaru kosztorysowego z sumą pozycji z formularza oferty ...

 • KIO 802/18, KIO 803/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... urządzenia. Wobec tego dla wykonawcy Netia niezrozumiałe były powody powołania się przez Zamawiającego na niezgodność oferty z siwz w zakresie liczby obsługiwanych linii wewnętrznych analogowych. Proponowane przez Odwołującego urządzenie PBX Server Libra...

 • KIO 842/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  .... W niniejszej sprawie Odwołujący nie przedstawił dowodów, które w sposób jednoznaczny i niewątpliwy potwierdziłyby niezgodność treści oferty Mediso z treścią SIWZ w odniesieniu do wymagań technicznych określonych w pkt 25 oraz 35-37 zestawienia parametrów...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij