• KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... czasu dokonania odbioru Modyfikacji lub Zlecenia Operacyjnego i przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego. 9. Niezgodność ogłoszenia z SIWZ - wzorem umowy i załącznikami. Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia, brak wskazania wszystkich wymagań i...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ... przedmiot zamówienia w zakresie określonym w SIWZ. W rozdz. XII. ust. 7 SIWZ Zamawiający zawarł zapis, że w przypadku...lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, ...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ...wedle wiedzy Odwołującego) dokumentów wskazanych w pkt 7.3.4. SIWZ - dokumenty te nie podlegają uzupełnieniu. W ocenie Odwołującego dla ... zaniechanie zamawiającego, którym zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów...

 • KIO 2041/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  .... 2 pkt 3 Pzp umożliwiające poprawienie treści oferty. Niezgodność oświadczenia była wynikiem błędu, który nie stanowił „omyłki”...Pzp. Ponadto, wada ta nie stanowiła niezgodności oferty z siwz, z której zapisów nie wynikało, czy do transakcji znajdzie ...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...ocenie Odwołującego, z ww. orzeczeń wynika, że Zamawiający przy ocenie spełnienia przez wykonawcę warunków określonych w SIWZ powinien kierować... czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie ...

 • KIO 1995/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...obowiązków, decyduje nie tylko niezgodność jego postępowania z modelem, lecz także ... kryterium oceny ofert, wskazanym w Rozdziale XII pkt 1 ppkt 4 SIWZ. Odwołujący zakwestionował doświadczenie ww. osoby nabyte przy realizacji inwestycji „Przebudowa...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... że Zamawiający winien stwierdzić na etapie badania i oceny ofert, iż w ofercie Pentacomp występuje niezgodność z treścią SIWZ w postaci braku zaoferowania usługi Software Assurance do licencji oprogramowania Microsoft SQL Server. Obowiązkiem Zamawiającego...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ... się do oferowanego przez odwołującego przedmiotu zamówienia (zarzut dotyczył między innymi niezgodność parametrów zaoferowanej kuchenki BRS-8 z wymaganiami postawionymi przez zamawiającego w SIWZ). W zakresie, w jakim przepis art. 26 ust. 2f ustawy Pzp...

 • KIO 2021/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ...że Zamawiający uznał, iż niezgodność treści oferty z treścią SIWZ spowodowana jest wskazaniem przez...elementu merytorycznego oferty, który mógłby podlegać badaniu w zakresie zgodności z SIWZ. Zamawiający w uzasadnieniu odrzucenia oferty na podstawie art. 89....

 • KIO 2045/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ...jest tekturą drzewną makulaturową szarą, a więc zgodną z wymaganiami Zamawiającego Odwołujący podniósł ponadto, że odrzucenie oferty Odwołującego z uwagi na rzekomą niezgodność z SIWZ jest sprzeczne z prawem. W pierwszej kolejności wskazał, że uzasadnienie...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... o 144 TiB NETTO: HPE 3PAR 2000 2) Rozbudowa macierzy C.STO.FLS- o 216 TiB NETTO: HPE 3PAR 2000 Niezgodność z SIWZ nr 1: Odwołujący na podstawie kalkulatora wydajności macierzy udostępnianego przez producenta HPE ustalił, że oferowana macierz nie spełnia...

 • KIO 2028/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ..., polegający na zaniechaniu odrzucenia oferty Wykonawcy A ze względu na niezgodność treści oferty tego wykonawcy z SIWZ także z innych przyczyn, niż wskazane w uzasadnieniu odrzucenia tej oferty z dnia 25 września 2018 r., przyznając że oferta Wykonawcy A...

 • KIO 2015/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... i Krajowej Izby Odwoławczej. Podsumowując zawarte tam interpretacje normy wynikającej z art. 89 ust.1 pkt 2 p.z.p. wskazać należy, iż rzeczona niezgodność treści oferty z SIWZ musi posiadać charakter zasadniczy i nieusuwalny, ze względu na zastrzeżenie...

 • KIO 2012/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... wybranego Wykonawcy - Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - uwidacznia się istotna niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, gdyż zgodnie ze złożonym przez niego oświadczeniem: • zobowiązując się...

 • KIO 2010/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...zamówienia. W formularzu ofertowym wbrew wymogom SIWZ nie został przez Wykonawcę określony zakres ...pierwsze informacje te nie były zgodne z rzeczywistością, a po drugie na czym polegała ta niezgodność informacji. Stanowisko takie również potwierdził w...

 • KIO 1939/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...Odwołującego Zamawiający mógłby co 10 najwyżej – gdyby wciąż podtrzymywał bezzasadnie niezgodność oferty z treścią SIWZ – dokonać poprawy innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty (art. 87 ust. 2...

 • KIO 1983/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...dnia 30 sierpnia 2018 r. Jednocześnie podkreślał, że z treści SIWZ w niniejszym postępowaniu nie wynikało, że można było wskazać jedynie osoby, które zostały zgłoszone do zamawiającego. Niezgodność z treścią tego oświadczenia w zakresie, w jakim odwołujący...

 • KIO 1972/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... w sposób sprzeczny z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, bez zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wobec wskazanej czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przytoczonymi przepisami ustawy...

 • KIO 1967/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej także: PZP lub ustawa). Sformułowanie, a następnie opublikowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej także: SIWZ) z.... Uważamy, że zapis z SIWZ, określone dodatkowe urządzenia, ...

 • KIO 1953/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... naruszył art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez nieodrzucenie oferty oferenta Fine Dine jako niezgodnej z treścią SIWZ, która to niezgodność polegała złożeniu w formularzu ofertowym (pkt 8) oświadczenia, że wybór oferty ww. wykonawcy będzie prowadził do...

 • KIO 1922/18, KIO 1928/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ... a nie opensource’owy motor bazy danych. Brak podania nazw producentów stanowi o niezgodności treści oferty z treścią siwz a niezgodność ta ma charakter nieusuwalny, bowiem ewentualne wezwanie do udzielenia wyjaśnień w tym zakresie i podanie brakujących...

 • KIO 1958/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ...zawężająco, zwłaszcza w sytuacji, gdy spór odwoławczy dotyczy treści SIWZ. Izba uznała, że odwołanie nie może zostać skierowane na ... czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów...

 • KIO 1872/18, KIO 1895/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ... pzp może nastąpić tylko w sytuacjach, gdy niezgodność oświadczeń wykonawcy z rzeczywistym stanem rzeczy jest jednoznaczna, a wymagania ...o którym mowa w pkt 7.2. 3) a) IDW SIWZ. Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji. O kosztach postępowania...

 • KIO 1982/18, KIO 2001/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ... zamówienia, aniżeli Zamawiający wymagał zgodnie z SIWZ, o ile nie następuje to z uszczerbkiem interesu Zamawiającego, nie może stanowić podstawy do odrzucenia oferty z uwagi na niezgodność jej treści z treścią SIWZ. Podkreślił przy tym, że oferowane...

 • KIO 1898/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ... uwagi na zaoferowanie ceny rażąco niskiej, odrzucenie oferty Konsorcjum Ochrona24 z uwagi na jej niezgodność z treścią SIWZ, odrzucenie oferty Konsorcjum Ochrona24 oraz Konsorcjum MAXUS z uwagi na fakt, iż jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji...

 • KIO 1937/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ... zwana dalej SIWZ. Nie zgadzając się z niektórymi postanowieniami SIWZ Odwołujący: Vendi Servis sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi...Nie jest również dookreśloną przesłanką nałożenia kary umownej niezgodność z recepturą - w ocenie sensorycznej. Zamawiający nie ...

 • KIO 1968/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ...spełniającą wymagania siwz bez żadnych wyjaśnień, weryfikacji i sprawdzenia, mimo, że wskazana niezgodność jest ... wyniku sprawy uwzględniając także przepisy rozporządzenia Prezesa Rady 12 Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od...

 • KIO 1906/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ...najkorzystniejszej oferty wykonawcy Koncept, mimo iż oferta podlegała odrzuceniu z uwagi na niezgodność jej treści z SIWZ, jak również z uwagi na fakt, iż wykonawca winien zostać wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona, bowiem wprowadzała w błąd...

 • KIO 1914/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  .... Podsumowując zawarte tam interpretacje normy art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. wskazać należy, iż rzeczona niezgodność treści oferty z SIWZ musi posiadać charakter zasadniczy i nieusuwalny, ze względu na zastrzeżenie obowiązku zamawiającego polegającego...

 • KIO 1865/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  .... Podsumowując zawarte tam interpretacje normy art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. wskazać należy, iż rzeczona niezgodność treści oferty z SIWZ musi posiadać charakter zasadniczy i nieusuwalny, ze względu na zastrzeżenie obowiązku zamawiającego polegającego...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij