• KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... brzmienie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy pzp jest, czy można odrzucić „ofertę" wykonawcy z uwagi na domniemaną „niezgodność" z treścią SIWZ innych 9 dokumentów wytwarzanych w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ofertą nie będących...

 • V AGa 183/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... pojemników w terminie; - niezgodność ustaleń faktycznych Sądu z materiałem dowodowym zebranym w sprawie, w szczególności ustalenia pozostają w sprzeczności z treścią dokumentów złożonych przez powódkę m.in. SIWZ, umową, korespondencją stron, zeznaniami...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ...umowy, co Odwołujący uczynił ze znacznym opóźnieniem, ujawniły niezgodność z dowodami przedstawionymi w KIO do sprawy sygn. akt....wykonawcę Arriva za wozokilometr (w kontekście zarzutu niezgodności z SIWZ i zarzutem rażąco niskiej ceny). Izba oddaliła zarzut...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ...operacji zmiennoprzecinkowych (czyli floating point) określonych w SIWZ jako SPEC 19 (fp)_2017. Dostępne narzędzie ...Niewątpliwie jest to więc niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie jednak z dyspozycją art. 89...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ...przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub za uznaniem oferty przeciwnika za niezgodną z SIWZ, i obowiązany jest niezgodność tę udowodnić. Zgodnie z regułą płynącą z art. 190 ust. 1 Pzp, to na Odwołującym spoczywa ciężar dowiedzenia, że...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty oraz to czy stwierdzona przez Zamawiającego niezgodność treści oferty z SIWZ jest wynikiem omyłki wykonawcy. Niezgodność ta nie może bowiem wynikać ze świadomego działania wykonawcy - w takim bowiem...

 • KIO 1548/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  ..., jak też w orzecznictwie Sądów Okręgowych i Izby. Podsumowując zawarte tam stanowisko wskazać należy, iż niezgodność treści oferty z SIWZ ma mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny, ze względu na zastrzeżenie obowiązku poprawienia oferty wynikające...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... ww. elementów infrastruktury. Wobec powyższego, w ocenie Odwołującego, oferta Wykonawcy Comp powinna podlegać odrzuceniu z uwagi na niezgodność z postanowieniami SIWZ. 6 b) Brak wskazania w ofercie Wykonawcy Comp opisów, o których mowa w Załączniku nr...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... się do tych twierdzeń. Nie można uznać za dopuszczalne powoływanie nowych okoliczności, z których Odwołujący wywodzi niezgodność z SIWZ ofert złożonych przez przystępujących. Jedyne odniesienie do możliwości dostosowania oferowanych samolotów Odwołujący...

 • KIO 1530/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  .... 87 ust. 1 ustawy Pzp, ciężar udowodnienia tej okoliczności zostaje przeniesiony na wykonawcę. W niniejszej sprawie Zamawiający niezgodność z SIWZ stwierdził jedynie w odniesieniu do ww. kosztów ZUS, jak ustaliła Izba – błędnie. Mając powyższe na uwadze...

 • KIO 1501/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ...w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w tym z treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ, zmiany SIWZ z 25.05.2018 r., ... czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie ...

 • KIO 1521/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... i jako propagator zaskarżenia przedstawia argumenty, przemawiające za uznaniem oferty przeciwnika za niezgodną z SIWZ i obowiązany jest niezgodność tę udowodnić. Zgodnie z regułą płynącą z art. 190 ust. 1 Pzp, to na Odwołującym spoczywa ciężar dowiedzenia...

 • KIO 1520/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... wskazał na ewidentną niespójność materiałów promocyjnych i edukacyjnych, a także na niezgodność projektu materiału edukacyjnego - broszury z założeniami konceptu kreatywnego. W SIWZ wskazano, że przykładowe reklamy i projekt będą miały charakter Sygn. akt...

 • KIO 1489/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... oferty Przystępującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 (niezgodność z Pzp) i pkt 6 Pzp (błąd w obliczeniu ceny), a zatem ... 20 W kwestii zarzucanej treści oferty Wykonawcy SK niezgodności z SIWZ (zarzut nr 3) skład orzekający wyjaśnia, że w ugruntowanym...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ..., których doszło do niedozwolonej zmiany treści SIWZ. Dodatkowe orzecznictwo: Wyrok KIO z dnia 24 kwietnia 2018 r., sygn. akt KIO 687/18 Oddalając odwołanie Izba uznała, iż niezgodność oferty Odwołującego z siwz nie mogła być poprawiona na podstawie aft...

 • KIO 1486/18, KIO 1510/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... 14 sądów okręgowych i Izby. Reasumując opisywane tam interpretacje normy wynikającej z ww. przepisu wskazać należy, iż rzeczona niezgodność treści oferty z SIWZ ma mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny (ze względu na zastrzeżenie obligatoryjnego...

 • KIO 1485/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... określonych w pkt 5.2, pkt 9.4, pkt 10.2.1. załącznika nr 1 do SIWZ. Zdaniem odwołującego niezgodność z powyższymi wymaganiami uzasadnia przywołany przez niego w odwołaniu fragment, który jest częścią dokumentacji załączonej do oferty przystępującego...

 • KIO 1541/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...jego oferty jako niezgodnej z SIWZ. Jako pierwszą z przyczyn wskazał brak wykazania, że realizacja prac z Etapu 2 może ...Nie sposób więc ustalić, na czym polegać miałaby rzekoma niezgodność ze specyfikacją. Skoro bowiem Zamawiający nie dopatrzył się podstaw ...

 • KIO 1458/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ...treści oferty. W przypadku wątpliwości co do treści oferty niedopuszczalne jest natomiast odrzucenie tej oferty z uwagi na jej niezgodność z SIWZ, bez podjęcia uprzedniej próby wyjaśnienia treści oferty”. Przystępujący wskazał, że pomimo iż u zamawiającego...

 • KIO 1477/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... powinno być „mieszanka mineralno-bitumiczna w-wa wiążąca i ścieralna". Ten błąd uznany został przez Zamawiającego za niezgodność z treścią SIWZ niepodlegającą uzupełnieniu lub poprawieniu w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp. Odwołujący podkreślił, iż...

 • KIO 1468/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... Zamawiającego. Izba ustaliła, co następuje: Zgodnie z punktem XIII SIWZ, kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu były... może mieć miejsce w sytuacji, gdy niezgodność oświadczeń wykonawcy z rzeczywistym stanem rzeczy jest jednoznaczna, zaś wymagania...

 • KIO 1497/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... na ich potwierdzenie dokumentów; 2. ewentualnie nakazanie Zamawiającemu odrzucenia oferty złożonej przez Konsorcjum z uwagi na jej niezgodność z SIWZ; 3. zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego uzasadnionych kosztów postępowania przed Izbą...

 • KIO 1478/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...iż Zamawiający w uzasadnieniu odrzucenia oferty nie wskazał, na czym polega niezgodność oferty Odwołującego z treścią SIWZ oraz które zapisy z oferty miałyby stanowić naruszenie treści SIWZ. Nie budzi jednak wątpliwości, iż w uzasadnieniu odrzucenia oferty...

 • KIO 1446/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ...13 lipca 2018 r. Zamawiający poinformował wykonawców o odrzuceniu obu złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert z uwagi na ich niezgodność z SIWZ oraz błędy w obliczeniu ceny. W odniesieniu do oferty złożonej przez Odwołującego Zamawiający jako podstawę...

 • KIO 1443/18

  Orzeczenia KIO, 02-08-2018

  ... nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty, oraz to czy stwierdzona przez zamawiającego niezgodność treści oferty z SIWZ jest wynikiem omyłki wykonawcy. Niezgodność ta nie może bowiem wynikać ze świadomego działania wykonawcy - w takim bowiem przypadku...

 • KIO 1417/18

  Orzeczenia KIO, 02-08-2018

  ...W ocenie Odwołującego ewentualne rozbieżności pomiędzy sprawdzonymi zgodnie z SIWZ walorami próbki, a informacjami w formularzu ofertowym implikują...obowiązków, decyduje jednak nie tylko niezgodność jej postępowania z wyznaczonym modelem, lecz także ...

 • KIO 1416/18

  Orzeczenia KIO, 01-08-2018

  ... prawa odrzucać oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp i zamawiający nie wykazał na czym polega niezgodność konkretnej oferty z treścią SIWZ; 8) odwołujący dołączając do oferty zał. nr 9 spełnił wymaganie zamawiającego zawarte w rozdz. 2 pkt 1.4...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ...z o.o. z siedzibą w Rzeszowie; 1.2. odrzucenie oferty wykonawcy Anmaro sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie z uwagi na niezgodność jej treści z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia z... zgodności oferty Wykonawcy A z SIWZ , a następnie zdecydował ...

 • KIO 1404/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ...istotnych warunków zamówienia. Zdaniem odwołującego oferta wykonawcy Konsbud Audio powinna zostać odrzucona ze względu na jej niezgodność z treścią SIWZ, tj. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Okoliczności, które zdaniem odwołującego, powodowały...

 • KIO 1392/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... drugiej tej tabeli, polegającej na uwzględnieniu w niej dwóch stawek, wskazuje na formalny aspekt wypełnienia tabeli, a nie niezgodność oferty z SIWZ. Stosownie natomiast do art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy jeżeli jest...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij